Psykologisk Horoskop Analyse

for Joanne K. Rowling, født 31 Juli 1965
Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2015
EPHN 6212.502-1, 24.2.15
INDHOLDET AF DENNE ANALYSE

I. Introduktion

II. Din Psykologiske Type

Evner for objektivitet og civiliseret adfærd *Objektiviteten kæmper mod stærke emotionelle behov *Respekten for realiteterne beriger en klar tankegang

III. Karakter og Skygge

Et ønske om at tjene højere idealer præger karakteren *Konflikt mellem spirituelle aspirationer og tilknytningen til jorden *Længslen efter at transcendere den materielle verden *Tillid til livets godhed og mening giver livsmod og humor *Længselen efter spirituel hengivelse fører til et ønske om at tjene andre *Ubehaget ved voldsomme lidenskaber forstærker længselen efter en højere virkelighed *Flugt fra voldsomme følelser og instinktive behov *En anspændt kombination af jordbundenhed og trang til at transcendere det jordiske

Skjult trang til selvforstørrelse gemmer sig i skyggen *Skjult behov for at blive tilbedt af publikum *Betydningen af at anerkende det individuelle værd såvel som spirituelle ideer

Længslen efter perfektion *Lidenskaber og instinktive behov ligger skjult

IV. Familiebaggrund

Familiemyter og psykologisk arv *Billedet af faderen i en kvindes horoskop *Hans psykologiske fravær medfører bedrøvelse og forvirring *Længselen efter en fadererstatning

Billedet af moderen i en kvindes horoskop *En figur med stærke emotionelle behov *Elendighed, frustration og vrede *Den indespærrede ånds skjulte eksplosivitet *At skabe balance mellem uafhængighed og emotionelle behov *En mor, der lever gennem sin datter *Uudfoldede kreative potentialer

Forældreægteskabet *Ungdommelige visioner versus konventionalitet *Opgaven er at forbinde æventyr og tryghed

V. Parforhold

Konflikt mellem spirituelle aspirationer og personlige behov *Undgå at gøre partneren til en guru *Mangel på tillid til kærligheden *Et behov for uforudsigelighed *Skjulte understrømme under kærlighedens overflade

VI. Vejen til Integration

Behovet for at sætte sig høje erhvervsmæssige mål *At udvikle selvtillid i selvudtrykket

to top

I. INTRODUKTION

Engang i en mindre videnskabelig æra end vores var astrologien et agtet studium, baseret på meget gamle og empirisk registrerede principper og anvendt af de lærde med henblik på at opnå større indsigt ikke blot i fremtiden, men tillige i sjælen. Med Oplysningens tidsalder og menneskets voksende kendskab til det fysiske univers, så det for en tid ud til, at astrologien sammen med andre symbolske kortlægninger af kosmos var blevet en anakronisme - sammenstykninger af overtroisk nonsens, som afspejlede en mere uvidende og lettroende æra. Men trods al bagvaskelse synes astrologien overraskende nok at have nægtet at gå samme vej som troen på, at jorden var flad, besværgelsen af dæmonerne, og forsøgene på at forvandle bly til guld. Den lever og har det godt, vokser i popularitet og har atter gjort sig fortjent til forstandig respekt - for den er blevet bragt ind i vor moderne æra via vort voksende kendskab til psykologi og menneskets sjælelige natur. Efter i mange århundreder at have været udsat for undertrykkelse og latterliggørelse, har astrologien modbevist og overlevet sine modstandere og demonstrerer med stor veltalenhed, at den har noget meget værdifuldt at bibringe det moderne individ, som søger selvforståelse.

I denne horoskopanalyse har vi bestræbt os på, ved benyttelse af astrologiens og psykologiens indsigter kombineret med avanceret computerteknologi som hjælperedskab, at give dig et astrologisk portræt, der er ganske enestående og individuelt fokuseret, og som har til formål at skabe større selvindsigt. Dette er ikke en spådomsastrologi, men snarere en psykologisk astrologi, der er udviklet til et så dybt og forfinet niveau, det nu engang er muligt inden for rammerne af en computerfortolkning. Ingen computer er i stand til at yde det samme som en erfaren astrolog. Men vi tror, du vil anse denne analyse for at være en i forbløffende grad dybtgående og skarpsindig fortolkning af de komplicerede kræfter, der arbejder i dig.

Shakespeare skrev engang at hele verden er en scene og alle mænd og kvinder blot aktører. På en vis måde er dit fødselshoroskop en metafor for det individuelle skuespil, med fuld sceneopbygning, rollefordeling og fortælling, som udgør den inderste kerne i din rejse gennem livet. Du kan have nytte af at huske metaforen med teaterscenen, mens du læser de forskellige afsnit af dit astrologiske portræt, for det kan hjælpe dig med at forstå den egentlige mening med skæbnen, sådan som den afspejles i astrologien. Skæbne betyder ikke at være udsat for vilkårligt forudbestemte hændelser. Den ligger gemt i de karakteregenskaber, som udtrykker dine inderste og dybeste behov, konflikter og længsler. Intet menneske kan være nogen anden end den, han eller hun er; og hver eneste oplevelse i livet, den være sig beskeden og forbigående eller voldsom og transformerende, afspejler på en eller anden måde individets karakter.

to top

II. DIN PSYKOLOGISKE TYPE

Det righoldige spektrum af individuelle karaktertræk, som afportrætteres i dit fødselshoroskop, skal for dit vedkommende, som for enhver andens, betragtes på baggrund af et særligt temperament. Man kunne kalde dette temperament for din psykologiske "type", for det udtrykker din typiske eller karakteristiske måde at reagere på de situationer, livet tilskikker dig. Ingen påbegynder livet hel eller fuldkommen, og alle mennesker har deres særlige stærke sider - forfinede og veltilpassede indre egenskaber - der hjælper dem i omgangen med udfordringer, konflikter og problemer. På samme måde har alle mennesker deres særlige svage sider - indre psykiske karaktertræk, der er uudviklede, forsømte og problematiske.

Din psykologiske type forbliver ikke statisk og uforandret gennem hele dit liv. Der findes noget inden i hver eneste af os - hvadenten vi kalder det for det ubevidste, Selvet eller sjælen - som stræber mod balance og fuldkommenhed, og som forsøger at integrere alle de kvaliteter eller psykiske karaktertræk i vores liv, som er blevet forsømt eller undervurderet. På bestemte afgørende tidspunkter i livet synes det, som om en central kerne, der er dybere og klogere, end det bevidste "Jeg", drager os ind i konflikter, der gør os i stand til at udvikle vore svage sider, så vi kan blive mere hele mennesker. Du vil derfor opdage, at der i de følgende afsnit vedrørende din psykologiske type er indbygget nogle forslag til, hvorledes du kan lette denne indre proces henimod et mere afbalanceret syn på tilværelsen. Livet gør dette for os, før eller siden. Men sommetider lønner det sig og kan tillige gøre tingene mindre problematiske, hvis vi samarbejder med processen.

to top

Evner for objektivitet og civiliseret adfærd

Du er i besiddelse af en klar, stærk og objektiv begavelse, og du er sandhedskærlig og integritetsfremmende i al din færd. Du vil altid foretrække fornuft for kaos og principper for personlige reaktioner. Men du indeholder en betydelig konflikt - et dilemma mellem din rationelle, objektive ånd og dine intense, til tider overvældende følelser. En anden måde at beskrive din natur på kunne være at sige, at du er tilbøjelig til at leve oppe i hovedet - fordi det forekommer dig sikrere, mere civiliseret og mere "sømmeligt" - men dit hjerte modsiger ofte det, dit hovede fortæller dig, du burde føle, og efterlader dig forvirret og med svage skyldfølelser over "dårlige" eller "selviske" reaktioner. Selvom du muligvis ikke er nogen intellektuel i konventionel forstand, er du en kvik og velartikuleret natur og er i besiddelse af en imponerende evne til at vurdere, afveje og analysere diverse faktorer og ideer objektivt og retfærdigt. Dette har formodentlig givet dig ry for at være tolerant, eftertænksom, etisk og hensynsfuld over for andres synspunkter. Du er også en udmærket planlægger og kan forvandle kaos til orden i kraft af din hjernes gennemskuende evne. Men hvad du ikke ønsker, at andre skal vide om dig, og hvad du ofte prøver at skjule for dig selv, er, at dine virkelige følelser forsyner dig med et fuldkommen anderledes og langt mere subjektivt billede af tilværelsen og af andre mennesker - og disse negligerede følelser er ofte mere ægte i deres opfattelse end din almindeligvis pålidelige hjerne.

to top

Objektiviteten kæmper mod stærke emotionelle behov

Du er tilbøjelig til indimellem at lægge for stor vægt på intellektuel begavelse, og som resultat heraf kan du komme til at forråde dine egne behov og miste kontakten, ikke alene med, hvad der måtte være rigtigt for dig rent personligt, men tillige med, hvad der måtte være rigtigt for andre. Da du har opmærksomheden rettet mod det generelle adfærdsmønster, kan du nemt overse væsentlige behov i dig selv, som kan veksle fra den ene situation til den anden. Din emotionelle natur er stærk, ubearbejdet og ekstremt sensitiv; og den kan i perioder kaste dig ud i depressivt lune, tilstande af uforklarlig irritabilitet eller vrede, eller følelser af ensomhed og melankoli, som du er ude af stand til at analysere eller forklare. Endvidere vil du kunne overse en anden side af det hjertets domæne, som du er så bange for: de mystiske følelser af længsel efter at give slip og opleve et uendeligt kosmos fuldt af kærlighed og afklaring. Personlig kærlighed og mystisk længsel er tæt forbundne i dig, og hvis du kan finde mod til at afbalancere dine stærke mentale evner med en større åbenhed over for din egen menneskelighed, vil du opdage, at intime relationer kan åbne dørene ind til noget af en større og dybere karakter - ikke blot kærlighed til én anden person, men kærlighed til mennesker og til livet selv. Du har oparbejdet en omhyggeligt kontrolleret, objektiv og tolerant personlighed og er ekspert i at forstå andres synspunkter. Men denne ydre facade er særdeles skrøbelig, og du må bruge betydelig energi på at holde skansen, mens dine virkelige følelser bobler under overfladen. Din vurdering af dit emotionelle liv er muligvis fordrejet og alt for negativ, og måske har dine forældres normer, som du voksede op under, bidraget til din barske fordømmelse af alt det i dig, som ikke er perfekt eller ideelt. I det lange løb ville du blive langt mere lykkelig og tilfreds, såfremt du kunne lade andre se og opleve din store emotionelle sensitivitet og dybde.

