Årsanalyse

fra Januar 2011
for Joanne K. Rowling, født 31 Juli 1965
Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2015
EJAN 6212.502-6, 24.2.15

Indholdet af denne Årsanalyse * Januar 2011 indtil December 2011

I. Introduktion

II. Årets vigtigste temaer

Den dominerende energi * Gnidninger over småting * Nye ansigter, nye steder * Et andet vigtigt tema * Intense følelser * Bedrøvede tanker

III. Vigtige tendenser på de enkelte livsområder

1. Følelsernes sfære
Betydningen af partnerskab * Konflikt og spændinger * Tåge og forvirring * Oplagt til selvforkælelse

2. Den fysiske verdens sfære
Omgang med en uimodtagelig verden * Når man mister vejkortet * Styr din utålmodighed

3. Den mentale sfære
At finde sin stemme * Pludselige indfald * At løse knuderne * Sammenblanding af fantasi og virkelighed

4. Den spirituelle sfære
At få idealerne til at fungere i verden * Du lever i en drømmeverden

5. Det Indre Selvs sfære
Dybdeboring * Større nøgternhed * Når man ikke får det, man ønsker * Gamle sår gør ondt * En følelse af at blive rykket op med rode

IV. Konklusion

Appendiks
Forslag til yderligere læsning * Tekniske oplysninger

to top

Kapitel I

to top

INTRODUKTION
TIDENS BETYDNING

Mange mennesker tror, at astrologien bliver brugt til at forudsige bestemte begivenheder, og at anerkendelsen af astrologiens gyldighed indebærer en accept af fatalisme og en benægtelse af individets frie vilje. I århundreder har astrologiske forudsigelser så afgjort spillet en vigtig rolle i verdenslederes liv og nationers skæbne. Men forudsigelighed og den skæbne, som det indebærer, er et langt mere kompliceret emne end blot en form for skæbne, som "står skrevet i stjernerne", og som individet ikke kan stille noget op over for. På de følgende sider bliver dit fødselshoroskop analyseret ud fra de planetbevægelser, som finder sted i det kommende år. I en vis forstand er der tale om en "forudsigende" analyse. Men formålet med den er ikke at spå om konkrete begivenheder. Det er en undersøgelse af de indre forandringer og cykluser, som opstår hos hvert eneste menneske, og som ofte på mystisk vis falder sammen med begivenheder i den ydre verden. Disse planetbevægelser fortæller os ikke, hvad der VIL ske. De beskriver det stade, som individet har nået i sit liv, og hvilken form for reaktion man kan forvente på nogle ydre situationer, som kunne finde sted på et hvilket som helst andet tidspunkt, men som kommer til at betyde noget særligt på grund af det særlige tidspunkt, som de optræder på.

Den tyske digter Novalis skrev engang: "Skæbne og sjæl er to betegnelser for det samme princip." Denne dybsindige fornemmelse af identiteten mellem den indre og den ydre verden er ofte vanskelig at opnå for den, der ikke er bekendt med astrologiens dybere, psykologiske dimensioner. Carl Jung genlød af Novalis' udtalelse, da han sagde, at et menneskes liv er en karakteristik af den pågældende person. Vi er nogle komplicerede væsener med mange facetter, og alle de forskellige sider af den menneskelige psyke vil før eller siden forsøge at finde en plads i lyset og blive udfoldet i den ydre verden. Men nogle sider af personligheden er ifølge sagens natur i konflikt med andre sider. Nogle vil skubbe andre til side, fordi vi identificerer os med dem på bekostning af andre, mindre udviklede egenskaber. Den menneskelige udvikling finder ligesom den hos alle andre levende væsener sted trinvist, i en udfoldet dans mellem sammenvævede temaer. Når tidspunktet er rigtigt, vil bestemte sider af individet stræbe efter at komme til udtryk. For at realisere dette udtryk kan vi blive nødt til at fremkalde nogle ydre situationer, eller vi oplever måske, at vi bliver tiltrukket af nogle ydre situationer, som gør os bevidste om det, som vi før var ubevidste om.

Nogle begivenheder i livet er ikke et udtryk for individuelle behov, bevidst eller ubevidst. De afspejler store, kollektive bevægelser, som vi alle kan blive fejet med af. Krige, epidemier, hungerkatastrofer og masseudryddelser kan fortrænge enhver individuel bestræbelse på bevidstgørelse eller personligt valg. Men på de områder, hvor vores liv er vores eget og ikke blandet sammen med kollektivet, kan der være mange niveauer, hvor vi kan udfolde vores individuelle horoskopmønster. Vi kan ikke med sikkerhed vide, om bestemte begivenheder er uundgåelige, eller om de med en vis forudseenhed kan undgås eller ændres. Vi kan ikke være sikre på, i hvilket omfang det er påkrævet, at vi gennemfører eller modvirker konflikter, som har været en del af slægtens psyke gennem mange generationer. Disse ting bidrager til det, vi bredt kalder for "skæbne". Ligeledes kan de valg, som vi foretager på et hvilket som helst tidspunkt i livet, have uforudsete og langtrækkende konsekvenser for de begivenheder, som finder sted senere. Årsag og virkning kan spille en større rolle for vores "skæbne", end vi er klar over. Men det, der bliver klart gennem studiet af astrologien, er, at ingen ydre begivenhed er tom for mening eller uden forbindelse med individuelle, psykologiske temaer. "Held" og "uheld" handler slet ikke om held, men afspejler det, som i det gamle Grækenland var kendt som kairos - det rette tidspunkt.

En analyse af årets planetbevægelser ved hjælp af en computer er nødvendigvis begrænset, først og fremmest fordi en computer ikke kan vide, hvad en person har lært af sine tidligere erfaringer. Hvert eneste skridt i livet bearbejdes af den individuelle bevidsthed, og graden af vores selvbevidsthed og forståelse af vore dybere behov og konflikter kan have en stærk indvirkning, ikke bare på hvordan vi reagerer på begivenhederne, men på begivenhederne selv. Bevidstheden, og ikke skæbnen, kan afgøre, om vi er i stand til at forvandle en smertefuld eller vanskelig periode til en tid præget af indre styrkelse og selverkendelse, og om vi kan udnytte det rette øjeblik til at udvikle nogle færdigheder eller forfølge nogle mål, som vi måske ikke tidligere har anset for mulige. Vore valg kan være begrænset af vores genetiske arv på det psykiske plan og af sociale og kollektive faktorer, som sætter grænser for vore vækstmuligheder. Vi kan også være begrænsede af vores tvivlen på os selv og vores egen blindhed og kan ende med at besegle vores skæbne ved at reagere blindt på de emotioner, som en bestemt situation vækker hos os.

De følgende afsnit skitserer blot nødtørftigt de mulige områder, hvor der ifølge årets planetbevægelser kan indfinde sig nogle ydre begivenheder. De fokuserer primært på de indre udviklinger, konflikter, forandringer og erkendelser, som afspejler periodens egentlige betydning. Vi betragter den ydre verden med særdeles subjektive øjne og tolker begivenhederne ud fra vores egen, højst individuelle, psykiske konstitution. Det ene menneske kan betragte et glas med vand og sige: "Åh, det er halvfuldt, der er rigeligt for mig at drikke." En anden kan betragte det samme glas og erklære: "Åh, det er halvtomt, der er ikke nok for mig at drikke." Den ene kan betragte afvisningen fra en afholdt person som et udslag af den andens fejl og mangler. En anden kan betragte det som en mulighed for en dybere undersøgelse af egne forventninger og formodninger i forbindelse med kærlighed. Når en gruppe mennesker beskriver den samme begivenhed, beskriver de den på lige så mange måder, som der er personer i gruppen. Det, der i sidste ende betyder noget, er tidens betydning for hver enkelt af os som individ, og hvad tiden kan tilbyde os med hensyn til en større udfoldelse af vores egentlige selv.

to top

Kapitel II

to top

ÅRETS VIGTIGSTE TEMAER

De følgende afsnit beskriver de vigtigste planettemaer, som med stor sandsynlighed vil dominere året, og som kan gennemsyre så godt som hvert eneste område af dit liv. De er som grundtonen i et stykke musik og angiver det grundlæggende tempo og tonenøglen. Selvom andre planetbevægelser kan udgøre en art musikalsk modstykke og betone særlige emner på forskellig måde i løbet af de kommende tolv måneder, så vil disse grundtemaer udgøre det generelle bagtæppe for dette særlige trin i din udvikling.

to top

Den dominerende energi

Da visioner og intuitioner ofte er lige så virkelige for dig som konkrete genstande, vil du muligvis finde de grundliggende energier, som er optræder i det kommende år, uhyre inspirerende og opløftende. Dine religiøse eller mystiske følelser kan være meget stærke, og du føler dig muligvis dybt forbundet med resten af menneskeheden og som en del af planetens eller universets større liv. Din medfødte idealisme kan synes at blive bekræftet og verificeret af ydre omstændigheder, og muligheder for kreativt arbejde eller en dybere, spirituel forpligtelse kan bibringe dit liv fornyet formål og mening. Lad ikke optimismen og den indre følelse af berettigelse udelukke et godt, gammeldags, hårdt slid for at virkeliggøre dine idealer. Der kan være fare for, at du tilbringer så meget tid med at føle, at livet er vidunderligt, at du lade det glide forbi dig uden at udnytte de muligheder, som formentlig vil opstå. Og glem ikke, at andre måske ikke ser det samme, som du ser, og måske har svært ved at følge dig i flugten, hvis du ikke tager dig tid til at dele dine følelser og intuitioner med dem. En smule tålmodighed og forsigtighed vil være utrolig gavnligt i de kommende tolv måneder, hvor du vil kunne springe for højt og for tidligt eller ignorere personlige ansvarsområder, som du burde tage vare på. I løbet af denne periode kan rigtig mange døre åbne sig på mange planer og områder af dit liv. Hvis du er villig til at bakke visionerne op med planlægning, vedholdenhed og sensitivitet, kan det blive en af de mest indbringende perioder, du nogensinde har oplevet.

to top

Gnidninger over småting

prog. Sol kvadrat Jupiter: Midten af juli 2010 indtil slutningen af juli 2012

De samme temaer betones også af:

Jupiter kvadrat Sol: Begyndelsen af juli 2011 indtil midten af marts 2012

Jupiter trigon Sol: Midten af februar 2011 indtil begyndelsen af marts 2011

Du føler dig sandsynligvis meget rastløs og ekspansiv lige nu og har sikkert blikket hæftet ved de fjerne horisonter. Måske føler du, at du ville kunne udrette noget, hvis blot du kunne blive fri for din nuværende tilværelses begrænsninger; og dine fremtidsplaner er formentlig store, ja ligefrem grandiose, hvorimod de mindre detaljer, såsom f.eks. hvordan du når derhen, ikke virker værd at dvæle ved. Det kan blive en ekstremt kreativ periode, men den kan også blive usikker, fordi du formentlig ikke har særlig god kontakt til dine længslers verdslige forudsætninger og konsekvenser. Hvis du ønsker at gøre dine drømme konkrete, må du afbalancere din optimisme og entusiasme vedrørende fremtiden med masser af tålmodighed og sund fornuft. Ellers kan du komme til at opleve, at du spilder en masse tid, energi og resurser på projekter eller forehavender, de være sig materielle, følelsesmæssige eller intellektuelle, som, fordi de er dårligt planlagte eller simpelthen for urealistiske, viser sig at skuffe dig i sidste ende.

I øjeblikket er du formentlig ivrig efter at rejse ud i verden, lære mere om livet og udforske nogle 'højere' emner såsom religion, filosofi og forskellige spirituelle discipliner. I øjeblikket har du sandsynligvis en dyb, intuitiv følelse af, at livet er på din side, og at din fremtidige vej har formål og mening. Du kan også føle dig særligt 'heldig', men selvom kombinationen af øget intuition og optimisme kan vise sig særdeles gunstig, skal du alligevel passe på med at gamble med resurser, som du ikke kan undvære. Det er ikke det rigtige tidspunkt at satse din livsopsparing på den rigtige hest. Brug kun det, du kan undvære, og lad dig ikke fange i en fantasi om, at himlen vil lade en krukke med guldmønter falde ned i skødet på dig. Himlen - eller en, der under dig det godt - kan sende dig en mulighed, men du kommer til at arbejde hårdt for at gøre denne mulighed til en ægte belønning. Muligheden vil dog sandsynligvis opstå, og du føler dig formentlig positiv nok til at gribe den. For blot få år siden ville du ikke have troet, at det var muligt.

