Langtidsanalyse

fra Januar 2011
for Roger Federer, født 8 August 1981
Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2015
EHMN 6212.502-13, 24.2.15

Indhold * Januar 2011 indtil December 2016

I. Introduktion

At favne fremtiden * Begyndelsen på Vandbærerens Tidsalder

II. Planetstillingerne
Pluto i Stenbukken * At grave ned til rødderne * At lukke op for det indre barn * Neptun i Vandbæreren * Neptun i Fiskene * Forankring af fantasien * Uranus i Fiskene * Uranus i Vædderen * Nye indsigter

III. Indre forandringer
Årene 2011 og 2012 * At bære verden på sine skuldre * Kampinstinkt * Udvidelse af horisonten * Viljen til magt * Årene 2013 og 2014 * Forhindringer og frygt * Elsket og fuld af kærlighed * Kampen mod begrænsningerne * At blive voksen * En søgen efter det umulige * Årene 2015 og 2016 * Definitionen af grænser * Følelsen af hjemløshed * En frugtbar periode * Tid til at lære * Verbalt fyrværkeri * Trangen til at udforske

IV. Din generationsgruppe
Generationen med Uranus i Skorpionen * ... med Neptun i Skytten * ... og med Pluto i Vægten

KONKLUSION

Appendiks

to top

Kapitel I.

to top

INTRODUKTION
At favne fremtiden

Den græske filosof Heraklit skrev engang, at intet er sikkert bortset fra, at alt forandrer sig. I de seneste to årtier er vi blevet tvunget til at indse denne ældgamle sandhed, for mange af vore hævdvundne og pålidelige religiøse, økonomiske og sociale strukturer og definitioner på virkeligheden er undergået store omvæltninger. Da mennesker instinktivt frygter forandring, forestiller vi os kolossale katastrofer såsom virkningerne af global opvarmning eller den store tsunami i december 2004; eller vi sætter vores håb til verdens frelse eller dybe ændringer i samfundets karakter, som på mirakuløs vis vil genskabe freden og tilliden til vore medmennesker. Er dette nye århundrede virkelig så specielt, åndeligt og materielt set? Er der virkelig tale om en ny tidsalder, en New Age, der venter i kulissen? Eller er der tale om en fantasi, en metode til at lindre vores evigt tilstedeværende frygt, mens verden ændrer sig hurtigere, end vi selv synes at gøre?

De astrologiske kredsløb tager ikke hensyn til den menneskelige kalender, og planeternes bevægelser har deres egen logik og timing. Hvis vi tog en hvilken som helst seksårsperiode i historien, ville vi sandsynligvis finde et antal mulige planetstillinger, som giver den pågældende periode farve og betydning. Men den kendsgerning, at vi tillægger vores nylige indtræden i det 21. århundrede så stor vigtighed, medfører, at vi vil komme til at opleve denne tids farve og betydning med en helt særligt orienteret indstilling. Vi forventer en hel del af de kommende årtier, det være sig godt eller dårligt; og derfor er vi, set fra et psykologisk synspunkt, særligt lydhøre over for tidens strømninger og måske i stand til at reagere skarpere, med større forhåbning og øget kreativitet. I en vis forstand betyder det ikke noget, om vores opdeling af tiden i århundreder og årtusinder er kunstig. Den menneskelig psyke gør det betydningsfuldt, og det er det, der tæller.

Hvori består da denne periodes særlige farve? Hvad kan astrologien fortælle os, efterhånden som vi bevæger os længere ind i det 21. århundrede? Astrologerne henviser ofte til den tilstundende Vandbærerens Tidsalder, men hvad betyder det egentlig?

to top

Begyndelsen på Vandbærerens Tidsalder

Tidsaldrenes skiften er styret af forårsjævndøgnspunktets (den første grad i zodiakken) bevægelse ind i et nyt stjernetegn. Dette finder stort set sted med to tusind års mellemrum. I øjeblikket skifter det fra Fiskenes tegn til stjernetegnet Vandbæreren. Den slags store, kosmiske bevægelser afspejles først og fremmest i menneskelige forhold ved den måde, hvorpå vi opfatter Gud, og i det livssyn, vi anser for at være "sandt". Hvis vi kaster et blik tilbage i historien, fremgår det klart, at menneskets opfattelse af virkeligheden ved begyndelsen på Fiskenes tidsalder ændredes radikalt, hvilket blev afspejlet i fremvæksten af nye religioner (både kristendommen og islam) og en helt anden forestilling om livets essentielle mening og formål. Kolossale ændringer som disse foregår ikke førstkommende torsdag kl.15, men strækker sig over en periode på et par århundreder, og overgangstiden er ofte præget af et kaos, hvor gamle værdier og gamle guder begynder at miste deres værdi og betydning, og en tiltagende ængstelig og forvirret menneskehed søger efter nye veje.

