Pszichológiai Horoszkópelemzés
for Joanne K. Rowling, born on 31 July 1965
Text by Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2010
EPHU 6212.502-1, 19.5.10
TARTALOMJEGYZÉK

I. Bevezetés

II. Az Ön Pszichológiai Típusa

Tárgyilagosság és "civilizált" viselkedés Objektivitás, szemben az erõteljes érzelmi igényekkel A valóság tisztelete világos, tiszta elmét eredményez

III. A Személyiség És Árnyék-Társa

Az a vágy, hogy magasabb ideálokat szolgáljon, meghatározó a

szereposztásban Konfliktus a spirituális törekvések és a földhöz kötöttség között Vágyódás az anyagi világ túllépésére Az élet jóságában és értelmében való hit rugalmasságot és humorérzéket ad A spirituális sóvárgás ahhoz a vágyhoz vezet, hogy szolgáljon másokat Az erõteljes szenvedélyek miatti feszélyezettség megerõsíti a magasabbrendûség utáni vágyódást Menekülés a viharos érzelmek és az ösztönszükségletek világából Feszült elegye a földiességnek és annak az ösztönös késztetésnek, hogy meghaladja az evilági létet

Rejtett önimádat a tudattalanban Rejtett szükséglet arra, hogy a közönség csodálja Fontos, hogy értékeit és spiritualitását elismerjék

A tökéletesség utáni vágy Szenvedély és ösztönös szükségletek a tudattalanban

IV. A Családi Háttér

Családi minták és a pszichológiai öröklõdés Apa-kép a nõ születési képletében Az édesapjával való lelki kapcsolat hiánya szomorúsággal tölti el Vágy egy pót-apára

Anyakép a nõ születési képletében Erõteljes érzelmek Boldogtalanság, csalódás és neheztelés Egy csapdába került lélek Az érzelmi igények és a függetlenség összeegyeztetése A gyermekén keresztül élõ anya Kihasználatlan adottságok

A szülõk házassága Fiatalos életszemlélet szemben a hagyománytisztelettel A kalandvágy és a biztonságvágy összeegyeztetése

V. Kapcsolatminták

Konfliktus a spirituális törekvések és a személyes szükségletek között Annak elkerülése, hogy mesterként kezelje a partnerét Bizalmatlanság Vágy a kiszámíthatatlanságra Tudattalan áramlatok a szeretete mögött

VI. Az Integráció Felé Vezetõ Utak

Hivatásbeli magasabb célok A magabiztosság kifejlesztése az önkifejezésben

to top

I. BEVEZETÉS

Egyszer hajdanán, egy olyan korban, amelyben nem uralkodott el úgy a tudományosság, mint a miénkben, az asztrológia elismert módszertan volt. A hagyományokra és a megfigyelések révén megismert alapelvekre épült, és a hozzáértõk arra alkalmazták, hogy bepillantást nyerjenek vele nem csak a jövõbe, hanem az emberi lélekbe is. Aztán elérkezett a Felvilágosodás, az ember mind több ismeretre tett szert az anyagi Univerzumról. Egy idõre úgy tûnt, hogy az asztrológia és a kozmosz megismerésének szimbolikus eszközöket használó többi módszertana anakronizmussá válik, egy buta és hiszékeny korból itt rekedt babonává. Becsmérlõi nagy meglepetésére azonban az asztrológia nem volt hajlandó a Föld laposságáról szóló tannak, az ördögûzésnek és az aranycsinálásnak a sorsára kerülni. Él és virágzik, népszerûsége szüntelenül növekszik, és ismét kiérdemelte az intelligens emberek bizalmát azzal, hogy a modern korban a pszichológiatudomány és az ember belsõ természetérõl szóló tudásunk megnövekedése hozta el. Az évszázadokon át tartó lenézettség és kigúnyoltatás azzal végzõdött, hogy az asztrológia túlélte és legyõzte ellenzõit, és szemléletesen bebizonyította, hogy amit kínál, az milyen nagy értéket képvisel az önmaga megértésére vágyó modern ember számára.

Az itt átnyújtott horoszkóp-analízisben arra törekedtünk, hogy az asztrológia és a pszichológia által feltárt ismeretanyagot a magas szintû számítógépes technológiával megtámogatva, megalkossuk a vizsgált személy asztrológiai portréját, amely teljes mértékben személyre szabott, és amely utat nyit az önismeret kiszélesítése elõtt. Ez nem jövendõmondási jellegû asztrológia, hanem pszichológiai asztrológia a komputerizáció biztosította keretek között a lehetõ legelmélyültebb és legrészletezettebb. Természetesen nincs az a számítógép, amely helyettesíthetné az embert, jelen esetben egy tapasztalt asztrológust. Ám meggyõzõdésünk szerint Ön is azt fogja megállapítani, hogy a jelen analízis minden várakozást felülmúlóan alapos és részletes képet tár fel az Önben mûködõ komplex dinamikákról.

Shakespeare azt írta, hogy színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nõ. Úgy is felfoghatjuk, hogy a horoszkópunk a szerepünk metaforája, benne a díszlet, a szereposztás, illetve maga a történet pedig életünk utazásának vezérfonalát képezi. Miközben végigolvassuk az asztrológiai portrénk fejezeteit, nagyon hasznos lehet, ha eszünkbe jut ez a színház-metafora, mert segítségünkre lehet az asztrológiai elemzés által elénk tárt sorsunk helyes értelmezésében. A sors lényege nem abban rejlik, hogy ki vagyunk szolgáltatva bizonyos elkerülhetetlen eseményeknek. A lényeg a személyiségünkben rejlik, vagyis a mélyben megbújó vágyainkban, a konfliktusainkban és a belülrõl fakadó törekvéseinkben. Senki sem képes másmilyen lenni, mint önnön valója. Életünk minden eseménye - akár kicsi és múló, akár nagy és sorsformáló -valamilyen formában mindig az egyén személyiségébõl ered.

to top

II. AZ ÖN PSZICHOLÓGIAI TÍPUSA

A születési horoszkópunkban feltáruló egyéni jellemvonások sokasága - mint bárki más esetében - egy bizonyos vérmérsékleti háttérre támaszkodik. Ezt a hátteret akár pszichológiai "típusunknak" is nevezhetjük, mert ez határozza meg az életünk során adódó helyzetekre adott tipikus vagy jellemzõ reagálási módunkat. Már életünk kezdetén sem vagyunk egyformák, és mindenkinek vannak bizonyos erõsségei, kifinomult és jól fejlett adottságai, amelyeknek hasznát veheti a kihívások, a konfliktusok és a problémák kezelése során. Ugyanígy mindenkinek vannak gyenge pontjai is -olyan területei, amelyek fejletlenek, kevésbé jól használhatóak és problematikusak.

Életünk folyamán a pszichológiai típusunk nem marad statikus, nem marad változatlan. Mindannyiunkban jelen van egy bizonyos valami - nevezhetjük akár tudatalattinak, akár egonak, akár léleknek -, amely a kiegyensúlyozottság, a teljesség irányába törekszik, és amely igyekszik integrálni az életünkbe az elhanyagolt vagy kevésbé értékelt tulajdonságainkat, vagy belsõ jellemvonásainkat. Életünk egyes fontosabb fordulópontjai során lényünk legbelsõ magja - amely mélyebb és bölcsebb, mint a tudatos énünk - konfliktusokba küld bele bennünket, hogy így lehetõvé tegye a gyengébb területeink fejlesztését, és ez által jobban kiteljesedjen emberi lényünk valamennyi oldala. Látni fogjuk, hogy a pszichológiai típusunkat részletezõ itt következõ bekezdések javaslatokat is tartalmaznak arra vonatkozóan, hogyan könnyíthetjük meg ennek a belsõ hajtóerõnknek, hogy a kiegyensúlyozottabb élet felé vigyen bennünket. Az élet ezt elõbb vagy utóbb úgyis elhozza nekünk. De többnyire hasznos, és sok problémát meg lehet elõzni azzal, ha tudatosan együttmûködünk ezzel a folyamattal.

to top

Tárgyilagosság és "civilizált" viselkedés

Önnek világos, erõteljes, objektív elképzelései vannak, és alapvetõen fontosnak érzi mindenben az igazságot és a becsületességet. Az észérveket többre tartja, mint a rendezetlenséget, és az elvei is fontosabbak, mint a személyes reakciói. Van azonban egy alapvetõ konfliktus a személyiségében az ésszerû, elfogulatlan szellemisége és az intenzív érzelmei között. Más szavakkal úgy lehetne jellemezni Önt, hogy hajlamos a "fejében élni", mivel ez biztonságosabbnak, civilizáltabbnak és "illendõbbnek" tûnik. Eközben az érzelmei gyakran ellentmondanak annak, amit az észérvek szerint éreznie kellene, ezek a "helytelen" és "önzõ" reakciók pedig összezavarják. Bár a hagyományos értelemben véve valószínûleg nem intellektuális beállítottságú, mégis ösztönösen gyors felfogású, jó a fogalmazókészsége, és képes objektív és igazságos módon értékelni, összehasonlítani a különbözõ tényeket. Valószínûleg emiatt terjedt el Önrõl, hogy széles látókörû, megfontolt, erkölcsös, és figyelembe veszi mások nézeteit is. Kitûnõen tud tervezni is, és elméje erejével rendet teremteni a zûrzavarban. Azt azonban nem szívesen adja mások tudtára, sõt, még önmaga elõl is hajlamos elrejteni, hogy a valódi érzelmei egy egészen más, egy szubjektívebb életszemlélettel ajándékozzák meg. Ezek az elhanyagolt érzelmek gyakran ösztönösebben ráéreznek a lényegre, mint a megbízható értelem.

to top

Objektivitás, szemben az erõteljes érzelmi igényekkel

Hajlamos túlzott értéket tulajdonítani a racionalitásnak, amibõl az következik, hogy elõfordul, hogy megtagadja a saját vágyait. Ezzel nem csak önmagától tagadja meg, amihez alapvetõ joga lenne, hanem másoktól is. Mivel általánosságokban gondolkodik, ezért hajlamos megfeledkezni az alapvetõ vágyairól és igényeirõl. Erõteljes, ösztönös és nagyon érzékeny érzelmi élete miatt idõnként depressziós is lehet, megmagyarázhatatlan dührohamokban törhet ki, vagy olykor magányosnak, szomorúnak érezheti magát. Hajlamos egy másik, félelmet keltõ területrõl is megfeledkezni: azokról a misztikus érzésekrõl, amelyekkel a határtalan szeretetre és békére vágyik. Az emberek iránt érzett szeretet és ez a misztikus vágyódás közel állnak egymáshoz Önben, és ha eléggé bátor lesz ahhoz, hogy az erõteljes szellemi adottságai mellett az érzelmeire is jobban figyeljen, akkor megtapasztalhatja, hogy a közeli emberi kapcsolatok nem csak az egyes emberek, hanem általában az emberiség és a saját maga iránti szeretetét is táplálják. Fegyelmezett, tárgyilagos és toleráns személyiségével könnyen képes megérteni mások nézeteit is. Ez azonban csak egy törékeny felszíni kép Önrõl, mert rengeteg energiájába kerül, hogy megfékezze a lelke mélyén fortyogó valódi érzelmeit. Érzelmi életét valószínûleg sötéten és negatívan látja. Elképzelhetõ, hogy a neveltetése hatására alakult ki Önben az a szigorú értékítélet, amellyel elveti a személyiségében levõ és kevésbé eszményinek vagy tökéletesnek tartott jellemvonásokat. Hosszú távon azonban boldogabb és elégedettebb lehet, ha hagyja, hogy mások is megtapasztalják az érzékenységét, és mély érzelmeit.

