Psychologische Horoscoop Analyse

voor Joanne K. Rowling, geboren op 31 juli 1965
Tekst van Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2015
EPHH 6212.502-1, 24.2.15
INHOUDSOPGAVE

I. Inleiding

II. Uw psychologische type

De gaven van objectiviteit en beschaafd gedrag * Objectiviteit versus de kracht van emotionele behoeften * Respect voor de realiteit verrijkt een helder verstand

III. Karakter en schaduw

Dienstbaarheid aan hoge idealen als basismotief van het leven * Verbondenheid met de aarde botst met het verlangen naar hogere sferen * Het ego ondergeschikt aan het verlangen naar het hogere * Vertrouwen in de wijsheid van het lot geeft veerkracht en humor * Opoffering en toewijding in dienst van het hogere * Spiritualiteit als vluchtweg voor duistere hartstochten * Wegvluchten voor sterke gevoelens en instinctieve behoeften * Gebondenheid aan de aarde en het verlangen de aarde achter te laten

Onderdrukte drang tot zelfverheerlijking * Heimelijk verlangen naar applaus * Naast de spirituele idealen de eigenwaarde een plaats geven

Het verlangen naar perfectie * Hartstochten en instinctieve behoeften in de schaduw

IV. De familieachtergrond

Psychologische erfenis * Het beeld van de vader in de horoscoop van een vrouw * Zijn psychologische afwezigheid leidt tot verwarring en verdriet * Het verlangen naar een vadersurrogaat

Het beeld van de moeder in de horoscoop van een vrouw * Iemand met intense emotionele behoeften * Ongelukkig, gefrustreerd en vol wrok * De onderdrukte explosiviteit van een ingeperkte geest * Evenwicht zoeken tussen onafhankelijkheid en emotionele behoeften * Een moeder die leeft door haar kind * Onbenutte creatieve talenten

Het huwelijk van de ouders * Jeugdige visie versus traditie * Avontuur en zekerheid weten te combineren

V. Relatiepatronen

Botsing tussen spirituele idealen en persoonlijke behoeften * Uw partner is geen goeroe of messias * Gebrek aan vertrouwen in liefde * Behoefte aan onvoorspelbaarheid * Onderstromen, verborgen onder de oppervlakte van de liefde

VI. Wegen tot integratie

De noodzaak om hoog te mikken in uw beroep * Vertrouwen ontwikkelen in de eigen creativiteit

to top

I. INLEIDING

Ooit, in een minder technisch-wetenschappelijke tijd dan de onze, was de astrologie een gerespecteerde wetenschap. Ze was gebaseerd op oude, op grond van ervaring bijeengebrachte principes en werd door geleerden toegepast om groter inzicht te krijgen in de toekomst, maar ook in de ziel van de mens. Toen het tijdperk van de Verlichting zijn intrede deed en de mens steeds meer kennis kreeg van het stoffelijk universum, leek het er een tijdje op dat er geen plaats meer was voor wetenschappen als astrologie en andere symbolische interpretaties van de kosmos. Men ging dit soort wetenschap beschouwen als bijgelovige onzin die thuishoorde in een voorbije tijd van onwetendheid en goedgelovigheid. Maar ondanks die grote verguizing heeft de astrologie zich verrassend genoeg nooit op de vuilnishoop van de wetenschap laten smijten, waar inmiddels de theorie van de platte aarde, het oproepen van demonen en het veranderen van lood in goud wel waren beland. De astrologie is nog springlevend, geniet een groeiende populariteit en krijgt opnieuw waardering van ontwikkelde mensen. De astrologie is namelijk meegegroeid met onze toenemende kennis van de psychologie en van het innerlijk van de mens, en is zo de moderne tijd binnengegaan. Door eeuwen van onderdrukking en spot heen heeft de astrologie haar tegenstanders overleefd en ze laat op welsprekende wijze zien dat ze veel waardevols te bieden heeft aan de moderne mens die zichzelf probeert te begrijpen.

In deze horoscoopuitleg hebben we geprobeerd u een astrologisch portret te bieden dat speciaal op u is afgesteld, en dat ten doel heeft uw zelfkennis te vergroten. Het is samengesteld op basis van astrologische en psychologische inzichten en gecombineerd met geavanceerde computertechnologie. Het gaat hier niet om voorspellende astrologie, maar om psychologische astrologie. Het portret is zo gedetailleerd en diepgaand als mogelijk is binnen het gegeven van een computerinterpretatie. Geen enkele computer kan ooit een ervaren menselijke astroloog evenaren. Maar wij denken dat u deze uitleg zult ervaren als een verrassend grondige en subtiele analyse van de complexe dynamiek van uw innerlijk.

Shakespeare heeft geschreven dat de wereld een schouwtoneel is en dat alle mannen en vrouwen niet meer zijn dan spelers. In zekere zin is uw geboortehoroscoop een metafoor voor het toneelstuk van het individu, compleet met mise-en-scène, spelers, en het verhaal. Dat toneelstuk vormt in feite de kern van uw levensverhaal. Misschien is het nuttig dit beeld van het toneel in gedachten te houden als u de verschillende onderdelen leest van uw astrologisch portret, want het kan u meer inzicht geven in de manier waarop de astrologie omgaat met het begrip "lot". Lot betekent niet: blootgesteld zijn aan een aantal willekeurige, vaststaande gebeurtenissen en omstandigheden. Het lot ligt in de rolverdeling tussen de spelers, als vertegenwoordigers van de diepste behoeften, conflicten en verlangens die in u leven. Niemand kan iets anders zijn dan zichzelf. Iedere ervaring in het leven, van het kleinste vluchtige voorval tot de grootste en ingrijpendste gebeurtenis, weerspiegelt op de een of andere manier het karakter van het individu.

to top

II. UW PSYCHOLOGISCHE TYPE

De rijke verzameling van individuele eigenschappen die in uw geboortehoroscoop wordt geschetst, wordt, net als bij iedereen, neergezet tegen de achtergrond van een bepaald aangeboren temperament. We zouden dit uw psychologische "type" kunnen noemen, want het is de typerende of karakteristieke wijze waarop u uw levensomstandigheden tegemoet treedt. Niemand begint het leven als volmaakt mens. Iedereen heeft bepaalde sterke punten om in moeilijke situaties, bij conflicten en problemen overeind te kunnen blijven. Dat zijn de uitstekend functionerende spelers op het toneel van zijn of haar innerlijk. Zo hebben alle mensen ook bepaalde zwakke punten, de spelers op het toneel van het innerlijk die nog niet voldoende zijn ontwikkeld, die verwaarloosd zijn en problemen geven.

Uw psychologische type is geen statisch gegeven dat uw leven lang precies hetzelfde blijft. In ieder van ons is iets aanwezig (of we dat nu het onbewuste, het zelf of de ziel noemen) dat naar evenwicht en volledigheid streeft en dat in ons leven alle eigenschappen (of spelers op het toneel van ons innerlijk) die verwaarloosd zijn of niet genoeg waardering hebben gekregen, probeert te integreren. Op bepaalde belangrijke momenten in het leven lijkt het alsof een soort innerlijke kern, die sterker en wijzer is dan ons bewuste "ik", ons in conflicten brengt die ons in staat stellen onze zwakkere punten te ontwikkelen, zodat we completere mensen kunnen worden. Daarom zult u op de nu volgende bladzijden over uw psychologisch type aanwijzingen verwerkt vinden voor de manier waarop u deze innerlijke groei naar een evenwichtiger visie op het leven kunt vergemakkelijken. Vroeg of laat doet het leven zelf dat voor ons. Maar soms is het bevredigender en minder problematisch als we dit proces een handje helpen.

to top

De gaven van objectiviteit en beschaafd gedrag

U heeft een helder, krachtig en objectief verstand. U hecht veel belang aan waarheid en integriteit bij alles wat u doet. U zult altijd de voorkeur geven aan rede boven chaos, aan principes boven persoonlijke voorkeuren. Maar er leeft een conflict in u tussen uw rationele, afstandelijke instelling en uw intense en soms overweldigende gevoel. Men zou ook kunnen zeggen dat u de neiging heeft in uw hoofd te leven, want dat lijkt u veiliger en beschaafder, "fatsoenlijker" ook. En toch spreekt uw hart vaak een andere taal dan wat uw verstand zegt dat u "behoort" te voelen, zodat u in de war raakt en een vaag schuldgevoel krijgt over uw "slechte" of "egoïstische" reacties. U bent misschien geen intellectueel in de strikte betekenis van het woord, maar u bent van nature snel en welbespraakt en u heeft een bewonderenswaardig vermogen om verschillende feiten en ideeën objectief en rechtvaardig tegen elkaar af te wegen. Daar heeft u waarschijnlijk de reputatie mee verdiend van een ruimdenkend, beschouwend mens met een sterk ethisch besef en respect voor andermans standpunt. Ook kunt u uitstekend plannen en met de doordringende kracht van uw geest chaos herscheppen in orde. Voor anderen en vaak ook voor uzelf, wilt u verborgen houden dat uw ware gevoelens u een heel ander en veel subjectiever beeld geven van het leven en van andere mensen. En deze weggedrukte gevoelens getuigen vaak van een waarachtiger inzicht dan uw doorgaans betrouwbare verstand.

to top

Objectiviteit versus de kracht van emotionele behoeften

Soms hecht u teveel waarde aan de gaven van het verstand, zodat u uw eigen behoeften verloochent. Niet alleen verliest u dan uit het oog wat voor u persoonlijk het beste is, maar ook wat voor anderen het beste is. Omdat u kijkt naar algemene patronen, ziet u soms essentiële behoeften die specifiek zijn voor een bepaalde situatie, bij uzelf over het hoofd. U heeft een sterke, primitieve, en uitzonderlijk gevoelige aard. U kunt van tijd tot tijd te maken krijgen met sombere buien, onverklaarbare woede, irritatie of gevoelens van eenzaamheid en melancholie. Als het om de zo angstaanjagende gevoelswereld gaat, kunt u nog iets anders over het hoofd zien: het mystieke verlangen om u over te geven aan de ervaring van een oneindige kosmos van liefde en vrede. Liefde voor bepaalde mensen en mystiek verlangen liggen in uw innerlijk dicht bij elkaar. Als u de moed kunt vinden om u meer open te stellen voor uw eigen menselijkheid, als tegenwicht voor uw sterke verstandelijke gaven, zult u tot de ontdekking komen dat intieme relaties de deur openen naar een diepere ervaring, niet alleen in de vorm van liefde voor een bepaald persoon, maar ook als liefde voor mensen in het algemeen en het leven zelf. U heeft een zorgvuldig beheerste, afstandelijke en tolerante persoonlijkheid gecreëerd, met een verbluffend vermogen om andermans standpunt te begrijpen. Maar deze buitenkant is uitermate broos en er is veel energie voor nodig om een dergelijke façade in stand te houden als vlak onder de oppervlakte uw ware gevoelens kolken en bruisen. Uw kijk op uw gevoelsleven kan heel vertekend zijn en overdreven negatief. Misschien hebben de normen waarmee uw ouders u hebben grootgebracht het hunne bijgedragen tot uw harde veroordeling van alles in u wat niet volledig volmaakt is. U zult op de lange duur veel gelukkiger zijn en meer voldoening vinden in het leven, als u anderen uw grote emotionele sensitiviteit en diepte durft laten zien en ervaren.