En af de mere kreative metoder, du kunne benytte dig af i forsøget på at komme på bedre talefod med dine egne følelser, er at være villig til at give dig selv mere tid og plads til at udtrykke dine følelser ad kanaler, som du er tryg ved - f.eks. ved at skrive, male billeder af dine stemninger og emotionelle tilstande, arbejde med ler, eller udtrykke følelserne i musik eller dans. Disse meget personlige interesseområder, anvendt udelukkende med henblik på din egen forståelse og ikke rettet mod noget publikum, kan hjælpe dig til større viden om dig selv og til at indse, at dine følelser er lige så betydningsfulde og gyldige som dine ideer. Prøv at sige nej, når du mener nej, for tankens tyranni over dine virkelige behov, i form af begreber som "burde" og "skulle", kan udelukkende føre til en akkumulation af had og vrede over ustandselig at skulle være et civiliseret og fornuftigt menneske. Først og fremmest har du brug for at lære kærlighed til og medfølelse med dig selv, for ellers kan dine humane og demokratiske idealer ikke finde grobund i dit faktiske liv. Da du altid søger at forstå tingene ud fra et så tolerant og klart perspektiv som muligt, besidder du en enestående evne til at finde mening og betydning i dine egne personlige problemer, som kan have relevans for andre og for de menneskelige livsvilkår i almindelighed - og du har således store evner at tilbyde andre, såfremt du kan lære at konfrontere dig med dit eget hjerte uden frygt.

to top

Respekten for realiteterne beriger en klar tankegang

Dine usædvanlige mentale evner er forbundet med realisme og en sund accept af kendsgerningerne og verdens gang. Din tanke flyver ikke bort til de abstrakte teoriers og filosofiers verden, men er fast forankret i virkeligheden og tester hver eneste begrebsdannelse mod livet, som det nu engang er. Du er i besiddelse af et veludviklet organisationstalent, en god sund fornuft, et forsigtigt, struktureret og muligvis videnskabeligt trænet intellekt og en evne til at fokusere og koncentrere din mentale energi om opnåelige mål, således at du altid producerer resultater. Du er en praktisk idealist og er derfor magtfuld og effektiv i indførelsen af nye metoder og procedurer. Du vil kunne klare dig godt inden for forskning, computerprogrammering, sociologi og medicin og andre områder af tilværelsen, hvor din forståelse af basale principper kan kombineres med din evne til at relatere ideerne til den konkrete verdens begrænsninger.

Men dit største problem i tilværelsen er og bliver emotionernes brydefulde verden, idet din sunde fornuft og realisme kan gå i forbindelse med din stærkt betonede rationalitet og gøre dig intolerant over for betydningen af den indre verden. Du vil kunne modsætte dig gyldigheden af alt, hvad du ikke kan se eller berøre eller analysere, og af denne grund kan du ignorere dine følelser, ikke blot fordi deres styrke virker truende, men fordi de ikke er objekter, som du kan manipulere med og kontrollere. Ikke alene tager du ikke dit eget hjerte tilstrækkeligt alvorligt; du giver heller ikke tilstrækkelig plads i dit liv til din fantasi og vil derfor efterhånden kunne opdage, at din strålende mentale verden begynder at føles steril og meningsløs. For at få et bedre forhold til dine uregerlige ubevidste følelser kan du blive nødt til at give den legende og barnlige side af din fantasi større spillerum, så vanskelige stemninger og emotioner kan komme til udtryk i meningsfulde billeder. Dine natlige drømme kan ligeledes udgøre en frugtbar og fascinerende sti ind til dit indre liv. Prøv engang imellem at løfte blikket fra jorden, så du kan opdage, at det "indre" er lige så virkeligt som det "ydre", og det "subjektive" lige så gyldigt som det "objektive". Når du kan lege som et barn, vil du være i stand til at glæde dig både over kendsgerningernes og ideernes klare rige, som du elsker så højt, og over den side af tilværelsen, der giver dig så mange udfordringer og dog bringer så mange løfter om belønning - nemlig det menneskelige hjerte.

to top

III. KARAKTER OG SKYGGE

En af de mest betydningsfulde indsigter indvundet af dybdepsykologien har været afsløringen af, at mennesket besidder en dobbelt natur og indeholder en bestemt polaritet mellem et bevidst og et ubevidst selv. Der er det individ, du kender - "Jeg'et" som tænker, føler og handler på tilvante måder, og som du identificerer som dig selv. Og der er et andet skjult individ - skyggesiden - som indeholder din personligheds mindre acceptable og mindre udviklede aspekter, og som kæmper for at blive værdsat i dit liv samtidig med, at den bringer forstyrrelse i din selvtilfredse ego-forestilling. Samspillet mellem den bevidste og den ubevidste side af dig finder sted i en evigt skiftende dans, forandrer sig på forskellige etaper af dit liv og ændres i forhold til det pres og de udfordringer, du møder. Spændingen imellem de primære karaktertræk i dit indre drama, som vil blive beskrevet i de følgende afsnit, udgør selve den energikilde, der forsyner dit liv med bevægelse, formål, konflikter og vækst. Der findes andre egenskaber i dig - medaktører, der blander sig med og kommer i konflikt med hovedaktørerne, og som således gør dig til det unikke individ, du er. I de tilfælde, hvor disse markerer sig stærkt i dit horoskop, har vi includeret en beskrivelse af dem også. Den skildrede historie, med dens komplicerede vekselvirkning mellem lys og skygge, fremstiller således det, der i virkeligheden menes med individuel skæbne.

to top

Et ønske om at tjene højere idealer præger karakteren

Du er et barn af jorden, men stiller dig ikke tilfreds med have den materielle virkelighed som højeste formål i livet. Bagved alle dine bestræbelser ligger en art hengivelse til noget, du opfatter som en højere form for virkelighed. Men mystiske følelser gør det ikke alene. En sådan hengivelse må tage form af praktisk tjeneste. Du er dig bestandig bevidst, at der er et formål med dit liv - men definitionen af det er altid på en eller anden måde uden for rækkevidde. Du søger derfor beslutsomt og samvittighedsfuldt efter veje, der kan åbne denne uhåndgribelige dør for dig, åbenbare den guddommelige plan du stræber efter at tjene, og fri dig fra den fysiske inkarnations fængsel, som både tynger dig og samtidig er det område, hvor du må bevise din indre forpligtethed. Du er ikke spirituel i betydningen at være tilfreds med at sole sig i en subjektiv oplevelse af samhørighed med tilværelsen; ejheller er du religiøs i betydningen at gå i kirke om søndagen. Du føler, at du må gøre et eller andet med din tro, for handling og arbejde er den bedste måde for dig at udtrykke kærlighed og hengivenhed på - det være sig over for et menneske eller over for det, du forstår ved Gud. Gode gerninger er for dig den sande prøvesten for det indre værd; og du er fast besluttet på at være god, i din egen fortolkning af ordet, også selvom det betyder, at du konstant må kæmpe for at holde den stærkt sensuelle og selvcentrerede natur i ave, som også er en del af din medfødte karakter.

to top

Konflikt mellem spirituelle aspirationer og tilknytningen til jorden

Der findes en konflikt inden i dig mellem dine sanser og så din intuitive fornemmelse af en mere meningsfyldt virkelighed bag den fysiske verden. Da du er et praktisk menneske med tendens til at være næsten overpertentlig med hensyn til verdslige ansvar og forpligtelser, har du formodentlig tilbragt en hel del af dit tidlige liv med at hævde temmelig traditionelle værdier - ved f.eks. at holde sammen på en familie, opfostre børn eller arbejde i et ret konventionelt job, hvor du formodentlig har haft succes på grund af din naturlige stædighed, selvdisciplin og evne til at organisere. Men det er sandsynligt, at der på et eller andet tidspunkt i din fortid - eller måske ligger det stadig gemt i fremtiden! - meldte sig en voksende følelse af meningsløshed og tomhed, som blev for påtrængende for dig til, at du kunne begrave dig yderligere i verdslige anliggender. Din søgen har således ikke været aktiv fra begyndelsen af dit liv, men viser snarere hen til en form for forvandling - en åbenbaring, som er blevet den mest afgørende hændelse med hensyn til din fremtid. Det virker, som om du pludselig har opdaget noget, du hele tiden har haft på fornemmelsen: at den tilsyneladende virkelige verden er et symbol og en prøvesten for en essentielt transpersonlig verden, som du konstant søger kontakt med, og til hvilken du er fast besluttet på at vie dine udpræget praktiske evner.

