•    
  Actuele planetaire posities
  19-feb-2018, 11:07 UT/GMT
  Zon044'56"11s12
  Maan1223'32"0n48
  Mercurius220'17"12s23
  Venus1037'46"8s56
  Mars1433'42"22s07
  Jupiter2244' 9"17s20
  Saturnus633'46"22s24
  Uranus2531'38"9n22
  Neptunus1326'17"7s21
  Pluto2022'23"21s31
  Ware Knoop1453'24"r16n22
  Cheiron2642'10"1n52
  Uitleg van de symbolen
  Horoscoop van dit moment
| Mijn Astro | Forum | FAQ
Adverteren

Korte Horoscoop - Prognose

vanaf februari 2018
voor Cesare Pinarello [Adb], geboren op 5 oktober 1932
Tekst van Robert Hand, Copyright © Astrodienst AG 2018
Introductie

Aantrekkelijke verschillen * Uranus driehoek Venus: * Eind mei 2017 tot midden januari 2019:

Tot elke prijs * Uranus vierkant Saturnus: * Begin juni 2017 tot midden februari 2019:

Hervormen en herscheppen * Jupiter driehoek Pluto: * Midden februari 2018 tot midden oktober 2018:

Aanstichter van veranderingen * Pluto vierkant Uranus: * Begin maart 2018 tot begin november 2020:

Een ascetisch bewustzijn * Saturnus driehoek Neptunus: * Midden maart 2018 tot midden december 2018:

Ervaring opdoen * Saturnus driehoek Ascendant: * Eind maart 2018 tot eind december 2018:

De astrologische gegevens

naar boven

Introductie

Dit rapport is een korte editie van de Prognose Horoscoop. Het is bedoeld als voorbeeld en promotie voor de volledige versie van de Prognose Horoscoop die bij Astrodienst besteld kan worden als een gebonden rapport van ongeveer 15 - 20 pagina's.

Dit rapport is samengesteld voor 6 maanden, te beginnen in februari 2018 voor de volgende geboortegegevens: mannelijk, geboren op 5 oktober 1932 om 3:30 in Treviso, Italy.

Uw zonneteken is Weegschaal. Dit is het dierenriemteken waarin de Zon staat in uw geboortehoroscoop. Uw Ascendant staat in Maagd en uw Maan staat in Boogschutter.

Additionele informatie

Bedenk, terwijl u uw korte rapport of welk ander astrologisch rapport dan ook leest, dat de energieën die hierin worden vertaald aangeboren potentieel zijn. U bepaalt zelf of u deze energieën wel of niet inzet op de beschreven wijze. Uw leeftijd, geslacht, sociaal-economische situatie, opleiding, milieu, uw persoonlijke ontwikkelingsniveau en vele andere factoren dragen bij aan de wijze waarop u aangeboren capaciteiten uitdrukt. Onthoud dat de planeten u niet dwingen om iets te doen of te zijn. Zij oefenen invloed uit, maar u beschikt zelf over een vrije wil waarmee u uw leven vormgeeft.

 

naar boven

Uranus driehoek Venus: Aantrekkelijke verschillen

Eind mei 2017 tot midden januari 2019: Uw relaties zijn opwindend en geven u een nieuw gevoel van vrijheid. Bent u op dit ogenblik niet bij een liefdesaffaire betrokken, dan zou dat nu wel eens kunnen gebeuren. Waarschijnlijk wordt dit heel anders dan wat u tot nog toe hebt ervaren. U kunt iemand uit een ander milieu of van een ander ras ontmoeten, iemand die veel ouder of jonger is en er totaal verschillende interesses op na houdt: het is juist dit "andere" dat u zo aantrekt. U vlucht hiermee uit de dagelijkse sleur. Zo'n verbintenis heeft onder de huidige invloed wèl een kans blijvend te zijn: u bent samen in staat de belangstelling en opwinding uit de beginperiode te handhaven en daardoor zult u niet licht tot sleur vervallen. U geeft elkaar tevens voldoende vrijheid en ruimte; u verstikt elkaar niet door een te grote bezitsdrang.

Hebt u reeds een verbintenis, dan is het nu de tijd om daar wijzigingen in aan te brengen, die de relatie nieuw leven geven. U zult merken dat geen van beiden bang hoeft te zijn dat de ander misbruik zal maken van zijn of haar behoefte aan onafhankelijkheid en individuele zelfexpressie.

Deze transit geeft opwindende en gewaagde, maar toch constructieve vriendschappen. Elk sociaal contact, zelfs indien dit doorgaans niets opwindends heeft te bieden, kan fascinerend en nieuw zijn. Het leven is in deze periode zeker niet saai te noemen.

