Pszichológiai Horoszkópelemzés

for Barack Obama, born on 4 August 1961
Text by Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2010
EPHU 6212.502-17, 19.5.10
TARTALOMJEGYZÉK

I. Bevezetés

II. Az Ön Pszichológiai Típusa

Tárgyilagosság és "civilizált" viselkedés Objektivitás, szemben az erõteljes érzelmi igényekkel

III. A Személyiség És Árnyék-Társa

Az élet költõi szemlélete Az a vágya, hogy meghaladja az anyagi síkot, elvezeti a képzelet birodalmába A született drámaíró és mesélõ A szerelem eszményítése problémákat okoz a hétköznapi életében A lélek világa fontosabb, mint az anyagiak

Rejtett cinizmus és anyagias életszemlélet Tart attól, hogy mások szemében unalmasnak tûnik Nehezen fogadja el személyiségének hétköznapi árnyoldalát

Az élet végtelen lehetõségek sorozata Rejtett énje jobban kedveli a hagyományos értékeket Erõteljes érzelmek a tudatalattiban

IV. A Családi Háttér

Családi minták és a pszichológiai öröklõdés Apa-kép a férfi horoszkópjában Egy megbízhatatlan, változékony jellem Vágyódás egy erõs apa után Az elérhetetlen apa Saját apjává válni

Anya-kép a férfi képletében Erõteljes érzelmek Boldogtalanság, csalódás és neheztelés Egy csapdába került lélek Az érzelmi igények és a függetlenség összeegyeztetése

V. Kapcsolatminták

Vonzódás egy racionális partnerhez Tanulja meg méltányolni a gyakorlatiasságot is Egy intim kapcsolat nem elég Az õszinteség igénye a kapcsolatokban Szenvedélyét a kihívás táplálja

VI. Az Integráció Felé Vezetõ Utak

Összehangolódás a mindennapi élet ritmusával Szembenézés a bensõ világ káoszával

to top

I. BEVEZETÉS

Egyszer hajdanán, egy olyan korban, amelyben nem uralkodott el úgy a tudományosság, mint a miénkben, az asztrológia elismert módszertan volt. A hagyományokra és a megfigyelések révén megismert alapelvekre épült, és a hozzáértõk arra alkalmazták, hogy bepillantást nyerjenek vele nem csak a jövõbe, hanem az emberi lélekbe is. Aztán elérkezett a Felvilágosodás, az ember mind több ismeretre tett szert az anyagi Univerzumról. Egy idõre úgy tûnt, hogy az asztrológia és a kozmosz megismerésének szimbolikus eszközöket használó többi módszertana anakronizmussá válik, egy buta és hiszékeny korból itt rekedt babonává. Becsmérlõi nagy meglepetésére azonban az asztrológia nem volt hajlandó a Föld laposságáról szóló tannak, az ördögûzésnek és az aranycsinálásnak a sorsára kerülni. Él és virágzik, népszerûsége szüntelenül növekszik, és ismét kiérdemelte az intelligens emberek bizalmát azzal, hogy a modern korban a pszichológiatudomány és az ember belsõ természetérõl szóló tudásunk megnövekedése hozta el. Az évszázadokon át tartó lenézettség és kigúnyoltatás azzal végzõdött, hogy az asztrológia túlélte és legyõzte ellenzõit, és szemléletesen bebizonyította, hogy amit kínál, az milyen nagy értéket képvisel az önmaga megértésére vágyó modern ember számára.

Az itt átnyújtott horoszkóp-analízisben arra törekedtünk, hogy az asztrológia és a pszichológia által feltárt ismeretanyagot a magas szintû számítógépes technológiával megtámogatva, megalkossuk a vizsgált személy asztrológiai portréját, amely teljes mértékben személyre szabott, és amely utat nyit az önismeret kiszélesítése elõtt. Ez nem jövendõmondási jellegû asztrológia, hanem pszichológiai asztrológia a komputerizáció biztosította keretek között a lehetõ legelmélyültebb és legrészletezettebb. Természetesen nincs az a számítógép, amely helyettesíthetné az embert, jelen esetben egy tapasztalt asztrológust. Ám meggyõzõdésünk szerint Ön is azt fogja megállapítani, hogy a jelen analízis minden várakozást felülmúlóan alapos és részletes képet tár fel az Önben mûködõ komplex dinamikákról.

Shakespeare azt írta, hogy színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nõ. Úgy is felfoghatjuk, hogy a horoszkópunk a szerepünk metaforája, benne a díszlet, a szereposztás, illetve maga a történet pedig életünk utazásának vezérfonalát képezi. Miközben végigolvassuk az asztrológiai portrénk fejezeteit, nagyon hasznos lehet, ha eszünkbe jut ez a színház-metafora, mert segítségünkre lehet az asztrológiai elemzés által elénk tárt sorsunk helyes értelmezésében. A sors lényege nem abban rejlik, hogy ki vagyunk szolgáltatva bizonyos elkerülhetetlen eseményeknek. A lényeg a személyiségünkben rejlik, vagyis a mélyben megbújó vágyainkban, a konfliktusainkban és a belülrõl fakadó törekvéseinkben. Senki sem képes másmilyen lenni, mint önnön valója. Életünk minden eseménye - akár kicsi és múló, akár nagy és sorsformáló -valamilyen formában mindig az egyén személyiségébõl ered.

to top

II. AZ ÖN PSZICHOLÓGIAI TÍPUSA

A születési horoszkópunkban feltáruló egyéni jellemvonások sokasága - mint bárki más esetében - egy bizonyos vérmérsékleti háttérre támaszkodik. Ezt a hátteret akár pszichológiai "típusunknak" is nevezhetjük, mert ez határozza meg az életünk során adódó helyzetekre adott tipikus vagy jellemzõ reagálási módunkat. Már életünk kezdetén sem vagyunk egyformák, és mindenkinek vannak bizonyos erõsségei, kifinomult és jól fejlett adottságai, amelyeknek hasznát veheti a kihívások, a konfliktusok és a problémák kezelése során. Ugyanígy mindenkinek vannak gyenge pontjai is -olyan területei, amelyek fejletlenek, kevésbé jól használhatóak és problematikusak.

Életünk folyamán a pszichológiai típusunk nem marad statikus, nem marad változatlan. Mindannyiunkban jelen van egy bizonyos valami - nevezhetjük akár tudatalattinak, akár egonak, akár léleknek -, amely a kiegyensúlyozottság, a teljesség irányába törekszik, és amely igyekszik integrálni az életünkbe az elhanyagolt vagy kevésbé értékelt tulajdonságainkat, vagy belsõ jellemvonásainkat. Életünk egyes fontosabb fordulópontjai során lényünk legbelsõ magja - amely mélyebb és bölcsebb, mint a tudatos énünk - konfliktusokba küld bele bennünket, hogy így lehetõvé tegye a gyengébb területeink fejlesztését, és ez által jobban kiteljesedjen emberi lényünk valamennyi oldala. Látni fogjuk, hogy a pszichológiai típusunkat részletezõ itt következõ bekezdések javaslatokat is tartalmaznak arra vonatkozóan, hogyan könnyíthetjük meg ennek a belsõ hajtóerõnknek, hogy a kiegyensúlyozottabb élet felé vigyen bennünket. Az élet ezt elõbb vagy utóbb úgyis elhozza nekünk. De többnyire hasznos, és sok problémát meg lehet elõzni azzal, ha tudatosan együttmûködünk ezzel a folyamattal.

to top

Tárgyilagosság és "civilizált" viselkedés

Önnek világos, erõteljes, objektív elképzelései vannak, és alapvetõen fontosnak érzi mindenben az igazságot és a becsületességet. Az észérveket többre tartja, mint a rendezetlenséget, és az elvei is fontosabbak, mint a személyes reakciói. Van azonban egy alapvetõ konfliktus a személyiségében az ésszerû, elfogulatlan szellemisége és az intenzív érzelmei között. Más szavakkal úgy lehetne jellemezni Önt, hogy hajlamos a "fejében élni", mivel ez biztonságosabbnak, civilizáltabbnak és "illendõbbnek" tûnik. Eközben az érzelmei gyakran ellentmondanak annak, amit az észérvek szerint éreznie kellene, ezek a "helytelen" és "önzõ" reakciók pedig összezavarják. Bár a hagyományos értelemben véve valószínûleg nem intellektuális beállítottságú, mégis ösztönösen gyors felfogású, jó a fogalmazókészsége, és képes objektív és igazságos módon értékelni, összehasonlítani a különbözõ tényeket. Valószínûleg emiatt terjedt el Önrõl, hogy széles látókörû, megfontolt, erkölcsös, és figyelembe veszi mások nézeteit is. Kitûnõen tud tervezni is, és elméje erejével rendet teremteni a zûrzavarban. Azt azonban nem szívesen adja mások tudtára, sõt, még önmaga elõl is hajlamos elrejteni, hogy a valódi érzelmei egy egészen más, egy szubjektívebb életszemlélettel ajándékozzák meg. Ezek az elhanyagolt érzelmek gyakran ösztönösebben ráéreznek a lényegre, mint a megbízható értelem.