Du har en forkærlighed for regelmæssige discipliner såsom meditation, yoga, og ritualer for bøn og gudstjeneste, hvilket afspejler dit behov for struktur og sikkerhed i kombination med din stræben efter det overjordiske. Du er også udpræget modtagelig over for guruer og spirituelle ledere og vil uden tvivl passere gennem adskillige skoler og esoteriske systemer - dels fordi du lærer bedst gennem direkte erfaring, og dels fordi du har tendens til mangel på tillid til din egen personlige, intuitive vision og er mere tilbøjelig til at tro på andres spirituelle autoritet (i det mindste for en tid). Måske er en af nøglerne til fuldbyrdelsen af dine høje aspirationer at fæste større lid til din egen indre stemme, som trods alt gav dig det glimt, der satte dig i gang, og som med hensyn til det guddommeliges værk ikke er mindre indsigtsfuld end andres. Du besidder således en ejendommelig blanding af en naturlig spirituel længsel og en form for konventionalitet, der forhindrer dig i at gå alt for langt uden for allerede tiltrådte stier.

to top

Længslen efter at transcendere den materielle verden

Du indeholder en stemning af fortabthed og melankoli, en længsel efter at vende tilbage til en anden periode, et andet sted eller en anden dimension, som engang var dit hjem, og som du længes efter at genopleve. Det virker, som om du altid har den ene fod ude af den konkrete virkeligheds dør og det ene øje fæstnet på noget ubeskriveligt, som du har vanskeligt ved at udtrykke, men som danner baggrund for en betydelig del af din trang til at tjene andre på en meningsfuld måde. Til en vis grad udspringer denne fortabthed af barndomsoplevelser, for sandsynligvis blev du som barn udsat for den ene eller begge dine forældres uophørlige smerte eller opofrelse; og du er vokset op med en følelse af, at verden slet ikke er noget rart sted, og at den egentlige mening med livet ligger andetsteds. Du er utroligt følsom over for andres ulykke og har en vis tendens til selvopofrelse, som går fint i spænd med din længsel efter en guddommelig virkelighed, som du kan fortabe dig i. Du tror på, at man skal "ofre egoet" for at nå et højere bevidsthedsniveau, og du er til tider tilbøjelig til at undervurdere betydningen af dine egne følelser og dit selvværd i dine bestræbelser på at gøre dig selv acceptabel i denne højere virkeligheds øjne. Da du ikke altid tillægger dig selv tilstrækkelig gyldighed, er du særdeles modtagelig for andres spirituelle autoritet og har formodentlig brug for at lære at skelne skarpere og forelske dig mindre i tanken om fuldstændig at opgive dig selv. Men hvorfor forestille sig, at Gud finder dig værdifuld, når du ringeagter dig selv?

to top

Tillid til livets godhed og mening giver livsmod og humor

Trods din medfødte praktiske sans er du en filosofisk natur. Der lever en ungdommelig, legende ånd i dig, som er overbevist om, at livet er fuldt af intelligent mening, blot du kunne aflæse koden, og ligeledes fuldt af lektioner i og ansporelser til vækst, som kan opleves under selv de vanskeligste forhold. "Der må være noget, jeg skal lære af dette her", er en typisk bemærkning fra din side. Faktisk får din tro en ejendommelig og svagt perverteret drejning i retning af, at jo vanskeligere noget er, desto bedre resultat i sidste ende - som om Gud havde de bedste intentioner med dig, men blot sikrer sig, at du må arbejde utroligt hårdt for at nå dem. Du ejer en enestående blanding af realisme - som gør dig i stand til at bearbejde alle mulige former for begrænsninger og vanskeligheder - og tillid til det, du betragter som livets essentielle godhed, og som sætter dig i stand til at vende problemer til muligheder og møde udfordringer i en optimistisk og munter ånd. Du har god forstand på den menneskelige natur og elsker at give gode råd, skønt du selv er dårlig til at modtage råd fra andre, fordi du som regel ved bedre. Du har gode evner for at få succes i verdslig forstand, men muligvis interesserer det dig ikke synderligt - dels fordi du er i besiddelse af en art naturligt held og ikke bryder dig om at blive presset, og dels fordi materiel belønning i sidste ende ikke er det, du i virkeligheden søger. Din hjerne er konstant aktiv og udforskende og sætter bestandig spørgsmålstegn ved alt, og du er formodentlig ret velorienteret, om ikke ligefrem akademisk kvalificeret, simpelthen fordi du finder livet interessant og værd at undersøge - i særdeleshed områderne for menneskelig tro og aspiration.

to top

Længselen efter spirituel hengivelse fører til et ønske om at tjene andre

Der er noget mærkeligt passivt over dig, og du giver sommetider indtryk af at bebo den fysiske krop og tage vare på dine verdslige forpligtelser med stor omhu, men uden egentlig at leve i denne verden. Til tider er du diffus og utilnærmelig, som om din virkelige personlighed lå neddykket under vand; for trods din praktiske sans og naturlige sensualitet synes du besat af en stærk længsel efter at lade verden bag dig og trække dig tilbage til et andet højere, eller dybere sted. Du er muligvis i stand til at udtrykke din rudimentære længsel i kunstnerisk form såsom maleri, ler eller musik, for du er i besiddelse af en værdifuld kombination af selvdisciplin og en god portion fantasi. Hvadenten du formulerer dine indre oplevelser i spirituelle eller kunstneriske termer, er der noget ejendommeligt abstrakt over din personlighed. Du bliver ved med at længes tilbage til et sted, der er anderledes end den konkrete virkelighed. Og dog er du alt for pragmatisk til fuldstændig at ignorere verden, og er tilbøjelig til at påtage dig opgaver med at sørge for andre mennesker, fordi dette at tjene for dig er en naturlig måde at udtrykke kærlighed på. Du er temmelig selvudslettende, og undlader ofte at kræve fuld påskønnelse til gengæld for de bestræbelser, du gør dig.

Det er sandsynligt, at du var et ensomt barn, og at din familiebaggrund under overfladen indeholdt nogle vanskelige strømninger, som indimellem overvældede dig og efterlod dig forvirret og ængstelig. Du kan stadig blive forvirret og bekymret indimellem, for du er særdeles sensitiv over for stemninger og over for uudtalte følelser og længsler hos de mennesker, der omgiver dig - ja selv over for det psykiske klima i et større kollektiv som f.eks. en by. Kombinationen af naturlig åbenhed mod det ubevidste og længselen efter en guddommelig kilde at fortabe sig i, gør dig noget enspænderagtig, trods dit tiltalende ydre; og dette betoner igen den mærkelige dualisme, hvorunder du lever dit liv. Det kunne nok hjælpe dig betydeligt at give kunstnerisk udtryk for dine følelser, for du er et sensitivt, begavet og fantasifuldt menneske, der har brug for en basis i en dybere mening med tilværelsen for at kunne klare den til tider forvirrende ydre verden.

to top

Ubehaget ved voldsomme lidenskaber forstærker længselen efter en højere virkelighed

Spirituelle aspirationer er ikke den eneste årsag til, at du søger at trække dig tilbage fra eller transcendere den materielle virkelighed gennem hengivelse til en indre kilde. Du er tillige meget bange for noget - og dette noget ligger i dig selv. Din instinktive natur har et mørkt og primitivt islæt, og dine seksuelle og emotionelle behov, såvel som din hang til magt og kontrol er så voldsomme, at de sommetider forekommer dig for overvældende. Du er bange for frustration, afvisning og hjælpeløshed, for din barndom har belært dig om den mindre behagelige side af kompulsive, instinktive behov, der fornægtes for siden at dukke op under mere skjulte og mere destruktive former. Hele instinktområdet kan således forekomme dig fjendtligt, og du værdsætter derfor ikke altid din egen sensuelle naturs vitalitet og styrke.

Din spiritualitet tjener således et dobbelt formål. Den opfylder et meget genuint ønske om kontakt med en guddommelig kilde, der personificerer dine højeste livsværdier. Den hjælper dig tillige med at undslippe de mørke og truende følelser og behov, der kunne bringe dig tilbage til en barndom, der måske var vanskeligere, end du gør dig klart, og til et aspekt af den menneskelige erfaring, du ikke føler dig tilstrækkeligt veludrustet til at tackle. Før eller siden bliver du dog nødt til at konfrontere dig med dette område, som du anser for at være af en lavere natur, for du vil aldrig helt kunne transcendere det - kroppens og instinkternes liv er alt for stærkt i dig. Det er en stor gave, blot du ville indse det, og det udgør selveste kilden til din store medmenneskelighed og indre styrke.

to top

Flugt fra voldsomme følelser og instinktive behov

Din åndelig higen er umådelig vigtig for dig; men du er tillige et særdeles sanseligt menneske med et stærkt begær, utroligt egenrådig og vred, når noget kommer dig på tværs. Du må passe på ikke at bruge din idealisme til at flygte fra din egen animalske natur, for du vil aldrig kunne blive et af disse blege væsener, der er i stand til uden videre at opgive den fysiske verden, fordi den alligevel aldrig betød særlig meget for dem. Alting betyder noget for dig, især dine intime forhold til andre og vitaliteten i de erotiske følelser, der ledsager disse. Måske burde du gøre dig klart, at sanserne er lige så værdifuldt et redskab til at opnå spirituelle oplevelser, som de mere ulegemlige tilstande, der er på mode, og som jagtes af diverse esoteriske skoler og discipliner. For dig må vejen til fuldbyrdelse på en eller anden måde integrere og blandes med din sensualitet og naturlige mysticisme. Du er tilbøjelig til at tro, at du skal ofre dine sanser, hovedsagelig fordi du inderst inde er bange for at leve dem ud og siden opdage, at de med stor styrke river dig med sig. Påtvungen selvfornægtelse vil i sidste ende ikke tilfredsstille dig, for dine instinktive drifter vil bare forårsage dyb emotionel og fysisk nød, hvis du undertrykker dem, og vil gennem anfald af depression og negativitet modarbejde dine forsøg på at opnå højere bevidsthedstilstande. Prøv at være den, du er, og hav mod til at følge den vej, der passer individuelt til det vitale og fysisk levende menneske, du er.

to top

En anspændt kombination af jordbundenhed og trang til at transcendere det jordiske