Az egyik legkreatívabb módszer, amellyel jobb viszonyba kerülhet az érzelmeivel az, ha hajlandó több idõt és energiát fordítani arra, hogy alternatív módon juttassa ezeket kifejezésre. Ilyen lehet például az írás, az agyagozás, a zenélés, a tánc, vagy ha megpróbálja megfesteni mindazt, amit érez, és amilyen hangulatban van. Ezeket nem mások szórakoztatására kell megtennie, hanem csakis saját maga érdekében, mert ezáltal jobban megismerheti önmagát, és megértheti, hogy az érzelmeink éppen olyan fontosak, mint az elméletek világa. Próbálja meg kimondani a "nem"-et, amikor úgy érzi, hogy azt kell mondania, mert ha állandóan csak azzal törõdik, hogy hogyan "kellene" és hogyan "szabad" éreznie, azzal csak neheztelést és indulatokat halmoz fel magában. Elõször is saját magát kell megszeretnie, különben semmit sem tud majd kezdeni a demokratikus és a humanitárius alapelveivel a gyakorlatban. Mivel állandóan megpróbálja megérteni a világ dolgait, ezért egyedülálló adottsága van ahhoz, hogy rájöjjön, hogy mi a valódi értelme a személyes problémáinak. Ezzel sokat segíthet a többi embernek is, hiszen õk is hasonló gondokkal küszködhetnek. Ehhez azonban az szükséges, hogy félelem nélkül szembesülni tudjon az érzelmeivel.

to top

A valóság tisztelete világos, tiszta elmét eredményez

Önt szokatlan mentális képességek, és a tények, a világ realista és egészséges szemlélete jellemzik. Nem áll közel Önhöz az elvont teóriák és a filozofálgatás világa, inkább a realitások talaján marad, és a gyakorlati dolgokkal foglalkozik. Jó a rendszerezõ képessége, józan a gondolkodásmódja, és fegyelmezett, akár tudományosan is képzett az intellektusa. Mindig képes annyira összpontosítani a céljaira, hogy minden esetben legyen eredménye az erõfeszítéseinek. Gyakorlatiassága és idealizmusa miatt hatékonyan próbálja ki az új módszereket. Eredményes lehet a tudományos kutatásban, a programozásban, a szociológia vagy az orvostudomány terén, és minden olyan területen, ahol meg kell ragadni egy alapelv lényegét, és aztán a gyakorlatban alkalmazni. Az életben az érzelmek világa adja fel Önnek a legnagyobb leckét. Realizmusával, ésszerû gondolkodásmódjával nehezen ismeri el, hogy a lelkiek is fontosak lehetnek. Elképzelhetõ, hogy nem tartja értékesnek azokat a dolgokat, amelyeket nem láthat, nem tapinthat meg vagy nem tud kielemezni, és ebbõl következõen nem csak azért utasítja el az érzelmek világát, mert az fenyegetõ erõvel bír, hanem mert olyan megfoghatatlan valami, amit nem képes ellenõrizni és uralni. Nem csak az érzelmeit nem veszi eléggé komolyan, hanem a képzelõerejének sem tulajdonít különösebb jelentõséget, ami azt eredményezheti, hogy a páratlan szellemi képességei terméketlenné, értelmetlenné válhatnak. Annak érdekében, hogy jobb kapcsolatot tudjon kialakítani a tudattalan érzelmeivel, nagyobb teret kell engednie az életében a gyermeki, játékos énjének, mert ez által könnyebben kifejezésre juthatnak bonyolult érzelmei. Az álmaink is sok mindent elárulnak a lelki életünkrõl. Próbálja meg néha felemelni tekintetét a földrõl, és rá fog jönni, hogy a lelki élete éppolyan valóságos, mint a külvilágban megélt énje, ahogy a szubjektív szemléletre is legalább annyira szükség van, mint az objektívra. Ha el tudja engedni magát úgy, mint egy gyermek, akkor egyaránt képes lesz a tények világában és az érzelmek birodalmában is örömét lelni. Az érzelmi világa rengeteg feladatot, de éppen annyi boldogságot is ígér.

to top

III. A SZEMÉLYISÉG ÉS ÁRNYÉK-TÁRSA

A mélypszichológia egyik legfontosabb felismerése az, hogy az ember természete kettõsségre épül, a tudat és a tudatalatti alapvetõ polaritására. Van egy olyan egyéniségünk, amelyet ismerünk - ez az "én", amely a megszokott módon gondolkodik, érez és viselkedik, ezt tartjuk önmagunknak. És van egy másik, rejtett egyéniség - az árnyoldal -, amely a személyiségünk kevésbé elfogadható és kevésbé civilizált részeibõl áll, és amely helyet próbál követelni életünkben, ezzel mintegy szétrombolva önértékelésünket. Személyiségünk tudatos és tudatalatti részének összjátéka szüntelen feszültséget képez, életünk szakaszaiban folyton változik, és mindig összefüggésben áll a bennünket érõ késztetésekkel és kihívásokkal. A személyiségünk két része közötti feszültségbõl keletkezik az a belsõ drámánk, amelyrõl a következõ részek szólnak. Egyúttal energiaforrásul is szolgálnak, amely mozgást, célt, konfliktusokat és személyiségfejlõdést valósít meg az életünkben. Más szereplõk is lakoznak bennünk, és bár kisebb jelentõségû szerepeket játszanak, sõt, még vitatkoznak is a fõszereplõkkel, õk is hozzájárulnak ahhoz, hogy egyedi személyiséget alkossunk. Ha a horoszkópunk azt jelzi, hogy ezek valamelyike nagy súllyal esik latba, akkor ezekrõl is leírást találhatunk a magyarázatokban. Az így kirajzolódó színmû, a fény és az árnyék bonyolult játéka képezi egyéni sorsunkat.

to top

Az a vágy, hogy magasabb ideálokat szolgáljon, meghatározó a szereposztásban

Ön földi teremtmény, bár az elsõdleges céljai nem az anyagi jólétének a megteremtésére irányulnak. Minden erõfeszítése mögött van egyfajta felajánlás annak a világnak, amit Ön a magasabb valóság alatt ért. Azonban a misztikus érzések önmagukban még nem elegendõek Önnek, egy ilyen felajánlásnak a gyakorlati életben megvalósult szolgálat formáját kell felöltenie. Folyamatosan tudatában van annak, hogy van valami célja az életének, de hogy mi is az pontosan, az valahogy mindig elérhetetlen marad. Így Ön eltökélten és lelkiismeretesen keresi az ösvényt, amely felnyitja a láthatatlan ajtót, felfedi azt az isteni tervet, amelynek a szolgálatára törekszik, és felszabadítja a fizikai megtestesülés rabságából, amely olyan nagyon Önre nehezedik, de amely a színhelye is az elkötelezettsége próbájának. Nem is olyan módon spirituális, hogy megelégedne azzal, ha csak az élettel való egység egyéni megtapasztalásának élményében sütkérezik, és nem is olyan értelemben vallásos, hogy vasárnaponként templomba járjon. Önnek tennie is kell valamit a hitéért. Talán a cselekedet és a munka lesz a legjobb módja annak, hogy kifejezze a szeretetét és önfeláldozását, akár egy embernek, akár az Ön definíciója szerinti Istennek szánja azt. A jócselekedetek az Ön számára a belsõ értékesség igazi tesztjei. Meglehetõsen eltökélt abban, hogy a saját értelmezése szerint legyen jó, még akkor is, ha ez örökös harccal jár. Le kell ugyanis küzdenie erõsen érzéki és önzõ természetét.

to top

Konfliktus a spirituális törekvések és a földhöz kötöttség között

Konfliktus van Önben a józan értelme és azon intuitív érzése között, amely a fizikai világon túli, jelentõségteljesebb valóságra vonatkozik. Gyakorlatias ember, ezért hajlamos akkurátusan hozzá állni a földi felelõsségeihez és kötelességeihez, és valószínû, hogy korai életszakaszának jelentõs részét a hagyományos értékrend megvalósításával töltötte. Lehet, hogy összetartott egy családot, gyerekeket nevelt fel, vagy olyan viszonylag átlagos munkát végzett, amelyben kétségtelenül sikeres volt a született állhatatossága, önfegyelme és rendszerezõ képessége miatt. Azonban az is valószínû, hogy valaha a múltban - vagy talán ez még a jövõben jön el! - túlságosan szembetûnõvé vált Önnek a céltalanság és az üresség növekvõ érzése ahhoz, hogy továbbra is az evilági feladataiba temetkezzen. Így az Ön útkeresése nem olyan valami, ami élete kezdetétõl fogva jelen volt, hanem sokkal inkább egy átalakulás eredménye, egy olyan felfedezés, amely a legfontosabbá vált az életében. Mintha hirtelen felfedezte volna azt, amit titokban mindig is érzékelt: hogy a látszólag valódi világ csak egy jelkép, egy "próba-területe" az alapvetõen emberek feletti valóságnak, amelynek megtapasztalására állandóan törekszik, és amelynek jelentõs gyakorlati képességeit szentelte.

