Psykologisk Horoskop Analyse

for Steve Jobs, født 24 Februar 1955
Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2015
EPHN 6212.502-2, 24.2.15
INDHOLDET AF DENNE ANALYSE

I. Introduktion

II. Din Psykologiske Type

Sensitiv respons på andres behov *Kampen for objektivitet og selvberoenhed *Problemer med at kommunikere med andre

III. Karakter og Skygge

Digterens vision af sjælen som livets inderste kerne *Ønsket om at transcendere den verdslige virkelighed åbner porten til fantasiens verden *Identifikation med en mytisk rolle *En mystisk vision af kærligheden volder problemer i dagligdagen *Den kreative visions daimon vejer tungere end materielle behov

Skjult kynisme og materialisme *Frygten for at være kedelig *Problemer med at acceptere en banal og ordinær skygge

Kærlighed til den usynlige verden *Skjult sensualitet og materialisme *Behov for at høre til *En stærk trang til selvudtryk ligger i skyggen

IV. Familiebaggrund

Familiemyter og psykologisk arv *Billedet af faderen i en mands horoskop *En yndefuld, men ubeslutsom figur *Balancegang mellem idealisme og realisme

Billedet af moderen i en mands horoskop *Mangel på et egentligt forhold *Forsømmelse af emotionelle behov og udtryk *Selvopofrelse som attitude *Befrielsen af en indespærret romantisk ånd

V. Parforhold

Tiltrækning til en rationel partner *At lære at respektere praktisk sans *Hjemlig hygge er ikke nok *Et hengivent hjerte *Tendens til overdrivelse

VI. Vejen til Integration

At forsone sig med dagliglivets rytme *At konfrontere sig med frygten for misforståelse og kritik

to top

I. INTRODUKTION

Engang i en mindre videnskabelig æra end vores var astrologien et agtet studium, baseret på meget gamle og empirisk registrerede principper og anvendt af de lærde med henblik på at opnå større indsigt ikke blot i fremtiden, men tillige i sjælen. Med Oplysningens tidsalder og menneskets voksende kendskab til det fysiske univers, så det for en tid ud til, at astrologien sammen med andre symbolske kortlægninger af kosmos var blevet en anakronisme - sammenstykninger af overtroisk nonsens, som afspejlede en mere uvidende og lettroende æra. Men trods al bagvaskelse synes astrologien overraskende nok at have nægtet at gå samme vej som troen på, at jorden var flad, besværgelsen af dæmonerne, og forsøgene på at forvandle bly til guld. Den lever og har det godt, vokser i popularitet og har atter gjort sig fortjent til forstandig respekt - for den er blevet bragt ind i vor moderne æra via vort voksende kendskab til psykologi og menneskets sjælelige natur. Efter i mange århundreder at have været udsat for undertrykkelse og latterliggørelse, har astrologien modbevist og overlevet sine modstandere og demonstrerer med stor veltalenhed, at den har noget meget værdifuldt at bibringe det moderne individ, som søger selvforståelse.

I denne horoskopanalyse har vi bestræbt os på, ved benyttelse af astrologiens og psykologiens indsigter kombineret med avanceret computerteknologi som hjælperedskab, at give dig et astrologisk portræt, der er ganske enestående og individuelt fokuseret, og som har til formål at skabe større selvindsigt. Dette er ikke en spådomsastrologi, men snarere en psykologisk astrologi, der er udviklet til et så dybt og forfinet niveau, det nu engang er muligt inden for rammerne af en computerfortolkning. Ingen computer er i stand til at yde det samme som en erfaren astrolog. Men vi tror, du vil anse denne analyse for at være en i forbløffende grad dybtgående og skarpsindig fortolkning af de komplicerede kræfter, der arbejder i dig.

Shakespeare skrev engang at hele verden er en scene og alle mænd og kvinder blot aktører. På en vis måde er dit fødselshoroskop en metafor for det individuelle skuespil, med fuld sceneopbygning, rollefordeling og fortælling, som udgør den inderste kerne i din rejse gennem livet. Du kan have nytte af at huske metaforen med teaterscenen, mens du læser de forskellige afsnit af dit astrologiske portræt, for det kan hjælpe dig med at forstå den egentlige mening med skæbnen, sådan som den afspejles i astrologien. Skæbne betyder ikke at være udsat for vilkårligt forudbestemte hændelser. Den ligger gemt i de karakteregenskaber, som udtrykker dine inderste og dybeste behov, konflikter og længsler. Intet menneske kan være nogen anden end den, han eller hun er; og hver eneste oplevelse i livet, den være sig beskeden og forbigående eller voldsom og transformerende, afspejler på en eller anden måde individets karakter.

to top

II. DIN PSYKOLOGISKE TYPE

Det righoldige spektrum af individuelle karaktertræk, som afportrætteres i dit fødselshoroskop, skal for dit vedkommende, som for enhver andens, betragtes på baggrund af et særligt temperament. Man kunne kalde dette temperament for din psykologiske "type", for det udtrykker din typiske eller karakteristiske måde at reagere på de situationer, livet tilskikker dig. Ingen påbegynder livet hel eller fuldkommen, og alle mennesker har deres særlige stærke sider - forfinede og veltilpassede indre egenskaber - der hjælper dem i omgangen med udfordringer, konflikter og problemer. På samme måde har alle mennesker deres særlige svage sider - indre psykiske karaktertræk, der er uudviklede, forsømte og problematiske.

Din psykologiske type forbliver ikke statisk og uforandret gennem hele dit liv. Der findes noget inden i hver eneste af os - hvadenten vi kalder det for det ubevidste, Selvet eller sjælen - som stræber mod balance og fuldkommenhed, og som forsøger at integrere alle de kvaliteter eller psykiske karaktertræk i vores liv, som er blevet forsømt eller undervurderet. På bestemte afgørende tidspunkter i livet synes det, som om en central kerne, der er dybere og klogere, end det bevidste "Jeg", drager os ind i konflikter, der gør os i stand til at udvikle vore svage sider, så vi kan blive mere hele mennesker. Du vil derfor opdage, at der i de følgende afsnit vedrørende din psykologiske type er indbygget nogle forslag til, hvorledes du kan lette denne indre proces henimod et mere afbalanceret syn på tilværelsen. Livet gør dette for os, før eller siden. Men sommetider lønner det sig og kan tillige gøre tingene mindre problematiske, hvis vi samarbejder med processen.

to top

Sensitiv respons på andres behov

De medmenneskelige forhold betyder alt for dig, og andres følelser står først på din værdiskala. Og dog bliver du ofte fanget i en konflikt mellem dit behov for varme og nærhed med andre og så behovet for privatliv, plads og frihed til at dyrke dine egne interesser - som ofte omfatter abstrakte begrebsdannelser helt adskilte fra den menneskelige virkelighed. Du nærer stor medfølelse med andres problemer og kan ofte spille rollen som den gode mor eller far over for venner og dem, du holder af, som har behov for at græde ud ved en forstående skulder. Men din vurdering og erkendelse af andre er ofte skarpere og mere kritisk end dit hjertes respons, og du svinger hyppigt mellem indføling og irritation. Sommetider taler din mund, endnu før du har haft chancen for at moderere dine ord med din sædvanlige takt og venlighed, og låner stemme til et uudtrykt, men stærkt behov for at blive ladt alene. Du elsker at føle dig behøvet og bryder dig ikke om at såre folk; og du er i stand til at udvise betydelig loyalitet og hengivenhed over for dem, der står dig nær. Du ejer tillige den sjældne egenskab at kunne få andre til at føle sig godt tilpas og mærke deres øjeblikkelige behov, uden at de behøver sige noget om det. Men du er ofte fremmed for dig selv - til tider venlig i urimelig grad, og andre gange kritisk og påståelig over for den selvsamme person. Din største tilfredsstillelse i tilværelsen udspringer af følelsen af, at du har givet andre noget og hører til i en større menneskelig familie, hvori du har en værdsat plads. Men du indeholder også en fri og omvandrende ånd, som føler sig tiltrukket af dem, der er reserverede og uafhængige, og som irriteres over de emotionelle ansvar, du så villigt påtager dig for andre.

