Psychologische Horoscoop Analyse

voor Steve Jobs, geboren op 24 februari 1955
Tekst van Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2015
EPHH 6212.502-2, 24.2.15
INHOUDSOPGAVE

I. Inleiding

II. Uw psychologische type

Ontvankelijk voor de behoeften van anderen * De noodzaak tot objectiviteit en onafhankelijkheid * Communicatieproblemen

III. Karakter en schaduw

Een dichterlijke visie die centraal staat in het leven * Ontsnappen aan de alledaagse werkelijkheid in de wereld der verbeelding * Identificatie met een mythische rol * Een mystieke liefdesopvatting die problemen geeft in het dagelijks leven * Droom gaat voor werkelijkheid

Verborgen cynisme en materialisme * De angst om saai te lijken * Het dilemma van een banale en doodnormale schaduw

Voorliefde voor de onzichtbare wereld * Verborgen sensualiteit en materialisme * De behoefte erbij te horen * Een sterke drang tot zelfexpressie ligt in de schaduw

IV. De familieachtergrond

Psychologische erfenis * Het beeld van de vader in de horoscoop van een man * Een beminnelijke maar besluiteloze figuur * Evenwicht zoeken tussen idealisme en realisme

Het beeld van de moeder in de horoscoop van een man * Het ontbreken van een echte relatie * Verwaarlozing van emotionele behoeften * Zelfopoffering als pose * De romantische geest bevrijden uit de gevangenis

V. Relatiepatronen

De aantrekkingskracht van een rationele partner * Respect leren hebben voor een praktische instelling * Huiselijke intimiteit is niet genoeg * Waarachtige toewijding * Geneigd tot overdrijving

VI. Wegen tot integratie

Het ritme van het dagelijks leven accepteren * De angst voor onbegrip en kritiek onder ogen zien

to top

I. INLEIDING

Ooit, in een minder technisch-wetenschappelijke tijd dan de onze, was de astrologie een gerespecteerde wetenschap. Ze was gebaseerd op oude, op grond van ervaring bijeengebrachte principes en werd door geleerden toegepast om groter inzicht te krijgen in de toekomst, maar ook in de ziel van de mens. Toen het tijdperk van de Verlichting zijn intrede deed en de mens steeds meer kennis kreeg van het stoffelijk universum, leek het er een tijdje op dat er geen plaats meer was voor wetenschappen als astrologie en andere symbolische interpretaties van de kosmos. Men ging dit soort wetenschap beschouwen als bijgelovige onzin die thuishoorde in een voorbije tijd van onwetendheid en goedgelovigheid. Maar ondanks die grote verguizing heeft de astrologie zich verrassend genoeg nooit op de vuilnishoop van de wetenschap laten smijten, waar inmiddels de theorie van de platte aarde, het oproepen van demonen en het veranderen van lood in goud wel waren beland. De astrologie is nog springlevend, geniet een groeiende populariteit en krijgt opnieuw waardering van ontwikkelde mensen. De astrologie is namelijk meegegroeid met onze toenemende kennis van de psychologie en van het innerlijk van de mens, en is zo de moderne tijd binnengegaan. Door eeuwen van onderdrukking en spot heen heeft de astrologie haar tegenstanders overleefd en ze laat op welsprekende wijze zien dat ze veel waardevols te bieden heeft aan de moderne mens die zichzelf probeert te begrijpen.

In deze horoscoopuitleg hebben we geprobeerd u een astrologisch portret te bieden dat speciaal op u is afgesteld, en dat ten doel heeft uw zelfkennis te vergroten. Het is samengesteld op basis van astrologische en psychologische inzichten en gecombineerd met geavanceerde computertechnologie. Het gaat hier niet om voorspellende astrologie, maar om psychologische astrologie. Het portret is zo gedetailleerd en diepgaand als mogelijk is binnen het gegeven van een computerinterpretatie. Geen enkele computer kan ooit een ervaren menselijke astroloog evenaren. Maar wij denken dat u deze uitleg zult ervaren als een verrassend grondige en subtiele analyse van de complexe dynamiek van uw innerlijk.

Shakespeare heeft geschreven dat de wereld een schouwtoneel is en dat alle mannen en vrouwen niet meer zijn dan spelers. In zekere zin is uw geboortehoroscoop een metafoor voor het toneelstuk van het individu, compleet met mise-en-scène, spelers, en het verhaal. Dat toneelstuk vormt in feite de kern van uw levensverhaal. Misschien is het nuttig dit beeld van het toneel in gedachten te houden als u de verschillende onderdelen leest van uw astrologisch portret, want het kan u meer inzicht geven in de manier waarop de astrologie omgaat met het begrip "lot". Lot betekent niet: blootgesteld zijn aan een aantal willekeurige, vaststaande gebeurtenissen en omstandigheden. Het lot ligt in de rolverdeling tussen de spelers, als vertegenwoordigers van de diepste behoeften, conflicten en verlangens die in u leven. Niemand kan iets anders zijn dan zichzelf. Iedere ervaring in het leven, van het kleinste vluchtige voorval tot de grootste en ingrijpendste gebeurtenis, weerspiegelt op de een of andere manier het karakter van het individu.

to top

II. UW PSYCHOLOGISCHE TYPE

De rijke verzameling van individuele eigenschappen die in uw geboortehoroscoop wordt geschetst, wordt, net als bij iedereen, neergezet tegen de achtergrond van een bepaald aangeboren temperament. We zouden dit uw psychologische "type" kunnen noemen, want het is de typerende of karakteristieke wijze waarop u uw levensomstandigheden tegemoet treedt. Niemand begint het leven als volmaakt mens. Iedereen heeft bepaalde sterke punten om in moeilijke situaties, bij conflicten en problemen overeind te kunnen blijven. Dat zijn de uitstekend functionerende spelers op het toneel van zijn of haar innerlijk. Zo hebben alle mensen ook bepaalde zwakke punten, de spelers op het toneel van het innerlijk die nog niet voldoende zijn ontwikkeld, die verwaarloosd zijn en problemen geven.

Uw psychologische type is geen statisch gegeven dat uw leven lang precies hetzelfde blijft. In ieder van ons is iets aanwezig (of we dat nu het onbewuste, het zelf of de ziel noemen) dat naar evenwicht en volledigheid streeft en dat in ons leven alle eigenschappen (of spelers op het toneel van ons innerlijk) die verwaarloosd zijn of niet genoeg waardering hebben gekregen, probeert te integreren. Op bepaalde belangrijke momenten in het leven lijkt het alsof een soort innerlijke kern, die sterker en wijzer is dan ons bewuste "ik", ons in conflicten brengt die ons in staat stellen onze zwakkere punten te ontwikkelen, zodat we completere mensen kunnen worden. Daarom zult u op de nu volgende bladzijden over uw psychologisch type aanwijzingen verwerkt vinden voor de manier waarop u deze innerlijke groei naar een evenwichtiger visie op het leven kunt vergemakkelijken. Vroeg of laat doet het leven zelf dat voor ons. Maar soms is het bevredigender en minder problematisch als we dit proces een handje helpen.

to top

Ontvankelijk voor de behoeften van anderen

Menselijke relaties betekenen alles voor u en de gevoelens van anderen staan bij u op de eerste plaats. Toch voelt u zich vaak gevangen in een conflict tussen enerzijds uw behoefte aan warmte en nabijheid met anderen, en anderzijds uw behoefte aan privacy, aan ruimte en aan de vrijheid uw eigen interesses te volgen. Die draaien trouwens vaak om abstracte begrippen en hebben weinig meer te maken met de menselijke realiteit. U leeft sterk mee met anderen in hun problemen. Vaak zult u de rol spelen van de begrijpende goede vader, bij wie vrienden en familie mogen komen uithuilen. Maar uw oordeel over anderen is vaak veel kritischer en scherper dan uw gevoelsmatige reacties op hen, en niet zelden voelt u zich heen en weer geslingerd tussen meevoelen en irritatie. Soms flapt u er iets uit voordat u zichzelf de kans heeft gegeven uw woorden te verzachten met uw gebruikelijke tact en vriendelijkheid. Zo laat u in feite uw heimelijke maar krachtige behoefte horen om met rust gelaten te worden. U geniet van het gevoel dat anderen u nodig hebben. U doet mensen niet graag pijn, en u kunt enorm trouw en toegewijd zijn aan hen die u na staan. Ook beschikt u over het zeldzame vermogen om anderen op hun gemak te stellen en hun onmiddellijke behoeften aan te voelen zonder dat ze iets hoeven te zeggen. Toch staat u vaak verbaasd over uzelf: eerst vriendelijk tegen iemand, op het overdrevene af, en dan weer kritisch oordelend over diezelfde persoon. Uw grootste voldoening in het leven komt voort uit het gevoel dat u iets voor anderen kunt betekenen, dat u deel uitmaakt van een grotere menselijke familie waarin u uw eigen gewaardeerde plaats heeft. Toch schuilt er een afstandelijke geest in u die zich voelt aangetrokken tot koele en objectieve personen en die rebelleert tegen de emotionele lasten en plichten, die u zo van harte voor anderen op u neemt.