Det kan også være et glimrende tidspunkt at undersøge nogle spirituelle eller religiøse spørgsmål. Du får brug for tillid til livet og til dig selv for at få udbytte af denne periode, og du kan have gavn af en dybere indsigt i, hvad du i virkeligheden tror på. Det er også et godt tidspunkt til at rejse og lære mere om den store verden, du lever i. Din vanskeligste udfordring vil sandsynligvis blive problemet med at håndtere din intense rastløshed og dine storslåede drømme på en fornuftig og konstruktiv måde. Hvis du undertrykker din utilfredshed, kan det få dig til ubevidst at skubbe andre fra dig, så du ender med det øgede frirum, som du i det skjulte ønskede dig, men som du var for bange til at bede om. Hvis en af dine nærmeste beslutter sig for at forlade dig, så prøv at finde ud af, om du inderst inde i virkeligheden hilser denne forandring velkommen. Du vil muligvis også kunne bebrejde dine nærmeste for dine frustrationer og ønske at opsøge nogle mere spændende relationer, som kan hjælpe dig med at åbne nogle døre og gøre tilværelsen mere levende. Men andre mennesker kan ikke bibringe dig indhold eller mening. Den slags må du finde i dit eget indre. Med en overdreven begejstring og utålmodighed kan du uafvidende komme til at behandle mennesker, som du holder af, med hjerteløshed og ufølsomhed. Der er intet, der holder dig tilbage, undtagen din egen frygt; og selvom de nye kontakter, som du måtte indlede i denne tid, kan tilføre dit liv mange gode ting, så er det usandsynligt, at de kan give dig nogen form for fremtidig stabilitet eller tilfredsstillelse. Du leder ikke efter stabilitet lige nu, og du vil tiltrække personer, som reagerer på de signaler, du udsender. Derfor bør du heller ikke gamble med dit følelsesliv; giv kun det ud, som du har råd til at miste.

to top

Nye ansigter, nye steder

Jupiter konjunktion Descendant: Begyndelsen af marts 2011 indtil slutningen af marts 2011

Måske søger du lige nu at berige dit liv ved hjælp af nogle nye relationer, og du vil sandsynligvis møde nye mennesker både på det personlige og det professionelle niveau, som kan åbne dine øjne og give dig mulighed for at udvide din tilværelse. Du kan også føle dig specielt rastløs i et eksisterende forhold, og du kan måske have brug for at udvise både realisme og tålmodighed med hensyn til, hvad du forventer af din partner. Da du formentlig vil føle dig en smule indestængt og er opsat på nye horisonter, vil du måske beskylde ham eller hende for ikke at skabe spænding nok i dit liv, selvom det jo i virkeligheden er dit eget ansvar at få større mening i de ting, du foretager dig. Du kan muligvis også indlede et nyt forhold i denne tid, som ser ud til at kunne ændre dit livssyn og åbne mange døre. Dette kan på mange måder være yderst positivt med hensyn til dine muligheder, selvom der måske ikke eksisterer nogen garanti for fremtidig stabilitet. De mennesker, som du lige nu føler dig tiltrukket af, er sandsynligvis spændende, ikke fordi de er stabile og rolige, men fordi de synes at fremtrylle fjerne horisonter. Af den grund kan det være klogt at dyrke nogle venskaber og nye professionelle kontakter i en tillidsfuld ånd, men at udvise forsigtighed og kritisk sans ved alle romantiske møder.

Selvom mange god ting lige nu kan blive ført din vej ved hjælp af andre mennesker, er det dybest set din egen natur, som ændrer og udvider sig. Måske har du lyst til at dyrke dit initiativ og din opfindsomme tankegang, og dit valg af ledsagere og kolleger kan lige nu afspejle denne proces, hvor du udvikler nogle hidtil uudfoldede potentialer i dit eget indre. Denne tid bliver sandsynligvis både spændende, interessant og udbytterig med hensyn til, hvad andre mennesker kan bibringe dit liv, og også med hensyn til et større engagement i verden omkring dig. Måske vil du opleve, at du har en langt skarpere offentlig profil i øjeblikket, eller at dine bestræbelser på at få dit kreative arbejde anerkendt nu lykkes. Men prøv at indse, at andre mennesker ikke kan være ansvarlige for nogen form for søgen efter mening og formål i dit liv. Ved siden af den udvidelse af din sociale og professionelle verden, som du oplever, skal du måske også skabe plads til at udvikle de indre kvaliteter, som du tidligere måske har undervurderet eller overset, og som du formentlig lige nu finder så tiltrækkende hos andre. Dette kan gøre din egen fornemmelse af identitet meget dybere og bredere og kan også give andre lov til at være sig selv frem for blot at blive bærere af dine muligheder.

­ ­ ­

to top

Et andet vigtigt tema

Der er en anden vigtig, virksom dynamik på færde dette år, som nogle gange vil støtte, andre gange modarbejde de energier, som er beskrevet ovenfor.

Da andre mennesker er så ekstremt vigtige for dig, kan dette år blive umådeligt tilfredsstillende og inspirerende. Nogle af de oplevelser, du får i løbet af de kommende tolv måneder, kan virke ansporende på din idealisme, åbne dit hjerte og gøre dig mere modtagelig over for skønheden omkring dig, både i formens og ideernes verden. Din omgang med andre vil sandsynligvis blive særligt inspirerende og lykkelig, og du får måske mulighed for at finde ud af, hvad der for alvor får dit hjerte til at synge. Ligeledes kommer du måske også til at indse, hvad der gør dig ulykkelig, for det er sommetider nødvendigt, hvis man skal kunne definere sine personlige værdier. Du kan således blive nødt til at forholde dig til nogle problemer i forbindelse med dit forhold til andre, problemer som kan være ret ubehagelige, f.eks. rivaliseren, jalousi eller nødvendigheden af at gå på kompromis. Men selvom sådanne oplevelser til tider kan forekomme skuffende eller desillusionerende, vil de sikkert samtidig være af stor værdi, fordi du får en chance for at opnå en større grad af selvværd tillige med et dybere og mere tilfredsstillende forhold til andre. En kærlighed af en specielt harmonisk type kan ændre din opfattelse af, hvad mennesker er for nogle væsener, og din medfødte omsorg og interesse for andre vil sandsynligvis blive styrket af en uddybet påskønnelse af den menneskelige interaktions betydning. Kreativt kan det også blive en inspirerende tid, hvor din smag og din æstetiske sans bliver styrket, og du bliver tiltrukket af mennesker, som kan tilføre dit liv skønhed og ynde. Skulle du få oplevelser, som gør dig ked af det, vil de sandsynligvis være "til dit eget bedste", eftersom de kan vise dig, hvad du virkelig behøver og fortjener for at blive lykkelig og tilfreds.

to top

Intense følelser

Pluto trigon Venus: Slutningen af februar 2010 indtil begyndelsen af oktober 2013

Din indstilling til kærlighed og parforhold undergår sandsynligvis radikale ændringer i denne tid. På et vist niveau har du nået afslutningen på et kapitel i din personlige tilværelse og er klar til at tage hul på et nyt. I løbet af denne proces kan nogle gamle holdninger, mønstre og måske endda personer, som du har været engageret i, forsvinde ud af dit liv - enten fordi du selv vælger det eller i kraft af nogle begivenheder, som påfører dig forandringerne udefra. Måske vil det sommetider føles, som om du ikke rigtig har styr på, hvad der foregår. Selvom du måske selv har valgt at afslutte et forhold eller indlede et nyt, er det sandsynligt, at dine følelser vil være intense og tvangsprægede, og at du i højere grad er drevet af dine lidenskaber end af rationelle overvejelser over de valg, som du har til din rådighed. Du har altid haft en intens, følelsesmæssig natur og en evne til at knytte dig dybtgående og stærkt, selvom du måske har kæmpet for at undgå at udstille disse egenskaber og har foretrukket at forholde dig rolig og selvbehersket i nære relationer. Men i øjeblikket at det måske ikke muligt at være så rolig, og kontrollen kan glide dig af hænde. Prøv at acceptere og udforske dine følelser og giv dine oplevelser lov til at berige dig. Måske opdager du en følelsesmæssig dybde, som du aldrig tidligere har erkendt, og du kan også opleve din seksualitet på en helt ny og rigere måde. Men du vil også kunne opleve et tab, en adskillelse eller en konflikt i forholdet til et andet menneske, som tvinger dig til at konfrontere dig med de mere dystre sider af den menneskelige natur og den menneskelige kærlighed. Lær at bøje dig villigt for de ting, som du ikke kan ændre.

Dine værdier vil formentlig også ændre sig og blive dybere i denne tid. Det, du elsker hos andre, afspejler det, du anser for mest værdifuldt i livet, og egenskaber og ting, som engang forekom attraktive og tilfredsstillende, rører måske ikke længere dit hjerte, fordi de nu virker overfladiske eller naive. Tidligere kan du have forbundet lykke med et levende selskabsliv og en følelser af tilhørsforhold. Hvis disse værdier har rod dybt i dit hjerte, så kan du ikke miste dem. Men du vil kunne forstå og udtrykke dem på et helt andet niveau, befriet for naivitet og overdreven idealisme. De dybere og mere primitive lag i livet og i det menneskelige følelsesliv skal indpasses i rammerne for dit kærlighedsideal. På en eller anden måde vil du, i kraft af det du oplever i øjeblikket, formentlig få mulighed for at erkende og forstå meget af det, der ligger under den menneskelige udvekslings overflade. Dette kan bibringe dig en mere ægte selvtillid, fordi du kender dig selv bedre, herunder også de sider af din natur, som du måske tidligere har forsøgt at undgå. Du kan også blive i stand til at vise en meget dyb kærlighed og medfølelse, fordi du også bliver i stand til at forstå andre bedre. Hvis du oplever smerte eller tab i løbet af denne periode, er du måske nødt til at erkende dette som en del af et større mønster, som er virksomt i dit liv. Dette indre mønster styrer de perioder, hvor der er nødt til at finde afslutninger og nye begyndelser sted, selvom dit rationelle jeg måske endnu ikke har erkendt nødvendigheden heraf.

to top

Bedrøvede tanker

Chiron opposition Venus: Midten af april 2011 indtil slutningen af februar 2013

De samme temaer betones også af:

Chiron trigon prog. Venus: Begyndelsen af marts 2010 indtil midten af december 2012

Mange gamle sår kan blive helbredt i denne periode, især i forbindelse med kærlighed og dine relationer til andre mennesker. Men som en del af denne helbredelsesproces kan du opleve at blive følelsesmæssigt ulykkelig på en eller anden måde. Du kan måske også bare føle dig deprimeret og nedtrykt, tilsyneladende uden grund. Selvom du ikke skulle få smertefulde oplevelser i din ydre tilværelser, vil du sandsynligvis alligevel føle dig ensom, afvist og såret rent emotionelt. Uanset hvad der måtte ske i øjeblikket, så prøv at være lige så bevidst om den proces, der finder sted i dit eget indre, som du er vedrørende det, der foregår omkring dig. Alle dine kærlighedsidealer bliver anfægtet i øjeblikket, og mekanismen, der udløser en forandring, kan være oplevelsen af en urimelighed eller skuffelse i forbindelse med et vigtigt forhold til en anden person. Men selvom du måske finder denne periode vanskelig, vil de indre forandringer sandsynligvis vise sig at være helbredende og konstruktive. Livets realiteter og den menneskelige naturs begrænsninger kan støde sammen med en drøm om den perfekte fremtid. Måske står du i virkeligheden konfronteret med nogle grundlæggende og komplicerede egenskaber ved den menneskelige natur og nogle uundgåelige mangler ved enhver form for tættere forhold og ikke med et andet menneskes ufølsomhed eller intensioner om at skade dig. Hvis du bliver såret i øjeblikket, kan det skyldes, at der i virkeligheden ikke findes andre muligheder for de to implicerede parter. Det er meget vigtigt, at du forsøger at indse dette i stedet for at bebrejde nogen eller synke ned i selvmedlidenhed og nedrakning af dig selv.

