Jaarhoroscoop

vanaf januari 2011
voor Joanne K. Rowling, geboren op 31 juli 1965
Tekst van Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2015
EJAH 6212.502-6, 24.2.15

Inhoudsopgave van de Jaarhoroscoop * januari 2011 tot december 2011

I. Introductie

II. De hoofdthema's van het jaar

De overheersende energie * Ongedurig * Nieuwe gezichten, nieuwe plaatsen * Een ander belangrijk thema * Intense gevoelens * Treurige gedachten

III. De belangrijke tendensen in elke dimensie van het leven

1. De emotionele dimensie
Het belang van relaties * Conflict en spanning * Mist en verwarring * Toegeven aan uw verlangens

2. De dimensie van de stoffelijke wereld
Het hoofd bieden aan een onwelwillende wereld * De wegenkaart verliezen * Beteugel uw ongeduld

3. De mentale dimensie
Uw eigen stem * Plotselinge inspiratie * Knopen ontwarren * Een mengsel van fantasie en werkelijkheid

4. De spirituele dimensie
Idealen verwezenlijken * Leven in een droomwereld

5. De dimensie van het innerlijke Zelf
Diep graven * Tot bezinning komen * Uw zin niet krijgen * Oude wonden doen pijn * Zich ontheemd voelen

IV. Conclusie

Bijlage
Suggesties voor verder lezen * Technische Gegevens

to top

Hoofdstuk I

to top

INTRODUCTIE
DE BETEKENIS VAN TIJD

Veel mensen gaan er vanuit dat astrologie wordt gebruikt om gebeurtenissen te voorspellen en dat erkenning van de validiteit van astrologie onvermijdelijk samengaat met fatalisme en ontkenning van de persoonlijke vrije wil. Door de eeuwen heen hebben astrologische voorspellingen inderdaad een belangrijke rol gespeeld in het leven van wereldleiders en het lot van volkeren. Maar het onderwerp voorspelbaarheid, en de lotsbeschikking die daarmee samenhangt, is veel complexer dan eenvoudig een lot dat "in de sterren" staat geschreven en waar het individu machteloos tegenover staat. In de volgende bladzijden wordt uw geboortehoroscoop geanalyseerd in het licht van de planetaire bewegingen in de loop van het komende jaar. In zekere zin is dit een "voorspellende" analyse. Het doel ervan is echter niet om concrete gebeurtenissen te voorspellen. Het is een verkenning van de innerlijke veranderingen en cycli die in ieder individu plaatsvinden en die vaak op raadselachtige wijze samenvallen met gebeurtenissen in de buitenwereld. Deze planetaire bewegingen vertellen ons niet wat er GAAT GEBEUREN. Ze beschrijven het stadium dat het individu in zijn of haar leven heeft bereikt en welk type reacties kan worden verwacht op externe situaties die zich evengoed in andere tijden kunnen voordoen, maar die een bepaalde betekenis krijgen door het feit dat ze zich in een bepaalde periode voordoen.

De Duitse dichter Novalis schreef ooit: "Lot en ziel zijn twee woorden voor hetzelfde principe." Dit diepe besef van de overeenkomst van innerlijke wereld en buitenwereld is vaak moeilijk te bevatten voor mensen die niet vertrouwd zijn met de diepere dimensies van astrologie. De zienswijze van Novalis vond een weerklank in Carl Jung's uitspraak dat het leven dat iemand leidt typerend is voor hem of haar. We zijn complexe wezens die uit vele facetten bestaan, en elk verschillend facet van de menselijke psyche zal vroeger of later proberen om een plaats te vinden in het daglicht en om tot expressie te komen in de buitenwereld. Sommige aspecten van de persoonlijkheid zijn echter van nature in conflict met andere aspecten, en omdat we ons gemakkelijker met het ene dan met het andere aspect identificeren, zullen bepaalde aspecten andere, minder ontwikkelde eigenschappen aan de kant duwen. Zoals geldt voor alles wat levend is, voltrekt ook menselijke ontwikkeling zich in stadia, in een ingewikkelde dans van dooreengevlochten thema's. Als de tijd daar rijp voor is zullen bepaalde aspecten van de persoonlijkheid er naar streven om tot expressie te komen. Om tot deze expressie te komen kan het nodig zijn dat we bepaalde situaties creëren, of daarin betrokken raken, waardoor we ons bewust worden van dingen die we daarvoor niet beseften.

Bepaalde gebeurtenissen in het leven zijn niet het gevolg van bewuste of onbewuste persoonlijke behoeften, maar zijn het resultaat van grote collectieve bewegingen waarin we allemaal worden meegesleept. Persoonlijke keuze of pogingen tot zelfbewust handelen kunnen worden overvleugeld door collectieve gebeurtenissen als oorlog, hongersnood of volkerenmoord. Maar op de vlakken waarop ons leven werkelijk onszelf toebehoort en niet opgaat in het collectieve, kunnen we de patronen van onze individuele horoscopen op veel niveaus tot expressie brengen. We kunnen er niet zeker van zijn of bepaalde gebeurtenissen hoe dan ook onvermijdelijk waren, of vermeden of veranderd hadden kunnen worden als we van tevoren hadden geweten dat ze zich zouden voordoen. We kunnen er niet zeker van zijn in welke mate van ons wordt verlangd dat we conflicten die vele generaties lang deel hebben uitgemaakt van een psychologisch familiepatroon tot expressie brengen of oplossen. Dit soort dingen draagt bij tot wat we vaag "lotsbeschikking" noemen. Ook de keuzes die we op bepaalde momenten maken kunnen onvoorziene en verstrekkende gevolgen hebben voor het soort gebeurtenissen dat zich later voordoet. Oorzaak en gevolg kunnen een veel grotere rol spelen in "lotsbeschikking" dan we beseffen. Wat duidelijk naar voren komt uit astrologiestudie is dat geen enkele externe gebeurtenis verstoken is van betekenis of los staat van persoonlijke of psychologische kwesties. "Geluk" en "pech" hebben niets met geluk of pech te maken, maar zijn afspiegelingen van wat in het oude Griekenland bekend was als kairos: het juiste moment.

Een computerinterpretatie van de planetaire bewegingen in de loop van een jaar heeft onvermijdelijk zijn beperkingen, hoofdzakelijk omdat een computer niet kan nagaan wat een individu heeft geleerd van zijn of haar vroegere ervaringen. Elk volgend stadium in het leven komt tot ontwikkeling door persoonlijk bewustzijn, en de mate waarin we ons bewust zijn van onszelf en begrip hebben van onze diepere behoeften en conflicten, kan niet alleen een sterke invloed hebben op de manier waarop we op gebeurtenissen reageren, maar ook op de gebeurtenissen zelf. Het heeft eerder te maken met bewustzijn dan met lotsbeschikking of we in staat zijn een pijnlijke of moeilijke tijd te veranderen in een tijd waarin we innerlijk sterker worden en zelfkennis opdoen, en of we het juiste moment weten te benutten om mogelijkheden te ontwikkelen of nieuwe doelen na te streven die we voor die tijd misschien voor onmogelijk hielden. Onze keuzevrijheid kan op lichamelijk niveau beperkt worden door erfelijkheidsfactoren, en op andere vlakken door sociale of collectieve factoren die onze groeimogelijkheden begrenzen. Ook blindheid en gebrek aan zelfvertrouwen kunnen ons beperken, met als gevolg dat we ons eigen "lot" creëren door kritiekloos gehoor te geven aan de emoties die een bepaalde situatie in ons oproept.

In de paragrafen die volgen wordt slechts op zeer summiere wijze gewag gemaakt van de levensvlakken waarop zich, gezien de planetaire bewegingen het komende jaar, externe gebeurtenissen kunnen voordoen. De aandacht is hoofdzakelijk gericht op de innerlijke ontwikkelingen, conflicten, veranderingen en bewustwording die een afspiegeling vormen van wat deze tijd werkelijk betekent. We zien de buitenwereld op hoogst subjectieve wijze en interpreteren gebeurtenissen in overeenstemming met onze eigen hoogst persoonlijke psychische aard. De één ziet een glas water en zegt: "O, het is halfvol, er zit nog heel wat in." De ander ziet hetzelfde glas water en zegt: "O, het is halfleeg, daar heb ik niet genoeg aan." De een zal afwijzing door een geliefde zien als een afspiegeling van de gebreken van de geliefde. Een ander zal het misschien juist zien als een gelegenheid om een kritische blik te werpen op zijn of haar eigen verwachtingen en veronderstellingen in de liefde. Wanneer een groep mensen dezelfde gebeurtenis beschrijft, zijn er evenveel verschillende beschrijvingen als er mensen zijn in de groep. Waar het uiteindelijk om gaat is wat tijd voor ieder van ons als individu betekent en welke mogelijkheden de tijd biedt om ons wezenlijke zelf verder te ontplooien.

to top

Hoofdstuk II

to top

DE HOOFDTHEMA'S VAN HET JAAR

In de volgende paragrafen wordt een beschrijving gegeven van belangrijke planetaire thema's die waarschijnlijk overheersend zullen zijn in het komende jaar en die vrijwel elk gebied van uw leven kunnen doordringen. Ze vormen als het ware de baspartij van het muziekstuk en geven de toon en het onderliggende tempo aan. Deze hoofdthema's vormen in het komende jaar de algemene achtergrond van dit bijzondere stadium van uw ontwikkeling, al kunnen andere planetaire bewegingen hierop een muzikaal contrapunt vormen en bepaalde kwesties op andere manieren en op andere momenten benadrukken.

to top

De overheersende energie

Omdat visie en intuïtie vaak net zo reëel voor u zijn als de stoffelijke wereld zult u de energie die het komende jaar onder de oppervlakte actief is waarschijnlijk erg inspirerend en verheffend vinden. U kunt sterk religieuze of mystieke gevoelens hebben en u ervaart misschien diepe verbondenheid met de rest van de mensheid en hebt het gevoel in bredere zin deel uit te maken van het leven van de aarde of de kosmos. De omstandigheden lijken uw idealisme waarschijnlijk te bevestigen en rechtvaardigen, en kansen op het creatieve vlak of verdieping van spirituele overtuigingen kunnen een nieuw doel en nieuwe betekenis geven aan uw leven. Laat u door uw optimisme en het gevoel het juiste pad te hebben gevonden niet afhouden van ouderwets hard werken om uw idealen werkelijkheid te maken. Het gevaar bestaat dat u te veel tijd doorbrengt met vinden dat het leven fantastisch is en dat u de kansen die zich vermoedelijk zullen voordoen vergeet te benutten. Houd in gedachten dat anderen misschien niet zien wat u ziet en het wellicht moeilijk vinden om uw gedachtegang te volgen als u de tijd niet neemt om ze deelgenoot te maken van uw gevoelens en ingevingen. Geduld en behoedzaamheid kunnen u het komende jaar veel ellende besparen, aangezien u geneigd kunt zijn te hoog en te vroeg te willen springen of om uw verantwoordelijkheden te verwaarlozen. In deze periode kunnen op veel levensvlakken en op veel niveaus nieuwe mogelijkheden worden opengelegd. Als u bereid bent uw visie te onderbouwen met planning, doorzettingsvermogen en gevoeligheid, kan dit een van de vruchtbaarste perioden van uw leven zijn.

to top

Ongedurig

prog. Zon vierkant Jupiter: Midden juli 2010 tot eind juli 2012

Dezelfde thema's worden benadrukt door:

Jupiter vierkant Zon: Begin juli 2011 tot midden maart 2012

Jupiter driehoek Zon: Midden februari 2011 tot begin maart 2011

Waarschijnlijk is uw blik momenteel gericht op verre horizonnen omdat u zich erg onrustig voelt en grote behoefte hebt aan ontplooiing. U hebt wellicht het gevoel dat u alles zou kunnen, vooropgesteld dat u aan de grenzen van uw huidige leven kunt ontsnappen, en uw toekomstplannen zullen dan waarschijnlijk ook groots en zelfs grandioos zijn terwijl de kleine details die samenhangen met de vraag hoe u deze plannen kunt verwezenlijken de moeite van het overdenken niet waard lijken. Het kan een bijzonder vruchtbare tijd zijn, die echter ook bijzonder wisselvallig kan blijken omdat u misschien niet genoeg rekening houdt met de eisen van het dagelijks leven en de consequenties van uw verlangens. Als u uw dromen werkelijkheid wilt maken, zult u uw optimisme en enthousiasme voor de toekomst in evenwicht moeten brengen met veel geduld en gezond verstand. Anders zult u wellicht ontdekken dat u veel tijd, energie en middelen hebt verspild aan projecten of bezigheden, materieel, emotioneel of intellectueel, die, omdat ze onrealistisch of slecht geplant waren, uiteindelijk teleurstellend zijn.