to top

De noodzaak tot objectiviteit en onafhankelijkheid

Misschien legt u soms te veel nadruk op menselijke relaties omdat u bang bent alleen en geïsoleerd te raken. In werkelijkheid bent u een gecompliceerde mengeling van eigenschappen. Zo nu en dan moet u zich kunnen terugtrekken om van binnenuit een basis en een gevoel van zinvolheid te hervinden. U heeft de neiging uzelf te afhankelijk te maken van een partner, vriend(in) of leermeester(es), van wie u dan verwacht dat ze uw leven vorm en richting geven. Tegelijkertijd onderdrukt u dan uw behoefte om interesses te volgen die niets te maken hebben met dat kleine kringetje om u heen. Soms bent u bang voor egoïstisch te worden versleten, maar uw uitleg van dit woord is niet te vertrouwen. Die stamt waarschijnlijk uit uw kindertijd, toen er in het gezin een mentaliteit heerste, waarin "egoïstisch" betekende dat je niet deed wat je volgens iemand anders wel hoorde te doen. Het zou goed zijn als u meer vertrouwen ontwikkelde in het recht op eigen opvattingen en tegelijkertijd ook in de relaties waar u zoveel tijd en zorg aan besteedt. Want als u uw eigen behoeften aan ruimte, vrijheid en eerlijke meningsuiting negeert, zal het u niet lukken geen wrok en afgunst te voelen wanneer anderen wel die vrijheid voor zichzelf vragen. Omdat u zo gesteld bent op de lieve vrede, vergeet u misschien dat ook u soms conflict en afstand nodig heeft om te kunnen groeien.

to top

Communicatieproblemen

De botsing tussen behoefte aan anderen en behoefte aan afstand kan in uw leven ook voelbaar worden op het terrein van de uitwisseling van ideeën. U heeft zeker geen gebrek aan intelligentie. Integendeel, u heeft vermoedelijk een groot inzicht en schitterende, originele ideeën die de moeite van het uitdrukken waard zijn. Maar u voelt zich al gauw verstandelijk tekort schieten. U veronderstelt dat anderen slimmer zijn dan u, omdat u de tijd nodig heeft om uw ideeën te verwoorden. U moet ervoor oppassen om dit niet te compenseren met een soort schijn-intellectualisme, of een boosaardig soort minachting te ontwikkelen voor intellectuele activiteiten. Dat zou eigenlijk een afweer zijn tegen gevoelens van afgunst en ontoereikendheid. Studies, interesses en misschien ook een loopbaan die een beroep doet op uw verstand, zijn vermoedelijk heel bevredigend voor u. Maar op een dergelijke reis door het land van de geest moet u bereid zijn alleen te gaan. Met andere woorden, u zult uw eigen meningen moeten vormen en verwoorden. Als u discussies aan durft te gaan op basis van uw eigen individuele waarden, dan kunt in de relaties waar u zo'n prijs op stelt, ook nog een waarachtig originele en onafhankelijke mentale instelling inbrengen. Zo kan de veiligheid en de warmte van het persoonlijke, waarvoor u zich met zoveel gevoel heeft ingezet, een stabiele basis zijn voor uw opwindende reizen door het land van de kennis en van de zelfexpressie.

to top

III. KARAKTER EN SCHADUW

Een van de belangrijkste inzichten die de dieptepsychologie heeft opgeleverd, is de ontdekking dat de mens dualistisch is van aard, met als basistegenstellingen het bewuste en het onbewuste zelf. Enerzijds is er het individu waar u vertrouwd mee bent, het "ik" dat denkt, voelt en handelt op de vertrouwde manieren die u met uzelf identificeert. Anderzijds er is nog een verborgen individu, de schaduwzijde, die de minder acceptabele en minder ontwikkelde aspecten van uw persoonlijkheid omvat. Deze schaduwzijde vecht voor een eigen plaatsje in uw leven, vecht voor waardering, maar verstoort daarmee tegelijkertijd de zelfgenoegzaamheid van uw zelfbeeld. De interactie tussen de bewuste en de onbewuste kant van uzelf is een constante wisseldans, waarbij de balans in de verschillende perioden van uw leven kan verschuiven, al naar gelang de druk en de uitdaging die u ervaart. De spanning tussen de hoofdrolspelers op het toneel van uw innerlijk zoals die op de volgende bladzijden is beschreven, is de energiebron die uw leven voorziet van beweging, doel, conflict en groei. Er spelen nog andere figuren mee, bijrollen die samenspel en tegenspel bieden aan de hoofdrollen om u tot het unieke individu maken dat u bent. Als deze bijrollen in uw horoscoop een bijzondere nadruk krijgen, hebben we ook daarvan een beschrijving bijgevoegd. Het verhaal dat aldus wordt geschetst, met zijn gecompliceerde wisselwerking van licht en schaduw, is in feite een schets van uw individuele bestemming.

to top

Een dichterlijke visie die centraal staat in het leven

Zoals de dichter von Hoffmannsthal schreef, is de werkelijkheid de grootste betovering die men ooit kan ervaren. Uw eigen werkelijkheid is in ieder geval een sprookjesachtig oord, dat deels voortkomt uit uw innerlijk reservoir van beelden en dromen. Uw visie op de werkelijkheid berust op de diepe, niet verstandelijk te beredeneren overtuiging dat er een soort goddelijke macht aan het werk is, niet alleen in uw eigen creatieve uitingen maar in het leven als geheel. Niet dat u religieus bent in de conventionele zin, of mystiek in de gebruikelijke betekenis van het woord. De wereld der verbeelding is zo chaotisch, hartstochtelijk en soms ook zo duister dat de toegang tot die wereld nooit simpelweg een kwestie kan zijn van de een of andere leer aanhangen. Toch is alles wat u ervaart buiten uzelf, mensen, plaatsen, situaties, uiteindelijk ondergeschikt aan de innerlijke visie die u van die wereld heeft en van de betekenis die uw innerlijk eraan toekent.

U vindt het leven alleen maar interessant als het zoveel mogelijk lijkt op het oerdrama dat u beleeft in uw innerlijk, een drama dat u op uw eigen manier probeert uit te drukken. Als u daar bijvoorbeeld taal voor gebruikt, fungeren de woorden voor u als niet meer dan een soort lenzen waar de ander dan nog de diepere zin achter moet zien te vinden. U vindt het niet prettig tekst en uitleg te moeten geven over u zelf en uw ongebruikelijke visie aan mensen die letterlijker en nuchterder denken, mensen die een ding gewoon het ding zelf vinden, en het niet kunnen zien als symbool, als toegang tot iets anders. Omdat u zich zo thuis voelt in de wereld der verbeelding, leeft u vermoedelijk niet keurig volgens de gebruikelijke normen. Veel mensen vinden u misschien wat vreemd omdat ze niet snappen wat voor u van belang is, en omgekeerd is wat zij belangrijk vinden voor u vaak saai of banaal. Uw diepste loyaliteit ligt in feite bij die innerlijke stem van u, en iedere eventuele partner zal daar rekening mee moeten kunnen houden, wil de relatie slagen. Zelfs de mensen van wie u houdt worden voor u vaak symbolen die op inspirerende wijze uw innerlijke wereld van beelden en dromen bevolken. De wereld van alledag en de gewone bezigheden van gewone mensen krijgen bij u iets magisch. U kent er een betekenis aan toe die voedsel vormt voor uw verbeelding.

to top

Ontsnappen aan de alledaagse werkelijkheid in de wereld der verbeelding

Zelfs als u ogenschijnlijk rondloopt met een helder hoofd en veel verantwoordelijkheidsgevoel, leeft hoogstens de helft van u in deze wereld. De andere helft bewoont een onbekend en magisch rijk, want u gaat door het leven alsof u altijd op het punt staat te vertrekken naar hoger sferen. Net als het wezentje in de film "ET" wekt u soms de indruk dat u hier per ongeluk op aarde bent geland, of dat u in een menselijke incarnatie bent terechtgekomen met een of andere kosmische bedoeling, die later vast nog wel onthuld zal worden. Alles wat u in het gewone leven doet houdt iets vaags, iets onthechts, alsof u een echte boeddhist bent, die ervan overtuigd is dat alles toch maar schijn is. U heeft een duidelijk verbindingslijntje met een mysterieuze innerlijke ideaalwereld. Het zou dom zijn deze gave niet serieus te nemen en u proberen voor te doen als een verstandelijk en logisch denkend wezen, want dit verbindingslijntje vormt juist de bron van uw creativiteit en de sleutel tot uw zelfverwezenlijking. U heeft een intense behoefte u in dienst te stellen van iets dat groter is dan uzelf. Dat iets zult u hier op aarde waarschijnlijk niet vinden, hoezeer u een ander mens ook adoreert en idealiseert. Uw voornaamste band is die met het onzichtbare dat het ik ontstijgt, en niet met een partner of gezin. Als u dat goed in het oog houdt, is er ondanks uw vrij melancholieke aard geen reden waarom u geen geluk zou kunnen vinden in uw persoonlijk leven, of voldoening in creatief werk.