Din komplicerede natur indeholder således to stærke ekstremer - et rigt og vitalt sanseligt liv, og en stor længsel efter det guddommelige, som du forsøger at imødekomme gennem en eller anden form for tjenesteydelse i den materielle tilværelse. Du vil uden tvivl forsøge at integrere disse to poler i din karakter på mange forskellige måder og med mange forskellige midler; for når alt kommer til alt, kan du ikke give afkald på nogen af dem uden betydelige omkostninger for din personlige lykke og dit velbefindende. Da du værdsætter tradition og struktur, drages du mod spirituelle autoriteter og ideologier, der synes at tilbyde dig en velafmærket sti, som du kan følge. Heri er der intet forkert, og måske er du så heldig at finde en lærer eller en skole, hvor du kan føle dig hjemme. Men hvis du er alt for bogstavelig i din fortolkning af denne vejs discipliner, vil det kollidere med dine egne instinkter - som uundgåeligt vil modsætte sig for stor repression, og som kræver megen plads og udtryk i dit liv. Selv din kærlighed til det materielle - smukke genstande og den behagelighed, der kan købes for penge - udelukker ikke et liv, hvor du tjener den ånd, du tilbeder; men du må være tilstrækkeligt individualistisk til at acceptere dine egne tilsyneladende afvigelser og skabe dig en livsstil, der yder retfærdighed både mod din sensuelle og emotionelle vitalitet og mod dine åndelige aspirationer.

to top

Skjult trang til selvforstørrelse gemmer sig i skyggen

I modsætning til dit stærke, indre engagement og dit ønske om at tjene det, du opfatter som en højere form for virkelighed gennem at hjælpe andre, findes der en anden hovedperson i dit indre psykiske drama. Denne figur indeholder alle de egenskaber, du har måttet udelukke fra dine bevidste værdinormer og din adfærd for at kunne leve i overensstemmelse med de ophøjede principper, du hylder. Din skygges væsentligste egenskaber er en intens selvcentrering og en noget nær ekshibitionistisk optagethed af dit eget image i andres øjne. Denne skjulte side af dig er således i direkte modstrid med de mere forfinede værdier, du tilstræber. Dog findes der en umådeligt levende vitalitet og energi i denne skygge, og det er vigtigt, at du finder en måde at lukke den ind i din daglige tilværelse på. Et liv fuldt af arbejde og uden leg gør et menneske sløvt, og du kan til tider være lidt for overdrevent samvittighedsfuld og god på bekostning af din spontanitet og humor. Hvis du fortrænger denne temmelig narcissistiske skygge, vil du opdage, at den forfølger dig udefra, og at du på mystisk vis støder på den igen og igen gennem mennesker, der synes at legemliggøre dens egenskaber. Du vil også kunne lide under en misundelig og fortørnet depression, der undergraver din tro og dine bestræbelser på at hjælpe andre; for du hjælper ikke dig selv ved at fornægte en så væsentlig side af din egen personlighed.

to top

Skjult behov for at blive tilbedt af publikum

Din optagethed af en højere form for virkelighed udelukker ikke, at du elsker at blive hyldet af masserne, hvilket følger som et biprodukt af dit succesrige hjælpearbejde. Du er ikke så lidt af en skuespiller, for du har en hemmelig fantasi om at være et ganske særligt redskab for det guddommelige ord. Ligesom de gamle græske skuespillere anså sig selv for at være guden Dionysos' tjenere, d.v.s. jordiske kanaler for overbringelsen af den guddommelige vilje, således betragter du ligeledes i al hemmelighed dig selv som et medie, hvorigennem den transpersonlige vilje flyder for at manifestere sig i den ydre virkelighed. Skønt din bevidste personlighed sædvanligvis ikke vidner om en sådan form for inflation og selvforstørrelse (normalt er du en lille smule for ydmyg og underdrivende og selvmisbilligende), optræder din skygge som et voldsomt, guddommeligt barn, en unik og ophøjet seer, der befinder sig højt hævet over den almindelige hob, som han eller hun tjener, fordi adel forpligter.

I sin mest kreative form bidrager din skygge til din personlighed med både magnetisme og karisma, og du vækker nemt andre mmenneskers tillid, fordi der virkelig er noget anderledes, strålende og vitalt over dig. Men det er vigtigt, at du er ærlig over for dig selv med hensyn til dit indre behov for publikums gunst og hyldest; og du har også brug for at lære at kræve den rette økonomiske betaling for dine praktiske bestræbelser. Ellers risikerer du ubevidst at identificere dig med en messiansk rolle. I så fald vil din skygge dukke op i det skjulte, og din dybe hengivenhed for det, du forstår ved Gud, vil blive formørket af skjulte ambitioner og ønsket om at udøve magt over andre. Du vil formodentlig blive lykkeligere ved at følge en spirituel vej, der ikke afkræver dig alt for megen krybende underkastelse, for da vil du kunne udtrykke din højst individuelle stil uden at komme i konflikt med andres autoritet. Men hvis du forsøger at følge en vej, der er for snæver og for selvudslettende, eller en autoritet, der er for autokratisk, og som ikke stammer fra din egen indre stemme, vil misundelse og jalousi mod andre arbejde ubevidst i dig og drive din frustrerede skygge til at søge at opnå magt med mere manipulative og mindre attraktive midler.

to top

Betydningen af at anerkende det individuelle værd såvel som spirituelle ideer

I modsætning til dine ophøjede normer og din stærke ansvarsfølelse over for andre, tørster din personligheds skyggeside altså efter opmærksomhed, smiger og magt over andre - hvilket i virkeligheden vil sige kærlighed fra andre, i global målestok i stedet for individuel. Du er i besiddelse af en intens og lidenskabelig natur, som du gør dit bedste for at undertrykke, fordi du opfatter den som selvisk og er bange for, at den vil være uacceptabel for andre og i sidste ende for Gud. Med sådan en skygge er din største fare derfor misundelse, for det, du ikke har mod til at leve ud i dit eget liv, vil du afsky hos andre, som gør det. Du kan reagere på dette misundelsesproblem på mange måder. En af de mere typiske reaktioner er at vende tingene indad og synke ned i følelser af regulært mindreværd og undergravning af fornemmelsen af selvværd. Et andet typisk udtryk er at være ubevidst kritisk og destruktiv over for de mennesker, der fører sig mere frem, og som ikke er så bange for at blive anset for selviske i verdens øjne, ved at prøve at få dem til at føle sig ubetydelige og på en eller anden måde spirituelt underlegne i forhold til dig. Det, du har behov for, er et område i dit liv, hvor du kan prale lidt med dig selv - og hvor du kan give udtryk for dit behov for opmærksomhed og beundring uden at føle dig så skyldbetynget over det. Måske ville dette i virkeligheden fremme de høje mål, du har sat dig, i stedet for at ødelægge dem - for det ville gøre dig lykkeligere, og derfor mere ægte generøs og i stand til at give spontant af dig selv i stedet for modstræbende.

to top

Et par andre betydningsfulde karaktertræk

De egenskaber, der hidtil er blevet beskrevet, udgør i deres fundamentale modsætningsfyldthed hovedtemaet for din indre historie. Foruden disse figurer findes der et par andre indbyrdes modstridende skikkelser antydet i dit fødselshoroskop, som formodentlig vil være genkendelige i dit liv. Disse skikkelser vil kort blive beskrevet i de følgende afsnit.

to top

Længslen efter perfektion

Skønhed, orden og perfektion inden for alle områder - ideer, genstande og menneskelig udveksling - er for dig en nødvendig del af tilværelsen. Du higer efter pæne, rene og velordnede omgivelser såvel som pæne og velordnede venner, elskere og partnere; og hvis du kunne få det, som du vil have det, ville livet selv være pænt og rent og velordnet, for du føler ængstelse og ubehag ved alt, hvad der er usselt, råt og sjusket. Platon skrev, at 95% af kosmos styres af Fornuften og de sidste irriterende og genstridige 5% af Kaos. Når du bliver konfronteret med de sidste 5% (som har en modbydelig tendens til at snige sig ind på dig til trods for dine anstrengelser), er du tilbøjelig til enten at vende ryggen til dem og ignorere dem eller gå igang med at rydde op.

Du tiltrækkes formentlig af smukke filosofier såvel som af smukke mennesker, og du har brug for at tro på en ultimativ orden såvel som muligheden af forbedringer. Er du kunstner, vil du være utilfreds med alt, hvad du laver, og bestandig stræbe efter en fejlfri gengivelse af din egen ulastelige indre vision; og selvom du ikke har kunstnerisk beskæftigelse, men arbejder med tal, teknologi eller forskning (som i dine hænder bliver kreative beskæftigelser), udfolder du et kunstnerblik over for alt, hvad du ser, og måler helt automatisk livets fænomener i forhold til dit sindbillede af, hvad de kunne og burde være, blot man kunne slippe af med de dér 5%.

Du bryder dig ikke om at opholde dig på dybe, mørke steder og stødes af det, der er alt for primtivt, medmindre det optræder i form af et erotisk møde, som indeholder sin egen skønhed midt i den tilsyneladende grovhed. Selvom du ikke er nogen dominerende type, bryder du dig ikke om at blive behersket af andre eller af dine egne modstridende følelser, der nu og da har det med at bryde igennem kælderdøren og forstyrre dit velordnede liv. En dag vil livet dog udfordre dig med henblik på de oversete 5% - det mørke og kaos, som bestandig unddrager sig din forståelse og dine forsøg på renselse - for selvom orden og skønhed behersker din indre verden, er du som alt andet levende en del af naturen og derfor delvis dyrisk. Men selv når du konfronteres med dette vanskelige emne, vil du formodentlig behandle dig selv ud fra en fast tro på fornuften og på forstandens og balancens ultimative sejr.

to top

Lidenskaber og instinktive behov ligger skjult

I modsætning til din subtile, forfinede og særdeles æstetiske natur findes der en skjult side af dig, som indeholder alle de mere uslebne egenskaber, som du har udelukket fra dine bevidste værdier og adfærd for at kunne bevare skønheden, harmonien og ordenen i din livsstil. Din skyggeside er en hel del mere plump, end du er, og fuld af rå lidenskaber, aggressioner og vitalitet. Det er meget vanskeligt at forbinde sådanne egenskaber med din umådeligt stilfulde og intellektuelle holdning til tilværelsen, for du afskyr alt, hvad der er råt og grimt. Men intet menneske, og det gælder også dig, kan nogensinde blive fuldkomment, og det, du til tider kalder grimt og uværdigt, kan vise sig at indeholde egenskaber, som du har hårdt brug for. Din skyggeside kan tilbyde dig en barskhed og en robusthed, som du ofte mangler på grund af din skrøbelige og verdensfjerne sensitivitet.

