•    
  Actuele planetaire posities
  23-feb-2018, 15:21 UT/GMT
  Zon457'25"9s42
  Maan851' 5"17n01
  Mercurius107' 4"9s12
  Venus1550'57"6s54
  Mars173'48"22s27
  Jupiter2256'13"17s22
  Saturnus654'19"22s23
  Uranus2541'32"9n26
  Neptunus1335'40"7s17
  Pluto2029' 5"21s30
  Ware Knoop1447'31"16n24
  Cheiron2656' 7"1n58
  Uitleg van de symbolen
  Horoscoop van dit moment
| Mijn Astro | Forum | FAQ
Adverteren

Korte Horoscoop - Prognose

vanaf februari 2018
voor S.I.D.S. 14477 [Adb], geboren op 22 januari 1971
Tekst van Robert Hand, Copyright © Astrodienst AG 2018
Introductie

Een onrealistische houding * Neptunus vierkant Venus: * Eind mei 2017 tot eind december 2019:

Foute conclusies * Jupiter oppositie Saturnus: * Midden december 2017 tot eind augustus 2018:

Benepen denken * Saturnus conjunct Mercurius: * Eind februari 2018 tot midden december 2018:

Ideaal en werkelijkheid * Neptunus sextiel Saturnus: * Eind maart 2018 tot midden januari 2020:

Een of ander obstakel * Uranus vierkant Zon: * Begin juni 2018 tot begin februari 2020:

De astrologische gegevens

naar boven

Introductie

Dit rapport is een korte editie van de Prognose Horoscoop. Het is bedoeld als voorbeeld en promotie voor de volledige versie van de Prognose Horoscoop die bij Astrodienst besteld kan worden als een gebonden rapport van ongeveer 15 - 20 pagina's.

Dit rapport is samengesteld voor 6 maanden, te beginnen in februari 2018 voor de volgende geboortegegevens: mannelijk, geboren op 22 januari 1971 om 17:00 in Munich,.

Uw zonneteken is Waterman. Dit is het dierenriemteken waarin de Zon staat in uw geboortehoroscoop. Uw Ascendant staat in Leeuw en uw Maan staat in Boogschutter.

Additionele informatie

Bedenk, terwijl u uw korte rapport of welk ander astrologisch rapport dan ook leest, dat de energieën die hierin worden vertaald aangeboren potentieel zijn. U bepaalt zelf of u deze energieën wel of niet inzet op de beschreven wijze. Uw leeftijd, geslacht, sociaal-economische situatie, opleiding, milieu, uw persoonlijke ontwikkelingsniveau en vele andere factoren dragen bij aan de wijze waarop u aangeboren capaciteiten uitdrukt. Onthoud dat de planeten u niet dwingen om iets te doen of te zijn. Zij oefenen invloed uit, maar u beschikt zelf over een vrije wil waarmee u uw leven vormgeeft.

 

naar boven

Neptunus vierkant Venus: Een onrealistische houding

Eind mei 2017 tot eind december 2019: Een onrealistische houding ten aanzien van persoonlijke relaties kan grote problemen veroorzaken. U kunt teleurstellingen te verwerken krijgen die uw huiselijk leven ernstig verstoren. U wilt de waarheid over uzelf en uw relaties niet onder ogen zien en uw onwil om met de werkelijkheid te leven zou u wel eens heel nare parten kunnen gaan spelen. Zowel uw zelfvertrouwen als de verbintenis worden hierdoor ondermijnd. Deze transit stelt binnen de relatie zowel uw werkelijkheidszin als uw bereidheid de ander te nemen zoals zij is, op de proef.

Ontmoet u iemand op wie u verliefd wordt, dan raakt u uw hoofd volledig kwijt. U raakt in feite niet zo opgewonden door de ander, doch door iets in uzelf dat u in haar projecteert. Komt u tenslotte achter de waarheid, dan zult u die moeilijk kunnen aanvaarden, zelfs indien daar niet aan te ontkomen valt.