Een van de meest creatieve methoden om op betere voet te komen staan met uw gevoelens is ze aandacht geven door ze naar buiten te brengen via voor u veilige kanalen: schrijven, het schilderen van stemmingen of gemoedstoestanden, werken met klei, gevoelens uitdrukken in dans en muziek. Deze uiterst persoonlijke activiteiten, die u alleen maar doet voor uzelf en niet voor een publiek, kunnen u meer over uzelf leren en u helpen inzien dat uw gevoelens even belangrijk en waardevol zijn als uw ideeën. Probeer nee te zeggen als u nee bedoelt, want als u uw werkelijke behoeften onder de duim probeert te houden met "mag niet" en "hoort niet zo", bouwt u alleen maar wrok en woede op van binnen, omdat u zich steeds maar zo redelijk en beschaafd moet gedragen. U moet op de eerste plaats leren uzelf lief te hebben en met uzelf te sympathiseren, want anders kunnen uw humanitaire en democratische idealen nooit een stevige basis vinden in uw werkelijke leven. Omdat u de dingen altijd probeert te begrijpen vanuit het breedste en duidelijkste perspectief, heeft u het unieke vermogen om betekenis te vinden in uw eigen persoonlijke problemen en ze in het kader te plaatsen van de mensheid in het algemeen. Op die manier zijn ze ook relevant voor anderen, zodat u uw medemens veel te bieden heeft, als u tenminste zonder angst in uw eigen hart durft te kijken.

to top

Respect voor de realiteit verrijkt een helder verstand

U paart uitzonderlijke verstandelijke gaven aan realisme en een gezonde waardering voor feiten en het concrete leven van alledag. Uw geest zweeft niet in hoger sferen van abstracte theorieën en filosofie, maar blijft stevig geaard in de werkelijkheid. Ieder denkbeeld wordt afgewogen tegen de realiteit. U beschikt over organisatietalent, gezond verstand, een zorgvuldig, ordelijk en wellicht wetenschappelijk getraind intellect, en het vermogen uw mentale energie te concentreren op haalbare doelen, zodat u altijd resultaten boekt. U bent een praktische idealist en daarom bijzonder effectief als u nieuwe methoden en werkwijzen invoert. U zou goed uit de voeten kunnen op vakgebieden als natuurwetenschappelijk onderzoek, computerprogrammeren, sociologie, medicijnen en andere terreinen waar uw stevige greep op de hoofdzaken samengaat met uw vermogen om denkbeelden te toetsen op hun haalbaarheid in de concrete wereld.

Uw grootste probleem in het leven blijft echter de lastige wereld van de emoties. Uw gezond verstand en realisme kunnen samen met uw sterk benadrukte rationaliteit leiden tot weerstand tegen het belang van het innerlijk. Misschien wijst u de waarde af van alles dat u niet kunt zien, aanraken of analyseren, zodat u uw gevoelens negeert, niet alleen omdat ze u bedreigen met hun kracht, maar omdat het geen voorwerpen zijn die u kunt manipuleren en beheersen. U neemt niet alleen uw eigen gevoel niet serieus genoeg, maar u laat in uw leven ook te weinig ruimte voor uw verbeelding. Daarmee loop u het risico dat uw briljante verstandelijke wereld steriel en zinloos begint aan te voelen. Om op betere voet te komen met uw turbulente onbewuste gevoelens, is het misschien goed dat u de speelse en kinderlijke kant van uw fantasie meer de vrijheid geeft, zodat u moeilijke stemmingen en gevoelens kunt omzetten in zinvolle beelden. De nachtelijke droomwereld zou een vruchtbare en fascinerende toegang tot de wereld van uw innerlijk kunnen zijn. Probeer af en toe de alledaagse werkelijkheid om u heen te vergeten, zodat u kunt ontdekken dat de binnenwereld even waardevol kan zijn als de buitenwereld, en "subjectief" niet hoeft onder te doen voor "objectief". Als u kunt spelen als een kind, zult u zowel kunnen genieten van het zuivere van feiten en denkbeelden, waar u zo van houdt, als van de kant van het leven die zoveel struikelblokken voor u in petto heeft, maar ook even zovele beloningen: het gevoel van de mens.

to top

III. KARAKTER EN SCHADUW

Een van de belangrijkste inzichten die de dieptepsychologie heeft opgeleverd, is de ontdekking dat de mens dualistisch is van aard, met als basistegenstellingen het bewuste en het onbewuste zelf. Enerzijds is er het individu waar u vertrouwd mee bent, het "ik" dat denkt, voelt en handelt op de vertrouwde manieren die u met uzelf identificeert. Anderzijds er is nog een verborgen individu, de schaduwzijde, die de minder acceptabele en minder ontwikkelde aspecten van uw persoonlijkheid omvat. Deze schaduwzijde vecht voor een eigen plaatsje in uw leven, vecht voor waardering, maar verstoort daarmee tegelijkertijd de zelfgenoegzaamheid van uw zelfbeeld. De interactie tussen de bewuste en de onbewuste kant van uzelf is een constante wisseldans, waarbij de balans in de verschillende perioden van uw leven kan verschuiven, al naar gelang de druk en de uitdaging die u ervaart. De spanning tussen de hoofdrolspelers op het toneel van uw innerlijk zoals die op de volgende bladzijden is beschreven, is de energiebron die uw leven voorziet van beweging, doel, conflict en groei. Er spelen nog andere figuren mee, bijrollen die samenspel en tegenspel bieden aan de hoofdrollen om u tot het unieke individu maken dat u bent. Als deze bijrollen in uw horoscoop een bijzondere nadruk krijgen, hebben we ook daarvan een beschrijving bijgevoegd. Het verhaal dat aldus wordt geschetst, met zijn gecompliceerde wisselwerking van licht en schaduw, is in feite een schets van uw individuele bestemming.

to top

Dienstbaarheid aan hoge idealen als basismotief van het leven

U bent weliswaar een aards iemand, maar toch is de stoffelijke werkelijkheid voor u niet genoeg en kan daar voor u nooit het enige bevredigende levensdoel in liggen. Bij alles wat u probeert te bereiken wordt u gemotiveerd door een soort toewijding aan het hogere. Maar mystieke gevoelens alleen zijn voor u niet voldoende. Uw toewijding moet de vorm aannemen van praktische dienstbaarheid. U bent zich er constant van bewust dat uw leven een bepaald doel heeft, al ligt de precieze invulling daarvan op de een of andere manier net buiten uw bereik. Dit alles maakt u tot iemand die vastbesloten en gewetensvol wegen zoekt die de raadselachtige deur voor u kunnen openen naar het hogere plan dat u zo graag wilt dienen. Zo zult u zich kunnen bevrijden uit de kerker van de fysieke incarnatie, die u enerzijds zo moeilijk te verdragen vindt, maar die anderzijds het werkterrein is waar u de uiterlijke bewijzen moet leveren voor uw innerlijke overtuiging. U bent niet spiritueel te noemen in die zin dat u zich tevreden koestert in een subjectieve ervaring van één zijn met alles. Evenmin bent u religieus in de zin dat u 's zondags naar de kerk gaat. U moet uw overtuigingen in praktijk brengen, want daadwerkelijke actie is voor u de aangewezen methode om uw liefde en toewijding (zowel voor een ander mens als voor wat u onder het hogere verstaat) tot uitdrukking te brengen. Goede daden zijn voor u de ware test van wat u van binnen als waardevol ervaart, zelfs als dat betekent dat u voortdurend moet vechten tegen de sterk sensuele en zelfzuchtige kant van uw karakter.

to top

Verbondenheid met de aarde botst met het verlangen naar hogere sferen

U kampt met een innerlijk conflict tussen wat u met uw zintuigen kunt waarnemen en het intuïtieve gevoel dat er achter de stoffelijke werkelijkheid nog een meer zinvolle werkelijkheid ligt. Omdat u een praktisch ingesteld mens bent, uiterst punctueel wat uw aardse verantwoordelijkheden en verplichtingen aangaat, heeft u waarschijnlijk een groot deel van uw leven besteed aan vrij traditionele waarden zoals gezin, kinderen en een tamelijk conventionele baan, waarin u waarschijnlijk veel succes had vanwege uw aangeboren vasthoudendheid, zelfdiscipline en organisatietalent. Maar vermoedelijk is er in het verleden een periode geweest (of komt die nog in de toekomst) waarin u een toenemend gevoel van zinloosheid en leegheid ervoer, zodat u zich niet langer meer kon begraven in uw wereldse taken. Uw zoektocht naar het hogere is dus niet iets wat van het begin af aan al in uw leven een rol heeft gespeeld. Het is eerder een soort bekering, een openbaring die het meest belangrijke kenmerk van uw leven is geworden. Het is alsof u plotseling ontdekt heeft wat u eigenlijk al die tijd al had gevoeld, namelijk dat de ogenschijnlijk "echte" wereld een symbolisch proefterrein is voor een hogere werkelijkheid. U probeert die voortdurend te ervaren en u wilt er graag uw praktische talenten aan wijden.