to top

Objektivitás, szemben az erõteljes érzelmi igényekkel

Hajlamos túlzott értéket tulajdonítani a racionalitásnak, amibõl az következik, hogy elõfordul, hogy megtagadja a saját vágyait. Ezzel nem csak önmagától tagadja meg, amihez alapvetõ joga lenne, hanem másoktól is. Mivel általánosságokban gondolkodik, ezért hajlamos megfeledkezni az alapvetõ vágyairól és igényeirõl. Erõteljes, ösztönös és nagyon érzékeny érzelmi élete miatt idõnként depressziós is lehet, megmagyarázhatatlan dührohamokban törhet ki, vagy olykor magányosnak, szomorúnak érezheti magát. Hajlamos egy másik, félelmet keltõ területrõl is megfeledkezni: azokról a misztikus érzésekrõl, amelyekkel a határtalan szeretetre és békére vágyik. Az emberek iránt érzett szeretet és ez a misztikus vágyódás közel állnak egymáshoz Önben, és ha eléggé bátor lesz ahhoz, hogy az erõteljes szellemi adottságai mellett az érzelmeire is jobban figyeljen, akkor megtapasztalhatja, hogy a közeli emberi kapcsolatok nem csak az egyes emberek, hanem általában az emberiség és a saját maga iránti szeretetét is táplálják. Fegyelmezett, tárgyilagos és toleráns személyiségével könnyen képes megérteni mások nézeteit is. Ez azonban csak egy törékeny felszíni kép Önrõl, mert rengeteg energiájába kerül, hogy megfékezze a lelke mélyén fortyogó valódi érzelmeit. Érzelmi életét valószínûleg sötéten és negatívan látja. Elképzelhetõ, hogy a neveltetése hatására alakult ki Önben az a szigorú értékítélet, amellyel elveti a személyiségében levõ és kevésbé eszményinek vagy tökéletesnek tartott jellemvonásokat. Hosszú távon azonban boldogabb és elégedettebb lehet, ha hagyja, hogy mások is megtapasztalják az érzékenységét, és mély érzelmeit.

Az egyik legkreatívabb módszer, amellyel jobb viszonyba kerülhet az érzelmeivel az, ha hajlandó több idõt és energiát fordítani arra, hogy alternatív módon juttassa ezeket kifejezésre. Ilyen lehet például az írás, az agyagozás, a zenélés, a tánc, vagy ha megpróbálja megfesteni mindazt, amit érez, és amilyen hangulatban van. Ezeket nem mások szórakoztatására kell megtennie, hanem csakis saját maga érdekében, mert ezáltal jobban megismerheti önmagát, és megértheti, hogy az érzelmeink éppen olyan fontosak, mint az elméletek világa. Próbálja meg kimondani a "nem"-et, amikor úgy érzi, hogy azt kell mondania, mert ha állandóan csak azzal törõdik, hogy hogyan "kellene" és hogyan "szabad" éreznie, azzal csak neheztelést és indulatokat halmoz fel magában. Elõször is saját magát kell megszeretnie, különben semmit sem tud majd kezdeni a demokratikus és a humanitárius alapelveivel a gyakorlatban. Mivel állandóan megpróbálja megérteni a világ dolgait, ezért egyedülálló adottsága van ahhoz, hogy rájöjjön, hogy mi a valódi értelme a személyes problémáinak. Ezzel sokat segíthet a többi embernek is, hiszen õk is hasonló gondokkal küszködhetnek. Ehhez azonban az szükséges, hogy félelem nélkül szembesülni tudjon az érzelmeivel.

to top

III. A SZEMÉLYISÉG ÉS ÁRNYÉK-TÁRSA

A mélypszichológia egyik legfontosabb felismerése az, hogy az ember természete kettõsségre épül, a tudat és a tudatalatti alapvetõ polaritására. Van egy olyan egyéniségünk, amelyet ismerünk - ez az "én", amely a megszokott módon gondolkodik, érez és viselkedik, ezt tartjuk önmagunknak. És van egy másik, rejtett egyéniség - az árnyoldal -, amely a személyiségünk kevésbé elfogadható és kevésbé civilizált részeibõl áll, és amely helyet próbál követelni életünkben, ezzel mintegy szétrombolva önértékelésünket. Személyiségünk tudatos és tudatalatti részének összjátéka szüntelen feszültséget képez, életünk szakaszaiban folyton változik, és mindig összefüggésben áll a bennünket érõ késztetésekkel és kihívásokkal. A személyiségünk két része közötti feszültségbõl keletkezik az a belsõ drámánk, amelyrõl a következõ részek szólnak. Egyúttal energiaforrásul is szolgálnak, amely mozgást, célt, konfliktusokat és személyiségfejlõdést valósít meg az életünkben. Más szereplõk is lakoznak bennünk, és bár kisebb jelentõségû szerepeket játszanak, sõt, még vitatkoznak is a fõszereplõkkel, õk is hozzájárulnak ahhoz, hogy egyedi személyiséget alkossunk. Ha a horoszkópunk azt jelzi, hogy ezek valamelyike nagy súllyal esik latba, akkor ezekrõl is leírást találhatunk a magyarázatokban. Az így kirajzolódó színmû, a fény és az árnyék bonyolult játéka képezi egyéni sorsunkat.

to top

Az élet költõi szemlélete

A valóság - ahogy azt Hoffmannsthal, a költõ írta - a legnagyobb csoda, amit átélhetünk. Az Ön valósága mindenképpen varázslatos, fantáziája és álmai világából táplálkozik, alapját pedig az a mély hite alkotja, hogy a világban mindenütt mûködik az isteni erõ. Ez nem jelenti azt, hogy a hagyományos értelemben véve vallásos, vagy általános értelemben misztikus szemléletû lenne. A fantázia birodalma túl zavarosnak, szenvedélyesnek és olykor sötétnek tûnik ahhoz, hogy vallásos jellegû fanatizmussal rajongjon érte. Azonban mindennek, amit a környezetében tapasztal, az embereket, helyzeteket is beleértve, értelmet, jelentõséget tulajdonít.

Csak akkor találja érdekesnek az életet, ha az hasonlít ahhoz a mitikus történethez, amit kiérez belõle, és amit szeretne a maga módján megélni, kifejezésre juttatni. Megpróbál a környezetében egy mélyebb szemléletmódot kialakítani. Zokon veszi, ha különös nézeteit szájbarágósan kell elmagyaráznia az olyan földhözragadtabb embereknek, akik nem tudnak szimbólumokban gondolkozni, és egy tárgyról nem jut eszükbe semmi más, csak maga a tárgy. Mivel a fantázia világa nagyon közel áll Önhöz, ezért kevésbé ragaszkodik a hagyományos kifejezésmódokhoz. Sokan azt gondolhatják, hogy Ön kissé különös, mivel másokat kevésbé érdekel az, ami Önt foglalkoztatja. Gyakran unalmasnak, hétköznapinak találja mindazt, ami a többi embernek fontos. Mély, lelki kapcsolata van belsõ hangjával. Ezt el kell fogadnia partnerének is, és alkalmazkodnia kell ehhez, ha azt szeretné, hogy jól mûködjön a kapcsolatuk. Még a legközelebbi szeretteire is hajlamos úgy tekinteni, mintha õk is a belsõ fantázia- és álomvilágának szimbólumai lennének. Más szavakkal: a hétköznapi életét és az emberek szokásos cselekedeteit átszínezi egyfajta varázslatos, jelentõségteljes értelemmel.

to top

Az a vágya, hogy meghaladja az anyagi síkot, elvezeti a képzelet birodalmába

Még ha látszólag józan gondolkodásúnak és felelõsségteljesnek is tûnik, akkor is csak lényének egy része él ezen a világon, másik fele egy ismeretlen, varázslatos birodalom lakója. Úgy éli az életét, mintha egyik énje folyamatosan egy másik világban lenne, és arra várna, hogy végre hazataláljon. Ha még nem látta az E. T. címû filmet, akkor nézze meg, mert olykor Ön is olyan, mintha csak véletlenül került volna ide a Földre, vagy mintha kifürkészhetetlen kozmikus okai lennének a megszületésének, amelyet csak késõbb közölnek majd Önnel. Hétköznapi életében mindent egyfajta távolságtartással kezel, mintha azt vallaná, amit a buddhisták, hogy minden csak illúzió ezen a világon. Szoros kapcsolata van belsõ varázslatos, isteni világával. Komolyan veszi a megérzéseit, és nem próbál úgy tenni, mintha valójában racionális, logikus ember lenne. Belsõ világával való kapcsolata egyben kreativitásának és elégedettségérzetének a forrása is. Mélységes vágy él Önben, hogy valami magasabb rendû cél szolgálatába álljon, azonban nem valószínû, hogy ezen a világon megtalálja ezt, bármennyire is eszményítse partnerét, vagy valaki mást. Elsõsorban nem szerelme vagy családja iránt elkötelezett, hanem az emberek feletti világ iránt.