Pas op dat u uw hart niet verliest aan iemand die voor u onbereikbaar is. U begeeft zich misschien in een situatie waarin u zeker zult moeten verliezen. U moet goed inzien dat u door zo te handelen in feite zelfs een wezenlijk contact uit de weg gaat. Beschouwt u dit hele gebeuren als een droom om mee te spelen, dan zult u waarschijnlijk niemand, ook uzelf niet, schade berokkenen. Neemt u uw "lijden" daarentegen ernstig, dan kan dit u zeker schade toebrengen. Anderen brengen trouwens wellicht weinig begrip op voor uw martelaarsrol in de liefde.

Relaties zoals deze komen niet zelden voort uit een gevoel van ontoereikendheid. Door de confrontatie met de realiteit van de ander te ontlopen, vermijdt u tevens de confrontatie met uzelf, uit angst als verliezer uit de bus te komen. Toch is zo'n reële confrontatie met uzelf precies wat u nodig hebt. Gaat u na deze transit op dezelfde voet door, dan zult u uiteindelijk toch tot een echte confrontatie worden gedwongen, zowel met uzelf als met de ander. Wat daarvan de uitkomst ook moge zijn, het is waarschijnlijk het beste wat u kan overkomen.

 

naar boven

Jupiter oppositie Saturnus: Foute conclusies

Midden december 2017 tot eind augustus 2018: Onder deze invloed is het heel moeilijk uit te maken in welke richting het leven u voert. U loopt bovendien de kans foute conclusies te trekken, wees dus heel voorzichtig in uw oordeel.

U bent tegelijkertijd optimistisch en voorzichtig en dat maakt het moeilijk om beslissingen te nemen. Zodra u het gevoel hebt het nu wel te weten, komt de twijfel en die begint te knagen. U weet werkelijk niet of u vooruit moet gaan of pas op de plaats dient te maken. Bent u in het verleden te hard van stapel gelopen en hebt u zich ten gevolge daarvan iets in moeten binden, dan is het probleem nu extra groot. Het is duidelijk dat u een groot gebrek aan zelfvertrouwen hebt.

U kunt zich tevens verscheurd voelen door het feit dat u aan de ene kant hunkert naar vrijheid en meer kansen en aan de andere kant uw veilige en voorspelbare levensomstandigheden niet wenst los te laten. U zou er het liefst vandoor willen gaan en nooit meer aan het verleden willen denken - tenminste zo stelt u zich dit voor. De rusteloosheid die u hierdoor voelt, maakt dat u niet zelden belangrijke veranderingen in uw leven aanbrengt, vooral wat uw beroep betreft. U kunt ook moeilijkheden in uw relaties verwachten en vooral in die verbintenissen waarvoor u een zekere verantwoordelijkheid draagt. Verhoudingen met vrienden en kennissen zullen hier niet zozeer onder lijden.

Bent u echter redelijk tevreden met uw omstandigheden en drukken de plichten en verantwoordelijkheden u niet te zwaar, dan zult u de - zeker niet onbelangrijke - positieve zijde van dit aspect leren kennen. U kunt meer structuur in uw leven aanbrengen, iets wat uw blik zal verruimen. U kunt bijvoorbeeld uw zaken veilig uitbreiden: uw voorzichtigheid zal er wel voor zorgen dat u daarbij niet over de schreef gaat. U kunt ook meer verantwoordelijkheden op u nemen en dat zal u groter bevrediging schenken.

 

Adverteren
naar boven

Saturnus conjunct Mercurius: Benepen denken

Eind februari 2018 tot midden december 2018: Een periode van ernstig, diepgaand en soms zelfs pessimistisch denken. Contacten met anderen krijgen meer betekenis, doch zijn tevens moeilijker. Niet zelden wordt men onder deze transit gedwongen afscheid te nemen. U neemt het leven veel ernstiger dan doorgaans en loopt daarbij een risico het juiste perspectief uit het oog te verliezen.

Uw verstandelijke en intellectuele gezichtspunten vernauwen zich. U houdt zich slechts met enkele zaken bezig, maar die overdenkt u dan ook zeer grondig. U begint aan een nieuwe belangrijke cyclus wat betreft uw meningen en opvattingen en dat betekent tevens een nieuwe vorm van communicatie. Dit eist uw mentale energie volledig op en daardoor mist u het overzicht om met meerdere zaken tegelijk bezig te zijn. Oude opvattingen die geen waarde meer voor u hebben, worden overboord gegooid. Uw geest werkt heel gedisciplineerd, maar doordat het veld waarop u zich beweegt, zo inkrimpt, bestaat de kans dat u wat kleingeestig wordt. U hebt maar één doel voor ogen en ziet daardoor soms belangrijke alternatieven over het hoofd. Doordat u tevens neigt tot depressiviteit, veegt u - waarschijnlijk ten onrechte - veel van tafel wat u ofwel te optimistisch of te riskant voorkomt: u bent niet in staat de grote lijn te zien.