U heeft een zekere voorkeur voor oefeningen die regelmaat vereisen als meditatie, yoga, gebedsrituelen en dergelijke. Daarin kunt u zowel uw behoefte aan structuur en zekerheid kwijt als uw streven naar een bovenwerelds bestaan. Ook ziet u wel wat in goeroes en spirituele leiders. Vermoedelijk zult u diverse scholen en esoterische systemen doorlopen, deels omdat u het best leert via directe ervaring en deels omdat u doorgaans weinig vertrouwen heeft in uw eigen intuïtieve visie en meer geneigd bent te geloven in andermans spirituele autoriteit (tijdelijk tenminste). Misschien is het goed meer te luisteren naar uw eigen innerlijke stem bij uw streven naar het hogere, want tenslotte heeft die stem u ook de eerste schreden op dit pad doen zetten. U heeft evenveel inzicht in de werking van het hogere als wie dan ook. Zo beschikt u over een merkwaardige combinatie van aangeboren spirituele verlangens en waardering voor traditie, zodat u nooit al te ver zult afdwalen van de platgetreden paden.

to top

Het ego ondergeschikt aan het verlangen naar het hogere

U heeft iets verlorens en melancholieks over u, een hunkering om terug te keren naar een andere tijd, plaats of dimensie die eens uw thuis was en die u graag terug zou vinden. Het is alsof u altijd met een voet buiten de deur van het concrete hier en nu staat en uitkijkt naar iets dat u moeilijk onder woorden kunt brengen, maar dat een groot deel uitmaakt van uw streven om anderen op zinvolle wijze te dienen. Tot op zeker hoogte stamt dit gevoel van verlorenheid uit jeugdervaringen. Vermoedelijk bent u toen blootgesteld geweest aan een chronische droefheid of opoffering van één of beide ouders. U bent opgegroeid met het gevoel dat het leven geen oord van geluk is en dat de ware zin ergens anders is te vinden. U bent bijzonder gevoelig voor het verdriet van anderen. Er zit iets van zelfopoffering in u dat goed samengaat met uw hunkering naar een hogere werkelijkheid waarin u zichzelf kunt verliezen. U gelooft dat u uw ego moet verliezen om een hogere staat van bewustzijn te verkrijgen. Soms bent u geneigd om het belang van uw eigen gevoelens en uw gevoel van eigenwaarde te onderschatten om maar aanvaardbaar te zijn voor die hogere realiteit. Omdat u zichzelf vaak teveel wegcijfert, bent u heel gevoelig voor de spirituele autoriteit van anderen. Het zou goed zijn als u daarin wat kritischer werd en minder verliefd op het idee uzelf te verliezen. Als u zelf niet gelooft dat uw "ego" iets waard is, waarom zou u dan denken dat God, of het hogere het wel iets waard zou vinden?

to top

Vertrouwen in de wijsheid van het lot geeft veerkracht en humor

Ondanks uw praktische instelling bent u een geboren filosoof. U heeft iets jeugdigs en speels dat ervan overtuigd is dat het leven een betekenis heeft die met de juiste sleutels en codes te begrijpen valt, en dat het leven vol lessen en groeimogelijkheden zit die zelfs in de meest moeilijke omstandigheden aanwezig zijn. "Hier moet ik iets van kunnen leren" staat u als het ware op het lijf geschreven. In feite heeft uw instelling iets wonderlijks en bijna masochistisch, want u schijnt te denken dat hoe moeilijker iets u afgaat, hoe beter het vermoedelijk voor u is. God mag het beste met u voorhebben, maar u moet er wel verschrikkelijk hard uw best voor doen. U beschikt over een unieke combinatie van realisme (waardoor u zich uit allerlei moeilijkheden en beperkingen weet te redden) en vertrouwen in wat u ziet als de wezenlijke goedheid van het leven (waardoor u problemen tot kansen kunt maken en uitdagingen met vrolijk optimisme het hoofd biedt). U heeft een wijs inzicht in de menselijke aard en u geeft graag goed advies. Zelf andermans adviezen opvolgen gaat u minder goed af omdat u het doorgaans beter weet. U kunt in wereldse termen enorm veel succes hebben, maar waarschijnlijk streeft u daar niet eens zo geweldig naar, deels omdat u van nature vaak geluk heeft en niet tegen druk kunt, en deels omdat u eigenlijk niet zoekt naar een beloning op het materiële vlak. U heeft een actieve en leergierige geest die voortdurend alles onderzoekt. Als u al geen universitaire opleiding heeft, bent u in ieder geval van veel dingen op de hoogte, omdat u het leven interessant en het bestuderen waard vindt, en dan met name de wereld van het geloof en het menselijk streven.

to top

Opoffering en toewijding in dienst van het hogere

In zekere zin bent u wonderlijk passief en soms wekt u de indruk dat u weliswaar daadwerkelijk in een lichaam woont en uw dagelijkse plichten met zorg verricht, maar dat u op de een of andere manier toch niet in deze wereld leeft. Soms bent u verstrooid en ontoegankelijk, alsof uw werkelijke persoonlijkheid zich ergens onder de oppervlakte schuilhoudt. Ondanks uw praktische instelling en uw aangeboren zinnelijkheid lijkt u er toch enorm naar te verlangen om de wereld achter u te laten en u terug te trekken in een ander, hoger of dieper oord. Misschien zou u uw onuitgewerkte verlangens kunnen uitdrukken in een artistieke vorm, in verf, klei of muziek bijvoorbeeld, want u heeft een waardevolle combinatie van eigenschappen, enerzijds uw zelfdiscipline en anderzijds uw grote verbeeldingskracht. Of u uw innerlijke ervaringen nu uitdrukt in spirituele of in artistieke vormen, u bent op een wonderlijke manier afwezig. U wilt steeds maar weer terug naar uw thuis en dat is dan in ieder geval niet ergens in de concrete werkelijkheid. Toch bent u te praktisch om de wereld volledig te negeren. U heeft de neiging de zorg voor anderen op u te nemen omdat dienstbaarheid voor u een natuurlijke uitdrukking is van uw liefde. U cijfert uzelf makkelijk weg en u vraagt in ruil voor uw inspanningen meestal niet waar u recht op zou hebben.

Vermoedelijk was uw jeugd eenzaam, met moeilijke onderstromingen in uw ouderlijk gein, die u soms volledig overspoelden en u angstig en verward maakten. Dat bent u soms nog, want u bent enorm ontvankelijk voor sfeer en voor de onuitgesproken gevoelens en verlangens van de mensen om u heen, zelfs voor het psychische klimaat van een groter collectief als een stad. Deze combinatie van natuurlijk openstaan voor het onbewuste en hunkeren naar een hogere macht waarin u zichzelf kunt verliezen, maakt u vrij teruggetrokken, ondanks het feit dat u iemand lijkt die van wanten weet. Dit benadrukt weer de vreemde dualiteit waarmee u uw leven leeft. Als u uw gevoelens in de een of andere artistieke vorm zou gieten zou dat veel helpen, want u bent een gevoelig, begaafd en fantasievol mens die de steun nodig heeft van een diepere zin in het leven om de soms verbijsterende wereld daarbuiten aan te kunnen.

to top

Spiritualiteit als vluchtweg voor duistere hartstochten

Het streven naar spiritualiteit is niet de enige reden om de stoffelijke werkelijkheid te willen ontvluchten of te ontstijgen. U bent ook bang voor iets en dat iets ligt in uzelf. Er zit een donkere en primitieve kant aan uw karakter. Uw seksuele en emotionele behoeften, uw machtsbehoefte en uw heerszucht zijn zo sterk dat u soms het gevoel krijgt erdoor overweldigd te worden. U bent bang voor frustratie, afwijzing en hulpeloosheid, want de ervaringen uit uw jeugd hebben u iets geleerd over de minder aangename kant van dwangmatige instinctieve behoeften die ontkend worden om vervolgens in bedektere en destructievere vormen naar buiten te komen. Alles wat met instincten te maken heeft lijkt daarom soms op een vijand. U kunt niet altijd waardering opbrengen voor de vitaliteit en de energie van uw eigen zinnelijkheid.

Zo dient uw spiritualiteit dus een tweeledig doel. Enerzijds komt u daarmee tegemoet aan uw wezenlijke verlangen om in contact te komen met iets dat uw hoogste waarden in het leven belichaamt. Anderzijds helpt het u te ontsnappen aan de donkere en dreigende gevoelens die u weer terugvoeren naar uw kindertijd, die moeilijker was dan u zich misschien realiseert, en naar een kant van het mens-zijn waar u niet goed raad mee weet. Vroeg of laat zult u dit deel van het leven, dat u als lager beschouwt, toch onder ogen moeten zien. U zult er nooit helemaal aan kunnen ontstijgen, omdat het lichamelijke en de instincten te sterk zijn bij u. Dit zijn grote gaven en de bron van uw aanzienlijk vermogen tot medeleven en van uw innerlijke kracht, als u dat zelf tenminste zo zou kunnen zien.

to top

Wegvluchten voor sterke gevoelens en instinctieve behoeften

Uw verlangen naar het geestelijke is heel belangrijk voor u. U bent echter ook een uitermate zinnelijk iemand met sterke begeerten en daarnaast bijzonder koppig en vol wrok wanneer u op de een of andere manier wordt gedwarsboomd. Probeer uw idealisme niet te gebruiken om aan uw instincten te ontsnappen, want u zult nooit zo'n kleurloos type worden dat dingen makkelijk opgeeft omdat ze toch al niet zo belangrijk waren. Alles is voor u van belang, vooral intieme vriendschappen en de vitaliteit van de erotische gevoelens die daar bij horen. Misschien zou het goed zijn om onder ogen te zien dat de zintuigen een even achtenswaardig doorgeefluik kunnen zijn voor spirituele ervaringen als de vergeestelijking die in esoterische richtingen wordt nagestreefd en die momenteel meer "in" lijkt te zijn. Voor u moet het pad naar vervulling op de een of andere manier uw zinnelijkheid en uw aangeboren mystieke inslag weten te combineren. U heeft de neiging te geloven dat u uw begeerten moet onderdrukken omdat u eigenlijk bang bent ze uit te leven, om dan tot de ontdekking te komen dat u zich erdoor heeft laten meeslepen. Maar extreme ontkenning van uw eigen behoeften zal u uiteindelijk toch niet bevredigen, want als u uw natuurlijke driften te sterk onderdrukt zal dat u alleen maar lichamelijke en emotionele last bezorgen. Uw streven naar een hogere staat van bewustzijn kan dan gedwarsboomd worden door sombere en negatieve buien. Probeer te zijn wie u bent en de moed op te brengen een pad te volgen dat is afgestemd op de persoonlijke behoeften van de vitale en lichamelijk actieve mens die u bent.

to top

Gebondenheid aan de aarde en het verlangen de aarde achter te laten

Zo bevat uw complexe aard dus twee sterke extremen: een rijk en vitaal sensueel leven en een sterk verlangen naar het hogere, dat u in het stoffelijke leven probeert te verwezenlijken door middel van dienstbaarheid. U zult ongetwijfeld veel verschillende manieren uitproberen om beide polen van uw karakter met elkaar te verenigen. Uiteindelijk kan geen van beide worden opgeofferd zonder dat uw persoonlijk geluk en welzijn erbij inschiet. Omdat u prijs stelt op traditie en structuur, wordt u aangetrokken tot spirituele autoriteiten en ideologieën die u een duidelijk pad lijken te bieden. Daar is niets verkeerds aan en misschien heeft u het geluk een leermeester of school te vinden waarbij u zich thuis voelt. Maar als u zo'n leer te letterlijk neemt, zult u in botsing komen met uw eigen natuurlijke driften. Die zullen onvermijdelijk rebelleren tegen te veel onderdrukking en veel ruimte en uitingsmogelijkheden eisen in uw leven. Zelfs uw liefde voor materiële zaken, voor mooie voorwerpen en de luxe die geld kan geven, hoeft niet te botsen met een leven van dienstbaarheid aan de geest waaraan u bent toegewijd. Wel is het van belang dat uw persoonlijkheid sterk genoeg is om uw duidelijke tegenstrijdigheden te accepteren en een levensstijl te scheppen die zowel recht doet aan uw sensuele en emotionele vitaliteit als aan uw streven naar het hogere.