 

naar boven

Uranus vierkant Saturnus: Tot elke prijs

Begin juni 2017 tot midden februari 2019: Dit is een periode van grote beproevingen. Bepaalde gebeurtenissen zullen uw besef van orde, tucht en plicht aantasten, alsmede uw kijk op de wereld. U wordt wellicht zo geschokt, dat u zich afvraagt of u nog wel iets begrijpt van wat er om u heen gebeurt. U bent gedwongen enkele van uw opvattingen te herzien, hoewel waardevolle inzichten deze transit zonder enige moeite overleven.

Beperkingen die u weliswaar hebt aanvaard, doch die u zinloos vindt voor uw persoonlijke groei, kunnen plotseling ondraaglijk worden. Hebt u bijvoorbeeld om financiële of gevoelsredenen een onbevredigende verbintenis in stand gehouden, dan kunnen de banden daarvan u te zeer gaan knellen. U wilt die plotseling en tot elke prijs beëindigen, zelfs al zou dit tegen uw eigen morele maatstaven indruisen. Uw medemensen, die uit uw optreden nooit de indruk hebben gekregen dat er iets mis was, zullen daar hoogst verbaasd over staan. Ze hadden dit absoluut niet van u verwacht.

In uw werk kan het u moeilijker vallen dan anders om met uw werkgever op te schieten. Worden de spanningen te groot, dan wilt u wellicht van baan veranderen. U dient een dergelijke stap echter pas na ampele overweging te nemen: welke rol speelt uw huidige baan eigenlijk in uw levensbestemming? Ga bij het verbreken van een relatie overigens met dezelfde zorgvuldigheid te werk.

Het doel van deze transit is niet om alles weg te doen dat u als van werkelijke waarde beschouwt, doch dit aspect dwingt u onder ogen te zien welke factoren er de oorzaak van zijn dat u uw mogelijkheden onvoldoende benut. Legt u zich zomaar bij deze beperkingen neer, dan neemt u met veel minder genoegen dan u zou moeten of nodig hebt.

Naarmate het conflict tussen uw behoefte eruit te breken en uw normale hang naar orde en regelmaat groter wordt, kunnen ook de lichamelijke spanningen toenemen. Het is uiterst belangrijk dat u iemand vindt om hierover te praten teneinde deze spanningen te verminderen. Doet u dat niet, dan kan u dit lichamelijk opbreken.

 

Adverteren
naar boven

Jupiter driehoek Pluto: Hervormen en herscheppen

Midden februari 2018 tot midden oktober 2018: U zult proberen positieve veranderingen tot stand te brengen in uw persoonlijke en maatschappelijke leven. De belangrijkste vraag die u zich hierbij dient te stellen is: "In wiens naam doe ik dit eigenlijk?" U moet zich bewust zijn van het feit dat dit aspect het makkelijk maakt macht uit te oefenen en veranderingen aan te brengen. Alles schijnt u mee te zitten, de kansen liggen voor het grijpen. Uw ideaal moet echter verder reiken dan uw persoonlijke ambities, zelfs indien u die tegelijkertijd kunt vervullen. Bent u egoïstisch en houdt u geen rekening met het belang van uw medemensen, dan zal dit u later in moeilijkheden brengen en de resultaten zullen niet blijvend zijn. U dient een evenwicht te vinden tussen menslievendheid en eigenbelang. U moet beseffen dat u uiteindelijk veel meer voordeel zult behalen, indien u uw eigen interesses weet te koppelen aan die van de mensen met wie u leeft en werkt. U dient zich dit niet slechts verstandelijk doch tevens gevoelshalve te realiseren.

U hebt grote behoefte tot hervormen en herscheppen en u zou zich moeten inzetten om de levensvoorwaarden in uw omgeving te verbeteren. Beschikt u over enige persoonlijke macht, gebruik die dan om grote schoonmaak te houden en helderheid te verschaffen. U kunt de kans krijgen anderen te leiden en te beïnvloeden: help de mensen samen met u tot geestelijke groei te komen.

Op meer werelds niveau kunt u succes in uw beroep behalen, politieke invloed krijgen of veel winst boeken op het financiële vlak. Deze transit geeft u ook de mogelijkheid situaties in uw leven op te lossen die tot nu toe een bron van zorgen waren.

 

naar boven

Pluto vierkant Uranus: Aanstichter van veranderingen

Begin maart 2018 tot begin november 2020: Deze tijd is er een van verandering die zelfs tot ontreddering kan leiden. Wellicht is hier sprake van omwentelingen op grote schaal, waarvan u de oorzaken noch in uzelf, noch in uw directe omgeving moet zoeken. Velen hebben het gevoel dat er weinig schokkends in hun privé-leven gebeurt, doch dat de veranderingen in de wereld fenomenaal zijn.