Momenteel hebt u waarschijnlijk intens behoefte aan verbetering van uw materiële omstandigheden door betere financiële kansen en spontaner gebruik van uw talenten. reizen, meer leren over het leven en het verkennen van "hogere" onderwerpen als religie, filosofie en spirituele leerstellingen. Waarschijnlijk zult u in deze periode sterk het gevoel hebben dat het leven aan uw kant staat, en dat uw toekomstpad zin en betekenis heeft. Ook hebt u misschien de indruk bijzonder veel geluk te hebben, maar al kan de combinatie van toegenomen intuïtie en optimisme hoogst profijtelijk zijn, u moet ervoor oppassen geen middelen te riskeren die u zich niet kunt veroorloven. Het is geen periode om het spaargeld van een leven in te zetten op het goede paard. Geef alleen uit wat u zich kunt permitteren, en fantaseer niet over een goede fee die u een buidel met goudstukken in handen zal drukken. De goede fee, of iemand die het goed met u voorheeft, kan u een kans geven, maar u zult er hard voor moeten werken om die mogelijkheid om te vormen tot concreet profijt. Het is echter goed mogelijk dat de kans zich inderdaad voordoet, en waarschijnlijk voelt u zich positief genoeg om die te grijpen. Iets wat u een paar jaar geleden waarschijnlijk niet voor mogelijk hield.

Het is ook een uitstekende periode om u bezig te houden met spirituele of religieuze onderwerpen. U zult vertrouwen moeten hebben in het leven en in uzelf om uw voordeel te doen met deze tijd, en u zou profijt hebben van dieper inzicht in datgene waarin u werkelijk gelooft. Het is ook een goede periode voor reizen en om meer te leren over de wereld waarin u leeft. De moeilijkste uitdaging waarmee u waarschijnlijk zult worden geconfronteerd is de moeilijkheid om op een verstandige, constructieve manier om te gaan met intense onrust en grootse dromen. Als u uw ontevredenheid onderdrukt, kunt u onbewust anderen verjagen, zodat u uiteindelijk toch de ademruimte krijgt waaraan u heimelijk behoefte had maar waar u niet om durfde te vragen. Als een naaste besluit te vertrekken, probeer dan na te gaan of u zelf heimelijk blij bent met deze verandering. Ook kunt u naasten de schuld geven van uw frustratie, en u verlangt misschien naar opwindender relaties die kunnen helpen nieuwe mogelijkheden open te leggen en meer kleur te geven aan uw leven. Maar anderen kunnen u geen doelen of zingeving toespelen. Die zult u in uzelf moeten vinden. In een overmaat van enthousiasme en ongeduld zou u onbedoeld naasten hard en ongevoelig kunnen behandelen. Afgezien van uw eigen angst is er niets dat u tegenhoudt, en al kunnen nieuwe contacten in deze periode veel goede dingen in uw leven brengen, ze zullen u waarschijnlijk geen evenwichtigheid of vervulling in de toekomst schenken. Momenteel bent u niet op zoek naar evenwichtigheid, en u zult de mensen aantrekken die gevoelig zijn voor de signalen die u uitzendt. Om deze reden moet u ook niet gokken met uw gevoelsleven, en alleen uitgeven wat u zich kunt permitteren te verliezen.

to top

Nieuwe gezichten, nieuwe plaatsen

Jupiter conjunct Descendant: Begin maart 2011 tot eind maart 2011

Momenteel zoekt u misschien meer intensiteit in uw leven door nieuwe relaties aan te knopen, en daarom zult u waarschijnlijk mensen ontmoeten, zowel privé als beroepsmatig, die uw levensvisie verbreden en nieuwe mogelijkheden tot ontplooiing bieden. Misschien voelt u zich ook erg onrustig in een bestaande relatie en u moet wellicht realisme en geduld aan de dag leggen met betrekking tot wat u precies van uw partner verwacht. Omdat u zich waarschijnlijk enigszins ingesloten voelt en sterk verlangt naar nieuwe mogelijkheden, kunt u hem of haar verwijten niet genoeg opwinding in uw leven te brengen, terwijl het in feite uw eigen verantwoordelijkheid is om meer betekenis te ontdekken in wat u doet. U kunt in deze periode ook een nieuwe relatie beginnen die belooft uw wereldbeeld te veranderen en vele mogelijkheden open te leggen. Dat kan veel verschillende positieve mogelijkheden openen maar biedt misschien geen garantie voor bestendigheid in de toekomst. De mensen die u momenteel aantrekken zijn waarschijnlijk opwindend omdat ze nieuwe perspectieven kunnen openleggen, niet omdat ze rustig en evenwichtig zijn. Daarom is het goed om vertrouwen te stellen in nieuwe vriendschappen en professionele contacten en om voorzichtig te zijn en uw onderscheidingsvermogen te gebruiken in liefdesrelaties.

Al kunnen er in deze tijd door toedoen van anderen veel goede dingen op uw pad komen, op een dieper niveau is het uw eigen persoonlijkheid die verandert en zich ontplooit. Waarschijnlijk beoogt u verdere ontwikkeling van uw initiatief en vernieuwend denken, en uw huidige keuze van gezelschap en collega's kan een afspiegeling vormen van dit proces van ontwikkeling van ongebruikt innerlijk potentieel. Het is waarschijnlijk een opwindende, interessante en vruchtbare tijd wat betreft dat wat anderen in uw leven kunnen brengen, en ook wat betreft grotere betrokkenheid bij de wereld waarin u leeft. U merkt misschien dat u meer aanzien geniet op het moment of dat uw pogingen om erkenning te vinden voor creatief werk nu succes hebben. Maar probeer u ervan bewust te zijn dat anderen er niet de verantwoordelijkheid voor dragen dat u zin en betekenis in uw leven vindt. Gelijktijdig met het ontplooien van uw leven in maatschappelijk en professioneel opzicht, moet u waarschijnlijk ruimte maken om de innerlijke eigenschappen te ontwikkelen die u in het verleden hebt genegeerd of onderschat, en die u nu misschien zo aantrekkelijk vindt in anderen. Hierdoor kan uw besef van eigen identiteit veel breder en dieper worden, en kunt u ook gemakkelijker anderen toestaan zichzelf te zijn in plaats van enkel aandragers van mogelijkheden.

to top

Een ander belangrijk thema

Er is dit jaar een andere belangrijke dynamiek actief die de hierboven beschreven energie soms zal ondersteunen en soms zal tegenwerken.

Omdat andere mensen zo ontzettend belangrijk voor u zijn, kan dit een periode van veel vervulling en inspiratie worden. Bepaalde ervaringen waarmee u in het komende jaar wordt geconfronteerd kunnen uw idealisme stimuleren, uw hart openstellen en u ontvankelijker maken voor de schoonheid om u heen, zowel in de stoffelijke wereld als in de wereld van ideeën. Waarschijnlijk zullen uw banden met anderen erg inspirerend en gelukkig zijn, en u krijgt misschien de kans om te ontdekken waar uw hart werkelijk voor klopt. Het is echter ook mogelijk dat u onder ogen moet zien wat u ongelukkig maakt, en dat is misschien nodig om te bepalen welke waarden werkelijk belangrijk voor u zijn. Daarom kunt u te maken krijgen met relationele problemen als rivaliteit, jaloezie of de noodzaak een tussenweg te vinden. Dergelijke ervaringen lijken misschien beproevend maar ze zijn vermoedelijk ook waardevol omdat u zo de mogelijkheid krijgt om meer besef van eigenwaarde te verwerven en om diepere, bevredigender relaties op te bouwen. Liefde van een bijzonder harmonieuze soort kan ertoe leiden dat u zich meer bewust wordt van wat er wezenlijk omgaat in mensen en dat u dieper besef krijgt van het belang van elk menselijk contact, en dat kan uw aangeboren zorg en aandacht voor anderen nog intenser maken. Ook op het creatieve vlak kan het een inspirerende tijd zijn omdat uw smaak en gevoel voor esthetiek sterker worden en u zich voelt aangetrokken tot mensen die schoonheid en gratie in uw leven kunnen brengen. Als u zich af en toe ongelukkig voelt, is dat waarschijnlijk voor uw eigen "bestwil", aangezien u daardoor duidelijkheid krijgt over wat u werkelijk nodig hebt, en verdient, om gelukkig en tevreden te zijn.

to top

Intense gevoelens

Pluto driehoek Venus: Eind februari 2010 tot begin oktober 2013

Uw opvattingen over liefde en relaties zullen in deze tijd waarschijnlijk radicaal veranderen. Op een bepaald niveau hebt u het einde van een hoofdstuk van uw privé-leven bereikt en staat u op het punt een nieuw te beginnen. Het is mogelijk dat in de loop van dit proces bepaalde oude houdingen, patronen, en misschien zelfs personen met wie u een nauwe band had, uit uw leven verdwijnen, of door uw eigen keuze of door gebeurtenissen die u veranderingen opleggen. Soms hebt u misschien het gevoel dat u geen werkelijke controle hebt over wat er gebeurt. Ook als u er zelf voor hebt gekozen om een relatie te beëindigen of om een nieuwe te beginnen, zullen uw gevoelens waarschijnlijk intens en dwangmatig zijn, en zult u vermoedelijk meer worden gedreven door hartstocht dan door een verstandelijke benadering van de beschikbare keuzemogelijkheden. U bent innerlijk altijd zeer emotioneel geweest en hebt het vermogen om diepe en sterke banden aan te gaan, ook als u ertegen hebt gevochten om dit te tonen en hebt verkozen om u kalm en beheerst te gedragen in hechte relaties. Waarschijnlijk is het op het moment onmogelijk om kalm en beheerst te blijven. Probeer uw gevoelens te analyseren en accepteren, en u te laten verrijken door uw ervaringen. U ontdekt misschien emotionele diepgang die u nooit eerder hebt ervaren en ook uw seksualiteit kunt u op een volkomen nieuwe en veel positievere manier beleven. U kunt echter ook met een verlies, scheiding of relatieconflict worden geconfronteerd waardoor u de schaduwkanten van de menselijke aard en van menselijke liefde onder ogen moet zien. Leer om u grootmoedig te buigen voor dat wat u niet kunt veranderen.

Ook uw waarden zullen in deze periode vermoedelijk veranderen en dieper worden. Dat waar u van houdt vormt een afspiegeling van dat wat u het waardevolst vindt in het leven, en bepaalde eigenschappen en dingen die u misschien eens aantrekkelijk en bevredigend vond, raken u nu misschien niet langer omdat ze oppervlakkig of naïef blijken. In het verleden associeerde u geluk vermoedelijk met een levendig sociaal leven en het gevoel erbij te horen. U zult deze waarden niet kwijtraken als ze werkelijk oprecht waren, maar u zult ze misschien op heel andere niveaus interpreteren en uiten, zonder naïviteit of overdreven idealisme. De diepere, meer primitieve niveaus van het leven en van emoties moeten een plaats vinden binnen het kader van uw liefdesidealen. Door wat u in deze tijd ervaart, zult u waarschijnlijk op een of andere manier de kans krijgen om veel van wat onder de oppervlakte van menselijk gedrag schuilgaat onder ogen te zien en te begrijpen. Dit zal u vermoedelijk meer zelfvertrouwen geven, aangezien u uzelf beter leert kennen, met inbegrip van aspecten van uw persoonlijkheid die u in het verleden misschien liever niet zag. Omdat u ook anderen beter begrijpt, bent u waarschijnlijk in staat tot diepe liefde en tot intens medeleven en begrip. Als u in deze tijd wordt geconfronteerd met pijn of met een verlies, moet u dat vermoedelijk zien als een deel van een groter patroon dat actief is in uw leven. Deze innerlijke blauwdruk regeert de perioden waarin dingen ten einde moeten komen en andere moeten beginnen, ook als uw verstandelijke bewustzijn daar de noodzaak niet van inziet.

to top

Treurige gedachten

Chiron oppositie Venus: Midden april 2011 tot eind februari 2013

Dezelfde thema's worden benadrukt door:

Chiron driehoek prog. Venus: Begin maart 2010 tot midden december 2012

Veel oude wonden kunnen in deze periode genezen, vooral op het gebied van liefde en relaties. Als onderdeel van dit genezingsproces, kunt u geconfronteerd worden met iets wat u ongelukkig maakt. Het is echter evengoed mogelijk dat u humeurig of neerslachtig bent zonder enig aanwijsbare reden. Als u geen pijnlijke ervaringen hebt in contact met de buitenwereld kunt u zich emotioneel toch eenzaam, afgewezen of gekwetst voelen. Wat er momenteel ook gebeurt, probeer u net zo bewust te zijn van het proces dat zich innerlijk afspeelt als van wat er om u heen gebeurt. Uw liefdesidealen worden momenteel op de proef gesteld, en de aanleiding voor verandering kan worden gevormd door iets onrechtvaardigs of teleurstellends in een belangrijke relatie. Maar al zult u dit misschien een moeilijke tijd vinden, de innerlijke veranderingen zullen waarschijnlijk helend en constructief blijken. De realiteit van het leven en de begrenzingen van de menselijke aard kunnen botsen met de droom van een volmaakte toekomst. U wordt waarschijnlijk geconfronteerd met de fundamentele complexiteit van de menselijke natuur en de onvermijdelijke zwakke plekken in elke hechte band, en niet met andermans ongevoeligheid of bedoeling u pijn te doen. Als u in deze periode gekwetst wordt, kan het zijn dat er werkelijk geen andere optie is, gezien de betrokken persoonlijkheden. Het is erg belangrijk dat u probeert dit te onderkennen in plaats van anderen de schuld te geven of te verzinken in een poel van zelfminachting en zelfmedelijden.

