Jaarhoroscoop
vanaf januari 2011
voor Barack Obama, geboren op 4 augustus 1961
Tekst van Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2011
EJAH 6212.502-19, 10.1.11

Inhoudsopgave van de Jaarhoroscoop januari 2011 tot december 2011

I. Introductie

II. De hoofdthema's van het jaar

De overheersende energie Conflict in de liefde Hemelse muziek Een ander belangrijk thema Grote verwachtingen Het kan niet op

III. De belangrijke tendensen in elke dimensie van het leven

1. De emotionele dimensie
Genieten van gezelschap Treurige gedachten Emotionele teleurstellingen Een onberekenbare tijd

2. De dimensie van de stoffelijke wereld
Nieuwe richtingen Verijdelde doelen Toekomstvragen

3. De mentale dimensie
Verse inspiratie Drukkende gedachten Te veel gedachten

4. De spirituele dimensie
Matglas Richting verliezen

5. De dimensie van het innerlijke Zelf
De strekking van het verhaal Herhaling van het verleden Pas op: explosiegevaar Karakter vormen Respecteer de grenzen Wrijving en rijping

IV. Conclusie

Bijlage
Suggesties voor verder lezen Technische Gegevens

to top

Hoofdstuk I

to top

INTRODUCTIE
DE BETEKENIS VAN TIJD

Veel mensen gaan er vanuit dat astrologie wordt gebruikt om gebeurtenissen te voorspellen en dat erkenning van de validiteit van astrologie onvermijdelijk samengaat met fatalisme en ontkenning van de persoonlijke vrije wil. Door de eeuwen heen hebben astrologische voorspellingen inderdaad een belangrijke rol gespeeld in het leven van wereldleiders en het lot van volkeren. Maar het onderwerp voorspelbaarheid, en de lotsbeschikking die daarmee samenhangt, is veel complexer dan eenvoudig een lot dat "in de sterren" staat geschreven en waar het individu machteloos tegenover staat. In de volgende bladzijden wordt uw geboortehoroscoop geanalyseerd in het licht van de planetaire bewegingen in de loop van het komende jaar. In zekere zin is dit een "voorspellende" analyse. Het doel ervan is echter niet om concrete gebeurtenissen te voorspellen. Het is een verkenning van de innerlijke veranderingen en cycli die in ieder individu plaatsvinden en die vaak op raadselachtige wijze samenvallen met gebeurtenissen in de buitenwereld. Deze planetaire bewegingen vertellen ons niet wat er GAAT GEBEUREN. Ze beschrijven het stadium dat het individu in zijn of haar leven heeft bereikt en welk type reacties kan worden verwacht op externe situaties die zich evengoed in andere tijden kunnen voordoen, maar die een bepaalde betekenis krijgen door het feit dat ze zich in een bepaalde periode voordoen.

De Duitse dichter Novalis schreef ooit: "Lot en ziel zijn twee woorden voor hetzelfde principe." Dit diepe besef van de overeenkomst van innerlijke wereld en buitenwereld is vaak moeilijk te bevatten voor mensen die niet vertrouwd zijn met de diepere dimensies van astrologie. De zienswijze van Novalis vond een weerklank in Carl Jung's uitspraak dat het leven dat iemand leidt typerend is voor hem of haar. We zijn complexe wezens die uit vele facetten bestaan, en elk verschillend facet van de menselijke psyche zal vroeger of later proberen om een plaats te vinden in het daglicht en om tot expressie te komen in de buitenwereld. Sommige aspecten van de persoonlijkheid zijn echter van nature in conflict met andere aspecten, en omdat we ons gemakkelijker met het ene dan met het andere aspect identificeren, zullen bepaalde aspecten andere, minder ontwikkelde eigenschappen aan de kant duwen. Zoals geldt voor alles wat levend is, voltrekt ook menselijke ontwikkeling zich in stadia, in een ingewikkelde dans van dooreengevlochten thema's. Als de tijd daar rijp voor is zullen bepaalde aspecten van de persoonlijkheid er naar streven om tot expressie te komen. Om tot deze expressie te komen kan het nodig zijn dat we bepaalde situaties creëren, of daarin betrokken raken, waardoor we ons bewust worden van dingen die we daarvoor niet beseften.

Bepaalde gebeurtenissen in het leven zijn niet het gevolg van bewuste of onbewuste persoonlijke behoeften, maar zijn het resultaat van grote collectieve bewegingen waarin we allemaal worden meegesleept. Persoonlijke keuze of pogingen tot zelfbewust handelen kunnen worden overvleugeld door collectieve gebeurtenissen als oorlog, hongersnood of volkerenmoord. Maar op de vlakken waarop ons leven werkelijk onszelf toebehoort en niet opgaat in het collectieve, kunnen we de patronen van onze individuele horoscopen op veel niveaus tot expressie brengen. We kunnen er niet zeker van zijn of bepaalde gebeurtenissen hoe dan ook onvermijdelijk waren, of vermeden of veranderd hadden kunnen worden als we van tevoren hadden geweten dat ze zich zouden voordoen. We kunnen er niet zeker van zijn in welke mate van ons wordt verlangd dat we conflicten die vele generaties lang deel hebben uitgemaakt van een psychologisch familiepatroon tot expressie brengen of oplossen. Dit soort dingen draagt bij tot wat we vaag "lotsbeschikking" noemen. Ook de keuzes die we op bepaalde momenten maken kunnen onvoorziene en verstrekkende gevolgen hebben voor het soort gebeurtenissen dat zich later voordoet. Oorzaak en gevolg kunnen een veel grotere rol spelen in "lotsbeschikking" dan we beseffen. Wat duidelijk naar voren komt uit astrologiestudie is dat geen enkele externe gebeurtenis verstoken is van betekenis of los staat van persoonlijke of psychologische kwesties. "Geluk" en "pech" hebben niets met geluk of pech te maken, maar zijn afspiegelingen van wat in het oude Griekenland bekend was als kairos: het juiste moment.

Een computerinterpretatie van de planetaire bewegingen in de loop van een jaar heeft onvermijdelijk zijn beperkingen, hoofdzakelijk omdat een computer niet kan nagaan wat een individu heeft geleerd van zijn of haar vroegere ervaringen. Elk volgend stadium in het leven komt tot ontwikkeling door persoonlijk bewustzijn, en de mate waarin we ons bewust zijn van onszelf en begrip hebben van onze diepere behoeften en conflicten, kan niet alleen een sterke invloed hebben op de manier waarop we op gebeurtenissen reageren, maar ook op de gebeurtenissen zelf. Het heeft eerder te maken met bewustzijn dan met lotsbeschikking of we in staat zijn een pijnlijke of moeilijke tijd te veranderen in een tijd waarin we innerlijk sterker worden en zelfkennis opdoen, en of we het juiste moment weten te benutten om mogelijkheden te ontwikkelen of nieuwe doelen na te streven die we voor die tijd misschien voor onmogelijk hielden. Onze keuzevrijheid kan op lichamelijk niveau beperkt worden door erfelijkheidsfactoren, en op andere vlakken door sociale of collectieve factoren die onze groeimogelijkheden begrenzen. Ook blindheid en gebrek aan zelfvertrouwen kunnen ons beperken, met als gevolg dat we ons eigen "lot" creëren door kritiekloos gehoor te geven aan de emoties die een bepaalde situatie in ons oproept.

In de paragrafen die volgen wordt slechts op zeer summiere wijze gewag gemaakt van de levensvlakken waarop zich, gezien de planetaire bewegingen het komende jaar, externe gebeurtenissen kunnen voordoen. De aandacht is hoofdzakelijk gericht op de innerlijke ontwikkelingen, conflicten, veranderingen en bewustwording die een afspiegeling vormen van wat deze tijd werkelijk betekent. We zien de buitenwereld op hoogst subjectieve wijze en interpreteren gebeurtenissen in overeenstemming met onze eigen hoogst persoonlijke psychische aard. De één ziet een glas water en zegt: "O, het is halfvol, er zit nog heel wat in." De ander ziet hetzelfde glas water en zegt: "O, het is halfleeg, daar heb ik niet genoeg aan." De een zal afwijzing door een geliefde zien als een afspiegeling van de gebreken van de geliefde. Een ander zal het misschien juist zien als een gelegenheid om een kritische blik te werpen op zijn of haar eigen verwachtingen en veronderstellingen in de liefde. Wanneer een groep mensen dezelfde gebeurtenis beschrijft, zijn er evenveel verschillende beschrijvingen als er mensen zijn in de groep. Waar het uiteindelijk om gaat is wat tijd voor ieder van ons als individu betekent en welke mogelijkheden de tijd biedt om ons wezenlijke zelf verder te ontplooien.

to top

Hoofdstuk II

to top

DE HOOFDTHEMA'S VAN HET JAAR

In de volgende paragrafen wordt een beschrijving gegeven van belangrijke planetaire thema's die waarschijnlijk overheersend zullen zijn in het komende jaar en die vrijwel elk gebied van uw leven kunnen doordringen. Ze vormen als het ware de baspartij van het muziekstuk en geven de toon en het onderliggende tempo aan. Deze hoofdthema's vormen in het komende jaar de algemene achtergrond van dit bijzondere stadium van uw ontwikkeling, al kunnen andere planetaire bewegingen hierop een muzikaal contrapunt vormen en bepaalde kwesties op andere manieren en op andere momenten benadrukken.

to top

De overheersende energie

Omdat u geneigd bent in een romantische fantasiewereld te leven, zal de energie die onder de oppervlakte actief is u in het komende jaar waarschijnlijk diepe voldoening en vervulling brengen. Zelfs als er in uw privé-leven teleurstellingen of problemen ontstaan, zullen ze vermoedelijk vergezeld gaan van groeiend zelfvertrouwen en besef van eigenwaarde. Uw zintuigen zijn waarschijnlijk buitengewoon receptief voor alles wat mooi is in het leven, en uw ontmoetingen met anderen zijn vermoedelijk diep en betekenisvol, al zullen ze misschien niet altijd harmonieus zijn. In deze tijd kunt u uw smaak verfijnen, nieuwe creatieve of artistieke mogelijkheden openleggen, uw waarden herdefiniëren en u richten op dat wat u werkelijk gelukkig maakt. Het is echter mogelijk dat u in samenhang hiermee ook ontdekt wat u ongelukkig maakt, omdat het ene geen betekenis heeft zonder het andere. Daarom zult u misschien bepaalde relatieproblemen onder ogen moeten zien en u kunt geconfronteerd worden met belangrijke kwesties als compromissen, rivaliteit en binding. Maar zelfs als er sprake is van ups en downs is het vermoedelijk geen tijd van verdriet of neerslachtigheid. Op het emotionele, seksuele en esthetische vlak krijgt u meer openheid, en u krijgt de kans om te ontdekken waar uw hart werkelijk voor klopt. Al hebt u zich in het verleden misschien beziggehouden met meer universele vraagstukken, in het komende jaar zult u waarschijnlijk diepgaand begrijpen waarom uw eigen tevredenheid van essentieel belang is bij elk streven naar hogere ervaringsniveaus.

to top

Conflict in de liefde

prog. Zon Vierkant Venus: Midden juni 2011 tot eind juni 2013

Uw privé-leven kan in deze periode verstoord worden door gevoelens van frustratie en u zult misschien te maken krijgen met teleurstelling, besluiteloosheid of pijn in uw hechte relaties. Uw zich ontwikkelende persoonlijkheid is momenteel in conflict met lang gekoesterde idealen en vooroordelen over liefde, en u zult waarschijnlijk of deze idealen moeten veranderen of afstand moeten doen van relaties en waarden die u bent ontgroeid. Het probleem is dat u misschien niet volledig beseft dat u degene bent die verandert. U kunt het feit dat u zich ongelukkig voelt toeschrijven aan een geliefde die zich van u lijkt te vervreemden of ergens anders liefde zoekt. Het is echter mogelijk dat u diep innerlijk zelf zoekt naar meer ademruimte of de kans op een gelukkiger leven, omdat de waarden die u lang hebt nageleefd nu achterhaald blijken.

Uw idealen met betrekking tot de liefde waren waarschijnlijk vooral gericht op de ongeremde expressie van hoogst romantische dromen. Uw idealen zijn niet verkeerd, maar momenteel streeft u waarschijnlijk naar grotere vrijheid en een vaster omlijnde identiteit en dat is in wezen onverenigbaar met de manier waarop u deze idealen hebt gekoesterd en nageleefd. Het is niet nodig de waarden af te zweren die van wezenlijk belang voor u zijn, maar het is waarschijnlijk wel nodig om veranderingen aan te brengen in de structuren en de niveaus waarop ze in uw leven tot uitdrukking kwamen. Als u daar niet toe in staat bent, kunt u geconfronteerd worden met een breuk met iemand die voor u beide de behoefte aan verandering en groei tot uitdrukking brengt. De veranderingen waarmee u in deze periode te maken krijgt kunnen u een diep gevoel van desillusie geven. Maar zorg ervoor dat u niet alles overboord gooit waar u in hebt geloofd. Als uw droom over de liefde gezond en goed voor u is geweest, zult u daarmee verder kunnen leven, in een bestaande maar sterk verbeterde relatie, of met iemand anders.