Denne periode vil sandsynligvis udfordre ikke blot ægtheden af dine værdier, men også gennemførligheden af dine forventninger til nære relationer. Måske bliver det ikke nemt at bevare en følelse af selvværd og samtidig give slip på det, der ikke længere er gennemførligt eller værdifuldt i dit liv. Prøv at bevare troen på dig selv og på dine kærlighedsidealer; men indse samtidig, at intet menneske er uden sår eller problemer på et eller andet område, heller ikke du. Du føler dig måske ikke særligt elskelig i øjeblikket, og din energi og optimisme befinder sig formentlig på et lavpunkt. Dette kan til dels have forbindelse med ting, som du oplever gennem andre, for de har måske svært ved at reagerer på dig sådan, som du ønsker det. Men en eventuel overbevisning om, at andre er i færd med at forlade dig, kan faktisk få dem til at gøre det, fordi de føler, at de simpelthen ikke kan gøre dig tilpas og ikke længere orker at blive ved med at forsøge. Prøv at være opmærksom på en kritisk, vred eller fortørnet indstilling hos dig selv, som vil kunne inficere dit følelsesliv, selv uden ydre årsag. Sådan en atmosfære kan få andre til at trække sig tilbage. Og det samme kan en tendens til at bebrejde dem, at de ikke elsker dig, når fakta er, at det måske i virkeligheden er dig, der ikke elsker dig selv nok.

Du kan blive inddraget i et nyt forhold i øjeblikket. Skulle dette ske, så hold øjnene åbne. Da du sandsynligvis føler dig utilstrækkelig og usikker på dig selv, kan du blive særligt fascineret af mennesker, som selv er sårede og har brug for din støtte og omsorg. Den slags mennesker kan få dig til at føle, at du er behøvet og værdsat. Men når din selvtillid vender tilbage, vil du måske opdage, at du har involveret dig med et menneske, som viser sig at være en tung byrde, fordi han eller hun behøver din konstante støtte og hengivenhed. Du kan have en dyb medfølelse med andre menneskers lidelser i øjeblikket, fordi du er i så tæt kontakt med dine egne. Dette kan på frugtbar vis kanaliseres ud i et omsorgspræget eller helbredende arbejde, hvis du har tilbøjeligheder i den retning. Men rollen som helbreder er måske ikke den mest passende indstilling at indlede et nyt parforhold med, for du kan ende med at stå tilbage med en patient i stedet for en partner. Oplevelsen af din egen sårbarhed kan hjælpe dig med at komme til at betragte dit liv med større objektivitet og medfølelse og gøre det muligt for dig at omgås andre på en mere åben og ærlig måde. Hvis du ikke forventer for meget af andre lige nu, kan du rette energien indad, hvor den formentlig i øjeblikket også hører hjemme.

­ ­ ­

to top

KAPITEL III

to top

VIGTIGE TENDENSER
PÅ DE ENKELTE LIVSOMRÅDER

Da planeternes kredsløb danner et sammensat og kompliceret mønster på himlen, vil ikke alle bevægelser i dit horoskop danse til samme rytme på samme tidspunkt. Der kan være perioder, hvor årets vigtigste temaer synes at blegne en smule, fordi et særligt emner har bragt andre følelser, holdninger og reaktioner frem i lyset. Nogle af disse tendenser og mønstre kan være kortvarige og andre af længere varighed, og de bibringer derved dine livsoplevelser en vis variation i løbet af året.

to top

1. Følelsernes sfære

Der kan være perioder i løbet af året, hvor emner vedrørende dit følelsesliv får forrang på en særligt tilfredsstillende måde. Når dit hjerte bliver lykkeligt berørt, kan andre, mere problematiske spørgsmål miste deres betydning, og det måske med en vis ret; for hvis du er fredfyldt rent følelsesmæssigt, så kan du håndtere andre områder af livet på en mere åben og tillidsfuld måde.

to top

Betydningen af partnerskab

prog. Måne konjunktion prog. Descendant: Slutningen af juni 2011 indtil slutningen af august 2011

Måske føler du en stærk længsel efter at opleve en tæt, følelsesmæssig kontakt til andre i denne tid, og partnerskab eller parforhold kan antage en kolossal betydning i din tilværelse. Din sædvanlige diplomatiske sans og taktfuldhed kan vige til fordel for et større behov for ærlighed og en direkte facon i omgangen med andre, og du vil sandsynligvis søger efter - og måske finde - en person, som synes at udfolde disse egenskaber, og som kan hjælpe dig med at udvikle dem selv. Måske tænker du på ægteskab; eller du føler måske på det mindre personlige plan, at du ønsker at dele den, du er, og de ting, du kan skabe, med et større publikum. Du er sikkert i stigende grad opmærksom på andre menneskers betydning og på behovet for at justere dine egne holdninger og ideer for at udveksle med dem på et dybere niveau. På det indre plan er du i færd med at blive mere hel i erkendelsen af, at du er ufuldkommen uden andres intellektuelle og følelsesmæssige bidrag.

Din øgede opmærksomhed over for andre menneskers følelsesmæssige virkelighed kan åbne og berige din personlige tilværelse; men på et dybere plan vil det også kunne forbinde dig med den større verden, som du er en del af. Sociale spørgsmål begynder måske at interessere dig mere lige nu, og måske bliver du opmærksom på dit eget behov for at yde noget personligt til resten af eksistensen - ikke blot i form af praktiske bestræbelser, men gennem en dybere indlevelse i andre mennesker. Den engelske digter John Donne skrev engang, at intet mennesker er en ø, og i øjeblikket er du muligvis meget opmærksom på denne dybe sandhed. Man kan ikke udvikle sig som individ uden følelsesmæssig udveksling med andre mennesker, for uden det vil intet af det, man tror på eller stræber efter, have nogen som helst kontakt med virkeligheden. Du er nået frem til indledningen på en ny og lovende følelsesmæssig cyklus, hvor din indre udvikling vil være dybt og uløseligt forbundet med andre menneskers liv.

Der kan også være perioder, hvor der opstår følelsesmæssige vanskeligheder, som det vil være klogt af dig at håndtere så ærligt og generøst, som du kan.

to top

Konflikt og spændinger

prog. Måne kvadrat Sol: Begyndelsen af januar 2011 indtil slutningen af februar 2011

Du vil sandsynligvis befinde dig i en ret turbulent tilstand. Du er måske tydeligt opmærksom på dig selv som særskilt individ, men disse følelser er sandsynligvis i konflikt med dit behov for harmoni og nærhed. Du kan derfor blive fristet til at hævde dine ideer, følelser og ønsker på en kraftfuld eller ligefrem aggressiv måde, samtidig med at du gør dig alt for store anstrengelser for at imødekomme andres behov. Uanset hvor meget du måtte ønske at behage andre, så er dit primære behov lige i øjeblikket at hævde dig - ikke på en destruktiv, egocentrisk måde, men i form af en tydeliggørelse af den person, som du føler, at du er blevet til på dette stadium i livet, og en afspejling af de talenter og færdigheder, du har udviklet. Din selvfølelse er dybt forbundet med din plads i samfundet og din fornemmelse af, at du har opfyldt dine ambitioner og sat dit personlige stempel, uanset hvor beskedent, på omgivelserne. I øjeblikket er du måske mere end nogensinde klar over, at du kan yde et enestående bidrag, og at du behøver, og fortjener, andres respekt og anerkendelse.

Måske vil du møde andre, som på en eller anden måde personificerer en stærk selvhævdelse, men din tiltrækning til dem vil formentlig være ambivalent og bestå af en sær blanding af fascination og irritation. Det betyder ikke, at sådan et forhold er uautentisk eller 'dårligt'. Men du har formentlig brug for at leve dine egne særlige evner og talenter ud i stedet for at blive en hengiven proselyt til en karismatisk eller talentfuld person. Der er tale om en periode, hvor du trods eventuelle spændinger og følelsesmæssigt ubehag vil kunne opleve en fornyet tiltro til det menneske, du er, og det du har at tilbyde. Prøv at drage fordel af disse følelser ved at udvikle dine kreative evner mest muligt. Måske opdager du nogle nye, kreative muligheder, som du ikke troede fandtes, eller som du var bange for at forfølge, fordi andre mennesker havde brug for din følelsesmæssige tid og energi. Rent emotionelt bliver denne periode måske ikke specielt behagelig, fordi du sikkert fornemmer en indre konflikt. Men det er en vigtig periode, for du vil rent følelsesmæssigt og ikke bare intellektuelt kunne erkende omridset af din særskilte individualitet og den dybe følelse af mening, som kan give denne individualitet dens mest fyldestgørende udfoldelse i livet.

to top

Tåge og forvirring

prog. Måne opposition Neptun: Midten af september 2011 indtil midten af november 2011

Dette kan blive en forvirrende tid, for dine skiftende følelsesmæssige behov er i konflikt med en barnlig længsel efter den fuldkomne kærlighed i en fuldkommen verden. Din stigende erkendelse af din individuelle, følelsesmæssige natur og dens behov udfordrer lige nu noget i dit indre, som slet ikke ønsker at være et selvstændigt individ. Dette kan give dig en tendens til at søge efter flugtveje væk fra de udfordringer, som du står over for i din personlige tilværelse, og du kan komme til at overidealisere et andet menneske eller bedrage dig selv med hensyn til dine egne behov og intentioner, fordi du ikke er i stand til at skelne mellem dine fantasier og virkeligheden rundt om dig. Vær meget omhyggelig med, hvordan du håndterer en ny relation i denne tid, for du kan være temmelig blåøjet og have tendens til at lade dig udnytte på grund af din idealisering. Dette gælder ikke kun et potentielt kærlighedsforhold, men også et eventuelt engagement i forbindelse med en guru eller åndelig lærer, som kommer ind i dit liv. Og måske bør du også være påpasselig ved forretningskontakter, som synes at love dig en øjeblikkelig løsning på alle dine økonomiske problemer, for der vil sikkert være noget uærligt eller ulovligt ved dem, som du måske lige i øjeblikket ikke lægger mærke til, fordi du nærer et stærkt ønske om, at alt på magisk vis skal ordne sig.

Du er sandsynligvis usædvanligt åben og sensitiv lige nu, og dine grænser er muligvis ikke særligt klare, især når det gælder økonomiske forhold. Fordi du på et dybt niveau har behov for at lære, hvordan du kan blive mere selvberoende, sker der en form for indre tilbageskridt, som gør dig mere afhængig og ikke særlig tilbøjelig til ærligt at konfrontere de problemer, som kræver større selvbevidsthed og følelse af adskilthed. Hvis ikke du bevarer benene på jorden, kan du ende med at blive meget og smertefuldt desillusioneret. Der kan også ske det, at et menneske, som står dig nær, ser ud til at bedrage dig eller ikke giver dig tydelige, følelsesmæssige budskaber. Men når den slags problemer opstår i et forhold, ligger der sædvanligvis en dybere kerne bag, som har at gøre med den følelsesmæssige udveksling mellem de to parter, ikke bare den enes 'dårlige' opførsel.

Måske har du tidligere været for idealistisk eller afhængig, og nu bliver du nødt til at indse, at andre mennesker har menneskelige fejl og begrænsninger og ikke er i stand til at tilbyde dig den fuldkomne, ubetingede kærlighed hele tiden og i al evighed. Hvis denne periode viser sig at blive smertefuld på denne måde, må du forsøge at finde ud af, hvordan din egen modvilje mod at stå på egne ben som særskilt individ kan have bidraget til den nuværende forvirring. Den dybere mening bag denne periode i din følelsesmæssige udvikling er hverken negativ eller destruktiv; i virkeligheden bliver du bedt om at blive voksen. Men det er selvfølgelig meget nemmere sagt end gjort, og måske betaler du i øjeblikket prisen for din egen meget menneskelige længsel efter perfektion.

to top

Oplagt til selvforkælelse

Jupiter opposition prog. Venus: Slutningen af maj 2011 indtil midten af februar 2012

De samme temaer betones også af:

Jupiter trigon Venus: Slutningen af juni 2011 indtil midten af marts 2012

Du er sandsynligvis oplagt til romantik og følelsesmæssig spænding lige nu og temmelig eftergivende med hensyn til personlige vaner og måder, hvorpå du kan forfølge dine personlige mål. Dine værdier ændrer sig i øjeblikket, og det samme gør dine kærlighedsidealer; og dette kan gøre dig utilfreds og sulten efter en bestemt slags dramatiske, næsten overnaturlig følelsesoplevelser, som kan bibringe dit liv mening og drama. Det er muligt, at du i denne tid vil indlede et forhold, som vil tilføre dit liv den nødvendige spænding, og som i hvert fald for en stund vil få dig til at føle, at dit liv rummer en højere mening og et højere formål. Uanset hvor opstemt du måtte føle dig, bør du forsøge at bevare begge ben på jorden. Selvom de nye kontakter, som du måtte knytte i denne tid, sandsynligvis vil være stimulerende og gavnlige, vil de måske ikke være stabile i det lange løb, og det ville formentlig være meget uklogt at lade et eksisterende bånd blive truet blot på grund af en forbigående tilstand af følelsesmæssig begejstring. Da du selv ændrer dig, kan du føle dig draget mod mennesker, som giver dig mulighed for at gro, frem for mod nogle, som på langt sigt kan respondere på den, du er, og det, du dybest set har behov for. Nyd alle de relationer, du måtte etablere i øjeblikket, hvad enten de er romantiske eller ej; men pas på med at aflægge løfter, som du måske inden så længe kommer til at fortryde.