Hajlamos olyan rendszeres gyakorlatokat folytatni, mint amilyen a meditáció, a jóga, a különbözõ imádkozási szertartások, amelyek tükrözik a szervezettségre és a biztonságra való igényét, a világias dolgokon túli törekvésével együtt. Feltûnõ érzékenységgel viseltet a guruk és a spirituális vezetõk iránt is. Élete során kétségtelenül kapcsolatba kerül különbözõ tanokkal és ezoterikus rendszerekkel. Ez részben azért van, mert a közvetlen tapasztalaton keresztül tanul a legtöbbet, részben pedig azért, mert elvesztette bizalmát a saját, személyes intuitív érzékelésében, és hajlamosabb valaki más spirituális vezetésében hinni (legalábbis egy ideig). Nem kizárt, hogy a magasszintû törekvései során az az egyik kulcsa az önmegvalósításának, hogy nagyobb hitelt kapjon a belsõ hangja, hiszen végül is ebbõl ered az a szikra, ami elindította az útján, és ez semmivel sem érzékeli kevésbé az isteni mûködést, mint bárki másé. Önben tehát különös elegyet alkot a természetes spirituális vágyódás, és egy olyan konvencionális jelleg, amely megakadályozza abban, hogy túl messzire kóboroljon el a már kitaposott ösvénytõl.

to top

Vágyódás az anyagi világ túllépésére

Van Önben az elveszettségnek és a melankóliának egyfajta minõsége, vágyódás visszatérni egy másik korba, helyre vagy dimenzióba, amely egyszer az otthona volt, és amelyet szeretne újra megtalálni. Olyan, mintha a jelenlegi életébõl féllábbal mindig kívül állna, és az egyik szemével egy megnevezhetetlen valamit figyelne, amelyet nehéz megfogalmaznia, de amely nagy részét alkotja annak az indíttatásának, hogy valami jelentõségteljeset tegyen másokért. Ez a vágyódás bizonyos mértékig a gyermekkori tapasztalataiból fakad, mert valószínû, hogy hatással volt Önre valamelyik vagy mindkét szülõje feloldhatatlan szomorúsága vagy áldozatisága. Azzal az érzéssel nõtt fel, hogy a világ egy boldogtalan hely, és a valódi értelme valahol máshol van. Ön rendkívül érzékenyen reagál mások boldogtalanságára. Van Önben egyfajta önfeláldozási hajlam, amely rögtön társul egy olyan isteni létezõ iránti vágyódással, amely létezõben végre feloldódhat. Hisz abban, hogy az "énje feláldozásával" magasabb tudatosságot érhet el, és miközben arra törekszik, hogy elfogadhatóvá váljon a magasabbrendû valóság számára, olykor hajlamos alábecsülni saját érzéseinek és értékelésének a fontosságát. Mivel nem mindig értékeli eléggé a saját létét, ezért különösen alkalmas arra, hogy elfogadja mások spirituális vezetését. Talán meg kellene tanulnia jobban szelektálni, és kevésbé hajlamosnak lenni arra, hogy feladja önmagát. Ha nem hisz abban, hogy az egoja valamit is ér, akkor miért gondolja azt, hogy Isten számára értékes lehet?

to top

Az élet jóságában és értelmében való hit rugalmasságot és humorérzéket ad

Gyakorlatias érzéke ellenére Ön született filozófus. Van egy fiatalos, játékos szellem Önben, amely meg van gyõzõdve arról, hogy az életnek van értelmes célja, csak érteni kell a rejtjeleket, és hogy tele van tanulságokkal, fejlõdésre ösztönzõ erõkkel, amelyek még a legnehezebb helyzetekben is fellelhetõek. "Valamit ebbõl meg kell tanulnom" - ez az általános nézete. Valójában van egy szokatlan és kissé konok jellemzõ az Ön hitében, mi szerint: minél nehezebb valami, annál inkább Önnek való. Mintha a Jóisten - bár a legjobb szándékai vannak Önnel -, mégis olyan helyzetekbe állítja, hogy nagyon meg kelljen dolgoznia azért, hogy rátaláljon arra, ami Önnek jár. Egyedülálló elegye van Önben a realizmusnak (amely által mindenféle korlátozást és nehézséget kibír), és az élet alapvetõ jóságában való hitnek, amely viszont abban segíti, hogy a problémákat lehetõségként fogja fel, a kihívásokkal pedig optimista és derûlátó szemlélettel nézzen szembe. Meglehetõsen sokat tud az emberi természetrõl, és szeret jó tanácsokat osztogatni, viszont nem igazán tudja megfogadni mások javaslatait, mert általában Ön tudja jobban, hogy mi a teendõ. Megvan az a képessége, hogy világi értelemben véve nagyon sikeres legyen, de az is valószínû, hogy nem sokat törõdik ezzel, részben mert alkatilag szerencsés és nem szereti, ha nyomás nehezedik Önre, részben mert végül is nem az anyagi javakat keresi valójában. Folyamatosan aktív és kíváncsi elméje állandóan mindenre rákérdez. Alaposan tájékozott vagy felsõfokú szinten is jól képzett, egyszerûen azért, mert az életet érdekesnek és tanulmányozásra érdemesnek találja, különösen pedig az emberi hitet és törekvést.

to top

A spirituális sóvárgás ahhoz a vágyhoz vezet, hogy szolgáljon másokat

Van Önben egy különös passzivitás, és olykor azt a benyomást kelti, hogy létezik ugyan egy fizikai teste, és gondosan el is látja a földi kötelességeit, de valahogy nem igazán él ezen a világon. Ön olykor szétszórt és megközelíthetetlen, mintha a valódi énje víz alá lenne süllyesztve. Gyakorlatiassága és született érzékisége ellenére úgy tûnik, mintha egy erõteljes vágyódás ûzné arra, hogy maga mögött hagyja ezt a világot, és visszavonuljon egy másik, magasabbrendû vagy mélyebb értelmû helyre. Elképzelhetõ, hogy ki tudja nyilvánítani ezt a vágyódását a mûvészetben, például a festészetben, agyagozásban vagy a zenében, mivel az önfegyelemnek és a hatalmas képzelõerõnek igen értékes elegye található Önben. Akár mûvészeti, akár spirituális formában juttatja kifejezésre belsõ tapasztalatait, mindenképpen felfedezhetõ a szórakozottságnak egy bizonyos adagja a személyiségében. Egyfolytában vissza akar találni az otthonába, ami valahol máshol van, mint a konkrét valóságban. Ahhoz viszont túlságosan gyakorlatias, hogy az egész világot elutasítsa. Hajlamos bevállalni azt a feladatot is, hogy másokról gondoskodjon, mivel a szolgálat az Ön számára a szeretet kifejezésének a legtermészetesebb módja. Ön meglehetõsen szerény, és nem vár el jutalmat az erõfeszítéseiért cserébe.

Valószínû, hogy gyermekkorában magányos volt, és hogy az életében tapasztalható rejtett áramlások zavarodottsággal és aggodalommal töltötték el. Néha még mindig össze van zavarodva és aggódik, mert rendkívül érzékeny a környezetére és a benne élõ emberek kimondatlan érzéseire, vágyódásaira, sõt, még az olyan nagyobb közösség lelki atmoszférájára is, mint például egy városé. A tudattalan iránti született fogékonysága -együtt azzal, hogy vágyódik egy olyan isteni erõforrás iránt, amelyben feloldódhat -, meglehetõsen elvonulttá teszi Önt, a külsõ megnyilvánulásai ellenére is. Ettõl viszont még hangsúlyosabb lesz életének furcsa kettõssége. Sokat segítene, ha a mûvészetek segítségével fejezné ki az érzéseit, mivel Ön érzékeny, tehetséges és fantáziadús lélek. Szüksége van azonban egy olyan személyre, aki támogatja az életben, és segít Önnek megbirkózni az olykor zavaró külvilággal.

to top

Az erõteljes szenvedélyek miatti feszélyezettség megerõsíti a magasabbrendûség utáni vágyódást

A spirituális törekvés nem az egyetlen indítéka annak, hogy vissza akar vonulni, vagy meg akarja haladni az anyagi valóságot. Emellett Ön nagyon fél valamitõl, aminek forrása saját magában található. Fél szexuális és érzelmi igényeinek késztetéseitõl, ám a hatalomra és irányításra törõ akarata egyenesen óriási, néha úgy tûnik Önnek, hogy teljesen elárasztja a személyiségét. Fél a csalódástól, a visszautasítástól és a tehetetlenségtõl, mivel a gyermekkori tapasztalatai megismertették Önnel a megtagadott, kényszerítõ ösztönös szükségletek kevésbé kellemes oldalát, amelyek aztán rejtettebb és pusztítóbb módon kerülnek a felszínre. Az ösztönök egész birodalma ezért nagyon zordnak tûnik Önnek, és nem mindig méltányolja saját érzéki természete elevenségét és erejét.

Az Ön spiritualitása tehát kettõs célt szolgál. Egyrészt kielégíti azt a nagyon õszinte vágyát, hogy olyan isteni forrással legyen kapcsolatban, amely megtestesíti az Ön számára legfontosabb értékeket az életben. Abban is segít, hogy kimeneküljön azokból a sötét és ijesztõ érzésekbõl és késztetésekbõl, amelyek esetleg visszavezetnék a gyerekkorához, ami sokkal nehezebb volt, mint ahogy azt megélte. Ez az erõ igyekszik Önben elkerülni a kezelhetetlennek tûnõ emberi tapasztalatokat is. Azonban elõbb-utóbb szembesülnie kell azzal a birodalommal, amelyrõl úgy véli, hogy alacsonyabbrendû. Nem lesz képes ugyanis soha teljesen meghaladni, mert a testi és az ösztönélet túl erõs Önben. Ez valójában nagyszerû adomány, ha képes ezt meglátni benne, és erõforrásként szolgálhat jelentõs szenvedélyének és belsõ erejének kiteljesítéséhez.

to top

Menekülés a viharos érzelmek és az ösztönszükségletek világából

A szellem iránti vágyódása szélsõségesen fontos Önnek, azonban emellett nagyon érzéki ember, erõteljes vágyakkal. Rendkívül akaratos és sértett tud lenni, ha valamilyen módon akadályozva érzi magát. Óvatosnak kell lennie, hogy az idealizmusát ne az ösztöneitõl való menekülésre használja, mivel Ön soha nem lesz olyan típus, aki azonnal le tudna mondani bármirõl is. Önnek minden számít, különösen az intim kapcsolatok, és az erotika jelenléte bennük. Talán végig kellene gondolnia, hogy az érzékek épp olyan értékes eszközei a spirituális tapasztalatnak, mint azok a testen kívüli állapotok, amelyeket különbözõ ezoterikus iskolák és tanok gyakorolnak. Az Ön beteljesedéshez vezetõ útjának valamilyen módon magába kell foglalnia az érzékiségét és született miszticizmusát is. Hajlamos azt hinni, hogy fel kell áldoznia vágyai nagy részét, mivel titokban fél attól, hogy megélje õket, és aztán azzal szembesüljön, hogy magával ragadó erejük van. Az erõszakos önmegtagadás nem jó módszer, mert ha elfojtja ösztöneinek erejét, akkor az csak mély érzelmi és fizikai gyötrelmet okozhat. Sõt megakadályozza abban, hogy egy magasabbrendû tudatállapotba jusson, mert esetleg depressziót és negatív jelenségeket zúdít Önre. Próbáljon meg önmaga lenni, és legyen bátorsága azt az ösvényt követni, amelyik illik az olyan életerõs és fizikailag aktív személyiséghez, mint amilyen Ön.

