Psychologische Horoscoop Analyse

voor Barack Obama, geboren op 4 augustus 1961
Tekst van Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2010
EPHH 6212.502-17, 19.5.10
INHOUDSOPGAVE

I. Inleiding

II. Uw psychologische type

De gaven van objectiviteit en beschaafd gedrag Objectiviteit versus de kracht van emotionele behoeften

III. Karakter en schaduw

Een dichterlijke visie die centraal staat in het leven Ontsnappen aan de alledaagse werkelijkheid in de wereld der verbeelding Een geboren toneelspeler en verhalenverteller Een mystieke liefdesopvatting die problemen geeft in het dagelijks leven Droom gaat voor werkelijkheid

Verborgen cynisme en materialisme De angst om saai te lijken Het dilemma van een banale en doodnormale schaduw

Het leven als een eindeloze reeks mogelijkheden Een verborgen kant met voorliefde voor traditionele normen Sterke emotionele behoeften zijn in de schaduw verborgen

IV. De familieachtergrond

Psychologische erfenis Het beeld van de vader in de horoscoop van een man Een labiele figuur Het verlangen naar een sterke vader Een ongrijpbare en teleurstellende figuur De noodzaak vader te zijn voor uzelf

Het beeld van de moeder in de horoscoop van een man Iemand met intense emotionele behoeften Ongelukkig, gefrustreerd en vol wrok De onderdrukte explosiviteit van een ingeperkte geest Evenwicht zoeken tussen onafhankelijkheid en emotionele behoeften

V. Relatiepatronen

De aantrekkingskracht van een rationele partner Respect leren hebben voor een praktische instelling Huiselijke intimiteit is niet genoeg Behoefte aan diepgang en oprechtheid in relaties Uitdaging geeft hartstocht

VI. Wegen tot integratie

Het ritme van het dagelijks leven accepteren De chaos van de wereld van het innerlijk onder ogen zien

to top

I. INLEIDING

Ooit, in een minder technisch-wetenschappelijke tijd dan de onze, was de astrologie een gerespecteerde wetenschap. Ze was gebaseerd op oude, op grond van ervaring bijeengebrachte principes en werd door geleerden toegepast om groter inzicht te krijgen in de toekomst, maar ook in de ziel van de mens. Toen het tijdperk van de Verlichting zijn intrede deed en de mens steeds meer kennis kreeg van het stoffelijk universum, leek het er een tijdje op dat er geen plaats meer was voor wetenschappen als astrologie en andere symbolische interpretaties van de kosmos. Men ging dit soort wetenschap beschouwen als bijgelovige onzin die thuishoorde in een voorbije tijd van onwetendheid en goedgelovigheid. Maar ondanks die grote verguizing heeft de astrologie zich verrassend genoeg nooit op de vuilnishoop van de wetenschap laten smijten, waar inmiddels de theorie van de platte aarde, het oproepen van demonen en het veranderen van lood in goud wel waren beland. De astrologie is nog springlevend, geniet een groeiende populariteit en krijgt opnieuw waardering van ontwikkelde mensen. De astrologie is namelijk meegegroeid met onze toenemende kennis van de psychologie en van het innerlijk van de mens, en is zo de moderne tijd binnengegaan. Door eeuwen van onderdrukking en spot heen heeft de astrologie haar tegenstanders overleefd en ze laat op welsprekende wijze zien dat ze veel waardevols te bieden heeft aan de moderne mens die zichzelf probeert te begrijpen.

In deze horoscoopuitleg hebben we geprobeerd u een astrologisch portret te bieden dat speciaal op u is afgesteld, en dat ten doel heeft uw zelfkennis te vergroten. Het is samengesteld op basis van astrologische en psychologische inzichten en gecombineerd met geavanceerde computertechnologie. Het gaat hier niet om voorspellende astrologie, maar om psychologische astrologie. Het portret is zo gedetailleerd en diepgaand als mogelijk is binnen het gegeven van een computerinterpretatie. Geen enkele computer kan ooit een ervaren menselijke astroloog evenaren. Maar wij denken dat u deze uitleg zult ervaren als een verrassend grondige en subtiele analyse van de complexe dynamiek van uw innerlijk.

Shakespeare heeft geschreven dat de wereld een schouwtoneel is en dat alle mannen en vrouwen niet meer zijn dan spelers. In zekere zin is uw geboortehoroscoop een metafoor voor het toneelstuk van het individu, compleet met mise-en-scène, spelers, en het verhaal. Dat toneelstuk vormt in feite de kern van uw levensverhaal. Misschien is het nuttig dit beeld van het toneel in gedachten te houden als u de verschillende onderdelen leest van uw astrologisch portret, want het kan u meer inzicht geven in de manier waarop de astrologie omgaat met het begrip "lot". Lot betekent niet: blootgesteld zijn aan een aantal willekeurige, vaststaande gebeurtenissen en omstandigheden. Het lot ligt in de rolverdeling tussen de spelers, als vertegenwoordigers van de diepste behoeften, conflicten en verlangens die in u leven. Niemand kan iets anders zijn dan zichzelf. Iedere ervaring in het leven, van het kleinste vluchtige voorval tot de grootste en ingrijpendste gebeurtenis, weerspiegelt op de een of andere manier het karakter van het individu.

to top

II. UW PSYCHOLOGISCHE TYPE

De rijke verzameling van individuele eigenschappen die in uw geboortehoroscoop wordt geschetst, wordt, net als bij iedereen, neergezet tegen de achtergrond van een bepaald aangeboren temperament. We zouden dit uw psychologische "type" kunnen noemen, want het is de typerende of karakteristieke wijze waarop u uw levensomstandigheden tegemoet treedt. Niemand begint het leven als volmaakt mens. Iedereen heeft bepaalde sterke punten om in moeilijke situaties, bij conflicten en problemen overeind te kunnen blijven. Dat zijn de uitstekend functionerende spelers op het toneel van zijn of haar innerlijk. Zo hebben alle mensen ook bepaalde zwakke punten, de spelers op het toneel van het innerlijk die nog niet voldoende zijn ontwikkeld, die verwaarloosd zijn en problemen geven.

Uw psychologische type is geen statisch gegeven dat uw leven lang precies hetzelfde blijft. In ieder van ons is iets aanwezig (of we dat nu het onbewuste, het zelf of de ziel noemen) dat naar evenwicht en volledigheid streeft en dat in ons leven alle eigenschappen (of spelers op het toneel van ons innerlijk) die verwaarloosd zijn of niet genoeg waardering hebben gekregen, probeert te integreren. Op bepaalde belangrijke momenten in het leven lijkt het alsof een soort innerlijke kern, die sterker en wijzer is dan ons bewuste "ik", ons in conflicten brengt die ons in staat stellen onze zwakkere punten te ontwikkelen, zodat we completere mensen kunnen worden. Daarom zult u op de nu volgende bladzijden over uw psychologisch type aanwijzingen verwerkt vinden voor de manier waarop u deze innerlijke groei naar een evenwichtiger visie op het leven kunt vergemakkelijken. Vroeg of laat doet het leven zelf dat voor ons. Maar soms is het bevredigender en minder problematisch als we dit proces een handje helpen.

to top

De gaven van objectiviteit en beschaafd gedrag

U heeft een helder, krachtig en objectief verstand. U hecht veel belang aan waarheid en integriteit bij alles wat u doet. U zult altijd de voorkeur geven aan rede boven chaos, aan principes boven persoonlijke voorkeuren. Maar er leeft een conflict in u tussen uw rationele, afstandelijke instelling en uw intense en soms overweldigende gevoel. Men zou ook kunnen zeggen dat u de neiging heeft in uw hoofd te leven, want dat lijkt u veiliger en beschaafder, "fatsoenlijker" ook. En toch spreekt uw hart vaak een andere taal dan wat uw verstand zegt dat u "behoort" te voelen, zodat u in de war raakt en een vaag schuldgevoel krijgt over uw "slechte" of "egoïstische" reacties. U bent misschien geen intellectueel in de strikte betekenis van het woord, maar u bent van nature snel en welbespraakt en u heeft een bewonderenswaardig vermogen om verschillende feiten en ideeën objectief en rechtvaardig tegen elkaar af te wegen. Daar heeft u waarschijnlijk de reputatie mee verdiend van een ruimdenkend, beschouwend mens met een sterk ethisch besef en respect voor andermans standpunt. Ook kunt u uitstekend plannen en met de doordringende kracht van uw geest chaos herscheppen in orde. Voor anderen en vaak ook voor uzelf, wilt u verborgen houden dat uw ware gevoelens u een heel ander en veel subjectiever beeld geven van het leven en van andere mensen. En deze weggedrukte gevoelens getuigen vaak van een waarachtiger inzicht dan uw doorgaans betrouwbare verstand.