Valószínûleg gyermekkorában az egyik szülõje - feltehetõen az édesapja -nem volt igazán jelen az életében (fizikai vagy lelki értelemben). Az is lehet, hogy õ gyakran volt szomorú, és áldozatnak érezte magát. Emiatt Ön bizonyos értelemben árván maradt, ami nem annyira negatív dolog, mint amilyennek hangzik. Mivel lelki értelemben apa nélkül nõtt fel, ezért egy szimbolikus apát keresett magának. Így jutott el a képzelet és a lélek mélyebb rétegeibe. Akkor jelent problémát ezzel a mélységes, misztikus energiával való kapcsolata, ha közben nem figyel oda a hétköznapi életére. A mindennapok is ugyanolyan fontos részét alkotják az életének, akármilyen misztikus szemlélettel és szívbõl jövõ odaadással is rendelkezzen. Szüksége van a határai kialakítására, és arra, hogy képes legyen a pillanatban élni. Így férhet meg békében a képzelõerejével anélkül, hogy kimerülne, és azt kellene tapasztalnia, hogy az anyagi problémák megkeserítik a napjait.

to top

A született drámaíró és mesélõ

Ön igen tehetséges történetmesélõ. Ennek az a negatív oldala, hogy hajlamos lehet túlzottan hangsúlyozni és kiszínezni azt, amit fontosnak tart, ezért nem mindig fogalmaz egészen pontosan. Pozitívuma viszont, hogy páratlan tehetsége van ahhoz, hogy sokszínûen, ötletesen fejezze ki magát. Világosan, tisztán látja a dolgokat, és érti a szimbólumok nyelvét. Csak olyan dolgokra tud valóban koncentrálni, amelyek érdeklik is (például az irodalom, a mûvészetek, vagy a lélek mélységei). Valószínûleg már az iskolában problémát okozhatott az ábrándozásra való hajlama. Ez valójában létfontosságú állapot Önnek, ilyenkor visszavonul képzelete birodalmába, hogy feltöltõdjön és újjászülessen.

Nagyon jó a képi memóriája. Ha nagy hatással van Önre egy esemény, akkor évek múltán is képes egészen pontosan emlékezni a részletekre. Ha azonban unalmasnak talál valakit, akkor rögtön a bemutatkozás után elfelejti az illetõt. A tények helyett inkább az összefüggések és a mögöttes tartalmak érdeklik. Egy gyakorlatiasabb személyt az õrületbe kergethet azzal, hogy meglátja a láthatatlant is: a fontos egybeeséseket, a szimbolikus tartalmakat vagy a rejtett szándékokat. Természetesen Ön ezeket - kitûnõ intuíciójának köszönhetõen - egyértelmûen érzékeli. A valóság alakíthatóvá és megfoghatatlanná válik az Ön tolmácsolásában, ez viszont nem jelenti azt, hogy nem az igazat mondja. Egyszerûen csak arról van szó, hogy a konkrét eseményeket és tárgyakat csak eszköznek tartja ahhoz, hogy kifejezzék, amit szimbolizálnak. Ha a tényekkel nem tudja érzékeltetni egy dolog jelentõségét, akkor újakat talál ki helyettük, mivel Ön szerint nem maguk a dolgok fontosak, hanem az, amit kifejeznek.

to top

A szerelem eszményítése problémákat okoz a hétköznapi életében

A szerelemnek - Ön szerint - nem sok köze van a szeretett személy fizikai tulajdonságaihoz vagy a hétköznapokban megélt személyiségéhez. Sokkal inkább összefügg viszont azzal a bizonyos isteni jellemzõvel, amit meglát benne. Hajlamos eszményíteni a szerelem érzését és partnerét szinte már múzsaként kezelni. Nagyon érzékenyen reagál a szomorúságra és a szenvedésre, de ezeket elkerülhetetlen tapasztalatnak tartja azok körében, akik nyitottak a magasabbrendû igazságok felé, miközben a Földön kell élniük. Az eszményi szerelmet szívszaggatónak képzeli, és olyannak, amely lemondással, áldozathozatallal jár. A felszínes élvezetek elkerülése mélyebb, egyetemesebb szeretethez vezeti el. Közel áll Önhöz a középkori lovagi szerelem, ami jellemzõen plátói volt: csak messzirõl imádták kedvesüket.

Valószínûleg hajlandó jelentõs áldozatot belevinni személyes kapcsolataiba (olyan valakit szeret, aki elérhetetlen, akinek házastársa van, vagy aki távol él Öntõl). Vonzódik az olyan emberekhez, akik sokat szenvedtek az életben, és ezt méltósággal viselik. Úgy érzi, mintha minden emberi szerelem végsõ soron tragikus lenne, mert halandóak vagyunk, és az idõ elpusztítja azt, ami valaha ígéretesnek tûnt. Ez a kifinomult, kissé patetikus érzés lágyságot és együttérzést kölcsönöz a jellemének, és az alkotásainak. Olykor azért emelkedjen felül ezen a mártír-érzésén, különben elveszítheti a humorérzékét, és nem fogja észrevenni a szerettei kedves gesztusait, amikkel pedig megpróbálják Önt felvidítani.

to top

A lélek világa fontosabb, mint az anyagiak

Lelkében együtt él a próféta és a trubadúr, bár lehet, hogy még nem próbálta kifejezésre juttatni egyedi meglátásait, és nem fedezte fel mûvészi adottságait. Hihetetlenül fontos lenne, hogy gazdag belsõ világát valamilyen kreatív módszer segítségével megmutassa másoknak is. Az élet alapvetõ értelmét tekintve a lélek világa sokkal fontosabb Önnek, mint azok a meghatározások, amelyeket a társadalom vagy a szerettei fogalmaznak meg. A pénz jó dolog, a biztonság is vonzó, a mindennapi örömök kellemesek, a szíve mélyén azonban a lélek birodalmát tartja a legtöbbre. A mítoszok és a tündérmesék birodalma nagyon közel áll Önhöz, és igyekszik mindent, amivel kapcsolatba kerül a szimbólumok nyelvére is lefordítani. Ha ez lehetetlen, akkor azt a valamit nem tartja érdemesnek arra, hogy foglalkozzon vele. Elképzelhetõ, hogy felbosszantja a környezetében élõket, amikor nem figyel azokra a dolgokra, amiket õk fontosnak tartanak. Õszinteségét, gazdag képzelõerejét és mélyreható életszemléletét azonban senki sem vonja kétségbe.

to top

Rejtett cinizmus és anyagias életszemlélet

Költõi életszemléletével, színes és fordulatos életritmusával szemben létezik egy másik, tudattalan énje is. Árnyoldala minden olyan evilági, hétköznapi minõséget magában foglal, amelyeket kénytelen volt mellõzni életstílusából és értékrendjébõl. Azért tette ezt, hogy folyamatosan kapcsolatban lehessen gazdag lelkivilágával. Titokban lenézi azokat a fantáziaszegény embereket, akik nem képesek felülemelkedni a tapasztalt valóságon, és nem érzékelik ösztönösen minden dolog mögött a rejtett jelentéstartalmakat. Önnek is van azonban egy hétköznapi, anyagias oldala. Ezt valószínûleg elfojtja, vagy tudattalanul kivetíti azokra a kevésbé tehetséges emberekre, akiknél különbnek érzi magát, és akikrõl úgy gondolja, hogy nem értik meg. Rejtett énje a tudattalanjában létezik, ezért zavarba jön és elbizonytalanodik, amikor szembesül vele. Szüksége volna arra, hogy jobb kapcsolatban legyen árnyoldalával, ezáltal könnyebben el tudná fogadni a hétköznapi élet korlátait. Így nem válna gõgössé, és a büszkesége miatt nem távolodna el a környezetében élõktõl.

to top

Tart attól, hogy mások szemében unalmasnak tûnik

Olykor egy láthatatlan "ajtó" elzárja gondolatait a fantázia színes birodalmától, attól a világtól, amelyre alapvetõen nagy szüksége van. Ezt megélheti alkotói válságként - amikor hirtelen megszûnik az ihlet és az inspiráció -, vagy okozhat önbizalomhiányt és kisebbségi érzést. Ennek a problémának az az alapja, hogy alig van kapcsolatban hétköznapi emberekkel és a mindennapi élettel. Mintha árnyoldalának - amelynek fõ érdeklõdési körében a közvetlen környezetének hétköznapi élete áll -, elege lenne abból, hogy számûzte a lelkébõl és így lázadna. Fantáziájának isteni teremtményei között, a misztikus világokban magabiztosan mozog. Ezzel szemben az egyszerû, hétköznapi helyzetekben nagyon nehezen boldogul, még azt is megterhelõnek érzi, ha olyan beszélgetésbe kell bonyolódnia, amelynek a témája nem jelentõségteljes. Ezt a hiányosságát jól palástolja egyfajta gõggel: miért kellene bárkinek is arra pazarolnia az idejét, hogy jelentéktelen, közönséges dolgokról beszélgessen? Valószínûleg õszintébb lenne, ha azt mondaná, hogy elrémisztik a hétköznapi beszélgetések, és titokban tart attól, hogy unintelligensnek, unalmasnak tartják majd. Hajlamos ellentmondást nem tûrõen ragaszkodni ahhoz, hogy csak az Ön meglátásai lényegesek, és emiatt kényelmetlenül érzi magát egy hagyományos, felszínes csevegés közepette. Valószínûleg megdöbbenve fedezte fel, hogy amikor hétköznapi dolgokról beszélget, akkor Ön is átlagossá vált, sõt olykor még fantáziátlanná és tudálékossá is.