Hvad kan denne ændring fra Fiskene til Vandbæreren da betyde for os alle? Vandbæreren er et tegn, der tilhører det astrologiske element luft, og dette betyder, at forstanden snarere end hjertet sandsynligvis vil begynde at antage størst værdi. Den menneskelige snilde og opfindsomhed, som afspejles i teknologien og en større forståelse af, hvordan universet fungerer, udgør vigtige sider af Vandbærerens etik. Det menneskelige broderskab er ligeledes umådelig vigtigt. De værdier, som får nationer til at anerkende, ikke blot hinandens rettigheder, men også indbyrdes ligheder, vil sandsynligvis blive afspejlet i en stigende globalisering, en følelses af at være "verdensborgere". Vandbæreren er også massernes tegn, og dette betyder en afbalancering af yderpunkterne og en søgen efter fællesnævnere inden for uddannelse, penge, mode, kunst og alle andre områder, hvor den menneskelige kreativitet og stræben sætter sit præg. Er der da tale om en "god" eller en "dårlig" tidsalder? Det afhænger af, hvad vi gør den til. Efterhånden som vi bevæger os ind i det 21. århundrede, står hver eneste af os over for den udfordring at skulle reagere på og arbejde med den nye energi, som i øjeblikket skaber så dybe forandringer inden for videnskab, religion, kommunikation og sociale og politiske strukturer.

to top

Kapitel II

to top

Planetstillingerne

Hver eneste af os har et individuelt horoskop, som vil blive påvirket af det ændrede planetare billede, som dannes af de langsomtgående planeter. Disse planetstillinger skal, selvom de ikke er direkte forbundet med ændringen af den astrologiske tidsalder, ikke desto mindre opfattes som markører af vigtige skift og ændringer i den kollektive psyke, som er mere synlige på det sociale plan end på det individuelle. De tre ydre planeter - Uranus, Neptun og Pluto - afspejler ændringer i vore holdninger til fremskridt, spirituel længsel og overlevelse. Deres gang foregår uanset, om en "New Age" er på trapperne eller ej, men når der optræder vigtige planetstillinger i en tid, hvor vi rent psykologisk er så opfyldt af forventninger - både om ulykker og mirakler - så antager vore reaktioner en særlig farve. Hvad betyder det for os alle sammen? Efter Anden Verdenskrig spirede der overalt en ny følelse, til dels næret af det mørke og den lidelse, som så mange mennesker var plaget af, men også optændt af et brændende håb og ønske om nyskabelse og en luftig drøm om harmoni og fred i verden. Der spirer en tilsvarende følelse i dag. Disse tre ydre planeter, som alle handler om kollektive bevægelser og tendenser, synes at tilbyde os en vision om en forbedret og lysere verden.

Det betyder ikke, at vi alle sejler ind i fremtiden opfyldt af glæde og fri for problemer. I mange egne af verden findes der store lidelser og en skræmmende utryghed, og mennesker må stadig klare udfordringer, som er smertefulde og frustrerende. Den vision, som i øjeblikket synes at smitte så mange mennesker, virker heller ikke nødvendigvis tiltrækkende for alle. Idealisme og vision kan også være ledsaget af en mangel på anerkendelse af individuelle rettigheder og følelser, og den kollektive stræben efter fremskridt, som kan være retorisk stærk, kan nu og da savne en anerkendelse af tid og menneskelig skrøbelighed. Nogle mennesker kan føle sig pressede og overbebyrdede af tidens tendenser, som om de forventes at skulle lære alting med det samme og opgive deres hårdt tilkæmpede værdier og personlige tryghed, blot fordi kollektivet kræver det. For at forstå og få mest muligt ud af de ydre planeters kommende stillinger, som falder sammen med tidsaldrenes skiften, må vi først forstå os selv og indse, hvordan disse planeter vil påvirke os personligt.