to top

Objectiviteit versus de kracht van emotionele behoeften

Soms hecht u teveel waarde aan de gaven van het verstand, zodat u uw eigen behoeften verloochent. Niet alleen verliest u dan uit het oog wat voor u persoonlijk het beste is, maar ook wat voor anderen het beste is. Omdat u kijkt naar algemene patronen, ziet u soms essentiële behoeften die specifiek zijn voor een bepaalde situatie, bij uzelf over het hoofd. U heeft een sterke, primitieve, en uitzonderlijk gevoelige aard. U kunt van tijd tot tijd te maken krijgen met sombere buien, onverklaarbare woede, irritatie of gevoelens van eenzaamheid en melancholie. Als het om de zo angstaanjagende gevoelswereld gaat, kunt u nog iets anders over het hoofd zien: het mystieke verlangen om u over te geven aan de ervaring van een oneindige kosmos van liefde en vrede. Liefde voor bepaalde mensen en mystiek verlangen liggen in uw innerlijk dicht bij elkaar. Als u de moed kunt vinden om u meer open te stellen voor uw eigen menselijkheid, als tegenwicht voor uw sterke verstandelijke gaven, zult u tot de ontdekking komen dat intieme relaties de deur openen naar een diepere ervaring, niet alleen in de vorm van liefde voor een bepaald persoon, maar ook als liefde voor mensen in het algemeen en het leven zelf. U heeft een zorgvuldig beheerste, afstandelijke en tolerante persoonlijkheid gecreëerd, met een verbluffend vermogen om andermans standpunt te begrijpen. Maar deze buitenkant is uitermate broos en er is veel energie voor nodig om een dergelijke façade in stand te houden als vlak onder de oppervlakte uw ware gevoelens kolken en bruisen. Uw kijk op uw gevoelsleven kan heel vertekend zijn en overdreven negatief. Misschien hebben de normen waarmee uw ouders u hebben grootgebracht het hunne bijgedragen tot uw harde veroordeling van alles in u wat niet volledig volmaakt is. U zult op de lange duur veel gelukkiger zijn en meer voldoening vinden in het leven, als u anderen uw grote emotionele sensitiviteit en diepte durft laten zien en ervaren.

Een van de meest creatieve methoden om op betere voet te komen staan met uw gevoelens is ze aandacht geven door ze naar buiten te brengen via voor u veilige kanalen: schrijven, het schilderen van stemmingen of gemoedstoestanden, werken met klei, gevoelens uitdrukken in dans en muziek. Deze uiterst persoonlijke activiteiten, die u alleen maar doet voor uzelf en niet voor een publiek, kunnen u meer over uzelf leren en u helpen inzien dat uw gevoelens even belangrijk en waardevol zijn als uw ideeën. Probeer nee te zeggen als u nee bedoelt, want als u uw werkelijke behoeften onder de duim probeert te houden met "mag niet" en "hoort niet zo", bouwt u alleen maar wrok en woede op van binnen, omdat u zich steeds maar zo redelijk en beschaafd moet gedragen. U moet op de eerste plaats leren uzelf lief te hebben en met uzelf te sympathiseren, want anders kunnen uw humanitaire en democratische idealen nooit een stevige basis vinden in uw werkelijke leven. Omdat u de dingen altijd probeert te begrijpen vanuit het breedste en duidelijkste perspectief, heeft u het unieke vermogen om betekenis te vinden in uw eigen persoonlijke problemen en ze in het kader te plaatsen van de mensheid in het algemeen. Op die manier zijn ze ook relevant voor anderen, zodat u uw medemens veel te bieden heeft, als u tenminste zonder angst in uw eigen hart durft te kijken.

to top

III. KARAKTER EN SCHADUW

Een van de belangrijkste inzichten die de dieptepsychologie heeft opgeleverd, is de ontdekking dat de mens dualistisch is van aard, met als basistegenstellingen het bewuste en het onbewuste zelf. Enerzijds is er het individu waar u vertrouwd mee bent, het "ik" dat denkt, voelt en handelt op de vertrouwde manieren die u met uzelf identificeert. Anderzijds er is nog een verborgen individu, de schaduwzijde, die de minder acceptabele en minder ontwikkelde aspecten van uw persoonlijkheid omvat. Deze schaduwzijde vecht voor een eigen plaatsje in uw leven, vecht voor waardering, maar verstoort daarmee tegelijkertijd de zelfgenoegzaamheid van uw zelfbeeld. De interactie tussen de bewuste en de onbewuste kant van uzelf is een constante wisseldans, waarbij de balans in de verschillende perioden van uw leven kan verschuiven, al naar gelang de druk en de uitdaging die u ervaart. De spanning tussen de hoofdrolspelers op het toneel van uw innerlijk zoals die op de volgende bladzijden is beschreven, is de energiebron die uw leven voorziet van beweging, doel, conflict en groei. Er spelen nog andere figuren mee, bijrollen die samenspel en tegenspel bieden aan de hoofdrollen om u tot het unieke individu maken dat u bent. Als deze bijrollen in uw horoscoop een bijzondere nadruk krijgen, hebben we ook daarvan een beschrijving bijgevoegd. Het verhaal dat aldus wordt geschetst, met zijn gecompliceerde wisselwerking van licht en schaduw, is in feite een schets van uw individuele bestemming.

to top

Een dichterlijke visie die centraal staat in het leven

Zoals de dichter von Hoffmannsthal schreef, is de werkelijkheid de grootste betovering die men ooit kan ervaren. Uw eigen werkelijkheid is in ieder geval een sprookjesachtig oord, dat deels voortkomt uit uw innerlijk reservoir van beelden en dromen. Uw visie op de werkelijkheid berust op de diepe, niet verstandelijk te beredeneren overtuiging dat er een soort goddelijke macht aan het werk is, niet alleen in uw eigen creatieve uitingen maar in het leven als geheel. Niet dat u religieus bent in de conventionele zin, of mystiek in de gebruikelijke betekenis van het woord. De wereld der verbeelding is zo chaotisch, hartstochtelijk en soms ook zo duister dat de toegang tot die wereld nooit simpelweg een kwestie kan zijn van de een of andere leer aanhangen. Toch is alles wat u ervaart buiten uzelf, mensen, plaatsen, situaties, uiteindelijk ondergeschikt aan de innerlijke visie die u van die wereld heeft en van de betekenis die uw innerlijk eraan toekent.

U vindt het leven alleen maar interessant als het zoveel mogelijk lijkt op het oerdrama dat u beleeft in uw innerlijk, een drama dat u op uw eigen manier probeert uit te drukken. Als u daar bijvoorbeeld taal voor gebruikt, fungeren de woorden voor u als niet meer dan een soort lenzen waar de ander dan nog de diepere zin achter moet zien te vinden. U vindt het niet prettig tekst en uitleg te moeten geven over u zelf en uw ongebruikelijke visie aan mensen die letterlijker en nuchterder denken, mensen die een ding gewoon het ding zelf vinden, en het niet kunnen zien als symbool, als toegang tot iets anders. Omdat u zich zo thuis voelt in de wereld der verbeelding, leeft u vermoedelijk niet keurig volgens de gebruikelijke normen. Veel mensen vinden u misschien wat vreemd omdat ze niet snappen wat voor u van belang is, en omgekeerd is wat zij belangrijk vinden voor u vaak saai of banaal. Uw diepste loyaliteit ligt in feite bij die innerlijke stem van u, en iedere eventuele partner zal daar rekening mee moeten kunnen houden, wil de relatie slagen. Zelfs de mensen van wie u houdt worden voor u vaak symbolen die op inspirerende wijze uw innerlijke wereld van beelden en dromen bevolken. De wereld van alledag en de gewone bezigheden van gewone mensen krijgen bij u iets magisch. U kent er een betekenis aan toe die voedsel vormt voor uw verbeelding.

to top

Ontsnappen aan de alledaagse werkelijkheid in de wereld der verbeelding

Zelfs als u ogenschijnlijk rondloopt met een helder hoofd en veel verantwoordelijkheidsgevoel, leeft hoogstens de helft van u in deze wereld. De andere helft bewoont een onbekend en magisch rijk, want u gaat door het leven alsof u altijd op het punt staat te vertrekken naar hoger sferen. Net als het wezentje in de film "ET" wekt u soms de indruk dat u hier per ongeluk op aarde bent geland, of dat u in een menselijke incarnatie bent terechtgekomen met een of andere kosmische bedoeling, die later vast nog wel onthuld zal worden. Alles wat u in het gewone leven doet houdt iets vaags, iets onthechts, alsof u een echte boeddhist bent, die ervan overtuigd is dat alles toch maar schijn is. U heeft een duidelijk verbindingslijntje met een mysterieuze innerlijke ideaalwereld. Het zou dom zijn deze gave niet serieus te nemen en u proberen voor te doen als een verstandelijk en logisch denkend wezen, want dit verbindingslijntje vormt juist de bron van uw creativiteit en de sleutel tot uw zelfverwezenlijking. U heeft een intense behoefte u in dienst te stellen van iets dat groter is dan uzelf. Dat iets zult u hier op aarde waarschijnlijk niet vinden, hoezeer u een ander mens ook adoreert en idealiseert. Uw voornaamste band is die met het onzichtbare dat het ik ontstijgt, en niet met een partner of gezin. Als u dat goed in het oog houdt, is er ondanks uw vrij melancholieke aard geen reden waarom u geen geluk zou kunnen vinden in uw persoonlijk leven, of voldoening in creatief werk.