Bár eléggé erõsnek, talán még sértõnek is hangozhat: azonban gazdag képzelõerejét kár lenne védekezésként használni az ellen, hogy közönséges, egyszerû ember legyen. Ha engedné magát néha ellazulni, és halandó emberré válni, akkor meglátná, hogy árnyoldala rengeteg olyan pozitív minõséget hordoz magában, melyekre szüksége lenne a harmonikus lelki életéhez. Ezek között van például az a képesség, hogy elfogadja az emberi sorsot, és hogy kreatív adottságait mindenki számára érthetõen fejezze ki. Árnyoldala lassabban, kézzelfoghatóbban fejezi ki magát, általa elsajátíthatná a türelmet, ami ahhoz szükséges, hogy megfelelõ módon éljen a tehetségével. Így az alkotásai nem pusztán rejtelmesen ezoterikusak, hanem érthetõek is lehetnének. Nyilvánvalóan nehézkes és fantáziátlan árnyoldalának ugyanakkor iróniával fûszerezett humora van, ami enyhítheti az olykor megjelenõ intellektuális gõgjét. Ez segíthet abban is, hogy reálisan fel tudja mérni a valódi adottságait.

to top

Nehezen fogadja el személyiségének hétköznapi árnyoldalát

Szenvedélyes, költõi lelkének árnyoldala sokkal megfontoltabb, hagyománytisztelõbb és nehézkesebb, mint gondolja. Elképzelhetõ, hogy bosszantónak találja rejtett énjének jellemzõit, azonban ez az énje nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy teljes életet éljen. Általa reálisan érzékelheti azokat a határokat, melyeken belül kezelhetõbb, kivitelezhetõbb szinten nyilváníthatja ki kreatív törekvéseit. Hozzásegítheti ahhoz is, hogy amikor épp nincs ihlete, akkor merjen egyszerû emberré válni, aki élvezi az életét, és jól érzi magát a többi földi halandó között. Árnyoldala segítségével az élettel kapcsolatos humorérzékét is megõrizheti. Lelkének szüksége van arra, hogy árnyoldalát tudatosítsa. A fantáziája teremtményeivel való túlságos azonosulás depresszióssá teheti Önt, és elzárhatja éppen attól, ami a legtöbbet jelenti Önnek: belsõ kreatív forrásának szolgálatától. Ez a forrás - melyet nevezhetünk léleknek, tudattalannak, istennek, ördögnek; hívhatjuk mûvészetnek vagy szeretetnek -, folytonos élénkségével és titokzatosságával nem engedi a belsõ megelégedettség állapotában idõzni, emiatt olykor a társának érezheti, máskor az ellenségének.

to top

Egy további fontos szereplõpár

Az eddig ismertetett szereplõk és azok alapvetõ ellentéte alkotják a belsõ történetünk fõ vonulatát. Rajtuk kívül van még egy álló szereplõpárosa a horoszkópunknak, akiknek egymás közötti szakadatlan konfliktusa minden bizonnyal a mindennapi életünkben is tükrözõdik. Rövid bemutatásuk a következõ bekezdésekben található.

to top

Az élet végtelen lehetõségek sorozata

Nem számít, hogy hány éves valójában, mert lényének egy része soha nem öregszik meg. Még egy felelõsségteljes pozícióban is könnyed tud maradni, és azt érzi, mintha ez még csak gyakorlat lenne. Hajlamos átmeneti életet élni, soha nem teljesen elégedett, és soha nem érzi úgy, hogy végleg megérkezett. Ez a fajta életfelfogás -, hogy lépésekben halad az ismeretlen jövõ felé -, hajlamossá teszi a nyugtalanságra, a legjobb és a legrosszabb értelemben. Soha nem fog leállni, vagy megelégedetten álmodozni fiatalsága dicsõségén, mert örökké fiatal marad, és képes bármikor változtatni az életén. Hajlamos hanyagolni azokat az embereket vagy terveket, amelyeket már unalmasnak talál, és így néha még azelõtt változtat, mielõtt learathatná munkája gyümölcsét. Az újdonság mindig izgalmasabbnak ígérkezik, mint a jelen. Ön szerint igaz a mondás: "jobb utazni, mint megérkezni."

Ön lelki értelemben véve örök vándor. A tapasztalatai feldolgozása után mindig újabbak után kutat, keresve valamit - és nem valakit, ahogy képzeli -, útmutatást, jelet az égiektõl, vagy a felismerést, hogy végre megérkezett. Az a legvalószínûbb, hogy végleg soha nem érkezik meg, mivel egyedi sajátossága ugyanaz, mint ami problémát okoz Önnek: jobban szereti az utazást a megérkezésnél. Lehet, hogy nehéz dolga van az önfegyelemmel, az elkötelezettséggel, a felelõsséggel és a hatalommal, de soha nem találja az életet unalmasnak, mert mindenben tanulnivalót, fejlõdési lehetõséget és titkos üzeneteket lát. Az ilyen felfogásban az a nagyon pozitív, hogy ha megtanulja azt, hogy ha belefog valamibe, akkor legyen elég kitartása befejezni is, akkor fontos és izgalmas dolgokat alkothat. Ez pedig alátámasztja az egyedi sorsáról való mély meggyõzõdését.

to top

Rejtett énje jobban kedveli a hagyományos értékeket

Nyughatatlan és lázadó személyisége mellett létezik egy tudattalan énje is, amely mindazokat a jellegzetességeket magában foglalja, melyeket mellõzni kényszerült értékrendjébõl és viselkedésébõl. Ezt a szellemi, érzelmi és fizikai szabadsága megõrzése érdekében tette. Személyiségének árnyoldala sokkal hagyománytisztelõbb és konzervatívabb, mint amilyet Ön el tudna fogadni. Ha õszintén végiggondolja, hogy néha milyen aránytalanul negatívan reagál ezekre a minõségekre más emberekkel kapcsolatosan vagy bizonyos helyzetekben, akkor felfedezhet magában egy rejtett szimpátiát az ilyen régimódi értékek iránt. A probléma az, hogy Ön arra törekszik, hogy lázadó, haladó és független gondolkodású legyen, ha viszont tudatosítaná árnyoldalát, akkor meg kellene békélnie egy kevésbé ragyogó és hízelgõ énképpel. Szüksége van azonban erre a tudattalan oldalára ahhoz, hogy teljes életet éljen.

Rejtett énjét nem szívesen fedi fel mások elõtt, részben azért, mert értékei annyira különbözõek, részben pedig retteg a visszautasítástól és attól, hogy unalmasnak tartják majd. Mivel az anyagi jellegû kihívások aggodalommal töltik el, ezért a lehetõségek világába menekül, és egész életében egyfajta álomvilágban él. Ennek az az oka, hogy tart a kudarctól, attól, hogy felsül a világ szeme elõtt. Ön egy tehetséges és körültekintõ személyiség, aki tényleg különleges dolgokra képes. El kell azonban fogadnia a mindennapi élet bizonyos szabályait és korlátait, mert ezek Önre is vonatkoznak. Tehetségétõl és különlegességétõl függetlenül Önnek is ugyanazokkal a konfliktusokkal, félelmekkel, és vágyakkal - különösen a biztonsággal és a valahová tartozáshoz kapcsolódó vággyal - kell együtt élnie, mint bárki másnak. Sokkal nagyobb belsõ nyugalomra találhat, ha képes szívbõl elfogadni élete korlátait.

to top

Erõteljes érzelmek a tudatalattiban

Személyiségének másik rejtett dimenziója akkor bukkan a felszínre, amikor mély, intim kapcsolatba kerül valakivel. Ez az oldala minden olyan tulajdonságot magában foglal, amelyet mellõzni kényszerült tudatos értékei közül és viselkedésébõl annak érdekében, hogy megõrizze a szabadságérzetét. Mivel hajlamos elfojtani saját érzelmi igényeit, ezért a partnereibe vetíti ki ezeket. Õk emiatt birtoklónak tûnnek, a visszautasítás vagy a közöny legkisebb jelére is szélsõségesen érzékenyen reagálnak, és annak érdekében, hogy rájuk figyeljen, még érzelmi zsarolásra is hajlandóak. Ezek a tulajdonságok valójában az Ön árnyoldalára jellemzõek. Fél a mély, erõteljes érzelmeitõl, mert úgy véli, ha tudatosan elfogadná ezeket, akkor sebezhetõvé és kiszolgáltatottá válna. Másvalakitõl túlzottan függeni pedig azt is jelentené, hogy a képzelõereje és a lelke nem lehetne szabad. Azonban ha nem tudatosítja rejtett énjét, akkor soha nem lesz képes olyan szeretetteljes kapcsolatban élni, amire vágyik. És ahogy telnek az évek, egyre nehezebb lesz majd egy egyszerû partnercserével megoldani ezt a problémát.