Probeer uitersten als woede of jaloezie te voorkomen. Jaloezie kan momenteel een van de belangrijkste problemen vormen, aangezien een van de manieren waarop u geconfronteerd kunt worden met de tweestrijd tussen uw individualiteit en uw vroegere waarden in relaties, de bekende "driehoek" is waarin u oog in oog komt te staan met rivalen, of verscheurd wordt tussen twee mensen met wie u een sterke binding voelt. Rivaliteit in relaties is altijd moeilijk en pijnlijk, maar kan ook dienst doen om de aandacht te richten op eigenschappen die u zelf moet ontwikkelen maar die momenteel iemand anders lijkt te bezitten. In plaats van anderen ervan te beschuldigen uw leven te bederven, moet u proberen voor ogen te houden dat een derde niet kan verwoesten wat stevig is opgebouwd tussen twee mensen, maar dat daarentegen de eerste de beste derde een bouwwerk omver kan werpen dat op zwakke funderingen staat. Het kan een bewogen periode zijn, maar hij zal voorbij gaan. En al voelt u zich nu misschien gekwetst en boos, u zult waarschijnlijk ontdekken dat geluk in de toekomst alleen mogelijk is als u bereid bent tot acceptatie van de grondige revisie die uw privé-leven momenteel vermoedelijk ondergaat.

to top

Hemelse muziek

Neptunus Driehoek Venus: Eind maart 2011 tot midden januari 2014

Dezelfde thema's worden benadrukt door:

Neptunus Oppositie prog. Venus: Midden april 2009 tot eind januari 2016

Het kan een magische tijd zijn in uw privé-leven omdat uw romantische verbeelding sterk wordt gestimuleerd en u waarschijnlijk zoekt naar een eenwording van zielen die de gewone lichamelijke en emotionele behoeften transcendeert. Uw gevoelens zijn vermoedelijk nogal mystiek en erg medelevend, en u ervaart medelijden momenteel misschien als een belangrijke dimensie van liefde. U kunt zich intens aangetrokken voelen tot mensen die zwakker zijn dan uzelf of die op een of andere manier geleden hebben in het leven. Uw open hart is waarschijnlijk ook buitengewoon gevoelig voor muziek, schilderkunst en andere media die het onverwoordbare van liefde en menselijk verlangen vertolken. Als u bezig bent met creatief werk, kan dit een bijzonder creatieve periode zijn omdat zulke intense gevoelens diepgang en iets universeels geven aan alles wat u creëert en u op elk niveau ontvankelijker maken voor schoonheid. Op het romantische vlak kan deze tijd magisch, maar ook misleidend betoverend, zijn. Uw liefdesidealen zijn misschien te hoog gesteld en u denkt misschien dat u volmaaktheid hebt gevonden. Wanneer de betovering voorbij is, zult u echter tot een vergelijk moeten komen met het echte, menselijke wezen achter het ideaalbeeld, en als u dacht iets bovenmenselijks te hebben gevonden, riskeert u diepe desillusie.

Uw gevoelens kunnen momenteel een sterk element van zelfopoffering omvatten. Deze hang naar zelfopoffering heeft altijd deel uit gemaakt van uw ideaal van liefde en is momenteel waarschijnlijk extra intens, misschien meer dan goed voor u is. U verlangt er waarschijnlijk naar om liefde en plezier te transcenderen en om meer energie te steken in het geluk van anderen. Al kunnen dergelijke gevoelens, en de handelingen en beslissingen die daar misschien uit voortvloeien, een diep besef van vrede en eenheid met het leven geven, u doet er verstandig aan in gedachten te houden dat u waarschijnlijk niet altijd zo onverschillig zult staan tegenover uw eigen persoonlijke waarde en behoeften. Op het moment hellen uw idealen van liefde en menselijke relaties waarschijnlijk sterk over naar de kant van zelfopoffering, misschien door uw spirituele overtuigingen en misschien omdat het zo goed voelt om uzelf te ontstijgen. Maar naarmate de tijd verstrijkt zult u er misschien spijt van krijgen dat u zo veel van uw eigen behoeften, mogelijkheden en grenzen hebt weggegeven. Probeer de dingen nu meteen in evenwicht te krijgen. Volg uw visie, doe uw besef van hogere realiteiten eer aan, en geef uw hart en trouw als u wilt, maar probeer ook uw eigen zelf in ere te houden, evenals het lichaam en de materiële wereld waarin u bent geïncarneerd, want die verdienen ook uw liefde en toewijding. En verwacht geen verlossing door een geliefde. U kunt een glimp opvangen van verlossing en onsterfelijkheid in de ogen van uw geliefde, maar dat beeld kan vervagen, en u zult uiteindelijk te maken hebben met een gewoon mens die net zo menselijk is als uzelf.

to top

Een ander belangrijk thema

Er is dit jaar een andere belangrijke dynamiek actief die de hierboven beschreven energie soms zal ondersteunen en soms zal tegenwerken.

U leeft dicht bij een fictieve wereld, en om u werkelijk levend te voelen is het nodig dat het leven meer is dan alleen het dagelijks bestaan. Daarom zult u waarschijnlijk positief en creatief reageren op de nieuwe gewaarwordingen en ervaringen die het komende jaar u vermoedelijk zal brengen. Waarschijnlijk bent u zich er intens van bewust dat de toekomst veel mogelijkheden biedt en zult u het vertrouwen en de vitaliteit vinden om allerlei nieuwe activiteiten en mogelijkheden uit te proberen. U schrikt er doorgaans niet voor terug om een gok te wagen in het leven, en in de komende twaalf maanden zult u misschien bepaalde risico's moeten nemen om de kansen die op uw pad komen optimaal te benutten. Dit betekent niet dat alles u op een presenteerblaadje zal worden aangeboden, zonder enige inspanning van uw kant. U bent misschien geneigd te denken dat u zo bijzonder bent en dat u zo'n geluksvogel bent dat u het contact met de werkelijkheid verliest en problemen veroorzaakt door zorgeloosheid, mateloosheid, hooghartigheid of de neiging u belachelijk aan te stellen om de aandacht te trekken. Probeer u bewust te zijn van zowel uw zwakke als uw sterke kanten. Het kan een tijd zijn van schitterende kansen en een grote uitbarsting van creativiteit. Een beetje beheersing en nederigheid kunnen helpen voorkomen dat u anderen kwaad maakt omdat ze zich door u gekwetst voelen.

to top

Grote verwachtingen

prog. Zon Driehoek Jupiter: Begin juli 2010 tot midden juli 2012

Dezelfde thema's worden benadrukt door:

Jupiter Vierkant Zon: Begin augustus 2011 tot begin april 2012

Jupiter Oppositie prog. Zon: Midden mei 2010 tot begin februari 2011

Waarschijnlijk zit u momenteel boordevol hoop en vertrouwen, maar niet op een overdreven of naïeve manier. Uw verlangens en toekomstdromen zijn momenteel in harmonie met uw werkelijke mogelijkheden, en dat betekent dat de dingen waar u zich op richt een juiste afspiegeling vormen van wie u bent. Hierdoor kunt u veel uitstekende kansen krijgen in deze periode en ook profijt hebben van de steun en bemoediging van de mensen om u heen. Vermoedelijk hebt u een goede intuïtie en een positieve kijk op het leven. Deze eigenschappen, gecombineerd met uw verdraagzaamheid en grootmoedigheid, zullen waarschijnlijk op vele manieren vrucht dragen. Het belangrijkste is dat u in uzelf gelooft, en dat kan een eind op weg helpen naar genezing van oude pijn, teleurstellingen of falen. Waarschijnlijk beseft u niet alleen dat u goed bent zoals u bent, maar ook dat u een beter leven kunt opbouwen door uw eigen talent, inspanningen en visie. U bent er vermoedelijk diep van doordrongen dat u zich geen beperkingen wilt laten opleggen door de omstandigheden waarin u zich bevindt en waarschijnlijk schrikt u er ook niet voor terug om gehoor te geven aan uw ingevingen en om doelen na te streven waarvoor anderen de moed niet zouden hebben.

Vermoedelijk voelt u zich bijzonder op uw gemak in uw besef van verbondenheid met een hogere of diepere realiteit en levensbron. Creatieve inspiratie of diepe spirituele betrokkenheid kan de weg openleggen naar meer mededogen en een gevoel van eenheid met anderen. Op het moment voelt u zich waarschijnlijk grootmoediger en verdraagzamer dan anders, en hebt u meer begrip voor de zwakke kanten van anderen, en dat kan leiden tot hernieuwde warmte en genegenheid in langdurige relaties en tot de mogelijkheid van nieuwe banden. Als u nu een nieuwe relatie begint zal deze in de toekomst waarschijnlijk uiterst positief voor u blijken, ongeacht of het een liefdesrelatie is en of het een duurzame relatie is. De reden daarvoor is dat, welke andere aspecten ook meespelen, de vriendschappen die u in deze periode sluit, gebaseerd zijn op intellectuele of spirituele affiniteiten waarvan de oprechtheid en het wederzijds respect behouden zullen blijven, ook als de liefde uiteindelijk bekoelt. Mensen die nu uw leven binnenkomen, zullen waarschijnlijk op een of andere manier verbonden zijn met het patroon van uw toekomst en uw doorlopende groei en, ongeacht of uw betrokkenheid van emotionele, seksuele, intellectuele, materiële of spirituele aard is, de loop van uw leven zal er waarschijnlijk positief door worden beïnvloed.

Het zal vermoedelijk een bijzonder aangename tijd zijn waarin crises onwaarschijnlijk zijn omdat u innerlijk evenwichtig en verstandig bent. En mocht u met moeilijkheden te maken krijgen, dan zult u ze waarschijnlijk zelfverzekerd en met vertrouwen en een juist oordeel benaderen. Probeer uw voordeel te doen met de kansen die u op uw weg aantreft, in plaats van achterover te leunen en u prettig te voelen. Alle zaden die u nu zaait zullen waarschijnlijk later een goede oogst geven, en het loont de moeite om enthousiasme, optimisme en intuïtie te combineren met wat concreet praktisch werk om ervoor te zorgen dat deze tijd van zaaien en ontplooiing stevig wordt verankerd in de werkelijkheid. Nieuw vertrouwen dat in deze tijd ontstaat is waarschijnlijk niet gebaseerd op blind geloof of op toekomstig profijt, maar vermoedelijk stevig verankerd in het besef van uw eigen unieke identiteit en bestemming, en in het positief maar realistisch inschatten van uw krachten en zwakheden als individu. Daarom is uw oordeel naar alle waarschijnlijkheid verstandig en zal uw besef dat het leven in wezen goed is als een magneet de positieve dingen naar u toetrekken.

to top

Het kan niet op

Jupiter Vierkant Jupiter: Eind mei 2011 tot begin februari 2012

Het is waarschijnlijk een tijd waarin u zich onrustig voelt en de kriebels hebt, en waarin u zich bewust bent van alle mogelijkheden die u niet hebt ontwikkeld en de kansen die u voorbij hebt laten gaan. Al is dergelijke ontevredenheid noch negatief noch helemaal ongegrond, toch moet u in de komende weken zorgvuldig nagaan of het werkelijk nodig is om radicale veranderingen tot stand te brengen. Waarschijnlijk moet u opnieuw bezien hoe u omgaat met spirituele vraagstukken en met uw innerlijke wereld. Dit kan een ongebruikelijk soort spirituele of psychologische zoektocht inhouden. Al zit u misschien vol intuïtie en voorgevoelens over mogelijke oriëntaties in de toekomst, het is waarschijnlijk niet het moment om beslissingen te nemen en over te gaan tot actie. Het is een tijd waarin u uw standpunt kunt verbreden en het leven in een ander perspectief kunt bezien, en dat kan u helpen om te begrijpen op welke punten u zich te veel hebt geïdentificeerd met oude structuren of te gesloten was in uw manier van denken.

Hoeveel onrust u ook voelt, probeer om niet impulsief te handelen. U bent in een wisselvallige toestand, en al kunnen nieuwe ideeën en visies in u opkomen, voorlopig zal er waarschijnlijk niets zijn dat echt vaste vorm aanneemt. Ga na op welke vlakken u behoefte hebt aan een bredere horizon en betere mogelijkheden. Reizen zou momenteel goed voor u zijn, niet alleen voor het plezier, maar ook als een manier om een nieuwe kijk op mensen en het leven te krijgen. Het kan ook stimulerend blijken om kennis te maken met ideeën en onderwerpen die kunnen helpen om uw intellectuele en spirituele standpunten te verbreden. Waarschijnlijk hebt u genoeg van de bestaande toestand en voelt u zich belemmerd, zelfs als niemand u een strobreed in de weg legt. Dit komt misschien omdat er innerlijk iets ontgroeid is aan vroegere grenzen en u het gevoel geeft dat uw leven niet langer in zijn vertrouwde behuizing past. Het is een soort tussenperiode waarin u moet pauzeren en het gevoel serieus moet nemen dat er meer ongeschreven hoofdstukken wachten en meer paden zijn die verkend willen worden. De tijd om werkelijk tot actie over te gaan komt waarschijnlijk pas over een paar maanden. Maar u kunt de toekomst nu inzaaien, in uw geest en uw verbeelding, en u moet proberen u ervan bewust te zijn welk soort zaad u daarvoor gebruikt.

to top

Hoofdstuk III

to top

DE BELANGRIJKE TENDENSEN
IN ELKE DIMENSIE VAN HET LEVEN

Omdat de banen die de planeten aan de hemel beschrijven een complex en ingewikkeld patroon creëren, zullen niet alle elementen in uw horoscoop gelijktijdig en op hetzelfde ritme dansen. Er kunnen perioden zijn waarin de hoofdthema's van het jaar minder belangrijk lijken te worden omdat een bepaalde kwestie andere gevoelens, gedragspatronen en reacties op de voorgrond heeft gebracht. Deze tendensen en patronen zijn elk van kortere of langere duur en brengen daarom in de loop van het jaar variatie in uw ervaringen.

to top

1. De emotionele dimensie

Er kunnen in de loop van het jaar perioden zijn waarin dingen die te maken hebben met uw gevoelsleven op een bijzonder bevredigende manier op de voorgrond komen. Als uw hart gelukkig is worden andere, moeilijker kwesties, minder belangrijk. Dit is heel begrijpelijk, want als u zich emotioneel in vrede voelt, kunt u in uw aanpak van andere aangelegenheden blijk geven van meer openheid en zelfvertrouwen.

to top

Genieten van gezelschap

prog. Venus Sextiel Venus: Begin september 2011 tot eind april 2013

Dit is waarschijnlijk een tijd waarin u zich emotioneel diep tevreden voelt. U hebt een levensfase bereikt waarin u weet wat u waard bent en wat u hebt verwezenlijkt, en dit toegenomen besef van eigenwaarde kan u helpen om opener en grootmoediger met anderen om te gaan. Als gevolg daarvan zullen anderen u waarschijnlijk spontaan steunen en hun genegenheid tonen, en hebt u vermoedelijk de kans om veel oude conflicten te laten rusten en relaties te herstellen die in het verleden beschadigd werden. Ook kunnen er nieuwe relaties ontstaan die harmonie, plezier en gezelligheid in uw leven brengen. Het is dan waarschijnlijk ook een goede periode voor sociale contacten, voor aangename momenten met vrienden en familie, en om te genieten van natuurschoon.