Waarschijnlijk is in uw jeugd een van uw ouders (waarschijnlijk uw vader) afwezig geweest. Het kan zijn dat hij er fysiek niet was, dat hij afwezig was in de geest, of dat hij een sfeer van verdriet en opoffering om zich heen droeg. Daardoor is er een soort verweesd gevoel in u ontstaan, iets wat niet per se negatief hoeft te zijn. Vanuit dat gevoel een ouder te missen bent u op zoek gegaan naar een symbolische ouderfiguur. Zo heeft u zich tot de innerlijke wereld van de verbeelding en de ziel gewend. Het enige probleem van een dergelijke diepe band met een mystieke bron is dat u daarnaast ook nog verder moet gaan met uw alledaagse leven. Want dat zal zich altijd aan u blijven opdringen, hoe peilloos uw visioenen en hoe diep uw innerlijke devotie ook mogen zijn. Het zou goed voor u zijn als u duidelijke grenzen kon leren stellen en uw aandacht leerde houden bij de dingen die het moment van u vraagt. Op die manier kan het u lukken te blijven putten uit uw creatieve visie zonder dat u letterlijk en figuurlijk uitgeput raakt, of dat u tot de ontdekking moet komen dat er allerlei materiële problemen zijn ontstaan die u het leven zuur maken.

to top

Identificatie met een mythische rol

De manier waarop u het leven ziet heeft iets heroïsch en mythisch. Vaak geeft alleen het uitdrukken van uw innerlijk in creatieve vormen u niet genoeg voldoening en gaat u zo ver u te identificeren met een van uw fantasiefiguren. U heeft ook iets van een heldhaftige zendeling. U popelt om de wereld te veranderen zodat die kan meevibreren op uw magische ritme. U heeft de neiging u in te zetten voor goede doelen, vooral zaken die uw eigen innerlijke conflicten weerspiegelen. U doet dat door gebeurtenissen uit de buitenwereld naar u toe te trekken om zo het gevoel te krijgen erbij te horen. Of u zet persoonlijke dilemma's om in algemene, archetypische vraagstukken. Hoe of waarmee u zich ook uitdrukt, u heeft altijd wel een boodschap, want u bent er heilig van overtuigd dat de innerlijke visie, die voor u zoveel betekent, veel ellende uit de wereld kan helpen. Zo identificeert u zich eigenlijk met de archetypische held: de eenzame troubadour, de moedige ridder, de profeet die ver in de toekomst ziet en woorden spreekt vol zinvolle vermaning. Indien u, wat jammer zou zijn, geen directe creatieve uitlaatklep heeft, moet u oppassen dat u familie, vrienden en bekenden niet als een fanatiek hervormer te lijf gaat. U heeft een sterke neiging uw fantasieën op te dringen aan de buitenwereld. Dat geeft u veel hervormingsdrang en soms onverdraagzaamheid jegens mensen die het anders doen.

U bent ervan overtuigd dat u het bij het rechte eind heeft, omdat u over een soort goddelijke inspiratie beschikt. Het probleem is niet dat u daar misschien ongelijk in heeft, maar dat andere mensen andere goddelijke inspiraties en andere goden hebben, die niet allemaal even verheven zijn als de uwe. Hoewel u teveel dromer bent om agressief te zijn, heeft u wel iets rebels over u, iets van een vurig-opstandige dichter die de wereld wil veranderen met visioenen en idealen. Dat is uw grote gave, en als het u lukt de juiste uitdrukkingsvorm te vinden, zult u uiteindelijk waarschijnlijk veel mensen bereiken, ontroeren en door middel van uw creatieve uitingen de wereld van het innerlijk voor hen ontsluiten. Wel zult u moeten leren tolerant te zijn. Tolerantie is namelijk niet de sterkste eigenschap van mensen die zich met archetypische figuren identificeren. Ook zult u geduld moeten leren hebben, en misschien ook nu en dan wat zelfspot, zodat u niet de hele tijd zo verschrikkelijk heldhaftig hoeft te zijn.

to top

Een mystieke liefdesopvatting die problemen geeft in het dagelijks leven

Liefde heeft voor u weinig te maken met de gewone persoonlijkheid en lijfelijke verschijning van uw geliefde. Uw liefde is gericht op iets goddelijk-spiritueels, waarvan uw geliefde alleen maar de belichaming vormt. U bent geneigd zowel liefde als geliefde zo sterk te idealiseren dat die ander een soort muze voor u wordt, een bron van creatieve inspiratie. Soms wordt dit zo sterk dat u de lichamelijke aanwezigheid van uw geliefde lastig vindt omdat dit uw gerichtheid op het geestelijk-bezielende verstoort. U bent extreem gevoelig voor lijden en verdriet, dat voor u het onvermijdelijke lot is de mens die weliswaar openstaat voor hogere werelden maar die toch hier op aarde moet leven. Uw beeld van liefde is doordrenkt van een aangrijpende droefheid die niet negatief of destructief is, maar die opoffering idealiseert. Door uzelf bepaalde dingen te ontzeggen denkt u toegang te krijgen tot een dieper en universeler soort liefde. Uw instelling heeft veel gemeen met de hoofse liefde uit de Middeleeuwen, waarbij de geliefde op afstand werd aanbeden.

Daarom zult u zich waarschijnlijk zelf grote opofferingen getroosten in uw persoonlijke relaties (door uw liefde te richten op iemand die onbereikbaar is, of getrouwd, of in het buitenland), of u zult zich aangetrokken voelen tot mensen die lijden en dat met innemende waardigheid dragen. Het thema van lijden, verdriet en opoffering speelt een grote rol in uw liefdesrelaties, alsof alle mensenliefde uiteindelijk tragisch is omdat de mens moet sterven en de tijd alles wegvaagt wat eens mooi en vol belofte was. Deze aangrijpende, verfijnde sensitiviteit verleent uw persoonlijkheid en ook uw creatieve werk veel gevoel, verfijning en schoonheid. Soms kan het echter beter zijn om u niet uitsluitend daardoor te laten leiden. Anders loopt u het risico uw gevoel voor humor te verliezen en de liefdevolle gebaren niet meer te zien waarmee de mensen om u heen u gelukkig proberen te maken. Daarmee zou u een relatie, die gezond en bevredigend had kunnen zijn, een onnodig tragisch einde kunnen bezorgen.

to top

Droom gaat voor werkelijkheid

Zo heeft u de ziel van een profeet en troubadour, ook al heeft u nooit geprobeerd uw persoonlijke visie uit te drukken, en zelfs al zijn uw verbeelding en creatieve talenten tot dusver onbenut gebleven. Het is voor u van groot belang een creatieve uitlaatklep te vinden omdat de wereld van uw innerlijk zo grenzeloos rijk is. Die wereld is uiteindelijk ook veel belangrijker voor u dan de meer conventionele kijk op het leven die de maatschappij of de mensen om wie u geeft er op na houden. Geld is prettig, evenals zekerheid en allerlei dagelijkse genoegens, maar diep in uw hart geeft u dat liever allemaal op, als dat u zou kunnen helpen de juiste taal (in woorden, beelden of gebaren) te vinden om het rijk van de ziel uit te kunnen drukken, dat voor u de realiteit vormt. Het raadselachtige domein van mythen en sprookjes leeft sterk in u. Alles wat u in het leven tegenkomt, wordt verheven tot symbool. U kunt de mensen om u heen geweldig irriteren door zaken die voor hen van belang zijn achteloos terzijde te schuiven. Niemand kan echter twijfelen aan de oprechtheid van uw visie, aan de rijkdom van uw verbeelding en aan uw ideaalbeeld van een leven dat groter, dieper en zinvoller is dan het leven zelf.

to top

Verborgen cynisme en materialisme

In tegenstelling tot uw dichterlijke levensvisie en het kleurrijke drama waarmee u het leven verrijkt, speelt er nog een andere figuur mee op het toneel van uw psyche. Deze figuur omvat alle doodnormale, praktisch-nuchtere en aardse trekjes die u uit uw manier van leven en waardesysteem heeft moeten weren om contact te kunnen blijven houden met de rijke wereld van uw innerlijk. Hoewel u een zekere stille minachting koestert voor mensen zonder fantasie, mensen die niet via hun verbeelding aan hun alledaagse ik kunnen ontstijgen en evenmin de verborgen betekenis der dingen zien, heeft u zelf toch ook een banale, doodnormale en materialistische kant. Waarschijnlijk onderdrukt u echter deze kant van uw persoonlijkheid, en projecteert u die zonder dat te beseffen op minder getalenteerde of fantasieloze mensen, waarna u zich dan superieur kunt voelen en zo zalig onbegrepen. Deze andere figuur uit uw psyche leeft in de schaduwwereld van het onbewuste. Als u die kant tegenkomt schaamt u zich waarschijnlijk over uzelf en wordt u onhandig en onzeker. Het zou goed zijn als u wat meer op goede voet kwam te staan met deze schaduwkant van uw persoonlijkheid. Zo zou u niet alleen de beperkingen van het gewone leven beter de baas kunnen, maar bovendien zelf binnen de grenzen van het menselijke blijven. U loopt dan minder risico uzelf via een volledige identificatie met uw fantasiefiguren zodanig op te blazen dat u wegzweeft en het contact met de mensen om u heen verliest.

to top

De angst om saai te lijken

Soms klapt er plots een luikje dicht tussen uw geest en de rijke wereld van de verbeelding waar u op teert. Het kan een plotselinge rem of blokkade zijn die u alle inspiratie ontneemt, of het kan de vorm aannemen van een zeurend gevoel op de achtergrond dat u tekort schiet, niets waard bent, en dat uw werk ook al niets voorstelt. De oorzaken hiervan liggen in uw moeite met het gewone leven en met gewone mensen, alsof uw schaduwkant, die zich vooral richt op de dagelijkse wereld van uw directe omgeving, er genoeg van krijgt om altijd maar weggedrukt te worden en met kracht de kop opsteekt. In tegenstelling tot het aan arrogantie grenzende zelfvertrouwen waarmee u zich op mythisch terrein begeeft om te communiceren met de ideaalfiguren uit uw fantasie, bent u vreemd genoeg in gewone menselijke contacten onhandig. U vindt het soms moeilijk een gesprek gaande te houden dat niet over het Hogere en het Zinvolle gaat. U maskeert dit soort tekortkomingen meestal op superieure wijze: al dat gepraat over zinloze banaliteiten is immers toch maar zonde van de tijd. Maar het is waarschijnlijk dichter bij de waarheid om te zeggen dat u alledaagse gesprekken uit de weg gaat omdat u bang bent om dom en vervelend te lijken. U verdedigt u altijd met het argument dat alleen uw innerlijke waarheid telt, en dat maakt dat u zich in de oude vertrouwde wereld van "lekker weertje hè?" bijzonder ongemakkelijk voelt. Misschien bent u bang voor de afschrikwekkende ontdekking dat u, wanneer u eenmaal over gewone dingen begint te praten wel heel erg gewoon wordt, of zelfs traag en fantasieloos.