U ziet deze veranderingen dikwijls als een bedreiging, maar u moet leren u eraan aan te passen. Starheid maakt de situatie alleen maar erger, aangezien het zeer onwaarschijnlijk is dat u met succes weerstand aan de situatie zult kunnen bieden. Wellicht bent u zelf een van degenen die de omwentelingen in gang zet. Als de omstandigheden u naar uw gevoel teveel in uw vrijheid belemmeren, dan zult u zich graag aansluiten bij mensen of bewegingen die zich opwerpen als wereldhervormers. Dit kan zowel op politiek als maatschappelijk vlak op grote schaal gebeuren, maar ook kunt u iemand ontmoeten die u laat zien hoe u uzelf kunt veranderen. Dit aspect kan heel bevredigend uitwerken; uw blik is op de toekomst gericht, daar put u uw kracht uit en niet uit het verleden. Dat maakt die veranderingen over het algemeen makkelijk acceptabel.

Er bestaat echter een gevaar dat u het kind met het badwater weggooit. De huidige invloed heeft de neiging over de schreef te gaan. U moet beseffen dat het hier niet om een wereldrevolutie gaat, doch dat zich veranderingen in uzelf moeten voltrekken die - gezien uw verleden - niet helemaal te verwachten waren. Leer te onderscheiden welke elementen uit het verleden waardevol zijn en welke niet - gooi niet alles zonder nadenken overboord.

Een tweede waarschuwing betreft het fanatieke karakter van deze energie, die niet uitmunt door respect voor menselijke gevoelens en emoties. Zorg er bij al uw acties voor de mensen niet op hun ziel te trappen. Deze kracht werkt in op grootschalige maatschappelijke omstandigheden: verlies het individu echter niet uit het oog. Achter alles wat u doet of meemaakt mogen dan wel maatschappelijke krachten werkzaam zijn, maar elke groep en ook de gehele maatschappij bestaat uit individuen: zo moet u die dan ook beschouwen, en niet als abstracties.

 

naar boven

Saturnus driehoek Neptunus: Een ascetisch bewustzijn

Midden maart 2018 tot midden december 2018: U verwerft een veel beter inzicht in uzelf en uw omgeving. In de afgelopen jaren hebt u wellicht dikwijls perioden van grote twijfel en onzekerheid gekend. Hoewel dat vaak heel moeilijk was, heeft dit toch bijgedragen tot uw nieuwe levensvisie. Nu is de tijd aangebroken daar uw voordeel mee te doen. Een uitstekende periode om u te verdiepen in zaken die het bewustzijn verhogen, zoals yoga, occultisme, metafysica en spiritualiteit. Niet alleen bent u in staat deze zaken te begrijpen, maar u weet ze tevens in uw dagelijks leven toe te passen. Voor u betekenen deze dingen veel meer dan een soort denksport - u hebt er wel degelijk praktisch nut van.

U hebt weinig behoefte uzelf te doen gelden. Meer dan gewoonlijk handelt u uit altruïstische motieven. Volkomen onbaatzuchtig wijdt u zich aan bewegingen en activiteiten die ertoe bij kunnen dragen dat uw ideeën worden gerealiseerd. U hebt niet het gevoel uzelf iets te ontzeggen: alles wat u doet schijnt een normaal uitvloeisel van dat zelf te zijn.

Uw idealen zijn niet in conflict met de werkelijkheid. Er heerst een creatief evenwicht tussen beide, waarin het ideaal de vorm aanneemt die door de werkelijkheid leven wordt ingeblazen. U bent rustig en bespiegelend. Geen aspect dat neigt naar luchthartigheid en vrolijkheid: integendeel, het geeft een welhaast ascetisch bewustzijn dat de wereld vanaf een afstand beschouwt.

U hebt de laatste jaren bijzonder veel geleerd en krijgt nu de kans het geleerde in praktijk te brengen.

 

naar boven

Saturnus driehoek Ascendant: Ervaring opdoen

Eind maart 2018 tot eind december 2018: In deze periode verovert u zich een vaste plaats in de maatschappij. De mensen komen erachter wie u eigenlijk bent en wat u doet. U hebt een zeker evenwicht bereikt: u bent standvastig en betrouwbaar. U hebt er geen enkele behoefte aan de mensen door uw plotseling en onvoorspelbaar gedrag te schokken en u wenst dit evenmin van anderen te ondervinden. Uw doel is een schema waarin alles zonder horten en stoten en op tijd verloopt. U gedraagt zich beheerst, ordelijk en volwassen.

Het enige probleem is dat u er moeite mee hebt veranderingen aan te brengen wanneer dit nodig is. U bent te behoudend en tracht nieuwe problemen met oude middelen te bestrijden. Soms kan dat gewoon niet en dan raakt u in moeilijkheden. U bent te weinig flexibel, al is dat meestal geen groot probleem.