Waarschijnlijk is in uw jeugd een van uw ouders (waarschijnlijk uw vader) afwezig geweest. Het kan zijn dat hij er fysiek niet was, dat hij afwezig was in de geest, of dat hij een sfeer van verdriet en opoffering om zich heen droeg. Daardoor is er een soort verweesd gevoel in u ontstaan, iets wat niet per se negatief hoeft te zijn. Vanuit dat gevoel een ouder te missen bent u op zoek gegaan naar een symbolische ouderfiguur. Zo heeft u zich tot de innerlijke wereld van de verbeelding en de ziel gewend. Het enige probleem van een dergelijke diepe band met een mystieke bron is dat u daarnaast ook nog verder moet gaan met uw alledaagse leven. Want dat zal zich altijd aan u blijven opdringen, hoe peilloos uw visioenen en hoe diep uw innerlijke devotie ook mogen zijn. Het zou goed voor u zijn als u duidelijke grenzen kon leren stellen en uw aandacht leerde houden bij de dingen die het moment van u vraagt. Op die manier kan het u lukken te blijven putten uit uw creatieve visie zonder dat u letterlijk en figuurlijk uitgeput raakt, of dat u tot de ontdekking moet komen dat er allerlei materiële problemen zijn ontstaan die u het leven zuur maken.

to top

Een geboren toneelspeler en verhalenverteller

U heeft de instelling van een geboren verhalenverteller. Negatief gezien betekent het dat u de neiging heeft om alles wat u meemaakt te overdrijven en er allerlei verfraaiingen (die soms verdraaiingen zijn) aan toe te voegen, die in uw ogen zinvol zijn. Positief gezien betekent het dat u het unieke vermogen bezit u levendig, kleurrijk en met veel verbeelding uit te drukken. Alles wat u waarneemt wordt doorzichtig als glas en wordt doorstraald met het licht van uw sterk symbolische innerlijke wereld. U kunt zich meestal niet zo goed concentreren, tenzij u met iets bezig bent dat u inspireert, zoals literatuur, kunst of de peilloze diepten van de menselijke geest. Waarschijnlijk is het vroeger op school niet altijd goed gegaan vanwege uw neiging tot dagdromen, dat in feite het terugtrekken is in de wereld van de verbeelding, iets dat u heel erg nodig heeft om bij te tanken.

U heeft een uiterst visueel ingesteld geheugen en u kunt met grote nauwkeurigheid jarenlang beelden en voorvallen vasthouden die indruk op u hebben gemaakt. Maar als u wordt voorgesteld aan iemand die u niets zegt, bent u zijn naam waarschijnlijk zo weer vergeten. Ook feiten op zich zijn voor u niet van zoveel belang, maar wel hun implicaties en onderlinge samenhang. U kunt een praktischer ingesteld iemand irriteren omdat u dingen lijkt te zien die er niet zijn: zinvolle toevalligheden, symbolische betekenissen, verborgen patronen en bedoelingen. Maar voor u zijn die dingen er natuurlijk allemaal wel. Men moet alleen de intuïtie hebben om ze te kunnen zien. De waarheid wordt in uw handen buigzaam en glipt weg als water. Dat betekent niet dat u liegt. Alleen zijn concrete gebeurtenissen en voorwerpen voor u van minder belang dan hun betekenis. En als de feiten niet toereikend zijn om die zin, die betekenis, weer te geven, maakt u er nieuwe bij. Want de waarheid ligt voor u in de zin der dingen, en dat is wat u probeert uit te drukken.

to top

Een mystieke liefdesopvatting die problemen geeft in het dagelijks leven

Liefde heeft voor u weinig te maken met de gewone persoonlijkheid en lijfelijke verschijning van uw geliefde. Uw liefde is gericht op iets goddelijk-spiritueels, waarvan uw geliefde alleen maar de belichaming vormt. U bent geneigd zowel liefde als geliefde zo sterk te idealiseren dat die ander een soort muze voor u wordt, een bron van creatieve inspiratie. Soms wordt dit zo sterk dat u de lichamelijke aanwezigheid van uw geliefde lastig vindt omdat dit uw gerichtheid op het geestelijk- bezielende verstoort. U bent extreem gevoelig voor lijden en verdriet, dat voor u het onvermijdelijke lot is de mens die weliswaar openstaat voor hogere werelden maar die toch hier op aarde moet leven. Uw beeld van liefde is doordrenkt van een aangrijpende droefheid die niet negatief of destructief is, maar die opoffering idealiseert. Door uzelf bepaalde dingen te ontzeggen denkt u toegang te krijgen tot een dieper en universeler soort liefde. Uw instelling heeft veel gemeen met de hoofse liefde uit de Middeleeuwen, waarbij de geliefde op afstand werd aanbeden.

Daarom zult u zich waarschijnlijk zelf grote opofferingen getroosten in uw persoonlijke relaties (door uw liefde te richten op iemand die onbereikbaar is, of getrouwd, of in het buitenland), of u zult zich aangetrokken voelen tot mensen die lijden en dat met innemende waardigheid dragen. Het thema van lijden, verdriet en opoffering speelt een grote rol in uw liefdesrelaties, alsof alle mensenliefde uiteindelijk tragisch is omdat de mens moet sterven en de tijd alles wegvaagt wat eens mooi en vol belofte was. Deze aangrijpende, verfijnde sensitiviteit verleent uw persoonlijkheid en ook uw creatieve werk veel gevoel, verfijning en schoonheid. Soms kan het echter beter zijn om u niet uitsluitend daardoor te laten leiden. Anders loopt u het risico uw gevoel voor humor te verliezen en de liefdevolle gebaren niet meer te zien waarmee de mensen om u heen u gelukkig proberen te maken. Daarmee zou u een relatie, die gezond en bevredigend had kunnen zijn, een onnodig tragisch einde kunnen bezorgen.

to top

Droom gaat voor werkelijkheid

Zo heeft u de ziel van een profeet en troubadour, ook al heeft u nooit geprobeerd uw persoonlijke visie uit te drukken, en zelfs al zijn uw verbeelding en creatieve talenten tot dusver onbenut gebleven. Het is voor u van groot belang een creatieve uitlaatklep te vinden omdat de wereld van uw innerlijk zo grenzeloos rijk is. Die wereld is uiteindelijk ook veel belangrijker voor u dan de meer conventionele kijk op het leven die de maatschappij of de mensen om wie u geeft er op na houden. Geld is prettig, evenals zekerheid en allerlei dagelijkse genoegens, maar diep in uw hart geeft u dat liever allemaal op, als dat u zou kunnen helpen de juiste taal (in woorden, beelden of gebaren) te vinden om het rijk van de ziel uit te kunnen drukken, dat voor u de realiteit vormt. Het raadselachtige domein van mythen en sprookjes leeft sterk in u. Alles wat u in het leven tegenkomt, wordt verheven tot symbool. U kunt de mensen om u heen geweldig irriteren door zaken die voor hen van belang zijn achteloos terzijde te schuiven. Niemand kan echter twijfelen aan de oprechtheid van uw visie, aan de rijkdom van uw verbeelding en aan uw ideaalbeeld van een leven dat groter, dieper en zinvoller is dan het leven zelf.

to top

Verborgen cynisme en materialisme

In tegenstelling tot uw dichterlijke levensvisie en het kleurrijke drama waarmee u het leven verrijkt, speelt er nog een andere figuur mee op het toneel van uw psyche. Deze figuur omvat alle doodnormale, praktisch-nuchtere en aardse trekjes die u uit uw manier van leven en waardesysteem heeft moeten weren om contact te kunnen blijven houden met de rijke wereld van uw innerlijk. Hoewel u een zekere stille minachting koestert voor mensen zonder fantasie, mensen die niet via hun verbeelding aan hun alledaagse ik kunnen ontstijgen en evenmin de verborgen betekenis der dingen zien, heeft u zelf toch ook een banale, doodnormale en materialistische kant. Waarschijnlijk onderdrukt u echter deze kant van uw persoonlijkheid, en projecteert u die zonder dat te beseffen op minder getalenteerde of fantasieloze mensen, waarna u zich dan superieur kunt voelen en zo zalig onbegrepen. Deze andere figuur uit uw psyche leeft in de schaduwwereld van het onbewuste. Als u die kant tegenkomt schaamt u zich waarschijnlijk over uzelf en wordt u onhandig en onzeker. Het zou goed zijn als u wat meer op goede voet kwam te staan met deze schaduwkant van uw persoonlijkheid. Zo zou u niet alleen de beperkingen van het gewone leven beter de baas kunnen, maar bovendien zelf binnen de grenzen van het menselijke blijven. U loopt dan minder risico uzelf via een volledige identificatie met uw fantasiefiguren zodanig op te blazen dat u wegzweeft en het contact met de mensen om u heen verliest.

to top

De angst om saai te lijken

Soms klapt er plots een luikje dicht tussen uw geest en de rijke wereld van de verbeelding waar u op teert. Het kan een plotselinge rem of blokkade zijn die u alle inspiratie ontneemt, of het kan de vorm aannemen van een zeurend gevoel op de achtergrond dat u tekort schiet, niets waard bent, en dat uw werk ook al niets voorstelt. De oorzaken hiervan liggen in uw moeite met het gewone leven en met gewone mensen, alsof uw schaduwkant, die zich vooral richt op de dagelijkse wereld van uw directe omgeving, er genoeg van krijgt om altijd maar weggedrukt te worden en met kracht de kop opsteekt. In tegenstelling tot het aan arrogantie grenzende zelfvertrouwen waarmee u zich op mythisch terrein begeeft om te communiceren met de ideaalfiguren uit uw fantasie, bent u vreemd genoeg in gewone menselijke contacten onhandig. U vindt het soms moeilijk een gesprek gaande te houden dat niet over het Hogere en het Zinvolle gaat. U maskeert dit soort tekortkomingen meestal op superieure wijze: al dat gepraat over zinloze banaliteiten is immers toch maar zonde van de tijd. Maar het is waarschijnlijk dichter bij de waarheid om te zeggen dat u alledaagse gesprekken uit de weg gaat omdat u bang bent om dom en vervelend te lijken. U verdedigt u altijd met het argument dat alleen uw innerlijke waarheid telt, en dat maakt dat u zich in de oude vertrouwde wereld van "lekker weertje hè?" bijzonder ongemakkelijk voelt. Misschien bent u bang voor de afschrikwekkende ontdekking dat u, wanneer u eenmaal over gewone dingen begint te praten wel heel erg gewoon wordt, of zelfs traag en fantasieloos.