to top

Onderdrukte drang tot zelfverheerlijking

In tegenstelling tot uw sterke innerlijke betrokkenheid en uw wens om u door hulp aan anderen in dienst te stellen van wat voor u een hogere werkelijkheid is, speelt er nog een andere figuur een rol op het toneel van uw innerlijk. Deze figuur omvat alle eigenschappen die u uit uw bewuste waardepatroon en gedrag heeft moeten weren om te kunnen leven volgens uw hooggestemde principes. De belangrijkste eigenschappen van deze schaduwkant van u zijn een sterk egocentrisme en een overdreven zorg om het beeld dat anderen van u hebben. Zo staat deze verborgen kant van uzelf dus in lijnrechte tegenspraak met de verfijnde waarden die u nastreeft. Toch is uw schaduw enorm vitaal en energiek. Het is van belang een manier te vinden waarop u hem kunt inpassen in uw leven van alledag. Een mens moet zich af en toe ook eens ontspannen. Soms bent u wat al te gewetensvol en rechtschapen. Dat gaat ten koste van uw spontaniteit en uw gevoel voor humor. Als u deze tamelijk narcistische schaduw onderdrukt, kan het gebeuren dat hij u van buitenaf komt lastig vallen en dat u hem op raadselachtige wijze voortdurend tegenkomt bij mensen die zijn eigenschappen lijken te belichamen. Ook kunt u last krijgen van een soort jaloerse en wrokkige somberheid die uw vertrouwen uitholt en uw pogingen om anderen te helpen dwarsboomt. Ontkenning van zo'n belangrijk onderdeel van uw eigen persoonlijkheid is niet de manier om uzelf te helpen.

to top

Heimelijk verlangen naar applaus

Uw belangstelling voor een hogere werkelijkheid betekent niet dat u niet dol bent op de bijval die u als extraatje ten deel valt voor succesvolle dienstbaarheid. U heeft veel van een actrice in u, want u heeft een geheime droom over uzelf, waarin u een soort uniek medium bent voor het woord van een hogere macht. Zoals de oude Grieken zich zagen als de dienaren van de god Dionysos, sterfelijke doorgeefluiken voor het goddelijke plan, zo ziet u zich zelf ook in stilte als iemand door wie de hogere wil stroomt om in de externe werkelijkheid zichtbaar gemaakt te worden. Hoewel uw bewuste persoonlijkheid gewoonlijk dit soort opgeblazenheid en zelfverheerlijking niet laat zien (u bent doorgaans wat te nederig, bescheiden en vol zelfkritiek), gedraagt uw schaduwzijde zich als een luidruchtig godenkind, als een unieke zieneres, hoog verheven boven de gewone massa, die zij moet dienen omdat adeldom nu eenmaal verplicht.

In de meest creatieve zin draagt uw schaduwzijde aantrekkingskracht en charisma bij aan uw persoonlijkheid. Mensen stellen snel vertrouwen in u omdat u iets bijzonders, stralends en vitaals heeft. Maar het is van belang dat u eerlijk bent tegenover uzelf over uw innerlijke behoefte aan bewondering en liefde van het publiek. Ook moet u financieel gezien leren eisen wat u toekomt voor uw praktische inspanningen. Anders loopt u het risico dat u zich onbewust gaat vereenzelvigen met de rol van messias. Dan zal uw schaduw in verhulde vorm naar buiten komen, en wordt uw oprechte dienstbaarheid aan wat voor u het hogere vertegenwoordigt, vertroebeld door uw weggestopte ambitie en uw behoefte om macht uit te oefenen over anderen. U zou waarschijnlijk het gelukkigst zijn als u een spiritueel pad zou volgen dat niet al te veel nederigheid vereist, want dan kan uw hoogst individuele stijl een vorm krijgen die niet in conflict komt met andermans autoriteit. Als u echter een te smal pad probeert te volgen, waarbij u zichzelf teveel moet wegcijferen of naar een sterke autoriteit moet luisteren die niet uit uw eigen innerlijk komt, dan zult u last krijgen van onbewuste wrok en jaloezie. Dan kan uw gefrustreerde schaduwzijde gaan manipuleren en naar minder aantrekkelijke manieren gaan grijpen om alsnog macht te krijgen.

to top

Naast de spirituele idealen de eigenwaarde een plaats geven

In tegenstelling tot uw hooggestemde idealen en uw sterke verantwoordelijkheidsgevoel voor anderen, hunkert de schaduwkant van uw persoonlijkheid naar belangstelling, bewondering en macht over anderen. Men zou ook kunnen zeggen dat u verlangt naar liefde van anderen, maar dan op grote schaal en niet individueel. U heeft een intense en hartstochtelijke kant aan uw karakter, die u uit alle macht probeert te onderdrukken omdat u denkt dat hij egoïstisch is, en omdat u bang bent dat hij voor anderen en uiteindelijk ook voor God onaanvaardbaar is. Met zo'n schaduwkant is jaloersheid het grootste gevaar. Want wat u zelf niet durft uit te leven, zult u anderen die dat wel doen, kwalijk nemen. Er zijn verscheidene reacties mogelijk op dit jaloezieprobleem. Een van de meest voorkomende is dat u het proces omkeert en dat het naar binnen slaat, met als gevolg dat u regelmatig vervalt in intense gevoelens van minderwaardigheid en dat uw eigenwaarde volkomen ondermijnd wordt. Een andere mogelijkheid is dat u zich onbewust kritisch en negatief gaat opstellen ten opzichte van die meer opvallende types, die niet zo bang zijn om egoïstisch te lijken, en dat u onbewust gaat proberen ze te kleineren en ze op de een of andere manier het gevoel geeft, dat ze spiritueel inferieur zijn aan u. U heeft een plek in uw leven nodig waar u een beetje kunt pronken en waar u uw behoefte aan aandacht en bewondering kunt uiten zonder dat u zich onmiddellijk schuldig voelt. En misschien zal dit de hooggestemde idealen die u probeert te verwezenlijken, geen kwaad doen maar juist helpen, omdat u dan gelukkiger bent. Dat zal uw edelmoedigheid oprechter maken en u in staat stellen u spontaan en zonder wrok te geven.

to top

Nog een tweetal belangrijke spelers

De spelers die tot dusver geportretteerd zijn, vertegenwoordigen in hun fundamentele tegenstrijdigheid het belangrijkste thema uit het verhaal van uw innerlijk. Naast deze figuren geeft uw geboortehoroscoop nog een paar tegenspelers aan die u waarschijnlijk in uw leven zult herkennen. Deze worden in de volgende alinea's kort geschetst.

to top

Het verlangen naar perfectie

Schoonheid, orde en volmaaktheid in alles (ideeën, dingen, menselijke contacten) zijn voor u een onmisbaar onderdeel van het leven. U hunkert naar een nette, schone en goed georganiseerde omgeving, met nette, schone, goed georganiseerde vrienden, minnaars en partners. Als u het voor het zeggen had was ook het leven zelf netjes, schoon en goed georganiseerd. Alles wat minderwaardig, grof en onverzorgd is, haat en vreest u. Volgens Plato werd vijfennegentig procent van de kosmos geregeerd door de Rede, terwijl een irritante en koppige vijf procent onder de heerschappij van de Chaos viel. Wanneer u geconfronteerd wordt met die andere vijf procent (die ondanks uw inspanningen de vervelende gewoonte heeft binnen te sluipen) negeert u die, of u probeert de chaos te lijf te gaan.

U voelt zich waarschijnlijk aangetrokken door zowel mooie mensen als mooie denkbeelden. U heeft sterk de behoefte om te geloven in de uiteindelijke perfectie der dingen, evenals in het idee dat men die door inspanning kan bereiken. Als u een kunstenaar bent, bent u ontevreden over alles wat u maakt, omdat u eeuwig blijft streven naar een volmaakte weergave van uw innerlijk ideaalbeeld. Als u geen kunstzinnig werk doet maar bezig bent met getallen, technologie of wetenschappelijk onderzoek (waar u als het ware een artistiek element aan toevoegt), bekijkt u alles met een kunstenaarsoog, omdat u de werkelijkheid automatisch afweegt tegen het beeld in uw hart van hoe het zou kunnen en moeten zijn - als iemand die vijf procent maar de deur uit kon werken.

U vertoeft niet graag in duistere diepe oorden. Het al te primitieve stoot u af, tenzij het verpakt is als een erotisch samenzijn dat in zijn schijnbare grofheid een eigen schoonheid kan bezitten. U bent niet dominant maar u wordt niet graag door anderen gedicteerd. Evenmin voelt u zich op uw gemak als de emoties, die bij tijd en wijle door de kelderdeur heendringen en uw ordelijke leven in de war schoppen, de overhand krijgen. Eens zal het leven u op de proef stellen wat die verdrongen vijf procent betreft, de duisternis en de chaos waar u met uw verstand en uw pogingen om alles zuiver te houden nooit en te nimmer greep op zult kunnen krijgen. Want hoewel in uw innerlijke wereld orde en schoonheid heersen, bent u net als alle levende wezens onderdeel van de natuur, en ontsnapt ook u niet aan het dierlijke in de mens. Maar zelfs als u geconfronteerd wordt met dit netelige probleem, zult u zich blijven vasthouden aan uw heilig vertrouwen in redelijkheid en de uiteindelijke overwinning van gezond verstand en evenwicht.

to top

Hartstochten en instinctieve behoeften in de schaduw

In tegenstelling tot uw subtiele, verfijnde en uitermate esthetisch ingestelde aard, heeft u een verborgen kant die alle ruwere eigenschappen omvat die u uit uw bewuste waardepatroon en gedrag heeft geweerd om de schoonheid, harmonie en orde van uw manier van leven niet in gevaar te brengen. Uw schaduwkant is heel wat minder verfijnd dan u; hij zit vol primitieve hartstocht, agressie en vitaliteit. Het is heel moeilijk dit soort eigenschappen te combineren met uw extreem gestileerde en verstandelijke benadering van het leven, want u heeft een enorme afkeer van alles wat grof en lelijk is. Maar niemand, ook u niet, kan ooit volmaakt zijn. Wat u soms lelijk en laag noemt kan in werkelijkheid eigenschappen hebben die u hard nodig heeft. Uw schaduwkant kan u een taaiheid en weerstand geven die u met uw breekbare onaardse sensitiviteit soms mist.