Hvis du kan give denne skjulte side af dig selv friere adgang til din dagligdag, vil du opdage, at du får større glæde af livet. Og hvad der måske er endnu vigtigere, din skygge kan give dig større selvtillid inden for de områder af tilværelsen, hvor du plejer at føle dig akavet - dit seksuelle udtryk og dit fysiske værd. Du forsøger bestandig at rydde op i din psyke og forskønne den, så du har muligvis brug for at opdage, at den dyriske side af dig har sin egen skønhed og sit eget værd. Det er yderst trættende bestandig at skulle opføre sig, som om man stod på en marmorsokkel, og det er lige så udmarvende at forvandle sin levende psyke til et geometrisk mønster. Din skygge sidder inde med nøglen til evnen til at slappe af og nyde tilværelsen, andre og dig selv, som I er, inclusive diverse fejl og mangler.

to top

IV. FAMILIEBAGGRUND

to top

Familiemyter og psykologisk arv

Skønt du er et individ, er du udsprunget af en familiær baggrund. En familie er som en levende organisme og indeholder visse arvemæssige karakteristika, som er blevet overleveret gennem generationer. Den indeholder ligeledes et særligt sæt psykologiske dynamikker, et emotionelt klima, som har udgjort den allerførste jordbund, hvori din medfødte individualitet har søgt rodfæste i barndommen. Du indeholder derfor visse indre psykiske strukturer, myter og holdninger til livet, som du har erhvervet fra din familiære baggrunds psykologiske muld. Med andre ord, og for at vende tilbage til metaforen om teatret, så er figurerne i dit indre drama unikke, men de bærer på en familiær arv.

Astrologien kan ikke fortælle os om den fysiologiske arv. Men den kan fortælle os en hel del om den psykologiske arv, der løber gennem slægten på samme måde som rødt hår eller blå øjne. Psykologisk nedarvning af dybt rodfæstede holdninger finder ofte sted på skjulte, ubevidste niveauer, som de enkelte familiemedlemmer er uvidende om. Familiemyter bevæger sig ned gennem generationerne lige så sikkert som specifikke ansigtstræk. Et eksempel på en familiemyte kan være: "Alle mændene i vores slægt har været selvhjulpne og succesrige." Eller: "Alle kvinderne i vores slægt har været skuffede over deres mænd." Myter som disse behøver ikke blive udtalt, endsige erkendt, for de vandrer fra den ene generation til den næste via det ubevidste, og de meddeles på en mangfoldighed af subtile, nonverbale måder. Det drengebarn, der fødes ind i slægten af "succesrige" mænd, vil således arve et særligt sæt forventninger, som han vil reagere på alt efter sin egen natur og indre karakter. Og det pigebarn, der fødes ind i slægten med de "skuffede kvinder", vil arve visse holdninger over for parforholdet, som vil påvirke hende senere i livet, såfremt hun forbliver ubevidst om dette indre manuskript.

Da din familiebaggrund er en integreret del af din livshistorie, afspejles den i dit fødselshoroskop. Astrologien kan give særdeles nyttige indsigter i dette område af tilværelsen, for afhængigt af, hvor bevidst du er med hensyn til samspillet mellem din egen natur og din familiære arv, vil du have større eller mindre valgfrihed i livet. Også dine forældre er hver især afbildet i dit horoskop, skønt de ikke ligner virkelige tredimensionale mennesker, men snarere billeder, der personificerer et bestemt tema eller bestemte holdninger. Disse forældrebilleder afspejler, hvordan du personligt opfatter mor og far, hvordan de fungerer som strukturer i din egen psyke, og hvorledes de understøtter eller modarbejder udfoldelsen af dit eget indre drama. Den familiære baggrunds magt bør aldrig undervurderes, for den er ikke blot fortid. Den er en levende realitet i hver eneste af os. Som digteren Rainer Maria Rilke engang skrev: "Tro aldrig, at skæbnen er andet og mere end en fortætning af barndommen."

to top

Billedet af faderen i en kvindes horoskop

Faderen er ikke blot en virkelig person. Han er tillige et symbol på en indre struktur eller synsvinkel, hvorigennem du relaterer dig til livet. Det billede af din far, som findes aftegnet i dit fødselshoroskop, beskriver derfor tre forhold.
For det første er det et subjektivt billede af de egenskaber, du oplevede som mest fremherskende i dit forhold til din far - eller den, der havde rollen som din far i dine første leveår.
For det andet er det et symbol på, hvad det maskuline repræsenterer for dig, for din far var den første mand i dit liv. Han har derfor en stærk ubevidst indflydelse ikke alene på, hvad du søger i mandlige partnere, og hvordan du forholder dig til mænd i al almindelighed, men også på hvordan du udtrykker den maskuline eller målrettede side af din egen personlighed.
For det tredje er det et billede på dine egne indre faderegenskaber: den måde, du ordner og strukturerer dit liv på, den måde, du opstiller og forfølger dine mål på, hvordan du udtrykker din vilje og giver den retning, og måden, hvorpå du formulerer dine egne etiske normer og idealer.

to top

Hans psykologiske fravær medfører bedrøvelse og forvirring

Det subjektive billede af din far, som er aftegnet i dit fødselshoroskop, er mystisk og kompliceret. Du har ikke kendt din far som en konkret og støttende personlighed - enten fordi han var fysisk fraværende, eller fordi du oplevede hans personlighed som alt for tilbagetrukken, svag, distanceret eller ulykkelig til at give dig nogen særlig adgang til hans sande følelser og karakter. På en vis måde har du været nødt til at give afkald på et ægte og nært forhold til din far, og du indeholder derfor et eller andet sted en bedrøvet længsel efter det, du føler, du ikke fik. Samtidig medfører det en stærk tendens til at idealisere den psykologisk fraværende far til en mytisk figur og retfærdiggøre hans utilnærmelighed ved at give dig selv skylden. Du indeholder derfor sandsynligvis stor forvirring med hensyn til dit eget værd, begrundet i dit tidlige forhold til din far, og du er tilbøjelig til som voksen i det skjulte at betragte andre som herrer over din følelse af selvværd.

to top

Længselen efter en fadererstatning

Da din oplevelse af din far har været præget af bitterhed og skuffelse, er der mange karakteregenskaber, du har været nødt til at udvikle ved hjælp af dine egne erfaringer i livet. Først og fremmest vil dit tidlige afkald betyde, at du bliver nødt til at lære at være far for dig selv - at finde de indre ressourcer, der kan forsyne dig med tilstrækkelig ambition, vilje og beslutsomhed til at realisere dine muligheder og skabe noget værdifuldt med dine evner. Da du ikke har haft oplevelsen af en stærk og solid model for det maskuline princip tidligt i livet, må du bestandig kæmpe mod en trang til at flyde med strømmen og håbe på, at nogen eller noget - måske en slags erstatning for din far - vil stige ned fra himmelhvælvet og give dig drivkraft og styrke til at nå dine mål. Sådanne fadererstatninger har uundgåeligt vist sig at være en skuffelse for dig, for dit faderbillede stiller dig over for en udfordring, som du må møde med dine egne ressourcer. I kampen med disse problemer vil du opdage, at du frivilligt kan give afkald på din dybtliggende melankoli og skuffelse og begynde at betragte din far som et sensitivt og fejlbarligt menneske og ikke noget halvt guddommeligt væsen, som på et eller andet niveau har forladt dig.

De mere kreative dimensioner af dette faderbillede kan da begynde at virke i dig, for din tidlige oplevelse af din far vil kunne åbne mange døre henimod en afbalancering af din følelsesmæssige skuffelse. Den længsel, som din fysisk eller emotionelt fraværende far har inspireret i dig, er i virkeligheden din egen længsel efter nogle spirituelle værdier, som du kan leve efter. Bag dit idealiserede billede af din fars person står den guddommelige fader. Så det offer, du har måttet bringe, er i virkeligheden kreativt i den dybere betydning af ordet - at ofre er det samme som at gøre hellig - for gennem din så mærkeligt utilnærmelige far har du arvet en dyb sensitivitet over for den transpersonlige verden; og måske vil du opdage, efterhånden som du bliver ældre, at den far, du søger, trods alt alligevel er tilgængelig - i form af din egen vitale og ubegrænsede fantasi og spiritualitet.

to top

Billedet af moderen i en kvindes horoskop

Ligesom faderen er moderen ikke blot en person. Hun er også et symbol på et essentielt princip i tilværelsen og på en indre dynamik eller synsvinkel, hvorigennem vi relaterer os til livet. Det billede af moderen, der er aftegnet i dit fødselshoroskop, beskriver derfor tre forhold. For det første er det en subjektiv beskrivelse af de egenskaber, der var mest fremherskende i dit forhold til din mor. Mange af disse kender du allerede, men nogle kan være overraskende, fordi de afspejler ikke alene hendes ydre adfærd, men tillige hendes indre liv - den side af hende, som var uudtrykt, og som derfor havde stor magt i sin virkning på dig. For det andet er moderbilledet i dit horoskop et portræt af, hvad det feminine repræsenterer for dig - hvordan du oplever dig selv som kvinde, og hvordan du oplever andre kvinder. For det tredje er det et billede af dine egne moderegenskaber - din evne til at give næring til og drage omsorg for dig selv og andre, din følelse af tryghed og tillid til livets essentielle godhed, og din evne til at flyde med tid og omstændigheder og instinktivt vide, hvornår du skal vente og klogt acceptere de situationer, livet bringer.

to top

En figur med stærke emotionelle behov

Det subjektive billede af din mor, som findes aftegnet i dit fødselshoroskop, er stærkt og gennemtrængende. Som psykologisk indflydelse var hun formodentlig den mest dominerende af dine forældre i din barndom - også selvom hun i ydre adfærd virkede mest ydmyg. Din mors magt lå på det emotionelle plan, og hun havde evnen til at influere på den følelsesmæssige atmosfære i din barndom via sine sindsstemninger og via det, hun undlod at sige og gøre, fremfor det, hun reelt ytrede. Uanset adfærdsmæssige hæmninger udadtil, var hun formodentlig dybest set en lidenskabelig og emotionelt krævende kvinde, i stand til at vise enorm loyalitet, men også i stand til at vise enorm vrede, hvis hun blev nægtet den emotionelle næring, hun hungrede efter.

to top

Elendighed, frustration og vrede

Meget i dette moderbillede er utroligt kreativt, for det afspejler følelsesmæssig rigdom og dybde og en god evne til udholdenhed og selvopofrelse i mødet med skuffelser, altsammen noget, der ligger gemt inden i dig, og som bibringer dig en umådelig indre styrke og stort mod. Problemet er, at din mor sandsynligvis var dybt ulykkelig og utilfredsstillet i sine emotionelle behov og indvendig bar rundt på en stor vrede, ja ligefrem depression og fortvivlelse. Jo bedre dette blev skjult, desto dybere effekt havde det på dig, for du nærer muligvis en indre uforklarlig, men dyb mistillid til livet og til kærligheden - især kærligheden i et forpligtende forhold.