Dat kan hard en beledigend klinken, maar het zou heel jammer zijn als u uw grote verbeeldingskracht en uitdrukkingsvermogen uit alle macht alleen maar zou gebruiken om nooit eens gewoon te hoeven zijn. Als u zichzelf zou kunnen toestaan om soms even de teugels te laten vieren en u te gedragen als een gewone, domme sterveling, zou u ontdekken dat uw schaduwkant heel wat positieve trekjes heeft die u nodig heeft als tegenwicht voor uw dichterlijke ziel. Dit geldt onder andere voor uw vermogen om uw lot als gewone sterveling te aanvaarden, wat weer zou kunnen betekenen dat u met uw creatieve uitingen anderen werkelijk kunt bereiken. En dat is hoogstwaarschijnlijk toch uw bedoeling. Deze aardse, langzame en op details gerichte schaduwkant, die zich voornamelijk uitdrukt in een soort traag en letterlijk denken, kan u ook het geduld geven dat nodig is om aan uw creatieve uitingen te werken tot ze de juiste vorm hebben, zodat ze begrijpelijk zijn, en niet zo esoterisch dat niemand er iets van snapt. En deze schijnbaar saaie, fantasieloze kant van u heeft ook een soort droge, ironische humor die een uitstekend hulpmiddel is om uw bij tijd en wijle pompeuze intellect wat luchtiger te maken, en die u ook het nodige realisme kan bijbrengen over wat u commercieel gezien met uw werk kunt bereiken.

to top

Het dilemma van een banale en doodnormale schaduw

Zo wordt uw hartstochtelijke, dichterlijke ziel in evenwicht gebracht door een verborgen kant van u die veel degelijker, conventioneler, aardser en langzamer is. Ook al vindt u deze kant van uzelf en deze beschrijving ervan bijzonder irritant, de schaduwkant van uw persoonlijkheid kan een waardevolle bijdrage leveren aan uw leven. Hij kan u een realistisch beeld geven van uw grenzen en zo uw creatieve aspiraties terugbrengen tot een haalbaar niveau. Hij kan u het gevoel geven dat u een gewoon mens mag zijn op de momenten dat uw inspiratie u in de steek laat. Dan kunt u ook genieten van het leven en van andere mensen, als u eens niet in de ban bent van een innerlijke visioen of een spirituele gedrevenheid. En tenslotte kan uw schaduwkant alles wat relativeren, zodat u uw gevoel voor humor over uzelf en het leven niet verliest. Het zou goed zijn als u deze eigenschappen zou kunnen opnemen in uw leefwereld, want de psyche houdt niet van overmaat. Als u zich teveel identificeert met de figuren uit uw fantasie, kunt u geblokkeerd en depressief raken, zodat u datgene kwijtraakt waar u het meeste waarde aan hecht: uw dienstbaarheid aan een innerlijke creatieve bron die voortdurend uw metgezel is en uw drijfveer vormt, soms als vriend, en soms als vijand, omdat hij u geen rust gunt. Uw schaduwkant is een bron die altijd vitaal is en vol onverklaarbare geheimen zit, of u hem nu ziel noemt, het onbewuste, God, de duivel, kunst of liefde.

to top

Nog een tweetal belangrijke spelers

De spelers die tot dusver geportretteerd zijn, vertegenwoordigen in hun fundamentele tegenstrijdigheid het belangrijkste thema uit het verhaal van uw innerlijk. Naast deze figuren geeft uw geboortehoroscoop nog een paar tegenspelers aan die u waarschijnlijk in uw leven zult herkennen. Deze worden in de volgende alinea's kort geschetst.

to top

Voorliefde voor de onzichtbare wereld

Hoewel u net als anderen gewoon op aarde lijkt te leven, vertoeft u in gedachten in hogere sferen. U bent gevoelig en idealistisch van aard en voelt u niet helemaal op uw plaats binnen de grenzen en beperkingen van het stoffelijk bestaan. Evenals Plato hunkert u immers naar het Goede, het Ware en het Schone, en als het u niet lukt om in het prozaïsche bestaan van alledag stukjes van uw droom terug te vinden, bijvoorbeeld door middel van de liefde, creatieve bezigheden of studie, kunt u neerslachtig of misschien zelfs ziek worden. U houdt zichzelf voor dat er méér moet zijn, want u bent niet zo goed opgewassen tegen de rauwere aspecten van de realiteit. Het lijkt wel alsof u een laagje eelt op de ziel mist dat andere mensen kennelijk wel hebben. Daarom kan het leven u makkelijk verwonden. Omdat u echter zo onvoorwaardelijk gelooft in een bovenaardse werkelijkheid, zal het u meestal wel lukken om daar een glimp van op te vangen. Hoe kortstondig dat glimpje ook mag zijn, het zal uw geloof en vertrouwen voldoende vernieuwen om het leven weer aan te kunnen.

Dit ongrijpbare en bovenaardse van uw karakter vormt de oorzaak van veel van uw ogenschijnlijk onvoorspelbare en wisselvallige ervaringen. Het past bij u om een levenswijze en een beroep te zoeken waarin uw idealisme en vertrouwen nog verder versterkt kan worden in plaats van ondermijnd. Alle voortbrengselen van de fantasie zijn voor u buitengewoon zinvol, zinvoller dan de wereld van de materiële zaken die voor anderen zo van belang zijn. U heeft een wezenlijke behoefte aan spirituele waarden en idealen. Wel zult u de moed moeten opbrengen om de conventionele vormen van religie kritisch te toetsen, en daarbij op uw innerlijke ervaringen durven vertrouwen. U bent niet op zoek naar morele leefregels of een dogmatische interpretatie van het goddelijke, maar naar de directe ervaring van een aan de eigen persoon ontstijgende realiteit die u hoop en troost kan bieden, en de vervulling van uw droom van het schone, het goede en het ware in het leven. Anders zou het leven u verwonden, want zonder die stevige ondergrond in de vorm van dit soort waarden bent u te kwetsbaar, niet hard genoeg om de wredere kanten van het leven aan te kunnen. U zou zo gedesillusioneerd en stuurloos kunnen raken dat u het risico loopt andere mensen, in het bijzonder uw partner, op een voetstuk te zetten als uw grote beschermvrouw die over de spirituele zekerheden beschikt waar u zo naar hunkert. Maar andere mensen zullen u op dit punt onvermijdelijk teleurstellen, omdat ze onmogelijk aan die rol kunnen voldoen. Wat u zoekt ligt immers in uzelf. Het leven zal u vroeg of laat testen op het punt van uw aanpassing aan de stoffelijke wereld, want hogere inzichten stellen niet veel voor als ze niet in de wereld zelf in praktijk kunnen worden gebracht.

to top

Verborgen sensualiteit en materialisme

Als contrast met het heldere licht van uw mystieke streven, huist er een duistere figuur op het toneel van uw innerlijk. Deze verborgen dimensie van uw persoonlijkheid omvat alles wat u bij het navolgen van uw hogere idealen heeft buitengesloten uit uw bewuste waardepatroon en uw bewust gedrag. Het beslaat het terrein van uw lichaam, uw instincten, uw zinnelijkheid en het onderdrukte materialisme, een terrein dat u liever niet onder ogen ziet. Deze schaduwkant kan een innerlijke vijand worden als u hem verwerpt, en kan u tegen gaan werken via moeilijkheden met gezondheid, geld en aardse zaken in het algemeen. Als u deze innerlijke vijand de rug toekeert kan hij ogenschijnlijk deel gaan uitmaken van anderen in de buitenwereld, en kan hij bijvoorbeeld de vorm aannemen van mensen die u het leven zuur maken met fysieke eisen, gebrek aan waardering voor verfijnde waarden, en grofheid en wreedheid, emotioneel zowel als fysiek. Het deel van uzelf dat u niet onder ogen durft te zien wordt onherroepelijk aangetrokken uit de buitenwereld.

Het zou in overeenstemming zijn met uw spirituele idealen om te geloven dat de donkerder, hardere en meer zinnelijke aspecten van uw karakter door persoonlijke inspanning overwonnen kunnen worden. Inderdaad bestaat er menige esoterische leer die suggereert dat we onze lagere natuur te boven kunnen komen als we maar hard genoeg ons best doen, en dat we zo een zuiverder bestaansniveau kunnen bereiken. Het ligt hier niet in de bedoeling u dit streven te ontraden, want zonder idealen als de uwe zouden we nog allemaal in holen wonen en elkaar doodknuppelen. Maar vanuit psychologisch oogpunt gezien is de schaduwzijde van uw persoonlijkheid (de speler op het toneel van uw innerlijk die lijnrecht staat tegenover uw verfijning, uw verheven idealisme en uw streven naar een transcendente dimensie van het leven) even waardevol en belangrijk voor uw ontwikkeling als uw bewuste overtuigingen. Als u die kant van uw persoonlijkheid positief benadert, kunt u er kracht en vitaliteit aan ontlenen. Dan kunt u ook werkelijk liefhebben in plaats van op hypocriete wijze. Als u probeert uw natuurlijke driften uit te bannen omdat ze "lager" zijn, dan zal het onbewuste zich onherroepelijk tegen u gaan keren.