Dat kan hard en beledigend klinken, maar het zou heel jammer zijn als u uw grote verbeeldingskracht en uitdrukkingsvermogen uit alle macht alleen maar zou gebruiken om nooit eens gewoon te hoeven zijn. Als u zichzelf zou kunnen toestaan om soms even de teugels te laten vieren en u te gedragen als een gewone, domme sterveling, zou u ontdekken dat uw schaduwkant heel wat positieve trekjes heeft die u nodig heeft als tegenwicht voor uw dichterlijke ziel. Dit geldt onder andere voor uw vermogen om uw lot als gewone sterveling te aanvaarden, wat weer zou kunnen betekenen dat u met uw creatieve uitingen anderen werkelijk kunt bereiken. En dat is hoogstwaarschijnlijk toch uw bedoeling. Deze aardse, langzame en op details gerichte schaduwkant, die zich voornamelijk uitdrukt in een soort traag en letterlijk denken, kan u ook het geduld geven dat nodig is om aan uw creatieve uitingen te werken tot ze de juiste vorm hebben, zodat ze begrijpelijk zijn, en niet zo esoterisch dat niemand er iets van snapt. En deze schijnbaar saaie, fantasieloze kant van u heeft ook een soort droge, ironische humor die een uitstekend hulpmiddel is om uw bij tijd en wijle pompeuze intellect wat luchtiger te maken, en die u ook het nodige realisme kan bijbrengen over wat u commercieel gezien met uw werk kunt bereiken.

to top

Het dilemma van een banale en doodnormale schaduw

Zo wordt uw hartstochtelijke, dichterlijke ziel in evenwicht gebracht door een verborgen kant van u die veel degelijker, conventioneler, aardser en langzamer is. Ook al vindt u deze kant van uzelf en deze beschrijving ervan bijzonder irritant, de schaduwkant van uw persoonlijkheid kan een waardevolle bijdrage leveren aan uw leven. Hij kan u een realistisch beeld geven van uw grenzen en zo uw creatieve aspiraties terugbrengen tot een haalbaar niveau. Hij kan u het gevoel geven dat u een gewoon mens mag zijn op de momenten dat uw inspiratie u in de steek laat. Dan kunt u ook genieten van het leven en van andere mensen, als u eens niet in de ban bent van een innerlijke visioen of een spirituele gedrevenheid. En tenslotte kan uw schaduwkant alles wat relativeren, zodat u uw gevoel voor humor over uzelf en het leven niet verliest. Het zou goed zijn als u deze eigenschappen zou kunnen opnemen in uw leefwereld, want de psyche houdt niet van overmaat. Als u zich teveel identificeert met de figuren uit uw fantasie, kunt u geblokkeerd en depressief raken, zodat u datgene kwijtraakt waar u het meeste waarde aan hecht: uw dienstbaarheid aan een innerlijke creatieve bron die voortdurend uw metgezel is en uw drijfveer vormt, soms als vriend, en soms als vijand, omdat hij u geen rust gunt. Uw schaduwkant is een bron die altijd vitaal is en vol onverklaarbare geheimen zit, of u hem nu ziel noemt, het onbewuste, God, de duivel, kunst of liefde.

to top

Nog een tweetal belangrijke spelers

De spelers die tot dusver geportretteerd zijn, vertegenwoordigen in hun fundamentele tegenstrijdigheid het belangrijkste thema uit het verhaal van uw innerlijk. Naast deze figuren geeft uw geboortehoroscoop nog een paar tegenspelers aan die u waarschijnlijk in uw leven zult herkennen. Deze worden in de volgende alinea's kort geschetst.

to top

Het leven als een eindeloze reeks mogelijkheden

Wat uw werkelijke leeftijd ook is, iets in u zal altijd jong blijven. Zelfs als u grote verantwoordelijkheden draagt in de maatschappij, tilt u daar niet te zwaar aan. Altijd houdt u namelijk het gevoel dat het echte werk nog moet komen, dat dit maar proefdraaien is, omdat uw onuitputtelijke innerlijke vermogens nog lang niet ten volle zijn benut. Daarom heeft u de neiging een soort voorlopig leven te leiden, waarin altijd iets blijft knagen omdat u nooit helemaal bent waar u moet wezen. Deze eigenschap om het leven te zien als een reeks stappen naar een onbekende toekomst kan u rusteloos maken, zowel in positieve als negatieve zin. U zult nooit gezapig in uw leunstoel gaan zitten mijmeren over de grote daden uit uw jeugd, want u draagt uw jeugd in u en zult uw hele leven open blijven staan voor verandering en nieuwe denkbeelden. Maar u heeft ook de neiging om de mensen en bezigheden die u niet langer boeien achter u te laten, zodat u er soms vandoor gaat voordat u de vruchten van uw arbeid heeft geplukt. Het gras aan de andere kant van de heuvel lijkt immers altijd groener! Het gezegde "reizen is beter dan aankomen" staat u dan ook op het lijf geschreven.

Zo bent u een zwerver in de geest, want u slokt als het ware ervaringen op om daarna weer op zoek te gaan naar nieuwe ervaringen, eeuwig op zoek. Op zoek naar iets, niet iemand, zoals u misschien meent. Iets: de roep van het lot, het teken van boven, het inzicht dat u er eindelijk bent. Maar het waarschijnlijkst is dat u er nooit zult komen, want uw unieke talent en uw unieke probleem zijn kanten van dezelfde medaille: u blijft liever op zoek. U mag dan veel moeite hebben met zelfdiscipline, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en autoriteit, saai zal het leven voor u nooit zijn, want overal ziet u lessen, groeimogelijkheden en geheime tekens. Het fijne aan dergelijke inzichten is dat u, mits u leert vol te houden tot iets af is, zinvolle en opwindende creatieve dingen kunt voortbrengen die een bevestiging vormen van uw diepgewortelde besef van uw eigen unieke lotsbestemming.

to top

Een verborgen kant met voorliefde voor traditionele normen

Naast uw stralende, rusteloze en rebelse bewuste persoonlijkheid speelt op het toneel van uw diepste innerlijk nog een verborgen figuur. Deze omvat alle eigenschappen die u heeft moeten weren uit uw normenpatroon en uiterlijk gedrag om de intellectuele, emotionele en lichamelijke vrijheid te behouden die u zo belangrijk vindt. Deze schaduwzijde van uw persoonlijkheid is aanzienlijk conventioneler, behoudender en traditioneler dan u misschien wilt toegeven. En als u eerlijk nadenkt over uw soms overdreven negatieve reacties wanneer u geconfronteerd wordt met deze eigenschappen, zowel bij andere mensen als bij maatschappelijke instellingen, vangt u binnen in uzelf misschien een glimp op van een heimelijke sympathie met deze meer ouderwetse waarden. Het probleem is dat u ernaar streeft een rebel te zijn, een progressief denkende en unieke individualist; en als u uw schaduw wilt integreren, zou u akkoord moeten gaan met een iets minder stralend, betoverend en stereotiep zelfbeeld. Toch heeft u deze verborgen kant nodig om uzelf als volledig authentiek te ervaren.

U schrikt er voor terug deze kant aan anderen te laten zien. Deels omdat de normen ervan zo verschillen van de uwe en deels omdat u bang bent dat men u afwijst of saai en gewoon vindt. U voelt zich ongemakkelijk bij echte materiële uitdagingen en daarom vlucht u in het domein van de onbegrensde mogelijkheden, en gaat u leven in een eeuwige droomwereld van "Later, als ik groot ben...". Maar veel van deze vlucht maskeert uw angst om te falen en onbekwaam te lijken in andermans ogen. U bent een getalenteerd en ver vooruitziend iemand die echt iets buitengewoons kan presteren. Maar het zou goed zijn als u een paar regels en beperkingen van het leven zou kunnen accepteren, inclusief uw eigen behoeften. Het leven zal uiteindelijk ook voor u geen uitzondering maken. Het maakt niet uit hoe getalenteerd en hoe bijzonder u bent, u heeft te maken met dezelfde conflicten, angsten en behoeften als uw medemens, en bij u gaat het dan met name over zekerheid en erbij horen. Als u echt uw eigen beperkingen kunt aanvaarden, vindt u zeer waarschijnlijk een veel grotere innerlijke vrede.

to top

Sterke emotionele behoeften zijn in de schaduw verborgen

Er is nog een andere dimensie van uw persoonlijkheid, die de kop opsteekt zodra u intens en intiem met iemand anders omgaat. Deze kant van u omvat alle eigenschappen die u heeft geweerd uit uw bewuste normenpatroon en gedrag om uw gevoel van vrijheid niet in gevaar te brengen. Omdat u de neiging heeft uw eigen emotionele behoeften te onderdrukken, komt u ze waarschijnlijk tegen in uw geliefden en partners. Die lijken u dan u bezitterig en afhankelijk, en extreem gevoelig voor het geringste teken van afwijzing of onverschilligheid, en geneigd emotionele chantage te gebruiken om doorlopend uw aandacht vast te houden. Maar wat u in die anderen meent te zien, hoort eigenlijk bij uw eigen schaduw. U schrikt terug voor de diepte en intensiteit van uw gevoelens, omdat er u er niet aan toe durft geven uit angst voor pijn en vernedering. Ook bent u bang dat teveel afhankelijkheid u zou kunnen vastpinnen, en verstikkend kan werken op uw verbeelding en uw ambitieuze geest. Als u deze schaduw echter niet integreert, kan het zijn dat u nooit de liefdevolle relatie in stand kunt houden waar u zo naar hunkert. U kunt dan weliswaar weer naar een ander hollen, maar plaatsvervangers vinden zal steeds moeilijker worden naarmate de tijd verstrijkt.