Waarschijnlijk is het een tijd van productiviteit op het creatieve vlak. Uw innerlijke gemoedsrust en zelfvertrouwen kunnen u van veel oude onzekerheden en twijfel verlossen, en uw vertrouwen in het leven en uzelf vernieuwen. Met welke moeilijkheden u in het verleden ook werd geconfronteerd in uw gevoelsleven, in de komende maanden hebt u de kans om vrede te sluiten met uw eigen en andermans fouten en tekortkomingen, en om een nieuwe basis van vertrouwen en openheid te leggen voor al uw toekomstige ontmoetingen.

Er kunnen ook perioden zijn waarin emotionele problemen ontstaan en u doet er verstandig aan om daar zo eerlijk en grootmoedig mogelijk mee om te gaan.

to top

Treurige gedachten

Chiron Oppositie prog. Venus: Begin april 2009 tot eind januari 2012

Dezelfde thema's worden benadrukt door:

Chiron Driehoek Venus: Eind maart 2010 tot begin februari 2012

Veel oude wonden kunnen in deze periode genezen, vooral op het gebied van liefde en relaties. Als onderdeel van dit genezingsproces, kunt u geconfronteerd worden met iets wat u ongelukkig maakt. Het is echter evengoed mogelijk dat u humeurig of neerslachtig bent zonder enig aanwijsbare reden. Als u geen pijnlijke ervaringen hebt in contact met de buitenwereld kunt u zich emotioneel toch eenzaam, afgewezen of gekwetst voelen. Wat er momenteel ook gebeurt, probeer u net zo bewust te zijn van het proces dat zich innerlijk afspeelt als van wat er om u heen gebeurt. Uw liefdesidealen worden momenteel op de proef gesteld, en de aanleiding voor verandering kan worden gevormd door iets onrechtvaardigs of teleurstellends in een belangrijke relatie. Maar al zult u dit misschien een moeilijke tijd vinden, de innerlijke veranderingen zullen waarschijnlijk helend en constructief blijken. De realiteit van het leven en de begrenzingen van de menselijke aard kunnen botsen met een zeker romantisch idealisme. U wordt waarschijnlijk geconfronteerd met de fundamentele complexiteit van de menselijke natuur en de onvermijdelijke zwakke plekken in elke hechte band, en niet met andermans ongevoeligheid of bedoeling u pijn te doen. Als u in deze periode gekwetst wordt, kan het zijn dat er werkelijk geen andere optie is, gezien de betrokken persoonlijkheden. Het is erg belangrijk dat u probeert dit te onderkennen in plaats van anderen de schuld te geven of te verzinken in een poel van zelfminachting en zelfmedelijden. Al bent u er misschien in geslaagd om te doen alsof u de begrenzingen in de liefde accepteerde, diep innerlijk kunnen vroege ervaringen van pijn u heimelijk doen twijfelen aan uw kansen op persoonlijk geluk. Probeer te zien in welke opzichten dergelijke verwachtingen uit het verleden uw objectiviteit in het heden aantasten.

Deze periode stelt waarschijnlijk niet alleen de oorspronkelijkheid van uw waarden op de proef, maar ook de levensvatbaarheid van uw verwachtingen met betrekking tot relaties. Het zal vermoedelijk niet gemakkelijk zijn om uw besef van eigenwaarde te behouden terwijl u afstand moet doen van wat niet langer levensvatbaar of waardevol is in uw leven. Probeer vertrouwen in uzelf en uw liefdesidealen te houden, maar erken gelijktijdig dat iedereen op een of ander vlak gewond is, met inbegrip van uzelf. U voelt zich vermoedelijk nogal onaantrekkelijk op het moment en hebt waarschijnlijk niet veel energie en optimisme. Dit kan voor een deel verband houden met wat anderen u doen ervaren, omdat ze het waarschijnlijk moeilijk vinden om op u te reageren zoals u zou willen. Maar de overtuiging dat anderen u zullen laten vallen kan ertoe bijdragen dat ze u inderdaad laten vallen, omdat ze misschien het gevoel hebben dat ze het domweg niet goed kunnen doen en er genoeg van hebben om het te proberen. Probeer u bewust te zijn van een kritische, boze of verontwaardigde innerlijke houding die uw gevoelsleven kan kleuren, zelfs zonder oorzaak van buitenaf. Een dergelijke sfeer kan anderen ertoe aanzetten zich terug te trekken. Hetzelfde geldt voor de neiging om anderen kwalijk te nemen dat ze niet van u houden, terwijl u in feite niet genoeg van uzelf houdt.

U kunt in deze periode betrokken raken bij een nieuwe relatie. Als dat gebeurt, houd uw ogen dan goed open. Omdat u waarschijnlijk onzeker bent van uzelf en het gevoel hebt dat u tekortschiet, kunt u bijzonder gefascineerd worden door mensen die zelf verwond zijn en uw steun en zorg nodig hebben. Dergelijke mensen kunnen u het gevoel geven waardevol en nodig te zijn. Maar als uw zelfvertrouwen eenmaal is teruggekeerd, blijkt misschien dat u zich hebt ingezet voor iemand die een zware last blijkt te zijn omdat hij of zij uw doorlopende steun en toewijding nodig heeft. U kunt momenteel diep medeleven voelen voor pijn van anderen omdat u zo diep verbonden bent met uw eigen pijn. Dit kunt u op vruchtbare wijze kanaliseren door werk in de hulpverlening of op het vlak van genezen, als dat u ligt. Maar de rol van genezer is waarschijnlijk niet de meest aangewezen status om een nieuwe relatie te beginnen, omdat u uiteindelijk meer met een patiënt zult zitten dan met een partner. De ervaring van uw eigen pijn kan u helpen om het leven met meer objectiviteit en begrip te zien, waardoor u op een eerlijker en opener manier met anderen kunt omgaan. Als u momenteel niet teveel van anderen verwacht kunt u uw energie naar binnen richten, daar waar deze momenteel vermoedelijk op zijn plaats is.

to top

Emotionele teleurstellingen

Chiron Vierkant Maan: Eind april 2010 tot midden december 2012

Dit is een periode met een potentieel voor ontwikkeling en innerlijk sterker worden. Maar het proces dat zich voltrekt kan u de indruk geven kwetsbaar te zijn en u zult momenteel waarschijnlijk buitengewoon gevoelig zijn voor pijn en afwijzing, en als daar geen aanleiding voor is, zult u zich deze gevoelens misschien zelfs inbeelden. U kunt momenteel bijzonder overgevoelig zijn en verwacht misschien onbewust dat u afgewezen zult worden, ook als geliefden op elke mogelijke manier proberen u hun steun en waardering te tonen. Omdat wantrouwen en afwerend gedrag u er onwillekeurig toe kunnen brengen uit te halen naar degenen van wie u het gevoel hebt dat ze zich onverschillig of ongevoelig gedragen, kunt u hun uiteindelijk precies dát aandoen waarvan u ze beschuldigt. Op deze manier kunt u ten slotte de afwijzing bewerkstelligen waar u bang voor bent, omdat uw gevoelens waarschijnlijk verward zijn en uw perceptie van de beweegredenen en handelingen van anderen vertekent wordt door uw eigen angsten. Bovendien is dit vermoedelijk niet de eerste keer in uw leven dat u ongewild de pijn creëert die u probeert te vermijden. Het is mogelijk dat u emotionele afhankelijkheid associeert met pijn, hetgeen waarschijnlijk zijn oorsprong vindt in uw kindertijd, en dat deze vroegere ervaringen nu een subtiele invloed hebben op uw veronderstellingen en verwachtingen in hechte relaties.

Uw emotionele zekerheid is in ruime mate afhankelijk van een veilig en rustig thuis en gezinsleven, en het is op dit vlak dat u zich bedreigd, ondermijnd, geïsoleerd of bedrogen kunt voelen. Uw trots staat misschien ook op het spel, en waarschijnlijk bent u zich er scherp van bewust dat u momenteel net zo zwak of afhankelijk bent als anderen. Kortom, vermoedelijk voelt u zich onzeker en bent u prikkelbaar, en u hebt misschien behoorlijk met uzelf te doen. U kunt deze tijd echter gebruiken als een kans om te ontdekken op welke punten overmatige afhankelijkheid, bewust of onbewust, u ervan heeft weerhouden om te leren hoe u uzelf kunt "voeden" en bevestigen. Misschien hebt u van anderen verwacht dat ze u het gevoel van eigenwaarde zouden geven dat u zelf innerlijk moet ontdekken. Momenteel voelt u zich vermoedelijk alles behalve waardevol omdat anderen wellicht niet bereid zijn het spelletje mee te spelen. Als u probeert deze zelfbevestiging van ze los te krijgen door manipulerend gedrag, zult u vermoedelijk merken dat zoiets heel verkeerd kan uitpakken.

Momenteel interpreteert u de handelingen en woorden van anderen in het licht van uw eigen pijnlijke ervaringen in het verleden. Hierdoor kunt u volkomen verkeerd begrijpen wat anderen doen en waarom ze dat doen. Uiteindelijk kan dat ertoe leiden dat u hen kwetst en ze ervan beschuldigt u pijn te doen terwijl ze alleen maar proberen zichzelf te zijn. U kunt kritisch, veeleisend, geërgerd, boos en misschien zelfs regelrecht kinderachtig zijn. Er is echter innerlijk een genezingsproces gaande dat uw begrip voor uzelf en uw behoeften kan verbeteren, en u ook kan helpen verdraagzamer en begripvoller te zijn tegenover mensen die een ander temperament en een andere emotionele aard hebben dan u. Het zal emotioneel misschien geen gemakkelijke periode zijn, maar het kan een erg constructieve tijd zijn als u zich ervan kunt weerhouden om uw verbittering uit te leven op de mensen van wie u eigenlijk vindt dat ze meer van u zouden moeten houden dan u zelf doet.

to top

Een onberekenbare tijd

Uranus Conjunct prog. Maan: Begin oktober 2011 tot midden juni 2012

Dezelfde thema's worden benadrukt door:

Uranus Sextiel Maan: Begin april 2011 tot eind januari 2013

Uw leven kan in deze periode verstoord worden door emotionele spanningen, en het is misschien nodig dat u zich vrijvecht uit oude relatiepatronen. Frustratie binnen bestaande relaties, of een vaag voorgevoel van op handen zijnde explosies of onvoorspelbare omwentelingen, kan tot gevolg hebben dat u zich angstig en verontrust voelt. U bent misschien vertrouwd met dergelijke gevoelens van angst en dreigende veranderingen maar op het moment kunnen ze extra verontrustend zijn. Bepaalde gevoelspatronen, als een soort familie-erfenis die zich voor het eerst manifesteerde in uw kindertijd, worden nu waarschijnlijk op de proef gesteld. Waarschijnlijk bent u ontgroeid aan veel gewoontereacties die u lang voor vanzelfsprekend hebt gehouden, en wordt u zich nu bewust van nieuwe gevoelservaringen en een sterk verlangen naar meer vrijheid in uw expressie van emoties. In de loop der jaren hebt u misschien de neiging ontwikkeld om uw emotionele zekerheid afhankelijk te maken van het gevoel bij een gezin, familie of gemeenschap te behoren. Dit is misschien het gevolg van onzekerheid in uw prille jeugd, waardoor familiebanden en een veilige thuisomgeving van essentieel belang zijn geworden. Maar u bent misschien te afhankelijk van anderen voor uw gevoel van veiligheid. Nu moet u waarschijnlijk leren om innerlijk zekerheid te ontdekken, zodat u op een eerlijke en spontane manier kunt omgaan met de mensen van wie u houdt.