Als u deze verborgen kant van u wat vrijer toelaat in uw gewone leven, komt u misschien tot de ontdekking dat u er meer plezier in krijgt. En wat misschien nog belangrijker is: uw schaduw kan u meer zelfvertrouwen geven op de terreinen waarop u zich het minst op uw gemak voelt, namelijk uw seksuele expressie en uw fysieke eigenwaarde. U probeert voortdurend uw psyche te zuiveren en te verfraaien. Misschien moet u leren inzien dat uw dierlijke kant een eigen schoonheid en waarde bezit. Het is doodvermoeiend om u altijd maar te gedragen alsof u op een marmeren voetstuk staat en even afmattend om uw levende psyche voortdurend in een strak keurslijf te persen. Uw chaduw heeft de sleutel in handen tot uw vermogen om u te ontspannen en om te genieten van het leven, van uzelf en van andere mensen, zoals ze zijn, met onvolmaaktheden en al.

to top

IV. DE FAMILIEACHTERGROND

to top

Psychologische erfenis

Al bent u een individu, u komt voort uit een bepaalde familieachtergrond. Een familie heeft iets van een levend organisme, met bepaalde erfelijke kenmerken die van generatie op generatie worden doorgegeven. Ook heeft een familie eigen psychologische patronen, een soort emotioneel klimaat dat de eerste voedingsbodem vormt waarin uw ontluikende individualiteit in uw kindertijd zich heeft geworteld. Zo zitten er in u bepaalde innerlijke patronen, mythen en benaderingen van het leven, die afkomstig zijn uit de psychologische voedingsbodem van uw familieachtergrond. Om weer de vergelijking met het toneel te gebruiken: de spelers op het toneel van uw innerlijk zijn weliswaar uniek, maar ze hebben wel erfelijke familietrekjes.

De astrologie vertelt ons niets over wat we lichamelijk gezien erven. Maar ze vertelt veel over psychologische erfenissen die net als rood haar of blauwe ogen in de familie worden doorgegeven. Een psychologische erfenis in de vorm van diepgewortelde gedragspatronen wordt vaak doorgegeven op een diep onbewust niveau, zonder dat de afzonderlijke familieleden daar besef van hebben. Familiemythen worden net zo duidelijk doorgegeven van generatie op generatie als bijvoorbeeld een bepaalde opvallende gelaatsvorm. Zo'n familiemythe kan bijvoorbeeld zijn: "De mannen in deze familie werken zich altijd met succes omhoog." Of: "De vrouwen in deze familie zijn altijd teleurgesteld in hun man." Dergelijke familiemythen bestaan ook als ze niet worden uitgesproken of bewust worden geloofd, want ze worden via het onbewuste van de ene generatie op de andere doorgegeven. Bovendien wordt er op talrijke subtiele, nonverbale manieren uitdrukking aan gegeven. Zo erft een jongetje dat geboren wordt in de zojuist genoemde familie met de geslaagde mannen een bepaald verwachtingspatroon, waarop hij naar zijn eigen aard en zijn eigen innerlijke structuur zal reageren. En een meisje in de familie van de teleurgestelde vrouwen zal een bepaald verwachtingspatroon erven aangaande relaties. Als ze zich niet bewust wordt van dit innerlijke scenario, zal dat haar later in het leven beïnvloeden.

Omdat uw familieachtergrond een onderdeel vormt van uw levensverhaal, wordt hij weerspiegeld in uw geboortehoroscoop. De astrologie kan veel nuttig inzicht geven in dit specifieke levensterrein. Want hoe sterker u zich bewust bent van de interactie tussen uw eigen aard en uw familie-erfenis, hoe vrijer u zult zijn bij het maken van keuzes in uw leven. Uw ouders zelf worden ook in uw horoscoop weerspiegeld, al komen ze er dan niet in voor als werkelijke driedimensionale mensen, maar meer als beelden die een bepaald thema of gedragspatroon symboliseren. Deze ouderbeelden laten zien hoe u uw vader en uw moeder persoonlijk ervaart, hoe ze als patronen werkzaam zijn in uw psyche, en hoe ze de verhaallijn van uw innerlijk toneelspel ondersteunen of tegenwerken. De kracht van de familieachtergrond mag nooit worden onderschat, want het is niet alleen maar een kwestie van het verleden. Het gaat om het heden dat in ons leeft. Zoals de dichter Rainer Maria Rilke heeft geschreven: "Geloof nooit dat lot iets anders is dan de condensatie van de kindertijd."

to top

Het beeld van de vader in de horoscoop van een vrouw

Vader is meer dan alleen een mens. Hij is het symbool van een innerlijk patroon of innerlijk perspectief van waaruit u het leven ervaart. Het beeld van de vader zoals dat in uw geboortehoroscoop wordt geschetst, beschrijft daarom drie dingen.
Allereerst is het het subjectieve beeld van de eigenschappen die op u de meeste indruk hebben gemaakt in u uw relatie met uw vader (of met degene die in uw vroege jeugd de vaderrol heeft gespeeld).
Ten tweede is het een symbool van wat het mannelijke voor u vertegenwoordigt, want uw vader was de eerste man in uw leven. Daarom oefent hij onbewust een grote invloed uit, niet alleen op wat u zoekt in mannelijke partners en op de manier waarop u omgaat met mannen in het algemeen, maar ook op de manier waarop u de mannelijke of ambitieuze kant van uw eigen persoonlijkheid vormgeeft.
Ten derde is het een beeld van uw eigen innerlijke vader-eigenschappen: hoe u uw leven ordent en structureert; hoe u uw doelstellingen ziet en verwezenlijkt; hoe u uw wil naar buiten brengt en richting geeft, en hoe u uw ethische normen en idealen formuleert.

to top

Zijn psychologische afwezigheid leidt tot verwarring en verdriet

Het beeld dat u van uw vader heeft volgens uw geboortehoroscoop is mysterieus en complex. U heeft uw vader niet ervaren als een rots in de branding en als steun en toeverlaat. Misschien was hij er fysiek gewoon niet, of was hij afwezig in psychologische zin. Misschien heeft u zijn persoonlijkheid ervaren als te teruggetrokken, te zwak, te afstandelijk of te ongelukkig om u veel toegang te geven tot zijn ware gevoelens en karakter. In zekere zin heeft u een waarlijk hechte relatie met uw vader moeten ontberen. Er leeft een droef verlangen in u naar iets waarvan u het gevoel heeft dat het u is onthouden. Dit gaat gepaard met een sterke neiging om de psychologisch afwezige ouder tot een mystieke figuur te maken en zijn ontoegankelijkheid te rechtvaardigen door uzelf de schuld te geven. Daarom voelt u zich vanwege de vroege relatie met uw vader waarschijnlijk verward over wat u zelf waard bent. In uw volwassen leven heeft u de neiging anderen onbewust te zien als degenen die u zekerheid moeten geven over wat en wie u bent.

to top

Het verlangen naar een vadersurrogaat

Omdat de manier waarop u uw vader heeft ervaren zo schrijnend teleurstellend is geweest, zijn er veel eigenschappen die u op eigen kracht heeft moeten ontwikkelen in het leven. Dit gemis van vroeger betekent dat u nu moet leren hoe u zichzelf moet "bevaderen". Dat wil zeggen dat u in uw eigen innerlijk de kracht zult moeten vinden voor de nodige ambitie, voor de wil en voor het doorzettingsvermogen om uw mogelijkheden in de praktijk waar te maken en om iets met uw talenten te doen dat de moeite waard is. Omdat u in uw vroege leven geen sterk en solide voorbeeld van het mannelijk principe heeft gehad, moet u voortdurend opboksen tegen de neiging om uzelf maar zo'n beetje te laten drijven in de hoop dat er iets of iemand (misschien wel een soort vadersurrogaat) zal komen opdagen die u de motivatie en de kracht geeft om uw doel te bereiken. Dergelijke vadersurrogaten stellen u onvermijdelijk teleur, want uw vaderbeeld stelt u voor een uitdaging die u met uw eigen middelen zult moeten aangaan. Door dit probleem actief aan te pakken, zult u ontdekken dat u uw diepgewortelde teleurstelling en melancholie los kunt laten. Dan kunt u uw vader gaan zien als een gevoelig mens met zijn eigen fouten en niet als die halfgoddelijke figuur die u in zekere zin in de steek heeft gelaten.

Dan kan de meer creatieve en positieve kant van dit vaderbeeld in u een rol gaan spelen. Want de manier waarop u uw vader vroeger heeft ervaren kan talrijke deuren openen en een tegenwicht zijn voor uw gevoel van teleurstelling. Het verlangen dat uw fysiek of emotioneel afwezige vader in u heeft opgeroepen is in feite uw eigen verlangen naar een reeks spirituele waarden waar u naar kunt leven. Achter het geïdealiseerde beeld van uw vader zelf staat de goddelijke vader. Daarom is uw offer, uw gemis, in diepere zin creatief en positief, want van uw zo wonderlijk ontoegankelijke vader heeft u een enorme gevoeligheid geërfd voor de wereld van het hogere. Naarmate u ouder wordt ziet u misschien in dat de vader die u zoekt wel bereikbaar is. U kunt hem vinden in de geestelijke vitaliteit en de onuitputteelijke fantasie van uw eigen leven.

to top

Het beeld van de moeder in de horoscoop van een vrouw

Net als vader is moeder meer dan alleen een mens. Ook zij is het symbool van een basisprincipe in het leven en van een innerlijk energiepatroon of innerlijk perspectief van waaruit we het leven benaderen. Het beeld van de moeder zoals dat in uw geboortehoroscoop wordt geschetst, beschrijft daarom drie dingen. Allereerst is het een beschrijving van uw subjectieve ervaring van de eigenschappen die in uw relatie met uw moeder de meeste indruk op u hebben gemaakt. De meeste zult u herkennen, maar u kunt ook verrast zijn, omdat een en ander niet alleen haar uiterlijk gedrag weerspiegelt, maar ook haar innerlijk leven: de kant van haar, die ze niet naar buiten bracht en die daarom des te meer effect op u heeft gehad. Ten tweede is het moederbeeld in uw horoscoop een portret van wat het vrouwelijke voor u betekent: hoe u uzelf ervaart als vrouw en hoe u andere vrouwen ervaart. Ten derde is het een beeld van uw eigen "moederlijke" eigenschappen: uw vermogen uzelf en anderen te koesteren en te verzorgen, uw gevoel van veiligheid en vertrouwen dat het leven in wezen goed is, uw vermogen mee te stromen met de tijd en de omstandigheden, uw vermogen om instinctief te weten wanneer u moet wachten en uw vermogen om met wijsheid de situaties te aanvaarden die het leven u aanreikt.