Mivel retteg attól, hogy másoktól érzelmileg függjön, ezért hajlamos saját árnyoldalát kivetíteni partnereire, sõt, akár gyermekeire és munkatársaira is, és ha úgy érzi, hogy valamelyikük túl sokat akar Öntõl, akkor hûvösen, visszafogottan reagál, ami nagyon bántó a számukra. Ami pedig még rosszabb: egy ilyen reakció kihozhatja másokból azt a kétségbeesett birtoklásvágyat, amelyet Ön látszólag megvet. Ha állandóan bizonytalanságban tart valakit azzal kapcsolatban, hogy szereti-e, akkor ettõl a másik rémültté, követelõzõvé válhat. Ilyen módon kényszeríti ki másokból azt, amivel nem mer szembesülni önmagában. Árnyoldala alapvetõen nem negatív jellegû, hanem épp ettõl válik emberivé, ez ad Önnek valódi szívet. Kétségtelen, hogy nagyon találékony és sziporkázó szellemiségû, azonban Önnek is van teste, és szüksége van arra, hogy ezt a környezete is észrevegye. Nem mindenki olyan, mint az édesanyja, és nem mindenki fogja érzelmileg zsarolni. A lelke csakis az öné. Ezt elméletben tudja, ahhoz azonban, hogy megtapasztalja a gyakorlatban is, szüksége volna arra, hogy valakit igazán közel engedjen magához.

to top

IV. A CSALÁDI HÁTTÉR

to top

Családi minták és a pszichológiai öröklõdés

Bár Ön független jellem, családi háttere azonban alapvetõen meghatározza a személyiségét. A család olyan, mint egy élõ organizmus, amely generációkon keresztül átörökít bizonyos jellemvonásokat. Emellett magában foglal különbözõ sajátos viselkedésmintákat, és azt az érzelmi légkört, amely meghatározta gyermekkorát. Családja ellátta bizonyos lelki mintákkal, és az élettel kapcsolatos attitûdökkel. Színházi metaforákkal kifejezve: a lelkében játszódó színdarabjának egyedi szereplõi vannak, de magukban hordozzák a családja örökségét.

Az asztrológia nem annyira a fizikai, hanem inkább a lélektani öröklõdésrõl árul el sokat, ami a generációkon keresztül ugyanúgy megmutatkozik, mint a vörös haj, vagy a kék szem. A viselkedésminták és attitûdök öröklõdése gyakran a lélek rejtett, tudattalan szintjein történik. Ezek ugyanúgy adódnak át egyik generációtól a másikig, mint a külsõ jellegzetességek. Ilyen minta lehet például, ha egy családban minden férfi sikeresen megvalósítja önmagát, vagy hogy minden nõ csalódik a férjében. Ezeket nem kell kimondani, sõt, még csak tudatosulniuk sem kell, mivel tudattalanul öröklõdnek, és rejtett, nem verbális módon kerülnek át a családtagokba. Így a "sikeres férfiak" családjába született fiúgyermek különleges elvárásokat örököl, amelyekre a természete, a személyiségjegyei alapján fog reagálni. A "csalódott nõk" családjába született kislány pedig a kapcsolatok terén rendelkezik bizonyos mintákkal, amelyek õt mélyen és talán fájdalmasan érinthetik majd késõbbi éveiben, ha nem tudatosítja magában ezt az örökséget. Mivel családi háttere befolyásolja az életét, ezért születési képletében is megmutatkozik. Az asztrológia sokat segíthet abban, hogy felismerje ezeket a családi mintákat, hiszen attól függõen alakul majd az élete, hogy mennyire képes tudatosítani ennek az örökségének a hatását.

Szüleirõl is árulkodik a születési képlete, velük kapcsolatban is látszik, hogy milyen minõségeket, tulajdonságokat hordoztak magukban. Ezek a "szülõi minták" megmutatják, hogy milyennek látja Ön az édesanyját vagy az édesapját, és hogy õk hogyan támogatják vagy hátráltatják az Ön életfeladatának beteljesítését. A családi háttér jelentõségét soha nem szabad alábecsülnünk, mert az nem csak a múltat jelzi, hanem mindenkiben tovább él. Ahogy a költõ, Rainer Maria Rilke írta: "a sors nem több, mint a gyermekkor egybesûrített változata".

to top

Apa-kép a férfi horoszkópjában

Az apa nem egyszerûen csak egy személy. Õ szimbolizálja azt a belsõ mintát és szemléletmódot, amelyen keresztül Ön az élethez viszonyul. A születési képletben megjelenõ apa-kép így három dolgot mutat meg.
Egyrészt megmutatja az édesapjával - illetve azzal a személlyel, aki az apját jelentette Önnek gyermekkorában - való kapcsolatának legfontosabb jellemzõit.
Másrészt szimbolizálja azt, ami Önnek férfias minõségnek számít. Mivel édesapja volt az elsõszámú férfi szereplõ az Ön életében, ezért õ erõteljes tudattalan hatást gyakorol arra, ahogy Ön kifejezésre juttatja saját férfiasságát, és ahogy a többi férfihoz viszonyul.
Harmadrészt megmutatja az Önben rejlõ apai minõségeket: ahogy irányítja és szervezi az életét; ahogyan eléri a céljait, megvalósítja a lehetõségeit, kifejezi, és érvényre juttatja az akaratát, ahogyan kialakítja erkölcsi alapelveit, és végül, ahogyan apaként bánik gyermekeivel.

to top

Egy megbízhatatlan, változékony jellem

Édesapja - az Ön születési képlete alapján - változékony, független jellem volt. Elképzelhetõ, hogy megnehezítette kapcsolatukat az õ érzelmi zártsága, vagy az, hogy nem éltek együtt. Édesapjával kapcsolatban mindig egyfajta bizonytalanságot kellett megélnie, akár azért, mert fizikailag nem volt Ön mellett, akár pedig azért, mert hangulatember volt, és változékonysága miatt nem tudta megadni azt a biztonságot és stabilitást, amire Önnek gyermekkorában szüksége lett volna. Ettõl függetlenül Ön nagyon kötõdött hozzá, és mély, lelki szinten még ma is vele azonosítja a biztonságérzetet. Édesapjának az Ön gyermekkorában tanúsított elutasítása vagy elfogadása rengeteget számít abban, hogy Ön mennyire érzi biztonságban magát az életben. Több jellemvonását is örökölte, Önben is van egyfajta változékonyság, bár ugyanakkor nagy szüksége van az otthonra, a családi gyökerekre. Hatalmas biztonságvágya - amely részben a negatív gyermekkori tapasztalataiból fakad - gyakori hangulatváltásokkal, önbizalomhiánnyal párosul az Ön személyiségében, és emiatt nehezen tudja elérni, amire vágyik.

to top

Vágyódás egy erõs apa után

Szükséges lenne tudatosítani önmagában, hogy milyen sokat jelentett Önnek az édesapja, és hogy mennyire instabil volt a kapcsolatuk. A tipikusan apai jellegû minõségeket, mint amilyen az önbizalom, az önfegyelem, a felelõsségvállalás képessége, most saját magában kell megtalálnia, mert kívülrõl már senki sem képes megadni ezeket. Édesapjával való tudattalan azonosulása miatt valószínûleg megpróbál olyan lenni, mint õ, hasonló értékrenddel élni, annak érdekében, hogy elnyerje a szeretetét és a támogatását. Ez egyben azt is jelenti, hogy Ön nem mindig hû saját egyéniségéhez és vágyaihoz. Ahhoz, hogy összhangba hozza biztonságvágyát és a független, egyedi személyiségét, elõször tisztábban kell látnia az édesapjával való kapcsolatát, és meg kell találnia a saját, egyéni életútját.