to top

Kampen for objektivitet og selvberoenhed

Måske lægger du sommetider for stor vægt på menneskelige relationer og frygter at være alene og adskilt fra andre, mens sandheden er, at du indeholder en kompliceret blanding af egenskaber og til tider har brug for at kunne trække dig tilbage og finde mening og næring indefra. Du er tilbøjelig til at lade dig selv blive for afhængig af, at en partner, ven eller lærer forsyner dit liv med retning og struktur, samtidig med at du undertrykker dit eget behov for at dyrke de interesser, der ikke angår dem, du holder af. Du er sommetider bange for at blive betragtet som selvisk, men din definition af dette ord er temmelig suspekt og stammer muligvis fra holdninger, der var fremherskende i din barndomsfamilie, hvor "selvisk" var ensbetydende med ikke at gøre det, en anden mente, du burde gøre. Du har brug for at udvikle større tillid til din egen ret til at have dine egne meninger og synspunkter og opbygge større tiltro til de relationer til andre, som du har ofret så megen kærlighed, tid og omsorg; for hvis du ignorerer dine egne krav om plads, frihed og ærlighed i udtrykket, vil du ikke kunne undgå at komme til at hade og misunde andre, når de beder om lignende friheder for sig selv. Da du elsker harmoni, glemmer du måske, at også du nu og da har brug for konflikter og afstand for at kunne gro.

to top

Problemer med at kommunikere med andre

Et andet område af dit liv, hvor konflikten mellem dine følelsesmæssige behov og behovet for uafhængighed kan ytre sig, er udvekslingen af ideer. Du mangler bestemt ikke intelligens; tværtimod er du muligvis begavet med en dyb indsigt og ideer, der fortjener at komme til udtryk, og som er højst originale og inspirerede. Men du er tilbøjelig til at føle dig utilstrækkelig på det mentale område og tro, at andre er klogere end du, fordi du har brug for tid til at formulere og udtrykke dine ideer. Du skal passe på ikke at komme til at overkompensere med en form for falsk intellektualisme eller udvikle en vred foragt for intellektuelle sysler, hvilket i virkeligheden vil være et forsvar imod følelser af misundelse og utilstrækkelighed. At gøre studier og dyrke dine interesser og eventuelt en karriere, der tester og udfordrer dit intellekt, vil formodentlig være berigende for dig og give dig stor tilfredsstillelse. Men for at rejse på det mentale område må du være forberedt på at rejse alene - med andre ord, at definere og udtrykke dine egne synspunkter. Den dag du er i stand til at kaste dig ud i argumenter og konfrontationer på baggrund af dine egne værdier, kan du bringe en virkelig original og uafhængig ånd med ind i de relationer, du sætter så stor pris på; og sikkerheden og varmen i den personlige verden, som du har anstrengt dig så meget for at give næring, kan tjene som en stabil basis for dine spændende rejser ind i kundskabernes og selvudtrykkets verden.

to top

III. KARAKTER OG SKYGGE

En af de mest betydningsfulde indsigter indvundet af dybdepsykologien har været afsløringen af, at mennesket besidder en dobbelt natur og indeholder en bestemt polaritet mellem et bevidst og et ubevidst selv. Der er det individ, du kender - "Jeg'et" som tænker, føler og handler på tilvante måder, og som du identificerer som dig selv. Og der er et andet skjult individ - skyggesiden - som indeholder din personligheds mindre acceptable og mindre udviklede aspekter, og som kæmper for at blive værdsat i dit liv samtidig med, at den bringer forstyrrelse i din selvtilfredse ego-forestilling. Samspillet mellem den bevidste og den ubevidste side af dig finder sted i en evigt skiftende dans, forandrer sig på forskellige etaper af dit liv og ændres i forhold til det pres og de udfordringer, du møder. Spændingen imellem de primære karaktertræk i dit indre drama, som vil blive beskrevet i de følgende afsnit, udgør selve den energikilde, der forsyner dit liv med bevægelse, formål, konflikter og vækst. Der findes andre egenskaber i dig - medaktører, der blander sig med og kommer i konflikt med hovedaktørerne, og som således gør dig til det unikke individ, du er. I de tilfælde, hvor disse markerer sig stærkt i dit horoskop, har vi includeret en beskrivelse af dem også. Den skildrede historie, med dens komplicerede vekselvirkning mellem lys og skygge, fremstiller således det, der i virkeligheden menes med individuel skæbne.

to top

Digterens vision af sjælen som livets inderste kerne

Digteren von Hoffmannsthal skrev engang, at virkeligheden er den største fortryllelse, vi nogensinde kommer ud for. Din virkelighed er helt bestemt et fortryllet sted, der drager næring fra et indre reservoir af billeder og drømme, og udspringer af en dyb, irrationel overbevisning om, at en numinøs kraftkilde arbejder ikke blot i dine egne kreative bestræbelser, men i livet som helhed. Det betyder ikke, at du er religiøs på nogen konventionel måde, ikke engang mystisk i den almindelige betydning af ordet; for fantasiens verden er alt for kaotisk, lidenskabelig og til tider for mørk til, at du kan tilbede den med den spirituelle fanatikers sædvanlige ydmyghed. Men alt, hvad du oplever omkring dig - mennesker, steder, situationer - er i sidste ende underlagt din indre vision angående disse tings formål og essentielle betydning.

Livet interesserer dig kun i det omfang, det har optimal lighed med det mytiske drama, du oplever inden i dig selv, og som du på din egen måde stræber efter at udtrykke. Såfremt ordet er dit foretrukne medie, fungerer det blot som en linse, der har til opgave at fremkalde dybere erkendelser i læseren eller tilhøreren; og du kan ikke fordrage at skulle forklare dig selv eller din mærkelige vision nærmere over for mere prosaiske sjæle, der mener, at en ting er en ting fremfor et symbol, en åbning og et kar. Da din troskab mod fantasiens verden er så stor, er din tilslutning til de mere konventionelle leveregler sporadisk; og mange mennesker anser dig sikkert for at være en smule mærkelig eller excentrisk, eftersom det, der betyder noget for dig, forekommer dem meningsløst, og det, der betyder noget for dem, ofte forekommer dig simpelthen kedsommeligt og banalt. Du er på et meget dybt niveau viet til en indre stemme, og en hvilken som helst partner i dit liv er nødt til at forstå dette og tilpasse sig det, såfremt forholdet skal kunne fungere. Selv dem du elsker mest, er du tilbøjelig til at omdanne til symboler, der kan inspirere og forme din indre verden af billeder og drømme. Eller sagt på en anden måde, den verdslige verden og almindelige menneskers almindelige handlinger indgydes en karakter af magi og mening, som til stadighed giver din fantasi ny næring.

to top

Ønsket om at transcendere den verdslige virkelighed åbner porten til fantasiens verden

Selvom du går omkring tilsyneladende klarhovedet og ansvarsfuld, er det kun den ene halvdel af dig - om overhovedet så meget - der lever i denne verden. Den anden halvdel er indbygger i et ukendt og magisk rige, for du går gennem livet på en måde, som havde du bestandig den ene fod udenfor og ventede på at vende hjem. Hvis du aldrig har set filmen "ET", så burde du gøre det, for sommetider giver du det indtryk, at du er landet her på jorden ved et hændeligt uheld, eller at du er inkarneret efter en eller anden uudgrundelig kosmisk plan, som de utvivlsomt vil åbenbare for dig senere; og alt, hvad du foretager dig i det almindelige liv, har et skær af ubundethed, som om du som en god buddhist under alle omstændigheder betragtede det som illusorisk. Du ejer en tydelig kanal til en mystisk og numinøs indre verden, og hvis der overhovedet er forstand skabt i dig, så tager du denne begavelse særdeles alvorligt og undlader at foregive, at du i virkeligheden er et fornuftigt, logisk væsen; for denne kanal er kilden til din kreativitet og din potentielle fuldbyrdelse. Du ejer en dyb trang til at tjene noget, der er større end dig selv, og det er ikke sandsynligt, at du vil kunne finde dette noget her på jorden, uanset hvor meget du tilbeder og idealiserer et andet menneske. Det er det transpersonlige rige, du først og fremmest skylder din troskab, ikke en kæreste eller en familie; og får du opstillet din prioriteringsliste rigtigt, er der ingen grund til, at du ikke skulle kunne finde lykke i dit personlige liv såvel som fuldbyrdelse gennem kreativt arbejde, til trods for dit sinds og hjertes noget melankolske anstrøg.