Formodentlig var din mors ægteskab en skuffelse for hende, og dette er gået videre til dig i form af en ubevidst forventning om sorg, bedrøvelse og skuffelse i enhver dybere emotionel udveksling med et andet menneske, enten for dig selv eller for din partner. Du har brug for at betragte denne mørke side af din mor med større ærlighed og medfølelse, for ellers risikerer du at bringe denne nedarvede bitterhed med dig ind i dine egne forhold. Du er indimellem tilbøjelig til at føle vrede og sorg uden egentlig grund, samtidig med at du måske prøver på at undgå at binde dig dybere, netop på grund af frygten for at ende som din mor eller for, at du vil blive opslugt af en partner på samme måde, som din mor ubevidst drog næring fra sine egne familiemedlemmer for at finde mening i sit liv.

Hvis du kan forstå, at dybe følelser ikke nødvendigvis resulterer i smerte og frustration, og at din mor af årsager, hun selv bedst kender, valgte at blive i en situation, som gjorde hende ulykkelig, så vil du kunne lære at fæste lid til dine egne stærke emotionelle behov. Dine dybe følelser er en gave, ikke en forbandelse, og de vil ikke gøre dig ulykkelig i samme sekund, du lærer at stole på andre; og hvis du kan lære at adskille din egen livsoplevelse fra din mors magtfulde skikkelse, kan du begynde at trække på de positive sider af de egenskaber, du deler med hende -nemlig et stærkt hjerte og en dyb medfølelse med andres smerte.

Der er endnu en figur aftegnet i dit fødselshoroskop, som på en vis måde er i modstrid med den oplevelse af din mor, som hidtil er blevet beskrevet.

to top

Den indespærrede ånds skjulte eksplosivitet

Din mor havde en skyggeside, som er meget forskellig fra den emotionelt afhængige og konventionelle person, du kan have oplevet bevidst i din barndom. Hun var nemlig i besiddelse af en stærkt uafhængig og original ånd og var på mange måder forud for sin tid - hun havde formodentlig brug for en erhvervsmæssig eller kreativ kanal for sine usædvanlige ideer og sit behov for frihed fra for mange hjemlige bånd. Men det er sandsynligt, at hendes egne værdinormer - der udsprang af hendes egen barndom - gjorde det vanskeligt for hende at acceptere denne side af sig selv, for at udtrykke en sådan uafhængig natur kan have forekommet hende selvisk og ondt. Så hun fortrængte den formodentlig, og du har ubevidst arvet den anspændthed, eksplosivitet, irritabilitet og frygt for at blive fanget i en fælde, som plagede hende indvendig.

to top

At skabe balance mellem uafhængighed og emotionelle behov

Måske trænger du til at blive mere bevidst om denne side af din mor, for også du besidder en stærk vilje og en uafhængig ånd, og du vil være nødt til at give udtryk herfor i en kreativ afbalancering med dit eget ønske om sikkerhed og parforhold. Oplevelsen af denne dynamiske, ubevidste side hos din mor har efterladt dig med en vis indre ængstelse - som i dit voksenliv kan komme til udtryk i form af frygt for pludselige omskiftelser og sammenbrud. Du kan også være bange for at blive fanget ind, som hun, og dyrke din uafhængighed til det ekstreme. Dette er en arv fra din barndoms atmosfære af undertrykt anspændthed. Prøv at konfrontere dig ærligt med din mors komplicerede karakter, for hvis du kan se hendes indre splittelse, vil du bedre kunne forstå din egen - og vil derfor være i en meget bedre position til at give udtryk for de kreative sider af denne originale, opfindsomme og frihedselskende natur, uden at gøre vold på dit behov for emotionel binding.

Der er endnu en figur aftegnet i dit fødselshoroskop, som på en vis måde er i modstrid med den oplevelse af din mor, som er blevet beskrevet i starten.

to top

En mor, der lever gennem sin datter

Uanset, hvor uudviklet og passiv din mor kan have virket, var hun langt stærkere, end du måske har været klar over, og hun var i besiddelse af en individualitet og et betydeligt kreativt potentiale, som desværre aldrig blev fuldt udfoldet. Af denne grund vendte hun sig mod sine børn for at få dem til at realisere den mening og succes, hun selv savnede, og derfor udgjorde du utvivlsomt hele hendes verden - i en sådan grad, at du forventedes at være et redskab for hendes ulevede liv. Dette binder dig tæt til hende på en måde, som du er nødt til at være mere bevidst om, for du har brug for at realisere dine talenter og ambitioner i overensstemmelse med dine egne værdier og din egen fornemmelse af timing. Men du står i fare for at føle dig tvangsmæssigt drevet til at udrette noget stort i verdens øjne for at indfri din mors liv og føle dig noget værd.

to top

Uudfoldede kreative potentialer

Du har arvet din mors særlige individualitet og kreative styrke, skønt du måske endnu ikke har bragt dette til fuld udfoldelse. Og du har behov for at realisere disse ting på din egen højst særprægede måde. Prøv at adskille dine mål fra en ubevidst identifikation med hendes, for måske lægger du for stor vægt på anerkendelse i andres øjne - som et resultat af en barndom, hvor din egen eksistens blev til i forlængelse af din mors, og hvor hendes ulevede kreative drivkraft fokuserede på dig som hendes bedste skaberværk. Du har ret til at være almindeligt dødelig, selvom en side af din mors ubevidste ønskede, at du skulle være halvt guddommelig; og selvom dine egne betydelige ambitioner er værd at forfølge, er de ikke den pris værd at undertrykke din egen identitet for at blive sådan, som andre - og din mor - kræver af dig.

to top

Forældreægteskabet

Den relation mellem dine forældre, der er afbildet i dit fødselshoroskop, er et vigtigt symbol på din egen indre model af mand-kvinde forholdet. Ligesom du har arvet visse psykologiske strukturer fra dine forældre, således har du også arvet et sæt holdninger til kærlighed, partnerskab og emotionel tilknytning. Det astrologiske portræt af dine forældres ægteskab er tillige et symbol på dynamikken mellem de mandlige og de kvindelige sider af dig selv - mellem den aktive, mentale og spirituelle side af din personlighed og den receptive, instinktive og emotionelle side. Så ægteskabet mellem forældrene er både en beskrivelse af din indre forestilling om parforholdet og et billede på dine muligheder for at integrere de modsatte poler i din egen personlighed.

Det følgende portræt af dine forældres ægteskab skal derfor forstås som et subjektivt, måske endda ubevidst billede af bestemte holdninger, som du bringer med dig ind i dine voksne relationer - og i din måde at forholde dig til din egen indre naturs kompleksitet på. Det er ingen dom over dine forældre. Det skildrer en tilbøjelighed for et bestemt adfærdsmønster i mellemmenneskelige relationer, som i virkeligheden er et aspekt af dit eget indre drama, selvom det formodentlig til en vis grad er blevet udfoldet af dine faktiske forældre op gennem dine barneår.

to top

Ungdommelige visioner versus konventionalitet

Dine forældre udfoldede en dynamik, som dybest set måske bedst kan beskrives som en konflikt mellem frihed og tilknytning. Da det astrologiske billede af din far afspejler egenskaberne hos den evige yngling, og billedet af din mor viser en mere konventionel, praktisk og måske ligefrem selvopofrende figur, synes dine forældre at have befundet sig i en konflikt - ikke nødvendigvis udtrykt åbenlyst - som nu finder sted inden i dig. Den del af dig, der ligner din far, er modvillig mod at binde sig til alt for mange materielle eller emotionelle ansvar i den "virkelige" verden; og du reagerer som din far, stillet over for for mange krav, ved ofte i det skjulte at ønske, at du befandt dig et andet sted. For denne side af dig er livet fuldt af uprøvede muligheder; og alt for megen struktur betyder, at du må gå på kompromis eller opgive den berusende følelse af fysisk, emotionel eller intellektuel vingeflugt. Men den del af dig, der ligner din mor, har behov for sikkerhed, respektabilitet og garantier for tilværelsens bestandighed, som er den belønning, der følger af tålmodighed, hårdt arbejde og selvopofrelse.