to top

Iemand met intense emotionele behoeften

Het beeld dat u volgens uw geboortehoroscoop van uw moeder heeft is heel krachtig en indringend. Wat de psychologische invloed op u in uw jeugd betreft, was zij vermoedelijk de dominante ouder, al kan het best zijn dat ze in haar uiterlijk gedrag de meer toegeeflijke heeft geleken. De kracht van uw moeder lag op het emotionele vlak. Zij beïnvloedde de sfeer in uw vroege jeugd door middel van stemmingen, meer eigenlijk nog door wat ze niet zei en deed, dan door wat ze wel zei. Ze kan in haar gedrag wat geremd zijn geweest, maar in haar hart was ze vermoedelijk een hartstochtelijke en emotioneel veeleisende vrouw, die enorm trouw kon zijn, maar ook enorm wrokkig, als ze emotioneel niet kreeg waar ze zo'n intense behoefte aan had.

to top

Ongelukkig, gefrustreerd en vol wrok

In dit moederbeeld zit veel positiefs en creatiefs, want het geeft een rijkdom weer aan diepe gevoelens, een geweldig doorzettingsvermogen en opofferingsgezindheid bij tegenslagen en teleurstelling. Dit zijn eigenschappen die u ook heeft en die u heel krachtig en moedig maken. Het probleem is dat uw moeder waarschijnlijk diep ongelukkig was en onbevredigd in haar emotionele behoeften, waardoor er een intense wrok in haar leefde en misschien ook wanhoop en depressiviteit. Hoe meer ze dit verhuld heeft, hoe groter het effect op u is geweest. U heeft misschien een onverklaarbaar, maar diepgeworteld wantrouwen tegen het leven en de liefde, met name de liefde in een relatie die veel voor u betekent.

Vermoedelijk was uw moeder teleurgesteld in haar huwelijk en dat heeft u in zoverre beïnvloed, dat u onbewust van ieder belangrijk emotioneel contact verwacht dat het gepaard zal gaan met verdriet en teleurstelling. Het zou goed zijn als u deze donkere kant van uw moeder eerlijk onder ogen kon zien, kon invoelen en begrijpen. U loopt anders het risico dat u deze van haar geërfde bitterheid ook in uw eigen relaties meebrengt. U voelt snel wrok. Soms voelt u zich gekrenkt zonder dat daar een echte reden voor is. En tegelijkertijd vermijdt u zelf misschien ook intense gevoelsbanden, uit angst dat u net zo zult worden als uw moeder. Mogelijk bent u bang dat u door uw partner emotioneel net zo verslonden zult worden als uw moeder onbewust de leden van haar gezin verslond. Zij teerde gevoelsmatig op haar gezin om haar eigen leven zin te geven.

Als u kunt inzien dat intense gevoelens niet automatisch leiden tot pijn en frustratie, en als u kunt inzien dat uw moeder (om redenen die ze zelf het beste kende), er in zeker opzicht voor heeft gekozen om in een situatie te blijven die haar ongelukkig maakte, dan pas kunt u uw eigen sterke emotionele behoeften leren vertrouwen. Uw gevoelige aard is een zegen, geen vloek. Hij zal u niet onmiddellijk in het ongeluk storten, als u op anderen leert te vertrouwen en u afhankelijk durft op te stellen. Als u de manier waarop u zelf uw leven ervaart, kunt scheiden van het krachtige beeld van uw moeder, kunt u gebruik gaan maken van de positieve kanten van deze eigenschap, die u met haar deelt: krachtige en standvastige gevoelens en een intens medeleven met het leed van anderen.

Uw geboortehoroscoop schetst nog een ander beeld, dat in zekere zin in tegenspraak is met de reeds beschreven manier waarop u uw moeder heeft ervaren.

to top

De onderdrukte explosiviteit van een ingeperkte geest

Uw moeder had een schaduwzijde die totaal verschilt van de emotioneel afhankelijke en conventionele persoon, die u in uw jeugd bewust heeft ervaren. Ze had ook een sterk onafhankelijke en originele geest. In veel opzichten was ze haar tijd vooruit. Ze had waarschijnlijk in een beroep of creatieve bezigheid een uitlaatklep nodig voor haar ongebruikelijke ideeën en voor haar behoefte om te ontsnappen aan al te knellende huishoudelijke verplichtingen. Maar vermoedelijk had ze een uit haar eigen kindertijd stammend waardenpatroon, dat het haar moeilijk maakte om haar eigen onafhankelijke kant te accepteren. Ze beschouwde die neigingen waarschijnlijk als egoïstisch en slecht. Het gevolg was dat ze ze onderdrukte. U bent onbewust de erfgenaam van de spanning, de explosiviteit, de irritatie en de angst om gevangen te zitten die haar van binnen kwelden.

to top

Evenwicht zoeken tussen onafhankelijkheid en emotionele behoeften

Misschien zou het goed zijn als u zich meer bewust werd van deze kant van uw moeder. Want ook u heeft een sterke wil en een onafhankelijke geest, die u naar buiten zult moeten brengen in een creatief evenwicht met uw behoefte aan veiligheid en relaties. De manier waarop u deze dynamische, onbewuste kant van uw moeder heeft ervaren, heeft in u een innerlijke angst teweeg gebracht. Dat kan zich in uw volwassen leven manifesteren als angst voor plotselinge verandering en chaos. Ook bent u soms zo bang om net als zij gevangen te zitten, dat u uw onafhankelijkheid extreem ver doorvoert. Dit alles heeft u overgehouden aan de sfeer van onderdrukte irritatie uit uw kindertijd. Probeer de complexiteit van het karakter van uw moeder eerlijk onder ogen te zien. Want als u haar innerlijke gespletenheid kunt zien, zult u die van uzelf beter begrijpen. Dat zal u veel beter in staat stellen om de creatieve kant naar buiten te brengen van deze originele, inventieve en vrijheidslievende eigenschap, zonder dat uw behoefte aan emotionele binding er onder hoeft te lijden.

Uw geboortehoroscoop laat nog een ander beeld zien, dat in zekere zin in tegenspraak is met de reeds beschreven manier waarop u uw moeder heeft ervaren.

to top

Een moeder die leeft door haar kind

Hoe passief of onontwikkeld uw moeder misschien ook geleken heeft, ze was veel sterker dan u waarschijnlijk beseft. Ze had veel creatief talent en een individualiteit die jammer genoeg nooit volledig is ontplooid. Daarom richtte ze zich op haar kind(eren) om voor haar het succes te behalen dat zij heeft moeten ontberen. Zo heeft u waarschijnlijk heel veel voor haar betekend, zoveel zelfs dat u een soort substituut werd voor haar onvervulde leven. Dit bindt u sterk aan haar, op een manier waarvan u zich bewuster zult moeten worden, als u tenminste uw eigen talenten wilt benutten en uw ambities vorm wilt geven op een manier die bij u past en op het moment dat u daar zelf aan toe bent. U loopt namelijk het risico dat u zich dwangmatig voelt opgejaagd om iets groots te bereiken in de ogen van de wereld, ter compensatie van het onvervuld gebleven leven van uw moeder, en om het gevoel te krijgen dat u iets waard bent.

to top

Onbenutte creatieve talenten

U heeft de duidelijk eigen identiteit en de creatieve aanleg van uw moeder geërfd, ook al heeft u die misschien nog niet volledig ontwikkeld. Het is voor u van groot belang dat u dit doet op uw eigen hoogst persoonlijke manier. Probeer uw doeleinden los te koppelen van een onbewuste identificatie met die van uw moeder. Het is namelijk mogelijk dat u teveel belang hecht aan erkenning door anderen. Dat stamt uit uw vroege jeugd, toen uw bestaan een verlengstuk was van dat van uw moeder en haar onvervulde, creatieve ambities zich volledig richtten op u, als haar beste creatie. U heeft er recht op om gewoon menselijk te zijn, ook al heeft uw moeder onbewust gewild dat u min of meer goddelijk was. Al zijn uw eigen aanzienlijke ambities het waard om te worden nagestreefd, het is niet goed wanneer dat betekent dat u uw identiteit onderdrukt om te worden wat anderen (en uw moeder) van u verlangen.

to top

Het huwelijk van de ouders

De relatie tussen uw ouders zoals die in uw geboortehoroscoop wordt geschetst, is een belangrijk symbool van het model dat u in uzelf mee draagt van relaties tussen mannen en vrouwen. Net zoals u van uw ouders bepaalde psychologische patronen heeft geërfd, zo heeft u ook een aantal gedrags- en verwachtingspatronen geërfd ten aanzien van liefde, kameraadschap en emotionele binding. Het astrologische portret van het ouderlijk huwelijk is tevens een symbool van de interactie tussen de mannelijke en vrouwelijke kanten van uzelf, namelijk tussen de actieve, verstandelijke en spirituele kant van uw persoonlijkheid en de receptieve, instinctieve en emotionele kant. Het huwelijk van uw ouders beschrijft dus het beeld dat in uw innerlijk leeft van relaties in het algemeen. Het laat tevens zien hoe u de tegenovergestelde polen van uw eigen persoonlijkheid tot een eenheid kunt smeden.