U kunt in deze periode te maken krijgen met een scheiding. Misschien bent u degene die daartoe het initiatief neemt, maar het kan u ook worden opgedrongen door een ander of door omstandigheden. Een dergelijke ervaring kan bijzonder verwarrend zijn omdat elke relatie die nu ten einde komt vermoedelijk een bron van emotionele zekerheid heeft gevormd. Het vooruitzicht om het zonder deze band te moeten stellen, kan tot veel angst en negatieve voorgevoelens leiden. Maar als iemand in deze periode uit uw leven verdwijnt door de beëindiging van een relatie, moet u proberen in gedachten te houden dat dit op het diepste niveau misschien nodig is voor uw ontwikkeling. Hoeveel pijn een dergelijke situatie u ook doet, u wordt er niet alleen toe uitgedaagd om emotioneel zelfstandiger te worden, maar ook om boven oude interactiepatronen met anderen uit te stijgen. Misschien wordt u niet met een overduidelijk ontwrichtende situatie geconfronteerd, maar ondergaat u psychisch een proces van emotionele scheiding dat in de allerdiepste betekenis analoog is met een kind dat zijn of haar moeder verlaat en alleen op pad gaat in de grote wereld. Een dergelijk nieuw begin zal vermoedelijk angst veroorzaken, ook als u het vooruitzicht van verandering als stimulerend en opwindend ervaart.

U kunt ook een nieuwe relatie beginnen die fascinerend, opwindend en vol toekomstmogelijkheden belooft te zijn. Al is het misschien goed om bij dergelijke nieuwe ontmoetingen gehoor te geven aan uw gevoelens, u moet niet uit het oog verliezen dat u verward kunt zijn omdat oude gevoelspatronen worden afgebroken en lang onderdrukte behoeften tot expressie beginnen te komen. Wat u nu voelt is misschien heel wat anders dan wat u over een half jaar zult voelen. Mensen die nu in uw leven komen zullen daar misschien maar kort blijven en de rol van katalysator vervullen waardoor verandering mogelijk wordt, maar op de lange termijn zullen ze misschien niet bij u passen. Probeer open te staan voor verandering, maar zorg dat u zich momenteel niet te veel bindt door beslissingen waarop u later niet kunt terugkomen. Waarschijnlijk is de meest productieve houding die u in deze onvoorspelbare tijd kunt aannemen er een van ontvankelijkheid voor het nieuwe individu dat uit uw binnenste tevoorschijn komt, en dat met een flinke dosis gezond verstand. Impulsiviteit en extreme stemmingswisselingen kunnen u enige tijd verwarren. Waarschijnlijk moet u daar in meegaan en gelijktijdig emotionele zelfbeheersing opbrengen en, niet te vergeten, beetje bij beetje ontdekken wie u werkelijk bent als gevoelig mens.

to top

2. De dimensie van de stoffelijke wereld

Aangelegenheden die te maken hebben met uw lichamelijke en materiële bestaan zijn ook van belang en sommige kunnen het komende jaar erg verrijkend blijken. U zult misschien de vruchten plukken van een lange periode van hard werken. Het is ook mogelijk dat nieuwe kansen, die uit het niets lijken te ontstaan, u het gevoel geven dat op het materiële vlak alles goed voor u uitpakt en dat u nu de mogelijkheid hebt om u te uiten op een manier die financieel en professioneel bevredigende en tastbare resultaten oplevert. Probeer deze kansen zo goed mogelijk te benutten, u zult zelf verbaasd zijn over wat u kunt bereiken.

to top

Nieuwe richtingen

Uranus Driehoek Midhemel: Eind maart 2010 tot begin januari 2012

In deze periode kunt u kansen krijgen om meer zelfstandigheid te vragen in uw beroepsleven, en uw doelstellingen zullen waarschijnlijk veranderen en een breder bereik krijgen. U hebt vermoedelijk behoefte aan meer vrijheid om uw leven te runnen in overeenstemming met uw eigen ritme en timing, maar ook aan meer betrokkenheid bij de wereld rond u. Idealen en spirituele overtuigingen worden waarschijnlijk belangrijker in deze periode en u probeert misschien om expressie te geven aan een aangeboren verlangen naar uitdagingen en inspanning zodat u de mogelijkheid krijgt om een positieve bijdrage te leveren aan de wereld waarin u leeft. U kunt onverwacht steun krijgen van mensen die u kort geleden hebt ontmoet en profijt trekken van contacten met een groep gelijkgestemde personen met wie u uw denkbeelden kunt delen. Probeer elke kans die zich voordoet te benutten, want u staat waarschijnlijk op het punt om een andere richting in te slaan, ook als dat geen verandering van baan inhoudt, en zoekt misschien ook betrokkenheid bij een bredere mensenkring. Daarom loont het de moeite om u bezig te houden met nieuwe denkbeelden en studievlakken, vooral als ze origineel en vooruitstrevend zijn.

Op een dieper niveau is dit een periode waarin u in psychologische zin "uit huis" gaat. Al hebt u uw milieu en familieachtergrond in letterlijke zin misschien al lang geleden achtergelaten, als volwassene draagt u onbewust misschien toch verwachtingen uit uw kindertijd met u mee die ook invloed hebben op de manier waarop u uw professionele doelstellingen en uw rol in de maatschappij bepaalt. In deze betekenis voelt u zich misschien nog niet vrij om degene te zijn die u bent. U bent misschien begrensd geweest door de noodzaak om aan verplichtingen te voldoen die u bij wijze van familie-erfenis werden opgelegd, maar nu kunt u uw recht om een individu te zijn doen gelden, zonder anderen van u te vervreemden of tegen u te keren. Innerlijk hebt u vermoedelijk meer zelfvertrouwen en bent u beter in staat om het recht op te eisen om in overeenstemming met uw eigen idealen en verlangens te leven. Dit betekent niet dat u de erfenis van het verleden verwerpt of de mensen die u hebben geholpen afwijst, maar het betekent dat u zich ervan bewust bent dat u uw toekomst in eigen handen hebt en dat uw maatschappelijke doelen werkelijk de uwe moeten zijn.

Het is echter ook mogelijk dat u het hoofd moet bieden aan wat minder aangename wereldse zaken. U kunt met problemen worden geconfronteerd die u doen twijfelen aan uw werk en uw plaats in de samenleving, en frustraties kunnen uw humeur tot het kookpunt brengen of u het gevoel geven over de gehele linie te hebben gefaald. Probeer uw geest te richten op wat u kunt leren van dergelijke situaties, want u hebt de mogelijkheid ze te veranderen in lessen die u sterker maken en die u later, als de tijd daar rijp voor is, kunnen helpen om te bereiken wat u wilt.

to top

Verijdelde doelen

Chiron Vierkant Midhemel: Begin mei 2009 tot begin december 2011

U wordt ertoe uitgedaagd te definiëren wie u bent in de samenleving. Aangezien dit een ontwikkelingsproces is, kunt u momenteel geconfronteerd worden met problemen op uw werk of met gezaghebbers. U hebt misschien de indruk dat anderen, of onrechtvaardige omstandigheden, uw doelstellingen dwarsbomen of ondermijnen, waardoor u zich kwaad en vernederd voelt. Soms lijkt het misschien of alle pogingen die u onderneemt om bij anderen erkenning te vinden voor uw behoefte aan emotionele betrokkenheid bij uw werk gedoemd zijn te mislukken. Hierdoor kunt u zich erg ontevreden voelen in uw werk, of de indruk hebben omsingeld te zijn door onrechtvaardige sociale of financiële factoren. Ook kunt u in conflict raken met een werkgever, of te maken krijgen met een pijnlijke afwijzing of kleinering die u erg onzeker maakt over uw aanvaardbaarheid in de ogen van anderen.

Al zijn dergelijke ervaringen niet prettig, u kunt ze omvormen tot een constructief leer- en veranderingsproces, als u bereid bent uw huidige doelstellingen aan een kritisch onderzoek te onderwerpen en u de vraag te stellen in hoeverre ze echt een afspiegeling vormen van degene die u werkelijk bent. Het beeld dat u anderen voorhoudt is misschien voornamelijk bedoeld om plezierig te zijn of is in de loop der jaren geleidelijk te star of kunstmatig geworden. Misschien moet u ook de onrechtvaardigheid en ongelijkheid in het leven met meer verdraagzaamheid leren bezien. Het is geen periode om de strijd aan te binden met gezaghebbers of om op een kwade of opstandige manier publiekelijk uw rechten op te eisen. Waarschijnlijk zou u zich uiteindelijk nog ellendiger voelen, omdat uw oordeelsvermogen en timing momenteel vermoedelijk niet erg logisch functioneren en u wellicht vol woede zit die zijn oorsprong in het verleden en niet in het heden vindt. Misschien moet u nagaan op welke manieren de verwachtingen die uit uw kindertijd stammen invloed hebben op uw huidige contact met anderen en op de maatschappelijke rol die u hebt gekozen. In deze tijd kunt u afstand doen van eigen of andermans ongezonde of onrealistische verwachtingen die ertoe hebben geleid dat u uw eigen diepere behoeften en aard ontrouw bent geweest. Vóór u ruzie ontketent, een actie begint of op uw werk de deur nijdig achter u dichtsmijt, moet u proberen te begrijpen welk innerlijk conflict wordt weerspiegeld in de uiterlijke omstandigheden waarmee u nu wordt geconfronteerd.

to top

Toekomstvragen

Jupiter Vierkant Saturnus: Begin mei 2011 tot eind mei 2011

Gedachten over sterfelijkheid en gevoelens over de treurige kanten van het leven zullen u momenteel waarschijnlijk vaak gezelschap houden, en vermoedelijk schommelt u heen en weer tussen het gevoel dat de toekomst zich opent en de indruk dat hij versperd wordt. U kunt geconfronteerd worden met een depressieve stemming die uw energie ondermijnt, waardoor u zich vermoeid, ziek en ongelukkig voelt. Maar u beseft misschien ook dat een zekere angst om de controle te verliezen ertoe heeft geleid dat u uw emoties hebt opgepot, en dat onder uw neerslachtigheid hevige woede en ergernis sluimeren. Het is waarschijnlijk nooit gemakkelijk voor u geweest om uw aangeboren optimisme en enthousiasme te verzoenen met afwerend emotioneel terugtrekken als gevolg van pijnlijke ervaringen, en dit conflict kan ertoe hebben bijgedragen dat u in verschillende perioden van uw leven zowel onbezonnen als overdreven voorzichtig bent geweest. U probeert nu waarschijnlijk om tot een vergelijk te komen met de kloof tussen uw vertrouwen in de goedheid van het leven en uw besef van de begrenzingen van het leven, en af en toe voelt u zich waarschijnlijk diep ontmoedigd, neerslachtig of verbitterd over overtuigingen en idealen die u ooit hooghield. Probeer voor elke beslissing ruim de tijd te nemen, aangezien u door uw wisselvallige humeur het ene moment overmatig optimistisch en het volgende overdreven pessimistisch kunt zijn. Er wachten u waarschijnlijk veel mogelijkheden, maar onrealistische verwachtingen of besluiteloosheid kunnen u uitputten. Het is ook mogelijk dat u domweg vol moet houden, ook als een verbitterde innerlijke stem u vertelt er het bijltje bij neer te gooien. U zult in deze periode waarschijnlijk belangrijke beslissingen moeten nemen, met name in verband met uw beroepsleven of met een gezinssituatie die u belemmerend of begrenzend vindt, en u zult dergelijke besluitvorming vermoedelijk niet gemakkelijk vinden.

Al lijkt het misschien of anderen verantwoordelijk zijn voor de gevoelens van gekwetstheid of belemmering die u momenteel ervaart, u zult waarschijnlijk ontdekken dat u in feite degene bent die er heimelijk voor heeft gezorgd dat u niet gekwetst kon worden door een starre of afwerende houding aan te nemen. Verlies, scheiding of problemen in uw financiën of beroep, kunnen de aanleiding vormen tot het verwerven van diep inzicht. Probeer na te gaan of u al dan niet hebt bijgedragen tot de huidige crisis of veel negatiever dan nodig is reageert op problemen. Diep innerlijk wordt er momenteel iets in u bevrijd. Waarschijnlijk bent u zich te veel bewust van uw tekortkomingen en beperkingen, en hebt u zich veel emotionele en creatieve uitlaatkleppen ontzegd uit angst voor falen of afwijzing. U bent nu vermoedelijk in staat te zien waar deze remmingen liggen. U groeit uit de structuren, innerlijk en in de buitenwereld, die u zelf hebt opgebouwd ter wille van de zekerheid en om sociaal geaccepteerd te worden. Misschien moet u zich op een nieuw soort werk oriënteren, of een nieuwe relatie zoeken, maar dergelijke veranderingen, als ze werkelijk nodig zijn, moeten zorgvuldig en verstandig tot stand komen, niet impulsief uit frustratie of woede. Probeer om niet toe te geven aan uw ongeduld, u hebt meer aan rustig nadenken en aan besef van uw eigen bijdrage aan de huidige impasse. Het kan een buitengewoon vruchtbare tijd zijn, als u het evenwicht weet te bewaren tussen een realistische kijk op uw grenzen, behoeften en capaciteiten, en een groeiend besef dat het leven veel mogelijkheden biedt die u tot nu toe ontzegd werden, maar waar u nu dringend gehoor aan wilt geven.

to top

3. De mentale dimensie

In verschillende perioden van het komende jaar kan veel van uw energie in beslag worden genomen door uw geestelijke ontwikkeling en het verwerven van nieuwe vaardigheden. Het leven van de geest is even belangrijk als het leven van het hart en dat van de bankrekening, en deze tijd kan erg belangrijk blijken voor het verbeteren van uw kennisniveau en het gebruik van uw gaven. Probeer elke gelegenheid te benutten om u bezig te houden met nieuwe studiegebieden en interessesferen, en als u de kans krijgt om nuttige vaardigheden van praktische aard te leren, gebruik ook dan uw tijd zo goed mogelijk. Dergelijke kansen liggen niet altijd voor het oprapen en u zult zich er waarschijnlijk over verbazen hoe het leven zich kan ontplooien door verandering en verbreding van uw levensvisie.

to top

Verse inspiratie

Uranus Driehoek Mercurius: Begin juni 2010 tot eind maart 2012

Dezelfde thema's worden benadrukt door:

prog. Mercurius Sextiel Uranus: Midden september 2009 tot begin juni 2011

Uw geest wordt op het moment waarschijnlijk erg gestimuleerd en u voelt zich misschien aangetrokken tot nieuwe onderwerpen, nieuwe studies en een volkomen nieuwe kijk op het leven. Oude gewoontes die u door de jaren heen hebt meegezeuld als overtollige bagage kunnen een revisie ondergaan of worden losgelaten, en u voelt zich misschien aangetrokken tot ongebruikelijke onderwerpen of tot de zogeheten "New Age" waardoor u een volkomen andere kijk krijgt op de menselijke natuur, de samenleving, de wereld en uzelf. U bent waarschijnlijk vlugger van begrip en scherpzinniger dan anders, en u hebt vermoedelijk een overzichtelijk beeld en ziet het verband tussen dingen. U bent op het moment in staat tot universeel en veelzijdig denken, en u merkt waarschijnlijk dat u diep en oprecht tolerant bent voor de meningen en standpunten van anderen omdat u er de gemeenschappelijke basis van ziet. Ruimdenkendheid, verdraagzaamheid, inspiratie en bereidheid om vruchtbare nieuwe interessesferen te verkennen vormen waarschijnlijk de positiefste aspecten van deze tijd.