to top

Feszült elegye a földiességnek és annak az ösztönös késztetésnek, hogy meghaladja az evilági létet

Az Ön bonyolult természete két szélsõséget foglal magában: egy gazdag és eleven érzéki életet és egy erõs vágyódást az isteni iránt, amelyet az anyagi világban végzett szolgálaton keresztül próbál érvényre juttatni. Kétségtelen, hogy számos különbözõ módon próbálja integrálni személyiségének ezt a két pólusát, de végül is egyiket sem áldozhatja fel anélkül, hogy jelentõsen veszélybe ne kerülne személyes boldogsága és jóléte. Mivel értékeli a hagyományokat és a szervezettséget, ezért olyan spirituális hatalmasságok és ideológiák vonzzák, amelyek egyértelmûen követhetõ utat ajánlanak Önnek. Ebben nincs semmi rossz, és talán lesz olyan szerencsés, hogy találjon egy olyan mestert vagy iskolát, amelyben otthon érzi magát. Viszont ha túlságosan szó szerint értelmezi ennek az ösvénynek a tanait, akkor összeütközésbe kerülhet saját ösztöneivel, amelyek elkerülhetetlenül szembeszállnak majd az elnyomással, és nagyobb teret és szabadságot igényelnek majd az életében. Még az anyagi dolgok iránti vonzalma (a szép tárgyak, a pénz nyújtotta kényelem értendõek ez alatt) sem zárja ki, hogy olyan életet éljen, amelyben a vágyott szellemiséget szolgálja. Viszont elég függetlennek kell lennie ahhoz, hogy elfogadja a saját nyilvánvaló ellentmondásosságát is. Igyekezzék ezért olyan életstílusban élni, amiben éppen úgy méltányolja az érzéki és érzelmi élénkségét, mint a szellemi törekvéseit.

to top

Rejtett önimádat a tudattalanban

Szemben azzal az erõs belsõ elkötelezettségével és vágyával, hogy a mások segítésén keresztül szolgálja azt, amit Ön magasabbrendû valóságnak érzékel, létezik egy másik fõszereplõ is belsõ lelki színdarabjában. Ez a szereplõ magába foglal minden olyan minõséget, amelyet ki kellett zárnia tudatos értékei és viselkedése közül annak érdekében, hogy azoknak a magasabbrendû alapelveknek megfelelõen élhessen, amelyekben hisz. Árnyoldalait nagyfokú önzés és exhibicionista vájkálás jellemzi abban, hogy hogyan látják Önt mások. Így rejtett énje teljesen ellentmondásban van azokkal a kifinomultabb értékekkel, amelyekre a tudatos énje törekszik. Viszont mégis hatalmas életerõ és energia van az árnyoldalában, és fontos lenne, hogy a mindennapi életének részévé válhasson. Olykor túlzottan tudatos és jóságos, és ennek spontaneitása és humorérzéke látja a kárát. Ha elfojtja ezt a nárcisztikus árnyoldalát, akkor megtapasztalhatja, hogy a külvilágból kísérti Önt, és rejtélyes módon újra meg újra összetalálkozik vele az árnyoldal minõségeit megtestesítõ emberek személyében. Egyfajta irigységtõl és neheztelõ lehangoltságtól is szenvedhet, amely elkoptatja a hitét, és akadályozza a mások segítésére irányuló erõfeszítéseit. Nem tesz jót azzal önmagának, ha a személyiségének éppen ezt a fontos oldalát tagadja meg.

to top

Rejtett szükséglet arra, hogy a közönség csodálja

A magasabb rendû valósággal való foglalkozása nem zárja ki azt, hogy sikeres szolgálatának melléktermékeként igényt tartson a tömeg éljenzésére. Él Önben egy színész vagy színésznõ, és van egy titkos fantáziája önmagáról - mint az isteni kinyilatkoztatás egyedi eszközérõl. Ahogy az ókori görög színészek Dionüszosz szolgáiként és az isteni szándék élõ csatornáiként tekintettek önmagukra, úgy tekint Ön is titokban saját magára. Úgy véli, az emberek feletti akarat átáramlik Önön annak érdekében, hogy az evilági valóságban megjelenítõdhessen. Bár a tudatos énje soha sem nyilatkozna magáról ilyen gõggel és önimádattal (alapvetõen Ön túlzottan is szerény, és lebecsüli önmagát), az árnyoldala viszont úgy viselkedik, mint egy fékezhetetlen isteni gyermek, egy látnok, aki a maga nemében egyedülálló, felsõbbrendû lény. Olyan valaki, aki felette áll az átlagemberek sokaságának, bár nemesi kötelessége õket szolgálni.

Kreatív értelemben az árnyoldala magnetizmust és karizmát kölcsönöz a személyiségének. Könnyen megbíznak Önben az emberek, mert valóban van valami különös, tündöklõ és energikus kisugárzása. Fontos, hogy Ön õszintén bevallja magának azt az igényét, hogy dicsõítsék és szeresse a közönség. Viszont meg kell tanulnia megkérni a gyakorlati erõfeszítésért járó pénzt is, különben fennáll annak a veszélye, hogy tudattalanul azonosítja önmagát egy messiási szereppel. Azután pedig rejtett módon fog elõbukkanni az árnyoldala, és az Ön által definiált Isten iránti mély elkötelezettségét befeketítik titkolt ambíciói, és a mások feletti hatalmaskodása. Valószínûleg boldogabb lenne, ha egy olyan spirituális ösvényt követne, amely nem kíván túl sok szolgalelkû alázatot. Ebben az esetben az Ön magas szintû egyéni stílusának kinyilvánítása során nem kerülne konfliktusba valaki más hatalmával. Ha viszont túlzottan szûk és önfeláldozó úton próbál járni, vagy egy túlzottan egyeduralkodó hatalmasságot próbál követni a saját belsõ hangja helyett, akkor mások iránti irigykedése és féltékenysége tudattalanul tovább fog dolgozni Önben. Ez a csalódott árnyoldalát arra fogja ösztönözni, hogy manipulatívabban és kevésbé vonzó szándékkal törekedjen a hatalomra.

to top

Fontos, hogy értékeit és spiritualitását elismerjék

Szemben az Ön magas szintû elveivel és mások iránti erõs felelõsségérzetével, a személyisége árnyoldala figyelemre, dicsõítésre és a mások feletti hatalomra vágyik. Ez tulajdonképpen egy másik módja annak, hogy szeressék az emberek. egy átfogóbb és kevésbé egyéni szinten. Önnek elmélyült és szenvedélyes természete van, amelynek elfojtásáért mindent megtesz, mivel ezt önzõnek véli, és tart attól, hogy mások, és végül Isten sem fogadja majd el. Egy ilyen árnyoldallal az irigység problémája jelenti a legnagyobb veszélyt, hiszen amit nincs bátorsága megélni a saját életében, azt rossz néven veszi másoktól, akik viszont megélik. Valószínûleg erre a problémára többféleképpen reagál. Az egyik legtipikusabb reakció az, hogy hátat fordít neki, majd rendszeresen megtapasztalja a kisebbrendûségi érzést és az önmaga alulértékelését. Az irigység másik kifejezési módja az lehet, hogy tudattalanul kritikus és romboló azokkal szemben, akik nem félnek önzõkként láttatni magukat. Bennük próbál majd szégyenérzetet és spirituális szempontból kisebbrendûségi érzést felkelteni. Szüksége van arra, hogy az élet valamelyik területén egy kicsit páváskodhasson. Szüksége van a figyelemre és a csodálatra anélkül, hogy bûnösnek érezné magát emiatt. Ez még talán támogathatja is azokat a magasabbrendû célokat, amelyekre törekszik, és nem okoz kárt bennük. Hiszen így boldogabb lesz, ebbõl következõen õszintébben nagylelkû, és spontánabb módon, vonakodás nélkül tud másoknak is adni önmagából.

to top

Egy további fontos szereplõpár

Az eddig ismertetett szereplõk és azok alapvetõ ellentéte alkotják a belsõ történetünk fõ vonulatát. Rajtuk kívül van még egy álló szereplõpárosa a horoszkópunknak, akiknek egymás közötti szakadatlan konfliktusa minden bizonnyal a mindennapi életünkben is tükrözõdik. Rövid bemutatásuk a következõ bekezdésekben található.

to top

A tökéletesség utáni vágy

A szépség, a rend és a tökéletesség mindenben a gondolatokban, tárgyakban és az emberi viszonyokban elengedhetetlen része az életének. Egy ízléses, tiszta és jól szervezett környezetre vágyik, és ugyanilyen barátokra, szeretõkre és partnerekre. Ha azt tehetné, amit csak akar, akkor az élet is ízléses, tiszta és jól szervezett lenne, mivel Ön tart mindentõl, ami közönséges, állatias és rendezetlen. Platónnak az a nézete, hogy a világegyetem 95 százaléka az értelem irányítása alatt áll, a zavaró és nehezen kezelhetõ 5 százalékot pedig a káosz uralja. Ha szembesül azzal az 5 százalékkal, (amelynek megvan az a szemtelen tulajdonsága, hogy minden erõfeszítése ellenére elõbújik), akkor hajlamos vagy hátat fordítani neki, és figyelmen kívül hagyni, vagy pedig megpróbálja rendbe tenni.

Valószínûleg vonzódik a szép életfilozófiákhoz, ahogy a szép emberekhez is. Szüksége van arra, hogy higgyen egy alapvetõ rendezõ elvben és a fejlõdés lehetõségében. Ha mûvészember, akkor az alkotásaival kapcsolatban örökös elégedetlenség van Önben, és mindig a tökéletes belsõ látomásának egy hibátlan visszatükrözõdésére törekszik. Ha nem alkotó tevékenységgel foglalkozik, hanem számokkal, technológiával kapcsolatos dolgokkal vagy kutatással (amelyek igazi alkotássá válnak az Ön keze alatt), akkor is mindent egy mûvész szemével néz. Szokása szerint automatikusan összehasonlítja az életet azzal a képpel, amit önmagában hordoz arról, hogy mi lehetne, és minek kellene lennie, ha valaki megszabadítaná attól a bizonyos 5 százaléktól.