Deze periode stelt waarschijnlijk niet alleen de oorspronkelijkheid van uw waarden op de proef, maar ook de levensvatbaarheid van uw verwachtingen met betrekking tot relaties. Het zal vermoedelijk niet gemakkelijk zijn om uw besef van eigenwaarde te behouden terwijl u afstand moet doen van wat niet langer levensvatbaar of waardevol is in uw leven. Probeer vertrouwen in uzelf en uw liefdesidealen te houden, maar erken gelijktijdig dat iedereen op een of ander vlak gewond is, met inbegrip van uzelf. U voelt zich vermoedelijk nogal onaantrekkelijk op het moment en hebt waarschijnlijk niet veel energie en optimisme. Dit kan voor een deel verband houden met wat anderen u doen ervaren, omdat ze het waarschijnlijk moeilijk vinden om op u te reageren zoals u zou willen. Maar de overtuiging dat anderen u zullen laten vallen kan ertoe bijdragen dat ze u inderdaad laten vallen, omdat ze misschien het gevoel hebben dat ze het domweg niet goed kunnen doen en er genoeg van hebben om het te proberen. Probeer u bewust te zijn van een kritische, boze of verontwaardigde innerlijke houding die uw gevoelsleven kan kleuren, zelfs zonder oorzaak van buitenaf. Een dergelijke sfeer kan anderen ertoe aanzetten zich terug te trekken. Hetzelfde geldt voor de neiging om anderen kwalijk te nemen dat ze niet van u houden, terwijl u in feite niet genoeg van uzelf houdt.

U kunt in deze periode betrokken raken bij een nieuwe relatie. Als dat gebeurt, houd uw ogen dan goed open. Omdat u waarschijnlijk onzeker bent van uzelf en het gevoel hebt dat u tekortschiet, kunt u bijzonder gefascineerd worden door mensen die zelf verwond zijn en uw steun en zorg nodig hebben. Dergelijke mensen kunnen u het gevoel geven waardevol en nodig te zijn. Maar als uw zelfvertrouwen eenmaal is teruggekeerd, blijkt misschien dat u zich hebt ingezet voor iemand die een zware last blijkt te zijn omdat hij of zij uw doorlopende steun en toewijding nodig heeft. U kunt momenteel diep medeleven voelen voor pijn van anderen omdat u zo diep verbonden bent met uw eigen pijn. Dit kunt u op vruchtbare wijze kanaliseren door werk in de hulpverlening of op het vlak van genezen, als dat u ligt. Maar de rol van genezer is waarschijnlijk niet de meest aangewezen status om een nieuwe relatie te beginnen, omdat u uiteindelijk meer met een patiënt zult zitten dan met een partner. De ervaring van uw eigen pijn kan u helpen om het leven met meer objectiviteit en begrip te zien, waardoor u op een eerlijker en opener manier met anderen kunt omgaan. Als u momenteel niet teveel van anderen verwacht kunt u uw energie naar binnen richten, daar waar deze momenteel vermoedelijk op zijn plaats is.

to top

Hoofdstuk III

to top

DE BELANGRIJKE TENDENSEN
IN ELKE DIMENSIE VAN HET LEVEN

Omdat de banen die de planeten aan de hemel beschrijven een complex en ingewikkeld patroon creëren, zullen niet alle elementen in uw horoscoop gelijktijdig en op hetzelfde ritme dansen. Er kunnen perioden zijn waarin de hoofdthema's van het jaar minder belangrijk lijken te worden omdat een bepaalde kwestie andere gevoelens, gedragspatronen en reacties op de voorgrond heeft gebracht. Deze tendensen en patronen zijn elk van kortere of langere duur en brengen daarom in de loop van het jaar variatie in uw ervaringen.

to top

1. De emotionele dimensie

Er kunnen in de loop van het jaar perioden zijn waarin dingen die te maken hebben met uw gevoelsleven op een bijzonder bevredigende manier op de voorgrond komen. Als uw hart gelukkig is worden andere, moeilijker kwesties, minder belangrijk. Dit is heel begrijpelijk, want als u zich emotioneel in vrede voelt, kunt u in uw aanpak van andere aangelegenheden blijk geven van meer openheid en zelfvertrouwen.

to top

Het belang van relaties

prog. Maan conjunct prog. Descendant: Eind juni 2011 tot eind augustus 2011

U kunt momenteel diep verlangen naar nauwer gevoelscontact met anderen, en relaties kunnen nu bijzonder belangrijk zijn in uw leven. Uw gewoonlijke diplomatie en tact zullen waarschijnlijk ruimte moeten maken voor een groeiende behoefte aan eerlijkheid en directheid in relaties, en u zult vermoedelijk iemand zoeken, en wellicht vinden, die deze eigenschappen lijkt te bezitten en die u kan helpen ze in uzelf te ontwikkelen. U denkt misschien aan trouwen of hebt, minder persoonlijk, behoefte om een breder publiek te tonen wie u bent en wat u kunt creëren. Waarschijnlijk bent u zich in toenemende mate bewust van het belang van anderen en van de noodzaak uw eigen houding en ideeën zo aan te passen dat u op een intensere manier met ze kunt omgaan. Op een dieper niveau bent u bezig een vollediger mens te worden, omdat u beseft dat er zonder de intellectuele en emotionele inbreng van anderen iets aan u ontbreekt.

Uw toenemende besef dat anderen een emotionele realiteit vertegenwoordigen kan uw privé-leven openen en verrijken, maar op een dieper niveau brengt het u ook in contact met de grotere wereld waarvan u deel uitmaakt. Misschien begint u belangstelling te krijgen voor maatschappelijke vraagstukken, en waarschijnlijk bent u zich ervan bewust dat u de behoefte hebt iets persoonlijks bij te dragen tot het leven, niet alleen in praktisch opzicht, maar ook door dieper inlevingsvermogen ten aanzien van andere mensen. De Engelse dichter John Donne schreef ooit dat geen man of vrouw een eiland is, en momenteel bent u zich waarschijnlijk intens bewust van deze diepe waarheid. Het is onmogelijk zich als individu te ontwikkelen zonder emotionele interactie met anderen, want in dat geval is geen van de dingen waarin u gelooft of naar streeft van enige toepassing op het werkelijke leven. U staat aan het begin van een nieuwe en veelbelovende cyclus in uw gevoelsleven waarin uw innerlijke ontwikkeling diep en onlosmakelijk is verbonden met het leven van anderen.

Er kunnen ook perioden zijn waarin emotionele problemen ontstaan en u doet er verstandig aan om daar zo eerlijk en grootmoedig mogelijk mee om te gaan.

to top

Conflict en spanning

prog. Maan vierkant Zon: Begin januari 2011 tot eind februari 2011

Waarschijnlijk voelt u zich nogal onrustig. Misschien bent u zich scherp bewust van uzelf als afzonderlijk individu, maar is dat gevoel in conflict met uw behoefte aan harmonie en nauwe verbondenheid. Daardoor kunt u geneigd zijn uw gedachten, gevoelens en verlangens op een geforceerde, of zelfs agressieve manier te doen gelden, terwijl u gelijktijdig te hard uw best doet om aan de behoeften van anderen te beantwoorden. Hoe groot uw wens om anderen plezier te doen momenteel ook is, u hebt vóór alles behoefte aan zelfbevestiging, niet op een destructieve of egocentrische manier, maar als uitdrukking van de persoon die u in dit levensstadium bent geworden en als afspiegeling van de talenten en mogelijkheden die u hebt ontwikkeld. Uw zelfbewustzijn is diep verbonden met uw plaats in de samenleving en het gevoel dat u uw ambities waarmaakt en uw persoonlijk stempel, hoe klein ook, op de wereld hebt gedrukt. Waarschijnlijk bent u zich er momenteel meer dan ooit van bewust dat u een unieke bijdrage hebt te leveren en dat u respect en erkenning van anderen nodig hebt en verdient.

U kunt mensen ontmoeten die in zekere zin de belichaming zijn van sterke assertiviteit, maar het is mogelijk dat het feit dat u zich tot hen voelt aangetrokken berust op een eigenaardig mengsel van fascinatie en ergernis. Dat betekent niet dat dergelijke relaties "slecht" of onecht zouden zijn. Maar het is waarschijnlijk nodig dat u uw eigen speciale gaven en talent tot uitdrukking brengt in plaats van de toegewijde aanhangster te worden van een bezielende of begaafde persoonlijkheid. Het is een periode waarin u, ondanks een zekere spanning en emotioneel onbehagen, nieuw vertrouwen kunt krijgen in wie u bent en wat u hebt te bieden. Probeer uw voordeel te doen met dergelijke gevoelens door uw creatieve gaven zo veel mogelijk te ontwikkelen. U ontdekt misschien nieuwe creatieve mogelijkheden waarvan u niet wist dat ze bestonden of waar u zich niet aan durfde te wijden omdat anderen uw tijd en energie nodig hadden. Omdat u innerlijk in conflict kunt zijn, zal deze periode misschien niet bijzonder plezierig blijken op het emotionele vlak, maar het is evengoed een belangrijke tijd omdat u emotioneel, en niet alleen verstandelijk, besef zult krijgen van het karakter van uw eigen unieke persoonlijkheid en van de diepere zingeving waarbinnen uw persoonlijkheid zo volledig mogelijk tot uitdrukking kan komen.

to top

Mist en verwarring

prog. Maan oppositie Neptunus: Midden september 2011 tot midden november 2011

Het is waarschijnlijk een verwarrende tijd omdat uw veranderende emotionele behoeften in conflict zijn met een kinderlijk verlangen naar volmaakte liefde in een volmaakte wereld. In toenemende mate bent u zich bewust van uw individuele emotionele aard en behoeften, en dat botst met iets in uw binnenste dat helemaal geen individu wil zijn. Hierdoor kunt u geneigd zijn de problemen in uw privé-leven te ontvluchten en kunt u iemand te veel idealiseren of teleurgesteld worden in uw behoeften en bedoelingen omdat u fantasie en werkelijkheid niet duidelijk onderscheidt. Wees bijzonder voorzichtig in de manier waarop u momenteel nieuwe relaties benadert want u bent nogal goedgelovig en kunt misbruikt worden omdat u te veel idealiseert. Dit geldt niet alleen voor een mogelijke liefdesrelatie maar ook voor elke goeroe of spirituele gids die in uw leven komt. U moet ook voorzichtig zijn met zakelijke contacten die een onmiddellijke oplossing lijken te beloven voor al uw financiële moeilijkheden. Er kan een element van oneerlijkheid of illegaliteit in meespelen dat u momenteel misschien niet opmerkt omdat u zo hevig verlangt dat alles als bij toverslag goed komt.

Waarschijnlijk bent u op het moment bijzonder ontvankelijk en gevoelig, en daardoor kunnen uw eigen grenzen enigszins onduidelijk zijn, vooral in verband met financiële aangelegenheden. Omdat u op een dieper niveau moet leren onafhankelijker te worden, is er een soort innerlijk verzet dat u juist afhankelijker maakt en niet bijster motiveert om eerlijk te zijn over alle vragen die vereisen dat uw identiteit zich duidelijker aftekent en dat u zich bewust bent van uzelf als afzonderlijk individu. Als u niet met beide benen op de grond blijft staan kunt u met pijnlijke teleurstellingen geconfronteerd worden. Het kan ook zijn dat een naaste u teleurstelt of dat u zich op het emotionele vlak niet duidelijk uitdrukt. Maar als dergelijke problemen zich voordoen in een relatie zijn er gewoonlijk diepere oorzaken die te maken hebben met de interactie tussen beide personen en niet alleen met het "slechte" gedrag van één van de twee.

Misschien bent u in het verleden te idealistisch of afhankelijk geweest en moet u nu ontdekken dat andere mensen menselijke gebreken en grenzen hebben en u niet doorlopend en voor altijd volmaakte en onvoorwaardelijke liefde kunnen schenken. Als deze periode in dat opzicht pijnlijk is, probeer dan te ontdekken of uw onwilligheid om als een afzonderlijk individu op eigen benen te staan, kan hebben bijgedragen tot de huidige verwarring. De diepere betekenis van deze periode van emotionele ontwikkeling is noch negatief noch destructief, in feite wordt van u gevraagd volwassen te worden. Maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, en misschien moet u momenteel de prijs betalen voor uw eigen diep menselijke verlangen naar volmaaktheid.

to top

Toegeven aan uw verlangens

Jupiter oppositie prog. Venus: Eind mei 2011 tot midden februari 2012

Dezelfde thema's worden benadrukt door:

Jupiter driehoek Venus: Eind juni 2011 tot midden maart 2012

U bent momenteel waarschijnlijk in een romantische en emotioneel opgewonden stemming en bent geneigd u te laten gaan in uw gewoonten en de manier waarop u uw persoonlijke doelen nastreeft. Uw waarden veranderen op het moment, en dat geldt ook voor uw idealen in de liefde, en dat kan u ontevreden maken en doen hongeren naar een bijzonder heftige, overdreven evaring van het emotionele soort die uw leven betekenis en dramatiek kan geven. Het is mogelijk dat u in deze tijd een relatie begint die de nodige opwinding in uw leven lijkt te injecteren en die u, in elk geval tijdelijk, het gevoel geeft dat uw leven hogere betekenis en doel heeft. Hoe verheven uw gevoelens ook zijn, probeer uw beide benen op de grond te houden. Nieuwe contacten die in deze tijd ontstaan, kunnen stimulerend en vruchtbaar zijn, maar ze zijn misschien niet stabiel op de lange termijn, en het zou bijzonder onverstandig zijn om een bestaande band te schaden ter wille van een voorbijgaand opwindend avontuur. Omdat u verandert, wordt u waarschijnlijk meer aangetrokken tot mensen die u mogelijkheden tot groei bieden dan tot degenen die op een langdurige basis in staat zijn gehoor te geven aan wie u bent en wat u diep innerlijk nodig hebt. Geniet van de relaties die nu ontstaan, of het om liefde gaat of iets anders, maar wees voorzichtig met het aangaan van verplichtingen waarover u binnen niet al te lang van gedachten kunt veranderen.