In deze periode kunt u er profijt van hebben om uit te zoeken hoe u uw dagelijks gebruik van tijd en energie kunt herstructureren en nieuwe vaardigheden kunt ontwikkelen die uw relatie tot uw lichaam en omgeving verbeteren. Wát u vroeger ook geloofde, uw wereldbeeld zal nu vermoedelijk veranderen, maar niet op een starre of fanatieke manier waardoor u zich gevangen of verscheurd voelt. De huidige bewustwording is vermoedelijk harmonieus en constructief, en u bent waarschijnlijk in staat om een nieuw beeld van het leven en de toekomst op te bouwen, en toch de waarden en opvattingen te behouden die in de loop der jaren hebben bewezen goed te zijn. Al getuigt uw denken op het moment waarschijnlijk van inspiratie en originaliteit, u bent niet zonderling of onbuigzaam in uw standpunten, en daarom zult u vermoedelijk veel nieuwe contacten leggen die het mogelijk maken om de thema's die u interesseren op prettige wijze met anderen te delen en bespreken. Neem uw huidige interesses en inspiratie serieus, want er is bijzonder creatieve energie in u actief, en elke poging om daar gebruik van te maken zal uw leven in belangrijke mate ten goede komen.

Het is mogelijk dat u in deze tijd ook met een paar problemen wordt geconfronteerd, vooral in samenhang met uw communicatie met anderen en met uw mentale houding in algemene zin. Als u merkt dat u buitengewoon negatief, kritisch of neerslachtig bent, probeer dan om erachter te komen wat u werkelijk dwars zit in plaats van af te reageren op anderen of ongewild materiële problemen te veroorzaken omdat u zich niet bewust bent van uw negatieve houding.

to top

Drukkende gedachten

prog. Mercurius Vierkant Saturnus: Eind september 2009 tot midden juni 2011

Dezelfde thema's worden benadrukt door:

Saturnus Conjunct prog. Mercurius: Midden november 2011 tot begin oktober 2012

U kunt een periode van bezinning en ernst doormaken waarin uw gedachten diepgaand en drukkend zijn, en u met irritante problemen in de buitenwereld wordt geconfronteerd. Problemen met uw financiën of gezondheid kunnen u zorgen baren of de communicatie met een van uw naasten kan verstoord zijn. Misschien voelt u zich ook gewoon te zwaar beladen, vermoeid, cynisch of geneigd anderen te wantrouwen. Maar ondanks het feit dat u waarschijnlijk problemen van een of andere aard zult ontmoeten, hoeft het geen destructieve periode te zijn. Op een dieper niveau hebt u de mogelijkheid om veel gebieden te ontdekken waarin oude denkpatronen en afweermechanismen een rem hebben gezet op uw vermogen vrijelijk met anderen om te gaan en ontvankelijk te blijven voor nieuwe ideeën. Uw mentale houding is aan het veranderen, en op het moment lijkt er een conflict te bestaan tussen uw intenser wordende indrukken en starre innerlijke structuren die weerspiegeld worden in structuren van uw uiterlijke leven. Als de uiterlijke structuren worden bedreigd, is het misschien zo dat de innerlijke structuren hun "uiterste verkoopdatum" voorbij zijn.

Op het moment voelt u zich misschien eenzaam en onbegrepen, en u bent misschien geneigd uiterst kritisch te zijn tegenover uw naasten. Dergelijke gevoelens zijn waarschijnlijk niet nieuw voor u, net zo min als de ernstige levensvisie die u momenteel waarschijnlijk huldigt. U kunt geconfronteerd worden met een of andere breuk en moet misschien een hoofdstuk uit uw leven vaarwel zeggen. Dergelijke gebeurtenissen, zelfs als ze van voorbijgaande aard zijn, kunnen u het gevoel geven tekort te schieten in uw geestelijke en lichamelijke evenwichtigheid en welzijn, en dergelijke gevoelens kunnen wortelen in ervaringen van pijn, ontbering of isolement in uw vroege jeugd. Momenteel lopen heden en verleden dooreen. Als u eerlijk bent, moet u waarschijnlijk erkennen dat wat u nu voelt niet nieuw is. Het is niet voor het eerst dat u hier doorheen moet, en dat kan de reden zijn voor de uitzonderlijk negatieve instelling die u in deze tijd hebt. Het is een periode voor diep nadenken en introspectie, en voor concentratie op moeilijke of complexe situaties of taken die verlangen dat u zich terugtrekt uit de buitenwereld. Probeer om eventuele depressieve gevoelens niet te bevechten, maar onderzoek ze daarentegen. Doe uw best om niet in zelfbeklag te vervallen. Zelfmedelijden zal u niet helpen om problemen in de buitenwereld op te lossen en kan een rem betekenen op uw vermogen om het belang te zien van het innerlijke proces dat zich voltrekt. U bent in de gelegenheid om te onderkennen dat u zich op bepaalde levensvlakken onbewust tegen het leven hebt verdedigd en u hebt afgesloten voor communicatie met anderen. Alleen door zulke innerlijke remmingen onder ogen te zien, kunt u de deur openen naar een vrijere en spontanere manier van leven.

to top

Te veel gedachten

Jupiter Vierkant Mercurius: Begin juni 2011 tot midden februari 2012

Dezelfde thema's worden benadrukt door:

Jupiter Oppositie prog. Mercurius: Begin mei 2011 tot eind mei 2011

Uw geest zoekt momenteel waarschijnlijk nieuwe uitdagingen en nieuwe mogelijkheden, en daardoor kunt u mentaal onoplettend en rusteloos zijn, concentratieproblemen hebben en geneigd zijn met spannende nieuwe ideeën te komen die u een uur later bent vergeten omdat er nog grootsere plannen voor in de plaats zijn gekomen. In deze periode kunt u uw intellectuele horizon verbreden en nieuwe onderwerpen en studiegebieden verkennen. Maar omdat u waarschijnlijk geen zin hebt om al te veel aandacht te besteden aan de kleine details, is het geen bijzonder goede tijd om aan projecten of zakelijke ondernemingen te werken die nauwkeurigheid en concentratie vergen. Belastingformulieren invullen is waarschijnlijk geen geschikte activiteit voor deze periode. Kies voor de grote lijnen, op gebieden waar uw interesses er niet van te lijden zullen hebben als u een belangrijk detail over het hoofd ziet of onzorgvuldig plant. Er zijn momenteel veel positieve elementen actief in uw leven omdat u waarschijnlijk openstaat voor nieuwe en grootse ideeën, en u er vermoedelijk grote behoefte aan hebt om de wereld te verkennen, letterlijk of intellectueel. Dit kan u verlossen van eentonige routine en overjarige opvattingen, en u verse creatieve inspiratie geven. Maar u moet ook realistisch zijn over uw capaciteiten, en geduld en concentratie vallen daar momenteel waarschijnlijk niet onder. In feite hebben ze dat waarschijnlijk nooit gedaan, omdat u een rusteloze en onderzoekende geest hebt die vermoedelijk het geschiktst is om grote verbanden te leggen en vooruitstrevende en geïnspireerde ideeën te ontwikkelen waarvoor anderen de gedetailleerde back-up kunnen leveren. U zult momenteel waarschijnlijk erg uw best moeten doen om uw beide benen stevig op de grond te houden.

Uw geest is misschien bezig met de vraag hoe u uw praktische kennis en vaardigheden kunt veranderen of verbeteren, en u kunt er profijt van hebben om nieuwe interesses en activiteiten te ontwikkelen in overeenstemming met deze lijnen. Reizen is misschien ook precies wat u nodig hebt in deze tijd, vooral als dat inhoudt dat u een nieuwe taal leert of kennis maakt met andere gewoonten en overtuigingen die uw geest openstellen voor andere levensopvattingen. Maar wees voorzichtig in uw financiële zaken, evenals in uw beoordeling van anderen. U hebt momenteel misschien niet goed in de gaten waar u mee bezig bent en kunt belangrijke feiten en gevoelens overdrijven of domweg negeren, waardoor later moeilijkheden kunnen ontstaan. Het is belangrijk dat u geen geld of gevoelens op het spel zet. U zou momenteel waarschijnlijk op het verkeerde paard wedden of u verkijken op uw eigen of andermans onfeilbaarheid. In elke speculatieve aangelegenheid moet u rustig en voorzichtig te werk gaan of, wat nog beter is, helemaal niets ondernemen. Het is een vruchtbare en creatieve tijd voor ideeën en onderzoek, zowel door reizen als studie. Maak daar zo goed mogelijk gebruik van door te werken binnen de grenzen van het soort energie waarover u beschikt, en blijf op afstand van goudzoekerij die u uiteindelijk veel duurder komt te staan dan u denkt.

to top

4. De spirituele dimensie

Het is de spirituele dimensie van uw leven die betekenis geeft aan alle uitdagingen en veranderingen waarmee u op het emotionele, materiële of intellectuele vlak geconfronteerd kunt worden, en ook op het spirituele vlak kunt u te maken krijgen met belangrijke veranderingen in visie en houding. Dergelijke veranderingen kunnen erg subtiel zijn en dringen misschien maar langzaam tot uw bewustzijn door, maar ze kunnen van diepe invloed zijn op de manier waarop u het komende jaar beleeft, en interpreteert wat u overkomt. Het is echter mogelijk dat u met bepaalde problemen wordt geconfronteerd. U kunt tijden van twijfel en desillusie kennen waarin u zich afvraagt of de dingen waar u in gelooft werkelijk uw energie en vertrouwen waard zijn. Dergelijke perioden van spirituele neerslachtigheid kunnen op de lange termijn echter vruchtbaar blijken omdat ze u bewust kunnen maken van onrealistische verwachtingen of van een te starre levensvisie of spirituele zienswijze. Als u nadenkt over wat er gebeurt in plaats van er verbitterd over te zijn, kunnen dergelijke "proefperioden" u uiteindelijk helpen om blijvend vertrouwen in uzelf en in het leven te vinden.

to top

Matglas

Jupiter Oppositie Neptunus: Begin juli 2011 tot midden maart 2012

Het is waarschijnlijk een tijd van betovering en verheven idealisme, en uw gedachten en gevoelens zijn vermoedelijk vaak van geëxalteerde en transcendente aard. Het welzijn van de mens houdt u misschien erg bezig en u bent waarschijnlijk bijzonder gevoelig voor mensen die lijden of ongelukkig zijn, en uw eigen welzijn en belangen tellen momenteel vermoedelijk minder. Het is een tegenstrijdige tijd waarin uw hart en geest waarschijnlijk openstaan voor veel verborgen dimensies van het leven. Maar u kunt ook buitengewoon goedgelovig zijn en gemakkelijk misbruikt worden. U bent misschien ook niet erg realistisch wat betreft uw "geluk", en kunt geneigd zijn middelen op het spel te zetten die u zich niet kunt permitteren te verliezen. U hebt altijd intuïtief aangevoeld dat u uw vertrouwen in het onzichtbare kon stellen, en dat heeft u de ene keer waarschijnlijk diensten bewezen en de andere keer problemen bezorgd. Uw aangeboren idealisme, ook als dat verhuld werd door een meer nuchtere houding, is een waardevolle eigenschap die zonder twijfel rechtvaardiging heeft gevonden, in elk geval af en toe. Maar momenteel moet u bijzonder voorzichtig zijn met waar u mee bezig bent, en met wie. Uw idealen zullen u niet beschermen tegen misplaatst vertrouwen of teleurstelling in uzelf. De scheidslijn tussen een gevoel van verbondenheid met een hogere of spirituele bron en de indruk niet gebonden te zijn aan de regels en vereisten van het leven is in feite maar een erg dunne lijn, en op het moment let u er misschien niet genoeg op waar u deze trekt.