Az Ön születési képletében kirajzolódik az édesapjának egy másik énje is azon kívül, amilyennek látja õt.

to top

Az elérhetetlen apa

Ön nem érezte úgy, hogy az édesapjával szoros kapcsolatban lennének, vagy hogy bármikor számíthatna rá. Elképzelhetõ, hogy zárkózott, visszahúzódó személyisége miatt nem tudott Önnel õszinte és mély lelki kapcsolatot kialakítani, de az is lehet, hogy fizikailag nem volt jelen az életében. Emiatt szomorúság és vágyódás alakult ki Önben az iránt, amit nem kaphatott meg. Erõsen hajlamos arra, hogy idealizálja az édesapját, és önmagát hibáztassa elhidegült kapcsolatuk miatt. Ebbõl fakadóan valószínûleg összekavarodtak az édesapja iránti érzései, és a saját önértékelésével is gondjai lehetnek. Hajlamos túl sokat adni mások véleményére, és ennek tükrében értékelni saját magát.

to top

Saját apjává válni

Mivel az édesapjával nem igazán alakult ki szoros és támogató kapcsolata, ezért saját magában kellett kialakítania azokat a tulajdonságokat, amelyeket az édesapjában nem talált meg. A lelke mélyén örökösen harcol azon hajlama ellen, hogy tétlenül várjon valakire vagy valamire - talán egy pótapára -, aki megadja Önnek a céljai eléréséhez szükséges ösztönzést és támogatást. Az ilyen "pótapákban" végül mindig csalódnia kell. Édesapjával kapcsolatos hiányérzetének azonban pozitív hatásai is lehetnek. Többek között az, hogy emiatt nyitottá vált a spirituális dolgokra. Az a vágya, hogy visszakapja mindazt, amit elveszített, elvezetheti a szellemi tudás birodalmába. Ez a tudás, a gyakorlati életben szerzett bölcsességével együtt mélyebb értelmet és jelentõséget adhat életének. Így a gyermekkorában megélt áldozat átalakulhat egy magasabbrendû élménnyé.

to top

Anya-kép a férfi képletében

Az anya az apához hasonlóan nem egyszerûen csak egy ember, hanem egy alapvetõ életszemléletet, viselkedésmintát szimbolizál. A születési képletben megjelenõ anya-kép három dologra utal. Egyrészt megmutatja az édesanyjával való kapcsolatának legfontosabb jellemzõit. Ezek nagyrészt ismertek lehetnek Önnek, de néhány meglepõ jellemzõvel is találkozhat, mert ezek nemcsak az õ külsõ viselkedésére utalnak, hanem lelki világára is, a tudattalan dolgokra, amelyek ettõl még nagyon erõs hatással voltak Önre. Másrészt kifejezi, hogy mit jelent Önnek a nõiesség, milyennek látja a nõket, és hogyan viszonyul saját személyiségének érzelmi és ösztönös oldalához. Harmadrészt jelzi az Önben rejlõ anyai minõségeket (mivel a férfiak is rendelkeznek nõi oldallal): a gondoskodó, a védelmezõ, a biztonságot adó énjét, az optimizmusát, alkalmazkodóképességét, és azt, hogy mennyire érzi ösztönösen, hogy mikor kell várni, és bölcsen elfogadni a fennálló élethelyzeteket.

to top

Erõteljes érzelmek

Az Ön születési képletébõl az derül ki, hogy édesanyját erõteljes egyéniségnek látja. Családjukban valószínûleg õ volt a dominánsabb személyiség, még akkor is, ha a viselkedése alapján engedékenynek tûnt. Édesanyja ereje érzelmi szinten nyilvánult meg, és kedélyállapota nagy hatással volt az Ön érzelmi fejlõdésére. Lehet, hogy gátlásosnak tûnt, a lelke mélyén azonban szenvedélyes, erõs akaratú nõ volt, aki nagyon hûséges tudott lenni, ha azonban visszautasították az érzelmeit, akkor éppen annyira haragos is.

to top

Boldogtalanság, csalódás és neheztelés

Az Ön lelkében nagyon sokoldalú kép él az édesanyjáról. Gazdag, mély érzelmi világúnak, minden csalódás ellenére kitartónak és önfeláldozónak látja õt. Ezeket a tulajdonságokat Ön is örökölte, ettõl van határtalan erõ és bátorság a lelkében. Az egyetlen probléma az, hogy édesanyja valószínûleg nagyon boldogtalan és érzelmileg elégedetlen volt, és emiatt elkeseredett, sõt akár depressziós is lehetett. Minél inkább próbálta ezt elrejteni, tudattalanul annál erõteljesebben hatott Önre. Emiatt lehet Önben egy megmagyarázhatatlan, mély bizalmatlanság az élettel és a szeretettel szemben, leginkább pedig az elkötelezett szerelemmel kapcsolatosan.

Ön tart az olyan nõktõl, akik hajlamosak az uralkodásra és az érzelmi manipulálásra, mert az édesanyját látja bennük. Valószínûleg édesanyja házassága nem sikerült jól, és ez Önben úgy csapódott le, hogy tudattalanul arra számít: minden érzelmi kapcsolatból csak szomorúság és csalódás fakadhat. Õszintén és megértõen szembe kellene néznie édesanyja pesszimista szemléletével, mert különben fennáll annak a veszélye, hogy átörökíti kapcsolataiba a keserû, negatív mintát. Hajlamos arra, hogy néha nyomós ok nélkül megsértõdjön. Ugyanakkor igyekszik elkerülni a túlzott elkötelezettséget, mert fél attól, hogy úgy jár majd, mint az édesanyja, vagy hogy a partnere is hasonlóképpen fogja uralni Önt, ahogy tudattalanul az édesanyja tette ezt a családtagjaival azért, hogy ez adjon értelmet az életének.

Próbálja meg elfogadni, hogy a mély érzelmek nem feltétlenül járnak fájdalommal, csalódással, és hogy az édesanyjának bizonyos szempontból saját választása volt az, hogy abban a helyzetben maradjon, ami végül boldogtalanná tette. Ezután már bízni fog a saját erõteljes érzelmi életében is, ami tulajdonképpen sokkal inkább adomány, mint átok. Attól, hogy kötõdik valakihez, még nem lesz feltétlenül boldogtalan. Ha saját élettapasztalatait külön tudja választani a lelkében élõ erõteljes anya-képtõl, akkor megélheti majd anyai lelki örökségének a pozitív oldalát is: a tartós, mély érzelmeket, és a mások iránti mély együttérzést.

Születési képletében kirajzolódik az édesanyjának egy másik énje is, ami bizonyos szempontból ellentmondásban áll azzal, amilyennek látja õt.

to top

Egy csapdába került lélek

Édesanyja árnyoldala nagyon különbözött attól az érzelmileg függõ és hagyományos értékeket valló nõtõl, akit Ön gyermekkorából ismert. Volt egy független, eredeti énje is, és valószínûleg sok tekintetben megelõzte azt a kort, amelyben élt. Szüksége lett volna arra, hogy a családi élet kötöttségeitõl menetesen élhessen. A neveltetése és az értékrendje miatt viszont nem tudta igazán elfogadni ezt az énjét, ha ugyanis kifejezésre jutatta volna független, eredeti vágyait, akkor önzõnek, vagy megvetendõnek tartották volna. Emiatt valószínûleg elfojtotta ezt az oldalát. Ön örökölte tõle feszült, érzékeny természetét, és azt a félelmét, hogy nem élhet szabadon.

to top

Az érzelmi igények és a függetlenség összeegyeztetése

Tisztábban kell látnia édesanyja rejtett énjét, mert az Ön személyiségének is van egy erõteljes, független oldala, amit meg kell tanulnia összhangba hozni a biztonság iránti vágyával. Édesanyja dinamikus árnyoldalának megtapasztalása nyugtalanságot hagyott Önben, amely valószínûleg úgy nyilvánul meg az életében, hogy fél minden változástól. Tart attól is, hogy ugyanúgy "csapdába" kerül, mint õ, emiatt hajlamos túlzottan függetlenül élni. Ez a gyermekkorában tapasztalt, elnyomott feszültségekkel teli otthoni légkör miatt van. Próbáljon meg szembenézni édesanyja személyiségének ellentmondásosságával, mert ha tisztán látja az õ bonyolult jellemét, akkor saját magát is könnyebben értheti meg. Ezáltal sokkal kreatívabban tudja majd kifejezésre juttatni eredeti, szabadságkedvelõ egyéniségét, és az érzelmi elkötelezettség iránti vágyát.

to top

V. KAPCSOLATMINTÁK

A kapcsolatok a legmisztikusabb, legszebb, egyúttal legtöbb problémát okozó emberi élmények közé tartoznak. Az asztrológia és a pszichológia egyaránt arra tanít bennünket, hogy ami a kapcsolatokban történik, az soha nem véletlen, sem a kezdetük, sem a lefolyásuk, sem a bennük elõforduló konfliktusok, sem a végzõdésük. Ám az asztrológia sem képes azt megmondani, hogy jó vagy rossz házasságra "ítéltettünk", mint ahogy azt sem, hogy egy Rák- vagy egy Nyilas-szülött lesz az ideális partnerünk. A horoszkópunk arról tájékoztat, hogy belsõleg milyenek vagyunk, és ebbõl eredõen milyen minták, igények és késztetések játszanak közre a másokhoz fûzõdõ kapcsolatainkban. Nem lehetünk másmilyenek, mint amilyenek vagyunk, és azt sem tehetjük meg, hogy visszaküldjük a horoszkópunkat azzal, hogy más személyiséget kérünk magunknak. De azt megtehetjük, hogy igyekszünk minél tudatosabbak lenni. Mindig módunkban áll törõdni az ügyeinkkel, szabályozhatjuk az igényeinket, hiszen ez nem a partnerünkön, hanem rajtunk múlik, és azt is megtehetjük, hogy az örömöt, a bánatot kreatív módon dolgozzuk fel.