Det er sandsynligt, at den ene af dine forældre - formodentlig din far - var fraværende under din barndom, fysisk eller psykisk, eller at han omgav sig med en aura af bedrøvelse og opofrelse. Dette har givet dig en følelse af at være forældreløs, hvilket ikke er så negativt, som det lyder. Eftersom du var forældreløs på et psykologisk niveau, søger du efter et dybere og mere symbolsk forældreskab, og dette leder dig ind i fantasiens og sjælens indre verden. Det eneste problem med en sådan dyb forbindelse til en mystisk kilde er, at du også er nødt til at kunne klare dig i det verdslige liv, for dette vil trænge sig ind på dig uanset dybden af din vision og omfanget af din indre hengivelse. Du bliver nødt til at udvikle faste grænser samt en evne til at efterkomme øjeblikkets krav, for dette tillader dig at øse af din kreative fantasi, uden at du udmatter dig selv, og uden at materielle problemer akkumulerer i en sådan grad, at dit liv ender i elendighed.

to top

Identifikation med en mytisk rolle

Der er noget temmelig heroisk og mytisk over din opfattelse af livet. Det meste af tiden har du tendens til at identificere dig med en af dine egne fiktive figurer, og det er ikke nok for dig simpelthen at udtrykke din indre verden i kreativ form. Du indeholder tillige et anstrøg af heroisk kaldelse og længes efter at forandre verden, så den kan marchere til samme magiske trommehvirvel, som du selv. Du har tendens til at kaste dig over verdslige sager, der minder om dine egne indre konflikter, idet du således på den ene side personificerer ydre hændelser, så de giver dig følelsen af engagement, og på den anden side transformerer personlige dilemmaer til arketypiske sådanne. Uanset medie vil dit udtryk indeholde et budskab, for du er fast overbevist om, at den vision, der betyder så meget for dig selv, kan ændre på verdens elendighed. Det er således i virkeligheden den arketypiske helt, du dybest set identificerer dig med - den ensomme troubadour, den modige omflakkende ridder, profeten med øjne, der ser langt ind i fremtiden, og med en stemme, der udtaler behovet for forandring. Hvis du ikke har nogen umiddelbar kreativ kanal - og det burde du have -skal du passe på, at du ikke som en anden Pygmalion går i gang med familie, venner og kærester, for du ejer en meget stærk trang til at indgyde din egen imaginære verden i det konkrete liv; og det kan sommetider gøre dig intolerant over for andres måde at fungere på og gøre dig stærkt opsat på reformer.

Du mener at have ret, for du er blevet berørt af gudernes ånde. Problemet er ikke, at du måske tager fejl, men at andre mennesker har andre guder, og nogle af disse er mere verdslige end dine. Skønt du ikke ejer nogen aggressiv karakter - dertil er du for meget af en drømmer - er du noget af en urostifter, en poet, der ønsker at forandre verden ved hjælp af visioner og drømme. Dette er din store begavelse, og hvis du er i stand til at finde det rette medie, er det sandsynligt, at du i sidste ende vil komme til at påvirke mange mennesker stærkt og gennem dine egne kreative bestræbelser åbne dem for den indre verden. Men du er nødt til at udvikle tolerance - hvilket aldrig er nogen udpræget egenskab hos mennesker, der identificerer sig med arketypiske figurer - og tålmodighed, og måske endog humor i forhold til dig selv nu og da, for at afholde dig fra at være alt for heroisk hele tiden.

to top

En mystisk vision af kærligheden volder problemer i dagligdagen

For dig har kærligheden ikke meget at gøre med din elskedes dagligdags personlighed og fysiske egenskaber, men langt mere med det numinøse "noget", som du ser skinne gennem ham eller hende. Du har tendens til at idealisere kærligheden og den elskede i en sådan grad, at den anden bliver en form for muse, en katalysator for kreativ inspiration; og til tider virker dette så stærkt i dig, at din elskedes kropslige tilstedeværelse stiller sig i vejen for din tilbedelse af sjælen. Du er særdeles følsom over for bedrøvelse og lidelse, idet du betragter disse som uundgåelige vilkår for den, der er åben for en højere verden, men fanget på jorden. Dit billede af kærligheden har en bitter, sørgmodig farve, som hverken er negativ eller destruktiv, men som idealiserer opofrelsen. At give afkald på den øjeblikkelige tilfredsstillelse synes at åbne for en dybere, mere universel kærlighedskvalitet, og du har meget til fælles med Middelalderens troubadourer, der tilbad den elskede på lang afstand.

Du er således enten selv villig til at bringe betydelige ofre i dine personlige kærlighedsforhold (ved at elske en, der er uopnåelig, gift i forvejen eller som bor langt borte), eller du vil formodentlig føle dig tiltrukket af mennesker, som har lidt ondt i livet, og som bærer sårene med mild værdighed. Der hviler et skær af "mater dolorosa" over din kærlighedsevne, som om al menneskelig kærlighed dybest set er tragisk, fordi menneskene er dødelige, og tid og alder ødelægger alt det, der engang var smukt og lovende. Denne brod og sarte finfølelse forlener din personlighed og dit kreative arbejde med megen medfølelse, mildhed og skønhed. Men indimellem har du måske nok behov for, at den ikke bestandig kommer i første række; for ellers risikerer du at miste din humor over for tilværelsen, at ignorere de kærlige handlinger fra mennesker omkring dig, som prøver at gøre dig lykkelig, eller forvandle det, der kunne have udviklet sig til et sundt og fuldbyrdet forhold til sidste akt af en tragedie.

to top

Den kreative visions daimon vejer tungere end materielle behov

Din sjæl er således lig profetens og troubadourens, også selvom du måske aldrig har forsøgt at udtrykke din personlige vision, og selvom din fantasi og dit kreative talent hidtil har ligget uberørt hen. Det er meget nødvendigt for dig at have et kreativt medie, for din indre verden er rig og ubegrænset; og denne verden betyder dybest set langt mere for dig, end noget som helst konventionelt forslag fra samfundets eller dine kæres side med hensyn til, hvad livet egentlig handler om. Penge er rare at have, tryghed er ønskværdig og hverdagens glæder attraktive; men dybest set er du villig til at forsage alt dette, eller i hvert fald en hel del heraf, blot du kunne finde det rette sprog, verbalt, visuelt eller fysisk, til at besynge det sjælens rige, der udgør din sande virkelighed. Den ejendommelige verden af myter og æventyr er spillevende i dig, og alt, hvad du møder i tilværelsen, opløftes til symbolernes sprog - eller i det tilfælde, at du ikke kan fremkalde andet af en stud end et brøl, er den overhovedet ikke værd at beskæftige sig med. Du kan gøre dine omgivelser rasende over din skødesløse forkastelse af ting, som de finder betydningsfulde; men ingen kan betvivle seriøsiteten af din vision eller righoldigheden af din fantasi, eller din umiskendelige forestilling om et liv, der er større, dybere og mere meningsfuldt end denne tilværelse.

to top

Skjult kynisme og materialisme

I modsætning til din poetiske vision af livet og den farve og det drama, du sædvanligvis indgyder det, findes der en anden hovedfigur i dit indre psykiske drama. Denne figur indeholder alle de mere verdslige, jordbundne og ordinære egenskaber, som du har været nødt til at udelukke fra din livsstil og dit værdisystem for at kunne opretholde kontakten med din rige, indre verden. Skønt du er tilbøjelig til at nære en vis hemmelig foragt for de fantasiløse mennesker, som ikke er i stand til at stige op i den transpersonlige verden eller intuitivt erkende den skjulte betydning, der ligger gemt i hver eneste oplevelse, så indeholder du dog også selv en banal, ordinær og materialistisk side. Men denne dimension af din karakter bliver sandsynligvis undertrykt og ubevidst projiceret ud på mindre evnerige eller fremsynede sjæle, over for hvem du i så fald kan føle dig overlegen og fornøjeligt misforstået. Denne anden side af dig lever i dit ubevidstes skyggerige, og skulle du møde den i dig selv, vil den sandsynligvis få dig til at føle dig forlegen, usikker på dig selv og utilstrækkelig. Og alligevel har du brug for at få et bedre forhold til denne din personligheds skjulte skygge - ikke blot for at den kan hjælpe dig med at klare dagliglivets begrænsninger, men også for at holde dig inden for grænserne af det menneskelige, så du ikke inflaterer og flyver bort i identifikation med dine indre mytiske figurer i en sådan grad, at du mister kontakten med menneskene omkring dig.

to top

Frygten for at være kedelig

Sommetider er der en mærkelig klap, der går ned mellem dit sind og den righoldige fantasi, der giver dig den nødvendige næring. Du vil kunne opleve denne klap som en art blokering af kreativiteten - et pludseligt tab af vision og inspiration - eller den kan komme til udtryk som en nagende følelse af utilstrækkelighed og mindreværd, der får dig til at betvivle værdien af dine kreative bestræbelser. Årsagen til denne vanskelighed ligger i dit dårlige forhold til det almindelige liv og almindelige mennesker - som om din skyggeside, der hovedsagelig beskæftiger sig med dine umiddelbare livsomstændigheders almindelige hverdag, bliver træt af at være henvist til bunden af din sjæl og rejser sig i oprør. I stærk modsætning til den selvtillid, ja ligefrem arrogance, hvormed du skrider gennem myternes domæne og gør fælles sag med din fantasis guddommelige væsener, er du mærkværdigt klodset med hensyn til almindelig menneskelig kommunikation og finder det sommetider vanskeligt at opretholde en konversation, hvis emnet ikke berører det Meningsfulde og det Signifikante. Selvom du gør dit bedste for at skjule disse pludselige huller bag en art grænseløs ophøjethed - hvorfor overhovedet spilde tiden med at tale om meningsløse banaliteter - er det måske mere sandfærdigt at sige, at du er bange for den almindelige dialog og frygter for at komme til at lyde uintelligent og kedelig. Du er tilbøjelig til at være dogmatisk indtil det defensive i din insisteren på, at alene din indre virkelighed er relevant, og dette får dig til at føle dig akavet i den hævdvundne verden af kontakter af typen "Hvordan går det så?". Du vil måske blive forfærdet ved at erfare, at du selv, såsnart du giver dig til at tale om almindelige ting, bliver ganske udpræget almindelig - ja ligefrem langsom, fantasiløs og pedantisk.