Momenteel is het onwaarschijnlijk dat u de rug zult toekeren aan een kans op plezier en bevrediging van uw verlangens. Daar schuilt geen kwaad in, alleen kunt u zich overeten, te veel drinken of te veel geld uitgeven aan dingen die u over een paar weken doen afvragen waarom u ze in vredesnaam wilde. Maar dergelijke excessen zullen u waarschijnlijk niet al te duur komen te staan, tenzij u ze combineert met bedrog of oneerlijkheid. Als u bezig bent op een manier die nou niet direct rechtdoorzee is, met geld of met andermans gevoelens, zult u er onwillekeurig waarschijnlijk voor zorgen dat u wordt betrapt, en dan kan het u uiteindelijk heel veel duurder komen te staan dan u had voorzien. Denk na voor u een sprong waagt, houd mogelijke consequenties in gedachten, doe geen beloften die u niet kunt houden en probeer uw excessen binnen redelijke grenzen te houden. En als uw leven geen ruimte biedt om uw dromen op een evenwichtige manier na te jagen, kunt u ontdekken dat creatieve uitlaatkleppen kunnen helpen om problemen te voorkomen. Het is een uitstekende tijd om te genieten van toneel, muziek en andere kunsten, niet alleen als toeschouwer maar misschien ook als amateur- of beroepsartiest. Want u bent waarschijnlijk niet zozeer op zoek naar de volmaakte liefde als wel naar de stroom van energie en visie die elk contact met de wereld van de mystiek vergezeld. Om dergelijk contact te ervaren is het niet nodig dat u de zekerheid riskeert van waardevolle relaties en middelen die al lange tijd een rol spelen in uw leven.

to top

2. De dimensie van de stoffelijke wereld

Aangelegenheden die betrekking hebben op uw lichamelijke en materiële bestaan kunnen ook belangrijk blijken, maar sommige kunnen nogal moeilijk zijn. U kunt in het komende jaar geconfronteerd worden met problemen die u doen twijfelen aan uw werk en uw plaats in de samenleving, en frustraties, over uzelf, geldkwesties, werkgevers of collega's kunnen uw humeur tot het kookpunt brengen en u het ongelukkige gevoel geven op een of andere manier te hebben gefaald. Probeer uw geest te richten op wat u van dergelijke situaties kunt leren en op wat u misschien zelf bijdraagt tot het ontstaan van de problemen. Met geduld en inspanning, en door u bewust te zijn van wat er gebeurt, kunt u concrete problemen veranderen in mogelijkheden om kracht, inzet en standvastigheid te ontwikkelen. Omdat u er moeite voor zult moeten doen om deze eigenschappen te verwerven, kunnen ze u later, wanneer de moeilijke periode voorbij is, helpen om uw talenten en vaardigheden stevig in de stoffelijke wereld te verankeren.

to top

Het hoofd bieden aan een onwelwillende wereld

Saturnus vierkant Midhemel: Midden november 2010 tot eind september 2011

Frustratie op uw werk, belemmeringen in uw streven naar belangrijke professionele en maatschappelijke doelen, en conflicten of toegenomen verantwoordelijkheden in uw gezinsleven kunnen op het moment samenspannen om u het gevoel te geven dat u ernstig op de proef wordt gesteld. Dit kan u echter helpen om een nieuwe voorraad kracht en zelfdiscipline te vinden. Op uw werk probeert u misschien gevoeligheid, tact en zorg voor anderen te tonen, maar het lijkt misschien of niemand belangstelling heeft voor wat u probeert te geven of bereid is u rechtvaardig te belonen voor uw inspanningen. U krijgt misschien te maken met tegenslagen of met tegenwerking van collega's, of merkt dat u bijzonder hard moet werken om u te bewijzen. Ook kunt u in conflict raken met mensen in leidende posities of het gevoel hebben dat de verwachtingen van de gemeenschap of de maatschappij u beletten uit te drukken wie u werkelijk bent. Op het thuisfront voelt u zich misschien even geblokkeerd of ondergewaardeerd, en u voelt zich misschien ongelukkig in uw omgeving, teleurgesteld in de mensen met wie u leeft of verstikt door huiselijke taken en gewoontepatronen. Ondanks deze problemen met de buitenwereld speelt uw werkelijke conflict zich op het moment innerlijk af. Het is waarschijnlijk nodig dat u uw vaardigheden afstemt op de vereisten van de alledaagse realiteit, en dat kan betekenen dat u compromissen moet sluiten waarvan u het gevoel hebt dat ze vernederend zijn of bedreigend zijn voor uw langetermijnplanning. Misschien moet u uw doelen duidelijker formuleren en ze afstemmen op wat mogelijk is in plaats van op wat zou kunnen als de wereld volmaakt was. Al deze dingen kunnen u kwetsen en kwaad maken, en u het gevoel geven dat u persoonlijk hebt gefaald of verslagen bent.

Het kan echter een bijzonder lonende en constructieve periode zijn. U wordt ertoe uitgedaagd te definiëren wie u wilt zijn in de wereld, met respect voor zowel uw eigen verlangens als voor de realiteit waarmee u te maken hebt. Dit vereist waarschijnlijk dat u een goed evenwicht vindt tussen idealen en aanvaarding van de menselijke natuur. U zult misschien tot belangrijke keuzes moeten komen in uw carrièreplannen, en die moeten rustig en zorgvuldig worden genomen, en met gepast respect voor de regels van de maatschappij, in plaats van overhaast of in een geest van woedende opstandigheid of lijdzame neerslachtigheid. Het belangrijkste is dat u een rol kiest die flexibeler is en gelijktijdig uw diepere waarden weerspiegelt, in plaats van een imago op te houden dat in conventionele zin acceptabel is maar u het gevoel geeft onecht of bedrieglijk te zijn, of door een opstandige houding aan te nemen die vol emotie zit maar te veel van het leven verwacht. Als u in het verleden hebt gedaan alsof, zult u dat waarschijnlijk niet veel langer kunnen volhouden. De wereld eist op het moment oorspronkelijkheid en werkelijke betrokkenheid van u, en u wordt ertoe uitgedaagd die te geven. Op die manier legt u de basis voor uw toekomstige levensweg, en als u het rustig en verstandig aanpakt, zult u een stevige basis leggen waarvan u in de komende jaren de vruchten zult plukken.

to top

De wegenkaart verliezen

Neptunus conjunct prog. Middernachtspunt: Eind maart 2010 tot begin januari 2016

In deze periode kunt u een eigenaardig en verontrustend gevoel van ontheemdheid en verwarring hebben, alsof u de weg kwijt bent en niet weet waar u thuis hoort. Gebeurtenissen zoals een verlies binnen de familie of een omgevingsverandering kunnen de aanleiding vormen tot deze gevoelens. Maar ze kunnen ook van binnenuit komen, zonder externe oorzaak. Op een dieper niveau merkt u misschien een geleidelijke afbraak van een bepaald zelfbeeld of een bepaalde rol die u in de wereld hebt gespeeld, en dat kan u een gevoel geven van uiterste kwetsbaarheid en onzekerheid over uzelf en uw oriëntatie. U hebt misschien de indruk dat uw intuïtie en vermogen om anderen te "lezen" op een mysterieuze manier in een of ander gat zijn verdwenen, en u vraagt zich misschien af hoe u het hebt klaargespeeld de baan of de sociale status te verwerven die u hebt. Al uw vroegere waarden en pogingen om indruk te maken op de buitenwereld zijn waarschijnlijk aan herziening toe. Maar hoe hard u ook probeert, op het moment blijkt misschien dat u domweg nergens zeker van bent, en dat geldt bovenal voor uw oordeel.

Probeer om niet tegen deze toestand van passiviteit en verwarring te vechten door ontvluchtinggedrag of agressieve pogingen om de controle over uw leven te herwinnen. U bent in een toestand van innerlijke veranderlijkheid, en als u in staat bent geduldig te zijn en toch trouw te blijven aan uw eigen behoeften en waarden, zult u waarschijnlijk ontdekken dat een flexibeler en meer oorspronkelijk persoon geleidelijk uit de mist tevoorschijn komt. Als u te maken krijgt met een pijnlijk verlies of ontwrichting in contact met de buitenwereld, probeer dan te voorkomen dat uw vertrouwen in uw eigen mogelijkheden daardoor wordt aangetast. Hoe treurig u ook bent om het verleden, ook als dat verleden bestaat uit een ideaal of een reeks opvattingen in plaats van uit een persoon, object of vertrouwde plek, laat zelfmedelijden of neerslachtigheid uw gevoel van eigenwaarde niet ondermijnen. Op het diepste niveau laat u een heel hoofdstuk uit uw leven achter, en dat kan betekenen dat u bepaalde verwachtingen los moet laten die uit uw kindertijd stammen en bij uw familieachtergrond horen. U moet uzelf misschien opnieuw "uitvinden" en ontdekken wie u bent als een onafhankelijk individu met eigen waarden en doelen. Dat is misschien het laatste waar u op het moment behoefte aan hebt, omdat u zich waarschijnlijk kwetsbaar en verlangend voelt, maar als u realisme en geduld kunt opbrengen, kunt u deze tijd uiteindelijk ervaren als een soort wedergeboorte.

to top

Beteugel uw ongeduld

Jupiter oppositie Mars: Eind maart 2011 tot midden april 2011

U hebt in deze tijd waarschijnlijk erg veel energie, en misschien voelt u zich onrustig en opstandig en verlangt u hevig naar verandering en opwinding. U hebt altijd vol energie gezeten, al was het misschien op een wisselvallige manier, maar in het verleden hebt u deze energie vermoedelijk af en toe versnipperd met zinloze bezigheden of willekeurige opstandigheid tegen de status quo. Het ontbreekt u niet aan uithoudingsvermogen, maar op het moment is het belangrijk dat u leert uw energie te kanaliseren. Het kan een erg positieve tijd zijn als u de onrust die u voelt kunt richten op nieuwe creatieve projecten of reizen, of veranderingen in uw werk die u de mogelijkheid geven uw eigen gang te gaan, dingen op uw eigen manier te doen en die u confronteren met nieuwe uitdagingen die werkelijk bewijzen wat u waard bent. Als u probeert om binnen de gewone grenzen van uw dagelijks leven te blijven, zult u zich vermoedelijk zo verveeld en verontwaardigd voelen dat u hoogst prikkelbaar wordt en gemakkelijk uitbarst. Het is een erg goede periode om meer zelfstandigheid te tonen in uw hechte relaties door te leren om duidelijk en direct "nee" te zeggen. Als u het gevoel hebt dat uw partner uw zelfstandigheid bedreigt, moet u zich misschien afvragen of u die niet zelf weggeeft. Het is waarschijnlijk nodig dat u iets positiefs doet met de sterke energie die u momenteel hebt, ongeacht of dat op het intellectuele, emotionele of spirituele vlak is, anders doet deze energie vermoedelijk iets met u, in die zin dat u er op een te onvoorspelbare en ontwrichtende manier mee te maken krijgt in uw dagelijks leven.