Lige nu vil du næppe vende ryggen til en mulighed for fornøjelse og selvforkælelse. Det skader ikke, bortset fra at du måske kommer til at spise eller drikke for meget eller bruge for mange penge på ting, som du om et par uger vil undre dig over, at du overhovedet kunne finde på at ønske dig. En sådan overdrivelse vil formentlig ikke komme til at koste dig alt for dyrt, medmindre den bliver kombineret med bedrageri eller uærlighed. Hvis du ikke spiller rent spil, hvad enten det drejer sig om penge eller om andre menneskers følelser, så er du sandsynligvis selv skyld i, at du bliver afsløret; og så kan du ende med at komme til at betale langt mere, end du havde til hensigt. Se dig for, før du springer ud i noget, tænk på de mulige konsekvenser, lov ikke ting, som du ikke kan holde, og prøv at holde dine udskejelser inden for rimelighedens grænser. Og hvis du ikke kan finde plads i dit liv til at dyrke dine drømme på en balanceret måde, vil du måske opleve, at nogle kreative kanaler kan hjælpe dig med at undgå at komme til skade. Det kan være et glimrende tidspunkt at dyrke teater, musik og andre kunstarter, ikke bare som tilskuer, men måske også som udøvende, hvad enten det er som amatør eller som professionel. For sandsynligvis søger du ikke i nær så høj grad efter den fuldkomne kærlighed som efter det sus af energi og visionær kraft, som ledsager alle kontakter til den mytiske verden. For at finde denne kontakt behøver du ikke at risikere trygheden ved de yndede relationer og resurser, som har været en del af i dit liv igennem lang tid.

­ ­ ­

to top

2. Den fysiske verdens sfære

Forhold vedrørende din fysiske og materielle tilværelse vil sandsynligvis også blive vigtige, men nogle af dem kan vise sig at blive ganske vanskelige. I de kommende tolv måneder kan du møde udfordringer, som får dig til at sætte spørgsmålstegn ved dit arbejde og din plads i verden, og frustrationer - over dig selv, over pengesager eller over arbejdsgivere eller kolleger - kan bringe dit temperament på kogepunktet eller skabe en fortvivlet følelse af, at du har fejlet på en eller anden måde. Prøv at koncentrere dig om det, du kan lære af disse situationer, og om, hvad dit eget bidrag til vanskelighederne kunne være. Med tålmodighed, umage og bevidsthed kan du forvandle disse verdslige problemer til muligheder for at udvikle styrke, engagement og udholdenhed. Senere, når denne vanskelige periode er forbi, kan disse egenskaber, netop fordi de er hårdt tilkæmpede, måske hjælpe dig med at forankre dine evner og anlæg solidt i verden.

to top

Omgang med en uimodtagelig verden

Saturn kvadrat MC: Midten af november 2010 indtil slutningen af september 2011

Frustrationer på dit arbejde, hindringer på vejen til dine foretrukne erhvervsmæssige og sociale mål og konflikter eller øgede ansvarsbyrder derhjemme kan alt sammen rotte sig sammen i øjeblikket, så du føler dig dybt anfægtet. Dette kan hjælpe dig med at opdage en ny kilde til styrke og selvdisciplin. På dit arbejde forsøger du måske at tilbyde sensitivitet, takt og omsorg for andre, men det kan virke, som om ingen ønsker det, du forsøger at give, eller er villig til at belønne dig rimeligt for dine anstrengelser. Måske oplever du tilbageslag eller modstand fra kolleger, eller du synes måske, at du skal arbejde ekstremt hårdt for at bevise dit værd. Du kan også opleve konflikter med folk i ledende stillinger eller føle, at de kollektive eller sociale forventninger hindrer dig i at give udtryk for, hvem du i virkeligheden er. På hjemmefronten kan du føle dig lige så blokeret eller lidet påskønnet, og måske føler du dig ulykkelig i dine omgivelser, skuffet over de personer, du bor sammen med, eller kvalt i hjemlige rutiner og pligter. Men trods dine eventuelle vanskeligheder med omverdenen så udspilles den virkelige konflikt hovedsagelig med dig selv i øjeblikket. Du kan blive nødt til at tilpasse dine særlige evner til den verdslige virkeligheds krav, og det kan betyde, at du må indgå kompromiser, som du føler er ydmygende eller destruktive i forhold til dine langsigtede planer. Du kan også være nødt til at formulere din målsætning mere klart og sigte mod det, der er muligt, i stedet for det, du ville kunne få, hvis verden var ideel. Alt dette kan såre dig og gøre dig vred og give dig en følelse af personlig fiasko og nederlag.

Alligevel kan det blive en yderst gavnlig og konstruktiv tid. Du bliver udfordret til at definere, hvem du selv ønsker at være i verden, med respekt både for dine egne ønsker og for karakteren af den virkelighed, der omgiver dig. Dette kan kræve en hårfin balance mellem idealerne og accepten af den menneskelige natur. Måske er du nødt til at træffe nogle vigtige valg med hensyn til dine karrieremæssige mål, og de bør træffes langsomt og omhyggeligt og med skyldigt hensyn til markedets regler og hverken forhastet eller i en stemning af vredt oprør eller deprimeret passivitet. Frem for alt bør den rolle, som du vælger at spille, måske være mere fleksibel, samtidig med at den afspejler dine dybere værdier, og ikke være et spejlbillede af det konventionelt acceptable, som får dig til at føle dig uvirkelig eller falsk, eller en oprørsk markering, som er fuld af emotionalitet, men som forventer for meget af livet. Hvis du har spillet en uægte rolle tidligere, vil du formentlig ikke være i stand til det ret meget længere; verden kræver ægthed og engagement af dig i øjeblikket, og du bliver udfordret til at give det. Du er således måske i færd med at lægge grunden til din fremtidige vej i livet, og hvis du går langsomt og indsigtsfuldt frem, vil du være i stand til at lægge dette fundament solidt og høste belønningen i årene, der kommer.

to top

Når man mister vejkortet

Neptun konjunktion prog. IC: Slutningen af marts 2010 indtil begyndelsen af januar 2016

Du kan få en mærkelig og foruroligende følelse af rodløshed og forvirring lige nu, som om du har mistet dine pejlemærker og ikke ved, hvor du hører til. Disse følelser kan blive udløst af ydre omstændigheder såsom et tab i familien eller ændrede omgivelser. Men de kan også opstå indefra uden ydre katalysator. På et dybere niveau oplever du muligvis en gradvis nedbrydning af et bestemt selvbillede og en rolle, som du har spillet i verden, og dette kan gøre dig ekstremt sårbar og usikker på dig selv og din retning i livet. Måske føler du, at din intuition og evne til at "aflæse" andre på mystisk vis er forsvundet ned i et sort hul, og du spekulerer måske på, hvordan du er endt i det job, du har, eller i den sociale position, som du i øjeblikket indtager. Alle dine tidligere værdier og bestræbelser på at gøre indtryk på omverdenen bør måske tages op til overvejelse. Men uanset hvor meget du forsøger, vil du måske opleve, at du i øjeblikket simpelthen ikke kan føle dig sikker på noget som helst, mindst af alt din egen dømmekraft.

Prøv at lade være med at kæmpe imod denne situation, der er præget af passivitet og forvirring, ved at udfolde nogle eskapistiske manøvrer eller aggressive bestræbelser på at genvinde kontrollen med dit liv. Du befinder dig i en indre, flydende proces, og hvis du kan være tålmodig samtidig med, at du bevarer loyaliteten over for dine egne behov og værdier, vil du sandsynligvis opdage, at der gradvist dukker en mere fleksibel og autentisk person frem af tågerne. Hvis du oplever et smerteligt tab eller opbrud i din ydre tilværelse, så lad det ikke ødelægge din tro på egne muligheder. Hvad du end måtte finde på at beklage fra din fortid - også selvom denne fortid måske optræder i skikkelse af et ideal eller et sæt af holdninger frem for en person, et fysisk objekt eller et velkendt sted - så lad ikke selvmedlidenhed eller depression nedbryde din følelse af selvværd. Dybest set er du ved at forlade et fuldført kapitel af dit liv, og det kan betyde, at du må give afkald på nogle forventninger, som stammer fra din barndom og tilhører din familiebaggrund. Måske har du brug for at "genskabe" dig selv og opdage, hvem du er som selvstændigt væsen med egne mål og værdier. Det kan godt være det, du har mindst lyst til at gøre i øjeblikket, for du føler dig sikkert sårbar og plaget lige nu. Men med realisme og tålmodighed vil du kunne opleve denne periode som en form for genfødsel.

to top

Styr din utålmodighed

Jupiter opposition Mars: Slutningen af marts 2011 indtil midten af april 2011

Din energi er sandsynligvis ekstremt høj lige nu, og du føler dig måske rastløs og oprørsk og opsat på forandring og spænding. Du har altid haft adgang til store og mere eller mindre tilfældige energiudbrud, men tidligere har du muligvis klattet energien væk på nogle ufrugtbare forehavender eller i et meningsløst oprør imod status quo. Du mangler ikke udholdenhed, men lige nu er det vigtigt, at du lærer at give energien retning. Det kan blive en meget positiv tid, hvis du er i stand til at kanalisere den rastløshed, som du måtte føle, ind i nogle nye kreative projekter, rejser eller arbejdsopgaver, som tillader dig at køre dit eget løb, gøre tingene på din egen måde og møde nogle spændende udfordringer, som for alvor vil afprøve dit mod. Hvis du forsøger at holde dig inden for de vante daglige begrænsninger, vil du nok blive mere og mere irriteret og opfarende, fordi du formentlig vil komme til at kede dig grundigt og blive meget arrig. Det kan derfor være et godt tidspunkt at udfolde større selvstændighed i nære forhold ved at lære at sige tydeligt og direkte "Nej". Hvis du føler, at din partner truer din selvstændighed, bør du måske overveje, om du i virkeligheden selv forærer den bort. Sandsynligvis har du brug for at foretage dig noget positivt - intellektuelt, fysisk, følelsesmæssigt eller spirituelt - med den stærke energi, du har til rådighed lige nu, for ellers vil den kunne skade dig ved at blive for omskiftelig og forstyrrende i hverdagen.

Selvom her er tale om en tid, der er præget af forandring og spændende nye muligheder, kan du også blive nødt til at udvise stor tålmodighed. Du føler dig sikkert krænket over alle former for begrænsninger lige nu og bliver måske specielt vred, hvis du bliver nødt til at gå på kompromis eller tilpasse dig andres behov, regler eller tidsplaner. Men hvis du bliver for pågående og selvhævdende eller er ude af stand til at tilpasse dine visioner og din energi til den verden, der omgiver dig, kan du fremkalde konflikter, især med autoritetspersoner og myndigheder. Sørg for at holde dig inden for lovens rammer, for du er ikke fritaget fra de love, som styrer det samfund, som du lever i. Hvis du presser disse love ud over grænsen lige nu, vil du sandsynligvis ende i noget rod. Pas på, når du kører bil eller omgås mekaniske redskaber, for utålmodighed kan udsætte dig for uheld eller mindre skader. Først og fremmest har du nok brug for at lære at vente og gribe mulighederne, når de er modne til det, i stedet for at fare af sted for at fange dem og dermed skubbe andre til side. Du har sandsynligvis et betydeligt mod, stor optimisme og stor energi til din rådighed i øjeblikket, og disse resurser kan hjælpe dig med at sigte mod og realisere dine høje mål. Brug disse gaver fornuftigt og forstandigt, og du vil kunne høste frugterne heraf mange år frem.