Dette kan lyde barsk, måske endda fornærmende; men det ville være synd, hvis du brugte din betydelige fantasi og dine gode udtryksevner til at forsvare dig mod bare engang imellem simpelthen at være menneske. Hvis du kunne tillade dig selv at slappe af indimellem og være ganske tåbeligt dødelig, ville du nok opdage, at der findes mange positive kvaliteter ved din skyggeside, som du har brug for til at afbalancere din righoldige, poetiske sjæl. Blandt disse kvaliteter finder du evnen til at acceptere din menneskelige lod, hvilket til gengæld betyder, at dit kreative sprog faktisk kan nå andre mennesker - de mennesker nemlig, som det formodentlig er beregnet for. Denne jordnære, langsommelige og pedantiske skygge, der hovedsagelig udtrykker sig i en art treven, konkret tankegang, kan også give dig den nødvendige tålmodighed til at bearbejde dine kreative udgydelser rigtigt, så de bliver forståelige og ikke blot esoteriske og obskure. Og der findes en tør, ironisk humor i denne tilsyneladende sløve og fantasiløse side, som kan gøre underværker ved lejlighedsvist at opløse din intellektuelle pompøsitet og gøre dig realistisk med hensyn til, hvad du i virkeligheden magter at omsætte på det aktuelle marked.

to top

Problemer med at acceptere en banal og ordinær skygge

Din lidenskabelige, poetiske sjæl afbalanceres således gennem en skjult side af dig, der er langt mere sat, konventionel, jordbunden og langsommelig. Selvom du måske finder denne side af dig selv og beskrivelsen af den irriterende, kan den skjulte dimension af din personlighed bidrage med en hel del til dit liv. Den kan give dig den realistiske fornemmelse for grænser, der kan skære dine kreative aspirationer ned til overkommelig og opnåelig størrelse; den kan give dig lov til at være almindelig og menneskelig, når inspirationen midlertidigt har forladt dig, og tillade dig at nyde tilværelsen og andre mennesker, også når du ikke er grebet af en indre vision eller daimon; og den kan bevare din humoristiske sans vedrørende dig selv og tilværelsen. Du har brug for at integrere disse egenskaber i din verden og i dine værdier, for psyken bryder sig ikke om overdrivelse. For megen identifikation med dine fantasifigurer kan resultere i, at du overvældes af blokeringer og depression, som ødelægger netop det, der betyder mest for dig - dette at tjene en indre kreativ kilde, der er din idelige fælle og daimon, sommetider ven, sommetider fjende, eftersom den ikke tillader dig nogen stille tilfredshed, men evindeligt vital og uforklarligt mystisk, hvadenten du kalder den sjælen, det ubevidste, Gud, Djævelen, kunst eller kærlighed.

to top

Et par andre betydningsfulde karaktertræk

De egenskaber, der hidtil er blevet beskrevet, udgør i deres fundamentale modsætningsfyldthed hovedtemaet for din indre historie. Foruden disse figurer findes der et par andre indbyrdes modstridende skikkelser antydet i dit fødselshoroskop, som formodentlig vil være genkendelige i dit liv. Disse skikkelser vil kort blive beskrevet i de følgende afsnit.

to top

Kærlighed til den usynlige verden

Selvom du tilsyneladende lever på jorden som andre mennesker, dvæler dit sind dog i en højere, mere æterisk virkelighed. Du er et sensitivt og idealistisk menneske, der ikke befinder sig helt godt inden for den materialle tilværelses begrænsninger og skel. Som Platon begærer du det Gode, det Sande og det Smukke, og genfinder du ikke glimtet af din drøm i dine jordiske livsomstændigheder, det være sig i kærlighed, kreativitet eller studier, så kan det gøre dig deprimeret eller ligefrem syg. Der må være Noget Mere, siger du til dig selv, for du er ude af stand til at leve med og acceptere livets hårde realiteter. Det virker, som om du mangler et beskyttende lag, som andre mennesker tilsyneladende er i besiddelse af; følgelig vil livet nemt kunne give dig nogle skrammer. Men du tror så helhjertet på en transcendent virkelighed, at det som regel lykkes for dig at fange et glimt af den,et glimt som - uanset styrke - er tilstrækkeligt til, at du klarer skærene med fornyet tillid.

Denne udefinerlige, æteriske og verdensfjerne karakter er kilden til mange af dine tilsyneladende uforudsigelige og uforklarlige oplevelser. Du vil egne dig til en livsstil og et erhverv, som kan udnytte og værdsætte din idealisme og din tro, fremfor at knuse den. Alle fantasiens produkter er meningsfulde for dig, og det i endnu højere grad end den fysiske verdens objekter, som betyder så meget for andre. Spirituelle værdier og idealer er nødvendigheder for dig, men du må også have mod til at lade dig konfrontere med mere konventionelle religiøse formulae, og samtidig bevare tilliden til dine egne indre oplevelser. For det er ikke en moralkodeks, du søger, ejheller en dogmatisk udlægning af det guddommelige, men snarere den direkte oplevelse af en transpersonlig virkelighed, som kan give dig håb og tryghed og værdsættelse af din drøm om skønhed, godhed og sandhed i tilværelsen. Ellers vil livet såre dig, for uden sådanne værdier som basis, er du alt for tyndhudet og mangler den hårdførhed, der skal til for at fordøje nogle af tilværelsens mere brutale tilskikkelser. I så fald løber du risikoen for, at du i din desillusion og fortabthed kommer til at gøre andre mennesker - især partnere - til dine halvguddommelige beskyttere og bærere af den spirituelle bekræftelse, du higer efter. Og disse andre vil, når de placeres i en så umulig situation, uvægerligt svigte dig, for det du søger, findes kun inden i dig selv. Livet vil dog sluttelig udfordre dig m.h.t. din tilpasning til den materielle verden, for indsigt i de højere sfærer er ikke meget værd, hvis den ikke kan fungere inden for den faktiske verdens kontekst.

to top

Skjult sensualitet og materialisme

I modsætning til dine mystiske længslers klare lys, findes der en anden hovedfigur i dit indre psykiske drama. Denne skjulte dimension i din personlighed indeholder alt det, du har udelukket fra dine bevidste værdinormer og adfærdsmønstre i jagten på de høje idealer; den omfatter kroppens domæne, din sensuelle natur og den undertrykte materialisme, du foretrækker ikke at vedkende dig. Denne skyggeside kan optræde som en indre fjende, hvis du nægter den værdi, og kan modarbejde dig i form af vanskeligheder med helbred, penge og verdslige affærer i det hele taget. Da du indvendig vender den ryggen, kan denne indre fjende se ud, som om den tilhører andre i verden udenfor - personer som gør dig livet besværligt gennem deres fysiske krav, deres mangel på anerkendelse af finere værdier, deres grovhed og brutalitet, emotionelt eller fysisk. Det, et menneske ikke kan forholde sig til i sig selv, tiltrækkes uvægerligt fra de ydre omgivelser.

Det ville være i overensstemmelse med dine spirituelle idealer at tro, at de mørkere, mere primitive og mere sensuelle dele af din personlighed kan transcenderes ved hjælp af personlig anstrengelse. Og mange esoteriske doktriner belærer da også om, at vi gennem arbejde kan løfte os op over vores basale natur og opleve en renere form for væren. Det er ikke meningen her at berøve dig modet til at forsøge; for uden idealer som dine ville vi alle stadig leve i huler og slå hinanden fordærvet med vore køller. Men fra et psykologisk synspunkt er denne din personligheds skyggeside - d.v.s. den karakter i dit indre drama, som står i modsætning til din forfinelse, din ophøjede idealisme, og dine aspirationer i retning af en mere transpersonlig dimension i livet - ligeså værdifuld og betydningsfuld for din udvikling, som din bevidste overbevisning. Kreativt behandlet kan denne figur give dig materiale, vitalitet og evne til en ægte fremfor en hyklerisk kærlighed. At prøve at ekskludere instinktområdet, fordi det er af en "lavere" natur, kan kun resultere i dets ubevidste oprør imod dig.