Al is het een tijd van verandering en opwindende nieuwe mogelijkheden, u zult waarschijnlijk ook veel geduld moeten opbrengen. U kunt er momenteel vermoedelijk niet goed tegen om op begrenzingen te stuiten, en als u compromissen moet sluiten of u moet aanpassen aan andermans behoeften, regels of planning kunt u daar erg kwaad over worden. Maar als u probeert uw zin al te veel door te drijven en overdreven assertief wordt, of niet in staat bent uw visie en energie af te stemmen op uw omgeving, kunt u conflicten uitlokken, vooral met invloedrijke personen. Zorg ervoor dat u binnen de wettelijke grenzen blijft, want u bent niet gevrijwaard van de regels die de maatschappij regeren waarin u leeft. Als u deze wetten momenteel aan uw laars lapt, is de kans groot dat u uzelf in moeilijkheden brengt. Wees voorzichtig als u rijdt of mechanisch gereedschap gebruikt, omdat u uit ongeduld ongelukken of minder ernstige verwondingen zou kunnen veroorzaken. Het belangrijkste is dat u moet leren om te wachten en kansen te grijpen als ze daar rijp voor zijn, in plaats van erop af te springen en daarbij anderen te verdringen. U beschikt op het moment waarschijnlijk over veel moed, optimisme en energie, en dat kan u helpen om uw doelen hoog te stellen en ze te bereiken. Gebruik deze gaven op een gezonde en zinnige manier, dan kunt u er vele jaren de vruchten van plukken.

to top

3. De mentale dimensie

In verschillende perioden van het komende jaar kan veel van uw energie in beslag worden genomen door uw geestelijke ontwikkeling en het verwerven van nieuwe vaardigheden. Het leven van de geest is even belangrijk als het leven van het hart en dat van de bankrekening, en deze tijd kan erg belangrijk blijken voor het verbeteren van uw kennisniveau en het gebruik van uw gaven. Probeer elke gelegenheid te benutten om u bezig te houden met nieuwe studiegebieden en interessesferen, en als u de kans krijgt om nuttige vaardigheden van praktische aard te leren, gebruik ook dan uw tijd zo goed mogelijk. Dergelijke kansen liggen niet altijd voor het oprapen en u zult zich er waarschijnlijk over verbazen hoe het leven zich kan ontplooien door verandering en verbreding van uw levensvisie.

to top

Uw eigen stem

prog. Midhemel conjunct Mercurius: Eind augustus 2009 tot begin augustus 2011

Waarschijnlijk is het een productieve en interessante periode waarin u belangrijke doelen in uw beroepsleven kunt verwezenlijken door uw intellect, organisatietalent en contactuele vaardigheden te benutten. Uw geest is vermoedelijk rap en slim, en omdat anderen uw capaciteiten erkennen, zult u waarschijnlijk nieuwe kansen op uw weg vinden. Het kan ook een uitstekende periode zijn voor langetermijndoelen zoals verbetering van uw opleidingsniveau of training. Als u altijd het verlangen hebt gekoesterd om uw scholing voort te zetten, geef daar dan nu gevolg aan, want u zou het niet alleen bevredigend vinden maar ook toekomstige successen inzaaien. Het is ook een goede periode om pedagogische vaardigheden te ontwikkelen of betrokken te raken bij de media of de uitgeverswereld, en als u schrijver bent, is het een goed moment voor publicatie. En mocht u overwegen een bedrijf of zakelijke onderneming op te zetten, dan bent u daar momenteel oplettend genoeg voor en kunt u verstandige beslissingen nemen.

Waarschijnlijk hebt u altijd interesse gehad voor denkbeelden met grote draagwijdte en voor het delen van kennis met anderen, zowel voor uw eigen plezier als om iets bij te dragen tot het intellectuele leven van de gemeenschap of groep. Momenteel kunt u veel gelijkgestemde zielen ontmoeten die uw levensopvattingen delen en u kunt betrokken raken bij een groep of een gemeenschappelijke activiteit die zich op humanitaire doelstellingen richt. Uw sociale milieu kan veranderen omdat u het gevoel hebt vrienden en contacten uit het verleden te zijn ontgroeid. Wat u tot nu toe ook met uw leven hebt gedaan, u hebt er altijd behoefte aan gehad uw geest open te stellen voor meer universele denkbeelden en waarschijnlijk heeft uw gemeenschap of naaste omgeving u op dat punt nooit helemaal kunnen bevredigen. Ook als u het opleidingsniveau voor dergelijke mentale ontdekkingsreizen niet had, had u er evengoed behoefte aan. Momenteel kunt u uitstekende kansen krijgen om deze schade in te halen en om uw ideeën concreet vorm te geven.

to top

Plotselinge inspiratie

prog. Mercurius conjunct Uranus: Eind augustus 2011 tot midden september 2012

Momenteel komt er een enorme hoeveelheid inspirerende en innoverende mentale energie vrij. Waarschijnlijk bent u ontvankelijk voor allerlei nieuwe ideeën, vooral ideeën die hun tijd vooruit zijn of door conventioneler ingestelde mensen als "alternatief" worden beschouwd. U kunt grote belangstelling ontwikkelen voor astrologie, psychologie of esoterische onderwerpen, maar u kunt ook ingevingen van politieke of wetenschappelijke aard hebben. U bent bezig los te breken uit oude structuren die een remming vormden voor uw keuze van vrienden en sociaal milieu, en u voelt waarschijnlijk dat u niet langer bereid bent tot denken en doen zoals anderen willen. U kunt zo opstandig zijn en zoveel behoefte hebben aan een onafhankelijk standpunt, dat u ruzie kunt zoeken met anderen als ze niet luisteren naar uw veranderde denkwijzen of deze niet accepteren. U doet een beetje denken aan iemand die net is bekeerd en nu de waarheid wil verkondigen aan iedereen die zijn of haar pad kruist. Waarschijnlijk zit u zo boordevol inspiratie dat u vergeet dat anderen een logische, gedetailleerde uitleg willen van wat u zelf intuïtief aanvoelt als de waarheid, al doet u nog zo uw best ze ervan te overtuigen dat dergelijke onbeduidende bijkomstigheden niet ter zake doen en overbodig zijn.

Op het mentale vlak kan het een bijzonder creatieve periode zijn. Niet alleen uw ideeën, maar uw hele interpretatie van het leven ondergaan diepgaande veranderingen. Maar wees gewaarschuwd voor mentale overbelasting. U bent misschien zo geestdriftig over de nieuwe wereld die u ontdekt, dat u wellicht vergeet hoe u zich kunt ontspannen en kunt terugkeren naar het dagelijks bestaan. Momenteel wordt u gemakkelijk nerveus en overgevoelig, en uw lichamelijke coördinatie laat te wensen over. Daarom is het verstandig om extra oplettend te zijn als u achter het stuur zit of omgaat met mechanische of elektrische apparatuur. Waarschijnlijk bent u op het moment nogal vergeetachtig wat betreft het aardse bestaan en moet u zich er af en toe aan herinneren correct te eten en slapen. Als van u wordt verlangd dat u aan anderen verklaart wat er met u gaande is, probeer dan niet ongeduldig te worden omdat ze niet vlug genoeg de heldere schijn van uw innerlijke verlichting ontwaren die zo plotseling over u is gekomen. Neem de tijd, en leer om een beetje om uzelf te lachen. Een aantal van uw nieuwe ideeën kunnen waardevol blijken en een transformerende werking hebben op vele gebieden van uw leven, maar andere zijn daarentegen wellicht hoofdzakelijk excentriek en waarschijnlijk zult u ze later laten vallen. Geniet en gebruik deze creatieve inspiratie, maar wacht tot de stofwolk is opgetrokken voor u al te abrupt van carrière of partner wisselt, of u vol vuur in het onbekende stort, op weg naar de nieuwe wereld of kosmos die u zojuist hebt ontdekt.

Het is mogelijk dat u in deze tijd ook met een paar problemen wordt geconfronteerd, vooral in samenhang met uw communicatie met anderen en met uw mentale houding in algemene zin. Als u merkt dat u buitengewoon negatief, kritisch of neerslachtig bent, probeer dan om erachter te komen wat u werkelijk dwars zit in plaats van af te reageren op anderen of ongewild materiële problemen te veroorzaken omdat u zich niet bewust bent van uw negatieve houding.

to top

Knopen ontwarren

Chiron oppositie Mercurius: Eind februari 2010 tot begin januari 2012

Dit is waarschijnlijk een periode van bespiegelingen en diepzinnigheid. Op het mentale vlak zult u vermoedelijk geneigd zijn tot een negatieve visie en nogal sombere gedachten. Omstandigheden kunnen bijdragen tot deze negatieve houding, vooral misverstanden, communicatiestoornissen en ruzie. Maar al hebt u misschien geen controle over omstandigheden waarvoor u geen verantwoordelijkheid draagt, het is mogelijk dat u door uw eigen negatieve reacties onwillekeurig bijdraagt tot een klimaat van isolement of woede. Uw opvattingen en wereldbeeld worden momenteel op de proef gesteld door een diep besef van de onrechtvaardigheid van het leven. Dit is waarschijnlijk bijzonder belangrijk omdat het een bedreiging kan vormen voor veel van uw vaste overtuigingen. Confrontaties met anderen, problemen en oponthoud in zakelijke aangelegenheden, onverwachte incidenten op reis of financiële zorgen behoren tot de ervaringen waar u mee te maken kunt krijgen. Als iets dergelijks gebeurt is de manier waarop u daarmee omgaat van kritiek belang. U kunt deze periode gebruiken als rechtvaardiging van uw negatiefste overtuigingen over de slechtheid van het leven en de mensen. Maar u kunt deze tijd ook benutten voor creatieve herziening van visies en opvattingen die u voor waar aannam, maar die nu misschien achterhaald zijn.

Teleurstelling in vrienden of collega's kan u kritisch en afwerend maken, en u moet uzelf goed in de gaten houden bij elke neiging om scherp of kwetsend tegen anderen te spreken. Probeer negativiteit en wrokgevoelens te beheersen, het zal u niet helpen ze los te laten op de mensen om u heen, noch innerlijk, noch wat betreft de omstandigheden. U kunt geneigd zijn om bij de minste of geringste provocatie uit te halen, en dat zou u later waarschijnlijk betreuren omdat u de mensen die u het meest nodig hebt van u kunt vervreemden. Doe uw best om enige objectiviteit te verwerven. Ongeacht hoe ellendig u zich voelt of hoe gerechtvaardigd uw gevoelens misschien zijn, kijk naar binnen en onderzoek wat zich innerlijk zo bedreigd voelt. Waarschijnlijk is het iets wat dieper ligt dan de uiterlijke omstandigheden dat u zo ontmoedigd heeft, u hebt misschien te kampen met het gevoel dat u geen vertrouwen meer kunt stellen in wat u voor de waarheid hield. Het is op dit vlak dat u deze moeilijke tijd kunt veranderen in een periode van groei, omdat het vermoedelijk uw opvattingen over waarheid zijn die zorgvuldig herzien moeten worden.

De aard van uw huidige ervaringen getuigt waarschijnlijk van het feit dat het leven onvoorspelbare en onrechtvaardige klappen kan uitdelen. Ongeacht of iemand iets heeft gezegd of gedaan dat u gekwetst heeft, of dat u zich eenvoudig meer dan anders bewust bent van de menselijke tekortkomingen, u zult waarschijnlijk moeten accepteren dat er dingen bestaan die niet passen binnen de keurige en goedgeordende verstandelijke categorieën. Probeer uw begrip te verbreden zodat u overweg kunt met situaties die nergens op lijken te slaan of die niet zouden "mogen" gebeuren. Deze periode kan een test zijn voor uw flexibiliteit en vermogen om dingen te benaderen die u niet kunt wegrationaliseren of verklaren. Momenteel zijn uw gedachten waarschijnlijk ernstig en diep, en ook als ze somber zijn, zijn ze vermoedelijk gericht op universele vraagstukken waar u zich gewoonlijk, als alles goed gaat, niet mee bezighoudt. Dit kan positief zijn omdat u dieper besef van dingen kunt krijgen en daardoor een bredere levensvisie kunt ontwikkelen die begrip en medeleven combineert met aanvaarding van wat niet veranderd kan worden. Het zou een uitstekende tijd zijn om uw innerlijke wereld te verkennen door middel van psychotherapie. U bent vermoedelijk in staat om complexe of pijnlijke vragen onder ogen te zien waar u in vrolijker en gelukkiger tijden liever omheen loopt. Probeer om naar binnen te keren in plaats van u verbitterd en wrokkig te voelen omdat de dingen slecht lijken te gaan, dan kunt u met veel meer wijsheid, medeleven en flexibiliteit uit deze periode tevoorschijn komen.

to top

Een mengsel van fantasie en werkelijkheid

Neptunus oppositie Mercurius: Begin april 2010 tot eind januari 2013

Uw geest is op het moment waarschijnlijk niet op zijn helderst, en u moet voorzichtig zijn met alle financiële zaken, contractuele overeenkomsten, reisplannen en praktische plannen. Op al deze vlakken kan gebrek aan concentratie of onvoldoende aandacht voor details tot problemen leiden. Wat u in anderen denkt te zien, behoort misschien niet bij hen maar bij uw eigen fantasiewereld. Als gevolg daarvan is uw oordeel momenteel waarschijnlijk vertroebeld en kunt u feiten verwisselen met een hoogst subjectieve interpretatie van feiten, of verkeerd begrijpen of verkeerd uitleggen wat anderen zeggen, en uw eigen gedachten op een ontwijkende of onduidelijke manier uiten. Communicatieproblemen kunnen zich zowel in uw privé- als beroepsleven voordoen, en u moet extra voorzichtig zijn in al uw betrekkingen met de gemeenschap. Vriendschappen en betrokkenheid bij groepen kunnen wat moeilijk zijn op het moment, en u moet waarschijnlijk veel realisme en oordeelsvermogen aan de dag leggen met betrekking tot elke ideologische of politieke groep of doelstelling waar u zich mee inlaat. Uw verbeelding is momenteel vermoedelijk overactief en uw gewaarwordingen zijn afgestemd op veel verborgen dingen. Als u bezig bent op het artistieke vlak kunt u daar buitengewoon veel inspiratie en creatieve kracht uit putten. Maar u kunt verkeerd interpreteren wat u innerlijk ervaart en ook wat u in de buitenwereld ontmoet, en in spirituele en psychologische, evenals in materiële aangelegenheden moet u buitengewoon voorzichtig zijn en goed uw oordeelsvermogen gebruiken.