­ ­ ­

to top

3. Den mentale sfære

Udviklingen af din forstand og dyrkelsen af nye færdigheder vil også kunne optage meget af din energi på forskellige tidspunkter i løbet af året. Forstandens liv er lige så vigtigt som hjertets liv og din bankkontos liv, og denne periode kan blive meget vigtig for hævelsen af dit kundskabsniveau og anvendelsen af dine evner. Prøv at udnytte alle muligheder for at komme til at dyrke nogle nye studieområder og interesseområder, og hvis du får chancen for at erhverve nogle nyttige færdigheder på det praktiske felt, så brug denne periode på den bedst mulige måde. Den slags muligheder er måske ikke altid tilgængelige, og du kan blive overrasket over, i hvor høj grad livet åbner sig, når din egen opfattelse ændres og udvides.

to top

At finde sin stemme

prog. MC konjunktion Merkur: Slutningen af august 2009 indtil begyndelsen af august 2011

Dette vil sikkert blive en produktiv og interessant tid, hvor du kan nå nogle vigtige erhvervsmål ved at bruge dit intellekt, dit organisationstalent og dine kommunikationsfærdigheder. Din tænkning fungerer sandsynligvis kvikt og skarpsindigt, og der kan opstå nye muligheder for dig, fordi dine evner er synlige for andre. Det kan også være et glimrende tidspunkt at fremme dine langsigtede ambitioner ved at forbedre din uddannelse og oplæring. Hvis du altid har ønsket at uddanne dig mere, så gør det nu; ikke alene vil du finde det lønsomt, men du vil også plante spiren til fremtidig succes. Det kan også være et glimrende tidspunkt at udgive ting, hvis du er skribent, udvikle nogle nye undervisningsfærdigheder eller engagere sig i medierne eller i forlagsvirksomhed. Og hvis du har lyst til at starte et firma eller et kommercielt foretagende, så er du vågen og kvik i øjeblikket og kan træffe nogle fornuftige beslutninger.

Du har formentlig altid været interesseret i ideernes verden i bred forstand og i at dele din viden med andre - både for din egen tilfredsstillelses skyld og for at bidrage til samfundets eller kollektivets intellektuelle liv. I øjeblikket kan du møde mange ligesindede, som deler dine særlige tanker om livet, og du kan også blive engageret i en eller anden gruppes eller i et teams bestræbelser i forbindelse med nogle humanitære mål. Dit sociale miljø vil sandsynligvis ændre sig, for du føler muligvis, at du er vokset fra de venner og kontakter, som du har været knyttet til tidligere. Uanset hvad du hidtil har brugt din tilværelse til, så har du altid haft behov for at åbne dit sind over for mere universelle tankegange og har formentlig aldrig virkelig stillet dig tilfreds med tingenes vante gang i dit nærmiljø eller din kommune. Selvom du måske ikke har haft den uddannelsesmæssige baggrund for denne type mental forskning, har du alligevel haft behov for den; og i øjeblikket kan du få mange glimrende muligheder for at gå på opdagelse i ideernes verden og opleve glæden ved at omsætte ideer i konkrete former.

to top

Pludselige indfald

prog. Merkur konjunktion Uranus: Slutningen af august 2011 indtil midten af september 2012

Der bliver sluppet en kolossal mængde mental energi af en særligt inspirerende og progressiv karakter løs i dig netop nu. Du vil sandsynligvis være åben for alle nye ideer, især dem der er forud for deres tid, eller som bliver anset for at være "langt ude" af mere konventionelt indstillede mennesker. Du vil muligvis udvikle en stærk interesse for astrologi, psykologi eller "esoteriske" ideer; eller du kan blive politisk eller videnskabeligt inspireret. Du bryder ud af nogle gamle strukturer, som måske har hæmmet dit valg af venner og socialt miljø, og du føler måske, at du ikke længere kan tænke eller opføre dig sådan, som andre ønsker. Du kan muligvis føle dig så oprørsk og så tilbøjelig til at udvikle din egne selvstændige standpunkter, at du risikerer at kaste dig hovedkulds ud i skænderier med andre, hvis de ikke lytter til dig eller accepterer din forandrede tankegang. Du kan virke lidt som en nyomvendt, der føler sig nødsaget til at forkynde sandheden for alle dem, han eller hun møder. Og du vil sandsynligvis være så fuld af inspiration, at du måske glemmer, at andre ønsker logiske, detaljerede forklaringer på det, du intuitivt ved er sandt - uanset hvor meget du måske forsøger at overbevise dem om, at den slags banale undersøgelser er irrelevante og unødvendige.

Mentalt kan dette blive en kolossalt kreativ periode. Ikke bare dine ideer, men hele din måde at tolke tilværelsen på undergår en dyb forandring. Men vær på vagt over for mental overbelastning. Du kan være så opfyldt af elektriciteten fra den nye verden, som du er ved at opdage, at du måske glemmer, hvordan du skal slappe af og forankre dig selv i den verdslige verden igen. Du er tilbøjelig til at være højspændt og nervøs i øjeblikket og ikke synderligt velkoordineret i din fysiske tilværelse. Du gør derfor klogt i at være særligt forsigtig, når du kører bil eller har med mekaniske eller elektriske anordninger at gøre. Du er formentlig ret ubevidst om den fysiske verden lige nu, og måske skal du minde dig selv om at huske at spise og sove tilstrækkeligt. Hvis du bliver opfordret til at forklare dig over for andre, så prøv at undgå at blive utålmodig, fordi de er langsomt opfattende eller uvillige til at se det strålende skær fra den oplysning, som pludselig har ramt dig. Giv dig god tid og lær at le lidt ad dig selv. Nogle af de nye ideer, som du opdager, kan vise sig værdifulde og forvandlende på mange områder af din tilværelse. Men andre er muligvis bare forskruede, og du vil måske kassere dem på et senere tidspunkt. Nyd og brug den kreative inspiration, som du oplever, men lad der falde lidt ro over tingene, før du for hurtigt udskifter din karriere eller din partner eller begiver dig ud i det blå på jagt efter den nye verden eller det nye kosmos, som du netop har opdaget.

Men du kan også støde ind i problemer, især i forbindelse med kommunikationen med andre og den generelle tone i din mentale indstilling i denne periode. Hvis du oplever, at du er usædvanligt negativ, kritisk eller deprimeret, så prøv at finde ud af, hvad det i virkeligheden er, der plager dig, i stedet for at lade det gå ud over andre eller uafvidende skabe vanskeligheder i forbindelse med materielle forhold, fordi du ikke er bevidst om din egen negativitet.

to top

At løse knuderne

Chiron opposition Merkur: Slutningen af februar 2010 indtil begyndelsen af januar 2012

Det kan blive en tankefuld tid præget af fordybelse. Mentalt kan du have tendens til nogle temmelig dystre tanker og et negativt livssyn. De ydre omstændigheder kan bidrage til denne negative indstilling, især misforståelser, nedbrud i kommunikationen og skænderier. Og selvom du måske ikke har kontrol over de ydre begivenheder, som ikke er dit ansvar, så kan du uafvidende komme til at bidrage til en atmosfære præget af isolation eller vrede gennem din egen negative respons. Dine holdninger og dit livssyn bliver i øjeblikket anfægtet af en dyb følelse af, at livet er uretfærdigt. Dette vil sandsynligvis udvikle sig til en større udfordring, for det kan true mange af dine nuværende forestillinger og overbevisninger. Konfrontationer med andre mennesker, problemer og forsinkelser i forretningssager, uventede uheld på rejser eller økonomiske bekymringer kan være nogle af de oplevelser, du vil kunne få i øjeblikket. Skulle noget af dette indfinde sig, er det afgørende, hvordan du håndterer disse oplevelser. Du vil kunne gøre denne periode til et bevis på dine værste forestillinger med hensyn til livets og menneskers modbydelighed. Eller du kan opleve en dybt kreativ revurdering af synspunkter og holdninger, hvis berettigelse eller korrekthed du har taget for givet, men som nu har overskredet sidste holdbarhedsdato.

Skuffelse over venner eller kolleger kan gøre dig kritisk og defensiv, og du bør holde et vagtsomt øje med enhver tendens til at tiltale andre på en skarp eller sårende måde. Prøv at holde igen på vrede og negativitet; det vil ikke gavne dig at slippe den slags løs på omgivelserne, hverken i det ydre eller i dit eget indre. Du kan være tilbøjelig til at slå fra dig ved den mindste provokation og kan senere fortryde det, fordi du kan komme til at skubbe de mennesker fra dig, som du har allermest brug for. Gør en indsats for at opnå en eller anden grad af objektivitet, uanset hvor dårligt du har det, eller hvor berettigede dine følelser måtte være; vend blikket indad og prøv at finde ud af, hvad det er i dit eget indre, som føler sig så truet. Det er sandsynligt, at det, der har væltet dig omkuld, er noget, der stikker langt dybere end til den ydre situation; måske lider du under en følelse af, at du ikke længere kan fæste lid til det, du hidtil har troet udgjorde sandheden. Og det er på dette felt, at du vil kunne gøre denne vanskelige periode til en tid præget af vækst, fordi det sandsynligvis er din egen definition af sandheden, som trænger til at blive grundigt revurderet.

Karakteren af dine oplevelser i øjeblikket kan afspejle den kendsgerning, at livet kan ramme os på en uforudsigelig og urimelig måde. Uanset om en eller anden har sagt eller gjort noget for at såre dig, eller du simpelthen blot er mere opmærksom på menneskelige fejl og mangler, så kan du blive nødt til at acceptere eksistensen af ting, som ikke passer pænt og ordentligt ind i rationelle kasser. Prøv at udvide din forståelse for at tilpasse dig situationer, som ikke give logisk mening eller ikke "burde" forekomme. Denne periode kan afprøve din smidighed og evne til at håndtere ting, som du ikke kan forstå rationelt eller bortforklare. Dine tanker kan være meget alvorlige og dybsindige i øjeblikket, og selvom de måske er mørke, så er de måske også koncentrerede om nogle universelle spørgsmål, som du normalt ikke beskæftiger dig med, når tingene forløber glat. Det behøver ikke at være noget dårligt, for det vil kunne uddybe din oplevelse og få dig til at udvikle et bredere livssyn, som kombinerer forståelse med en medfølende accept at det, du ikke kan ændre. Det kan være et glimrende tidspunkt at udforske din indre verden ved hjælp af psykoterapi. Du vil måske kunne konfrontere dig med nogle komplicerede eller smertefulde ting, som du i mere ubesværede og lykkelige perioder er tilbøjelig til at vige uden om. I stedet for at føle dig bitter og krænket, fordi alt tilsyneladende går skidt, så vend dig indad, og du vil kunne komme ud af denne periode som et klogere, med medfølende og mere smidigt menneske.

to top

Sammenblanding af fantasi og virkelighed

Neptun opposition Merkur: Begyndelsen af april 2010 indtil slutningen af januar 2013

Din tankegang er sandsynligvis ikke helt klar i øjeblikket, og måske bør du være forsigtig i alle forretningsforehavender, kontraktlige og rejseprægede anliggender og praktiske planer. På alle disse områder kan en mangel på koncentration eller utilstrækkelig opmærksomhed over for detaljer volde problemer. Det, som du tror, at du fornemmer hos andre, tilhører måske slet ikke dem; det kunne tilhøre din egen fantasiverden. Følgelig er dine bedømmelser måske ikke videre fornuftige lige nu, og du kan komme til at sammenblande fakta med en højst subjektiv fortolkning af fakta eller misforstå eller fejllæse det, som andre mennesker siger, samt videregive dine egne tanker på en svævende eller uklar måde. Der er en vis sandsynlighed for kommunikationsproblemer, både i din personlige tilværelse og arbejdsmæssigt, og du bør muligvis være særligt påpasselig, når det gælder al omgang med kollektivet. Venskaber og deltagelse i grupper kan være drilagtige ting lige nu, og du bør nok udvise en stor realisme og kritisk sans i forbindelse med enhver ideologisk eller politisk gruppe eller sag, som du måtte tilslutte dig. Din fantasi er sikkert hyperaktiv i øjeblikket, og dine sanser er tunet ind på mange skjulte ting. Hvis du er engageret i kunstnerisk arbejde, kan dette indgyde dig en sjælden inspiration og kreativ kraft. Men du kan misforstå de ting, som du oplever på det indre plan, og også det, som du møder i den ydre verden, og både i spirituelle og psykologiske såvel som materielle forhold bør du nok udvise en usædvanlig grad af forsigtighed og kritisk sans.