I dit fødselshoroskop bliver forskellige væsentlige temaer beskrevet, og der findes yderligere et par karaktertræk, som ligeledes spiller en vigtig rolle i din historie. Disse figurer vil kort blive omtalt i de følgende afsnit.

to top

Behov for at høre til

Følelsen af at høre til en større menneskelig familie og finde næring herved stikker meget dybt i dig. Enhver person er dig værdifuld på et eller andet niveau, og du nyder at møde alle slags mennesker i alle mulige situationer - i toget, i flyveren, på cafeer og restauranter og overalt, hvor et par meningsudvekslinger kan bibringe dig en oplevelse af slægtskab med dine medmennesker. Du blander dig instinktivt med flokken og opfanger næsten telepatisk de uskrevne love i et hvilket som helst socialt miljø - hvad man "kan" og "ikke kan". Du bliver utilpas, hvis du isoleres i en upersonlig storby, hvor du hverken har nogen at mødes med eller telefonere til, eller hvis du strander ude på landet langt borte fra andre mennesker; for du føler dig bedst hjemme i omgivelser, hvor der er naboer, du kan hilse på, og butiksindehavere, der genkender dig. Du er tilbøjelig til at have mange venner - eller i det mindste en masse bekendte, som du kalder dine venner, selvom måske kun få af dem har noget tilfælles med dig - men du foretrækker et relativt behageligt selskab for intet selskab, også selvom den du er sammen med måske ikke er dig sjæleligt beslægtet. Du er i den grad forankret i dine omgivelser og har tilpasset dig de herskende attituder og manerer i de cirkler, hvor du færdes, at det indimellem kan være vanskeligt at finde ud af, hvem du virkelig er, og hvad du egentlig føler.

Det er ikke nogen ringe bedrift at være vellidt af næsten alle, du møder. Men din evne til at tiltrække dig andre menneskers venskab udspringer af din egen, dybe sympati for mennesker, og denne sympati eksisterer ikke kun på det overfladiske plan i form af almindelig interesse eller fysisk tiltrækning, men på et langt dybere niveau som en følelse af tilhørsforhold til den menneskelige familie. Den tid kommer, hvor livet sluttelig vil udfordre dig m.h.t. definitionen af din egentlige identitet og dit udtryk for dine egne, indre værdier og kreative potentialer, d.v.s. alle de områder, hvor du er nødt til at kunne tåle prøvelser i form af kritik og misbilligelse fra den gruppe, du tilhører. Du er lykkeligere i et fællesskab, end når du må stå alene og udsætte dig for angreb og fordømmelse; og dette kan sommetider være et handicap, for dine evner fortjener mere opmærksomhed. Men individuel anerkendelse betyder faktisk mindre for dig end den trygge, opfyldende oplevelse af at være en del af andre menneskers liv og opdagelsen af, at hvor du end bevæger dig hen i verden, vil der altid findes mennesker, der vil modtage dig som en ven.

to top

En stærk trang til selvudtryk ligger i skyggen

I modsætning til denne elskværdige og selskabelige personlighed findes der en skjult dimension i din karakter, som du har undertrykt eller udelukket fra dine bevidste værdinormer og adfærd for at opretholde dit netværk af venskaber og din følelse af tryghed inden for gruppen af ligesindede. Din ubevidste skyggeside er stærkt individualistisk, uafhængig og reserveret og ikke det mindste optaget af at opretholde gode forbindelser med nogen. Det er umådelig vanskeligt for dig at forene denne indre figurs naturlige arrogance, overlegenhed og selvcentrering med de socialt indstillede værdier, der indplacerer dig så tydeligt i kollektivet. Hvis du forbliver ubevidst om dette skjulte aspekt i dig selv, vil det formodentlig dukke op i form af en aggressiv rastløshed, en pludselig følelse af at være alene, misforstået og frustreret midt blandt de selvsamme mennesker, du har så stærkt behov for; måske vil du også kunne opleve at blive misundelig på dem, der er mere skamløse end du selv og ikke bange for at prale med deres essentielle anderledeshed og åndelige uafhængighed. Du er et gruppemenneske i to betydninger af ordet - tilbøjelig til at kunne lide joviale, sociale sammenkomster og også tilbøjelig til at deltage i en gruppe, der tilslutter sig en særlig politisk og social filosofi. Din skygge derimod er apolitisk, asocial og egenrådig, idet intet er vigtigere for den end din egen udvikling og dine egne præstationer, og massernes billigelse betyder her intet som helst.

De tilsyneladende negative kvaliteter, der er indeholdt i denne skjulte side af dig - arrogancen, den stærke egenvilje, kulden, ubarmhjertigheden og den autokratiske opførsel - bliver, når de vendes om og betragtes gennem en anden linse, forvandlet til selvtillid, viljesstyrke, selvstændighed, mod og loyalitet mod den individuelle sjæl. Men undertrykt og forvist til det ubevidstes underverden vil denne skyggeside kikke frem bag dit rolige ydre og afsløre en mere diktatorisk og arrogant personlig, end du ønsker, andre skal se; og den vil tvangsmæssigt drage dig ind i forviklinger, hvor du kastes tilbage på dine egne ressourcer. Bliver den derimod integreret i dit bevidste liv, kan den give dig perspektiv, mod og mulighed for at skabe noget virkelig originalt med de evner, du har fået.

to top

IV. FAMILIEBAGGRUND

to top

Familiemyter og psykologisk arv

Skønt du er et individ, er du udsprunget af en familiær baggrund. En familie er som en levende organisme og indeholder visse arvemæssige karakteristika, som er blevet overleveret gennem generationer. Den indeholder ligeledes et særligt sæt psykologiske dynamikker, et emotionelt klima, som har udgjort den allerførste jordbund, hvori din medfødte individualitet har søgt rodfæste i barndommen. Du indeholder derfor visse indre psykiske strukturer, myter og holdninger til livet, som du har erhvervet fra din familiære baggrunds psykologiske muld. Med andre ord, og for at vende tilbage til metaforen om teatret, så er figurerne i dit indre drama unikke, men de bærer på en familiær arv.

Astrologien kan ikke fortælle os om den fysiologiske arv. Men den kan fortælle os en hel del om den psykologiske arv, der løber gennem slægten på samme måde som rødt hår eller blå øjne. Psykologisk nedarvning af dybt rodfæstede holdninger finder ofte sted på skjulte, ubevidste niveauer, som de enkelte familiemedlemmer er uvidende om. Familiemyter bevæger sig ned gennem generationerne lige så sikkert som specifikke ansigtstræk. Et eksempel på en familiemyte kan være: "Alle mændene i vores slægt har været selvhjulpne og succesrige." Eller: "Alle kvinderne i vores slægt har været skuffede over deres mænd." Myter som disse behøver ikke blive udtalt, endsige erkendt, for de vandrer fra den ene generation til den næste via det ubevidste, og de meddeles på en mangfoldighed af subtile, nonverbale måder. Det drengebarn, der fødes ind i slægten af "succesrige" mænd, vil således arve et særligt sæt forventninger, som han vil reagere på alt efter sin egen natur og indre karakter. Og det pigebarn, der fødes ind i slægten med de "skuffede kvinder", vil arve visse holdninger over for parforholdet, som vil påvirke hende senere i livet, såfremt hun forbliver ubevidst om dette indre manuskript.

Da din familiebaggrund er en integreret del af din livshistorie, afspejles den i dit fødselshoroskop. Astrologien kan give særdeles nyttige indsigter i dette område af tilværelsen, for afhængigt af, hvor bevidst du er med hensyn til samspillet mellem din egen natur og din familiære arv, vil du have større eller mindre valgfrihed i livet. Også dine forældre er hver især afbildet i dit horoskop, skønt de ikke ligner virkelige tredimensionale mennesker, men snarere billeder, der personificerer et bestemt tema eller bestemte holdninger. Disse forældrebilleder afspejler, hvordan du personligt opfatter mor og far, hvordan de fungerer som strukturer i din egen psyke, og hvorledes de understøtter eller modarbejder udfoldelsen af dit eget indre drama. Den familiære baggrunds magt bør aldrig undervurderes, for den er ikke blot fortid. Den er en levende realitet i hver eneste af os. Som digteren Rainer Maria Rilke engang skrev: "Tro aldrig, at skæbnen er andet og mere end en fortætning af barndommen."

to top

Billedet af faderen i en mands horoskop

Faderen er ikke blot en virkelig person. Han er tillige et symbol på en indre struktur eller synsvinkel, hvorigennem du relaterer dig til livet. Det billede af din far, som findes aftegnet i dit fødselshoroskop, beskriver derfor tre forhold.
For det første er det et subjektivt billede af de egenskaber, du oplevede som mest fremherskende i dit forhold til din far - eller den, der havde rollen som din far i dine første leveår.
For det andet er det et symbol på, hvad det maskuline repræsenterer for dig, for din far var den første mand i dit liv og har derfor en stærk ubevidst indflydelse på, hvordan du udtrykker din egen maskulinitet, og på hvordan du forholder dig til andre mænd.
For det tredje er det et billede på dine egne indre faderegenskaber: den måde, du ordner og strukturerer dit liv på, den måde, du opstiller og forfølger dine mål på, hvordan du realiserer dine muligheder i tilværelsen, hvordan du udtrykker din vilje og giver den retning, og måden, hvorpå du formulerer dine egne etiske normer og idealer; og allersidst, din måde at være far på over for dine egne børn.