Nem szeret hosszan a mélyben és sötét helyeken idõzni, és minden túlságosan primitív dolog zavarja, kivéve az erotikát, aminek saját szépsége éppen a nyilvánvalóan nyers formájában rejlik. Bár nem vágyik az uralkodásra, de azt sem szereti, ha mások vagy a saját fékezhetetlen érzelmei irányítják. Ez utóbbiak azonban olykor átszakíthatják személyiségének rejtett ajtaját, és megzavarják hétköznapi életét. Egyszer az életben azonban szembesülnie kell azzal a figyelmen kívül hagyott 5 százalékkal is, amely túl van a megérthetõ dolgokon, és amely meghiúsítja a megtisztulásra irányuló erõfeszítéseit. Bár rend és szépség uralkodik a belsõ világában, azonban Ön is, mint minden élõlény, része a természetnek és részben ösztönlény. Még ha ilyen nehéz dolgokkal kell is szembesülnie, akkor is nagyon valószínû, hogy ezt az ésszerûségben való szilárd hitével fogja kezelni. Határozott meggyõzõdése, hogy végül majd a józan gondolkodás és az egyensúly gyõzedelmeskedik.

to top

Szenvedély és ösztönös szükségletek a tudattalanban

Ellentétben árnyalt, kifinomult és esztétikus természetével, van egy olyan rejtett oldal Önben, amely tartalmazza azokat a durvább minõségeket, amelyeket kizárt a tudatos értékei és viselkedése közül, annak érdekében, hogy megõrizze az életstílusa szépségét, harmóniáját és rendjét. Árnyoldala azonban sokkal közönségesebb, mint Ön, tele van nyers agresszióval, szenvedéllyel és életerõvel. Nehéz lehet összeegyeztetni ezeket a minõségeket a végletekig kifinomult és ésszerû életszemléletével, mivel irtózik mindentõl, ami faragatlan vagy kellemetlen. Eddig senki sem volt Önnek - saját magát is beleértve - tökéletes, és amit olykor kellemetlennek vagy hitványnak nevez, az lehet, hogy valójában olyan minõségeket tartalmaz, amelyekre nagy szüksége volna. Árnyoldala megadhatja azt a vadságot és rugalmasságot, ami néha hiányzik Önbõl a törékenysége és a nem evilági érzékenysége miatt.

Ha szabadabban engedné a hétköznapi életében megnyilvánulni ezt az oldalát, akkor rájönne, hogy úgy sokkal jobban érzi magát. De talán még fontosabb, hogy a rejtett oldala nagyobb magabiztosságot adhat azokban a dolgokban, amelyekkel kapcsolatban hajlamos feszélyezetten érezni magát: a szexuális megnyilvánulásai és a test értékelésének a területén. Állandóan igyekszik megtisztítani és megszépíteni a lelkét. Nem ártana pedig, ha észrevenné, hogy az ösztönösebb oldalának is megvan a maga szépsége és értéke. Nagyon fárasztó állandóan úgy viselkedni, mintha egy márványtalapzaton állna, és ugyanolyan kimerítõ az élõ lelkét geometriai formákba szuszakolni. Az árnyoldala ismeri a módját annak, hogyan lazulhat el, élvezheti az életét, hogyan örülhet másoknak és önmagának úgy, ahogy van: a hibáival együtt.

to top

IV. A CSALÁDI HÁTTÉR

to top

Családi minták és a pszichológiai öröklõdés

Bár Ön független jellem, családi háttere azonban alapvetõen meghatározza a személyiségét. A család olyan, mint egy élõ organizmus, amely generációkon keresztül átörökít bizonyos jellemvonásokat. Emellett magában foglal különbözõ sajátos viselkedésmintákat, és azt az érzelmi légkört, amely meghatározta gyermekkorát. Családja ellátta bizonyos lelki mintákkal, és az élettel kapcsolatos attitûdökkel. Színházi metaforákkal kifejezve: a lelkében játszódó színdarabjának egyedi szereplõi vannak, de magukban hordozzák a családja örökségét.

Az asztrológia nem annyira a fizikai, hanem inkább a lélektani öröklõdésrõl árul el sokat, ami a generációkon keresztül ugyanúgy megmutatkozik, mint a vörös haj, vagy a kék szem. A viselkedésminták és attitûdök öröklõdése gyakran a lélek rejtett, tudattalan szintjein történik. Ezek ugyanúgy adódnak át egyik generációtól a másikig, mint a külsõ jellegzetességek. Ilyen minta lehet például, ha egy családban minden férfi sikeresen megvalósítja önmagát, vagy hogy minden nõ csalódik a férjében. Ezeket nem kell kimondani, sõt, még csak tudatosulniuk sem kell, mivel tudattalanul öröklõdnek, és rejtett, nem verbális módon kerülnek át a családtagokba. Így a "sikeres férfiak" családjába született fiúgyermek különleges elvárásokat örököl, amelyekre a természete, a személyiségjegyei alapján fog reagálni. A "csalódott nõk" családjába született kislány pedig a kapcsolatok terén rendelkezik bizonyos mintákkal, amelyek õt mélyen és talán fájdalmasan érinthetik majd késõbbi éveiben, ha nem tudatosítja magában ezt az örökséget. Mivel családi háttere befolyásolja az életét, ezért születési képletében is megmutatkozik. Az asztrológia sokat segíthet abban, hogy felismerje ezeket a családi mintákat, hiszen attól függõen alakul majd az élete, hogy mennyire képes tudatosítani ennek az örökségének a hatását.

Szüleirõl is árulkodik a születési képlete, velük kapcsolatban is látszik, hogy milyen minõségeket, tulajdonságokat hordoztak magukban. Ezek a "szülõi minták" megmutatják, hogy milyennek látja Ön az édesanyját vagy az édesapját, és hogy õk hogyan támogatják vagy hátráltatják az Ön életfeladatának beteljesítését. A családi háttér jelentõségét soha nem szabad alábecsülnünk, mert az nem csak a múltat jelzi, hanem mindenkiben tovább él. Ahogy a költõ, Rainer Maria Rilke írta: "a sors nem több, mint a gyermekkor egybesûrített változata".

to top

Apa-kép a nõ születési képletében

Az apa nem egyszerûen csak egy személy. Õ szimbolizálja azt a belsõ mintát és szemléletmódot, amelyen keresztül Ön az élethez viszonyul. A születési képletben megjelenõ apa-kép így három dolgot mutat meg.
Egyrészt megmutatja az édesapjával - illetve azzal a személlyel, aki az apját jelentette Önnek gyermekkorában - való kapcsolatának legfontosabb jellemzõit.
Másrészt szimbolizálja azt, ami Önnek férfias minõségnek számít. Mivel édesapja volt az elsõszámú férfi szereplõ az Ön életében, ezért õ nemcsak arra van erõteljes tudattalan hatással, ahogy Ön általában a férfiakhoz viszonyul, hanem arra is, ahogy kifejezi személyiségének férfias, céltudatos oldalát.
Harmadrészt megmutatja az Önben rejlõ apai minõségeket: ahogy irányítja és szervezi az életét; ahogyan eléri a céljait, kifejezi, és érvényre juttatja az akaratát, és ahogyan kialakítja erkölcsi alapelveit.

to top

Az édesapjával való lelki kapcsolat hiánya szomorúsággal tölti el

Születési képlete alapján bonyolult és kiismerhetetlen személyiségnek látta az édesapját. Nem érezte õt határozott, megbízható embernek, akire bármikor számíthatna. Ennek lehetett olyan oka is, hogy fizikailag nem volt jelen az életében, de elképzelhetõ az is, hogy túlságosan visszahúzódó, zárkózott vagy boldogtalan embernek ismerte õt, olyannak, aki nem tudja kimutatni a valódi, mély érzéseit. Bizonyos értelemben Önnek fel kellett áldoznia az édesapjával való õszinte és szoros lelki kapcsolatát. Emiatt lelke mélyén nagyon vágyódik az után, amit nem kaphatott meg. Hajlamos arra, hogy idealizálja a hiányzó édesapját, és úgy tekintsen rá, mint egy misztikus alakzatra. Ezzel felmenti õt a felelõsség alól, mert ez igazolja részérõl az elérhetetlenséget. Ez viszont valószínûleg összezavarja a saját magáról alkotott képét, mert így önmagát értékeli le, hibáztatja a kapcsolatuk alakulása miatt. Ebbõl lelki hozzáállásából fakad az is, hogy gyakran mások véleményére túl sokat ad, és a környezetétõl várja el, hogy megerõsítsék az önértékelésében.

to top

Vágy egy pót-apára

Mivel az édesapjával kapcsolatos tapasztalatai csalódással és szomorúsággal töltötték el, ezért rengeteg dolgot kellett a saját bõrén megtapasztalnia és önállóan elsajátítania. Ezek közül is a legfontosabb az volt, hogy meg kellett tanulnia a saját apjává válni, megtalálni önmagában azt a belsõ erõforrást, amelybõl táplálkozhat az ahhoz szükséges ambíció, akaraterõ és kitartás, hogy éljen a lehetõségeivel, és jelentõs eredményeket érjen el az adottságai által. Gyermekkorában nem volt Ön elõtt egy erõs, határozott apakép. Emiatt örökösen le kell küzdenie azt a hajlamát, hogy arra várjon, hogy valaki vagy valami - egyfajta pótapa - leszáll a mennyekbõl, és erõt, ösztönzést ad ahhoz, hogy Ön elérhesse a céljait. Idõközben viszont mindig rá kell ébrednie arra, hogy saját magában sokkal inkább megtalálhatja ezt az erõt, mint bármilyen pótapában. Ha sikerül megoldania ezt a lelki problémáját, akkor el tudja majd engedni az édesapjával kapcsolatos csalódottságát és szomorúságát, és képes lesz õt egy érzékeny, esendõ emberként kezelni, ahelyett, hogy úgy viszonyulna hozzá, mint egy félistenhez, aki cserbenhagyta Önt. Ezután érzékelni tudja majd az édesapjával való kapcsolatának a pozitív hatásait is. Az édesapja érzelmi vagy fizikai közelsége utáni vágy átalakulhat Önben a szellemi értékek iránti érdeklõdéssé és vágyódássá.