to top

Pluto i Stenbukken

Pluto i Stenbuk: 2008 til 2023

Pluto er stortrommen i planeternes panteon, idet den er omkring 249 år om at rejse hele zodiakken rundt. Den gik ind i Stenbukkens tegn i 2008 og vil ikke gå ind i Vandbæreren før i 2023. Det andet årti i det 21. århundrede er således domineret af Plutos vigtige færd gennem geden Stenbukkens tegn, som er optaget af strukturer, hierarkier, autoritet og styreformens karakter. Pluto symboliserer de dybe, underjordiske kræfter i den kollektive psyke, som nedbryder og fornyr det, der er gammelt, udslidt og forældet. Den arbejder som en maskine, der renser en dambund for mudder og bringer alt der, der er råddent og klar til kompostdyngen, op til overfladen, således at der kan opstå nyt liv, renere, lysere og stærkere end før. Da den gik gennem Skytten, oplevede vi en lidenskabelig fokusering på vore definitioner af Gud og moral. Nu har vi nået et punkt, hvor vi søger ændringer i de autoritetsstrukturer, som skaber sammenhæng og lov og orden i vores verden. På det globale plan kan vi forvente mange ændringer - nogle gennem enighed og andre gennem kamp - inden for politik, økonomi og de love, vi bliver styret af. Magtmisbrug, som engang blev taget for givet, vil nu sandsynligvis blive udfordret, og det samme gælder vores måde at vælge vore ledere på og tildele dem autoritet over os. Nationale grænser og kollektive, politiske enheder kan ændres radikalt, efterhånden som idealismen bliver erstattet af en mere realistisk vurdering af, hvad mennesker har brug for. Vi kan også forvente nye holdninger til miljøet og nye love, hvormed vi kan bevare og beskytte det - herunder planetens dyreliv, som så længe har været henvist til hierarkiets bund.

De dybe dilemmaer vedrørende personlig og kollektiv ansvarlighed, som Pluto rejser på sin færd gennem Stenbukken, kan iagttages på mange niveauer i den ydre verden. De kan også udfordre dig på en meget personlig måde, og måske erkender du i begyndelsen ikke, at de problemer, som du står konfronteret med, ikke kun er dine, men også deles af mange andre mennesker, som kæmper på hver deres måde for at omdefinere det, de forstår ved autoritet. Selvom Plutos bevægelse påvirker nogle meget personlige områder af dit liv, så kan det være værdifuldt i sidste instans at stille disse spørgsmål: "Hvad er den dybere mening bag det, jeg gennemgår? Hvad er det meningen, at jeg skal lære af det? Hvordan kan jeg bruge denne periode til at omdefinere mit ansvar for mig selv, mit samfund og mit land? Og hvor ægte selvberoende er jeg i virkeligheden i en verden, som kræver, at jeg finder nye måder at stå på egne ben på, uden at vakle?"

to top

At grave ned til rødderne

Pluto i 4. Hus: 1998 til februar 2014

Dybt nede ved dit livs rod kan Plutos udrensende og forvandlende egenskaber blive mærkbare i forbindelse med omgangen med din familie og din følelse af at høre til. Dette vil sandsynligvis ikke blot påvirke din bopæl, men endnu vigtigere din følelse ved at bo der. Langsomt og umærkeligt, men ubønhørligt vil dit forhold forandres til dem, du er bundet til ved blodets bånd, ligesom din følelse af tilknytning til dit nærmiljø og måske endda dit land. Måske føler du, at du er vokset fra en bestemt fase i dit liv, og det er muligt, at du på et eller andet tidspunkt i denne afgørende tid vil få lyst til at flytte, emigrere, kraftigt renovere din bopæl eller bygge eller købe en helt ny bolig, hvor du føler, at du i højere grad kan være dig selv. De dybe og ubønhørlige ændringer, som denne lange Pluto-transit gennem Stenbukkens barske og hårdnakkede tegn symboliserer, kan få dig til at bryde gamle bånd og genopbygge din tilværelses fundament fra bunden. Efterhånden som tiden går, vil du måske opdage, at du kommer til at betragte din familiebaggrund på en anden måde og kan give slip på gamle sår og beklagelser. Eller såfremt du alt for længe har fundet dig i visse vanskeligheder, så er du måske nu følelsesmæssigt stærk nok til at forlade fortiden og skabe dig en ny tilværelse.