U moet waarschijnlijk bijzonder voorzichtig zijn in alles wat samenhangt met uw religieuze en spirituele idealen. U bent momenteel misschien op zoek naar een verlosser of redder, en uw onderscheidingsvermogen functioneert vermoedelijk niet echt goed. Omdat u zich momenteel waarschijnlijk erg idealistisch voelt, kunt u volmaaktheid of verlossing zoeken via tussenkomst van iemand anders of in een kans die de indruk wekt al uw materiële problemen te kunnen oplossen. Als u de verantwoordelijkheid voor uw eigen leven op deze manier weggeeft, kunt u zich blootstellen aan grote teleurstellingen en desillusie later. De idealen die u nu omhelst, en het diepe besef van verbondenheid met het leven dat u waarschijnlijk ervaart, zijn belangrijk en waardevol, en het gevoel van eenheid met uw medemensen kan tot de vruchtbaarste aspecten van deze tijd behoren. Maar u staat misschien niet met beide benen op de grond, en u moet misschien leren er tenminste één op de grond te houden zodat u uzelf teleurstellingen en verlies op een later tijdstip kunt besparen. Er bestaat niet zoiets als een gratis middagmaal, maar momenteel verwacht u dat misschien wel, en een gratis avondmaaltijd op de koop toe. Probeer realistisch te zijn over uzelf en de mensen die u ontmoet, voorkom bedrog (dat u waarschijnlijk in grote problemen zou brengen) en gok niet, emotioneel of materieel, met wat u zich niet kunt veroorloven te verliezen.

to top

Richting verliezen

Neptunus Vierkant Midhemel: Begin maart 2010 tot eind december 2012

Het is waarschijnlijk geen goede periode om belangrijke beslissingen te nemen die te maken hebben met uw levensoriëntatie of vooruitgang in uw werk. U bent vermoedelijk verward over de richting die u volgt en de rol die u geacht wordt te spelen in de samenleving, en u kunt fantasie voor werkelijkheid nemen en uw werkelijke vermogens en grenzen overschatten of onderschatten. Misschien wordt het beeld van gevoeligheid en toewijding dat u probeert op te houden in de buitenwereld niet op de juiste manier tot expressie gebracht, of blijkt het te begrensd in de manier waarop u het naleeft. U verandert op het moment, en dat kan vereisen dat u nieuwe mogelijkheden zoekt om vervulling te vinden in uw werk. Maar u wilt deze behoefte aan verandering misschien niet onderkennen omdat het bepaalde offers kan verlangen. Bovendien is het momenteel niet uw verstandelijk ego dat de dienst uitmaakt. Omstandigheden van onvoorspelbare en ongebruikelijke aard kunnen een belemmering vormen voor zorgvuldig opgebouwde plannen, en onbewust kunt u ook uzelf saboteren door de verkeerde beslissingen te nemen of betrokken te raken bij de verkeerde mensen. Rusteloosheid en ergernis omdat u de situatie niet volledig meester bent, kunnen tot gevolg hebben dat u zich terugtrekt in fantasieën over hoe u zou willen dat de dingen waren. Hierdoor kunt u onrealistisch zijn en problemen veroorzaken in uw betrekkingen met mensen met gezag, omdat u te vlug te veel verwacht. Daarom doet u er waarschijnlijk verstandig aan om juist in deze periode geen belangrijke beslissingen te nemen. Als veranderingen onvermijdelijk zijn door externe omstandigheden, probeer dan om niet impulsief te reageren en om gevoelens van woede of zelfmedelijden onder controle te houden. En zorg er bovenal voor dat u niet betrokken raakt bij intriges of oneerlijke plannen om uw positie te verbeteren.

Op een dieper niveau wordt u ertoe uitgedaagd om het verleden los te laten. Veel aspecten van het beeld dat u op anderen projecteert wortelen waarschijnlijk in verwachtingen en veronderstellingen uit uw familieachtergrond, en u probeert misschien zonder het te beseffen om de hoop en dromen van anderen te vervullen in plaats van uw eigen talenten en aspiraties. In dit stadium van uw leven laat u deze patronen achter, maar als uw familie zich veel opofferingen heeft getroost om u in staat te stellen degene te worden die u bent, kunt u zich daar schuldig over voelen. Het kan pijn doen om een rol los te laten die uw familie voor u heeft gekozen, en u kunt zich daar erg eenzaam en geïsoleerd door voelen, vooral als u zich niet helemaal bewust bent van wat er gebeurt. Ook kunt u op een diep onbewust niveau uw verleden op het heden projecteren en mensen met gezag zien als ouderfiguren die uw pogingen om een onafhankelijke richting te kiezen tegenwerken of ondermijnen. Hierdoor kunt u ontwijkend en gereserveerd reageren en u uiterst onveilig en onzeker voelen. Probeer u bewust te zijn van deze patronen die momenteel actief zijn. Hoe meer duidelijkheid u hebt over de diepere gevoelskwesties die achter uw huidige verwarring schuilgaan, hoe beter u in staat zult zijn om duidelijk te zien welke veranderingen nodig zijn en welke keuzes tot de juiste koers in de toekomst kunnen leiden.

to top

5. De dimensie van het innerlijke Zelf

De ontwikkeling van het Zelf, dat de basis vormt voor alles wat ons in het leven overkomt, gaat dieper en is onpeilbaarder dan gebeurtenissen die zich op de andere levensvlakken voordoen. Hier schuilt de werkelijke kern van het mysterie lotsbestemming, want in het individu is er innerlijk echt een bestemming actief. Astrologische configuraties geven voor een bepaald moment in de tijd alleen de mogelijkheden aan van dit verborgen ontwikkelingspatroon. Misschien vangt u niet meer dan af en toe een vage glimp op van dit innerlijke patroon, door het besef dat een bepaalde ervaring, al is hij pijnlijk, van essentieel belang is. Waarschijnlijk beseft u soms ook dat wat er innerlijk en om u heen gebeurt een bepaald doel dient, ook als u dit besef niet verstandelijk kunt staven. Door bepaalde gevoelens en situaties kunt u groeien en een sterke band met de innerlijke wereld tot stand brengen, ook als u verdriet hebt of op het materiële vlak moeilijkheden ontmoet. Dit soort verbondenheid is echter afhankelijk van de mate waarin u bereid bent om innerlijk naar uw diepere levenspatroon te kijken, ongeacht hoe u zich op dat moment voelt of wie dat gevoel in u oproept.

to top

De strekking van het verhaal

Pluto Driehoek Pluto: Eind februari 2010 tot eind december 2012

In deze tijd zult u waarschijnlijk subtiel maar overtuigend beseffen dat uw leven een hoger doel of een "bestemming" heeft. Uw houding tegenover huwelijk en relaties kan diep worden beïnvloed door een besef van onvermijdelijkheid of het gevoel dat iets anders dan uw bewuste ego de gebeurtenissen voorzichtig naar een bepaald doel leidt. Ongeacht of externe omstandigheden de aanleiding vormen tot dergelijke veranderende gewaarwordingen, zult u vermoedelijk veel tijd besteden aan nadenken over de raadsels van het leven en met proberen om meer inzicht te krijgen in de complexiteit van de menselijke natuur.

Maar al zullen waarschijnlijk veranderingen ontstaan in uw eigen wereldbeeld en levenshouding, u wordt ook geconfronteerd met een verandering die voor veel mensen van uw leeftijdsgroep geldt. Bepaalde waarden die u gemeenschappelijk hebt met anderen van uw generatie kunnen nieuwe betekenis en vorm aannemen en meer de nadruk krijgen in uw leven. Dit komt gedeeltelijk omdat u een leeftijd hebt bereikt waarop uw levensvisie zich verdiept en rijper wordt, en gedeeltelijk omdat de gemeenschap, net als het individu, op bepaalde tijdsgewrichten geestelijk verandert. Al zult u er misschien niet langdurig bij stilstaan, uw besef van zelfbehoud is net als bij anderen van uw leeftijdsgroep gebaseerd op een harmonische relatie met de natuur en een ordelijk leven dat de materiële omgeving respecteert. Deze "overlevingsmoraal" zal waarschijnlijk zelden, of nooit, volledig worden gemobiliseerd, behoudens in crisissituaties waarin u moet vechten voor materieel of psychisch zelfbehoud. Maar op het moment kunnen omstandigheden in de bredere wereld een dergelijk crisispunt vormen en u en vele anderen ertoe brengen om dieper na te denken over wat het belangrijkst voor u is wat betreft uw vermogen om u te handhaven en het leven het hoofd te bieden, en over uw capaciteit om nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen die u helpen om uw waarden op een creatieve manier tot expressie te brengen.

to top

Herhaling van het verleden

Chiron Conjunct Chiron: Begin april 2010 tot midden februari 2013

In deze tijd hebt u de gelegenheid om veel moeilijke ervaringen uit eerdere levensfasen achter u te laten. Momenteel wordt u vermoedelijk geplaagd door echo's uit het verleden, met name gebeurtenissen en ervaringen die u verdriet en pijn hebben gedaan of u het gevoel hebben gegeven machteloos te staan tegenover de onrechtvaardigheid van het leven. Het zal emotioneel waarschijnlijk geen gemakkelijke periode zijn. U verliest misschien uw gevoel van eigenwaarde of bent u pijnlijk bewust van de problemen die u vaak hebt gehad om de buitenwereld zelfverzekerd tegemoet te treden. Waarschijnlijk dient een voorval of situatie in het heden als aanleiding voor het feit dat pijn uit het verleden naar boven komt. Gevoelens van woedende teleurstelling kunnen bijzonder sterk zijn omdat veel wrok en verbittering uit het verleden uw huidige leven kunnen doordringen. Op een dieper niveau hebt u een kans om oude wonden, die misschien onzichtbaar waren maar nooit goed zijn genezen, onder ogen te zien en zo te verwerken. Maar eerst zult u moeten ontdekken wat deze wonden zijn. Het feit dat u zich er niet van bewust was, kan de reden zijn waarom pijnlijke situaties in het heden zo'n sterk effect op u hebben. Probeer om in plaats van te reageren met woede, verbittering of zelfmedelijden, te kijken naar vergelijkbare ervaringen in het verleden. Misschien moet u een lang pad terug volgen naar uw kinderjaren, waarin zich gebeurtenissen kunnen hebben voorgedaan die u blijvend het gevoel hebben gegeven tekort te schieten of schuldig te zijn.

Momenteel bent u bezig een belangrijke levenscyclus af te ronden, al bent u zich daarvan misschien niet bewust. Iedereen raakt op een of andere manier verwond door de fundamentele onrechtvaardigheid van het leven. Dergelijke pijn ligt gewoonlijk onder de bewustzijnsdrempel en wordt alleen geactiveerd als een vergelijkbare situatie zich herhaalt. Maar dergelijke pijn kan ons diep raken en ertoe leiden dat we ons onwillekeurig afwerend gaan opstellen en ons op een bepaalde manier afsluiten van het leven. Dit kan momenteel voor u het geval zijn. Confrontatie op jonge leeftijd met menselijk falen en lijden heeft u ertoe aangezet u te beschermen, zodat u zich nooit meer zo kwetsbaar zou hoeven voelen. Door dergelijke afweer hebt u zich misschien afgesloten voor het leven. Nu hebt u de kans om de deur te openen en u vrijer en directer te uiten. Ontdekken dat men kan genezen door pijn is een proces dat veel zelfbewustzijn en eerlijkheid tegenover zichzelf vereist, maar als u zich daarmee wapent, kunt u dat wat aanvankelijk een ongelukkige situatie lijkt, veranderen in een situatie die u helpt om u te ontwikkelen tot iemand met meer zelfvertrouwen en begrip.