A következõ bekezdések arról szólnak, hogy milyenek az Ön igényei és tipikus viselkedési mintái a közeli kapcsolatokban. A leírás arra épül, hogy Ön hogyan jön ki a nõkkel. Ha viszont azonos nemûvel él közeli kapcsolatban, akkor is ugyanazok a tulajdonságok érvényesek Önre. Bármilyen is az Ön szexuális orientációja, akkor is azonos önmagával - és végsõ soron a belsõ természete szabja meg a szerelmi irányultságát.

A párkapcsolatok témakörét már korábban érintettük, amikor a születési képletében hangsúlyos archetipikus jellemeket tártuk fel. Emiatt elképzelhetõ, hogy a következõ leírás részben már ismerõs lesz. Az is elõfordulhat, hogy ezzel a leírással együtt ellentmondásos képet kap a párkapcsolataihoz fûzõdõ viszonyáról, ez azonban alapvetõen az Ön lelkében levõ ambivalenciára utal.

to top

Vonzódás egy racionális partnerhez

Olyan közeli kapcsolatban van a tudatalattijával, hogy könnyen fellengzõssé válhat. Ez azt jelenti, hogy különleges képzelõereje miatt azt gondolhatja magáról, hogy nagyon egyedi és tehetséges, ezért nem kell foglalkoznia az unalmas hétköznapi teendõkkel. A fantázia birodalmában otthonosan mozog, nem tanult meg azonban felelõsségteljesen dönteni világi ügyeiben. Szélsõségesen romantikus természete miatt olyan nõkhöz vonzódik, akik képesek megszervezni a saját életüket, és titokban reméli, hogy az Ön dolgait is elrendezik majd.

to top

Tanulja meg méltányolni a gyakorlatiasságot is

Egy racionálisabb, gyakorlatiasabb szemléletû partnerrel nagyon jó kapcsolatot alakíthatna ki. Legyen azonban óvatos, mert hajlamos felmenteni magát a földi kötelezettségek alól, és úgy kezelni a partnerét, mint aki egyben a házvezetõnõje és a titkárnõje is, elvárva, hogy megkímélje az Ön szent lelkivilágát a ronda külvilágtól. Próbálja meg egyenrangúként kezelni partnere adottságait, és engedje, hogy megtanítsa Önt boldogulni a földi életben ahelyett, hogy vele intézteti az ügyeit. Nehéz dolga lenne, ha valaki nem figyelne a számlák befizetésére, a gyerekek iskolai dolgaira, és az elfelejtett vacsoravendégekre. Kiegyensúlyozottabb lenne az élete, ha olykor a hétköznapi teendõkkel is törõdne. Mindkét világa - a fantáziája és a mindennapjai - egyformán szükségesek és értékesek, ezért olyan partnerre van szüksége, akivel mindkettõt meg tudja osztani.

to top

Egy intim kapcsolat nem elég

Ön képes arra, hogy a szerelmével igazi barátságban is legyen. Ezáltal tartósabb kapcsolatot alakíthat ki, mint a szentimentális vagy romantikus érzelmeivel. Tudja, hogyan kell önálló, független lényként kezelni a partnerét. Ez azt is jelenti, hogy képes toleráns lenni még olyankor is, ha indulatok vagy sértettség van Önben. Nem lepõdik meg partnere "hóbortjain", mert tisztában van azzal, hogy az emberek különbözõek. Függetlenül attól, hogy milyen párkapcsolati formában él, nem valószínû, hogy néhány emberre korlátozódna az ismeretségi köre. Ez a szabadabb, nyitottabb szellemiség akkor okozhat gondot, ha olyan partnerrel él együtt, aki érzelmileg jobban kötõdik Önhöz, és inkább szeret otthon ülni, mint társaságba járni. Õszintén szembe kell néznie azzal az igényével, hogy mennyire szoros kapcsolatra vágyik, mert Ön nem szeret hazugságban élni, és nem akar senkit sem félrevezetni. Nem arra vágyik, hogy egyszerre több intim kapcsolata lehessen, hanem egyszerûen csak érdekli a többi ember. Ha a munkája során vagy a magánéletében elegendõ érdekes kapcsolatot tud kialakítani, akkor boldogan élhet egy tartós, stabil párkapcsolatban is.

to top

Az õszinteség igénye a kapcsolatokban

Ön ismeri a szeretetnek olyan oldalát is, amelyrõl nem olvashat sem a tündérmesékben, sem a nõi magazinokban. Ösztönösen érzi az érzelmek bonyolult és olykor kegyetlen oldalát. Tisztában van azzal is, hogy ha valaki nagyon tud szeretni, akkor nagyon tud gyûlölni is, mert az ilyen intenzív érzelmeket egy hajszál választja el egymástól. Nem fél a destruktív érzések megélésétõl sem. A szerelem sötétebb oldala iránti mély együttérzése miatt teljesen el tudja fogadni partnere bonyolult érzelmi világát, sõt, még azt is látja, hogy mi készteti olyan viselkedésre, amivel Önnek fájdalmat okoz. Ön tehát egyáltalán nem naiv. Inkább olyan kapcsolatot választana, amelyben valódi szembesülések és szenvedélyek vannak, mint egy felszínes együttlétet, amelyben nincsenek ugyan konfliktusok, viszont lelkileg soha nem is kerülnek igazán közel egymáshoz.

to top

Szenvedélyét a kihívás táplálja

Hajlamos olykor idealizálni a szerelmet. Ezzel együtt azonban a párkapcsolataiban szüksége van a kevésbé romantikus veszekedésekre, konfliktusokra, és kihívásra is. Személyiségének az egyik része csak az olyan nõket találja szexuálisan is vonzónak, akik képesek szembeszállni Önnel, és nem hagyják, hogy uralkodjon rajtuk. Szüksége van a harmóniára és a szépségre, de ugyanúgy nem bírja ki szenvedély nélkül sem, amelynek viszont része a küzdelem. Helyesebben teszi, ha elfogadja ezt az énjét, mert ha túlzottan higgadt, békés és szelíd próbál lenni a szerelmi életében, akkor a szeretet megmaradhat, de a vágy el fog tûnni, vagy másvalakire fog irányulni. Mutassa ki nyíltan, hogy hajlamos uralkodni a partnerén. A szerelemben meglehetõsen önzõ tud lenni, és nem szereti a kompromisszumokat. Azt viszont el kell fogadnia, hogy az Önhöz illõ partner nem hagyja majd magát, hanem harcolni fog Önnel. Lehet, hogy olyan kapcsolatban kellene élnie, amelyben - a szomszédok örömére - mindennapos a kiabálás, a tányérdobálás és az ajtócsapkodás. Meglepõdve tapasztalná, hogy ezek mennyire felpezsdíthetik a megszokott, tartós együttélést.

to top

VI. AZ INTEGRÁCIÓ FELÉ VEZETÕ UTAK

Mint az elõzõ oldalakon olvashattuk, a születési horoszkópunk mélyrehatóan bemutatja az életünk számos aspektusát. Megtehetjük azt is, hogy hátrébb lépve szemléljük a horoszkópunkat, tehát inkább teleszkópként, mint mikroszkópként használjuk, mert így rálátásuk lesz a teljes képre. Az alábbiakban néhány tanács következik arra vonatkozóan, hogy hogyan tehetünk tudatos lépéseket az egyéniségünk alkotórészei közötti harmónia fokozására és a személyiségünk központi magvának - amit a pszichológusok egonak: "én"-nek neveznek - erõsítésére. A szabad akarat korántsem jelenti azt, hogy átváltozzunk valaki mássá. De azt igenis jelentheti, hogy kiteljesedjünk a horoszkópunk jelezte lehetõségeink keretei között. Azt jelentheti, hogy teljes mértékben kiaknázzuk a pszichénk valamennyi aspektusát ahelyett, hogy vakon tévelygünk, tehetetlennek érezve magunkat, és a belülrõl vagy a külvilágból érkezõ impulzusok és behatások ide-oda sodornak. Elõfordulhat, hogy két ember asztrológiai adatai ugyanazok, de az egyik szüntelenül küszködik a belsõ démonaival, evezõjét vesztett csónakként sodródik a viharos tengeren, miközben a másiknak valahogy mindig szilárd marad a személyisége, és így biztos kézzel tudja vezetni a csónakját az óceán szeszélyes áramlatain.