Al zijn er bepaalde gevaren die deze wonderlijke tijd vergezellen, er zijn ook veel positieve mogelijkheden. Omdat uw verbeelding bijzonder levendig is, kunt u uw idealen en fantasieën in creatieve vormen gieten, vooral door schrijven of in muziek, en u kunt talenten ontdekken waarvan u niet besefte dat u ze had. Uw levensvisie is waarschijnlijk universeler, en u voelt zich misschien aangetrokken tot spirituele of esoterische onderwerpen die u over het hoofd hebt gezien, onderschat hebt of eenvoudig hebt verworpen omdat ze "irrationeel" leken. Dergelijke innerlijke ontvankelijkheid kan uw wereldbeeld in grote mate verrijken en u het gevoel geven verbonden te zijn met het leven als één geheel en u in staat stellen de emotionele toestand van anderen gemakkelijk aan te voelen. Het is ook een uitstekende tijd voor zelfonderzoek, vooral door te werken met dromen en fantasieën. Maar omdat u de neiging kunt hebben uzelf en anderen verkeerd te interpreteren, moet u proberen niet meteen op de conclusies af te stormen of om beslissingen te baseren op wat u voor de waarheid houdt. De waarheid wordt momenteel waarschijnlijk gekenmerkt door bijzonder veel facetten en ongrijpbaarheid, en u moet daarom wachten tot er een duidelijker patroon naar boven komt vóór u uw subtielere gewaarwordingen kunt integreren in het dagelijks leven.

to top

4. De spirituele dimensie

Het is de spirituele dimensie van uw leven die betekenis geeft aan alle uitdagingen en veranderingen waarmee u op het emotionele, materiële of intellectuele vlak geconfronteerd kunt worden, en ook op het spirituele vlak kunt u te maken krijgen met belangrijke veranderingen in visie en houding. Dergelijke veranderingen kunnen erg subtiel zijn en dringen misschien maar langzaam tot uw bewustzijn door, maar ze kunnen van diepe invloed zijn op de manier waarop u het komende jaar beleeft, en interpreteert wat er met u gebeurt. Onderschat nooit het belang van de betekenis die u aan gebeurtenissen toekent, want hoe meer u zich daarvan bewust bent, hoe groter de kans dat u de tijd op constructieve en creatieve manier zult benutten. U zult misschien een diepere verbondenheid voelen met het grotere geheel waarvan u deel uitmaakt, al zult u zich waarschijnlijk niet doorlopend bewust zijn van dergelijke gevoelens. Vermoedelijk staat u ook open voor nieuwe denkbeelden en manieren om het leven te bezien waardoor de wereld uitgestrekter, rijker en betekenisvoller lijkt.

to top

Idealen verwezenlijken

Saturnus driehoek Jupiter: Begin oktober 2011 tot begin augustus 2012

Er bestaat op het moment buitengewone harmonie tussen uw aspiraties en uw aanvaarding van grenzen, en dat betekent dat u het leven zowel optimistisch als realistisch kunt benaderen. Uw toekomstplannen zijn afgestemd op wat u inderdaad kunt bereiken, niet op wat u op een idealistische manier hoopt, en de bereidheid tot hard werken en zorgvuldigheid zijn waarschijnlijk een afspiegeling van een enthousiaste inzet, die erop is gericht dat uw toekomst evenwichtig en materieel lonend zal zijn. Uw filosofische en spirituele overtuigingen zijn op het moment waarschijnlijk ook verstandig en evenwichtig, met één oog op de hemel en het ander op de werkelijkheid gericht. Als u in het verleden geneigd was tot een extreem harde of een extreem mystieke houding, zult u op het moment vermoedelijk niets voelen voor deze uitersten. Het is misschien geen bijzonder spectaculaire tijd, maar wel een erg belangrijke, omdat u in staat bent vrede te sluiten met de wereld en met uw eigen grenzen, zonder opoffering van uw levensvisie, hoop of besef van toekomstmogelijkheden die erop wachten te worden benut. In het verleden was u waarschijnlijk geneigd om heen en weer te schommelen tussen overdreven optimisme en overdreven pessimisme, en om zowel de goede als vervelende ervaringen te overdrijven en er betekenissen in te lezen die ze misschien niet bezaten. Op het moment kunt u een goede tussenweg vinden die u de mogelijkheid geeft om evenwichtiger en met meer zelfbeheersing op het leven te reageren.

U kunt zowel in de buitenwereld als innerlijk profijt hebben van reizen, onderzoek en voortzetting van uw officiële opleiding. Een intuïtieve benadering van het leven moet waarschijnlijk getemperd worden door onderscheidingsvermogen, mentale discipline, rationeel denken en besef van feiten. U zult misschien merken dat uw ingevingen in deze periode bijzonder betrouwbaar zijn, vooral in praktische dingen, en dat u verstandige investeringen kunt doen en verstandige keuzes kunt maken met betrekking tot uw materiële zaken. Op het creatieve vlak ontdekt u misschien dat uw technische vaardigheden en mogelijkheden verbeteren omdat u het geduld hebt om dat wat u produceert te polijsten en verfijnen. Het kan een bijzonder productieve, zij het niet erg opwindende, periode zijn, die u het best zult benutten als u bereid bent u in te zetten voor activiteiten en projecten in de buitenwereld. Wát u in deze periode ook wilt bereiken, u zult er waarschijnlijk in slagen, en dat is de reden waarom u beter iets kunt ondernemen dan het ervan nemen en tevreden zijn met uzelf. Op het moment kunt u vermoedelijk erg goed overweg met de werkelijkheid, zonder uw verbeeldingskracht, enthousiasme en originele denken daarbij te verliezen.

U kunt echter ook tijden van twijfel en desillusie kennen waarin u zich afvraagt of de dingen waar u in gelooft werkelijk uw energie en vertrouwen waard zijn. Dergelijke perioden van spirituele neerslachtigheid kunnen op de lange termijn echter vruchtbaar blijken omdat ze u bewust kunnen maken van onrealistische verwachtingen of van een te starre levensvisie of spirituele zienswijze. Als u nadenkt over wat er gebeurt in plaats van er verbitterd over te zijn, kunnen dergelijke "proeftijden" u uiteindelijk helpen om blijvend vertrouwen in uzelf en in het leven te vinden.

to top

Leven in een droomwereld

prog. Mars conjunct Neptunus: Eind juni 2010 tot begin juni 2013

Op het moment voelt u zich waarschijnlijk merkwaardig passief en initiatiefloos, en brengt u uw tijd liever door in het rijk der verbeelding dan met de dagelijkse beslissingen en verplichtingen. Uw verbeelding is misschien overactief en uw dromen kunnen uitzonderlijk levendig zijn, zowel tijdens de slaap als in de toestand van dagdromerij die u momenteel verkiest. De sterren staan ook goed voor uw creatieve capaciteiten en dit kan een periode zijn waarin u op schitterende wijze artistieke expressie kunt geven aan uw verbeelding en ideeën. Breng geen verwarring in dit potentieel door alcohol of drugs te gebruiken om te proberen het dagelijkse leven te ontvluchten en uw creativiteit te vergroten. Uw verbeeldingskracht is al groot genoeg, en u zou het eigenlijke doel van het proces dat u doormaakt ontkrachten. Sterke primaire beelden, gevoelens en verlangens worden geactiveerd en het kan nodig zijn dat u middelen vindt om ze te kanaliseren in plaats van erdoor overweldigd te worden. Af en toe kunt u zich zwak, lusteloos, machteloos en hulpeloos voelen omdat de innerlijke wereld de uiterlijke wereld overspoeld. Creatieve activiteiten behoren echter niet alleen tot uw mogelijkheden, u hebt ze ook dringend nodig.

U bent altijd erg idealistisch geweest in uw verwachting dat de materiële wereld op de een of andere manier wel op zichzelf zal passen, en op deze punten kunt u zich op het moment bijzonder verward en besluiteloos voelen. U kunt het gevoel hebben overweldigd te worden door andermans agressie of kracht, niet in staat te zijn om op eigen benen te staan en niet duidelijk te weten wat u wilt. Om deze reden probeert u wellicht te ontsnappen aan moeilijkheden waarvan u vreest ze niet aan te kunnen. Ook kunt u zich het slachtoffer voelen van mensen die u lijken te misbruiken. Deze periode is niet geschikt voor het zoeken naar een redder die u antwoorden kan geven, omdat u niet duidelijk onderscheidt wie u daarvoor kiest. Ook is het er geen tijd voor om betrokken te raken bij een of andere oneerlijke of illegale activiteit, omdat u er onbewust waarschijnlijk voor zal zorgen dat u gepakt wordt. Hoe hard u er ook naar verlangt dat anderen u komen bevrijden, probeer op uw eigen benen te staan en de weg door de mist te vinden met behulp van uw eigen verdiensten en mogelijkheden.

Uw huidige passiviteit en verwarring wortelen in een kinderlijk en diep kwetsbaar aspect van uw persoonlijkheid. Op het moment wordt dat sterk geactiveerd en kunt u zich eenzaam en hulpeloos voelen en de behoefte hebben dat iemand voor u zorgt. Als u niet goed in de gaten houdt waar u mee bezig bent, kunnen hierdoor patronen van zelfbedrog ontstaan. Evengoed is het kwetsbare kind in uw binnenste ook de bron van een aantal van uw mooiste en ontroerendste gevoelens en dromen, daarom is het zo belangrijk dat u creatieve mogelijkheden vindt om uitdrukking te geven aan wat u ervaart. Deze periode is waarschijnlijk niet geschikt voor actie en besluitvorming aangezien uw emoties te vluchtig en intens zijn om de buitenwereld duidelijk te zien. Anderzijds is het nodig dat u een manier vindt om tot uitdrukking te brengen wat innerlijk leeft omdat u in contact bent met iets dieps en fijngevoeligs in uw ziel. Ook als u nooit de indruk hebt gehad over creatieve gaven te beschikken, doet u er goed aan nu een creatieve hobby op te pakken, zoals toneel, muziek, schrijven of fotografie, waardoor u het gevoel hebt zowel iets magisch onder handen te hebben als productief te zijn, en u zich gelijkertijd niet forceert om harder te lijken dan u zich in werkelijkheid voelt. In deze periode kunt u ook mystieke gevoelens hebben die een geheel nieuwe wereld voor u openen. Neem deze gevoelens serieus, al moet u uw onderscheidingsvermogen gebruiken als het mensen betreft die u onmiddellijke spirituele verlichting beloven. Alle dingen waarvan u nu een vluchtige indruk opvangt zullen later met behulp van uw eigen ervaring verwerkt moeten worden, als de mist eenmaal is opgetrokken.

to top

5. De dimensie van het innerlijke Zelf

De ontwikkeling van het Zelf, dat de basis vormt voor alles wat ons in het leven overkomt, gaat dieper en is onpeilbaarder dan gebeurtenissen die zich op de andere levensvlakken voordoen. Hier schuilt de werkelijke kern van het mysterie lotsbestemming, want in het individu is er innerlijk echt een bestemming actief. Astrologische configuraties geven voor een bepaald moment in de tijd alleen de mogelijkheden aan van dit verborgen ontwikkelingspatroon. Misschien vangt u niet meer dan af en toe een vage glimp op van dit innerlijke patroon, door het besef dat een bepaalde ervaring, al is hij pijnlijk, van essentieel belang is. Waarschijnlijk beseft u soms ook dat wat er innerlijk en om u heen gebeurt een bepaald doel dient, ook als u dit besef niet verstandelijk kunt staven. Door bepaalde gevoelens en situaties kunt u groeien en een sterke band met de innerlijke wereld tot stand brengen, ook als u verdriet hebt of op het materiële vlak moeilijkheden ontmoet. Dit soort verbondenheid is echter afhankelijk van de mate waarin u bereid bent om innerlijk naar uw diepere levenspatroon te kijken, ongeacht hoe u zich op dat moment voelt of wie dat gevoel in u oproept.

to top

Diep graven

prog. Ascendant sextiel Pluto: Eind december 2010 tot midden november 2013

Uw kijk op het leven zal waarschijnlijk veranderen en meer diepgang krijgen in de komende maanden, eerder door subtiele verschuivingen in uw manier van kijken dan door een bijzondere gebeurtenis of crisis die u dwingt tot een ander gezichtspunt. De manier waarop u anderen doorgrondt en met hen omgaat, kan langzaam maar zeker een verandering ondergaan omdat u beter in staat bent om onder de oppervlakte te kijken en intuïtief beseft hoe complex menselijk gedrag is. Misschien bent u zich niet volledig bewust van het proces dat aan het werk is, maar wanneer u terug zult kijken op deze periode zal het waarschijnlijk lijken of er een gordijn werd opengeschoven zodat een diepere en rijkere dimensie van het leven werd onthuld. Uw relaties zullen waarschijnlijk aan intensiteit winnen door deze verandering, maar als het om een relatie gaat die gebaseerd is op primaire of oppervlakkige affiniteiten of op puur praktische overwegingen, zult u deze misschien frustrerend beginnen te vinden en het gevoel hebben dat het tijd is om op te stappen. Waarschijnlijk denkt u op het moment intens na over diepere waarheden en ook kunt u uw doelen opnieuw evalueren en zoeken naar grotere betrokkenheid of een richting inslaan die u het gevoel geeft dat u met werkelijk zinvolle dingen bezig bent.