Een filosofische houding kan momenteel erg zinvol zijn. Een dergelijke houding betekent niet dat u hard bent, maar dat u bereid bent voorbij persoonlijke verliezen of wrok te kijken naar een universeler patroon dat actief is in het leven. Door dergelijke objectiviteit kunt u beseffen dat er in het leven veel dingen zijn waar de individuele mens niets aan kan doen. Dergelijke omstandigheden liggen buiten onze macht, al vallen onze reacties daarop onder onze vrije keuze. Een filosofische houding is echter ook niet hetzelfde als gelatenheid, maar omvat de bereidheid te erkennen dat het menselijk ego niet de sterkste macht is in het leven. Het is aan u of u uw huidige omstandigheden omvormt tot een mogelijkheid tot diepere spirituele of psychologische analyse. Maar het is een uitstekende tijd om dergelijke vlakken te onderzoeken, zodat u meer begrip krijgt voor uzelf en duidelijker kunt bepalen waar u werkelijk in gelooft. Als u het gevoel hebt dat u hulp nodig hebt om begrip te krijgen van uw eigen complexiteit, aarzel dan niet die te zoeken. Trots, vooral van het stijfkoppige soort, is momenteel waarschijnlijk geen eigenschap waar u veel aan hebt, en u moet in gedachten houden dat anderen zich aan dezelfde vuren hebben gebrand als u. Als u in deze kritieke tijd bereid bent tot introspectie, kunt u ontdekken dat onder de oppervlakte van de huidige gebeurtenissen een proces van bevrijding en genezing gaande is.

to top

Pas op: explosiegevaar

Chiron Oppositie Pluto: Midden april 2011 tot eind februari 2013

Dezelfde thema's worden benadrukt door:

Pluto Sextiel Chiron: Begin januari 2010 tot eind oktober 2012

Het is waarschijnlijk een bewogen tijd. U kunt sterke emoties ervaren die een bedreiging lijken te vormen voor uw zelfbeeld, levensvisie en bepaalde structuren waarop u uw zekerheid hebt gebouwd. Omstandigheden van onvoorspelbare en misschien pijnlijke aard kunnen deze gevoelens activeren. Maar uw gevoelens zijn misschien buiten proportie ten aanzien van de gebeurtenis, en onthullen diepere dimensies van uw innerlijke wereld die u in het verleden waarschijnlijk niet onder ogen hebt willen zien. Momenteel wordt uw elementaire overlevingsinstinct geactiveerd, en daardoor kunt u op druk of teleurstelling van buitenaf reageren alsof u verwikkeld bent in een strijd op leven en dood. Als u zich laat overweldigen door dergelijke gevoelens zult u waarschijnlijk proberen macht uit te oefenen over anderen om uzelf te beschermen, of u kunt verzinken in een sombere stemming van apathie en martelaarschap. Geen van beide reacties zal u momenteel veel diensten bewijzen. U kunt in deze periode verborgen bronnen van kracht en volharding ontdekken, evenals diep inzicht in uw diepere aard. Het leven zal waarschijnlijk uw vroegere overtuigingen op de proef stellen en van u eisen dat u een onderzoekende blik werpt op de verborgen emoties en "geheime dagboeken" in uw hechte relaties. U zult er waarschijnlijk niets bij winnen om op anderen te reageren alsof ze proberen u neer te schieten. Kort geleden ontwaakt overlevingsinstinct moet in dienst worden gesteld voor uw eigen welzijn en zelfbegrip, in plaats van gebruikt te worden om anderen in uw macht te krijgen of strijd te ontketenen.

Het zal misschien een hele kunst zijn om standvastig te blijven zonder de rol van agressor te spelen. Als u als eerste slaat, of wraak neemt, kunt u krachtige tegenwerking oproepen die u het gevoel geeft vernederd en verslagen te worden. Probeer objectief te zijn en een perspectief te zoeken dat u de mogelijkheid geeft om uw gevoelens te erkennen en in ere te houden en gelijktijdig de meer primaire elementen ervan te beheersen. Op een dieper niveau kan de ontdekking van dergelijke innerlijke emoties en kracht niet alleen uw zelfbeeld transformeren, maar ook uw begrip van de menselijke natuur. Maar een dergelijke transformatie hangt af van uw vermogen om de negatievere kanten van uzelf en het leven te aanvaarden. Momenteel kunt u zich uiterst bewust zijn van de onrechtvaardigheid van het leven en beseft u hoe gemakkelijk de menselijke vernietigingsdrang, ook die van u, naar buiten komt. Al is dat misschien geen aangename onthulling, het is wel een realistische, die u de objectiviteit en kracht kan geven om met levenssituaties om te gaan die bijzonder pijnlijk zijn, maar die zelfs de vriendelijkste en meest achtenswaardige mensen overkomen.

Er is geen pasklare formule die u kan vertellen wat u momenteel moet doen. U wordt ertoe uitgedaagd om levensdimensies te aanvaarden die in conflict zijn met uw persoonlijke waarden, ideologie of religieuze overtuigingen. Maar u kunt er profijt van hebben u bewust te zijn van dergelijke kwesties, ook als ze u niet bevallen. Probeer uw eigen bronnen van kracht en integriteit aan te boren, zonder mee te doen aan de machtsspelletjes waar zo veel mensen hun tijd en energie in steken. Het is mogelijk dat u zich erg boos, gekwetst of verraden voelt door omstandigheden die zich momenteel in uw leven voordoen. Uw gevoelens kunnen volkomen gerechtvaardigd zijn. Het kritieke punt is de vraag waar deze gevoelens toe leiden, en u hebt misschien veel meer keuzemogelijkheden dan u beseft. Voorwenden dat er geen vuiltje aan de lucht is, eenvoudig door positief te denken, is waarschijnlijk een te naïeve manier van reageren. Uzelf voorhouden dat het doel de middelen heiligt is keihard en destructief. Het is een erg belangrijke tijd waarin u subtiele keuzemogelijkheden worden geboden die kunnen leiden tot consolidatie van de waarden en ethiek die werkelijk voor u tellen.

to top

Karakter vormen

Saturnus Vierkant Saturnus: Begin oktober 2011 tot eind september 2012

U hebt een belangrijk keerpunt bereikt in uw ontwikkelingscyclus, en het leven zal waarschijnlijk de bestendigheid en oprechtheid van uw doelen en identiteit aan een test onderwerpen. U bent nu in wat men noemt de "kracht van uw leven", jong genoeg om veel productieve jaren in het verschiet te hebben en oud genoeg om uw vingers aan vroegere ervaringen te hebben gebrand en daarvan te hebben geleerd. Al denkt de buitenwereld misschien dat u er "bent", innerlijk voelt u zich momenteel waarschijnlijk alles behalve duidelijk en zelfverzekerd. U bent zich waarschijnlijk maar al te bewust van alle vlakken waarop u uzelf hebt moeten verraden ter wille van de zekerheid en ook van alle vlakken waarop u zowel emotioneel als lichamelijk te weinig bent voorbereid op het proces van ouder worden. U zult in deze tijd misschien bepaalde oude opvattingen en gedragspatronen moeten opgeven en nieuwe bezigheden of relaties moeten beginnen die gebaseerd zijn op toegenomen besef van zelfstandigheid en meer volwassen doelen en aspiraties. Waarschijnlijk wordt u echter niet alleen door de buitenwereld op de proef gesteld maar ook door uw eigen angsten, en wat u nu begint zal zich vermoedelijk moeten bewijzen in confrontatie met rivaliteit of moeilijkheden. U kunt te maken krijgen met tegenwerking of hindernissen bij wat u probeert te bereiken en bepaalde externe situaties kunnen u diep onzeker maken. Maar als u in staat bent u vastberaden te houden aan dat waarvan u weet dat het goed voor u is, zult u uit deze periode tevoorschijn komen met een veel dieper besef van uw krachten en uw vermogen om u te handhaven, en zult u uw menselijke grenzen veel beter kunnen accepteren.

U moet zich misschien duidelijker situeren wat betreft uw relatie tot de innerlijke wereld. Gezondheidsproblemen of irrationele zorgen, stemmingen en fantasieën brengen u waarschijnlijk tot diepere introspectie, en u moet wellicht nagaan op welke manier verborgen angsten uit uw kindertijd u ertoe hebben gebracht overdreven beheerst te zijn en bang te zijn voor uw spirituele, emotionele en intuïtieve kant. Waarschijnlijk is het nodig dat u aandacht besteedt aan het vraagstuk van persoonlijke grenzen, hetzelfde geldt voor de vraag hoe zelfstandig u werkelijk bent. U ervaart uzelf waarschijnlijk op een intense manier als een opzichzelfstaand individu, ook als u een bestendige en liefdevolle relatie hebt, en daardoor kunt u zich eenzaam en geïsoleerd voelen. U zult misschien afstand moeten doen van afweermechanismen of steunpilaren die u hebt gebruikt om u de illusie van kracht en competentie te geven, zodat u meer oorspronkelijkheid en meer werkelijk zelfrespect kunt ontwikkelen. Probeer om u niet anders voor te doen dan u bent. Als u innerlijk zwakke plekken ontdekt of merkt dat externe situaties minder waardevol of bestendig zijn dan u dacht, moet u bereid zijn dit eerlijk onder ogen te zien en te doen wat nodig is om een betere basis te leggen. En als een bepaald aspect van uw privé- of beroepsleven werkelijk onleefbaar blijkt, moet u dat wellicht loslaten.

Het is een tijd van onkruid wieden en bestendigen, en een tijd om te bepalen en verdedigen waar u werkelijk staat. Het is beter als u zich niet in nieuwe relaties of zaken stort vóór u zich sterker voelt en zekerder bent van uzelf. Wees niet bang voor de uitdagingen van deze periode. Het leven heeft niets kwaadaardigs in de zin, alle problemen of belemmeringen waarmee u te maken krijgt, benadrukken de punten waarop u aan uw leven moet werken, en als u deze boodschap begrijpt, kunt u een veel steviger basis leggen voor al uw keuzes en bezigheden in de toekomst. Het is ook een tijd waarin u iets kunt ervaren als een psychologische scheiding van uw familie en milieu, ongeacht uw leeftijd. Waarschijnlijk moet u duidelijk definiëren wie u bent, ook als dat betekent dat u afstand doet van de onbewuste symbiose of identificatie met anderen die u een veilig en zeker gevoel gaf. Hopelijk zal dit scheidingsproces niet gepaard gaan met een letterlijke breuk met mensen van wie u houdt, maar als dat toch gebeurt, betekent het dat een dergelijke relatie zijn rol heeft vervuld of u niet langer de mogelijkheid biedt om als zelfstandig individu te groeien en volwassen te worden. De pijnlijkste kwestie waarmee u momenteel geconfronteerd kunt worden is een diep en archetypisch gevoel van eenzaamheid. Als u kunt leren daar het hoofd aan te bieden, zult u deze tijd creatief en constructief kunnen gebruiken om een betere toekomst op te bouwen.

to top

Respecteer de grenzen

prog. Mars Vierkant Saturnus: Begin oktober 2010 tot begin oktober 2013

Misschien voelt u zich als Hercules, die de stallen van Augias moet uitmesten met slechts een lepel tot zijn beschikking om zich van die taak te kwijten. Het kan een vervelende tijd zijn en misschien voelt u zich omsingeld door hindernissen en problemen die u razend maken en lust geven om een gevecht aan te binden met alle begrenzingen die u ervaart. Het loont echter de moeite na te denken over wat er werkelijk aan de hand is vóór u het leger laat aanrukken. Het gevoel gefrustreerd en belemmerd te worden ligt misschien slechts gedeeltelijk aan externe factoren. Het kan samenhangen met innerlijke starheid of verdedigingsmechanismen die u brengen tot grillig handelen, zoals iemand die probeert auto te rijden zonder de handrem los te zetten. Misschien probeert u gelijktijdig te duwen en te trekken, omdat u enerzijds grote drang hebt zo vlug mogelijk uw wil te doen gelden en de verantwoordelijkheid voor uw leven op u te nemen maar anderzijds bang bent te falen en vernederd te worden als u het probeert. Vanuit een instelling van realisme en zelfdiscipline vond u het in het verleden misschien gemakkelijker deze beperkingen te accepteren, al ervoer u dat waarschijnlijk toch altijd als frustrerend en worstelde u met een conflict tussen uw angsten en het verlangen assertief te zijn. De angstigheid die opduikt bij uw pogingen vooruit te komen kan u op het moment ook doen twijfelen aan uw capaciteiten als man, en kan u zelfs onnodig bezorgd maken over uw seksuele vermogens of de mogelijkheid uw onafhankelijkheid te bewaren in hechte relaties. Hoe beter u in staat bent te zien in welke opzichten uw eigen conflict externe problemen verergert of zelfs veroorzaakt, hoe beter u met deze moeilijke maar in wezen zeer vruchtbare periode zult kunnen omgaan.

Waarschijnlijk bent u altijd nogal angstig geweest, zij het heimelijk, voor uw eigen voorgevoelens, stemmingen en gevoelens van lichamelijk en emotioneel onbehagen, en misschien hebt u zich niet gerealiseerd hoe bepaald gedrag om u tegen de aanvallen van de buitenwereld te beschermen zich in u heeft verankerd. Het kan best dat u niet angstig of bezorgd lijkt omdat u er door overcompensatie voor hebt gezorgd dat u en anderen overtuigd zijn van uw kracht en zelfstandigheid. Maar deze uiterlijke kracht wordt nu misschien op de proef gesteld en u kunt tot de ontdekking komen dat u eigenlijk niet zeker weet of u het allemaal wel aankunt. Er kunnen complexe factoren schuilgaan achter uw angstigheid, met name vroege ervaringen van gekwetstheid of frustratie die u tot het besluit hebben gebracht dat u zich door niemand ooit nog zou laten kwetsen of overheersen. Nu kunt u echter tot het besef komen dat u de confrontatie met deze angsten moet aangaan en ze moet overwinnen om van het leven te krijgen wat u wilt.