Til tider kan du måske føle dig en smule isoleret eller rodløs, mens disse dybe ændringer finder sted i dit indre. Hjem og rødder på det fysiske plan er også symboler for, hvad vi opfatter som de vigtigste værdier og forestillinger, der udgør fundamentet i vores liv, og måske stiller du dig selv nogle dybtgående spørgsmål af en spirituel og psykologisk art med hensyn til, hvor du kommer fra, og hvilket formål du er her for at opfylde. En følelse af skæbne kan måske nu og da få dig til at sætte spørgsmålstegn ved de mere traditionelle trossystemer, og måske får du et glimt af nogle dybere mønstre, som er på færde i dit liv, og som kan få dig til at genoverveje din fortid. Alt dette udgør en dyb udrensningsproces, som kan gøre dig til et friere og klogere menneske og bibringe dig en dyb følelse af, at dit liv rummer mange mysterier og en højst individuel vej, som du altid har fulgt, bevidst eller ubevidst. Sommetider kan det føles, som om nogle kræfter fra fortiden, som er uden for din kontrol, har forladt dit liv, og måske kan du ikke umiddelbart se, hvor du er på vej hen. Men det behøver ikke at være en negativ følelse, og hvis du kan give slip og prøve at stole på de langsomme og tyste, men magtfulde strømninger, som lukker døren til det, der er gået forud, vil du måske finde fornyet tillid, ikke bare til dig selv, men også til de kræfter, som understøtter den vej, du skal følge fremover.

to top

At lukke op for det indre barn

Pluto i 5. Hus: Februar 2014 til 2032

I løbet af Plutos lang færd gennem Stenbukkens barske og hårdnakkede tegn vil et bestemt spørgsmål sandsynligvis lyde om og om igen i dit liv: Hvem er du i virkeligheden? Hvad er det, der gør dig til et særligt individ? Plutos forvandlende karakter vil sandsynligvis komme til udfoldelse i forbindelse med dit individuelle selvudtryk, og det omfatter også din måde at være kreativ på og din evne til at finde nogle passende redskaber, som kan give form til det, som du inderst inde føler ligger dit hjerte nærmest. Denne periode kan afspejle en ny, kreativ fødsel, hvor du opdager et talent, som du ikke vidste, at du besad, eller finder en ny kunstnerisk måde at udtrykke det på, som findes i dit indre. Nye forretningsforetagender, nye kreative projekter og en fornyet tillid til din ret til at være dig selv kan være nogle af de smukkeste frugter ved denne proces. Hvad enten de børn, som denne periode afføder, er fysiske eller produkter af fantasien, så er der dybest set tale om en fødsel, og selvom svangerskabet kan strække sig over lang tid, vil du sandsynligvis få en dyb indsigt i dit eget værd som individ.

Ingen fødsel kan imidlertid finde sted uden en vis grad af kamp, og måske er der tale om, at nogle mønstre i dit liv må ophøre. Kærlighedsforhold kan, selvom de er mere lykkelige end byrdefulde (og lykke er lige så sandsynlig som kriser i denne periode) kræve, at du bearbejder nogle gamle, psykiske holdninger, som du har arvet fra din familiebaggrund - holdninger, som du vil have bedre af at være foruden. Du kan også blive nødt til at tænke dybt og længe over, hvilken type forælder du er eller gerne vil være, hvilken type barn du selv engang var, og hvad du forventer af og behøver fra dine egne børn. Det er i virkeligheden barnet i dit eget indre, som bliver aktiveret og bragt op til overfladen af den proces, som afspejler Plutos bevægelse, og du kan blive nødt til at se alle de områder i øjnene, som rummer en blokering af dine behov i barndommen og en kvælning af dine barnlige drømme og din inspiration. Evnen til at udtrykke dit indre barn er en målestok for din evne til at være kreativ og glad i livet. Ved du, hvordan man leger? Kan du opleve barnets glæde, følelsen af undren over livet og tilliden til, at du kan udtrykke dine forestillinger i kreativ form? Eller er du hæmmet af bekymringer for, hvad andre tænker, eller af urealistiske forventninger og normer, som lammer dit selvudtryk? Denne evne til at udtrykke dig uden materiel vinding eller ideologisk retfærdiggørelse afslører, hvem du dybest set er, og det er det, du sandsynligvis kommer til at opdage i de kommende år. Hvert eneste menneske har et område, hvor han eller hun kan være kreativ, og du kan have brug for at opdage dette på nye niveauer.