Selvom der er en vis fare forbundet med denne ejendommelige periode, så rummer den også mange positive muligheder. Eftersom din fantasi er særligt levende, vil du kunne kanalisere dine idealer og fantasier ind i nogle kreative former, især i forbindelse med skrivning eller musik; og du vil måske opdage nogle evner, som du ikke vidste, at du havde. Dit livssyn bliver måske mere universelt, og du kan føle dig draget mod spirituelle eller esoteriske emner, som du tidligere har overset, undervurderet eller simpelthen afvist, fordi de forekom "irrationelle". En sådan indre modtagelighed kan i høj grad berige dit livssyn, forbinde dig med livet som helhed og give dig mulighed for ubesværet at indleve dig i andre menneskers følelsesmæssige tilstand. Det kan også være et glimrende tidspunkt at udforske dig selv, især ved at arbejde med drømme og fantasier. Men fordi du har tendens til at fejltolke både dig selv og andre, bør du ikke drage forhastede slutninger eller basere dine beslutninger på det, du lige nu tror er sandheden. Sandheden kan lige nu være særligt flertydig og flygtig, og måske bør du vente, indtil der dukker et tydeligere mønster op, før du kan integrere dine forfinede sansninger i din daglige tilværelse.

­ ­ ­

to top

4. Den spirituelle sfære

Det, der giver mening til alle de former for følelsesmæssige, materielle eller intellektuelle udfordringer og forandringer, som du måtte støde på, er dit spirituelle liv, og også her kan du opleve nogle vigtige forandringer i opfattelse og indstilling. Den slags ændringer kan være skjulte og kun langsomt blive registreret af din bevidsthed, men de kan dybtgående påvirke den måde, hvorpå du oplever og tolker det, der sker for dig i det kommende år. Du skal aldrig undervurdere betydningen af den mening, som du tillægger begivenhederne, for jo klarere din indsigt er, desto større sandsynlighed er der for, at du vil kunne samarbejde med tiden på en konstruktiv og kreativ måde. Du vil måske få en dybere fornemmelse af at være forbundet med den større helhed, som du er en del af, selvom den slags følelser måske ikke er til stede i hele perioden. Du vil muligvis også være åben over for nye ideer og måder at betragte livet på, som får verden til at virke større, rigere og mere meningsfuld.

to top

At få idealerne til at fungere i verden

Saturn trigon Jupiter: Begyndelsen af oktober 2011 indtil begyndelsen af august 2012

Der eksisterer lige nu en usædvanlig god harmoni mellem dine forhåbninger og din accept af begrænsningerne, hvilket betyder, at du kan nærme dig livet med både optimisme og realisme. Dine fremtidsplaner er tilpasset det, du rent faktisk kan opnå, ikke det du ideelt set kunne håbe på; og din villighed til at arbejde hårdt og bruge dig selv godt kan afspejle et entusiastisk engagement for at sikre, at din fremtid bliver stabil og materielt lønsom. Din filosofiske og spirituelle overbevisning er sandsynligvis også fornuftig og afbalanceret lige nu, idet du har det ene øje rettet mod himlen og det andet fæstnet på jorden foran dig. Hvis du tidligere har haft tendens til enten yderligtgående kynisme eller yderligtgående mysticisme, vil du sandsynligvis overhovedet ikke finde disse ekstremer tiltrækkende lige nu. Måske selvom det måske ikke just er en synderligt dramatisk tid, så er den uhyre vigtig, fordi du er i stand til at forsone dig med verden og dine egne grænser uden at opgive dine visioner, forhåbninger eller følelser af, at fremtiden rummer muligheder, der blot venter på at blive udforsket. Tidligere har du sikkert haft tendens til at svinge mellem en overdreven optimisme og en forskanset pessimisme, og du kan have en medfødt tilbøjelighed til at overdrive både de gode og de dårlige oplevelser og tillægge dem betydninger, som de måske rent faktisk ikke indeholder. I øjeblikket kan du finde den faste midterposition, hvilket giver dig mulighed for at reagere på livet på en mere afklaret og selvberoende måde.

Du vil kunne glæde dig over både ydre og indre fordele ved rejser, forskning og udbygning af din formelle uddannelse. En intuitiv tilgang til tilværelsen skal måske dæmpes af en kritisk sans, mental disciplin og en påskønnelse af kendsgerninger og rationel tænkning. Måske vil du erfare, at dine fornemmelser i denne periode er særligt troværdige, især når det gælder praktiske forhold, og at du kan foretage nogle sunde investeringer og kloge valg til sikring af din materielle situation. På det kreative område vil du måske opdage, at dine tekniske færdigheder og evner bliver bedre, fordi du besidder den nødvendige tålmodighed til at afpudse og forfine det, du skaber. Dette kan blive en højst produktiv, om end måske mindre spændingsfyldt periode, som du kan få størst udbytte af, hvis du er villig til at bruge dig selv på aktiviteter og projekter i den ydre verden. Uanset hvad du sætter dig for at opnå lige nu, vil det sandsynligvis lykkes for dig; og det er grunden til, at du bør handle frem for at læne dig tilbage i et selvtilfreds velbehag. I øjeblikket er du formentlig rigtig god til at håndtere virkeligheden uden at miste din fantasi, entusiasme og originale tankegang.

Men du kan også opleve tidspunkter med tvivl og desillusionering, og du vil måske spekulere på, om det, du tror på, nu også virkelig er værd at bruge sin energi og tro på. Den slags perioder præget af spirituelt mismod kan imidlertid være gavnlige i det lange løb, fordi de kan give en værdifuld indsigt i nogle urealistiske forventninger eller i en alt for streng verdensanskuelse eller et alt for snævert, spirituelt livssyn. Hvis du tænker grundigt over det, der sker, i stedet for at henfalde til kynisme, så kan de prøvelser, du oplever lige nu, i sidste ende hjælpe dig med at opbygge en varig tro på dig selv og på livet.

to top

Du lever i en drømmeverden

prog. Mars konjunktion Neptun: Slutningen af juni 2010 indtil begyndelsen af juni 2013

I øjeblikket føler du dig måske ejendommeligt passiv og uden initiativ og foretrækker at tilbringe tiden i en fantasiverden frem for at forholde dig til hverdagens beslutninger og forpligtelser. Din fantasi er formentlig hyperaktiv og dine drømme særligt levende, både i sovende tilstand og i det dagdrømmeri, som du synes at foretrække i øjeblikket. Dine kreative evner markerer sig også, og der kan være tale om en periode, hvor du kan udfolde nogle fantastiske fantasibilleder og ideer i kunstnerisk form. Påvirk ikke dette potentiale ved at bruge alkohol eller narkotika i et forsøg på at flygte fra livet eller øge din kreativitet. Du er fantasifuld nok i forvejen, og du vil modarbejde selve formålet med den proces, du gennemgår, såfremt du gør det. I dit indre bliver der aktiveret nogle kraftfulde, oprindelige billeder, følelser og længsler, og du kan få brug for at finde udtrykskanaler for dem frem for at blive overskyllet af dem. Sommetider kan du føle dig svag, apatisk, ineffektiv og hjælpeløs, fordi den indre verden oversvømmer den ydre. Men kreativ aktivitet er ikke alene en mulighed for dig; den er et tvingende behov.

Du har altid været meget idealistisk på den måde, at du har haft forventninger om, at den fysiske verden på sæt og vis vil passe sig selv, og det er her, du i øjeblikket specielt kan opleve forvirring og ubeslutsomhed. Måske føler du dig overmandet af andres aggression eller styrke, ude af stand til at forsvare dig og meget vag og ubeslutsom med hensyn til, hvad du selv ønsker. Af denne grund vil du nu eventuelt forsøge at flygte fra de vanskeligheder, som du føler, at du ikke magter at forholde dig til. Du kan også føle dig som et offer for mennesker, som synes at udnytte dig. Tiden er imidlertid ikke inde til at begynde at søge efter en frelser, som skal forsyne dig med de rette svar, for du er ikke tilbøjelig til at være særligt kræsen med hensyn til, hvem du vælger. Det er heller ikke et tidspunkt, hvor du skal lade dig drage ind i uærlige eller ulovlige aktiviteter af nogen som helst art, for det er sandsynligt, at du selv ubevidst vil sørge for, at du bliver afsløret. Uanset hvor meget du ønsker, at andre skal komme og få dig du af fedtefadet, bør du forsøge at stå på egne ben lige nu og finde vej gennem tågerne ved egen kraft og egne resurser.

Roden til din nuværende passivitet og forvirring er et barnligt og dybt sårbart aspekt af din egen natur. Dette aspekt bliver kraftigt aktiveret, og måske føler du dig ensom og hjælpeløs og har behov for, at nogen tager sig af dig. Det er grunden til, at der kan optræde adfærdsmønstre, hvor du gør dig selv til et offer, såfremt du ikke holder et vågent øje med, hvad du foretager dig. Men dette sårbare barn er imidlertid også sæde for nogle af dine smukkeste og mest rørende følelser og drømme, og det er grunden til, at det er så vigtigt, at du finder nogle kreative kanaler, hvor du kan give udtryk for, hvad du oplever. Tidspunktet er muligvis ikke velegnet til at træffe beslutninger eller handle, for dine følelser er alt for flagrende og intense til, at du er i stand til at se omverdenen klart. Men du har brug for at finde frem til en måde, hvorpå du kan udtrykke det, der foregår i dit indre, for du er i kontakt med noget meget dybt og forfinet i din egen sjæl. Selvom du måske aldrig har ment, at du havde kreative evner, bør du lige nu forsøge at finde en kreativ fritidsbeskæftigelse - drama, musik, skriveri, fotografi - som kan give dig en fornemmelse af magi og produktivitet samtidig med, at du ikke tvinges til at være mere barsk, end du i virkeligheden føler dig. Du vil også kunne få mystiske følelser og oplevelser i øjeblikket, som åbner en helt ny verden for dig. Tag dem seriøst, selvom du måske bør udvise en vis kræsenhed med hensyn til de mennesker, du møder, som måtte tilbyde dig øjeblikkelig, spirituel oplysning. Alt det, som du i øjeblikket får et glimt af, skal bearbejdes senere af dine egne erfaringer, når tågerne engang har lagt sig.

­ ­ ­

to top

5. Det Indre Selvs sfære

En langt dybere og mere dybsindig karakter end de begivenheder, som indfinder sig på de nævnte områder, har Selvets udvikling, der løber som en understrøm gennem alt, hvad der hænder os i livet. Dette udgør den egentlige kerne i mysteriet om skæbnen, for hvis der rent faktisk er en skæbne på spil i vores individuelle liv, så ligger den gemt i vores indre, og de astrologiske mønstre afspejler blot mulighederne i dette skjulte udviklingsmønster på et hvilket som helst givet tidspunkt. Måske vil du kun få nogle få glimt af dette aktive, indre mønster i form af en erkendelse af, at nogle oplevelser er livsnødvendige, selvom de er smertefulde. Måske vil du også nogle gange fornemme det formålstjenlige i det, der sker omkring dig og i dig, selvom du måske ikke kan finde en fornuftig forklaring på dine fornemmelser. Ved hjælp af bestemte følelser og situationer, som får dig til at gro, kan du etablere en stærk forbindelse til den indre verden, selvom dit hjerte gør ondt, eller du møder vanskeligheder på det verdslige plan. Men denne form for forbindelse afhænger af, hvor villig du er til at kigge indad og betragte de dybere mønstre i dit liv, uanset hvad du føler på det pågældende tidspunkt, eller hvem dine følelser er rettet mod.

to top

Dybdeboring

prog. Ascendant sekstil Pluto: Slutningen af december 2010 indtil midten af november 2013

Dit syn på tilværelsen vil formentlig blive uddybet og ændret i de kommende måneder, mere i form af en skjult ændring i din oplevelse end på grund af en særlig begivenhed eller krise, som tvinger dig til at skifte synsvinkel. Din måde at "aflæse" og omgås andre mennesker på kan ganske blidt, men ubønhørligt forandre sig, fordi du i højere grad er i stand til at se ned under overfladen og instinktivt forstå kompleksiteten i den menneskelige adfærd. Selvom du måske ikke er fuldt bevidst om den proces, der foregår, vil du, hvis du senere ser tilbage på denne tid, muligvis føle det, som et gardin er blevet trukket til side og har afsløret et dybere og rigere lag i livet. Dit forhold til andre vil sandsynligvis blive beriget af denne forandring, også selvom du, såfremt der er tale om et forhold, der er baseret primært på overfladisk sympati eller rent praktiske overvejelser, kan begynde at finde det frustrerende og føle, at tiden er inde til at gå videre. De dybere sandheder vil sandsynligvis optage dig i øjeblikket, og måske vil du revurdere din målsætning og søge større forpligtelse eller opsøge en retning, som kan indgyde dig en følelse af formål.