to top

En yndefuld, men ubeslutsom figur

Det subjektive billede af din far, som er aftegnet i dit fødelshoroskop, er på mange måder attraktivt og positivt, fuldt af venlighed, charme, hengivenhed og forfinelse. Selvom din far måske ikke var smuk i konventionel forstand, har han forekommet dig at være det; og mange af dine holdninger med hensyn til smag og social adfærd er en genklang af din oplevelse af ham. Dette faderbillede kan ligeledes afspejle hans kunstneriske eller intellektuelle begavelse, og han kan have personificeret et mentalt, socialt eller æstetisk ideal for dig, som danner grundlag for dine egne personlige værdinormer. Din far var sandsynligvis også et fredselskende menneske, der ønskede at opretholde harmonien for enhver pris, og det er på dette felt, din ambivalens i forholdet til din far ligger gemt. Hans higen efter fred kan have gjort ham svag i dine øjne - især hvis han tillod din mor at dominere hjemmet og træffe alle større afgørelser med hensyn til deres fælles børn. Trods hans elskelighed, kan dette forsøg på at undgå direkte emotionel konfrontation også opfattes som en mangel på interesse - og derfor som en slags forræderi. Det er muligt, at du i virkeligheden identificerer dig alt for meget med billedet af din idealiserede og smukke far - og med dit eget behov for fred, harmoni og skønhed - og ikke er i tilstrækkelig kontakt med de tilfælde i din barndom, hvor du kan have haft brug for en stærkere far.

to top

Balancegang mellem idealisme og realisme

Din oplevelse af din far er derfor kompliceret, for du har arvet hans sans for skønhed, forfinelse og klarhed og hans modvilje mod vanskelig emotionel udveksling. Du er derfor selv et forfinet menneske med intellektuel eller æstetisk smag; og du er ligeledes præget af en vis ubeslutsomhed og passivitet, som får dig til at undgå konfrontationer og forsøge at behage andre på bekostning af dine egne sande følelser. Måske er du, lige som din far, for meget af en idealist og ønsker, at livet skal være smukkere og mere harmonisk, end det sommetider er. Og du er tilbøjelig til at blive skuffet og desillusioneret, når du afkræves større barskhed og realisme. Det er vigtigt, at du løsriver dig fra din ubevidste identifikation med din fars værdinormer og finder dine egne, således at dit behov for fred og glæde kan afbalanceres af den nødvendige styrke, livet sommetider kræver af os alle.

to top

Billedet af moderen i en mands horoskop

Ligesom faderen er moderen ikke blot en person. Hun er også et symbol på et essentielt princip i tilværelsen og på en indre dynamik eller synsvinkel, hvorigennem vi relaterer os til livet. Det billede af moderen, der er aftegnet i dit fødselshoroskop, beskriver derfor tre forhold. For det første er det en subjektiv beskrivelse af de egenskaber, der var mest fremherskende i dit forhold til din mor. Mange af disse kender du allerede, men nogle kan være overraskende, fordi de afspejler ikke alene hendes ydre adfærd, men tillige hendes indre liv - den side af hende, som var uudtrykt, og som derfor havde stor magt i sin virkning på dig. For det andet er moderbilledet i dit horoskop et portræt af, hvad det feminine repræsenterer for dig - hvordan du oplever kvinder, og hvordan du forholder dig til de emotionelle og instinktive sider af din egen personlighed. Og for det tredje er det et billede af dine egne moderegenskaber - for mænd er også i besiddelse af moderlige egenskaber - din evne til at give næring til og drage omsorg for dig selv og andre, din følelse af tryghed og tillid til livets essentielle godhed, og din evne til at flyde med tid og omstændigheder og instinktivt vide, hvornår du skal vente og klogt acceptere de situationer, livet bringer.

to top

Mangel på et egentligt forhold

Det subjektive billede af din mor, som er aftegnet i dit fødselshoroskop, er problematisk, for det virker ejendommeligt fjernt og uden sammenhæng - som om du i virkeligheden ikke rigtig kendte din mor som individ, og hun ikke dig. På det fysiske plan er du måske blevet passet ordentligt og er blevet bibragt det, der konventionelt betragtes som godt moderskab, men på et dybere niveau manglede der en ægte kommunikation imellem jer. Omstændighederne kan have skabt denne situation - måske var hun syg, fraværende, eller ude af stand til at give sine børn den tid og omsorg, de behøvede. Eller hun kan have været en temmelig reserveret og hæmmet person, som ingen, heller ikke du, kunne komme virkelig nær, og som var ude af stand eller uvillig til at give udtryk for sine virkelige følelser og tanker. Din barndom synes således at have manglet ægte varme, og du har reageret på denne situation med en egenartet form for distancering. Det er vanskeligt for dig at anerkende eller udtrykke dine egne følelser og behov, som om de på en eller anden måde ikke er virkelige - for på et meget dybt niveau var dit forhold til din mor ikke virkeligt, og du har derfor svært ved at tage dit indre liv alvorligt.

to top

Forsømmelse af emotionelle behov og udtryk

Der er meget positivt ved din tilsyneladende problematiske tidlige oplevelse af din mor, for du har lært at være emotionelt selvberoende og har sandsynligvis, som kompensation, udviklet den rationelle side af din natur utrolig godt. Men det kan være vigtigt for dig at se bag om det, der kan forekomme normalt i din barndom. Du tillægger ikke dine instinkter og følelser tilstrækkelig gyldighed, og du er ikke specielt tillidsfuld over for livet i almindelighed. Fraværet af en ægte forbindelse til din mor udgør nøglen til din forståelse af meget af din egen emotionelle isolation.

Prøv at udvikle større værdsættelse af barnet inden i dig selv, og forsøg at imødekomme dine behov med den omsorg og mildhed, som du måske har manglet tidligt i livet. For hvis du kan finde frem til den positive dimension af den evige moder inden i dig selv, vil du aldrig miste den dybe forbindelse til dine egne instinkter og kan på længere sigt udvikle en sjælden begavelse på netop de områder, hvor du blev afvist eller måtte lide afsavn - nemlig indføling og forståelse og støtte til andre, børn eller voksne, samt til børnene i dit eget sind i form af kreativt arbejde.

Der er endnu en figur aftegnet i dit fødselshoroskop, som på en vis måde er i modstrid med den oplevelse af din mor, som hidtil er blevet beskrevet.

to top

Selvopofrelse som attitude

Der er en karakter over din tidlige oplevelse af din mor, som måske bedst kan beskrives som den evige ungpige. Trods enhver mere konventionel og ansvarlig opførsel indeholdt din mor i det skjulte en rastløs og æventyrlysten ånd, fuld af entusiasme, med behov for romantik og spænding, og med en tilbøjelighed til at se livet og andre mennesker som figurer i et skuespil eller et æventyr. Disse essentielt kreative og glædesfyldte egenskaber var uden tvivl i modstrid med de traditionelle moderlige og ægteskabelige forpligtelser, og hvis din mor overvejende var en konservativ eller frygtsom natur, har hun ikke været i stand til at udtrykke sin sans for livets højdramatik og har uden tvivl følt sig fanget og utilfredsstillet. Som kompensation kan hun have tyet til forskellige manipulative kneb, såsom f.eks. at blive syg med passende mellemrum for at sikre sig, at hun fik den opmærksomhed fra sine kære, som hun længtes efter.

to top

Befrielsen af en indespærret romantisk ånd

Det kan være vigtigt for dig at betragte din mors teatralske og farverige natur, for den findes også i dig; og hvis du er ubevidst om hendes indre liv og dets sandsynlige forvrængning til manipulative udtryk, kan du komme til at identificere dig med hendes frustration og føle dig drevet af et behov for at realisere alt det, hun ikke magtede at leve ud - i en sådan grad, at du forbliver den evige yngling, der løber bort fra virkeligheden og ind i storslåede romantiske drømme, og som aldrig rigtig udretter noget ordentligt i tilværelsen. Denne side af dit moderbillede er glædesfyldt, fuld af æventyrlyst og nysgerrighed over for livet, og du har en medfødt evne til at se potentialer og indre mening, hvor andre udelukkende opfatter kendsgerninger og objekter. Men du har brug for at fjerne dig fra en opfattelse af din mor som martyr og fra den ubevidste identifikation med såvel hendes ulykke som hendes egenrådige og bydende ånd; først da vil du kunne udtrykke det bedste af det evige barn i dig selv på din egen individuelle facon.

to top

V. PARFORHOLD

Relationer er noget af det mest mystiske, berigende og frustrerende i al menneskelig erfaring. Såvel astrologien som psykologien belærer os om, at intet af det, der forekommer i et forhold mellem mennesker, er tilfældigt - hverken forholdets begyndelse, dets svingninger, konflikter eller dets afslutning. Men astrologien kan ikke udtale sig om, hvorvidt du er "skabt" til at få et godt eller et dårligt ægteskab, eller hvorvidt du bør slå dig sammen med en Krebs eller en Skytte. Dit fødselshoroskop beskriver dine indre karaktertræk og således også hvilken form for adfærdsmønstre, behov og tvangsforestillinger, du er tilbøjelig til at bringe med ind i dit forhold til andre. Du kan ikke blive en anden eller returnere dit fødselshoroskop med begæring om et nyt sæt karaktertræk. Men du kan være mere eller mindre bevidst; og du har altid lov til at betragte dine egne problemer, at tage dig af de behov, som er dit eget ansvar og ikke dine forældres, og at reagere kreativt på både glæde og smerte.