Misschien ontdekt u ook dat uw houding ten aanzien van het welzijn van anderen en uw plaats in de groep, is veranderd omdat u zich bewust bent van diepere zingeving, en deze vlakken van het leven niet langer vanuit het perspectief van de algemene opinie kunt beschouwen. Vroeger kwam uw interesse voor deze kwesties misschien onbewust tot uitdrukking in bepaalde gedragspatronen, maar nu beginnen ze waarschijnlijk deel uit te maken van een nieuw wereldbeeld en oriëntatie, die ertoe bijdragen dat u het gevoel hebt dat er een hogere of diepere reden is om te leven. U hebt misschien het gevoel dat u afstand moet doen van overbodige of achterhaalde houdingen en een eind moet maken aan bepaalde relaties of structuren die waarden en standpunten weerspiegelen die u ontgroeid bent. Dergelijke veranderingen voltrekken zich waarschijnlijk geleidelijk en zullen vermoedelijk geen grote omwentelingen nodig maken. Of u het wilt onderkennen of niet, u bent aan een nieuw hoofdstuk van uw leven toe, en zult waarschijnlijk uit deze periode tevoorschijn komen als iemand die aandachtiger, bewuster en gevoeliger is voor de diepere patronen die in het leven actief zijn.

to top

Tot bezinning komen

Saturnus conjunct Ascendant: Midden oktober 2010 tot eind augustus 2011

Het is waarschijnlijk een tijd van bezinning omdat u een proces doormaakt waarin u consolideert wie u bent en wat u wilt, en u bent vermoedelijk niet erg expansief of vrolijk. Innerlijk is er een proces van intens zelfonderzoek gaande en uw persoonlijkheid kristalliseert zich uit en neemt vaster en duidelijker vorm aan. Ook als u in het verleden veel tijd hebt gespendeerd aan pogingen om u aan te passen aan anderen, merkt u nu waarschijnlijk dat u dat niet kunt omdat uw eigen waarden, behoeften en identiteit nu te echt en duidelijk zijn om dergelijke compromissen toe te staan. Al voelt u zich misschien niet bijzonder spontaan of tevreden, u zult vermoedelijk veel profijt hebben van dit proces omdat het u tot een veel oprechter iemand maakt. Het proces op zich is positief en constructief, en zal blijvend vrucht afwerpen, maar uw gevoelens zullen misschien minder prettig zijn en u kunt zich belemmerd of diep ontevreden voelen in hechte relaties waarbinnen uw groeiende besef van eigen persoonlijkheid een uitdaging vormt voor bestaande patronen van overdreven zelfopoffering en inschikkelijkheid. Het is ook mogelijk dat u bang bent dat naasten u zullen afwijzen als u duidelijke grenzen stelt, en daardoor bent u misschien te gemakkelijk bereid tot compromissen terwijl u in feite het tegengestelde voelt.

U ontdekt misschien een sterke wil en idealen, en u zult waarschijnlijk niet in staat zijn deze eigenschappen te verbergen voor uw naasten, hoe hard u ook uw best doet. Als de mensen van wie u houdt zich kunnen aanpassen aan de belangrijke facetten van uw persoonlijkheid die nu zichtbaar worden en meer ruimte nodig hebben om tot expressie te worden gebracht, zult u kunnen genieten van een besef van diepere verbondenheid en bestendigheid. Als u echter relaties hebt waarin u de harmonie hebt bewaard door deze dimensies van uw persoonlijkheid te onderdrukken, merkt u waarschijnlijk dat bepaalde banden niet langer houdbaar zijn in uw leven. U kunt zich belemmerd, gekwetst of eenvoudig verkeerd begrepen voelen door uw naasten, en hebt misschien het gevoel dat u moet kiezen tussen trouw aan uzelf en steunen op anderen. In dit opzicht kan de huidige tijd moeilijk en beproevend blijken, want door meer uzelf te worden zult u misschien mensen en situaties moeten loslaten die niet goed voor u zijn. Als dergelijke problemen zich voordoen, moet u proberen in gedachten te houden dat u niet eindeloos kunt verbergen wie u bent. De eigenschappen die u steviger in uw persoonlijkheid integreert zijn uiterst belangrijk voor u en moeten beslist deel uitmaken van elke relatie die u in de toekomst aangaat of handhaaft.

to top

Uw zin niet krijgen

Saturnus conjunct Mars: Begin december 2010 tot begin oktober 2011

Dezelfde thema's worden benadrukt door:

prog. Mars driehoek Saturnus: Eind februari 2009 tot begin februari 2012

Frustratie en woede kunnen deze tijd nogal moeilijk maken, al zal het eindresultaat waarschijnlijk bestaan uit meer discipline, volharding en zelfvertrouwen. U merkt misschien dat toegenomen verantwoordelijkheden en verplichtingen, het mislukken van bepaalde doelstellingen of gebrek aan energie waardoor werken moeilijker is, bijdragen tot het gevoel dat u niet met uw leven kunt doen wat u wilt. In deze periode zult u zich waarschijnlijk erg verontwaardigd voelen als omstandigheden of mensen u in de weg staan. Het is goed mogelijk dat inderdaad iemand of iets uw vrijheid tot handelen beknot, en u zult moeten proberen te begrijpen waarom dit gebeurt en hoe u er zo constructief mogelijk mee om kunt gaan. Omdat u geneigd bent tot ergernis en ongeduld kunt u ruzie uitlokken of plotseling impulsieve beslissingen nemen op grond van bijzonder twijfelachtige argumenten. U kunt ook onvoorzichtig zijn in uw contact met de stoffelijke wereld, en als u uw eigen ongeduld niet aan banden legt, kunt u roekeloos rijden of risico's nemen die u in andere perioden zou vermijden of anders zou aanpakken. Het ergerlijkste dat iemand tegen een ongeduldig iemand kan zeggen is "wees geduldig", maar dat is precies wat u tegen uzelf moet zeggen, een paar keer per dag.

Uw gevoel van frustratie hangt waarschijnlijk samen met uw naaste omgeving en uw vermogen om te zorgen dat anderen uw behoeften en wensen erkennen. Het is op dit vlak dat u, als u zich niet bewust bent van uw onderdrukte woede, onwillekeurig de woede van anderen kunt uitlokken of tegenwerking kunt oproepen ten aanzien van uw wensen en plannen. Als u te maken krijgt met vijandige mensen die vastbesloten lijken u te willen dwarsbomen, vraag u dan eerst af of ze werkelijk proberen u tegen te werken of dat u degene bent die hun gedrag zo interpreteert, ook al zijn hun verzoeken of wensen volkomen terecht en gerechtvaardigd. Overweeg ook of elke ruzie die ontstaat niet evenveel een afspiegeling vormt van uw eigen halsstarrigheid als van de koppigheid van de ander. U bent op het moment niet de meest inschikkelijke of ontvankelijke persoon, en u bent zich misschien niet volledig bewust van de verborgen wrok die u misschien subtiel maar sterk overbrengt op anderen.

De diepere betekenis van deze tijd heeft te maken met de ontwikkeling van innerlijke discipline en het vermogen om uw wil en energie aan banden te leggen en te richten op realistische en bereikbare doelen. Als u uw situatie vanuit dit perspectief kunt bezien, zult u in staat zijn om een periode van frustratie te veranderen in een tijd van hard werken, die goede, tastbare resultaten en beloningen oplevert. Uw koppigheid kan botsen met bepaalde elementaire wetten van de aardse werkelijkheid, en u moet waarschijnlijk inschikkelijkheid en geduld ontwikkelen. Probeer te voorkomen dat u zich verongelijkt en verbitterd voelt. Als iemand u ongevoelig of hardvochtig lijkt te behandelen, kan het belangrijk zijn dat u leert om rustig afstand te nemen en te wachten in plaats van precies even ongevoelig en hardvochtig te reageren uit gekrenkte trots. U leert vermoedelijk een van de eenvoudigste maar hardste lessen in het leven: we kunnen niet altijd precies krijgen of doen wat we willen. U kunt ook iets heel belangrijks ontdekken over de vraag of u al dan niet werkelijk besluitvaardig en gemotiveerd bent geweest in het verleden. Misschien bent u verstrikt in een patroon dat u steeds in situaties brengt waarin u uiteindelijk faalt of doet wat anderen willen. In dat geval zal dit een waardevolle ontdekking zijn omdat u alleen dingen kunt veranderen als u zich ervan bewust bent. Als u goed nadenkt en geduld kunt opbrengen, kan dit een tijd zijn waarin u veel sterker en rijper wordt, en waarin u werkelijk de verantwoordelijkheid voor uw leven begint te nemen.

to top

Oude wonden doen pijn

prog. Zon oppositie Chiron: Begin maart 2010 tot eind maart 2012

Het kan op vele vlakken een moeilijke tijd zijn omdat een diep verlangen naar groei en verdere ontwikkeling op een of andere ondoordringbare hindernis lijkt te stuiten. Al lijkt deze hindernis in de buitenwereld te bestaan, hij bestaat ook in uzelf. Voor u uzelf toestaat in wanhoop en zelfmedelijden te verzinken of in woede te ontsteken tegen alles en iedereen die u onrechtvaardig lijken te behandelen, is het waarschijnlijk nodig dat u een aantal belangrijke innerlijke kwesties onderzoekt. Net als de meeste mensen bent u op bepaalde vlakken van uw persoonlijkheid waarschijnlijk door het leven gekwetst en gekneusd, aanvankelijk waarschijnlijk in uw kindertijd en misschien later nog eens op een vergelijkbare manier in het begin van de puberteit. Dit herhalingspatroon van pijn of teleurstelling kan hebben geleid tot een opeenhoping van onbewuste verbittering of negatieve gevoelens tegenover uzelf en het leven. Op deze kwetsbare plek bent u waarschijnlijk afwerend, hard en verontwaardigd, en groeien is misschien moeilijk voor u omdat u geen vertrouwen stelt in het leven en in uzelf. Momenteel wordt deze "ongeluksvoorraad" geactiveerd.

Omstandigheden van buitenaf kunnen deze oude wond weer pijnlijk maken, en veel van uw huidige gevoelens houden waarschijnlijk verband met het verleden en niet met het heden. Deze pijnlijke en kwetsbare plek kan in verband staan met angst voor machteloosheid of voor een onbeholpen aanpak van materiële problemen, wat leidt tot neerslachtigheid en een gevoel van zwakte, of tot de behoefte om een onwrikbare greep te houden op uw materiële omgeving. Momenteel lijkt het leven u precies op dat vlak te treffen. Maar al is de kans groot dat u van buitenaf teleurgesteld wordt, waarschijnlijk zult u ook in toenemende mate beseffen dat er innerlijk iets moet genezen. Dat kan het begin betekenen van een totaal andere houding tegenover uzelf en het leven. Het is waarschijnlijk nodig dat u zorgvuldig nagaat hoe u op het verleden reageert en hoe uw interpretatie van het leven, gekleurd door uw eigen pijn, misschien tot keuzes heeft geleid die op een bepaalde manier bijdragen tot uw huidige situatie. Als u bereid bent tot een objectievere of filosofischer houding in plaats van uitsluitend gevoelens van woede of verbittering te ontwikkelen, kunt u uzelf bevrijden van veel oude, destructieve psychische bagage.

Het is geen goede periode voor pogingen om uw leven naar buiten toe verder te ontplooien, omdat u waarschijnlijk op hindernissen of breuken zult stuiten die u beletten voorwaarts te gaan. Wat u momenteel ervaart kan echter nodig en juist zijn, omdat er waarschijnlijk innerlijk iets zit dat u eerst onder ogen moet zien en moet genezen voor u verder kunt om uw idealen te ontwikkelen en verwezenlijken. Als u uw situatie op deze manier kunt begrijpen, kan dat u helpen om uitersten als passieve neerslachtigheid of blinde woede te voorkomen. Als u het gevoel hebt dat u hulp nodig hebt om dat begrip te verwerven, laat valse trots u er dan niet van weerhouden om begeleiding, advies of genezing te zoeken bij iemand die er geschikt voor is om met u te werken. Als u ontdekt dat uw interpretatie van zowel het verleden als het heden te veel werd vervormd door gekrenkte trots, zult u waarschijnlijk leren om meer begrip op te brengen voor uzelf en om de beweegredenen en het gedrag van anderen met meer wijsheid te benaderen. Gebruik deze tijd voor introspectie in plaats van het leven te bevechten of uzelf te minachten, dan zult u uit deze periode tevoorschijn komen als een vriendelijker iemand met meer mededogen en inzicht, die de toekomst tegemoet gaat met een minder zware last.

to top

Zich ontheemd voelen

Chiron conjunct prog. Middernachtspunt: Eind april 2009 tot eind januari 2012

Dit is een periode waarin veel dingen ten einde komen. Het kan daarbij om feitelijke dingen gaan, misschien een verlies of scheiding, of een breuk met oude vrienden of met uw milieu. Maar de kans is groter dan het in psychologische zin om einden gaat, omdat u bezig bent een hoofdstuk van uw leven af te ronden en een nieuw voorbereidt. Het beeld dat u de buitenwereld hebt getoond kan ernstig op de proef worden gesteld, en dat kan belangrijke effecten hebben op uw werk en de doelen die u hebt nagestreefd. U voelt zich misschien geblokkeerd of gedwarsboomd in wat u in uw beroepsleven probeert te bereiken, en u vraagt zich af en toe misschien af of de hele wereld en alle mensen daarin soms tegen u zijn. Het is geen goede periode om te proberen uw beroepsleven verder te ontplooien. Het is vermoedelijk beter om op de plaats rust te houden en te doen wat nodig is zonder ijverig tegen alles te vechten wat u niet bevalt of wat u afkeurt. Zorg dat u zich geen rampen op de hals haalt door mensen met gezag uit te dagen en van u te vervreemden door uw kwade gedrag. U zult er misschien toe worden uitgedaagd afstand te doen van de rol die u hebt gespeeld, zodat u andere, minder ontwikkelde, dimensies van uw persoonlijkheid kunt ontdekken. Deze zullen waarschijnlijk een plaats moeten krijgen in uw leven in contact met de buitenwereld, zodat uw toekomstige richting een werkelijke afspiegeling zal zijn van wie u bent. Als u uw aandacht momenteel kunt richten op uw innerlijk en kijkt naar wat veranderd of verder onderzocht moet worden, zult u constructief gebruik kunnen maken van deze tijd en veel, in wezen zelfveroorzaakte, problemen kunnen voorkomen.