Du vil også kunne opdage, at din holdning til andres velfærd og din plads i gruppen har ændret sig, fordi du er bevidst om de dybere lag af mening og ikke kan nærme dig disse områder af livet fra en konventionel synsvinkel. Mens din interesse for disse ting måske engang er blevet udfoldet ubevidst i en bestemt, tvangsbetonet adfærd, kan de nu begynde at udgøre en del af et helt nyt livssyn og en fornemmelse af retning, som hjælper dig med at føle, at tilværelsen har en højere eller dybere mening. Du vil måske føle, at du har brug for at luge ud i diverse overfladiske eller forældede holdninger, og også visse mellemmenneskelige relationer eller strukturer må måske vige, fordi de afspejler værdier og synspunkter, som du er vokset fra. Den slags ændringer sker sandsynligvis gradvist, og de vil formentlig ikke medføre større omvæltninger. Men hvad enten du ønsker at erkende det eller ej, så er du nået frem til et nyt kapitel i dit liv og vil sikkert dukke frem af denne periode som et menneske, der er mere forpligtet, vågent og sensitivt over for de virksomme, dybe mønstre i livet.

to top

Større nøgternhed

Saturn konjunktion Ascendant: Midten af oktober 2010 indtil slutningen af august 2011

Dette vil sandsynligvis blive en ret nøgtern periode, for du er i færd med at finde ud af, hvem du er, og hvad du ønsker, og føler dig måske ikke specielt ekspansiv eller fornøjelsessyg. Der foregår en dyb refleksionsproces i dig, og din personlighed træder i karakter og antager en langt mere solid og fast form. Selvom du måske tidligere har brugt meget tid på at forsøge at tilpasse dig til andre, opdager du måske nu, at du ikke længere er i stand til det, for dine egne værdinormer og behov og din personlige identitet er nu alt for virkelige og fasttømrede til at tillade den form for kompromis. I virkeligheden vil du sandsynligvis have et stort udbytte af denne proces, selvom du måske ikke føler dig specielt spontan eller tilfreds, for du er ved at blive en langt mere ægte person. Processen er positiv og konstruktiv i sig selv og vil kaste varige goder af sig. Men følelsen er måske knapt så behagelig, og måske føler du dig begrænset eller dybt utilfreds i nære relationer, hvor din stigende følelse af autenticitet udfordrer dit tidligere adfærdsmønster, som var præget af for megen afvæbning og selvopofrelse. Du kan også blive bange for, at dine nærmeste vil afvise dig, hvis du sætter faste grænser, og dette kan få dig til at handle på en overdrevent kompromissøgende måde, selvom du rent faktisk sidder med den modsatte følelse.

Måske opdager du en magtfuld vilje og en stærk idealisme, og du vil sandsynligvis ikke være i stand til at maskere disse egenskaber eller skjule dem for dine nærmeste, uanset hvor meget du forsøger. Hvis dine kære kan acceptere og tilpasse sig disse vigtige sider af din personlighed, som nu tager form og kræver større råderum, så vil du kunne opleve en dybere tilknytning og stabilitet. Men hvis du befinder dig i forhold, hvor du har bevaret harmonien ved at kvæle denne side af din natur, vil du nok erfare, at nogle af disse bånd ikke længere er levedygtige i dit liv. Måske føler du dig begrænset, såret eller simpelthen misforstået af dine omgivelser og føler, at du skal vælge mellem at være loyal over for dig selv eller afhængig af andre. I den forstand kan denne periode blive vanskelig eller udfordrende, for når du bliver sandere over for dig selv, kan du være nødt til at give slip på mennesker og situationer, som ikke er rigtige for dig. Men hvis der opstår den slags vanskeligheder, så prøv at huske, at du ikke for evigt kan skjule, hvem du inderst inde er. De egenskaber, som du er i færd med at integrere som en mere fast bestanddel af din personlighed, er uhyre vigtige for dig og bør indgå i alle forhold, som du involverer dig i eller ønsker at bevare fremover.

to top

Når man ikke får det, man ønsker

Saturn konjunktion Mars: Begyndelsen af december 2010 indtil begyndelsen af oktober 2011

De samme temaer betones også af:

prog. Mars trigon Saturn: Slutningen af februar 2009 indtil begyndelsen af februar 2012

Frustration og vrede kan gøre denne tid temmelig vanskelig, selvom det endelige resultat formentlig bliver en større disciplin, udholdenhed og selvtillid. Måske oplever du, at øget ansvar og forpligtelse, mislykkede forsøg på at nå bestemte mål eller lavere energi, som vanskeliggør dit arbejde, bibringer dig en følelse af, at du ikke får lov til at gøre det, du ønsker i livet. I denne periode vil du sikkert føle dig særligt krænket, hvis omstændigheder eller mennesker stiller sig i vejen for dig. Det er muligt, at nogen eller noget rent faktisk vil beskære din handlefrihed, og måske bliver du nødt til at forstå, hvorfor det sker, og hvordan du klarer det på den mest konstruktive måde. Da du er tilbøjelig til at være irritabel og utålmodig, kan du fremkalde skænderier med andre eller træffe nogle pludselige, impulsive beslutninger af meget tvivlsomme grunde. Måske er du også uforsigtig i omgangen med den fysiske verden, og hvis du ikke er vågen over for dine egne sindsstemninger, kan din utålmodighed få dig til at køre hensynsløst eller tage chancer, som du på andre tidspunkter ville undgå eller håndtere på en anden måde. Det mest irriterende, man kan sige til et utålmodigt menneske, er: "Vær tålmodig!" - men det er lige præcist det, du bør sige til dig selv, adskillige gange om dagen.

Din følelse af frustration vil sandsynligvis være rettet mod dine umiddelbare omgivelser og din evne til at få andre til at anerkende dine behov og ønsker. Det er på dette område, at du, hvis du ikke er dig din undertrykte vrede bevidst, uafvidende kan komme til at fremprovokere andres vrede eller vække modstand mod dine ønsker og planer. Hvis du støder på fjendtligt indstillede personer, som synes fast besluttede på at stikke dig en kæp i hjulet, så bør du først overveje, om de nu også virkelig forsøger at modarbejde dig, eller om du måske tolker deres adfærd sådan, selvom deres anmodninger eller ønsker måske er fuldkommen rimelige og berettigede. Overvej også, hvorvidt et eventuelt opstået skænderi i lige så høj grad afspejler din egen forstokkelse som den anden persons. Lige i øjeblikket er du ikke det allermest medgørlige eller modtagelige menneske, og du er måske ikke bevidst om en mulig skjult fortørnelse, som du får formidlet ud til andre på en skjult, men meget kraftfuld måde.

Den dybere mening bag denne periode handler om en udvikling af indre disciplin og evne til at tøjle og fokusere din vilje og din energi på nogle realistiske og opnåelige mål. Hvis du kan se dit liv i dette lys, vil du muligvis være i stand til at forandre en ellers frustrerende periode til en tid med hårdt arbejde, solide resultater og gode belønninger. Din egenvilje kolliderer muligvis med nogle af den verdslige virkeligheds grundlæggende love, og du kan være nødt til at udvikle en evne til kompromis og tålmodighed. Prøv at undgå at ende i beklagelser og bitterhed. Hvis et andet menneske synes at behandle dig ufølsomt eller barsk, kan det være vigtigt, at du lærer at trække dig stille og roligt og vente i stedet for at reagere lige så ufølsomt og barsk på grund af såret stolthed. Du er formentlig ved at lære en af tilværelsens mest enkle, men barske lektier: Vi kan ikke altid få eller gøre præcist det, vi ønsker. Måske er du også ved at opdage noget meget vigtigt om, hvorvidt du i virkeligheden har været beslutsom og selvmotiveret tidligere. Måske har du et mønster med at anbringe dig selv i situationer, hvor du ender med at fejle eller gøre, som andre ønsker. Skulle dette være tilfældet, kan det være en værdifuld opdagelse, for du kan kun ændre på det, som du er bevidst om hos dig selv. Med en udfoldelse af refleksion og tålmodighed kan det blive en kolossalt styrkende og modnende periode, hvor du virkelig begynder at tage hånd om din tilværelse.

to top

Gamle sår gør ondt

prog. Sol opposition Chiron: Begyndelsen af marts 2010 indtil slutningen af marts 2012

Dette kan på mange måder blive en udfordrende tid, fordi et dybt ønske hos dig om at gro og udvikle sig synes at løbe ind i en forhindring uden fleksibilitet. Selvom denne hindring kan se ud, som om den eksisterer ude i omverdenen, findes den også i dit eget indre. Inden du tillader dig selv at synke ned i et morads af modløshed og selvmedlidenhed eller giver dig til at slås som en rasende med alt og alle, som du føler behandler dig uretfærdigt, burde du måske undersøge nogle relevante indre spørgsmål. Et eller andet sted inden i dig, ligesom i de fleste andre mennesker, findes der formodentlig nogle områder af din personlighed, hvor du er blevet såret eller stødt af livet, formentlig tidligt i barndommen og sikkert igen på samme måde som ganske ung. Dette mønster i form af en gentagen skade eller skuffelse kan have afstedkommet en ophobning af ubevidst bitterhed eller negativitet over for dig selv og over for livet. I dette sårbare område er du sandsynligvis defensiv, kynisk og fortørnet; og du er muligvis ikke i stand til at gro, fordi du hverken har tillid til livet eller til dig selv. Det er denne ulyksalige 'lomme' i dit indre, som bliver aktiveret i øjeblikket.

Ydre omstændigheder kan udløse dette gamle sår, og mange af dine nuværende følelser kan være forbundet, ikke med dine aktuelle omgivelser, men med fortiden. Dette område præget af beskadigelse og sårbarhed kan afspejle en frygt for at være hjælpeløs eller inkompetent med hensyn til håndteringen af den fysiske verdens udfordringer, hvilket kan have medført en følelse af depression og svaghed eller et behov for en meget stram kontrol over dine fysiske omgivelser. På dette tidspunkt kan livet synes at ville såre dig på netop dette område. Men trods sandsynligheden af ydre skuffelser vil du måske også i stigende grad blive bevidst om noget i dit eget indre, som har brug for helbredelse. Dette vil kunne åbne døren til en helt anden indstilling til dig selv og til livet. Måske bør du omhyggeligt undersøge dine reaktioner på fortiden og den måde, hvorpå din fortolkning af livet, farvet af dine egne sår, kan have fået dig til at træffe nogle valg, som på en eller anden måde har bidraget til den nuværende situation. Ved at være villig til at udvikle en mere objektiv eller filosofisk indstilling, hvor du tidligere måske kun har følt vrede og krænkelse, kan du frigøre dig for megen gammel og destruktiv psykologisk bagage, som du måske nu er rede til at lægge bag dig.

Det er ikke et godt tidspunkt at forsøge at udvide din ydre tilværelse, for det er sandsynligt, at du vil støde på hindringer eller adskillelser, som forhindrer dig i at komme videre. Men de ting, du oplever i øjeblikket, kan være nødvendige og betimelige, for der kan være et element i dit indre, som det er nødvendigt for dig at konfrontere og helbrede, før du kan komme videre i din udvikling og forfølge dine længsler. Hvis du kan forstå din situation på denne måde, kan det hjælpe dig med at undgå yderpunkterne i form af passiv depression eller blindt raseri. Hvis du føler, at du har behov for hjælp til at nå frem til en sådan forståelse, så lad ikke falsk stolthed afholde dig fra at søge vejledning, råd eller healing fra en, der er kompetent til at arbejde med dig. Du vil kunne lære en langt større medfølelse med dig selv og en større visdom med hensyn til at tolke andres motiver og adfærd, når du finder ud af, at din forståelse af fortiden og måske også af nutiden har været fordrejet af såret stolthed. Brug denne periode til introspektion i stedet for at kæmpe imod livet eller nedgøre dig selv. Du vil dukke op som et venligere, mere medfølende og mere indsigtsfuldt menneske og have en lettere byrde at bære rundt på i fremtiden.

to top

En følelse af at blive rykket op med rode

Chiron konjunktion prog. IC: Slutningen af april 2009 indtil slutningen af januar 2012

Dette er en tid for afslutninger. De kan være konkrete - måske i form af et tab eller en adskillelse, som du ikke ønsker, eller en afsked med gamle venner eller med et fællesskab. Men det er mere sandsynligt, at der er tale om nogle psykiske afslutninger, for du fuldfører nu et kapitel af dit liv og forbereder dig på at påbegynde et nyt. Det billede af dig selv, som du har projiceret ud i omgivelserne, kan blive kraftigt anfægtet, og dette kan få nogle vigtige udløbere i forbindelse med dit arbejde og den målsætning, som du har fulgt. Måske føler du, at du bliver bremset eller hindret i det, som du forsøger at opnå erhvervsmæssigt, og til tider spekulerer du måske på, om din omverden og alle personerne i den er imod dig. Det er ikke et godt tidspunkt at forsøge at udvide dit arbejdsfelt. Det vil være bedre at træde lidt vande nu og gøre det, der er nødvendigt, uden at forsøge at kæmpe for voldsomt imod det, som du ikke bryder dig om eller ikke billiger. Forsøg at undgå at kalde katastroferne ned over hovedet på dig ved at skubbe dine overordnede fra dig i vrede. Du kan blive opfordret til at slippe den rolle, som du har spillet, så du kan finde nogle andre, mindre udviklede sider af din personlighed. Disse skal måske integreres i din ydre tilværelse, så din fremtidige livsretning bliver en sandere afspejling af hele dig. Hvis du kan koncentrere dig om dit indre liv lige nu og kigge efter det, der måske trænger til forandring eller undersøgelse, så vil du kunne bruge denne periode konstruktivt og undgå mange potentielt selvskabte vanskeligheder.