Idealizált apa-képe mögött az isteni apa rejtõzik. Bár a valódi édesapja elérhetetlen volt az Ön számára, helyette azonban kialakulhat Önben a szellemi világok iránti érzékenység. Az idõ elõrehaladtával pedig egyre inkább érzékelheti, hogy az apai energiát, amire vágyott, bármikor megkaphatja a spirituális világ által.

to top

Anyakép a nõ születési képletében

Az anya az apához hasonlóan nem egyszerûen csak egy ember, hanem egy alapvetõ életszemléletet, viselkedésmintát szimbolizál. A születési képletben megjelenõ anya-kép három dologra utal. Egyrészt megmutatja az édesanyjával való kapcsolatának legfontosabb jellemzõit. Ezek nagyrészt ismertek lehetnek Önnek, de néhány meglepõ jellemzõvel is találkozhat, mert ezek nemcsak az õ külsõ viselkedésére utalnak, hanem lelki világára is, a tudattalan dolgokra, amelyek ettõl még nagyon erõs hatással voltak Önre. Másrészt kifejezi, hogy mit jelent Önnek a nõiség, hogyan éli meg saját nõi mivoltát, és hogyan viszonyul általában a nõkhöz. Harmadrészt jelzi az Önben rejlõ anyai-minõségeket: a gondoskodó, védelmezõ, biztonságot adó énjét, az optimizmusát, alkalmazkodóképességét, és azt, hogy mennyire érzi ösztönösen, hogy mikor kell várni, és bölcsen elfogadni a fennálló élethelyzeteket.

to top

Erõteljes érzelmek

Az Ön születési képletébõl az derül ki, hogy édesanyját erõteljes egyéniségnek látja. Családjukban valószínûleg õ volt a dominánsabb személyiség, még akkor is, ha a viselkedése alapján engedékenynek tûnt. Édesanyja ereje érzelmi szinten nyilvánult meg, és kedélyállapota nagy hatással volt az Ön érzelmi fejlõdésére. Lehet, hogy gátlásosnak tûnt, a lelke mélyén azonban szenvedélyes, erõs akaratú nõ volt, aki nagyon hûséges tudott lenni, ha azonban visszautasították az érzelmeit, akkor éppen annyira haragos is.

to top

Boldogtalanság, csalódás és neheztelés

Az Ön lelkében nagyon sokoldalú kép él az édesanyjáról. Gazdag, mély érzelmi világúnak, minden csalódás ellenére kitartónak és önfeláldozónak látja õt. Ezeket a tulajdonságokat Ön is örökölte, ettõl van határtalan erõ és bátorság a lelkében. Az egyetlen probléma az, hogy édesanyja valószínûleg nagyon boldogtalan és érzelmileg elégedetlen volt, és emiatt elkeseredett, sõt akár depressziós is lehetett. Minél inkább próbálta ezt elrejteni, tudattalanul annál erõteljesebben hatott Önre. Emiatt lehet Önben egy megmagyarázhatatlan, mély bizalmatlanság az élettel és a szeretettel szemben, leginkább pedig az elkötelezett szerelemmel kapcsolatosan.

Valószínûleg édesanyja házassága nem sikerült jól, és ez Önben úgy csapódott le, hogy tudattalanul arra számít: minden érzelmi kapcsolatból csak szomorúság és csalódás fakadhat. Õszintén és megértõen szembe kellene néznie édesanyja pesszimista szemléletével, mert különben fennáll annak a veszélye, hogy átörökíti kapcsolataiba a keserû, negatív mintát. Hajlamos arra, hogy néha nyomós ok nélkül megsértõdjön. Ugyanakkor igyekszik elkerülni a túlzott elkötelezettséget, mert fél attól, hogy úgy jár majd, mint az édesanyja, vagy hogy a partnere is hasonlóképpen fogja uralni Önt, ahogy tudattalanul az édesanyja tette ezt a családtagjaival azért, hogy ez adjon értelmet az életének.

Próbálja meg elfogadni, hogy a mély érzelmek nem feltétlenül járnak fájdalommal, csalódással, és hogy az édesanyjának bizonyos szempontból saját választása volt az, hogy abban a helyzetben maradjon, ami végül boldogtalanná tette. Ezután már bízni fog a saját erõteljes érzelmi életében is, ami tulajdonképpen sokkal inkább adomány, mint átok. Attól, hogy kötõdik valakihez, még nem lesz feltétlenül boldogtalan. Ha saját élettapasztalatait külön tudja választani a lelkében élõ erõteljes anya-képtõl, akkor megélheti majd anyai lelki örökségének a pozitív oldalát is: a tartós, mély érzelmeket, és a mások iránti mély együttérzést.

Születési képletében kirajzolódik az édesanyjának egy másik énje is, ami bizonyos szempontból ellentmondásban áll azzal, amilyennek látja õt.

to top

Egy csapdába került lélek

Édesanyja árnyoldala nagyon különbözött attól az érzelmileg függõ és hagyományos értékeket valló nõtõl, akit Ön gyermekkorából ismert. Volt egy független, eredeti énje is, és valószínûleg sok tekintetben megelõzte azt a kort, amelyben élt. Szüksége lett volna arra, hogy a családi élet kötöttségeitõl menetesen élhessen. A neveltetése és az értékrendje miatt viszont nem tudta igazán elfogadni ezt az énjét, ha ugyanis kifejezésre jutatta volna független, eredeti vágyait, akkor önzõnek, vagy megvetendõnek tartották volna. Emiatt valószínûleg elfojtotta ezt az oldalát. Ön örökölte tõle feszült, érzékeny természetét, és azt a félelmét, hogy nem élhet szabadon.

to top

Az érzelmi igények és a függetlenség összeegyeztetése

Tisztábban kell látnia édesanyja rejtett énjét, mert az Ön személyiségének is van egy erõteljes, független oldala, amit meg kell tanulnia összhangba hozni a biztonság iránti vágyával. Édesanyja dinamikus árnyoldalának megtapasztalása nyugtalanságot hagyott Önben, amely valószínûleg úgy nyilvánul meg az életében, hogy fél minden változástól. Tart attól is, hogy ugyanúgy "csapdába" kerül, mint õ, emiatt hajlamos túlzottan függetlenül élni. Ez a gyermekkorában tapasztalt, elnyomott feszültségekkel teli otthoni légkör miatt van. Próbáljon meg szembenézni édesanyja személyiségének ellentmondásosságával, mert ha tisztán látja az õ bonyolult jellemét, akkor saját magát is könnyebben értheti meg. Ezáltal sokkal kreatívabban tudja majd kifejezésre juttatni eredeti, szabadságkedvelõ egyéniségét, és az érzelmi elkötelezettség iránti vágyát.

Születési képletében kirajzolódik az édesanyjának egy másik énje is, ami bizonyos szempontból ellentmondásban áll azzal, amilyennek látja õt.

to top

A gyermekén keresztül élõ anya

Lehet, hogy édesanyja passzívnak, visszahúzódónak tûnt, de sokkal erõsebb volt a látszatnál. Kreatív adottságait azonban sajnos nem élhette ki az életében. Emiatt Öntõl várta, hogy sikeres legyen, és olyan életet éljen, amilyet õ szeretett volna. Ez a vágy szoros köteléket teremtett Önök között, amelynek tudatában kell lennie, mert az Ön adottságait a saját életfeladatának és céljainak megfelelõen kell kihasználnia. Ha nem tudatosítja kapcsolatuknak ezt az oldalát, akkor fennáll annak a veszélye, hogy az édesanyja kedvéért az õ álmait fogja megvalósítani.

to top

Kihasználatlan adottságok

Édesanyjától örökölte kreatív adottságait, és egyedi jellemét, amivel viszont már a saját egyéniségének megfelelõen kell élnie. Próbálja meg elkülöníteni az Ön céljait az õ tudatalatti vágyaitól. Gyermekkorában valósággal eggyé olvadt az Önök egyénisége, ezért Ön is magában hordozza az õ nem megélt vágyait. De Ön halandó embernek született, édesanyja viszont szinte már félistenként kezelte. A saját, egyedi törekvései is nagyon fontosak, és nem szabad feláldoznia õket a mások - még az édesanyja - elvárásai miatt sem.

to top

A szülõk házassága

A születési képletében megjelenik a szülei párkapcsolata is, amely szimbolizálja az Ön lelkében élõ párkapcsolati modellt. Ugyanúgy, ahogy bizonyos lelki mintákat átvett szüleitõl, örökölt egyfajta hozzáállást a szerelemhez, a párkapcsolathoz és az érzelmi elkötelezettséghez is. A születési képletében megjelenõ szülõi kapcsolat azt is szimbolizálja, hogy a saját lelkében mennyire van összhangban a férfi (vagyis az aktív, intellektuális, szellemi) és a nõi (a befogadó, ösztönös és érzelmi) oldala. Ezért szülei házassága meghatározza az Ön lelkében élõ párkapcsolati mintát, és megmutatja, hogy milyen módon tudja harmóniába hozni személyiségének két szembenálló pólusát.

Szülei házasságának az itt következõ jellemzése éppen ezért szubjektív, és valószínûleg tudattalanul él Önben. Magában foglalja az összes olyan viselkedésmintát, amelyeket Ön is megél a kapcsolataiban. Ez nem ítélkezés a szülei felett, hanem egyfajta hajlamot mutat az egyes kapcsolati minták felé, amelyek - bár ezeket bizonyos mértékig a szülei is megélték -, valójában az Ön személyiségére jellemzõek.

to top

Fiatalos életszemlélet szemben a hagyománytisztelettel

Szülei kapcsolatában - ha szimbolikusan értelmezzük -, jelen volt a szabadság és az elkötelezettség közötti konfliktus. Édesapja az örök fiatalságot testesíti meg, édesanyja viszont sokkal inkább hagyománytisztelõ, gyakorlatias és valószínûleg önfeláldozó jellem. Szülei nem feltétlenül élték meg nyíltan az egymás közötti harcot, az Ön lelkében azonban jelen van ugyanez a konfliktus. Személyiségének egyik oldala édesapjához hasonlóan kelletlenül vállal magára anyagi és érzelmi felelõsséget. A túlzott elvárások elõl Ön is szívesebben elmenekülne. Ez az énje rengeteg lehetõséget szalaszt el az életben, mert úgy érzi, hogy a túlzásba vitt rendszerezettség miatt kompromisszumot kell kötnie, vagy fel kell adnia a fizikai, érzelmi vagy intellektuális vágyait. Az édesanyjához hasonlatos énje viszont biztonságot, elfogadást, állandóságot szeretne, amely valójában méltányos értékelése lenne az õ türelmének, kemény munkájának és önfeláldozásának.