U wenst zoveel mogelijk ervaring op te doen, vooral in uw beroep. U bent waarschijnlijk ambitieus en werkt hard om vooruit te komen en alles steeds beter te doen. U wendt zich tot mensen die u daar behulpzaam bij kunnen zijn en laat er geen twijfel over bestaan dat u bereid bent hiervoor iets terug te doen: u wilt gewoon bij niemand in de schuld te staan. In deze tijd wilt u absoluut onafhankelijk zijn en niet bij anderen in het krijt staan.

Deze eigenschappen weerspiegelen zich eveneens in uw relaties. U bent wat gereserveerder dan gewoonlijk en sluit niet makkelijk nieuwe verbintenissen. Dit is niet verkeerd, maar wel moet u niet zó voorzichtig worden dat u aan de mensen die u tot steun kunnen zijn, voorbijgaat. U voelt zich in de eerste plaats aangetrokken tot oudere mensen: zij hebben meer ervaring en van hen kunt u dus iets leren. U kunt in deze tijd iemand ontmoeten die als "leermeester" een grote rol in uw leven gaat spelen. Het is mogelijk dat zo iemand absoluut anders is dan u zich een leermeester voorstelt. Hij of zij kan overal vandaan komen en misschien realiseert u zich pas veel later wat er eigenlijk is gebeurd.


Korte Horoscoop - Prognose februari 2018 tot juli 2018
voor Cesare Pinarello [Adb] (mannelijk)
geboortedatum 5 oktober 1932 kloktijd: 3:30
in Treviso, Italy U.T: 02:30
12e15, 45n40 sterrentijd: 04:13:14

Planetaire posities
planeet teken graad beweging
Zon Weegschaal 11°38'30 in huis 2 direct
Maan Boogschutter 19°03'35 in huis 4 direct
Mercurius Weegschaal 15°56'48 in huis 2 direct
Venus Leeuw 27°37'04 in huis 12 direct
Mars Leeuw 8°30'20 in huis 11 direct
Jupiter Maagd 11°43'00 in huis 1 direct
Saturnus Steenbok 28°07'12 in huis 5 stationair (D)
Uranus Ram 21°47'33 in huis 8 retrograde
Neptunus Maagd 8°57'27 in huis 12 direct
Pluto Kreeft 23°22'33 in huis 11 direct
Maanskn.(t) Vissen 16°52'31 in huis 7 retrograde

Huis posities (Placidus)
Ascendant Maagd 9°53'32
2de huis Weegschaal 2°46'55
3de huis Schorpioen 1°17'33
Imum Coeli Boogschutter 5°14'19
5de huis Steenbok 10°56'03
6de huis Waterman 12°56'49
Descendant Vissen 9°53'32
8ste huis Ram 2°46'55
9de huis Stier 1°17'33
Medium Coeli Tweelingen 5°14'19
11de huis Kreeft 10°56'03
12de huis Leeuw 12°56'49

Transits
Uranus driehoek Venus Eind mei 2017 tot midden januari 2019
Uranus vierkant Saturnus Begin juni 2017 tot midden februari 2019
Jupiter driehoek Pluto Midden februari 2018 tot midden oktober 2018
Pluto vierkant Uranus Begin maart 2018 tot begin november 2020
Saturnus driehoek Neptunus Midden maart 2018 tot midden december 2018
Saturnus driehoek Ascendant Eind maart 2018 tot eind december 2018

Bedenk, terwijl u uw korte rapport of welk ander astrologisch rapport dan ook leest, dat de energieën die hierin worden vertaald aangeboren potentieel zijn. U bepaalt zelf of u deze energieën wel of niet inzet op de beschreven wijze. Uw leeftijd, geslacht, sociaal-economische situatie, opleiding, milieu, uw persoonlijke ontwikkelingsniveau en vele andere factoren dragen bij aan de wijze waarop u aangeboren capaciteiten uitdrukt. Onthoud dat de planeten u niet dwingen om iets te doen of te zijn. Zij oefenen invloed uit, maar u beschikt zelf over een vrije wil waarmee u uw leven vormgeeft.

Adverteren
Als een van de grootste astrologie-portals biedt WWW.ASTRO.COM heel veel gratis materiaal over dit onderwerp. Dankzij kwalitatief hoogstaande interpretaties van wereldberoemde astrologen zoals Liz Greene, Robert Hand en andere auteurs, vele gratis horoscopen en uitgebreide informatie over astrologie, voor beginners en professionals, is www.astro.com het beste adres voor astrologie op het web.
Homepage - Gratis horoscopen - Astro Shop - Astrologie Kennis - Ephemerides - Team & Auteurs - Mijn Astro - Tijdzone Atlas - Sitemap - FAQ - Forum - Contact Astrodienst