to top

Összehangolódás a mindennapi élet ritmusával

Soha nem találhatunk rá a boldogságra akkor, ha meg akarunk szökni a hétköznapi élet elõl. Bármilyen tehetségesek is vagyunk, bármilyen erõs is az egyéniségünk, a bensõ kiteljesedésnek az az elõfeltétele, hogy megtaláljuk az összhangunkat a gyakorlati élet szokásaival és ritmusával, beleértve ebbe az idõnk helyes beosztását, valamint testünk és szellemünk megfelelõ gondozását is. Meg kell tanulnunk azt a valamit, amit leginkább az apró részletek mûvészetének nevezhetnénk, vagyis hogy kiélvezzük minden nap minden egyes percét, és hogy gondot fordítsunk minden egyes óránk minõségére. Testünk a legjobb barátunk és irányítónk lehet ebben, mert minél jobban igazodunk a saját természetes késztetéseinkhez és ritmusunkhoz, annál elégedettebbek lehetünk. Ez a hozzáigazodás olyan lényeges alkotóelemekbõl áll, mint például az egészséges táplálkozás, a kellõ mennyiségû alvás, valamint az, hogy hallgassunk a testünk által küldött figyelmeztetõ jelekre. Szeretettel és nagy gonddal kell végeznünk minden apró-cseprõ tennivalónkat, legyenek azok bármilyen banálisak és hétköznapiak is. Röviden: a boldogság csak akkor érhetõ el, ha harmonikus a viszonyunk az idõvel, az anyaggal és az élet ciklikus jellegével, kicsiben és nagyban egyaránt. Ha nem így viszonyulunk a világhoz, akkor semmiben sem találunk majd teljes örömöt. Céljaink és személyes vágyaink elérését a mindennapi élet apró részleteiben kell szilárdan megalapoznunk, valamint abban, hogy tiszteletben tartjuk az élet ritmusát, hiszen az ugyanúgy isteni eredetû, mint a legemelkedettebb spirituális vízió.

A hétköznapi apróságok jelentõségének felismerése Önnek esetleg nem könnyû, mert a figyelmét leginkább saját fantáziája köti le, és ez eltereli a gondolatait az élet gyakorlati részleteirõl. Ez azt jelenti, hogy esetleg keményen meg kell küzdenie a helyes egyensúly kialakításáért. Bár Ön hajlamos volna megfeledkezni a földhözragadt dolgokról, testi porhüvelye azonban úgyis visszarántja - méghozzá esetleg egészen drasztikus formában -, ha túlzottan is képzelete és szelleme misztikus képeivel azonosítja önmagát. Ha megpróbál két lábbal a földön állni, az nem teszi tönkre a vízióit, nem rombolja szét a hitét. Sõt, éppenséggel kitisztítja a medret, amelyben álmai folynak. Alkalmassá teszi Önt, hogy hétköznapi emberi mivoltában ne csak a szépségnek és a varázslatnak legyen mestere, hanem a gyakorlati élet korlátjain és csalódásain is felülkerekedhessen.

to top

Szembenézés a bensõ világ káoszával

Van az életnek egy olyan területe, ahol a félelmeinek feltárása érdekében tett minden erõfeszítése azt eredményezi, hogy jelentõsen növekszik az önbizalma és az önbecsülése. Ön hajlamos nagyon éles határt húzni a racionális tudata és a mélységeiben uralkodó káosz között. Fél az Önt körülvevõ és az egyéniségének feloldásával fenyegetõ kollektív tudatalatti tengerétõl. Amitõl menekül, az nem a saját érzelmeinek árnyéka, hanem az emberi szenvedésnek, sötétségnek és vágyakozásnak egy mélyebb szintje, ezekhez a félelmekhez azonban a saját érzelmei nyitnak kaput. Önt valahogy mégis elbûvöli ez az óceán, és szüntelenül foglalkoztatja: fóbiák, álmok, rögeszmék, pszichoszomatikus tünetek formájában, vagy valamilyen autonóm élet más szimbólumaival, amelynek önálló szabályai vannak, és amelyet Ön nem tud az uralma alatt tartani. Szembe kell néznie a tudatalatti kihívásaival, és fel kell térképeznie a mélységeit, mégpedig úgy, hogy feldolgozza az érzelmeit, a családi múltját és az álmait. A láthatatlan és irracionális bensõ világ bonyolult részleteivel történõ szembesülés során ugyanis megtanulja majd, hogyan kell úszni ebben a tengerben, és hogyan lehet felhasználni a saját kreativitásához. És a jó úszó soha nem fél a vízbefulladástól. Nem számít neki, hogy milyen mély a víz.

Éppen az Ön egyik legnagyobb félelme (fél ugyanis az érzelmi sérülésektõl, az elutasítástól és a megaláztatástól), képezhet szilárd alapot az önismerethez, amelyre támaszkodva növelheti önbizalmát és az önértékelését. Ha szembenéz az érzelmi gátlásaival és aggodalmaival, az meggyógyítja a régi sebeit, és feloldja a szüntelen védekezésre beállított alapállását. Mindezeknek köszönhetõen sokkal többre fogja értékelni a testét és a mindennapi szükségleteit, és megnövekszik az önbecsülése is. Az így megszerzett pszichológiai tapasztalatokat gyógyításra is hasznosíthatja, és sokat segíthet vele azoknak, akik még nem tudtak felülkerekedni a saját érzelmi problémáikon.


Astrological data used for Pszichológiai Horoszkópelemzés
for Barack Obama (férfi)
születési idõ 1961 Aug 4 helyi idõ 19:24
születési hely Honolulu, HI (US) világidõ 05+24
157w52, 21n18 csillagidõ 15:46:38

BOLYGÓÁLLÁSOK
bolygó csillagjegy fok mozgásirány
Nap Oroszlán 12°32'53 házban 6 direkt
Hold Ikrek 3°21'27 házban 4 direkt
Merkúr Oroszlán 2°19'54 házban 6 direkt
Vénusz Rák 1°47'22 házban 5 direkt
Mars Szûz 22°34'36 házban 7 direkt
Jupiter Vízöntõ 0°51'31 házban 12 retrogád
Szaturnusz Bak 25°19'51 házban 12 retrogád
Uránusz Oroszlán 25°16'15 házban 7 direkt
Neptunusz Skorpió 8°36'21 házban 9 direkt
Plútó Szûz 6°58'40 házban 7 direkt
holdcsomó Oroszlán 27°53'33 házban 7 retrogád

HÁZÁLLÁSOK (Placidus)
Aszcendens Vízöntõ 18°02'41
2. ház Halak 25°53'53
3. ház Bika 0°17'21
Imum Coeli Bika 28°53'07
5. ház Ikrek 23°58'28
6. ház Rák 19°01'00
Descendens Oroszlán 18°02'41
8. ház Szûz 25°53'53
9. ház Skorpió 0°17'21
Medium Coeli Skorpió 28°53'07
11. ház Nyilas 23°58'28
12. ház Bak 19°01'00

ELSÕDLEGES FÉNYSZÖGEK
Nap Negyedfény Neptunusz 3°56
Hold Hatodfény Merkúr 1°01
Hold Harmadfény Jupiter 2°30
Hold Harmadfény Szaturnusz 8°02
Hold Negyedfény Uránusz 8°04
Hold Negyedfény Plútó 3°37
Hold Negyedfény holdcsomó 5°27
Merkúr Szembenállás Jupiter 1°27
Merkúr Szembenállás Szaturnusz 6°59
Merkúr Negyedfény Neptunusz 6°16
Vénusz Negyedfény Mars 9°12
Vénusz Harmadfény Neptunusz 6°49
Vénusz Hatodfény Plútó 5°11
Vénusz Hatodfény holdcsomó 3°53
Mars Harmadfény Jupiter 8°17
Mars Harmadfény Szaturnusz 2°45
Jupiter Együttállás Szaturnusz 5°32
Jupiter Negyedfény Neptunusz 7°44
Uránusz Együttállás holdcsomó 2°37
Neptunusz Hatodfény Plútó 1°38
Plútó Együttállás holdcsomó 9°05
Nap Szembenállás Aszcendens 5°29
Hold Szembenállás Medium Coeli 4°27
Uránusz Szembenállás Aszcendens 7°13
holdcsomó Szembenállás Aszcendens 9°50
A számok az orbiszt jelölik (vagyis az eltérést a pontos fényszögtõl).