Bij uw verkenning van uw innerlijke wereld zult u misschien terug moeten kijken naar uw afkomst en naar de verwachtingen en veronderstellingen van uw familie die u misschien vanaf uw jeugd met uw meedraagt. Misschien hebt u geprobeerd om te vriendelijk, tactvol en ontvankelijk voor anderen te zijn, terwijl u in feite een veel zelfstandiger en onafhankelijker kant hebt die meer tot uitdrukking moet worden gebracht. Het besef dat er een kloof bestaat tussen u en de manier waarop anderen u zien kan u momenteel behoorlijk pijn doen, en u bent zich er misschien diep van bewust hoe bepaalde belangrijke dimensies van uw persoonlijkheid in de loop van uw leven ondermijnd, onderdrukt of niet gewaardeerd werden. In plaats van anderen ervan te beschuldigen dat ze u gemaakt hebben tot wie u bent geworden, is het aan u om dat wat u innerlijk ontdekt te erkennen, te eren en tot uitdrukking te brengen. U kunt problemen krijgen met gezinsleden, of te maken krijgen met het verlies van of een breuk met iemand die u na staat, en dat kan de aanleiding vormen tot dergelijke pijnlijke bewustwording. Probeer iets te doen met wat er innerlijk gebeurt in plaats van te pogen verder te komen in de buitenwereld. Geef uzelf de tijd om te genezen, dan zult u merken dat u afstand kunt doen van het verleden, met behoudt van alles wat u werkelijk bent, al zijn daar aspecten bij die u vroeger niet tot uitdrukking kon brengen in leven.

to top

Hoofdstuk IV

to top

CONCLUSIE

"Alles stroomt, niets blijft," schreef ooit de Griekse filosoof Herakleitos. De menselijke psyche is altijd in een proces van verandering of ontplooiing, en de planetaire configuraties die een beeld geven van uw ontwikkelingspatroon in het komende jaar zullen in nieuwe configuraties veranderen die in de daaropvolgende jaren beelden geven van nieuwe patronen. Wanneer we kansen missen, komen ze doorgaans terug in andere vormen en op andere niveaus, omdat het leven niet alleen verandert maar zich ook voltrekt in cycli die samenhangen met de omloop van planeten. Wát "lotsbeschikking" ook mag zijn, het is in elk geval geen onwrikbaar ontwerp dat ons de vrijheid ontneemt om te kiezen, groeien, fouten te maken, opnieuw te kiezen en opnieuw te groeien.

Elk van de delen hierboven beschrijft planetaire patronen die, in essentie, op bepaalde momenten en op een of andere manier gedeeld worden door andere mensen. Wat we ervaren is minder uniek dan we denken, we krijgen allemaal te maken met vreugde, pijn, meevallers, verlies, eenzaamheid, saamhorigheid, licht en duisternis, en we hebben allemaal bepaalde behoeften en drijfveren gemeenschappelijk. Maar de timing en de kenmerkende expressie van uw doorlopend veranderende groeipatroon is uniek voor u, en dat geldt ook voor het hart, de geest, het lichaam en de ziel die dit patroon "beleven". Wat het komende jaar u ook brengt, als u er betekenis in kunt zien en die betekenis verbindt met wie u bent en wat u werkelijk zoekt in het leven, dan kunt u onvermoede voorraden energie en creativiteit ontsluiten en uzelf een grotere reeks keuzemogelijkheden bieden voor de toekomst. Als kind werd ons geleerd dat we de tijd wijs moeten gebruiken. Wat betekent dit? Misschien is de diepste betekenis dat tijd eigenschappen heeft en dat elk moment in de tijd voor ons als individuen een bepaalde betekenis heeft. Als we deze eigenschappen en betekenis begrijpen en er iets mee doen, kan dat de manier waarop we onze levensomstandigheden ervaren diepgaand veranderen.

to top

BIJLAGE

to top

Suggesties voor verder lezen

Over planetaire cycli en bewegingen:
"The Gods of Change" door Howard Sasportas (transits van Uranus, Neptunus en Pluto)
"Transits: The Time of Your Life" door Betty Lundsted
"Planeten in Transit" door Rob Hand

Over de verschillende planeten en hun betekenis:
"De Astrologische Maan" door Darby Costello
"Prometheus the Awakener" door Richard Tarnas
"Venus and Jupiter" door Erin Sullivan
"Mercurius, Venus en Mars" door Liz Greene en Howard Sasportas
"De grote Lichten" door Liz Greene en Howard Sasportas
"Exploring Jupiter" door Stephen Arroyo
"De Buitenplaneten" door Liz Greene
"Saturnus" door Liz Greene
"Neptunus" door Liz Greene
"Chiron and the Healing Journey" door Melanie Reinhart

Over het onderwerp lotsbeschikking:
"Synchroniciteit - Een beginsel van acausale verbondenheid" door C. G. Jung
"Lot en Vrije Wil in de Astrologie" door Liz Greene

Andere Astro*Intelligence rapporten van de hand van Liz Greene kunnen de waarde van dit rapport versterken. Hoe beter u uzelf begrijpt, hoe intelligenter u de betekenis van de tijd kunt benutten. Voor een diepte-analyse van uw geboortehoroscoop, kunt u de Psychologische Horoscoop Analyse bestellen. Voor dieper inzicht in uw relaties, kan de Relatie Horoscoop nieuw perspectief bieden. Als u nog steeds uw roeping zoekt, kan Beroep en Bestemming zorgen voor een nieuwe impuls. En voor betere appreciatie van de unieke persoonlijkheid van uw kind, of van uw eigen kindertijd, kunt u de Psychologische Kinderanalyse bestellen.

Een breder beeld van uw persoonlijke perspectieven over een periode van zes jaar wordt geboden door de Perspectieven op Langere Termijn.

Deze rapporten kunt u bestellen bij hetzelfde verkooppunt dat u dit rapport heeft toegestuurd of bij een van de vele andere daartoe bevoegde distributeurs in veel landen ter wereld.

Op Internet kunt u meer informatie vinden over deze rapporten en over de andere waardevolle astrologische service die door de op de voorpagina van dit rapport vermelde website wordt geboden. U kunt ook zoeken op de trefwoorden "astro*intelligence" of "Liz Greene".

to top

Technische Gegevens

Deze analyse is samengesteld aan de hand van de volgende astrologische factoren:
- majeure progressieve aspecten (conjunctie, oppositie, vierkant, driehoek, sextiel) van de Zon, de Maan, de Ascendant, Midhemel, Mercurius, Venus en Mars met de planeten en hoeken in de geboortehoroscoop.
- majeure aspecten (conjunctie, oppositie, vierkant, driehoek, sextiel) van transiterende Pluto, Neptunus, Uranus, Chiron, Saturnus en Jupiter met zowel geboorte- als progressieve planeten en hoeken.
- conjuncties en opposities van transiterende Mars met zowel geboorte- als progressieve planeten en hoeken.
- aspecten tussen progressieve planeten, vooral progressieve nieuwe en volle Maan.
Bijzonder belang is toegekend aan planeten die dicht bij geboorteplaneten en -hoeken stationair zijn. Er wordt niet alleen belang gehecht aan de aard van de progressieve of transiterende planeet en de gevormde aspecten, maar ook aan de geboorteconfiguratie die een weerklank vindt in de progressieve en transiterende aspecten, en aan de posities die de geboorte-, transiterende en progressieve planeten in de huizen hebben, en aan het algemene beeld van de evenwichtigheid van elementen en configuraties in de geboortehoroscoop. Intern zijn de resultaten van de Psychologische Horoscoop Analyse gebruikt voor de duiding van elke horoscoop.

Voor aspecten zijn orbs gebruikt, omdat het belang van een transit of progressief aspect niet beperkt blijft tot het moment waarop het aspect exact is maar ook enige tijd voor en na dit moment van invloed is. Orbs geven rekenschap van de opbouw en geleidelijke afname van de energie van een bepaalde planeet in beweging. Als gevolg daarvan worden soms configuraties beschreven die misschien pas het volgende jaar een exact aspect zullen vormen maar waarvan de effecten al eerder merkbaar zijn, en soms worden aspecten beschreven die in het voorgaande jaar exact waren.

Het rapport dat uit deze duidingen is ontstaan is samengesteld uit geselecteerde tekstonderdelen. In het gedrukte rapport zijn niet alle transits of progressies opgenomen die zich in een jaar voordoen maar alleen degene die geselecteerd zijn door Liz Greene's interpretatiemodel. Net als in al het werk van Liz Greene is ook hier het Placidus huizensysteem gebruikt.


Astrologische data gebruikt voor Jaarhoroscoop vanaf januari 2011 tot december 2011
voor Joanne K. Rowling (vrouwelijk)
geboortedatum: 31 juli 1965 kloktijd: 11:45
in: Yate, ENG (UK) U.T: 10:45
2w25, 51n32 sterrentijd: 07:10:43

PLANEETSTANDEN
planeet teken graad beweging
Zon Leeuw 8°00'17 in huis 10 direct
Maan Maagd 19°41'32 in huis 11 direct
Mercurius Leeuw 29°59'48 in huis 11 direct
Venus Maagd 7°02'44 in huis 11 direct
Mars Weegschaal 17°44'19 in huis 1 direct
Jupiter Tweelingen 22°20'45 in huis 9 direct
Saturnus Vissen 16°20'24 in huis 5 retrograde
Uranus Maagd 12°54'40 in huis 11 direct
Neptunus Schorpioen 17°13'59 in huis 2 stationair (D)
Pluto Maagd 14°46'12 in huis 11 direct
Cheiron Vissen 22°00'19 in huis 6 retrograde

HUIZENVERDELING (Placidus)
Ascendant Weegschaal 12°27'23
2de huis Schorpioen 7°45'19
3de huis Boogschutter 9°16'00
Imum Coeli Steenbok 16°18'05
5de huis Waterman 21°33'04
6de huis Vissen 20°09'43
Descendant Ram 12°27'23
8ste huis Stier 7°45'19
9de huis Tweelingen 9°16'00
Medium Coeli Kreeft 16°18'05
11de huis Leeuw 21°33'04
12de huis Maagd 20°09'43

Transits
prog. Zon vierkant Jupiter Midden juli 2010 tot eind juli 2012
Jupiter conjunct Descendant Begin maart 2011 tot eind maart 2011
Pluto driehoek Venus Eind februari 2010 tot begin oktober 2013
Chiron oppositie Venus Midden april 2011 tot eind februari 2013
prog. Maan conjunct prog. Descendant Eind juni 2011 tot eind augustus 2011
prog. Maan vierkant Zon Begin januari 2011 tot eind februari 2011
prog. Maan oppositie Neptunus Midden september 2011 tot midden november 2011
Jupiter oppositie prog. Venus Eind mei 2011 tot midden februari 2012
Saturnus vierkant Midhemel Midden november 2010 tot eind september 2011
Neptunus conjunct prog. Middernachtspunt Eind maart 2010 tot begin januari 2016
Jupiter oppositie Mars Eind maart 2011 tot midden april 2011
prog. Midhemel conjunct Mercurius Eind augustus 2009 tot begin augustus 2011
prog. Mercurius conjunct Uranus Eind augustus 2011 tot midden september 2012
Chiron oppositie Mercurius Eind februari 2010 tot begin januari 2012
Neptunus oppositie Mercurius Begin april 2010 tot eind januari 2013
Saturnus driehoek Jupiter Begin oktober 2011 tot begin augustus 2012
prog. Mars conjunct Neptunus Eind juni 2010 tot begin juni 2013
prog. Ascendant sextiel Pluto Eind december 2010 tot midden november 2013
Saturnus conjunct Ascendant Midden oktober 2010 tot eind augustus 2011
Saturnus conjunct Mars Begin december 2010 tot begin oktober 2011
prog. Zon oppositie Chiron Begin maart 2010 tot eind maart 2012
Chiron conjunct prog. Middernachtspunt Eind april 2009 tot eind januari 2012