Moet u zich op één zaak concentreren die terdege overdacht en tot in de finesses uitgewerkt moet worden, dan is dit er een uitstekende tijd voor; u zult daar jaren later nog steeds de vruchten van kunnen plukken.

Streef ten aanzien van uzelf of anderen niet naar een te grote, niet te verwezenlijken perfectie. Een aspect van deze invloed kan zijn dat deze u te kritisch maakt, maar het enige resultaat daarvan zal zijn dat u uw medemensen tegen u in het harnas jaagt.

 

naar boven

Neptunus sextiel Saturnus: Ideaal en werkelijkheid

Eind maart 2018 tot midden januari 2020: Idealisme en realiteit staan elkaar in deze periode niet in de weg. U ziet ze beide in één groot verband. Vraag uzelf af wat voor u de waarheid is en hoe u zou willen dat die was. Op deze wijze bent u in staat de zaken duidelijk te onderscheiden zonder de verwarring die onze pogingen ideaal en werkelijkheid uit elkaar te houden zo dikwijls geeft. U ziet dan tevens welke stappen u kunt ondernemen om die idealen te realiseren opdat u en uw medemensen daar een nuttig gebruik van kunnen maken.

U bent niet ongeduldig en veel meer dan anders bereid de werkelijkheid te accepteren. U ziet dat ideaal en werkelijkheid niet wezenlijk met elkaar in strijd zijn. U hebt er evenmin grote behoefte aan uw wil door te drukken en gaat geen strijd met de realiteit aan om dit voor elkaar te krijgen. (Een strijd die overigens bijna altijd door de realiteit wordt gewonnen.)

U brengt voldoende geduld op doordat een invloed als deze u weinig veeleisend maakt. U hebt niet veel nodig en geen enkele behoefte waar dan ook in te overdrijven. U legt uzelf een streng regime van werk op, afgewisseld met zelfbespiegeling. Uw zorg gaat in de eerste plaats uit naar de diepere waarheden van het leven en die wenst u in uw eigen bestaan te integreren.

Een goede periode om u enigszins terug te trekken uit de dagelijkse beslommeringen, afstand te nemen en te overdenken wat u tot nu toe hebt bereikt en wat er nog te doen valt. U kunt rustig over de dingen nadenken en daardoor bent u in staat een verstandige keuze te maken bij het bepalen van de juiste weg.

Eveneens een uitstekende tijd om iets voor anderen te doen. Dit bevredigt uw altruïstische behoefte en uw wens deel van een groter geheel uit te maken.

 

naar boven

Uranus vierkant Zon: Een of ander obstakel

Begin juni 2018 tot begin februari 2020: In deze periode wordt door plotselinge en onverwachte gebeurtenissen uw vermogen weerstand te bieden aan veranderingen en door te gaan op de door u gekozen weg, op de proef gesteld. Elk van ons wil bepaalde dingen volbrengen ten einde zijn of haar individualiteit en persoonlijkheid te rechtvaardigen. Deze transit schijnt ons de vraag voor te leggen: "Gelooft u werkelijk in wat u doet? Bent u in staat uw taak te voleinden, ondanks moeilijkheden en tegenwerking van de buitenwereld of van uzelf?" De wijze waarop u deze uitdaging weerstaat, is bepalend voor uw welzijn gedurende de komende jaren.

Het is mogelijk dat u zich plotseling realiseert dat de omstandigheden de laatste jaren zich zodanig hebben gewijzigd, dat u uw taak niet meer kunt voortzetten zonder de nodige veranderingen aan te brengen. Misschien dient u zich te verzetten tegen of los te maken van werkomstandigheden of van superieuren en gezagsdragers, zoals bijvoorbeeld overheidspersonen. Ook uw privéleven, uw huwelijk of samenleven, of uw ouders kunnen een remmende invloed hebben. Er is in elk geval sprake van een obstakel dat u verhindert te doen wat u moet doen en waartegen u in opstand komt.