Omdat u zo bang bent voor afhankelijkheid, heeft u de neiging uw schaduwzijde te projecteren op uw partners en geliefden, zelfs op uw kinderen en collega's. Als u zich inbeeldt dat een van hen teveel van u vraagt, reageert u vaak met een uiterst kwetsende koelheid en ontwijkendheid. Erger nog: een dergelijke reactie maakt anderen onzeker en haalt bij hen de bezitsdrang naar boven, die u zegt te verachten. Als u iemand voortdurend in onzekerheid laat over uw liefde en steun, zal die bijna altijd bang, onzeker en veeleisend worden. Zo dwingt u anderen dat deel van u zelf dat u niet onder ogen kan zien als het ware voor u naar buiten brengen. Uw schaduw met al zijn behoeften is niet negatief. Hij maakt u menselijk, iemand met een hart. Aan de kracht van uw sprankelende en creatieve geest hoeft niet te worden getwijfeld. Maar u bent ook een mens van vlees en bloed en af en toe zou het goed zijn dat aan anderen te laten zien. Niet iedereen lijkt op uw moeder. Niet iedereen van wie u houdt, zal misbruik maken van wat ze over u weten door u beloften af te troggelen die u niet kunt inlossen. Een ander kan nooit uw ziel bezitten. Dat is een idee dat u weliswaar met de mond al belijdt, maar misschien nog meer tot u moet laten doordringen door iemand zo dichtbij te laten komen dat het kan worden uitgetest.

to top

IV. DE FAMILIEACHTERGROND

to top

Psychologische erfenis

Al bent u een individu, u komt voort uit een bepaalde familieachtergrond. Een familie heeft iets van een levend organisme, met bepaalde erfelijke kenmerken die van generatie op generatie worden doorgegeven. Ook heeft een familie eigen psychologische patronen, een soort emotioneel klimaat dat de eerste voedingsbodem vormt waarin uw ontluikende individualiteit in uw kindertijd zich heeft geworteld. Zo zitten er in u bepaalde innerlijke patronen, mythen en benaderingen van het leven, die afkomstig zijn uit de psychologische voedingsbodem van uw familieachtergrond. Om weer de vergelijking met het toneel te gebruiken: de spelers op het toneel van uw innerlijk zijn weliswaar uniek, maar ze hebben wel erfelijke familietrekjes.

De astrologie vertelt ons niets over wat we lichamelijk gezien erven. Maar ze vertelt veel over psychologische erfenissen die net als rood haar of blauwe ogen in de familie worden doorgegeven. Een psychologische erfenis in de vorm van diepgewortelde gedragspatronen wordt vaak doorgegeven op een diep onbewust niveau, zonder dat de afzonderlijke familieleden daar besef van hebben. Familiemythen worden net zo duidelijk doorgegeven van generatie op generatie als bijvoorbeeld een bepaalde opvallende gelaatsvorm. Zo'n familiemythe kan bijvoorbeeld zijn: "De mannen in deze familie werken zich altijd met succes omhoog." Of: "De vrouwen in deze familie zijn altijd teleurgesteld in hun man." Dergelijke familiemythen bestaan ook als ze niet worden uitgesproken of bewust worden geloofd, want ze worden via het onbewuste van de ene generatie op de andere doorgegeven. Bovendien wordt er op talrijke subtiele, nonverbale manieren uitdrukking aan gegeven. Zo erft een jongetje dat geboren wordt in de zojuist genoemde familie met de geslaagde mannen een bepaald verwachtingspatroon, waarop hij naar zijn eigen aard en zijn eigen innerlijke structuur zal reageren. En een meisje in de familie van de teleurgestelde vrouwen zal een bepaald verwachtingspatroon erven aangaande relaties. Als ze zich niet bewust wordt van dit innerlijke scenario, zal dat haar later in het leven beïnvloeden.

Omdat uw familieachtergrond een onderdeel vormt van uw levensverhaal, wordt hij weerspiegeld in uw geboortehoroscoop. De astrologie kan veel nuttig inzicht geven in dit specifieke levensterrein. Want hoe sterker u zich bewust bent van de interactie tussen uw eigen aard en uw familie-erfenis, hoe vrijer u zult zijn bij het maken van keuzes in uw leven. Uw ouders zelf worden ook in uw horoscoop weerspiegeld, al komen ze er dan niet in voor als werkelijke driedimensionale mensen, maar meer als beelden die een bepaald thema of gedragspatroon symboliseren. Deze ouderbeelden laten zien hoe u uw vader en uw moeder persoonlijk ervaart, hoe ze als patronen werkzaam zijn in uw psyche, en hoe ze de verhaallijn van uw innerlijk toneelspel ondersteunen of tegenwerken. De kracht van de familieachtergrond mag nooit worden onderschat, want het is niet alleen maar een kwestie van het verleden. Het gaat om het heden dat in ons leeft. Zoals de dichter Rainer Maria Rilke heeft geschreven: "Geloof nooit dat lot iets anders is dan de condensatie van de kindertijd."

to top

Het beeld van de vader in de horoscoop van een man

Vader is meer dan alleen een mens. Hij is ook het symbool van een innerlijk patroon of van een innerlijk perspectief van waaruit u het leven ervaart. Het beeld van uw vader zoals dat in uw geboortehoroscoop wordt geschetst, beschrijft daarom drie dingen.
Allereerst is het een subjectief beeld van de eigenschappen die op u de meeste indruk hebben gemaakt in uw relatie met uw vader (of met degene die in uw vroege jeugd de vaderrol heeft gespeeld).
Ten tweede is het een symbool van wat het mannelijke voor u vertegenwoordigt. Uw vader was de eerste man in uw leven en heeft daarom een krachtige, onbewuste invloed op de manier waarop u uw eigen mannelijkheid vormgeeft en op uw verhouding met andere mannen.
Ten derde is het een beeld van uw eigen innerlijke vader-eigenschappen: hoe u uw leven ordent en structureert; hoe u uw doeleinden ziet en probeert te verwezenlijken; hoe u uw mogelijkheden tot werkelijkheid maakt in de wereld; hoe u uw wil naar buiten brengt en richting geeft; hoe u uw ethische normen en idealen formuleert, en tenslotte, hoe u vader bent voor uw eigen kinderen.

to top

Een labiele figuur

Het beeld dat u volgens uw geboortehoroscoop van uw vader heeft is vloeiend en veranderlijk. Misschien was uw relatie met hem en de manier waarop u hem als persoon kende, moeilijk omdat hij emotioneel of fysiek afwezig was. Er speelt iets heel instabiels rond de manier waarop u uw vader in uw vroege jeugd heeft ervaren. Mogelijk vanwege de concrete situatie in het gezin, of omdat hij een aan stemmingen onderhevige wisselvallige figuur was met te weinig ruggegraat om u in uw kindertijd een gevoel van veiligheid en stabiliteit te geven. U was heel sterk aan hem gehecht toen u nog zo jong was dat u zich nu niet meer kunt herinneren hoezeer u hunkerde naar zijn fysieke aanwezigheid. Op een bepaald niveau identificeert u uw gevoelens van innerlijke veiligheid met hem. Uw gevoel van zekerheid in het leven is voor een heel groot deel afhankelijk van het feit of uw vader u aanvaardt of afwijst. U heeft veel van zijn aard geërfd. Ook u heeft dat vloeiende, dat veranderlijke, hoewel u ook een intense behoefte heeft aan een thuis, een stevige basis en de stabiele band van het gezinsleven. Uw sterke verlangen naar zekerheid, dat ten dele voortkomt uit wat u in uw jeugd heeft ontbeerd, gaat gepaard met een humeurige wisselvalligheid en een gebrek aan zelfvertrouwen. Dat maakt het voor u moeilijk om te bereiken waar u zo naar hunkert.

to top

Het verlangen naar een sterke vader

Misschien moet u zich er meer rekenschap van geven hoeveel uw vader voor u heeft betekend en hoe weinig stabiel uw relatie met hem is geweest. Want nu heeft u een innerlijke vader nodig om u een gevoel van welbevinden te geven. Typische of archetypische "vaderlijke" eigenschappen als zelfstandigheid, zelfdiscipline en het vermogen verantwoordelijkheden en beperkingen te aanvaarden zult u in uzelf moeten zoeken, want niemand in de buitenwereld zal u die kunnen geven in de mate waarin u ze nodig heeft. De heimelijke vereenzelviging met uw vader kan u ertoe hebben gebracht om op hem te willen lijken. U heeft dan zijn opvattingen willen overnemen om zijn liefde en steun te winnen. Dat betekent dat u niet altijd trouw bent aan uw eigen aard en behoeften. Indien u meer zicht krijgt op de relatie met uw vader en kunt accepteren dat u zelf uw eigen richting moet zoeken in het leven, zult u in staat zijn om een evenwicht te vinden tussen enerzijds uw sterke behoefte aan zekerheid en een stevige basis en anderzijds uw eigen onafhankelijke zelfexpressie.