Maar u zult daar niet in slagen door de strijd aan te binden met de mensen rond u. Als u steeds in de verdediging gaat of agressief wordt, zult u anderen tegen u in het harnas jagen en problemen creëren met zowel autoriteiten en werkgevers als met geliefden. Ook kan het nodig zijn dat u uw drift goed onder controle houdt, zodat u geen agressie of geweld wekt in anderen en niet onhandig omgaat met auto's of andere mechanische objecten. Probeer anderzijds ook niet om uw drift volledig te onderdrukken, want die zou op verborgen manier toch naar buiten kunnen komen en negatief kunnen uitwerken op uw gezondheid en uw relaties. Deze periode biedt u de mogelijkheid veel vastberadenheid en uithoudingsvermogen in uzelf te ontdekken waardoor u in de toekomst meer zelfvertrouwen en een groter gevoel van eigenwaarde zult hebben. Maar u zult het geduld moeten opbrengen uw drift aan banden te leggen en u zult ook mededogen moeten hebben met de angsten die er heimelijk voor hebben gezorgd dat u de onvermijdelijke ervaringen in het leven uit de weg kon gaan of u daartegen kon verdedigen. Uw werkelijke strijd is de strijd met het verleden en met de elementen in uw eigen natuur die de onrechtvaardigheden en onvoorspelbaarheden van het leven hebben beantwoord met een poging uw omgeving onder controle te houden. Houd vast aan uw diepste overtuigingen en stop uw energie in bereikbare doelen. Maar leen een gewillig oor als het leven u probeert duidelijk te maken dat u het rustiger aan moet doen, inschikkelijk moet zijn of dingen los moet laten, en maak geen vijanden in de buitenwereld die er eigenlijk helemaal niet zijn.

to top

Wrijving en rijping

prog. Maan Oppositie prog. Zon: Midden oktober 2011 tot midden april 2012

U bereikt de top van een cyclus in uw gevoelsleven die ongeveer veertien jaar geleden begon, toen uw behoeften en emotionele houding diepe veranderingen ondergingen en er een geheel nieuwe manier van reageren op het leven werd ingezaaid. Op het emotionele vlak zult u deze periode waarschijnlijk niet bepaald gemakkelijk vinden, aangezien u zich er scherp van bewust bent hoever u afstaat van patronen uit het verleden en, misschien, van de mensen die lange tijd deel hebben uitgemaakt van uw leven. Het is vermoedelijk nodig dat u integratie zoekt van wat u bent geworden en wat u bent geweest, en dat kan aanpassingen, compromissen of het oplossen van langdurige spanningen en conflicten vereisen. Maar al voelt u zich innerlijk misschien niet altijd in vrede, het is in wezen een periode van emotionele bloei omdat u zich scherp bewust bent van uw eigen individualiteit en anderen ziet met ongewone objectiviteit en gevoeligheid. De vragen die u waarschijnlijk bezig zullen houden zijn uw materiële en emotionele zelfstandigheid versus uw behoefte om met anderen te kunnen delen en te kunnen rekenen op hun steun. Conflicten en veranderingen zijn mogelijk wat betreft uw materiële zekerheid en vermogen om financiële en emotionele onafhankelijkheid te tonen, maar zijn waarschijnlijk afspiegelingen van waarden en behoeften die zich in de laatste veertien jaar hebben ontwikkeld.

Als u hebt toegelaten dat de intieme relatie met anderen een belemmering vormde voor uw behoefte om een onafhankelijk individu te zijn, kunt u ertoe worden uitgedaagd uw eigen waarden en idealen eerlijker en openlijker te doen gelden. Externe conflicten en relationele aangelegenheden kunnen het feit benadrukken dat u een nieuw en creatiever evenwicht moet vinden tussen deze twee kanten van uzelf. Al kunt u te maken krijgen met spanningen of wrijving met uw naasten, het kan een bijzonder creatieve periode blijken, die alle inspanningen zal testen die u zich in de afgelopen jaren hebt getroost om beide aspecten van uw persoonlijkheid in ere te houden en tot uitdrukking te brengen. En als u in het verleden het juiste evenwicht niet hebt gevonden, zult u nu ruimschoots de gelegenheid hebben om dat alsnog te doen, en zo een basis leggen voor een flexibeler en eerlijker manier van interactie met het leven in de komende jaren.

to top

Hoofdstuk IV

to top

CONCLUSIE

"Alles stroomt, niets blijft," schreef ooit de Griekse filosoof Herakleitos. De menselijke psyche is altijd in een proces van verandering of ontplooiing, en de planetaire configuraties die een beeld geven van uw ontwikkelingspatroon in het komende jaar zullen in nieuwe configuraties veranderen die in de daaropvolgende jaren beelden geven van nieuwe patronen. Wanneer we kansen missen, komen ze doorgaans terug in andere vormen en op andere niveaus, omdat het leven niet alleen verandert maar zich ook voltrekt in cycli die samenhangen met de omloop van planeten. Wát "lotsbeschikking" ook mag zijn, het is in elk geval geen onwrikbaar ontwerp dat ons de vrijheid ontneemt om te kiezen, groeien, fouten te maken, opnieuw te kiezen en opnieuw te groeien.

Elk van de delen hierboven beschrijft planetaire patronen die, in essentie, op bepaalde momenten en op een of andere manier gedeeld worden door andere mensen. Wat we ervaren is minder uniek dan we denken, we krijgen allemaal te maken met vreugde, pijn, meevallers, verlies, eenzaamheid, saamhorigheid, licht en duisternis, en we hebben allemaal bepaalde behoeften en drijfveren gemeenschappelijk. Maar de timing en de kenmerkende expressie van uw doorlopend veranderende groeipatroon is uniek voor u, en dat geldt ook voor het hart, de geest, het lichaam en de ziel die dit patroon "beleven". Wat het komende jaar u ook brengt, als u er betekenis in kunt zien en die betekenis verbindt met wie u bent en wat u werkelijk zoekt in het leven, dan kunt u onvermoede voorraden energie en creativiteit ontsluiten en uzelf een grotere reeks keuzemogelijkheden bieden voor de toekomst. Als kind werd ons geleerd dat we de tijd wijs moeten gebruiken. Wat betekent dit? Misschien is de diepste betekenis dat tijd eigenschappen heeft en dat elk moment in de tijd voor ons als individuen een bepaalde betekenis heeft. Als we deze eigenschappen en betekenis begrijpen en er iets mee doen, kan dat de manier waarop we onze levensomstandigheden ervaren diepgaand veranderen.

to top

BIJLAGE

to top

Suggesties voor verder lezen

Over planetaire cycli en bewegingen:
"The Gods of Change" door Howard Sasportas (transits van Uranus, Neptunus en Pluto)
"Transits: The Time of Your Life" door Betty Lundsted
"Planeten in Transit" door Rob Hand

Over de verschillende planeten en hun betekenis:
"De Astrologische Maan" door Darby Costello
"Prometheus the Awakener" door Richard Tarnas
"Venus and Jupiter" door Erin Sullivan
"Mercurius, Venus en Mars" door Liz Greene en Howard Sasportas
"De grote Lichten" door Liz Greene en Howard Sasportas
"Exploring Jupiter" door Stephen Arroyo
"De Buitenplaneten" door Liz Greene
"Saturnus" door Liz Greene
"Neptunus" door Liz Greene
"Chiron and the Healing Journey" door Melanie Reinhart

Over het onderwerp lotsbeschikking:
"Synchroniciteit - Een beginsel van acausale verbondenheid" door C. G. Jung
"Lot en Vrije Wil in de Astrologie" door Liz Greene

Andere Astro*Intelligence rapporten van de hand van Liz Greene kunnen de waarde van dit rapport versterken. Hoe beter u uzelf begrijpt, hoe intelligenter u de betekenis van de tijd kunt benutten. Voor een diepte-analyse van uw geboortehoroscoop, kunt u de Psychologische Horoscoop Analyse bestellen. Voor dieper inzicht in uw relaties, kan de Relatie Horoscoop nieuw perspectief bieden. Als u nog steeds uw roeping zoekt, kan Beroep en Bestemming zorgen voor een nieuwe impuls. En voor betere appreciatie van de unieke persoonlijkheid van uw kind, of van uw eigen kindertijd, kunt u de Psychologische Kinderanalyse bestellen.

Een breder beeld van uw persoonlijke perspectieven over een periode van zes jaar wordt geboden door de Perspectieven op Langere Termijn.

Deze rapporten kunt u bestellen bij hetzelfde verkooppunt dat u dit rapport heeft toegestuurd of bij een van de vele andere daartoe bevoegde distributeurs in veel landen ter wereld.

Op Internet kunt u meer informatie vinden over deze rapporten en over de andere waardevolle astrologische service die door de op de voorpagina van dit rapport vermelde website wordt geboden. U kunt ook zoeken op de trefwoorden "astro*intelligence" of "Liz Greene".

to top

Technische Gegevens

Deze analyse is samengesteld aan de hand van de volgende astrologische factoren:
- majeure progressieve aspecten (conjunctie, oppositie, vierkant, driehoek, sextiel) van de Zon, de Maan, de Ascendant, Midhemel, Mercurius, Venus en Mars met de planeten en hoeken in de geboortehoroscoop.
- majeure aspecten (conjunctie, oppositie, vierkant, driehoek, sextiel) van transiterende Pluto, Neptunus, Uranus, Chiron, Saturnus en Jupiter met zowel geboorte- als progressieve planeten en hoeken.
- conjuncties en opposities van transiterende Mars met zowel geboorte- als progressieve planeten en hoeken.
- aspecten tussen progressieve planeten, vooral progressieve nieuwe en volle Maan.
Bijzonder belang is toegekend aan planeten die dicht bij geboorteplaneten en -hoeken stationair zijn. Er wordt niet alleen belang gehecht aan de aard van de progressieve of transiterende planeet en de gevormde aspecten, maar ook aan de geboorteconfiguratie die een weerklank vindt in de progressieve en transiterende aspecten, en aan de posities die de geboorte-, transiterende en progressieve planeten in de huizen hebben, en aan het algemene beeld van de evenwichtigheid van elementen en configuraties in de geboortehoroscoop. Intern zijn de resultaten van de Psychologische Horoscoop Analyse gebruikt voor de duiding van elke horoscoop.

Voor aspecten zijn orbs gebruikt, omdat het belang van een transit of progressief aspect niet beperkt blijft tot het moment waarop het aspect exact is maar ook enige tijd voor en na dit moment van invloed is. Orbs geven rekenschap van de opbouw en geleidelijke afname van de energie van een bepaalde planeet in beweging. Als gevolg daarvan worden soms configuraties beschreven die misschien pas het volgende jaar een exact aspect zullen vormen maar waarvan de effecten al eerder merkbaar zijn, en soms worden aspecten beschreven die in het voorgaande jaar exact waren.

Het rapport dat uit deze duidingen is ontstaan is samengesteld uit geselecteerde tekstonderdelen. In het gedrukte rapport zijn niet alle transits of progressies opgenomen die zich in een jaar voordoen maar alleen degene die geselecteerd zijn door Liz Greene's interpretatiemodel. Net als in al het werk van Liz Greene is ook hier het Placidus huizensysteem gebruikt.


Astrologische data gebruikt voor Jaarhoroscoop van januari 2011 tot december 2011
voor Barack Obama (mannelijk)
geboortedatum: 4 aug 1961 kloktijd: 19:24
in Honolulu, HI (US) U.T: 05+24
157w52, 21n18 sterrentijd: 15:46:38

PLANEETSTANDEN
planeet teken graad beweging
Zon Leeuw 12°32'53 in huis 6 direct
Maan Tweelingen 3°21'27 in huis 4 direct
Mercurius Leeuw 2°19'54 in huis 6 direct
Venus Kreeft 1°47'22 in huis 5 direct
Mars Maagd 22°34'36 in huis 7 direct
Jupiter Waterman 0°51'31 in huis 12 retrograde
Saturnus Steenbok 25°19'51 in huis 12 retrograde
Uranus Leeuw 25°16'15 in huis 7 direct
Neptunus Schorpioen 8°36'21 in huis 9 direct
Pluto Maagd 6°58'40 in huis 7 direct
Cheiron Vissen 5°19'01 in huis 1 retrograde

HUIZENVERDELING (Placidus)
Ascendant Waterman 18°02'41
2de huis Vissen 25°53'53
3de huis Stier 0°17'21
Nadir Stier 28°53'07
5de huis Tweelingen 23°58'28
6de huis Kreeft 19°01'00
Descendant Leeuw 18°02'41
8ste huis Maagd 25°53'53
9de huis Schorpioen 0°17'21
Midhemel Schorpioen 28°53'07
11de huis Boogschutter 23°58'28
12de huis Steenbok 19°01'00

Transits
prog. Zon Vierkant Venus Midden juni 2011 tot eind juni 2013
Neptunus Driehoek Venus Eind maart 2011 tot midden januari 2014
prog. Zon Driehoek Jupiter Begin juli 2010 tot midden juli 2012
Jupiter Vierkant Jupiter Eind mei 2011 tot begin februari 2012
prog. Venus Sextiel Venus Begin september 2011 tot eind april 2013
Chiron Oppositie prog. Venus Begin april 2009 tot eind januari 2012
Chiron Vierkant Maan Eind april 2010 tot midden december 2012
Uranus Conjunct prog. Maan Begin oktober 2011 tot midden juni 2012
Uranus Driehoek Midhemel Eind maart 2010 tot begin januari 2012
Chiron Vierkant Midhemel Begin mei 2009 tot begin december 2011
Jupiter Vierkant Saturnus Begin mei 2011 tot eind mei 2011
Uranus Driehoek Mercurius Begin juni 2010 tot eind maart 2012
prog. Mercurius Vierkant Saturnus Eind september 2009 tot midden juni 2011
Jupiter Vierkant Mercurius Begin juni 2011 tot midden februari 2012
Jupiter Oppositie Neptunus Begin juli 2011 tot midden maart 2012
Neptunus Vierkant Midhemel Begin maart 2010 tot eind december 2012
Pluto Driehoek Pluto Eind februari 2010 tot eind december 2012
Chiron Conjunct Chiron Begin april 2010 tot midden februari 2013
Chiron Oppositie Pluto Midden april 2011 tot eind februari 2013
Saturnus Vierkant Saturnus Begin oktober 2011 tot eind september 2012
prog. Mars Vierkant Saturnus Begin oktober 2010 tot begin oktober 2013
prog. Maan Oppositie prog. Zon Midden oktober 2011 tot midden april 2012