In uw geboortehoroscoop worden verscheidene belangrijke thema's behandeld. Er is nog een tweetal spelers dat een belangrijke rol speelt in uw levensverhaal. Deze figuren worden in de volgende alinea's kort geschetst.

to top

De behoefte erbij te horen

Diep van binnen beseft u dat u deel uitmaakt van een grote menselijke familie die u voedt met haar steun. Iedereen is voor u op een bepaalde manier wel de moeite waard. U vindt het heerlijk in allerlei omstandigheden mensen te ontmoeten, in de trein, het vliegtuig, in café's en restaurants, eigenlijk overal waar een gewoon gesprekje u een gevoel van contact geeft met uw medemensen. Instinctief weet u samen te smelten met de menigte, en bijna telepathisch pikt u de ongeschreven wetten op van elk sociaal milieu. U weet wat kan en niet kan. U voelt zich ongemakkelijk wanneer u geïsoleerd raakt in een onpersoonlijke grote stad en er niemand is om op te zoeken of te bellen, of wanneer u ergens op het platteland zit met niemand in de buurt. U voelt u zich het meest thuis op een plek waar u buren kunt groeten en waar de winkeliers u kennen. U heeft waarschijnlijk veel vrienden, of in ieder geval bekenden die u vrienden noemt, hoewel u misschien maar met enkelen echt veel gemeen heeft. Maar u heeft liever gezelschap, ook al gaat het dan niet direct om boezemvrienden. Soms is het moeilijk om er achter te komen wie u eigenlijk bent en wat u werkelijk voelt, omdat u zich zo goed heeft ingegraven in uw omgeving en zich zo perfect de opvattingen en maniertjes van uw kring heeft aangemeten.

Het is geen geringe prestatie dat bijna iedereen met wie u in aanraking komt u aardig vindt. Uw vermogen om vrienden te maken komt voort uit uw sterke affiniteit met mensen. Deze affiniteit bestaat niet alleen op het oppervlakkige niveau van gedeelde interesse of lichamelijk samenzijn, maar ook op het diepe niveau van het besef dat iedereen deel uitmaakt van de menselijke familie. Er zal een tijd komen dat het leven u uiteindelijk dwingt na te gaan denken over de manier waarop u uw echte identiteit bepaalt en uitdrukking kunt geven aan uw eigen innerlijke waarden en creatieve vermogens, al die dingen die de test moeten kunnen doorstaan van kritiek en eventuele afwijzing door de groep waarin u zich beweegt. U voelt zich gelukkiger wanneer u kunt opgaan in een groep dan wanneer u voor uzelf moet opkomen en u moet blootstellen aan kritiek. Dit kan soms een handicap zijn omdat uw talenten het tonen waard ziijn. Maar persoonlijke erkenning betekent minder voor u dan de veilige en bevredigende ervaring deel uit te maken van het leven van anderen, en minder ook dan de ontdekking dat er overal ter wereld mensen zijn die u als vriend welkom zullen heten.

to top

Een sterke drang tot zelfexpressie ligt in de schaduw

In tegenstelling tot deze beminnelijke en sociaalvoelende aard, zit er een verborgen kant aan uw persoonlijkheid die alle eigenschappen omvat die u heeft moeten weren uit uw bewuste waardenpatroon en gedrag om uw netwerk van vriendschappen te onderhouden, en uw gevoel van zekerheid binnen uw kring van gelijkgestemden niet te ondermijnen. Die onbewuste schaduwzijde van u is uiterst individualistisch, onafhankelijk en afstandelijk en absoluut niet geïnteresseerd in het onderhouden van goede betrekkingen met wie dan ook. Het valt u heel zwaar de aangeboren arrogantie, het superioriteitsgevoel en het egoïsme van deze innerlijke figuur te verzoenen met de op de gemeenschap afgestemde normen, die u zo stevig verankeren in die gemeenschap. Als u zich niet bewust wordt van dit verborgen aspect van uzelf, kan het boven komen drijven als een soort boze rusteloosheid, een plotseling opkomend gevoel van eenzaamheid, van niet worden begrepen en van frustratie, juist temidden van alle mensen die u zo nodig heeft. U kunt ook geconfronteerd worden met het probleem van jaloezie op mensen die onverschrokkener zijn dan u, mensen die niet bang zijn om te laten zien dat ze wezenlijk anders zijn en onafhankelijk van geest. U bent in meerdere opzichten graag van de partij, want u houdt van vrolijke sociale bijeenkomsten, maar ook bindt u zich graag aan een groep met een specifieke politieke of sociale filosofie. Uw schaduwzijde is a-politiek, weinig sociaal voelend, eigengereid, en stelt de eigen prestaties en ontwikkeling voorop, zonder zich te bekommeren om de goedkeuring van anderen.

De ogenschijnlijk negatieve eigenschappen van deze verborgen kant van u, namelijk arrogantie, eigenwijsheid, kilheid, meedogenloosheid en despotisch gedrag, zijn, door een andere bril bekeken: zelfverzekerdheid, wilskracht, zelfvertrouwen, moed en trouw aan het eigen wezen. Wanneer deze schaduwzijde wordt onderdrukt en verbannen naar de onderwereld van het onbewuste, zal hij van achter uw gelijkmoedig uiterlijk opduiken en een meer autoritaire en arrogante persoonlijkheid onthullen dan u anderen wilt laten zien. Hij zal u betrekken bij verwikkelingen waarin u op uzelf en uw eigen kracht wordt teruggeworpen. Als hij echter wordt geïntegreerd, kan hij u visie en moed geven en u in de gelegenheid stellen om iets echt oorspronkelijks te scheppen met uw talenten.

to top

IV. DE FAMILIEACHTERGROND

to top

Psychologische erfenis

Al bent u een individu, u komt voort uit een bepaalde familieachtergrond. Een familie heeft iets van een levend organisme, met bepaalde erfelijke kenmerken die van generatie op generatie worden doorgegeven. Ook heeft een familie eigen psychologische patronen, een soort emotioneel klimaat dat de eerste voedingsbodem vormt waarin uw ontluikende individualiteit in uw kindertijd zich heeft geworteld. Zo zitten er in u bepaalde innerlijke patronen, mythen en benaderingen van het leven, die afkomstig zijn uit de psychologische voedingsbodem van uw familieachtergrond. Om weer de vergelijking met het toneel te gebruiken: de spelers op het toneel van uw innerlijk zijn weliswaar uniek, maar ze hebben wel erfelijke familietrekjes.

De astrologie vertelt ons niets over wat we lichamelijk gezien erven. Maar ze vertelt veel over psychologische erfenissen die net als rood haar of blauwe ogen in de familie worden doorgegeven. Een psychologische erfenis in de vorm van diepgewortelde gedragspatronen wordt vaak doorgegeven op een diep onbewust niveau, zonder dat de afzonderlijke familieleden daar besef van hebben. Familiemythen worden net zo duidelijk doorgegeven van generatie op generatie als bijvoorbeeld een bepaalde opvallende gelaatsvorm. Zo'n familiemythe kan bijvoorbeeld zijn: "De mannen in deze familie werken zich altijd met succes omhoog." Of: "De vrouwen in deze familie zijn altijd teleurgesteld in hun man." Dergelijke familiemythen bestaan ook als ze niet worden uitgesproken of bewust worden geloofd, want ze worden via het onbewuste van de ene generatie op de andere doorgegeven. Bovendien wordt er op talrijke subtiele, nonverbale manieren uitdrukking aan gegeven. Zo erft een jongetje dat geboren wordt in de zojuist genoemde familie met de geslaagde mannen een bepaald verwachtingspatroon, waarop hij naar zijn eigen aard en zijn eigen innerlijke structuur zal reageren. En een meisje in de familie van de teleurgestelde vrouwen zal een bepaald verwachtingspatroon erven aangaande relaties. Als ze zich niet bewust wordt van dit innerlijke scenario, zal dat haar later in het leven beïnvloeden.

Omdat uw familieachtergrond een onderdeel vormt van uw levensverhaal, wordt hij weerspiegeld in uw geboortehoroscoop. De astrologie kan veel nuttig inzicht geven in dit specifieke levensterrein. Want hoe sterker u zich bewust bent van de interactie tussen uw eigen aard en uw familie-erfenis, hoe vrijer u zult zijn bij het maken van keuzes in uw leven. Uw ouders zelf worden ook in uw horoscoop weerspiegeld, al komen ze er dan niet in voor als werkelijke driedimensionale mensen, maar meer als beelden die een bepaald thema of gedragspatroon symboliseren. Deze ouderbeelden laten zien hoe u uw vader en uw moeder persoonlijk ervaart, hoe ze als patronen werkzaam zijn in uw psyche, en hoe ze de verhaallijn van uw innerlijk toneelspel ondersteunen of tegenwerken. De kracht van de familieachtergrond mag nooit worden onderschat, want het is niet alleen maar een kwestie van het verleden. Het gaat om het heden dat in ons leeft. Zoals de dichter Rainer Maria Rilke heeft geschreven: "Geloof nooit dat lot iets anders is dan de condensatie van de kindertijd."