Naast dit belangrijke beeld schetst uw geboortehoroscoop nog een figuur, die de manier waarop u uw vader ervaart nog complexer maakt.

to top

Een ongrijpbare en teleurstellende figuur

U heeft u vader niet kunnen ervaren als uw steun en toeverlaat, omdat hij niet echt bereikbaar was. Dat kan zijn omdat hij te afstandelijk, te teruggetrokken of te zwak van aard was om zich werkelijk om u te bekommeren. Of misschien was hij er gewoon niet. In zekere zin heeft u uw relatie met hem moeten prijsgeven, en er huist nog steeds een droefheid in u en een verlangen naar wat u niet heeft gehad. Dit gaat gepaard met een sterke neiging om uw vader te idealiseren en zijn ontoegankelijkheid te rechtvaardigen door uzelf de schuld te geven. U bent waarschijnlijk tamelijk verward, zowel over uw werkelijke gevoelens voor uw vader als over uw gevoel van eigenwaarde, want als volwassene verwacht u heimelijk van anderen dat zij u vertellen wat u van uzelf moet vinden.

to top

De noodzaak vader te zijn voor uzelf

Omdat de manier waarop u uw vader vroeger heeft ervaren op de een of andere manier vaag en onwerkelijk voor u is geweest, heeft u met veel moeite "vaderlijke" eigenschappen als ambitie, wilskracht en vastberadenheid in uzelf moeten ontwikkelen. U blijft vechten tegen uw eeuwige neiging passief af te wachten tot er iets of iemand (een vadersurrogaat) langskomt die u de motivatie en de kracht geeft om uw doel te bereiken. Zulke surrogaatvaders stellen u onvermijdelijk teleur. De manier waarop u de afwezigheid van uw vader heeft ervaren kan echter wel een aantal positieve en creatieve kanten van uw karakter tot ontwikkeling brengen, met name waar het gaat om de toegang tot het leven van de geest en van de verbeelding. Uw verlangen om terug te vinden wat u heeft verloren, kan u namelijk uiteindelijk de hogere wereld binnenleiden die het domein is van de "goddelijke" vader: uw eigen spirituele waarden. Gevoegd bij de meer realistische eigenschappen die u heeft moeten leren ontwikkelen, kan dat uw leven een gevoel van enorme diepte en betekenis geven. Wat u vroeger heeft moeten ontberen, kan u uiteindelijk naar iets groters leiden.

to top

Het beeld van de moeder in de horoscoop van een man

Net als vader is moeder meer dan alleen een mens. Zij is het symbool van een basisprincipe in het leven en van een innerlijk energiepatroon of perspectief van waaruit we het leven benaderen. Het beeld van uw moeder zoals dat in uw geboortehoroscoop wordt geschetst, beschrijft daarom drie dingen. Allereerst is het een subjectieve beschrijving van de eigenschappen die in uw relatie met uw moeder de meeste indruk op u hebben gemaakt. De meeste zult u herkennen, maar u kunt ook verrast zijn, omdat een en ander niet alleen haar uiterlijk gedrag weerspiegelt, maar ook haar innerlijk leven: dat wil zeggen de kant van haar, die ze niet naar buiten bracht en die daarom des te meer effect op u heeft gehad. Ten tweede is het moederbeeld in uw horoscoop een portret van wat het vrouwelijke voor u betekent: hoe u vrouwen ervaart en hoe u omgaat met de emotionele en instinctieve kanten van uw eigen persoonlijkheid. Ten derde is het een beeld van uw eigen "moederlijke" eigenschappen die mannen ook hebben: uw vermogen uzelf en anderen te koesteren en te verzorgen, uw gevoel van veiligheid en vertrouwen dat het leven in wezen goed is, uw vermogen mee te stromen met de tijd en de omstandigheden, uw vermogen om instinctief te weten wanneer u moet wachten en uw vermogen om met wijsheid de situaties te aanvaarden die het leven u aanreikt.

to top

Iemand met intense emotionele behoeften

Het beeld dat u volgens uw geboortehoroscoop van uw moeder heeft is heel krachtig en indringend. Wat de psychologische invloed op u in uw jeugd betreft, was zij vermoedelijk de dominante ouder, al kan het best zijn dat ze in haar uiterlijk gedrag de meer toegeeflijke heeft geleken. De kracht van uw moeder lag op het emotionele vlak. Zij beïnvloedde de sfeer in uw vroege jeugd door middel van stemmingen, meer eigenlijk nog door wat ze niet zei en deed, dan door wat ze wel zei. Ze kan in haar gedrag wat geremd zijn geweest, maar in haar hart was ze vermoedelijk een hartstochtelijke en emotioneel veeleisende vrouw, die enorm trouw kon zijn, maar ook enorm wrokkig, als ze emotioneel niet kreeg waar ze zo'n intense behoefte aan had.

to top

Ongelukkig, gefrustreerd en vol wrok

In dit moederbeeld zit veel positiefs en creatiefs, want het geeft een rijkdom weer aan diepe gevoelens, een geweldig doorzettingsvermogen en opofferingsgezindheid bij tegenslagen en teleurstelling. Dit zijn eigenschappen die u ook heeft en die u heel krachtig en moedig maken. Het probleem is dat uw moeder waarschijnlijk diep ongelukkig was en onbevredigd in haar emotionele behoeften, waardoor er een intense wrok in haar leefde en misschien ook wanhoop en depressiviteit. Hoe meer ze dit verhuld heeft, hoe groter het effect op u is geweest. U heeft misschien een onverklaarbaar, maar diepgeworteld wantrouwen tegen het leven en de liefde, met name de liefde in een relatie die veel voor u betekent.

U heeft een zekere angst dat de vrouwen in uw leven u zullen overheersen of manipuleren, omdat u uw moeder weer in hen ziet.

Vermoedelijk was uw moeder teleurgesteld in haar huwelijk en dat heeft u in zoverre beïnvloed, dat u onbewust van ieder belangrijk emotioneel contact verwacht dat het gepaard zal gaan met verdriet en teleurstelling. Het zou goed zijn als u deze donkere kant van uw moeder eerlijk onder ogen kon zien, kon invoelen en begrijpen. U loopt anders het risico dat u deze van haar geërfde bitterheid ook in uw eigen relaties meebrengt. U voelt snel wrok. Soms voelt u zich gekrenkt zonder dat daar een echte reden voor is. En tegelijkertijd vermijdt u zelf misschien ook intense gevoelsbanden, uit angst dat u net zo zult worden als uw moeder. Mogelijk bent u bang dat u door uw partner emotioneel net zo verslonden zult worden als uw moeder onbewust de leden van haar gezin verslond. Zij teerde gevoelsmatig op haar gezin om haar eigen leven zin te geven.

Als u kunt inzien dat intense gevoelens niet automatisch leiden tot pijn en frustratie, en als u kunt inzien dat uw moeder (om redenen die ze zelf het beste kende), er in zeker opzicht voor heeft gekozen om in een situatie te blijven die haar ongelukkig maakte, dan pas kunt u uw eigen sterke emotionele behoeften leren vertrouwen. Uw gevoelige aard is een zegen, geen vloek. Hij zal u niet onmiddellijk in het ongeluk storten, als u op anderen leert te vertrouwen en u afhankelijk durft op te stellen. Als u de manier waarop u zelf uw leven ervaart, kunt scheiden van het krachtige beeld van uw moeder, kunt u gebruik gaan maken van de positieve kanten van deze eigenschap, die u met haar deelt: krachtige en standvastige gevoelens en een intens medeleven met het leed van anderen.

Uw geboortehoroscoop schetst nog een ander beeld, dat in zekere zin in tegenspraak is met de reeds beschreven manier waarop u uw moeder heeft ervaren.

to top

De onderdrukte explosiviteit van een ingeperkte geest

Uw moeder had een schaduwzijde die totaal verschilt van de emotioneel afhankelijke en conventionele persoon, die u in uw jeugd bewust heeft ervaren. Ze had ook een sterk onafhankelijke en originele geest. In veel opzichten was ze haar tijd vooruit. Ze had waarschijnlijk in een beroep of creatieve bezigheid een uitlaatklep nodig voor haar ongebruikelijke ideeën en voor haar behoefte om te ontsnappen aan al te knellende huishoudelijke verplichtingen. Maar vermoedelijk had ze een uit haar eigen kindertijd stammend waardenpatroon, dat het haar moeilijk maakte om haar eigen onafhankelijke kant te accepteren. Ze beschouwde die neigingen waarschijnlijk als egoïstisch en slecht. Het gevolg was dat ze ze onderdrukte. U bent onbewust de erfgenaam van de spanning, de explosiviteit, de irritatie en de angst om gevangen te zitten die haar van binnen kwelden.