Het is eveneens mogelijk dat alles van een leien dakje gaat. Uw werk kan u volkomen bevredigen en ook in uw privéleven is alles koek en ei: u kunt volledig uzelf zijn. Toch zal er iets onverwachts gebeuren, dat u dwingt na te denken over wat u aan het doen bent. Bijvoorbeeld: uw werkgever twijfelt plotseling aan uw capaciteiten of iets dergelijks. U hebt het gevoel een klap op uw hoofd te krijgen en wordt gedwongen opnieuw na te denken over uw plaats in die bepaalde gemeenschap.

Leeft en werkt u op een voor u juiste wijze. dan zult u deze test glansrijk doorstaan. Groeien de moeilijkheden u echter boven het hoofd, dan zult u veranderingen dienen te overwegen die deze effecten tot een minimum beperken, of die ze in positieve zin om kunnen buigen.


Korte Horoscoop - Prognose februari 2018 tot juli 2018
voor S.I.D.S. 14477 [Adb] (mannelijk)
geboortedatum 22 januari 1971 kloktijd: 17:00
in Munich, Germany U.T: 16:00
11e34, 48n08 sterrentijd: 00:51:40

Planetaire posities
planeet teken graad beweging
Zon Waterman 1°59'03 in huis 6 direct
Maan Boogschutter 5°52'30 in huis 5 direct
Mercurius Steenbok 8°09'26 in huis 6 direct
Venus Boogschutter 15°08'43 in huis 5 direct
Mars Schorpioen 29°44'56 in huis 5 direct
Jupiter Boogschutter 1°21'40 in huis 5 direct
Saturnus Stier 15°43'22 in huis 10 stationair (D)
Uranus Weegschaal 13°33'22 in huis 3 stationair (R)
Neptunus Boogschutter 2°34'59 in huis 5 direct
Pluto Maagd 29°35'17 in huis 3 retrograde
Maanskn.(t) Waterman 23°48'52 in huis 8 retrograde

Huis posities (Placidus)
Ascendant Leeuw 3°39'30
2de huis Leeuw 21°34'09
3de huis Maagd 14°00'41
Imum Coeli Weegschaal 14°02'03
5de huis Schorpioen 22°35'47
6de huis Steenbok 2°00'48
Descendant Waterman 3°39'30
8ste huis Waterman 21°34'09
9de huis Vissen 14°00'41
Medium Coeli Ram 14°02'03
11de huis Stier 22°35'47
12de huis Kreeft 2°00'48

Transits
Neptunus vierkant Venus Eind mei 2017 tot eind december 2019
Jupiter oppositie Saturnus Midden december 2017 tot eind augustus 2018
Saturnus conjunct Mercurius Eind februari 2018 tot midden december 2018
Neptunus sextiel Saturnus Eind maart 2018 tot midden januari 2020
Uranus vierkant Zon Begin juni 2018 tot begin februari 2020

Bedenk, terwijl u uw korte rapport of welk ander astrologisch rapport dan ook leest, dat de energieën die hierin worden vertaald aangeboren potentieel zijn. U bepaalt zelf of u deze energieën wel of niet inzet op de beschreven wijze. Uw leeftijd, geslacht, sociaal-economische situatie, opleiding, milieu, uw persoonlijke ontwikkelingsniveau en vele andere factoren dragen bij aan de wijze waarop u aangeboren capaciteiten uitdrukt. Onthoud dat de planeten u niet dwingen om iets te doen of te zijn. Zij oefenen invloed uit, maar u beschikt zelf over een vrije wil waarmee u uw leven vormgeeft.

Adverteren
Als een van de grootste astrologie-portals biedt WWW.ASTRO.COM heel veel gratis materiaal over dit onderwerp. Dankzij kwalitatief hoogstaande interpretaties van wereldberoemde astrologen zoals Liz Greene, Robert Hand en andere auteurs, vele gratis horoscopen en uitgebreide informatie over astrologie, voor beginners en professionals, is www.astro.com het beste adres voor astrologie op het web.
Homepage - Gratis horoscopen - Astro Shop - Astrologie Kennis - Ephemerides - Team & Auteurs - Mijn Astro - Tijdzone Atlas - Sitemap - FAQ - Forum - Contact Astrodienst