to top

A kalandvágy és a biztonságvágy összeegyeztetése

Szülei valószínûleg nem tudták feloldani az értékrendjeik között feszülõ ellentétet. Emiatt Ön azt látta, hogy az egyikük folyamatosan kereste a biztonságot, a másikuk viszont folyamatosan menekült ez elõl. Valószínû az is, hogy Ön tudattalanul valamelyikük pártjára állt ebben a konfliktusban, és ezért nehezen tud harmonikus párkapcsolatot és lelki életet kialakítani. Ha édesapjával azonosul, akkor hajlamos csapdának, börtönnek érezni egy erõs elkötelezettséggel járó kapcsolatot. Ha viszont édesanyjával azonosul, akkor kiszolgáltatottnak, bizonytalannak és elszigeteltnek érezheti magát a hagyományos kapcsolati formák nélkül. Önnek lehetõsége van arra, hogy összhangba hozza önmagában ezt a két végletet, mivel személyiségében valójában mindkettõ létezik. Képes lehet arra, hogy kiélje kalandvágyát, miközben hûséges és elkötelezett is egyben. Ha elfogulatlanul szemléli a két énjét, akkor rá kell ébrednie, hogy önmagában véve mindkettõ értékes - függetlenül attól, hogy a szülei hogyan élték meg ezeket a minõségeket. Ezután képes lesz tudatosítani önmagában mindkét minõséget, és felismerni a bennük rejlõ lehetõségeket.

to top

V. KAPCSOLATMINTÁK

A kapcsolatok a legmisztikusabb, legszebb, egyúttal legtöbb problémát okozó emberi élmények közé tartoznak. Az asztrológia és a pszichológia egyaránt arra tanít bennünket, hogy ami a kapcsolatokban történik, az soha nem véletlen, sem a kezdetük, sem a lefolyásuk, sem a bennük elõforduló konfliktusok, sem a végzõdésük. Ám az asztrológia sem képes azt megmondani, hogy jó vagy rossz házasságra "ítéltettünk", mint ahogy azt sem, hogy egy Rák- vagy egy Nyilas-szülött lesz az ideális partnerünk. A horoszkópunk arról tájékoztat, hogy belsõleg milyenek vagyunk, és ebbõl eredõen milyen minták, igények és késztetések játszanak közre a másokhoz fûzõdõ kapcsolatainkban. Nem lehetünk másmilyenek, mint amilyenek vagyunk, és azt sem tehetjük meg, hogy visszaküldjük a horoszkópunkat azzal, hogy más személyiséget kérünk magunknak. De azt megtehetjük, hogy igyekszünk minél tudatosabbak lenni. Mindig módunkban áll törõdni az ügyeinkkel, szabályozhatjuk az igényeinket, hiszen ez nem a partnerünkön, hanem rajtunk múlik, és azt is megtehetjük, hogy az örömöt, a bánatot kreatív módon dolgozzuk fel.

A következõ bekezdések arról szólnak, hogy milyenek az Ön igényei és tipikus viselkedési mintái a közeli kapcsolatokban. A leírás arra épül, hogy Ön hogyan jön ki a férfiakkal. Ha viszont azonos nemûvel él közeli kapcsolatban, akkor is ugyanazok a tulajdonságok érvényesek Önre. Bármilyen is az Ön szexuális orientációja, akkor is azonos önmagával - és végsõ soron a belsõ természete szabja meg a szerelmi irányultságát.

to top

Konfliktus a spirituális törekvések és a személyes szükségletek között

Mivel ellentmondásos a természete a misztikus törekvései és az anyagi stabilitásra irányuló szükségletei miatt, ezért a szerelmi élete is meglehetõsen bonyolult. Valószínû, hogy élete korai szakaszában egy hagyományosabb típusú kapcsolatban élt valakivel, aki szintén a biztonságra, a kényelmes otthoni és családi életre vágyott. Ha ilyen típusú kapcsolatban élt, és ez tartott akkor is, amikor Ön a belsõ változásait átélte, akkor valószínûleg szembesülhetett egy mély dilemmával. Minél jobban koncentrált az ember feletti világra, annál valószínûbben érezte, hogy túlnõtt a partnerén. Ha az élete késõbbi idõszakában jelent meg a spirituális érdeklõdése, a partnerének azt a szerepet szánja, hogy mivel nem érti meg, ezért visszahúzza Önt. Valójában ez a saját belsõ konfliktusa, a konzervatívabb és hagyományõrzõbb belsõ hangja, amely miatt kellemetlenül érzi magát a Földön, a menny után sóvárogva. De nyilvánvaló lehet az Ön számára az is: egyedül kell követnie a belsõ útját, ami még nem jelenti feltétlenül azt, hogy a kapcsolata "rossz", vagy félre kell dobnia. Hajlamos kivetíteni saját bizonytalanságérzetét a partnerére. Elképzelhetõ, hogy õ negatívan reagál erre, de nem azért, mert képtelen felfogni azt a láthatatlan világot, amit Ön felfedezni próbál, hanem azért, mert Ön ellenségesen kommunikál vele. Valószínûleg inkább Ön rekeszti ki õt, és nem fordítva. A spirituális út nem összeegyeztethetetlen a stabil kapcsolattal, és egy olyan partnerrel sem, aki jobban orientálódik az anyagi világ felé. Hiszen Ön is mindkettõt akarja, és ennek nagy ára van. Amíg azonban megtalálja, amit keres, nem várhatja el senkitõl sem, hogy hasonló tempóban járja végig az utat, mint Ön.

to top

Annak elkerülése, hogy mesterként kezelje a partnerét

Létezik egy olyan tipikus párkapcsolati minta, amelyet akkor hajlamos követni, ha Ön már elvált, vagy túl van egy hosszútávú kapcsolaton. Mivel Ön az isteni világ után kutat, és ugyanakkor meglehetõsen világias és kézzelfogható módon közelíti meg az életet, ezért valószínû, hogy ezt az isteni minõséget a szerelmére vetíti ki. Arra a megfoghatatlan és titokzatos férfira, aki látszólag megtestesíti azokat a spirituális minõségeket, amelyek kifejlesztésére Ön törekszik. A szerelme tele van misztikus vágyakkal. Óvakodnia kell azonban attól, hogy a partnerét élõ guruvá változtassa át, aki kezében tartja a mennyek kapujának kulcsát. Végül is egyedül kell megtalálnia a kapcsolatot Istennel. Ha a partnerétõl várja, hogy eljutassa a megvilágosodáshoz, akkor nagyot fog csalódni. Egy olyan férfi, aki érdeklõdik a spirituális és a kreatív dolgok iránt, jó társ lehet az Ön számára, mivel megoszthatja vele álmait és törekvéseit, neki pedig elõnyére válhat az Ön született gyakorlatiassága. De próbálja meg különválasztani a létezõ partnerét rajongó ábrándjaitól, mert ez a két dolog nem ugyanaz.

to top

Bizalmatlanság

A romantikus kapcsolat-eszménye mögött jelentõs konfliktusok húzódnak meg. Ön a lelke mélyén nagyon fél a visszautasítástól. Emiatt nem bízik eléggé partnere szeretetében, és mindig elvárja tõle, hogy valamilyen egyéb -érzelmi, anyagi, vagy szóbeli - garanciát, bizonyítékot adjon szerelmérõl. Ez a félelem részben a gyermekkori tapasztalataiból származik, másrészt pedig abból a határozott - bár lehet, hogy tudattalan - meggyõzõdésébõl, hogy csak akkor veheti biztosra, hogy mások szeretik Önt, ha ezt konkrét módon ki is mutatják. Emiatt gyakran tudattalanul arra számít, hogy majd csalódnia kell partnerében. Két tipikus kapcsolati mintába hajlamos belemenni. Az egyik szerint egy Önnél gyengébb partnert választ, aki anyagilag, intellektuálisan, vagy kreatív adottságait tekintve "kisebbrendûnek" érezheti magát Ön mellett. Valószínûleg az ilyen kapcsolatainak is csalódás lesz a vége, mert alapvetõen nem illenek össze, viszont ez mégis biztonságosabb Önnek, mert a partnere jobban függ Öntõl, mintha ez fordítva lenne. Ha ilyen jellegû házasságot köt, akkor az valószínûleg egész életre szól, viszont egy mélyebb, tudattalanabb szinten nem lesz soha igazán elkötelezett ebben a házasságban. A másik véglet pedig az, amikor olyan férfibe szeret bele, aki valami miatt elérhetetlen Önnek, akár azért mert nõs, vagy mert távol élnek egymástól, vagy esetleg mert képtelen érzelmileg elkötelezni magát. Hasznos lenne, ha szembesülne a félelmeivel, és elhinné, hogy a múlt nem feltétlenül ismétlõdik meg a jövõben, és hogy az, hogy valaki korábban nem szerette eléggé, nem jelenti azt, hogy Ön nem szeretetreméltó.

to top

Vágy a kiszámíthatatlanságra

Látszólag úgy tûnik, hogy Ön biztonságra és állandóságra vágyik a kapcsolataiban, valójában azonban - ellentmondásos természetébõl fakadóan - gyakran ennek épp az ellenkezõjét valósítja meg. Ön kevésbé otthonülõ és monogám, mint amilyennek látszik, és sokkal nagyobb szabadságra és változatosságra van szüksége, mint amit megteremt magának. Elképzelhetõ, hogy nem is tudatosul Önben ez a vágya. Ha azonban nem hajlandó megélni személyiségének ezt a függetlenebb oldalát, akkor fennáll annak a veszélye, hogy olyan partnert választ magának, aki megtestesíti ezt a minõséget, és azáltal, hogy megköveteli magának a szabadságot, Önt is rákényszeríti arra, hogy megélje. Szabadságvágya nem feltétlenül jelenti azt, hogy egyszerre több partnerre vágyik. Inkább arra törekszik, hogy olyan érdeklõdési körei, barátai, tevékenységei legyenek, amelyek csak Önhöz tartoznak. Azt is jelentheti, hogy egy tartós kapcsolatban is igénye van arra, hogy külön szobája legyen, vagy hogy néha egyedül menjen nyaralni. Röviden tehát: Önnek szüksége van egyfajta kiszámíthatatlanságra a magánéletében, és sokkal jobban jár, ha ezt tudatosítja és ártalmatlan módon éli meg, mintha elfojtja, és megvárja, amíg a partnere kénytelen lesz elfogadni kiszámíthatatlan viselkedését. Ne féljen ettõl a változékony énjétõl, mert ez nem zárja ki, hogy tartós, stabil kapcsolatban éljen. Ez mindössze csak az ötven évvel ezelõtt uralkodó párkapcsolati modellel nem fér össze.