to top

Evenwicht zoeken tussen onafhankelijkheid en emotionele behoeften

Misschien zou het goed zijn als u zich meer bewust werd van deze kant van uw moeder. Want ook u heeft een sterke wil en een onafhankelijke geest, die u naar buiten zult moeten brengen in een creatief evenwicht met uw behoefte aan veiligheid en relaties. De manier waarop u deze dynamische, onbewuste kant van uw moeder heeft ervaren, heeft in u een innerlijke angst teweeg gebracht. Dat kan zich in uw volwassen leven manifesteren als angst voor plotselinge verandering en chaos. Ook bent u soms zo bang om net als zij gevangen te zitten, dat u uw onafhankelijkheid extreem ver doorvoert. Dit alles heeft u overgehouden aan de sfeer van onderdrukte irritatie uit uw kindertijd. Probeer de complexiteit van het karakter van uw moeder eerlijk onder ogen te zien. Want als u haar innerlijke gespletenheid kunt zien, zult u die van uzelf beter begrijpen. Dat zal u veel beter in staat stellen om de creatieve kant naar buiten te brengen van deze originele, inventieve en vrijheidslievende eigenschap, zonder dat uw behoefte aan emotionele binding er onder hoeft te lijden.

to top

V. RELATIEPATRONEN

Relaties behoren tot de meest mysterieuze, bevredigende en teleurstellende van alle menselijke ervaringen. Zowel de astrologie als de psychologie leren ons dat niets in een relatie bij toeval gebeurt. Het begin niet, de ups en downs niet, en de afloop niet. Maar de astrologie kan u niet vertellen of u bent "voorbestemd" voor een goed of een slecht huwelijk, en evenmin of een kreeft of een boogschutter het beste bij u past. Uw geboortehoroscoop beschrijft uw innerlijk en laat daarom zien welke patronen, behoeften en obsessies vermoedelijk een rol spelen bij uw relaties met anderen. U kunt niet iemand anders worden, of uw geboortehoroscoop terugsturen en inruilen voor een ander karakter. Wel kunt u in meerdere of mindere mate bewust zijn van wat er gebeurt. U heeft altijd de vrijheid om naar uw eigen problemen te kijken, om te gaan met behoeften waarvoor u zelf verantwoordelijk bent en niet uw partner, en het staat u vrij om op een creatieve manier te reageren op zowel plezier als leed.

In de volgende alinea's worden uw houding, uw behoeften en de karakteristieke patronen van uw intieme relaties beschreven. Hierbij is dan sprake van de vrouw in uw leven. U zult echter merken dat diezelfde houding, behoeften en patronen nog steeds opgaan, als u een intieme relatie heeft met iemand van uw eigen geslacht. Wat uw seksuele voorkeur ook is, u bent uzelf. En het is uw innerlijke aard, die uiteindelijk het verloop van uw liefdesleven bepaalt.

In de voorgaande hoofdstukken, waarin de archetypische basisfiguren werden beschreven die in uw geboortehoroscoop overheersen, zijn al thema's genoemd met betrekking tot relaties. Daarom zal een deel van de hierna volgende beschrijving een herhaling en verdieping zijn van wat al is vermeld. Een deel kan ook in tegenspraak daarmee zijn en aangeven dat er sprake is van een innerlijke tegenstrijdigheid in uw houding ten opzichte van relaties.

to top

De aantrekkingskracht van een rationele partner

U leeft zo dicht bij de immense en rijkbevolkte diepten van het onbewuste dat u het risico loopt een opgeblazen figuur te worden. Dat wil zeggen dat u zo gewend raakt aan de schatten der verbeelding, dat u het gevoel kunt krijgen dat u te bijzonder, uniek en getalenteerd bent om u te hoeven bekommeren om alledaagse zaken. U heeft geleerd uzelf mee te laten drijven in uw fantasieën, en dat is ten koste gegaan van uw vermogen de zaken in de werkelijkheid buiten uzelf helder te analyseren en daar besluiten over te nemen. Omdat uw karakter zo duidelijk het stempel draagt van poëzie en romantiek, voelt u zich aangetrokken tot vrouwen die in staat zijn kalm en duidelijk hun eigen leven te ordenen en van wie u stilletjes hoopt dat ze ook uw leven op orde zullen brengen, zodat die moeite u bespaard blijft.

to top

Respect leren hebben voor een praktische instelling

Een relatie met iemand die rationeler en analytischer is ingesteld kan een heel goede uitwerking op u hebben. Maar u zult moeten blijven waken voor dat bombastische in uzelf, want u kunt zich zo verheven voelen boven alledaagse zaken, dat u, zonder het te beseffen, uw partner kunt gaan behandelen als een soort kruising tussen een dienstmeid en een accountant, terwijl ze ook nog van alles voor u moet regelen in de buitenwereld om de narigheid voor u buiten de deur te houden. Probeer de bekwaamheden van uw partner op hun juiste waarde te schatten. Het zou goed zijn als u haar de gelegenheid zou geven u te leren hoe u uw dagelijkse zaken helder en praktisch kunt regelen in plaats van dat u haar alles voor u laat opknappen. U zou het niet lang uithouden op uw zolderkamertje, als niemand zich zou bekommeren om de gas- en lichtrekening, de school van de kinderen en de vrienden van wie u vergeten was dat u ze voor het eten had uitgenodigd. Het zou nog beter zijn als u uw levenslange jacht op het Hogere wat tegenwicht kon geven met af en toe een gewoon gesprekje. Beide werelden zijn reëel, waardevol en noodzakelijk, en u heeft behoefte aan een partner die ze beide met u kan delen.

to top

Huiselijke intimiteit is niet genoeg

U heeft de gave om degenen van wie u houdt echte vriendschap te bieden. Uiteindelijk betekent dit misschien meer voor u en hen, met meer kans op duurzaamheid, dan de meer traditionele of sentimentele uitingen van genegenheid. U weet uw partner de vrijheid te geven voor haar eigen individualiteit, los van uw eigen behoefte aan haar. Dat betekent dat u uiterst tolerant bent, zelfs als u zich boos of beledigd voelt. De eigenaardigheden van uw partner verbazen u niet, want u weet dat Onze-Lieve- Heer er nu eenmaal rare kostgangers op nahoudt. Of u nu in een vaste relatie of een huwelijk zit of niet, het is niet waarschijnlijk dat u uw contacten beperkt tot één persoon. Als uw partner van nature afhankelijker of huiselijker is dan u, kan het feit dat u zo open en vriendelijk bent tegen anderen problemen geven. Het is van belang dat u duidelijk en eerlijk bent tegenover uzelf over het soort relatie dat u wilt, want liegen gaat u niet best af en u neemt liever geen toevlucht tot bedrog. U bent ook niet per se uit op wisselende seksuele contacten. U bent gewoon oprecht geïnteresseerd in mensen van beiderlei kunne en uit alle lagen van de bevolking. Als er in uw werk en uw privéleven genoeg ruimte is voor interessante contacten, zodat u zich kosmopoliet kunt voelen, kunt u gelukkig zijn in een stabiele en duurzame relatie.

to top

Behoefte aan diepgang en oprechtheid in relaties

U weet dingen over de liefde die u zeker niet heeft gelezen in sprookjes, damesbladen of schoolboeken. Instinctief erkent u dat een mensenhart gecompliceerd en soms primitief is en dat wie intens liefheeft de geliefde ook kan haten vanwege de macht die dat haar geeft. U bent niet bang voor emoties die anderen raar, destructief of duister vinden, hoewel u daar natuurlijk ook niet altijd mee te koop gaat lopen. Vanwege deze gave van diepe betrokkenheid met de donkerder aspecten van liefde, bent u in staat de complexiteit van uw partner ruimte te geven. Ook als u diep gekwetst of woedend bent, kunt u van binnen nog begrip opbrengen voor de dingen die haar tot haar beledigend of destructief gedrag hebben gebracht. Kortom, u bent niet naïef, al eist u misschien veel van uw geliefde. U heeft liever een moeilijke, echt confronterende, hartstochtelijke relatie dan een oppervlakkige kameraadschap waarin u en uw partner zich weliswaar keurig gedragen, maar nooit echt elkaars ziel raken.

to top

Uitdaging geeft hartstocht

Net als iedereen heeft u zo uw fantasieën over de ideale liefde. U bent echter niet romantisch genoeg om te negeren dat u uitdagingen, conflicten en af en toe een lekkere, stevige ruzie nodig heeft in uw intieme relaties. De vonk slaat seksueel gezien pas over als u een vrouw ontmoet die tegen u is opgewassen en die zich niet door u laat domineren. U bent weliswaar ontvankelijk voor schoonheid en harmonie, maar nog gevoeliger voor hartstocht. En een van de basisbestanddelen van hartstocht is strijd. Het zou goed zijn als u deze behoefte de ruimte gaf in uw leven. Want als u de relatie te lang op een te gelijkmatige, kalme en plezierige koers laat varen, merkt u misschien dat de liefde wel blijft maar de begeerte verdwijnt, om vervolgens ergens anders op te duiken. Het zou goed zijn als u eerlijk en open erkent dat u graag uw partner overheerst, want u bent tamelijk egocentrisch in de liefde. De gulden middenweg spreekt u niet zo aan. U zou echter ook moeten accepteren dat uw partner (als u de juiste heeft) zal terugvechten. Misschien zou u een van die relaties moeten hebben, waarbij de buren kunnen meegenieten van frequente schreeuwpartijen, brekend serviesgoed en slaande deuren. U zou erachter kunnen komen dat dat gegarandeerd de door gewenning verflauwde interesse weer nieuw leven inblaast.