De følgende afsnit beskriver dine holdninger, behov og typiske adfærdsmønstre i tætte relationer til andre. Denne beskrivelse er udformet i henhold til din omgang med kvinden i dit liv. Såfremt du er involveret i et nært forhold til én af dit eget køn, vil du dog erfare, at de samme holdninger, behov og adfærdsmønstre også gælder her. Uanset din seksuelle smag så er du dig selv - og det er din indre natur, der i sidste instans dikterer retningen for dit kærlighedsliv.

Forskellige temaer i forbindelse med kærlighedsforhold er allerede blevet omtalt i de foregående kapitler, hvor de dominerende og grundlæggende arketypiske figurer i dit fødselshoroskop er blevet beskrevet. Den følgende beskrivelse vil derfor i nogen grad gentage og uddybe dele af det, der allerede er blevet sagt. Noget kan også være i modstrid hermed og indikerer dermed en indre modsigelse i din holdning til kærlighedsforholdet.

to top

Tiltrækning til en rationel partner

Du lever så tæt på det ubevidstes umådelige og frugtbare dybder, at du nemt vil kunne inflatere - hvilket betyder, at du i den grad har vænnet dig til fantasiens mange skatte, at du nemt kan begynde at føle, at du er alt for speciel, unik og begavet til at skulle bekymre dig om mere verdslige forhold. Du har lært at flyde med fantasiens strøm og har derfor ikke udviklet evnen til klar analyse og beslutningstagen i den ydre verden. Da din natur er så stærkt præget af poesi og romantik, tiltrækkes du af kvinder, der er i stand til roligt og klart at bringe orden i deres eget liv - og som, håber du i al hemmelighed, også vil bringe orden i dit og spare dig for besværet.

to top

At lære at respektere praktisk sans

Et forhold til et mere rationelt og analytisk temperament kan være meget frugtbart for dig. Men du vare dig for inflationen, for du vil nemt kunne tro dig selv fritaget for verdslige affærer og derfor uafvidende begynde at behandle din partner som en mellemting mellem en stuepige, en bogholder og en pressechef, der vil afholde den stygge omverden fra at trænge sig ind over dit hellige domæne. Prøv at lære at værdsætte din partners evner lige så højt som dine egne, for du har brug for hende til at lære dig at forholde dig til dine egne verdslige affærer med klarhed og pragmatisme fremfor at forvente, at hun ordner det hele for dig. Du ville ikke overleve længe på et kvistværelse, hvis ikke en eller anden holdt øje med elektricitetsregningen, børnenes skolegang og de venner, du har glemt, du har inviteret til middag. Så meget desto bedre, hvis du kunne afbalancere din livslange søgen efter den Hellige Gral med lejlighedsvise afstikkere ind i den almindelige kommunikation. Begge verdener er virkelige, værdifulde og nødvendige, og du har brug for en partner, der kan dele dem begge med dig.

to top

Hjemlig hygge er ikke nok

Du ejer evnen til at vise ægte venskab over for dem, du elsker; og i sidste instans kan dette have større betydning for dig og for dem og vare længere, end mere konventionelle og sentimentale kærlighedserklæringer. Du er i stand til at lade din kvinde eksistere som et særskilt individ uafhængigt af dit behov for hende, og det betyder, at du er dybt tolerant - selv når du er vred eller fornærmet. Din partners idiosynkrasier overrasker dig ikke, for du ved, at alle arter er lige nødvendige i verden; og hvadenten du befinder dig i et veletableret forhold eller ægteskab eller ej, er du ikke tilbøjelig til at begrænse din menneskelige kontakt til ét menneske. Hvis du har en partner, der af natur er mere emotionelt afhængig eller hjemligt orienteret end du, kan din åbne og venskabelige holdning volde visse problemer; og du er nødt til at være meget klar og ærlig over for dig selv med hensyn til, hvordan du har brug for at indrette dig i et forhold, for du er ikke god til at lyve og vil være lykkeligst ved ikke at skulle søge tilflugt i bedrag. Men det er ikke seksuel promiskuitet, der driver dig; du er tværtimod interesseret i mennesker af begge køn og med alle former for social baggrund, og hvis dit arbejde og dit personlige liv indeholder tilstrækkeligt med interessante kontakter til at imødekomme dit behov for at være verdensborger, vil du kunne være lykkelig i et stabilt og varigt parforhold.

to top

Et hengivent hjerte

Du er i sandhed et venligt menneske med et skær af universalitet over din kærlighed, som gør dig imødekommende over for snart sagt enhver - især over for dem, der synes forfulgte af tilværelsen. Dette gør dig særligt lydhør i nære relationer, og du er tilbøjelig til at yde mange ofre, store som små, i kærlighedens navn, og fordi du har alt for nemt ved at forstå din kones behov og vanskeligheder. Du elsker med en særegen hengivenhed, og du bør sikre dig, at du ikke spreder dig ud som et tæppe på gulvet under din elskede, simpelthen fordi du ejer så gavmildt et hjerte. Din kvinde vil nemt kunne komme til at udnytte dig uden egentlig at ville det. Du er nødt til at lære at sige nej engang imellem, og lejlighedsvist at bede om det, du ønsker, i stedet for så fuldstændig at tilpasse dig hendes behov. Ikke blot din partner, men alle dine venner vil formodentlig sætte pris på din imødekommende natur. Hvad der måske ikke vil blive helt så påskønnet, er din tilbøjelighed til at blive så imødekommende, at du af medlidenhed og mangel på evne til at sige fra bliver trukket ind i romantiske og seksuelle forviklinger - forviklinger som du siden må lyve dig ud af. Det er muligt at være for venlig og for villig til at give sig selv bort på grund af et øjebliks indføling eller fortryllelse med det resultat, at du ender med at gøre det, du mest af alt hader - sårer et andet menneske.

to top

Tendens til overdrivelse

Dit motto i kærlighed er: jo mere jo bedre. Det vil sige mere romantik, flere levende lys, flere belevne kærlighedserklæringer, og måske flere partnere. Du kan eventuelt retfærdiggøre dine udsvævelser ved hjælp af en ideologi, der siger, at folk ikke bør eje hinanden, eller en spirituel vision, der siger, at du har brug for den rette sjælsfælle, eller et æstetisk ideal, der fortæller dig, at din aktuelle ledsager ikke er helt ideel. Eller du kan simpelthen være ærlig omkring din forkærlighed for forandring. Men du vil få vanskeligheder, hvis du beslutter at binde dig til én kvinde hele livet. Det betyder ikke, at du ikke kan elske; for om noget, så elsker du overdrevent og lægger hele dit selv i det. Men du tørster også efter æventyr, og du er dybt idealistisk vedrørende kærligheden; og tid og familiaritet er fjender af sådan en romantisk ånd. Intet forhold, uanset hvor lidenskabeligt det måtte være, kan forblive mystisk og udfordrende, hvis du ikke giver dets uforudsigelighed næring gennem hyppige ferier og rejser sammen med din kvinde, hyppige fravær fra hjemmefronten med dens endeløse række af ansvar, og hyppige påmindelser til dig selv om ikke at tage din partner for givet. Ellers risikerer du at være trofast ud fra en fornemmelse af ære og idealisme, og ikke ud fra ægte trang. Det ville være bedre, om du var ærlig med hensyn til din egen rastløshed, for der er mange niveauer, din æventyrånd kan leves ud på, og nogle af dem kan includere et stabilt forhold og indebærer ikke nødvendigvis bedrag og forræderi. Men det er bedst ikke at undertrykke denne side af dig selv, for i så fald inviterer du selv til problemer. Du er i højere grad end så mange andre tilbøjelig til at blive forelsket ved første blik, på det forkerte tidspunkt, det forkerte sted, og i en anden end den, du kom ind ad døren sammen med.