Het volgende portret van het huwelijk van uw ouders moet dus gezien worden als een subjectief, misschien zelfs onbewust, beeld van bepaalde gedragspatronen en verwachtingen waarmee u als volwassene een relatie binnenkomt. Ook laat het zien hoe u omgaat met de complexe structuur van uw innerlijke aard. Het is zeker geen oordeel over uw ouders. Het geeft eerder een bepaald patroon aan van een menselijke relatie, dat waarschijnlijk in uw jeugd tot op zekere hoogte inderdaad zo door uw werkelijke ouders vorm is gegeven, maar dat in feite een onderdeel vormt van het stuk dat wordt opgevoerd op het toneel van uw innerlijk.

to top

Jeugdige visie versus traditie

Uw ouders vertoonden een onderlinge relatie die zich in essentie het best laat omschrijven als het conflict tussen vrijheid en gebondenheid. Omdat het astrologisch beeld van uw vader de eigenschappen van de eeuwige jongen laat zien, en dat van uw moeder een meer conventionele, praktische en misschien zelfs zelfopofferende figuur, lijkt het erop dat uw ouders onderling een conflict uitvochten (al hoeft dat niet openlijk te zijn gebeurd), dat nu ook in uzelf speelt. Het deel van u dat op uw vader lijkt, wil zich niet graag vastleggen door middel van allerlei materiële en emotionele plichten en verantwoordelijkheden in de "echte" wereld. Net als uw vader wenst u zich vaak heimelijk ergens anders wanneer er te veel eisen aan u worden gesteld. Voor deze kant van u zit het leven vol nog onbenutte mogelijkheden. Te veel structuur betekent dat u compromissen moet sluiten of het opwindende gevoel moet prijsgeven dat u een fysieke, emotionele of intellectuele vlucht neemt. Maar het deel van u dat op uw moeder lijkt, heeft zekerheid, aanzien en de garantie van duurzaamheid nodig, als beloning voor geduld, hard werken en zelfopoffering.

to top

Avontuur en zekerheid weten te combineren

Waarschijnlijk konden uw ouders geen oplossing vinden voor hun tegenstrijdige levensvisies, en bent u opgegroeid met het zicht op de moeilijkheden van een verbintenis tussen iemand die constant zekerheid zocht en iemand die constant probeerde te ontsnappen. Vermoedelijk heeft u onbewust partij gekozen in dit conflict, zodat u nu misschien moeilijk een evenwicht kunt vinden, zowel in uw relaties als in uw innerlijk leven. Indien u zich vereenzelvigt met uw vader, voelt u zich snel ingeperkt als de band met iemand anders te hecht wordt. Misschien krijgt u het al benauwd wanneer uw creatieve ideeën een te concrete uitdrukkingsvorm krijgen. Als u zich daarentegen identificeert met uw moeder, kunt u zich bang, onzeker en geïsoleerd voelen als alles om u heen niet op een conventionele manier "normaal" is. Toch is het voor u niet onmogelijk om deze beide polen op een creatieve manier samen te voegen, omdat u ze in feite alletwee bent. Dan kunt u in uzelf een avontuurlijke, fantasievolle geest combineren met een trouwe, diepe toewijding. Het is van belang dat u probeert om geen partij te kiezen. Want als u kunt inzien dat beide standpunten waardevol zijn (afgezien van de manier waarop uw ouders zich ten opzichte van elkaar gedroegen), dan kunt u ook slagen in de moeilijke taak om in uzelf een eenheid te smeden uit deze beide ouderbeelden. Beelden, die in feite een weerspiegeling vormen van uw eigen creatieve talenten en het vermogen om die stevig te verankeren in de alledaagse realiteit.

to top

V. RELATIEPATRONEN

Relaties behoren tot de meest mysterieuze, bevredigende en teleurstellende van alle menselijke ervaringen. Zowel de astrologie als de psychologie leren ons dat niets in een relatie bij toeval gebeurt. Het begin niet, de ups en downs niet, en de afloop niet. Maar de astrologie kan u niet vertellen of u bent "voorbestemd" voor een goed of een slecht huwelijk, en evenmin of een kreeft of een boogschutter het beste bij u past. Uw geboortehoroscoop beschrijft uw innerlijk en laat daarom zien welke patronen, behoeften en obsessies vermoedelijk een rol spelen bij uw relaties met anderen. U kunt niet iemand anders worden, of uw geboortehoroscoop terugsturen en inruilen voor een ander karakter. Wel kunt u in meerdere of mindere mate bewust zijn van wat er gebeurt. U heeft altijd de vrijheid om naar uw eigen problemen te kijken, om te gaan met behoeften waarvoor u zelf verantwoordelijk bent en niet uw partner, en het staat u vrij om op een creatieve manier te reageren op zowel plezier als leed.

In de volgende alinea's worden uw houding, uw behoeften en de karakteristieke patronen van uw intieme relaties beschreven. Hierbij is dan sprake van de man in uw leven. U zult echter merken dat diezelfde houding, behoeften en patronen nog steeds opgaan, als u een intieme relatie heeft met iemand van uw eigen geslacht. Wat uw seksuele voorkeur ook is, u bent uzelf. En het is uw innerlijke aard, die uiteindelijk het verloop van uw liefdesleven bepaalt.

to top

Botsing tussen spirituele idealen en persoonlijke behoeften

Omdat uw aard zo paradoxaal is, met enerzijds uw mystieke aspiraties en anderzijds uw behoefte aan materiële stabiliteit, zijn uw relaties over het algemeen vrij ingewikkeld. Vermoedelijk kiest u in het eerste deel van uw leven voor een relatief conventioneel samenlevingsverband met iemand, die uw behoefte aan zekerheid, aan een comfortabel huis en aan een gezin deelt. Indien u een dergelijke band bent aangegaan, en als die band ondanks alle veranderingen die er in u hebben plaatsgevonden is blijven bestaan, dan staat u vermoedelijk voor een probleem. Naarmate u zich namelijk sterker richt op het hogere, wordt ook het gevoel steeds sterker dat u uw partner achter u laat. Als u uw spirituele belangstelling pas later in uw leven heeft verdiept, bestaat er een kans dat u uw partner de rol opdringt van iemand, die u niet begrijpt en die u afremt. Terwijl het misschien eerder zo is dat dat komt door uw eigen innerlijke conflict en dat het de meer conservatieve en conventionele stemmetjes in uzelf zijn, die u zo'n ongemakkelijk gevoel geven bij uw pogingen de aarde te verlaten en naar de hemel op te stijgen. Misschien past het beter bij u om uw innerlijke reis alleen te ondernemen, wat niet automatisch betekent dat uw relatie slecht is of moet worden beëindigd. U heeft de neiging uw eigen onzekerheid te projecteren op uw partner. Als hij negatief reageert is dat misschien niet omdat hij geen begrip kan opbrengen voor de onzichtbare wereld die u probeert te verkennen, maar omdat u het zelf zo vijandig brengt. Vermoedelijk bent u degene die hem buitensluit en niet andersom. Een spiritueel pad hoeft een stabiele relatie niet uit te sluiten. Evenmin hoeft het een partner uit te sluiten wiens belangstelling meer uitgaat naar materiële zaken. Want u wilt immers zowel uw spirituele activiteiten als uw partner, en dat is heel wat. Dat kan misschien best lukken, maar dan moet u niet verwachten dat iedereen het pad gaat in precies hetzelfde tempo als u.

to top

Uw partner is geen goeroe of messias

Er is nog een typerend relatiepatroon waar u in zou kunnen vervallen, en dat ligt het meest voor de hand als u uit uw huwelijk of langdurige relatie bent gestapt. Omdat u het hogere zoekt en omdat u zelf een vrij aardse en concrete benadering heeft van het leven, is het niet uitgesloten dat u dat hogere gaat projecteren op een partner, vermoedelijk een ongrijpbare en raadselachtige man die de spirituele eigenschappen lijkt te belichamen die u probeert te ontwikkelen. Uw liefde raakt dan vermengd met mystieke verlangens en u moet er voor oppassen van uw partner geen goeroe te maken, die de sleutel van de hemelpoort in handen heeft. Het kan zijn dat uw relatie met wat voor u het hogere is, uiteindelijk iets is dat u alleen moet vinden. Wanneer u van uw partner verwacht dat hij u het licht doet zien, kunt u vreselijk teleurgesteld worden. Een man met spirituele of creatieve interesses kan een goede metgezel voor u zijn, want met hem kunt u uw dromen en streven delen, terwijl hij kan profiteren van uw aangeboren praktische instelling. Maar probeer de mens die hij is niet te verwarren met het spiegelbeeld van uw eigen ziel. Dat zijn twee verschillende dingen.

to top

Gebrek aan vertrouwen in liefde

Er ligt een groot conflict verborgen onder uw romantisch beeld van relaties. In stilte heeft u een grote angst om afgewezen te worden en u heeft te weinig vertrouwen in de liefde van uw partner om te geloven dat u gelukkig kunt zijn zonder emotionele, materiële of verbale garanties. De oorzaak hiervan ligt voor een deel in ervaringen en waardeoordelen uit uw kindertijd. Maar het kan zijn dat u zich niet helemaal realiseert hoe sterk uw overtuiging is dat er alleen sprake kan zijn van echte liefde als die voortdurend wordt bewezen. Daarom verwacht u onbewust emotioneel teleurgesteld te worden, ook als er aan uw materiële behoeften is voldaan. Er vallen twee typerende patronen te herkennen die u in verschillende periodes van uw leven kunt volgen. Het ene patroon is dat u een relatie aangaat met een man die zwakker is dan u, of die op een of andere manier "inferieur" lijkt, financieel, intellectueel, of op sociaal of creatief gebied. Zo'n relatie zal in het algemeen teleurstellend blijken, al is het maar omdat u geen echte partij heeft gevonden. Maar het is wel veilig, want uw partner heeft u meer nodig dan u hem. Een dergelijk huwelijk kan weliswaar een leven lang duren, maar het wordt op een diep, onpeilbaar niveau nooit een echte verbintenis. U kunt ook verliefd worden op een man die op de een of andere manier onbereikbaar is, omdat hij al getrouwd is met een ander, ver weg woont, of omdat hij zelf emotioneel niet in staat is met iemand in zee te gaan, al ligt dat niet aan u. Het zou goed zijn als u uw angsten onder ogen zag en begreep dat het verleden zich niet altijd hoeft te herhalen. Ook zou het goed zijn als u inzag dat als u vroeger niet genoeg liefde heeft ontvangen, dat niet betekent dat u iemand bent van wie nooit een ander houden kan.

to top

Behoefte aan onvoorspelbaarheid

Hoewel u continuïteit en zekerheid lijkt te willen in uw relaties, is er iets in u dat wil ontwrichten en dat er een handje van heeft precies het tegenovergestelde te bewerkstelligen. U bent helemaal niet zo huiselijk en monogaam als u misschien lijkt. U heeft meer afwisseling en vrijheid nodig dan u gewoonlijk durft vragen. Misschien weet u niet eens dat u dat wilt. Maar als u deze, meer onafhankelijke, kant van u niet onder ogen kunt zien en er niet naar kunt handelen, kan het gebeuren dat u onbewust kiest voor mannen, die dat onafhankelijke belichamen en die ruimte voor u forceren door die zelf op te eisen. Behoefte aan ruimte en vrijheid betekent niet automatisch veel minnaars. Het betekent wel dat u hobbies, activiteiten en vriendschappen nodig heeft die helemaal voor uzelf zijn. Het betekent ook dat u, wanneer u erover denkt te gaan trouwen of samen te gaan wonen, misschien voor een minder gangbare woonvorm moet kiezen, zoals bijvoorbeeld aparte kamers, een in tweeën gedeeld huis, of reizen om bij tijd en wijle van huis te zijn. Kortom, iets in u heeft behoefte aan onvoorspelbaarheid in uw privéleven. U kunt daar beter in een goede verstandhouding om vragen dan die behoefte te onderdrukken totdat uw man zich onvoorspelbaar gaat gedragen en u daarmee dwingt ontwrichting te accepteren tegen uw bewuste wil in. Probeer niet te bang te zijn voor dat wispelturige van u, want het is best te verenigen met een goede, stabiele relatie. Maar het is niet te verenigen met een ouderwets stereotiepe verhouding.