Når du gransker din indre verden, bliver du måske nødt til at kigge tilbage på den baggrund, som du kommer fra, og de familiære forventninger og antagelser, som du formentlig har båret med dig, lige siden du var barn og ung. Måske har du forsøgt at være for forstående, taktfuld og lydhør over for andre, selvom din natur i virkeligheden indeholder en langt mere selvtilstrækkelig og uafhængig side, som bør komme stærkere til udfoldelse. Erkendelsen af, at der eksisterer en kløft mellem den, du er, og den måde andre opfatter dig på, kan volde dig betydelig smerte i øjeblikket, og du kan blive meget opmærksom på, hvordan vigtige sider af din personlighed er blevet undergravet, undertrykt eller ikke påskønnet i løbet af dit liv. Men i stedet for at anklage andre for at have gjort dig til den, du er i dag, er det op til dig at erkende, respektere og udtrykke det, du finder i dit eget indre. Måske får du problemer med medlemmer af familien eller oplever et tab eller en adskillelse fra en person, som står dig nær; og dette kan udløse nogle smertefulde indsigter. Prøv at arbejde med det, der foregår i dit indre, i stedet for at forsøge at presse dig videre frem i verden. Giv dig selv tid til at hele, og du vil opdage, at du omsider kan forlade fortiden og bringe alt det med dig, som virkelig er dig, men som du måske tidligere har været ude af stand til at udtrykke.

­ ­ ­

to top

Kapitel IV

to top

KONKLUSION

Den græske filosof Heraklit skrev engang, at intet er bestandigt bortset fra forandring. Den menneskelige psyke befinder sig altid i en proces præget af forandring og udfoldelse, og planetstillingerne, som afspejler dit udviklingsmønster i det kommende år, vil ændre sig til nye stillinger, som afspejler nye mønstre i årene, der kommer. Når vi går glip af en mulighed, vender den som regel tilbage igen i en ændret skikkelse og på et andet niveau, for livet ændrer sig ikke blot, det bevæger sig i kredsløb, som bliver afspejlet i planeternes kredsløb på himlen. Hvad "skæbne" end måtte være, så er den ikke en stram plan, som nægter os friheden til at vælge, gro, begå fejl, vælge om og gro på ny.

Hvert af de ovenstående afsnit beskriver nogle planetmønstre, som du dybest set på et eller andet tidspunkt og på en eller anden måde har til fælles med andre mennesker. Det, vi oplever, er ikke så unikt, som vi måske tror; vi oplever alle glæde, smerte, fremgang, tab, ensomhed, samhørighed, lys og mørke, og vi har alle nogle bestemte behov og drifter til fælles med alle andre. Men timingen og den præcise udfoldelse af dit bestandigt skiftende vækstmønster er enestående for dig, og det samme gælder det individuelle hjerte, sind, krop og ånd, som oplever dette mønster. Uanset hvad der måtte ske i din ydre tilværelse i det kommende år, så kan dette at finde mening i det og forbinde denne mening med den, du er, og det, du virkelig søger i livet, åbne for nogle hidtil uanede reserver af energi og kreativitet og kan give dig en større vifte af valgmuligheder i fremtiden. Som børn lærer vi, at vi skal "bruge tiden klogt". Hvad betyder det? Den mest dybsindige betydning er måske, at tiden har bestemte kvaliteter, og hvert eneste øjeblik i tiden har en særlig betydning for os som individer. Og hvis vi forstår og samarbejder med disse kvaliteter og betydninger, så kan det forvandle den måde, hvorpå vi oplever omstændighederne i vores liv.

to top

APPENDIKS

to top

Forslag til yderligere læsning

Om planeternes kredsløb og bevægelser:
"The Gods of Change" af Howard Sasportas (transitter for Uranus, Neptun og Pluto)
"Transitter" af Betty Lundsted
"Transits" af Rob Hand

Om de enkelte planeter og deres betydning:
"The Astrological Moon" af Darby Costello
"Prometheus the Awakener" af Richard Tarnas
"Venus and Jupiter" af Erin Sullivan
"The Inner Planets" af Liz Greene og Howard Sasportas
"The Luminaries" af Liz Greene og Howard Sasportas
"Exploring Jupiter" af Stephen Arroyo
"The Outer Planets" af Liz Greene
"Saturn" af Liz Greene
"Neptune" af Liz Greene
"Chiron and the Healing Journey" af Melanie Reinhart

Om emnet skæbne:
"Synchronicity: An Acausal Connecting Principle" af C. G. Jung
"Skæbnens astrologi" af Liz Greene

Andre Astro*Intelligence rapporter skrevet af Liz Greene kan øge værdien af nærværende rapport, for jo større din forståelse af dig selv er, desto klogere kan du samarbejde med tidens mening. Med henblik på en dybtgående analyse af dit fødselshoroskop kan du bestille Psykologisk Horoskop Analyse. Med henblik på et dybere indblik i dine relationer til andre mennesker kan et Samlivshoroskop give dig et nyt syn på tingene. Hvis du stadig leder efter dit særlige kald, så kan Karriere og Erhverv give dig nogle nye impulser. Og med henblik på at opleve en større værdsættelse af dit barns enestående personlighed eller af din egen barndom kan du bestille et Børnehoroskop.

Et større overblik over dine personlige udsigter gennem en periode på seks år tilbydes i en Langtidsanalyse.

Du kan bestille disse rapporter fra det samme salgssted, hvorfra du modtog den rapport, som du lige nu sidder og læser, eller fra en af de mange andre licensdistributører i mange af verdens lande.

På Internettet vil du finde flere oplysninger om disse rapporter og andre værdifulde, astrologiske tjenester på den webadresse, som står anført på forsiden af denne rapport eller ved at søge under nøgleordene "astro*intelligence" eller "Liz Greene".

to top

Tekniske oplysninger

Til skabelsen af denne analyse er følgende astrologiske faktorer blevet undersøgt:
- større progressive aspekter (konjunktion, opposition, kvadrat, trigon, sekstil) fra Solen, Månen, Ascendanten, MC, Merkur, Venus og Mars til fødselsplaneter og -akser.
- større aspekter (konjunktion, opposition, kvadrat, trigon, sekstil) fra transit Pluto, Neptun, Uranus, Chiron, Saturn og Jupiter til både fødsels- og progressive planeter og akser.
- konjunktioner og oppositioner fra transit Mars til både fødsels- og progressive planeter og akser.
- aspekter mellem progressive planeter, især progressiv ny- og fuldmåne.
Særlig betydning er tillagt positioner for transitterende planeter tæt ved fødselsplaneter og -akser. Der er ikke alene lagt vægt på karakteren af de berørte progressive eller transitterende planeter og akser, men også på fødselshoroskopets konfigurationer, som danner klangbund for de progressive og transitterende aspekter, på huspositionerne for fødsels-, transitterende og progressive planeter, og på den generelle balance blandt elementer og konfigurationer i fødselshoroskopet. Internt er resultaterne fra Psykologisk Horoskop Analyse anvendt ved udarbejdelsen af det enkelte horoskop.

Eftersom indflydelsen fra transitterende eller progressive aspekter ikke blot er begrænset til tidspunktet for det eksakte aspekt, men strækker sig over en periode både før og efter dette, er de forskellige aspekters orbis blevet anvendt. Disse anerkender energiens opbygning og gradvise aftagen under den enkelte planetbevægelse. Følgelig bliver der beskrevet nogle aspekter, som måske først bliver eksakte det efterfølgende år, men som allerede begynder at vise deres virkning, eller aspekter, som måske allerede har nået deres eksakte position det foregående år.

Rapporten, som er resultatet af disse overvejelser, er sammensat af udvalgte, tolkningsmæssige tekstafsnit. Ikke alle transitter eller progressioner, som finder sted i løbet af et år, er medtaget i den trykte rapport, kun dem, der er udvalgt efter Liz Greenes tolkningsmodel. Ved alle Liz Greenes arbejder er Placidus' hussystem benyttet.


Astrologiske data brugt ved Årsanalyse fra januar 2011 til december 2011
for Joanne K. Rowling (kvinde)
fødselsdato: 31. juli 1965 lokaltid: 11:45
sted: Yate, ENG (UK) U.T.: 10:45
2w25, 51n32 sid. tid: 07:10:43

PLANETPOSITIONER
planet tegn grad bevægelse
Sol Løve 8°00'17 i hus 10 direkte
Måne Jomfru 19°41'32 i hus 11 direkte
Merkur Løve 29°59'48 i hus 11 direkte
Venus Jomfru 7°02'44 i hus 11 direkte
Mars Vægt 17°44'19 i hus 1 direkte
Jupiter Tvilling 22°20'45 i hus 9 direkte
Saturn Fisk 16°20'24 i hus 5 retrograd
Uranus Jomfru 12°54'40 i hus 11 direkte
Neptun Skorpion 17°13'59 i hus 2 stationær (D)
Pluto Jomfru 14°46'12 i hus 11 direkte
Chiron Fisk 22°00'19 i hus 6 retrograd

HUSPOSITIONER (Placidus)
Ascendant Vægt 12°27'23
2.Hus Skorpion 7°45'19
3.Hus Skytte 9°16'00
Imum Coeli Stenbuk 16°18'05
5.Hus Vandbærer 21°33'04
6.Hus Fisk 20°09'43
Descendant Vædder 12°27'23
8.Hus Tyr 7°45'19
9.Hus Tvilling 9°16'00
Medium Coeli Krebs 16°18'05
11.Hus Løve 21°33'04
12.Hus Jomfru 20°09'43

Transitter
prog. Sol kvadrat Jupiter Midten af juli 2010 indtil slutningen af juli 2012
Jupiter konjunktion Descendant Begyndelsen af marts 2011 indtil slutningen af marts 2011
Pluto trigon Venus Slutningen af februar 2010 indtil begyndelsen af oktober 2013
Chiron opposition Venus Midten af april 2011 indtil slutningen af februar 2013
prog. Måne konjunktion prog. Descendant Slutningen af juni 2011 indtil slutningen af august 2011
prog. Måne kvadrat Sol Begyndelsen af januar 2011 indtil slutningen af februar 2011
prog. Måne opposition Neptun Midten af september 2011 indtil midten af november 2011
Jupiter opposition prog. Venus Slutningen af maj 2011 indtil midten af februar 2012
Saturn kvadrat MC Midten af november 2010 indtil slutningen af september 2011
Neptun konjunktion prog. IC Slutningen af marts 2010 indtil begyndelsen af januar 2016
Jupiter opposition Mars Slutningen af marts 2011 indtil midten af april 2011
prog. MC konjunktion Merkur Slutningen af august 2009 indtil begyndelsen af august 2011
prog. Merkur konjunktion Uranus Slutningen af august 2011 indtil midten af september 2012
Chiron opposition Merkur Slutningen af februar 2010 indtil begyndelsen af januar 2012
Neptun opposition Merkur Begyndelsen af april 2010 indtil slutningen af januar 2013
Saturn trigon Jupiter Begyndelsen af oktober 2011 indtil begyndelsen af august 2012
prog. Mars konjunktion Neptun Slutningen af juni 2010 indtil begyndelsen af juni 2013
prog. Ascendant sekstil Pluto Slutningen af december 2010 indtil midten af november 2013
Saturn konjunktion Ascendant Midten af oktober 2010 indtil slutningen af august 2011
Saturn konjunktion Mars Begyndelsen af december 2010 indtil begyndelsen af oktober 2011
prog. Sol opposition Chiron Begyndelsen af marts 2010 indtil slutningen af marts 2012
Chiron konjunktion prog. IC Slutningen af april 2009 indtil slutningen af januar 2012