to top

Het beeld van de vader in de horoscoop van een man

Vader is meer dan alleen een mens. Hij is ook het symbool van een innerlijk patroon of van een innerlijk perspectief van waaruit u het leven ervaart. Het beeld van uw vader zoals dat in uw geboortehoroscoop wordt geschetst, beschrijft daarom drie dingen.
Allereerst is het een subjectief beeld van de eigenschappen die op u de meeste indruk hebben gemaakt in uw relatie met uw vader (of met degene die in uw vroege jeugd de vaderrol heeft gespeeld).
Ten tweede is het een symbool van wat het mannelijke voor u vertegenwoordigt. Uw vader was de eerste man in uw leven en heeft daarom een krachtige, onbewuste invloed op de manier waarop u uw eigen mannelijkheid vormgeeft en op uw verhouding met andere mannen.
Ten derde is het een beeld van uw eigen innerlijke vader-eigenschappen: hoe u uw leven ordent en structureert; hoe u uw doeleinden ziet en probeert te verwezenlijken; hoe u uw mogelijkheden tot werkelijkheid maakt in de wereld; hoe u uw wil naar buiten brengt en richting geeft; hoe u uw ethische normen en idealen formuleert, en tenslotte, hoe u vader bent voor uw eigen kinderen.

to top

Een beminnelijke maar besluiteloze figuur

Het beeld dat u volgens uw geboortehoroscoop van uw vader heeft is in veel opzichten aantrekkelijk en positief, vol vriendelijkheid, charme, genegenheid en verfijning. Zelfs al was uw vader niet knap en aantrekkelijk in de gewone zin, voor u was hij dat wel. Veel van uw eigen houding, vooral op het terrein van smaak en sociaal gedrag, weerspiegelt de manier waarop u hem heeft ervaren. Dit vaderbeeld laat ook zien dat hij misschien artistieke of intellectuele gaven bezat. Mogelijk heeft hij voor u een mentaal, sociaal of esthetisch ideaal belichaamd dat de basis is geworden voor uw persoonlijke normen. Uw vader was waarschijnlijk ook een diplomaat die ten koste van alles de lieve vrede wilde bewaren, en hier ligt het dubbele van uw houding ten opzichte van hem. Vanwege zijn hang naar rust vond u hem misschien zwak, vooral als hij toeliet dat uw moeder de baas speelde in het gezin en bijvoorbeeld de belangrijke beslissingen nam over de kinderen. Hij mag dan heel beminnelijk zijn geweest, het feit dat hij directe emotionele confrontatie uit de weg ging kan ook worden opgevat als desinteresse, als een soort verraad zelfs. Het is mogelijk dat u zichzelf heeft geïdentificeerd met het geïdealiseerde en "mooie" beeld van uw vader, zodat u zich niet voldoende bewust bent van die perioden in uw jeugd, waarin u misschien behoefte had aan een sterkere vader.

to top

Evenwicht zoeken tussen idealisme en realisme

De manier waarop u uw vader heeft ervaren is daarom vrij complex. U heeft zijn liefde voor schoonheid geërfd, zijn verfijning, helderheid en afkeer van moeilijke emotionele gesprekken. U bent zelf iemand met verfijning, met een voorkeur voor het intellectuele en het esthetische. Ook bent u in zekere zin besluiteloos en passief, zodat u confrontaties uit de weg gaat en ten koste van wat u werkelijk voelt in de smaak probeert te vallen bij anderen. Misschien bent u net als uw vader wel te veel een idealist die het leven door een roze bril wil zien. U raakt snel teleurgesteld en gedesillusioneerd als er wat meer hardheid en realisme van u wordt geëist. Het is belangrijk dat u zich niet langer onbewust identificeert met de opvattingen van uw vader en dat u uw eigen normen leert vinden, zodat u uw behoefte aan rust en plezier in evenwicht kunt brengen met de noodzakelijke kracht die het leven soms vraagt van ieder van ons.

to top

Het beeld van de moeder in de horoscoop van een man

Net als vader is moeder meer dan alleen een mens. Zij is het symbool van een basisprincipe in het leven en van een innerlijk energiepatroon of perspectief van waaruit we het leven benaderen. Het beeld van uw moeder zoals dat in uw geboortehoroscoop wordt geschetst, beschrijft daarom drie dingen. Allereerst is het een subjectieve beschrijving van de eigenschappen die in uw relatie met uw moeder de meeste indruk op u hebben gemaakt. De meeste zult u herkennen, maar u kunt ook verrast zijn, omdat een en ander niet alleen haar uiterlijk gedrag weerspiegelt, maar ook haar innerlijk leven: dat wil zeggen de kant van haar, die ze niet naar buiten bracht en die daarom des te meer effect op u heeft gehad. Ten tweede is het moederbeeld in uw horoscoop een portret van wat het vrouwelijke voor u betekent: hoe u vrouwen ervaart en hoe u omgaat met de emotionele en instinctieve kanten van uw eigen persoonlijkheid. Ten derde is het een beeld van uw eigen "moederlijke" eigenschappen die mannen ook hebben: uw vermogen uzelf en anderen te koesteren en te verzorgen, uw gevoel van veiligheid en vertrouwen dat het leven in wezen goed is, uw vermogen mee te stromen met de tijd en de omstandigheden, uw vermogen om instinctief te weten wanneer u moet wachten en uw vermogen om met wijsheid de situaties te aanvaarden die het leven u aanreikt.

to top

Het ontbreken van een echte relatie

Het beeld dat u van uw moeder heeft volgens uw geboortehoroscoop is problematisch. Uw moederbeeld is vreemd afstandelijk en staat als het ware los van alles. Het is eigenlijk alsof u uw moeder niet echt kende als individu, en zij u evenmin. Het is best mogelijk dat er lichamelijk gezien uitstekend voor u gezorgd werd, dat er voor u is gedaan wat er door de buitenwereld van een moeder wordt verwacht. Maar op een dieper niveau was er geen sprake van werkelijke communicatie. Dit kan te wijten zijn aan de omstandigheden. Mogelijk was ze afwezig, of ziek, of niet in staat haar kinderen zoveel tijd en aandacht te geven als ze nodig hadden. Misschien ook was ze een koele en geremde persoonlijkheid waar niemand, ook u niet, echt dichtbij kon komen, iemand die niet in staat of bereid was om te laten merken wat ze werkelijk dacht en voelde. Zo heeft het in uw jeugd dus kennelijk ontbroken aan echte warmte. U heeft op deze situatie gereageerd met een vreemde afstandelijkheid. Het is voor u moeilijk uw eigen gevoelens en behoeften te onderkennen. Het is alsof ze eigenlijk niet echt zijn, net zoals in zekere zin uw relatie met uw moeder niet echt was. Het blijft voor u moeilijk uw innerlijk leven serieus te nemen.

to top

Verwaarlozing van emotionele behoeften

Er zit veel positiefs in deze ogenschijnlijk moeilijke manier waarop u uw moeder vroeger heeft ervaren. U heeft namelijk geleerd om emotioneel zelfstandig te zijn. Ook heeft u ongetwijfeld ter compensatie de rationele kant van uw aard uitzonderlijk goed ontwikkeld. Wel kan het voor u van belang zijn om onder de oppervlakte te kijken van wat schijnbaar normaal is geweest in uw jeugd. U kent uw instincten en gevoelens niet genoeg waarde toe en u heeft niet bijzonder veel vertrouwen in het leven. Het ontbreken van een echte band met uw moeder is een sleutelgegeven wanneer u uw eigen emotionele isolement probeert te begrijpen.

Probeer meer waardering op te brengen voor het kind in uzelf, en probeer ook uw eigen behoeften te behandelen met de zachtheid en zorg die u in uw vroege jeugd waarschijnlijk heeft moeten ontberen. Want als u de positieve kant kunt zien van de eeuwige moeder in uzelf, zult u deze sterke band met uw eigen instincten nooit verliezen. Op de lange duur kunt u zelfs juist op die terreinen waar u tekort is gedaan bijzondere talenten ontwikkelen. Dan kunt u invoelingsvermogen, warme, omvattende liefde en steun geven aan anderen, kinderen of volwassenen, en ook aan de kinderen van uw verbeelding, in de vorm van creatief werk.

Uw geboortehoroscoop schetst nog een ander beeld, dat in zekere zin in tegenspraak is met de reeds beschreven manier waarop u uw moeder heeft ervaren.

to top

Zelfopoffering als pose

Uw moeder had, zoals u haar vroeger heeft ervaren, iets van het eeuwige meisje. Ondanks haar misschien conventionele en verantwoordelijke gedrag huisde er in haar een rusteloze en avontuurlijke geest, vol enthousiasme en behoefte aan opwinding en romantiek. Ze had de neiging het leven en anderen te zien als figuren uit een toneelstuk of sprookje. Deze in wezen creatieve en vrolijke geest botste ongetwijfeld met de traditionele rol van moeder en huisvrouw. Als uw moeder tegelijkertijd conservatief en timide was, heeft ze het gevoel dat het leven een groot kleurrijk theater was, nooit kunnen uitleven en heeft ze zich ingeperkt en onvoldaan gevoeld. Ter compensatie heeft ze misschien haar toevlucht genomen tot slinksheden zoals ziek worden op het juiste moment, om zich te verzekeren van de aandacht van de mensen om haar heen, aandacht waar ze zo naar hunkerde.

to top

De romantische geest bevrijden uit de gevangenis

Het kan voor u van belang zijn die theatrale en kleurrijke geest in uw moeder te herkennen, want u heeft dezelfde eigenschap in u. Als u zich niet bewust bent van haar innerlijk leven en de manier waarop ze dat waarschijnlijk vervormd naar buiten heeft gebracht, namelijk door te manipuleren, dan loopt u het risico dat u zich identificeert met haar frustratie. Dan wordt u mogelijk voortgedreven door de behoefte om uit te leven wat zij heeft moeten binnenhouden. Dat kan zelfs zo ver gaan dat u zelf een eeuwige puber blijft, die wegvlucht uit de realiteit in grandioze dromen, iemand die nooit iets wezenlijks bereikt in het leven. Deze kant van uw moederbeeld zit in wezen vol vrolijke levendigheid, met veel nieuwsgierigheid en zin voor avontuur. U heeft een aangeboren gave om mogelijkheden en diepere betekenissen te zien die anderen ontgaan omdat ze slechts oog hebben voor feiten en dingen. Maar u moet uzelf losmaken van het beeld van uw moeder als martelares en ervoor oppassen dat u zich onbewust niet vereenzelvigt met zowel haar onvrede als haar grillige en heerszuchtige geest. Want alleen dan kunt u het eeuwige kind in uzelf op uw eigen individuele manier zo positief mogelijk naar buiten brengen.