to top

Onderstromen, verborgen onder de oppervlakte van de liefde

Er overkomen u dingen in uw privéleven, waar u geen controle over lijkt te hebben en die u uiterst ongelukkig en gefrustreerd maken. Of u nu iemand heeft verloren, bent gescheiden, geneigd bent mannen aan te trekken die veel gecompliceerder en moeilijker zijn dan u verwacht, het is van belang dat u inziet hoe complex uw behoeften op liefdesgebied in feite zijn. Soms heeft u een te naïeve of simplistische kijk op relaties. Iets in u hunkert naar een diepe, transformerende liefde die geen alledaags verwachtingspatroon volgt. U wordt tegen wil en dank gefascineerd door intens voelende mannen, die strijd hebben moeten leveren in het leven, die u uitdagen en dwingen de verborgen onderstromingen te verkennen, die aan het werk zijn onder het oppervlak van elke relatie. Kortom, het zou goed zijn als u zich bewust werd van de onbewuste dimensies van de liefde (die men bijvoorbeeld terugvindt in de Russische romans en het Griekse drama), vol donkere en primitieve emoties als haat, bezitsdrang, afgunst en de wens macht te hebben over een geliefde. Deze primitieve menselijke gevoelens zijn niet ziekelijk, al zal men ze in het sprookjesmodel van "en ze leefden nog lang en gelukkig" nooit aantreffen, evenmin als in de hooggestemde sociologische visies die de dierlijke dimensie van de menselijke hartstocht negeren. Uw gevoelens zijn zeer intens en uw liefde is niet altijd aardig, vriendelijk, fatsoenlijk en altruïstisch. Als u deze rijke aspecten van uzelf niet kunt erkennen en ze niet de ruimte geeft, loopt u het risico dat u onbewust kiest voor mannen die ze in uw plaats uitleven en die u uiteindelijk pijn zullen doen. Probeer wat subtieler en genuanceerder te zijn in uw visie op de liefde en op het soort relatie dat u in uw leven creëert. Van de relatie die u nodig heeft, zult u niet gauw een voorbeeld vinden in een damesblad of wetenschappelijk artikel.

to top

VI. WEGEN TOT INTEGRATIE

Zoals u op de voorafgaande bladzijden heeft kunnen lezen, geeft uw geboortehoroscoop een gedetailleerd en diepgaand portret van talrijke aspecten van uw leven. U kunt ook meer afstand nemen van uw horoscoop en die als het ware bekijken door een telescoop, in plaats van de tot nu toe gebruikte microscoop, zodat we een totaaloverzicht krijgen van het toneelstuk dat zich afspeelt. De volgende alinea's bevatten enkele suggesties voor de manier waarop u bewust kunt proberen om de verschillende facetten van uzelf meer met elkaar in harmonie te brengen, en voor de manier waarop u de kern van de persoonlijkheid, in de psychologie het ego, het "ik", steviger kunt maken. Vrije wil betekent dan misschien niet dat u iemand anders kunt worden. Maar wel dat u het vermogen heeft om stevig in het centrum van uw horoscoop te staan en te merken dat u in contact staat met de verschillende aspecten van uw psyche. U hoeft niet blindelings rond te dolen en het machteloze slachtoffer te zijn van tegenstrijdige stromingen en impulsen vanuit uw innerlijk en vanuit de buitenwereld. Van twee mensen met gelijksoortige horoscoopfactoren, kan de een, heen en weer geslingerd door zijn innerlijke energieën, als een stuurloos bootje ronddobberen op een wilde, vijandige zee, terwijl de ander op de een of andere manier stevig in zijn schoenen staat en daarom het bootje handig door de wisselende stromingen van de oceaan weet te sturen.

to top

De noodzaak om hoog te mikken in uw beroep

Echte voldoening in het leven kunt u alleen vinden als u probeert een hoge positie te bereiken. U bent zeer ambitieus en dat kan een krachtige drijfveer zijn om uw talenten volledig uit te buiten in uw jacht op succes. U wilt graag het milieu ontstijgen waarin u geboren bent en een blijvende bijdrage leveren die respect en erkenning geniet bij uw collega's, en liefst ook nog bij een groter publiek. U heeft een sterke behoefte aan waardering van meer mensen dan alleen familie en vrienden. U zult deze honger naar erkenning niet kunnen stillen door u achter een succesvolle partner te verbergen of net te doen alsof succes voor u niet belangrijk is. Dat is het wel. U heeft het besef nodig dat u de gemeenschap dient met uw eigen individuele talenten.

U koestert de stellige overtuiging dat u iets zinvols kunt bijdragen om de wereld te verbeteren, of in ieder geval een klein deel daarvan, en daar heeft u gelijk in. Schrik niet terug voor uw ambities. Bij iedereen die streeft naar succes speelt zeker een egocentrisch element mee, maar dat wil niet zeggen dat u dat niet kunt combineren met een werkelijk menslievend verlangen om de wereld aangenamer te maken. Misschien is egocentrisme wel noodzakelijk om u uit uw stoel te krijgen. U zou nooit naar erkenning kunnen streven om de erkenning, maar wel als u het gevoel heeft dat anderen er uiteindelijk beter van worden. En dat zal ongetwijfeld het geval zijn.

Hoe meer energie u stopt in de opbouw van een carrière die u in de schijnwerpers plaatst, hoe meer u het gevoel bevredigt dat u een unieke bestemming heeft. Men zou kunnen zeggen dat dit gevoel op fantasie berust, omdat u erkenning zoekt op narcistische gronden. Maar men kan evengoed zeggen dat u inderdaad een bijzondere taak te wachten staat in de wereld. Totdat u die ontdekt en deze verplichting aan uw eigen ziel inlost, zult u niet werkelijk het gevoel hebben dat uw leven zin heeft.

to top

Vertrouwen ontwikkelen in de eigen creativiteit

Er is één levensgebied waar iedere poging om u te ontwikkelen altijd tot meer kracht en zelfrespect zal leiden. Dat is het terrein van uw grootste angst en paradoxaal genoeg ook van uw grootste potentieel. Alles wat u doet, moet u doen volgens uw eigen inzicht, smaak en stijl. Met andere woorden, het is voor u van belang dat u de moed vindt om uw gehele persoonlijkheid tot uitdrukking te brengen. U zult uw aangeboren verlegenheid onder ogen moeten zien, uw angst dat u bespot en uitgelachen zult worden, en ook uw rotsvaste overtuiging dat wat u te bieden heeft nooit zo interessant kan zijn als de creatieve bijdragen van anderen. Hoe meer u dit probeert, ook al voelt u zich daarbij nog zo onzeker en ongemakkelijk, hoe meer u zult ontdekken dat uw zelfvertrouwen bij iedere poging sterker wordt, zelfs al is de poging op zich niet onmiddellijk geslaagd.

Zo kan een van uw grootste angsten, namelijk de angst dat u afgewezen of bespot wordt als u laat zien wie u werkelijk bent, de onverwoestbare basis worden vanwaar u uw talenten kunt lanceren om de erkenning te krijgen waar u naar hunkert. Want door het risico te nemen om iets te geven dat werkelijk van uzelf is, niet iets van een ander omdat dat veiliger lijkt, kunt u ontdekken dat teleurstelling en openlijke kritiek niet het einde van de wereld betekenen. Dan zult u leren dat u zich alleen dan het meest vitaal en bevredigd voelt, wanneer u trouw blijft aan uw eigen visie. Dan pas voelt u sterk dat uw leven zin en waarde heeft.


Astrologische data gebruikt voor Psychologische Horoscoop Analyse
voor Joanne K. Rowling (vrouwelijk)
geboortedatum: 31 juli 1965 kloktijd: 11:45
in: Yate, ENG (UK) U.T: 10:45
2w25, 51n32 sterrentijd: 07:10:43

PLANEETSTANDEN
planeet teken graad beweging
Zon Leeuw 8°00'17 in huis 10 direct
Maan Maagd 19°41'32 eind van huis 11 direct
Mercurius Leeuw 29°59'48 in huis 11 direct
Venus Maagd 7°02'44 in huis 11 direct
Mars Weegschaal 17°44'19 in huis 1 direct
Jupiter Tweelingen 22°20'45 in huis 9 direct
Saturnus Vissen 16°20'24 in huis 5 retrograde
Uranus Maagd 12°54'40 in huis 11 direct
Neptunus Schorpioen 17°13'59 in huis 2 stationair (D)
Pluto Maagd 14°46'12 in huis 11 direct
Maansknoop Tweelingen 10°46'42 in huis 9 retrograde
Planeten in het eind van een huis worden geduid in het volgende huis.

HUIZENVERDELING (Placidus)
Ascendant Weegschaal 12°27'23
2de huis Schorpioen 7°45'19
3de huis Boogschutter 9°16'00
Imum Coeli Steenbok 16°18'05
5de huis Waterman 21°33'04
6de huis Vissen 20°09'43
Descendant Ram 12°27'23
8ste huis Stier 7°45'19
9de huis Tweelingen 9°16'00
Medium Coeli Kreeft 16°18'05
11de huis Leeuw 21°33'04
12de huis Maagd 20°09'43

MAJEURE ASPECTEN
Zon Vierkant Neptunus 9°14
Zon Sextiel Maansknoop 2°45
Maan Vierkant Jupiter 2°38
Maan Oppositie Saturnus 3°20
Maan Conjunct Uranus 6°47
Maan Sextiel Neptunus 2°27
Maan Conjunct Pluto 4°55
Maan Vierkant Maansknoop 8°55
Mercurius Conjunct Venus 7°03
Venus Oppositie Saturnus 9°17
Venus Conjunct Uranus 5°52
Venus Conjunct Pluto 7°43
Venus Vierkant Maansknoop 3°43
Mars Driehoek Jupiter 4°35
Mars Driehoek Maansknoop 6°58
Jupiter Vierkant Saturnus 6°00
Jupiter Vierkant Uranus 9°25
Jupiter Vierkant Pluto 7°34
Saturnus Oppositie Uranus 3°25
Saturnus Driehoek Neptunus 0°53
Saturnus Oppositie Pluto 1°33
Saturnus Vierkant Maansknoop 5°33
Uranus Sextiel Neptunus 4°19
Uranus Conjunct Pluto 1°52
Uranus Vierkant Maansknoop 2°08
Neptunus Sextiel Pluto 2°28
Pluto Vierkant Maansknoop 4°00
Mars Conjunct Ascendant 5°17
De getallen geven de orb aan. d.w.z. de afwijking van de exacte aspecthoek.