to top

VI. VEJEN TIL INTEGRATION

Som du har kunnet se af de foregående sider, giver dit fødselshoroskop et detaljeret og dybtgående billede af mange aspekter af dit liv. Det er også muligt at se horoskopet på større afstand og bruge en teleskopisk synsvinkel fremfor en mikroskopisk - således at der fremkommer et fokuseret overblik over spillet. I det følgende vil der blive fremsat nogle forslag til, hvorledes du ved en bevidst indsats kan forbedre dine muligheder for at opnå større harmoni mellem de forskellige dele af dig selv og styrke det personlighedscentrum, som i psykologien kaldes ego'et eller "Jeg'et". Den fri vilje includerer ganske vist ikke muligheden af at blive en anden. Men den kan includere evnen til at stå fast i midten af dit horoskop og føle dig i kontakt med de forskellige aspekter af din psyke, fremfor at vandre omkring i blinde og føle dig magtesløs og forfulgt af indbyrdes modstridende strømninger og impulser i dig selv og i verden omkring dig. To mennesker kan have visse astrologiske mønstre, der ligner hinanden; men den ene bliver kastet rundt af sine dæmoner som en lille båd uden ror på et oprørt hav, mens den anden på en eller anden måde forbliver personligt solid og virkelig og derfor er i stand til at navigere båden klogt gennem oceanets skiftende strømme.

to top

At forsone sig med dagliglivets rytme

Du vil aldrig blive tilfreds ved at prøve at undslippe det almindelig livs begrænsninger. Uanset din kreative begavelse og styrken af din personlighed, vil vejen mod indre fuldbyrdelse for dit vedkommende ligge i en forsoning med det jordiske livs ritualer og rytme - herunder anvendelsen af tid og omsorgen for krop og sjæl. Du har brug for at lære kunsten at håndtere de små ting - at påskønne hvert eneste øjeblik på dagen og nære omsorgsfuld opmærksomhed over for de detaljer, der giver hver eneste time dens særlige kvalitet. Din fysiske krop kan blive din bedste ven og vejleder, for jo større harmoni du opnår i forholdet til dine egne naturlige vaner og rytmer, desto større fred vil du opleve. Forhold som sund kost, tilstrækkelig søvn og den opmærksomme lydhørhed over for kroppens advarselssignaler er vigtige elementer i denne afstemning. Det samme gælder den omsorg og kærlighed, du tildeler almindelige arbejdsopgaver, uanset hvor banale og hverdagsagtige de måtte forekomme. Kort sagt, din fuldbyrdelse kan kun opstå gennem et harmonisk forhold til tiden, materien og det totale livs cykliske natur, i det store såvel som i det små. Uden dette forhold vil intet af det, du opnår, stille dig fuldkommen tilfreds; for du har i højere grad end de fleste behov for at forankre dine færdigheder og dine personlige aspirationer i din jordiske dagligdag, samt for at tjene den daglige rytme, der ikke er mindre guddommelige end de mere strålende spirituelle forestillinger om virkeligheden.

Men en sådan anerkendelse af de almindelige tings betydningen kan volde dig bryderier, for du nærer en sand troskab mod en indre vision, der søger at transcendere det verdslige liv. Dette betyder, at du muligvis må arbejde temmelig hårdt for at finde en passende balance; for skønt din natur stræber efter at forlade jorden, vil din krop sandsynligvis kalde dig tilbage - måske endda temmelig tvingende - såfremt du identificerer dig for stærkt med fantasiens og åndens mytiske figurer. Et forsøg på at forankre dig selv til jorden vil ikke smadre din vision eller ødelægge din tro. Det vil blot forbedre den kanal, dine visioner strømmer igennem - nemlig dig selv som en levende og almindelig person, der er i stand til at omgåes begrænsninger og skuffelser i lige så høj grad som skønhed og magi.

to top

At konfrontere sig med frygten for misforståelse og kritik

Der er et område af tilværelsen, hvor ethvert forsøg fra din side på at konfrontere dig med og overvinde din frygt vil resultere i en stærkt øget fornemmelse af styrke og selvrespekt. Dette område er kommunikationens verden, dette at udtrykke og dele sine ideer med andre, og det er på dette felt, du føler dig allermest akavet og følsom over for kritik og afvisning. Du ejer et dybt, tænksomt og alvorligt sind, men du har formodentlig haft vanskeligheder med at gøre dig forståelig for andre - især da du var yngre og stod konfronteret med søskende, lærere og kammerater. Enhver hverdagsagtig konversation volder dig vanskeligheder, og selvom du måtte excellere i praktisk viden eller dyb forståelse for et særligt udvalgt interesseområde, bliver du utilpas, når det kommer så vidt som til sociale finesser. Problemet er, at du ikke forventer, at andre skal kunne lide dig eller forstå dig, og du er bange for at virke dum og uartikuleret og kedelig i deres øjne. Men i jo højere grad du gør en indsats for at møde denne udfordring og give udtryk for dit almindelige jeg over for andre - i dets fulde helhed med tilhørende tilsyneladende banale følelser, holdninger og observationer, der måtte mangle dybde, men som i deres væsen er særdeles menneskelige -- desto mindre isoleret vil du føle dig, og desto større selvtillid vil du få ved at skulle udtrykke dig omkring de dybere værdier, der betyder så meget for dig.

Så noget af det, du frygter mest - nemlig at blive misforstået og blive opfattet som uartikuleret og uintelligent i andres øjne - kan blive den uforgængelige basis, hvorfra du kan organisere og strukturere din daglige tilværelse. For ved at lære at formulere dine ideer og følelser og meddele dem til andre, vil du udvikle tillid til din egen selvstændighed og intelligens og kan på en mere afslappet måde koncentrere dig om at forædle de færdigheder, der afspejler dine dybeste værdier - uden at føle dig som et offer for andres misbilligelse og afvisning.


Astrologiske data brugt ved Psykologisk Horoskop Analyse
for Steve Jobs (mand)
fødselsdato: 24. februar 1955 lokaltid: 19:15
sted: San Francisco, CA (US) U.T.: 03+15
122w25, 37n47 sid. tid: 05:22:12

PLANETPOSITIONER
planet tegn grad bevægelse
Sol Fisk 5°44'53 i hus 6 direkte
Måne Vædder 7°44'50 i hus 7 direkte
Merkur Vandbærer 14°21'42 i hus 5 stationær (D)
Venus Stenbuk 21°10'19 i hus 4 direkte
Mars Vædder 29°05'26 i hus 8 direkte
Jupiter Krebs 20°30'29 i hus 10 retrograd
Saturn Skorpion 21°09'46 i hus 3 stationær (R)
Uranus Krebs 24°08'06 slutningen af hus 10 retrograd
Neptun Vægt 28°03'05 i hus 2 retrograd
Pluto Løve 25°19'22 i hus 12 retrograd
Måneknude Stenbuk 2°30'18 i hus 4 retrograd
Planeter i slutningen af et hus tolkes i forbindelse med det efterfølgende hus.

HUSPOSITIONER (Placidus)
Ascendant Jomfru 22°17'39
2.Hus Vægt 18°14'39
3.Hus Skorpion 18°21'16
Imum Coeli Skytte 21°19'03
5.Hus Stenbuk 24°28'41
6.Hus Vandbærer 25°12'48
Descendant Fisk 22°17'39
8.Hus Vædder 18°14'39
9.Hus Tyr 18°21'16
Medium Coeli Tvilling 21°19'03
11.Hus Krebs 24°28'41
12.Hus Løve 25°12'48

STØRRE ASPEKTER
Sol Trigon Neptun 7°42
Sol Sekstil Måneknude 3°15
Måne Kvadrat Måneknude 5°15
Merkur Kvadrat Saturn 6°47
Venus Kvadrat Mars 7°55
Venus Opposition Jupiter 0°39
Venus Sekstil Saturn 0°01
Venus Opposition Uranus 2°57
Venus Kvadrat Neptun 6°52
Mars Kvadrat Jupiter 8°34
Mars Kvadrat Uranus 4°56
Mars Opposition Neptun 1°01
Mars Trigon Pluto 3°45
Mars Trigon Måneknude 3°24
Jupiter Trigon Saturn 0°39
Jupiter Konjunktion Uranus 3°38
Jupiter Kvadrat Neptun 7°33
Saturn Trigon Uranus 2°57
Saturn Kvadrat Pluto 4°09
Uranus Kvadrat Neptun 3°55
Neptun Sekstil Pluto 2°44
Neptun Sekstil Måneknude 4°27
Pluto Trigon Måneknude 7°11
Tal indikerer orbis (afvigelse fra den eksakte aspektvinkel).