to top

VI. WEGEN TOT INTEGRATIE

Zoals u op de voorafgaande bladzijden heeft kunnen lezen, geeft uw geboortehoroscoop een gedetailleerd en diepgaand portret van talrijke aspecten van uw leven. U kunt ook meer afstand nemen van uw horoscoop en die als het ware bekijken door een telescoop, in plaats van de tot nu toe gebruikte microscoop, zodat we een totaaloverzicht krijgen van het toneelstuk dat zich afspeelt. De volgende alinea's bevatten enkele suggesties voor de manier waarop u bewust kunt proberen om de verschillende facetten van uzelf meer met elkaar in harmonie te brengen, en voor de manier waarop u de kern van de persoonlijkheid, in de psychologie het ego, het "ik", steviger kunt maken. Vrije wil betekent dan misschien niet dat u iemand anders kunt worden. Maar wel dat u het vermogen heeft om stevig in het centrum van uw horoscoop te staan en te merken dat u in contact staat met de verschillende aspecten van uw psyche. U hoeft niet blindelings rond te dolen en het machteloze slachtoffer te zijn van tegenstrijdige stromingen en impulsen vanuit uw innerlijk en vanuit de buitenwereld. Van twee mensen met gelijksoortige horoscoopfactoren, kan de een, heen en weer geslingerd door zijn innerlijke energieën, als een stuurloos bootje ronddobberen op een wilde, vijandige zee, terwijl de ander op de een of andere manier stevig in zijn schoenen staat en daarom het bootje handig door de wisselende stromingen van de oceaan weet te sturen.

to top

Het ritme van het dagelijks leven accepteren

U zult pas werkelijke voldoening vinden in uw leven als u niet probeert in te gaan tegen de beperkingen van het leven van alledag. Wat uw creatieve talenten ook mogen zijn, hoe krachtig uw persoonlijkheid ook is, uw weg naar innerlijke tevredenheid ligt in de aanvaarding van de ritmes en de vaste rituelen van het aardse bestaan, ook het gebruik van de tijd en de zorg voor lichaam en geest. Wat u moet leren is wat men "de kunst van het kleine" kan noemen, de waardering voor ieder afzonderlijk ogenblik van de dag, en de zorgvuldige aandacht voor details die ieder uur kwaliteit verleent. Uw lichaam kan uw grootste vriend en gids zijn. Hoe meer u zich afstemt op uw eigen natuurlijke gewoontes en ritmes, hoe groter de rust die u zult ervaren. Gezond eten, voldoende slaap en aandacht voor de waarschuwingssignalen van het lichaam vormen een belangrijk onderdeel van deze harmonie. Hetzelfde geldt voor de aandacht en liefde die u geeft aan alledaagse taken, hoe banaal en onbenullig die ook mogen lijken. Kortom, u zult alleen werkelijk bevrediging kunnen vinden als u harmonieus leert omgaan met de tijd, de stoffelijke wereld en de cyclische aard van alle leven, zowel op grote als kleine schaal. Zonder een dergelijke harmonie kan niets dat u bereikt in het leven werkelijke voldoening schenken. Het is voor u van bijzonder belang dat u uw prestaties en uw persoonlijke ambities stevig fundeert in het alledaagse leven, en dat u leert luisteren naar het ritme daarvan. Want die dingen zijn niet minder goddelijk van aard dan de spirituele visies op de realiteit die in de ogen van de buitenwereld veel indrukwekkender zijn.

Een dergelijke waardering voor alledaagse dingen kan voor u echter problemen opleveren. Van nature bent u namelijk afgestemd op een innerlijke visie die juist probeert te ontstijgen aan het leven van alledag. Dat betekent dat u veel moeite zult moeten doen om een goed evenwicht te vinden. Uw geest probeert de aarde achter zich te laten, maar uw lichaam zal u waarschijnlijk weer met beide voeten op de grond zetten, misschien zelfs met geweld, indien u zich te sterk vereenzelvigt met de mythische figuren uit uw verbeelding. Als u probeert een stevige aardse basis te verkrijgen hoeft dat niet te betekenen dat u uw visie op moet geven of uw idealisme kwijtraakt. Integendeel, het zal alleen maar gunstig werken voor het medium waarvan uw visie gebruik moet maken, namelijk uzelf, als een aards en gewoon iemand die zowel weet om te gaan met beperking en teleurstelling als met schoonheid en magie.

to top

De chaos van de wereld van het innerlijk onder ogen zien

Er is één levensgebied waar iedere poging om inzicht te krijgen in uw eigen angsten zal leiden tot meer vertrouwen en zelfrespect. U heeft de neiging scherpe grenzen te trekken tussen uw rationele bewustzijn en de chaos van uw eigen diepten. U bent namelijk bang voor de zee van het collectieve onbewuste, die u omspoelt en bedreigt met het uiteenvallen van uw eigen persoonlijkheid. U bent niet alleen op de vlucht voor uw persoonlijke gevoelens, u bent bang voor het diepere niveau van menselijk lijden, voor duisternis en verlangen. Uw eigen gevoelens vormen de poort daartoe. Tegelijkertijd bent u gefascineerd door deze oceanische wereld, een wereld waardoor u constant bestookt wordt met fobieën, dromen, obsessies, psychosomatische kwalen en andere symbolen van een autonoom leven, een wereld met een eigen bewuste wil die u niet onder controle heeft. Het is voor u van belang dat u de uitdaging van het onbewuste aangaat en de diepten ervan gaat onderzoeken, dat u gaat luisteren naar uw gevoelens, dat u bezig bent met uw familieverleden en uw dromen. Als u het probleem dat u heeft met de onzichtbare en niet-rationele wereld van het innerlijk durft aan te pakken, zult u er eerst in leren zwemmen en er vervolgens creatief mee aan de gang leren gaan. Een goede zwemmer hoeft nooit bang te zijn om te verdrinken, al is het water nog zo diep.

Zo kan een van uw grootste angsten, namelijk om emotioneel gekwetst, afgewezen en vernederd te worden, een onverwoestbare basis worden waaraan u een groter vertrouwen kunt ontlenen, zowel in uzelf als in uw waarde als gewoon mens. Want door uw emotionele remmingen en angsten onder ogen te zien, zult u het deel van u zelf dat zich diep gekwetst voelt en zich daarom defensief opstelt, weer kunnen helen. Dat zal u weer meer respect geven voor uw lichaam, uw alledaagse behoeften, en uw waarde als individu. En het psychologisch inzicht dat u verwerft tijdens dit proces, kunt u uiteindelijk wellicht gebruiken om hulp te geven aan anderen, die nog geen manier hebben gevonden om hun emotionele moeilijkheden te overwinnen.


Astrologische data gebruikt voor Psychologische Horoscoop Analyse
voor Barack Obama (mannelijk)
geboortedatum: 4 aug 1961 kloktijd: 19:24
in Honolulu, HI (US) U.T: 05+24
157w52, 21n18 sterrentijd: 15:46:38

PLANEETSTANDEN
planeet teken graad beweging
Zon Leeuw 12°32'53 in huis 6 direct
Maan Tweelingen 3°21'27 in huis 4 direct
Mercurius Leeuw 2°19'54 in huis 6 direct
Venus Kreeft 1°47'22 in huis 5 direct
Mars Maagd 22°34'36 in huis 7 direct
Jupiter Waterman 0°51'31 in huis 12 retrograde
Saturnus Steenbok 25°19'51 in huis 12 retrograde
Uranus Leeuw 25°16'15 in huis 7 direct
Neptunus Schorpioen 8°36'21 in huis 9 direct
Pluto Maagd 6°58'40 in huis 7 direct
Maansknoop Leeuw 27°53'33 in huis 7 retrograde

HUIZENVERDELING (Placidus)
Ascendant Waterman 18°02'41
2de huis Vissen 25°53'53
3de huis Stier 0°17'21
Nadir Stier 28°53'07
5de huis Tweelingen 23°58'28
6de huis Kreeft 19°01'00
Descendant Leeuw 18°02'41
8ste huis Maagd 25°53'53
9de huis Schorpioen 0°17'21
Midhemel Schorpioen 28°53'07
11de huis Boogschutter 23°58'28
12de huis Steenbok 19°01'00

MAJEURE ASPECTEN
Zon Vierkant Neptunus 3°56
Maan Sextiel Mercurius 1°01
Maan Driehoek Jupiter 2°30
Maan Driehoek Saturnus 8°02
Maan Vierkant Uranus 8°04
Maan Vierkant Pluto 3°37
Maan Vierkant Maansknoop 5°27
Mercurius Oppositie Jupiter 1°27
Mercurius Oppositie Saturnus 6°59
Mercurius Vierkant Neptunus 6°16
Venus Vierkant Mars 9°12
Venus Driehoek Neptunus 6°49
Venus Sextiel Pluto 5°11
Venus Sextiel Maansknoop 3°53
Mars Driehoek Jupiter 8°17
Mars Driehoek Saturnus 2°45
Jupiter Conjunct Saturnus 5°32
Jupiter Vierkant Neptunus 7°44
Uranus Conjunct Maansknoop 2°37
Neptunus Sextiel Pluto 1°38
Pluto Conjunct Maansknoop 9°05
Zon Oppositie Ascendant 5°29
Maan Oppositie Midhemel 4°27
Uranus Oppositie Ascendant 7°13
Maansknoop Oppositie Ascendant 9°50
De getallen geven de orb aan. d.w.z. de afwijking van de exacte aspecthoek.