to top

Tudattalan áramlatok a szeretete mögött

Úgy tûnik, mintha Önnek nem lenne beleszólása a magánélete történéseibe, amitõl csalódottnak és boldogtalannak érzi magát. Lehet, hogy az elhagyatottságot, a magányt kényszerült megélni, vagy pedig olyan férfiakba hajlamos beleszeretni, akikrõl végül kiderül, hogy nagyon nehéz emberek. Az lenne a legfontosabb, hogy tisztában legyen a saját érzelmi igényeivel, mert néha hihetetlenül naivan látja a kapcsolatait. Valahol a lelkében a szeretetnek egy olyan mély, átalakító megtapasztalására vágyik, amely általában nem megélhetõ egy hétköznapi kapcsolatban. Vonzódik az olyan férfiakhoz, akik már sokat küzdöttek az életben, és akik olyan helyzeteket teremtenek az Ön számára is, amelyekben felfedezheti egy kapcsolat mélyebb vonatkozásait. Más szavakkal kifejezve: tudatosítania kell magában a szeretet árnyalt, rejtett formáit. Az orosz regényekben vagy a görög sorstragédiákban találkozhatunk ezekkel a mély tapasztalatokkal, az élet sötétebb oldalával, a gyûlölettel, a birtoklással és a féltékenységgel. Ezek az ösztönös érzelmek nem feltétlen kórosak, egyszerûen csak nem férnek össze a tündérmesék által sugallt "boldogan éltek, amíg meg nem haltak"-szerû felfogással, és azokkal a magasröptû elméletekkel sem, amelyek nem veszik figyelembe az emberi természet ösztönoldalát. Önnek nagyon mély érzelmei vannak, de a szeretete nem mindig önzetlen és kedveskedõ. Ha nem hajlandó tudatosítani ezt az oldalát, akkor tudat alatt olyan partnert fog választani, aki megéli ezeket Ön helyett, és ezzel fájdalmat okozhat Önnek. Próbáljon meg magában kialakítani egy kifinomultabb képet a szeretetrõl és a párkapcsolatokról, mert a nõi magazinokban nem arról a kapcsolati modellrõl olvashat, amire Önnek szüksége van.

to top

VI. AZ INTEGRÁCIÓ FELÉ VEZETÕ UTAK

Mint az elõzõ oldalakon olvashattuk, a születési horoszkópunk mélyrehatóan bemutatja az életünk számos aspektusát. Megtehetjük azt is, hogy hátrébb lépve szemléljük a horoszkópunkat, tehát inkább teleszkópként, mint mikroszkópként használjuk, mert így rálátásuk lesz a teljes képre. Az alábbiakban néhány tanács következik arra vonatkozóan, hogy hogyan tehetünk tudatos lépéseket az egyéniségünk alkotórészei közötti harmónia fokozására és a személyiségünk központi magvának - amit a pszichológusok egonak: "én"-nek neveznek - erõsítésére. A szabad akarat korántsem jelenti azt, hogy átváltozzunk valaki mássá. De azt igenis jelentheti, hogy kiteljesedjünk a horoszkópunk jelezte lehetõségeink keretei között. Azt jelentheti, hogy teljes mértékben kiaknázzuk a pszichénk valamennyi aspektusát ahelyett, hogy vakon tévelygünk, tehetetlennek érezve magunkat, és a belülrõl vagy a külvilágból érkezõ impulzusok és behatások ide-oda sodornak. Elõfordulhat, hogy két ember asztrológiai adatai ugyanazok, de az egyik szüntelenül küszködik a belsõ démonaival, evezõjét vesztett csónakként sodródik a viharos tengeren, miközben a másiknak valahogy mindig szilárd marad a személyisége, és így biztos kézzel tudja vezetni a csónakját az óceán szeszélyes áramlatain.

to top

Hivatásbeli magasabb célok

Az életben csak akkor nyerhetjük el a kiteljesedést, ha igyekszünk rajta hagyni a kezünk nyomát a világon. Önben jelentõs ambíció munkál, és ez nagy hajtóerõt jelenthet ahhoz, hogy kihozza magából tehetsége maximumát, ezzel pedig sikereket érjen el. Szüksége van arra, hogy azt érezhesse, túlnõtt azon a környezeten, amelybe beleszületett, és hogy képes lesz valami maradandót hagyni maga után. Valami olyat alkotni, ami kiérdemli a tiszteletet a kollégáitól vagy akár szélesebb körben is. Mélységesen vágyik arra, hogy a családjánál és a barátainál tágabb körben is nagyra értékeljék. Ezt a vágyát nem adja fel olyasmiért cserébe, hogy meghúzódjon sikeres partnere árnyékában, és közben úgy tegyen, mintha nem is volnának saját ambíciói. Igenis vannak saját ambíciói. Önnek arra is szüksége van, hogy úgy érezhesse: jól szolgálja a többi embert azzal, hogy érvényesíti az egyéni adottságait.

Mélységesen hisz abban, hogy valami fontosat tud tenni a világ legalább egy kis szegletének a megjobbításáért, és ez csakugyan így is van. Ne hagyja, hogy megijedjen a saját ambícióitól, mert kétségkívül van némi egocentrikus vonás abban, hogy ki akar állni a színre. A valóban világjobbító szándék ezt a "színpadi szereplést" bõven ellensúlyozza, továbbá ennyi kis egocentrikusság nélkülözhetetlen ahhoz, hogy cselekedni tudjon. Ön eleve nem önzésbõl keresi az elismerést. Azért tör sikerekre, mert tudja, hogy annak hasznát látják majd az emberek. És sikerrel fog járni.

Minél több energiát fordít az elõrejutásra egy olyan hivatásban, amely lehetõvé teszi, hogy Ön a reflektorfénybe kerüljön, annál elégedettebben érzi, hogy különleges és egyedi a sorsa. Ezzel kapcsolatban kétségek vetõdhetnek fel, mert nincs kizárva, hogy Ön pusztán csak azért képzel magának különleges sorsot, mert tetszelegni akar benne. Ám ugyanezzel az erõvel akár tényleg igaz is lehet, hogy csakugyan nagy feladat vár Önre a világban. Amíg meg nem találja, hogy valójában mi is ez a nagy feladat, addig nem érzi úgy, hogy értelme és célja volna az életének.

to top

A magabiztosság kifejlesztése az önkifejezésben

Van az életnek egy olyan területe, ahol az önmaga fejlõdése érdekében tett minden erõfeszítése azt eredményezi, hogy jelentõsen növekszik az ereje és az önbecsülése. Ez a terület az Ön leggyengébb pontja, és furcsa módon egyúttal a legnagyobb erõssége is. Bármit is tesz, azt a saját elképzeléseibõl, stílusából és ízlésébõl fakadóan kell tennie. Vagyis bátorságot kell merítenie, hogy csakugyan önmagát fejezze ki. Le kell gyõznie a természetére jellemzõ bátortalanságát és az attól való félelmét, hogy kigúnyolják. Túl kell lépnie azon a mélységesen beidegzõdött vélekedésén, miszerint amit Ön tud nyújtani, az biztosan nem olyan érdekes, és nem olyan kreatív, mint a másoké. Ha elindul ezen az úton, bármilyen nehéz is, azt fogja látni, hogy minden egyes lépéssel egyre növekszik az önbizalma, az önmagába vetett hite. Még akkor is, ha kezdetben nem mindig ér el sikereket.

Éppen az Ön egyik legnagyobb félelme (fél ugyanis érvényesíteni az egyéniségét, mert tart az elutasítástól vagy a kigúnyoltatástól), képezhet szilárd alapot, amelyrõl a tehetségére támaszkodva, elérheti a vágyott elismerést. Ha végre meri önmagát adni a betanult minták vagy a biztonságos semmitmondás helyett, és ha ennek nyomán meglátja, hogy túlél minden csalódást és kötekedést. Ekkor felfedezi majd, hogy csak akkor érzi magát igazán jól a bõrében, csak akkor juthat el a kiteljesedéséhez, csak akkor van értelme és értéke az életének, ha szilárdan ragaszkodik a saját elképzeléseihez.


Astrological data used for Pszichológiai Horoszkópelemzés
for Joanne K. Rowling (nõ)
születési idõ 1965 Júli 31 helyi idõ 11:45
születési hely Yate, ENG (UK) világidõ 10:45
2w25, 51n32 csillagidõ 07:10:43

BOLYGÓÁLLÁSOK
bolygó csillagjegy fok mozgásirány
Nap Oroszlán 8°00'17 házban 10 direkt
Hold Szûz 19°41'32 ház vége 11 direkt
Merkúr Oroszlán 29°59'48 házban 11 direkt
Vénusz Szûz 7°02'44 házban 11 direkt
Mars Mérleg 17°44'19 házban 1 direkt
Jupiter Ikrek 22°20'45 házban 9 direkt
Szaturnusz Halak 16°20'24 házban 5 retrogád
Uránusz Szûz 12°54'40 házban 11 direkt
Neptunusz Skorpió 17°13'59 házban 2 stacioner (direkt)
Plútó Szûz 14°46'12 házban 11 direkt
holdcsomó Ikrek 10°46'42 házban 9 retrogád
A ház végében elhelyezkedõ bolygókat úgy kell tekintenünk, mintha már a következõ házban lennének.

HÁZÁLLÁSOK (Placidus)
Aszcendens Mérleg 12°27'23
2. ház Skorpió 7°45'19
3. ház Nyilas 9°16'00
Imum Coeli Bak 16°18'05
5. ház Vízöntõ 21°33'04
6. ház Halak 20°09'43
Descendens Kos 12°27'23
8. ház Bika 7°45'19
9. ház Ikrek 9°16'00
Medium Coeli Rák 16°18'05
11. ház Oroszlán 21°33'04
12. ház Szûz 20°09'43

ELSÕDLEGES FÉNYSZÖGEK
Nap Negyedfény Neptunusz 9°14
Nap Hatodfény holdcsomó 2°45
Hold Negyedfény Jupiter 2°38
Hold Szembenállás Szaturnusz 3°20
Hold Együttállás Uránusz 6°47
Hold Hatodfény Neptunusz 2°27
Hold Együttállás Plútó 4°55
Hold Negyedfény holdcsomó 8°55
Merkúr Együttállás Vénusz 7°03
Vénusz Szembenállás Szaturnusz 9°17
Vénusz Együttállás Uránusz 5°52
Vénusz Együttállás Plútó 7°43
Vénusz Negyedfény holdcsomó 3°43
Mars Harmadfény Jupiter 4°35
Mars Harmadfény holdcsomó 6°58
Jupiter Negyedfény Szaturnusz 6°00
Jupiter Negyedfény Uránusz 9°25
Jupiter Negyedfény Plútó 7°34
Szaturnusz Szembenállás Uránusz 3°25
Szaturnusz Harmadfény Neptunusz 0°53
Szaturnusz Szembenállás Plútó 1°33
Szaturnusz Negyedfény holdcsomó 5°33
Uránusz Hatodfény Neptunusz 4°19
Uránusz Együttállás Plútó 1°52
Uránusz Negyedfény holdcsomó 2°08
Neptunusz Hatodfény Plútó 2°28
Plútó Negyedfény holdcsomó 4°00
Mars Együttállás Aszcendens 5°17
A számok az orbiszt jelölik (vagyis az eltérést a pontos fényszögtõl).