to top

V. RELATIEPATRONEN

Relaties behoren tot de meest mysterieuze, bevredigende en teleurstellende van alle menselijke ervaringen. Zowel de astrologie als de psychologie leren ons dat niets in een relatie bij toeval gebeurt. Het begin niet, de ups en downs niet, en de afloop niet. Maar de astrologie kan u niet vertellen of u bent "voorbestemd" voor een goed of een slecht huwelijk, en evenmin of een kreeft of een boogschutter het beste bij u past. Uw geboortehoroscoop beschrijft uw innerlijk en laat daarom zien welke patronen, behoeften en obsessies vermoedelijk een rol spelen bij uw relaties met anderen. U kunt niet iemand anders worden, of uw geboortehoroscoop terugsturen en inruilen voor een ander karakter. Wel kunt u in meerdere of mindere mate bewust zijn van wat er gebeurt. U heeft altijd de vrijheid om naar uw eigen problemen te kijken, om te gaan met behoeften waarvoor u zelf verantwoordelijk bent en niet uw partner, en het staat u vrij om op een creatieve manier te reageren op zowel plezier als leed.

In de volgende alinea's worden uw houding, uw behoeften en de karakteristieke patronen van uw intieme relaties beschreven. Hierbij is dan sprake van de vrouw in uw leven. U zult echter merken dat diezelfde houding, behoeften en patronen nog steeds opgaan, als u een intieme relatie heeft met iemand van uw eigen geslacht. Wat uw seksuele voorkeur ook is, u bent uzelf. En het is uw innerlijke aard, die uiteindelijk het verloop van uw liefdesleven bepaalt.

In de voorgaande hoofdstukken, waarin de archetypische basisfiguren werden beschreven die in uw geboortehoroscoop overheersen, zijn al thema's genoemd met betrekking tot relaties. Daarom zal een deel van de hierna volgende beschrijving een herhaling en verdieping zijn van wat al is vermeld. Een deel kan ook in tegenspraak daarmee zijn en aangeven dat er sprake is van een innerlijke tegenstrijdigheid in uw houding ten opzichte van relaties.

to top

De aantrekkingskracht van een rationele partner

U leeft zo dicht bij de immense en rijkbevolkte diepten van het onbewuste dat u het risico loopt een opgeblazen figuur te worden. Dat wil zeggen dat u zo gewend raakt aan de schatten der verbeelding, dat u het gevoel kunt krijgen dat u te bijzonder, uniek en getalenteerd bent om u te hoeven bekommeren om alledaagse zaken. U heeft geleerd uzelf mee te laten drijven in uw fantasieën, en dat is ten koste gegaan van uw vermogen de zaken in de werkelijkheid buiten uzelf helder te analyseren en daar besluiten over te nemen. Omdat uw karakter zo duidelijk het stempel draagt van poëzie en romantiek, voelt u zich aangetrokken tot vrouwen die in staat zijn kalm en duidelijk hun eigen leven te ordenen en van wie u stilletjes hoopt dat ze ook uw leven op orde zullen brengen, zodat die moeite u bespaard blijft.

to top

Respect leren hebben voor een praktische instelling

Een relatie met iemand die rationeler en analytischer is ingesteld kan een heel goede uitwerking op u hebben. Maar u zult moeten blijven waken voor dat bombastische in uzelf, want u kunt zich zo verheven voelen boven alledaagse zaken, dat u, zonder het te beseffen, uw partner kunt gaan behandelen als een soort kruising tussen een dienstmeid en een accountant, terwijl ze ook nog van alles voor u moet regelen in de buitenwereld om de narigheid voor u buiten de deur te houden. Probeer de bekwaamheden van uw partner op hun juiste waarde te schatten. Het zou goed zijn als u haar de gelegenheid zou geven u te leren hoe u uw dagelijkse zaken helder en praktisch kunt regelen in plaats van dat u haar alles voor u laat opknappen. U zou het niet lang uithouden op uw zolderkamertje, als niemand zich zou bekommeren om de gas- en lichtrekening, de school van de kinderen en de vrienden van wie u vergeten was dat u ze voor het eten had uitgenodigd. Het zou nog beter zijn als u uw levenslange jacht op het Hogere wat tegenwicht kon geven met af en toe een gewoon gesprekje. Beide werelden zijn reëel, waardevol en noodzakelijk, en u heeft behoefte aan een partner die ze beide met u kan delen.

to top

Huiselijke intimiteit is niet genoeg

U heeft de gave om degenen van wie u houdt echte vriendschap te bieden. Uiteindelijk betekent dit misschien meer voor u en hen, met meer kans op duurzaamheid, dan de meer traditionele of sentimentele uitingen van genegenheid. U weet uw partner de vrijheid te geven voor haar eigen individualiteit, los van uw eigen behoefte aan haar. Dat betekent dat u uiterst tolerant bent, zelfs als u zich boos of beledigd voelt. De eigenaardigheden van uw partner verbazen u niet, want u weet dat Onze-Lieve-Heer er nu eenmaal rare kostgangers op nahoudt. Of u nu in een vaste relatie of een huwelijk zit of niet, het is niet waarschijnlijk dat u uw contacten beperkt tot één persoon. Als uw partner van nature afhankelijker of huiselijker is dan u, kan het feit dat u zo open en vriendelijk bent tegen anderen problemen geven. Het is van belang dat u duidelijk en eerlijk bent tegenover uzelf over het soort relatie dat u wilt, want liegen gaat u niet best af en u neemt liever geen toevlucht tot bedrog. U bent ook niet per se uit op wisselende seksuele contacten. U bent gewoon oprecht geïnteresseerd in mensen van beiderlei kunne en uit alle lagen van de bevolking. Als er in uw werk en uw privéleven genoeg ruimte is voor interessante contacten, zodat u zich kosmopoliet kunt voelen, kunt u gelukkig zijn in een stabiele en duurzame relatie.

to top

Waarachtige toewijding

U bent een oprecht vriendelijk mens. Uw liefde heeft iets universeels en dat maakt u bij velen geliefd, met name bij mensen die slachtoffers van het leven lijken. Dit maakt u bijzonder ontvankelijk in uw intieme relaties. U bent geneigd veel offers te brengen, grote en kleine, uit liefde, maar ook omdat u de problemen en behoeften van uw partner zo goed begrijpt. U bent toegewijd in uw liefde. U moet ervoor oppassen niet uit pure goedhartigheid over u heen te laten lopen. Uw partner kan gemakkelijk onbedoeld misbruik van u maken. Het zou goed zijn als u leerde af en toe nee te zeggen en te vragen om wat ú wilt in plaats van u uitsluitend te laten leiden door haar behoeften. Niet alleen uw partner, maar al uw vrienden waarderen waarschijnlijk uw meevoelende aard. Wat misschien minder op prijs word gesteld is uw neiging om zó aardig te zijn, dat u uit medelijden en onvermogen om "nee" te zeggen betrokken raakt in romantische en seksuele verwikkelingen. En uit zulke verwikkelingen moet u zich vervolgens weer een weg liegen. U kunt ook te aardig zijn, te zeer bereid uzelf weg te cijferen vanuit een tijdelijk gevoel van medeleven of betovering. Met als gevolg dat u alsnog datgene doet waar u de grootste hekel aan heeft: iemand pijn bezorgen.

to top

Geneigd tot overdrijving

Als het om de liefde gaat, is uw motto: hoe meer, hoe beter. Dat betekent meer romantiek, meer kaarslicht, meer plechtige liefdesbetuigingen en misschien ook meer partners. Het kan zijn dat u uw losbandigheid rechtvaardigt met een ideologie die zegt dat mensen elkaar niet mogen bezitten. Of met een spirituele visie die u voorhoudt dat u de juiste zielsverwant moet vinden. Of met een esthetisch ideaal dat u vertelt dat uw huidige partner niet volmaakt genoeg is. Maar u kunt ook eerlijk zeggen dat u gewoon van afwisseling houdt. U zult echter zeker bepaalde problemen tegenkomen als u besluit zich voor de rest van uw leven te binden aan één vrouw. Het is niet zo dat u niet kunt liefhebben. U heeft eerder veel te veel lief en u gooit uw hele zelf erin. Maar u hunkert ook naar avontuur en bent heel idealistisch in de liefde. Zo'n romantische geest vaart niet wel bij gewenning. Geen enkele relatie, hoe hartstochtelijk ook, zal uit zichzelf mysterieus en spannend blijven, als u de onvoorspelbaarheid ervan niet voedt door er vaak op uit te gaan met uw partner, vaak weg te zijn van het thuisfront met zijn eindeloze verplichtingen, en vaak tegen uzelf te zeggen dat u uw partner niet als vanzelfsprekend moet zien. Als u dat niet doet, zou u trouw blijven uit eergevoel en idealisme, niet uit echte genegenheid. U kunt beter eerlijk zijn over uw rusteloosheid, want kunt uw avontuurlijke geest uitleven op veel verschillende manieren, waaronder een aantal dat geen list en bedrog vereist en een stabiele verhouding niet in de weg zit. Het zou goed zijn deze kant van u niet te onderdrukken, want dat is vragen om moeilijkheden. Want u wordt bijzonder snel verliefd op het eerste gezicht, op de verkeerde plaats, op het verkeerde moment, en op iemand anders dan degene met wie u bent binnengekomen.