to top

Opgaven er at forbinde æventyr og tryghed

Det er muligt, at dine forældre ikke var i stand til at løse den værdikonflikt, som lå mellem dem, og at du derfor voksede op som vidne til vanskelighederne ved et forhold, hvor den ene bestandig søger tryghed, og den anden bestandig søger at undslippe. Det er også muligt, at du ubevidst har taget parti i denne konflikt, og at du derfor kan have visse problemer med at opnå balance både i dine parforhold og i dit indre liv. Hvis du identificerer dig med din far, vil du være tilbøjelig til at føle dig fanget i en fælde og kvalt ved for stærkt et tilhørsforhold til et andet menneske, ja selv ved at skulle komme med alt for konkrete udtryk for dine kreative ideer; men hvis du identificerer dig med din mor, vil du være tilbøjelig til at føle dig skræmt, usikker og isoleret, såfremt du ikke er omgivet af "normalitetens" konventionelle ydre kendetegn. Det er dog muligt for dig at integrere disse to poler på en kreativ måde, for i virkeligheden er du selv dem begge og kombinerer indvendig en fantasibetonet og æventyrlysten ånd med en evne til loyalitet og dyb hengivenhed. Hvis du kan afstå fra at vælge side og indse, at begge synsmåder er gyldige i sig selv - uanset hvordan dine forældre iøvrigt opførte sig over for hinanden - så vil du være i stand til at udføre den vanskelige opgave at integrere disse to forældrebilleder i dig selv, for i virkeligheden repræsenterer de dine egne kreative potentialer og disses evne til forankring i den jordiske virkelighed.

to top

V. PARFORHOLD

Relationer er noget af det mest mystiske, berigende og frustrerende i al menneskelig erfaring. Såvel astrologien som psykologien belærer os om, at intet af det, der forekommer i et forhold mellem mennesker, er tilfældigt - hverken forholdets begyndelse, dets svingninger, konflikter eller dets afslutning. Men astrologien kan ikke udtale sig om, hvorvidt du er "skabt" til at få et godt eller et dårligt ægteskab, eller hvorvidt du bør slå dig sammen med en Krebs eller en Skytte. Dit fødselshoroskop beskriver dine indre karaktertræk og således også hvilken form for adfærdsmønstre, behov og tvangsforestillinger, du er tilbøjelig til at bringe med ind i dit forhold til andre. Du kan ikke blive en anden eller returnere dit fødselshoroskop med begæring om et nyt sæt karaktertræk. Men du kan være mere eller mindre bevidst; og du har altid lov til at betragte dine egne problemer, at tage dig af de behov, som er dit eget ansvar og ikke dine forældres, og at reagere kreativt på både glæde og smerte.

De følgende afsnit beskriver dine holdninger, behov og typiske adfærdsmønstre i tætte relationer til andre. Denne beskrivelse er udformet i henhold til din omgang med manden i dit liv. Såfremt du er involveret i et nært forhold til én af dit eget køn, vil du dog erfare, at de samme holdninger, behov og adfærdsmønstre også gælder her. Uanset din seksuelle smag så er du dig selv - og det er din indre natur, der i sidste instans dikterer retningen for dit kærlighedsliv.

to top

Konflikt mellem spirituelle aspirationer og personlige behov

Fordi din egen natur er paradoksal, ligeligt delt op mellem dine mystiske aspirationer og dit behov for materiel stabilitet, har dit kærlighedsliv også tendens til at blive temmelig kompliceret. Sandsynligvis vil du indgå et relativt konventionelt parforhold tidligt i livet med én, der deler dit ønske om sikkerhed, et komfortabelt hjem og et godt familieliv. Hvis du har indgået et sådant forhold, og det har overlevet de mange forandringer, der har fundet sted inden i dig selv, vil du formodentlig stå over for et dybt dilemma; for jo mere optaget du bliver af den transpersonlige verden, desto tydeligere vil du få følelsen af at svigte din partner. Hvis dine spirituelle interesser har udviklet sig i den senere del af dit liv, risikerer du at placere din partner i rollen som den, der ikke forstår dig og derfor holder dig tilbage; men sandheden er måske snarere, at dette er din egen indre konflikt, og at det er den mere konservative, konventionelle stemme i dig, der gør dig utilpas ved at forlade jorden og tragte efter himmelen. Det kan også være, at det ville passe bedre for dig at foretage den indre rejse alene, hvilket ikke nødvendigvis betyder, at dit forhold er noget "dårligt", eller at det bør opgives. Du er tilbøjelig til at projicere din egen usikkerhed over på din partner, som vil kunne reagere negativt over for dig, ikke fordi han ikke forstår den usynlige verden, du prøver at udforske, men fordi du er fjendtlig i din måde at kommunikere om den på. Og det er meget sandsynligt, at du lukker ham ude, og ikke ham, der lukker dig ude. En spirituel vej udelukker ikke et stabilt parforhold; ejheller udelukker det en mere materielt orienteret partner. Når alt kommer til alt, ønsker du begge dele, og det er faktisk meget at bede om; og selvom du måske opnår, hvad du søger, kan du ikke forvente, at alle andre skal følge dig på vejen i dit tempo.

to top

Undgå at gøre partneren til en guru

Der er et andet typisk reaktionsmønster, du kan have tilbøjelighed for i dine forhold, især hvis du har et ægteskab eller et længerevarende forhold bag dig. Da det er den guddommelige verden, du søger, og da du har en temmelig jordnær og konkret måde at betragte og forholde dig til tilværelsen på, kan du være tilbøjelig til at projicere denne guddommelige verden over på din kæreste - en flygtig og gådefuld mand, der synes at personificere de spirituelle kvaliteter, du selv stræber efter at udvikle. Din kærlighed har således tendens til at blive blandet op med en mystisk længsel, og du skal passe på ikke at gøre din partner til en guru, der ejer nøglerne til himmelens port. Det er muligt, at dit forhold til det, du forstår ved Gud, er noget, du skal finde på egen hånd; og hvis du forventer af din partner, at han skal forsyne dig med illumination og oplysning, kan du blive sørgeligt skuffet. En mand med spirituelle og kreative interesser kan være dig en god ledsager, for du kan dele dine drømme og aspirationer med ham; og han kan have gavn af din medfødte praktiske sans. Men prøv at skelne mellem den faktiske mand og spejlbilledet af din egen åndelighed. For de er ikke identiske.

to top

Mangel på tillid til kærligheden

Der findes en betydelig konflikt skjult bag dit romantiske billede af kærlighedsforholdet. Du nærer i det skjulte en dyb frygt for at blive afvist, og du har ikke tilstrækkelig stor tillid til din mands kærlighed til at tro på, at du kan blive lykkelig uden en eller anden form for garanti - emotionelt, materielt eller verbalt. Skønt noget af årsagen til denne frygt har at gøre med oplevelser og værdinormer i din barndom, er du muligvis ikke ganske klar over, hvor dybt overbevist du i virkeligheden er om, at kærligheden er upålidelig uden konkrete beviser; og du forventer derfor ubevidst at blive følelsesmæssigt skuffet, selv når dine materielle behov er blevet imødekommet. Der er to typiske adfærdsmønstre, du vil kunne udfolde på forskellige tidspunkter af dit liv. Du kan indgå et forhold til en mand, der er svagere end du selv, eller som på en eller anden måde forekommer "underlegen" - økonomisk, intellektuelt, socialt eller kreativt. Skønt sådan et forhold som regel vil vise sig at være en skuffelse, simpelthen fordi du ikke har fundet den rette partner, vil det være trygt - for din partner har større behov for dig, end du har for ham. Sådan et ægteskab kan vare livet ud, og dog på et dybt og uudgrundeligt niveau ikke være noget virkeligt ægteskab. Du vil også kunne forelske dig i en mand, som på en eller anden måde er uopnåelig - enten er han gift med en anden eller bor langt borte, eller han er selv emotionelt ude af stand til at binde sig; men det er ikke din fejl. Du vil have gavn af at konfrontere dig med din frygt og forstå, at fortiden ikke altid gentager sig i fremtiden; og selvom du måske engang ikke blev elsket tilstrækkeligt, betyder det ikke, at du ikke er værd at elske.

to top

Et behov for uforudsigelighed

Skønt du tilsyneladende ønsker kontinuitet og sikkerhed i dit parforhold, findes der et forstyrrende element i dig, som har en vis evne til at fremkalde præcis den modsatte situation. Du er ikke nær det monogame hjemmemenneske, du giver dig ud for, og har brug for større forandring og frihed, end du normalt er i stand til at bede om. Måske ved du ikke engang, at du ønsker det. Men hvis du ikke kan konfrontere dig med noget af denne uafhængige side af dig selv og leve den ud, kan du ubevidst komme til at vælge mænd, der personificerer den, og som tvinger dig ud i denne frihed ved selv at kræve den. Behovet for plads og frihed betyder ikke nødvendigvis, at du har brug for mange partnere; men det betyder, at du er nødt til at have interesser, aktiviteter og venskaber, som er helt dine egne. Det kan også betyde, at du har behov for at indrette dig på en mere ualmindelig måde - f.eks. ved at have adskilte rum eller adskilte halvdele i huset eller ved rejser, som engang imellem kan tage dig bort hjemmefra - såfremt du da tænker på at indgå ægteskab eller oprette permanent bosted sammen med en partner. Kort sagt, noget i dig har brug for en vis uforudsigelighed i dit personlige liv, og det er bedre at være klar over det og bede om det på en harmløs måde end fortrænge det, indtil din mand begynder at opføre sig uforudsigeligt og derved tvinger dig til at acceptere forstyrrelser imod dit bevidste ønske. Prøv på ikke at lade dig skræmme af denne omskiftelighed i dig selv. Den er ikke uforenelig med et godt og stabilt forhold. Men den er uforenelig med et stereotypt forhold, som måske var det sociale ideal for halvtreds år siden.