to top

VI. WEGEN TOT INTEGRATIE

Zoals u op de voorafgaande bladzijden heeft kunnen lezen, geeft uw geboortehoroscoop een gedetailleerd en diepgaand portret van talrijke aspecten van uw leven. U kunt ook meer afstand nemen van uw horoscoop en die als het ware bekijken door een telescoop, in plaats van de tot nu toe gebruikte microscoop, zodat we een totaaloverzicht krijgen van het toneelstuk dat zich afspeelt. De volgende alinea's bevatten enkele suggesties voor de manier waarop u bewust kunt proberen om de verschillende facetten van uzelf meer met elkaar in harmonie te brengen, en voor de manier waarop u de kern van de persoonlijkheid, in de psychologie het ego, het "ik", steviger kunt maken. Vrije wil betekent dan misschien niet dat u iemand anders kunt worden. Maar wel dat u het vermogen heeft om stevig in het centrum van uw horoscoop te staan en te merken dat u in contact staat met de verschillende aspecten van uw psyche. U hoeft niet blindelings rond te dolen en het machteloze slachtoffer te zijn van tegenstrijdige stromingen en impulsen vanuit uw innerlijk en vanuit de buitenwereld. Van twee mensen met gelijksoortige horoscoopfactoren, kan de een, heen en weer geslingerd door zijn innerlijke energieën, als een stuurloos bootje ronddobberen op een wilde, vijandige zee, terwijl de ander op de een of andere manier stevig in zijn schoenen staat en daarom het bootje handig door de wisselende stromingen van de oceaan weet te sturen.

to top

Het ritme van het dagelijks leven accepteren

U zult pas werkelijke voldoening vinden in uw leven als u niet probeert in te gaan tegen de beperkingen van het leven van alledag. Wat uw creatieve talenten ook mogen zijn, hoe krachtig uw persoonlijkheid ook is, uw weg naar innerlijke tevredenheid ligt in de aanvaarding van de ritmes en de vaste rituelen van het aardse bestaan, ook het gebruik van de tijd en de zorg voor lichaam en geest. Wat u moet leren is wat men "de kunst van het kleine" kan noemen, de waardering voor ieder afzonderlijk ogenblik van de dag, en de zorgvuldige aandacht voor details die ieder uur kwaliteit verleent. Uw lichaam kan uw grootste vriend en gids zijn. Hoe meer u zich afstemt op uw eigen natuurlijke gewoontes en ritmes, hoe groter de rust die u zult ervaren. Gezond eten, voldoende slaap en aandacht voor de waarschuwingssignalen van het lichaam vormen een belangrijk onderdeel van deze harmonie. Hetzelfde geldt voor de aandacht en liefde die u geeft aan alledaagse taken, hoe banaal en onbenullig die ook mogen lijken. Kortom, u zult alleen werkelijk bevrediging kunnen vinden als u harmonieus leert omgaan met de tijd, de stoffelijke wereld en de cyclische aard van alle leven, zowel op grote als kleine schaal. Zonder een dergelijke harmonie kan niets dat u bereikt in het leven werkelijke voldoening schenken. Het is voor u van bijzonder belang dat u uw prestaties en uw persoonlijke ambities stevig fundeert in het alledaagse leven, en dat u leert luisteren naar het ritme daarvan. Want die dingen zijn niet minder goddelijk van aard dan de spirituele visies op de realiteit die in de ogen van de buitenwereld veel indrukwekkender zijn.

Een dergelijke waardering voor alledaagse dingen kan voor u echter problemen opleveren. Van nature bent u namelijk afgestemd op een innerlijke visie die juist probeert te ontstijgen aan het leven van alledag. Dat betekent dat u veel moeite zult moeten doen om een goed evenwicht te vinden. Uw geest probeert de aarde achter zich te laten, maar uw lichaam zal u waarschijnlijk weer met beide voeten op de grond zetten, misschien zelfs met geweld, indien u zich te sterk vereenzelvigt met de mythische figuren uit uw verbeelding. Als u probeert een stevige aardse basis te verkrijgen hoeft dat niet te betekenen dat u uw visie op moet geven of uw idealisme kwijtraakt. Integendeel, het zal alleen maar gunstig werken voor het medium waarvan uw visie gebruik moet maken, namelijk uzelf, als een aards en gewoon iemand die zowel weet om te gaan met beperking en teleurstelling als met schoonheid en magie.

to top

De angst voor onbegrip en kritiek onder ogen zien

Er is één levensgebied waar iedere poging om uw angsten onder ogen te zien en te overwinnen zal leiden tot veel meer kracht en zelfrespect. Het gaat hier om communicatie, om ideeën uitdrukken en die met anderen delen. Op dit punt voelt u zich het meest onhandig en bent u bijzonder gevoelig voor afwijzing en kritiek. U heeft een diepgravende, beschouwende en serieuze geest, maar u heeft waarschijnlijk moeilijkheden gehad om u aan anderen duidelijk te maken, vooral toe u jonger was en met zusjes of broertjes, onderwijzers en leeftijdsgenootjes te maken kreeg. Alledaagse gesprekjes gaan u niet goed af, en hoewel u waarschijnlijk uitmunt in praktische kennis of diepgaand begrip op een terrein waar uw interesse ligt, voelt u zich niet op uw gemak wanneer het om sociale finesse gaat. Het probleem is dat u niet verwacht dat anderen u aardig vinden of begrijpen. U bent bang dat ze u dom, slechtbespraakt en saai vinden. Maar hoe beter u uw best doet om deze uitdaging aan te gaan en uw gewone zelf probeert te zijn in gezelschap van anderen (mèt alle schijnbaar banale gevoelens en trekjes die misschien niet zo diepzinnig zijn, maar wel op en top menselijk), hoe minder geïsoleerd u zich gaat voelen. Wanneer u de diepere waarden die voor u zo van belang zijn met anderen leert delen, zult u steeds meer zelfvertrouwen krijgen.

Zo kan een van uw grootste angsten, namelijk om niet begrepen te worden, en slechtbespraakt en onintelligent te zijn in de ogen van anderen, een onverwoestbare basis worden waarop u uw dagelijks leven kunt organiseren en structureren. Want door uw ideeën en gevoelens te leren formuleren en uit te drukken, zult u vertrouwen ontwikkelen in uw eigen zelfstandigheid en intelligentie. Zo zult u zich meer ontspannen kunnen toeleggen op de verfijning van de vaardigheden die uw diepste waarden vertegenwoordigen, zonder constant het gevoel te hebben dat anderen u afkeuren en afwijzen.


Astrologische data gebruikt voor Psychologische Horoscoop Analyse
voor Steve Jobs (mannelijk)
geboortedatum: 24 februari 1955 kloktijd: 19:15
in: San Francisco, CA (US) U.T: 03+15
122w25, 37n47 sterrentijd: 05:22:12

PLANEETSTANDEN
planeet teken graad beweging
Zon Vissen 5°44'53 in huis 6 direct
Maan Ram 7°44'50 in huis 7 direct
Mercurius Waterman 14°21'42 in huis 5 stationair (D)
Venus Steenbok 21°10'19 in huis 4 direct
Mars Ram 29°05'26 in huis 8 direct
Jupiter Kreeft 20°30'29 in huis 10 retrograde
Saturnus Schorpioen 21°09'46 in huis 3 stationair (R)
Uranus Kreeft 24°08'06 eind van huis 10 retrograde
Neptunus Weegschaal 28°03'05 in huis 2 retrograde
Pluto Leeuw 25°19'22 in huis 12 retrograde
Maansknoop Steenbok 2°30'18 in huis 4 retrograde
Planeten in het eind van een huis worden geduid in het volgende huis.

HUIZENVERDELING (Placidus)
Ascendant Maagd 22°17'39
2de huis Weegschaal 18°14'39
3de huis Schorpioen 18°21'16
Imum Coeli Boogschutter 21°19'03
5de huis Steenbok 24°28'41
6de huis Waterman 25°12'48
Descendant Vissen 22°17'39
8ste huis Ram 18°14'39
9de huis Stier 18°21'16
Medium Coeli Tweelingen 21°19'03
11de huis Kreeft 24°28'41
12de huis Leeuw 25°12'48

MAJEURE ASPECTEN
Zon Driehoek Neptunus 7°42
Zon Sextiel Maansknoop 3°15
Maan Vierkant Maansknoop 5°15
Mercurius Vierkant Saturnus 6°47
Venus Vierkant Mars 7°55
Venus Oppositie Jupiter 0°39
Venus Sextiel Saturnus 0°01
Venus Oppositie Uranus 2°57
Venus Vierkant Neptunus 6°52
Mars Vierkant Jupiter 8°34
Mars Vierkant Uranus 4°56
Mars Oppositie Neptunus 1°01
Mars Driehoek Pluto 3°45
Mars Driehoek Maansknoop 3°24
Jupiter Driehoek Saturnus 0°39
Jupiter Conjunct Uranus 3°38
Jupiter Vierkant Neptunus 7°33
Saturnus Driehoek Uranus 2°57
Saturnus Vierkant Pluto 4°09
Uranus Vierkant Neptunus 3°55
Neptunus Sextiel Pluto 2°44
Neptunus Sextiel Maansknoop 4°27
Pluto Driehoek Maansknoop 7°11
De getallen geven de orb aan. d.w.z. de afwijking van de exacte aspecthoek.