to top

Skjulte understrømme under kærlighedens overflade

Der synes at hænde dig ting i dit personlige liv, som du tilsyneladende ikke er herre over, og som volder dig dyb smerte eller frustration. Hvadenten du er blevet påtvunget tab eller adskillelse eller er tilbøjelig til at involvere dig i mænd, der er langt vanskeligere og mere komplicerede, end du forventede, er det vigtigt, at du forstår dine egne kærlighedsbehovs sammensatte natur; for sommetider har du et alt for naivt eller forenklet syn på parforholdet. Noget inden i dig higer efter oplevelsen af dybde og transformation gennem kærligheden, noget der almindeligvis ikke er indeholdt i den konventionelle definition af emnet; og på trods af dig selv fascineres du af mere dybsindige mænd, som har måttet kæmpe i livet, og som vil udfordre dig og tvinge dig til at udforske de skjulte understrømme, der arbejder under overfladen i ethvert parforhold. Kort sagt, du har behov for at blive mere opmærksom på kærlighedens ubevidste dimensioner, som er emnet for mangfoldige russiske romaner og græske tragedier, og som er fulde af mørke og mere primitive emotioner såsom had, besiddertrang, misundelse og ønsket om at have magt over den elskede. Disse mere primitive facetter af det menneskelige hjerte er ikke patologiske; men de tilhører afgjort heller ikke æventyrudgaven á la at leve lykkeligt til sine dages ende; ejheller hører de hjemme i nogen form for højsindet sociologisk vision, der ikke tager de menneskelige lidenskabers mere bestialske dimensioner i betragtning. Dine følelser er i besiddelse af stor dybde, og din kærlighed er ikke altid pæn, venlig, konventionel eller altruistisk. Hvis du ikke kan konfrontere dig med nogle af disse rige faceter af dig selv og give dem udtryk, kan du ubevidst komme til at vælge mænd, som lever dem ud for dig - og som vil ende med at gøre dig ondt. Prøv at være mere skarpsindig og forfinet, såvel i din definition af kærligheden som i arten af parforhold du indgår i dit liv. Du vil ikke finde modellen for den form for parforhold, du har brug for, i Alt for Damerne eller i politiske pjecer.

to top

VI. VEJEN TIL INTEGRATION

Som du har kunnet se af de foregående sider, giver dit fødselshoroskop et detaljeret og dybtgående billede af mange aspekter af dit liv. Det er også muligt at se horoskopet på større afstand og bruge en teleskopisk synsvinkel fremfor en mikroskopisk - således at der fremkommer et fokuseret overblik over spillet. I det følgende vil der blive fremsat nogle forslag til, hvorledes du ved en bevidst indsats kan forbedre dine muligheder for at opnå større harmoni mellem de forskellige dele af dig selv og styrke det personlighedscentrum, som i psykologien kaldes ego'et eller "Jeg'et". Den fri vilje includerer ganske vist ikke muligheden af at blive en anden. Men den kan includere evnen til at stå fast i midten af dit horoskop og føle dig i kontakt med de forskellige aspekter af din psyke, fremfor at vandre omkring i blinde og føle dig magtesløs og forfulgt af indbyrdes modstridende strømninger og impulser i dig selv og i verden omkring dig. To mennesker kan have visse astrologiske mønstre, der ligner hinanden; men den ene bliver kastet rundt af sine dæmoner som en lille båd uden ror på et oprørt hav, mens den anden på en eller anden måde forbliver personligt solid og virkelig og derfor er i stand til at navigere båden klogt gennem oceanets skiftende strømme.

to top

Behovet for at sætte sig høje erhvervsmæssige mål

Din tilfredsstillelse i tilværelsen kan kun opstå ved, at du tager den udfordring op, det er at sætte sit præg på omverdenen. Du indeholder betydelige ambitioner, og dette kan virke som en magtfuld spore til, at du presser dig selv til at gøre størst mulig brug af dine evner for at opnå succes. Du har brug for at føle, at du har hævet dig op over den baggrund, du fødtes ind i, samt at du vil være i stand til gennem din indsats at skabe noget af blivende værdi, som gør dig fortjent til dine kollegers, om ikke et endnu større publikums respekt og anerkendelse. Du har et dybt behov for at blive værdsat af en større kreds end din familie og dine venner; og du vil ikke kunne tilintetgøre dette behov ved at skjule dig bag lyset fra en succesfuld partner eller ved at foregive, at den slags ikke har nogen betydning for dig. Det har det. Du har brug for at føle, at du tjener kollektivet gennem udfoldelsen af din egen individuelle begavelse.

Du nærer en dyb tiltro til, at du kan bidrage med noget væsentligt og meningsfuldt til forbedring af i det mindste et lille hjørne af verden, og din tro har bund i virkeligheden. Lad dig ikke skræmme af dine ambitioner, for selvom der ganske givet findes et vist egocentrisk element i ethvert ønske om at opnå andres hyldest, udelukker dette ikke en ægte humanistisk interesse for at gøre verden til et bedre sted; og den selvsamme egocentricitet kan være den nødvendige ingrediens, der sætter dig i gang. Du vil aldrig søge anerkendelse for dens egen skyld. Men måske ville du gøre det, hvis du følte, at andre i sidste instans vil have gavn af det. Og det vil de.

Jo mere energi du bruger på at skabe dig et erhverv, der kan skaffe dig en plads i rampelyset, desto bedre vil du imødekomme din indre fornemmelse af at eje en unik skæbne. Man kunne fremføre, at du har opfundet en ganske særlig skæbne til dig selv, fordi du ønsker anerkendelse af narcissistiske årsager. Men det kan være lige så sandt at antage, at du faktisk har en opgave at udføre i verden; og du vil ikke føle nogen egentlig mening eller noget formål med dit liv, før du erkender opgaven og påtager dig udførelsen af denne sjælelige forpligtelse.

to top

At udvikle selvtillid i selvudtrykket

Der er et område af tilværelsen, hvor ethvert forsøg fra din side på at udvikle dig altid vil resultere i en øget fornemmelse af styrke og selvrespekt, for dette område rummer din største frygt og paradoksalt nok tillige dit største potentiale. Uanset hvad du foretager dig, har du brug for at gøre det ud fra din egen vision, stil og smag. Med andre ord, du er nødt til at finde mod til at udtrykke dig selv fuldt ud - se din naturlige generthed i øjnene sammen med din frygt for, at du vil blive hånet eller latterliggjort, og din dybe overbevisning om, at det, du har at byde på, umuligt kan være lige så interessant som andres kreative frembringelser. Hvis du virkelig anstrenger dig mest muligt på dette felt, midt i al din frygt og dit ubehag, vil du opdage, at din selvtillid og tro på dig selv vokser betydeligt for hver eneste gang, du forsøger dig - også selvom det ikke altid lykkes for dig første gang.

Så noget af det, du frygter mest - nemlig at give udtryk for din individualitet og få den forkastet eller latterliggjort -kan blive den uforgængelige basis, hvorfra du kan lade din begavelse tage afsæt og søge den anerkendelse, du higer efter. For ved at tage risikoen ved at tilbyde noget, der er helt dit eget, i stedet for noget, der er lånt hos andre eller bare ufarligt, og ved som følge heraf at opdage, at du kan overleve skuffelser og offentlig kritik, vil du have lært, at kun når du er sandfærdig over for din egen sjæl, føler du dig levende, fuldbyrdet og i kontakt med en følelse af, at dit liv har mening og værdi.


Astrologiske data brugt ved Psykologisk Horoskop Analyse
for Joanne K. Rowling (kvinde)
fødselsdato: 31. juli 1965 lokaltid: 11:45
sted: Yate, ENG (UK) U.T.: 10:45
2w25, 51n32 sid. tid: 07:10:43

PLANETPOSITIONER
planet tegn grad bevægelse
Sol Løve 8°00'17 i hus 10 direkte
Måne Jomfru 19°41'32 slutningen af hus 11 direkte
Merkur Løve 29°59'48 i hus 11 direkte
Venus Jomfru 7°02'44 i hus 11 direkte
Mars Vægt 17°44'19 i hus 1 direkte
Jupiter Tvilling 22°20'45 i hus 9 direkte
Saturn Fisk 16°20'24 i hus 5 retrograd
Uranus Jomfru 12°54'40 i hus 11 direkte
Neptun Skorpion 17°13'59 i hus 2 stationær (D)
Pluto Jomfru 14°46'12 i hus 11 direkte
Måneknude Tvilling 10°46'42 i hus 9 retrograd
Planeter i slutningen af et hus tolkes i forbindelse med det efterfølgende hus.

HUSPOSITIONER (Placidus)
Ascendant Vægt 12°27'23
2.Hus Skorpion 7°45'19
3.Hus Skytte 9°16'00
Imum Coeli Stenbuk 16°18'05
5.Hus Vandbærer 21°33'04
6.Hus Fisk 20°09'43
Descendant Vædder 12°27'23
8.Hus Tyr 7°45'19
9.Hus Tvilling 9°16'00
Medium Coeli Krebs 16°18'05
11.Hus Løve 21°33'04
12.Hus Jomfru 20°09'43

STØRRE ASPEKTER
Sol Kvadrat Neptun 9°14
Sol Sekstil Måneknude 2°45
Måne Kvadrat Jupiter 2°38
Måne Opposition Saturn 3°20
Måne Konjunktion Uranus 6°47
Måne Sekstil Neptun 2°27
Måne Konjunktion Pluto 4°55
Måne Kvadrat Måneknude 8°55
Merkur Konjunktion Venus 7°03
Venus Opposition Saturn 9°17
Venus Konjunktion Uranus 5°52
Venus Konjunktion Pluto 7°43
Venus Kvadrat Måneknude 3°43
Mars Trigon Jupiter 4°35
Mars Trigon Måneknude 6°58
Jupiter Kvadrat Saturn 6°00
Jupiter Kvadrat Uranus 9°25
Jupiter Kvadrat Pluto 7°34
Saturn Opposition Uranus 3°25
Saturn Trigon Neptun 0°53
Saturn Opposition Pluto 1°33
Saturn Kvadrat Måneknude 5°33
Uranus Sekstil Neptun 4°19
Uranus Konjunktion Pluto 1°52
Uranus Kvadrat Måneknude 2°08
Neptun Sekstil Pluto 2°28
Pluto Kvadrat Måneknude 4°00
Mars Konjunktion Ascendant 5°17
Tal indikerer orbis (afvigelse fra den eksakte aspektvinkel).