Pluto kvadrat Saturn: Slutningen af januar 2010 indtil slutningen af november 2012

Gammel psykologisk bagage - frygt, bekymringer og forsvarsmekanismer fra fortiden - kan vige til fordel for en ny og mere selvsikker holdning, for du er ved at vokse fra de begrænsninger, som måske indtil nu har indskrænket din tilværelse. Dette kan indebære en vis grad af ærlig granskning af din egen sjæl og tillige en omformning eller ændring af det materielle eller erhvervsmæssige fundament, som dine verdslige forhold hviler på. I virkeligheden kan alt det, der skaber tryghed - følelsesmæssigt og intellektuelt såvel som materielt - trænge til at blive revurderet. Modsæt dig ikke forandringerne; byd dem velkommen, for de kan give dig større indre og ydre frihed. Tænk grundigt over, hvilken kurs du ønsker at tage, og hvad der måske hidtil har forhindret dig i at opnå det, du ønskede. Forudsat at du er villig til at være ærlig vedrørende de ting, som du hidtil har bygget op, og grundene til, at du har gjort det, så har du en chance for at opnå en ny følelse af sikkerhed og selvberoenhed, og nogle nye muligheder kan hjælpe dig med at realisere både dine verdslige og dine følelsesmæssige mål.

Pluto kvadrat Jupiter: Midten af marts 2010 indtil slutningen af oktober 2013

Der vil finde nogle dybe ændringer sted i dit syn på livet og den type bestræbelser, som driver dig. Måske føler du, at du omsider har fundet nogle mål, som berører dig åndeligt såvel som materielt, og det er muligt, at du kan opnå temmelig meget i denne tid, fordi lidenskaberne giver brændstof til dine ydre beslutninger og handlinger. Du indeholder den rette intensitet og målrettethed lige nu til at sigte højt og nå dine mål. Faktisk kan der måske ligefrem være noget tvangsmæssigt over det, for der synes at opstå en indre trang hos dig til at bevise, at du kan overskride dine grænser og kræve det, du ønsker, på trods af modstanden. Det kan blive en kolossalt kreativ og produktiv tid. Men vær mild over for dig selv, for du har tendens til at overdrive aktiviteten lige nu og mangler måske visdommen til at sørge for perioder med hvile og refleksion. Alle mennesker har grænser, og du bør huske dine egne - også selvom det måske for en tid føles, som om du kan overvinde alle forhindringer og bestige en hvilken som helst bjergtinde.

Pluto opposition Mars: Midten af januar 2014 indtil begyndelsen af december 2016

Du har muligvis ikke vidst, hvor stærkt lidenskabelig og målrettet du kan være vedrørende visse ting; men formentlig kommer du til klarhed over det nu. Livet rører på en eller anden måde ved dit dybeste begær, og du får mulighed for at finde nogle nye, indre resurser af udholdenhed og engagement, som kan forvandle dit billede af dit selv og radikalt ændre dine mål og ønsker for fremtiden. Men balance er en meget vigtig ting lige nu. Prøv at indse, hvornår det eventuelt er klogest at vente eller søge et kompromis i forhold til andres ønsker, og hvornår det er tydeligt, at du bør give slip. Det bliver muligvis ikke nemt, for dine lidenskaber er særligt stærke og din vilje særligt magtfuld i øjeblikket. Men du kan komme til at presse andre for meget og skabe modstand, og det vil måske være bedre at kombinere din stærke vilje med nogle grundige overvejelser over andres begrænsninger - og faktisk også dine egne. Overdriv ikke tingene. Du er sandsynligvis i besiddelse af større reserver af fysisk og følelsesmæssig styrke, end du plejer at være, og det giver dig mulighed for at arbejde hårdt og længe for at nå et yndet mål. Men vær venlig mod din krop og lad være med at presse den ud over dens naturlige grænser. Din viljestyrke er så stor lige nu, at du kan glemme, hvornår du skal holde inde og tage en pause. Du vil kunne udrette rigtig meget og lære en hel del om din egen magt og styrke - forudsat at du også anvender din sunde fornuft og udviser en vis sensitivitet over for andres følelser. Hvis du bliver nødt til at vente på de ting, du ønsker, så lær at gøre det villigt. Og hvis du trods alle anstrengelser skal give slip på noget, så forsøg også at acceptere det så beredvilligt som muligt. Det kræver et lige så stort mod at lære at afstå fra ting som at presse hårdt på for at nå et mål.

Pluto trigon Venus: Midten af januar 2016 indtil begyndelsen af december 2018

De samme temaer betones også af:

prog. Venus konjunktion Pluto: En transit der nærmer sig sin afslutning, fra midten af juli 2009, varer indtil slutningen af marts 2011

Du vil i denne periode sandsynligvis i al stilhed forsone dig med de værdier og mål, du har i forbindelse med omgangen med andre mennesker. Du ved en hel del mere om, hvem du er, og hvad du behøver for at kunne føle dig lykkelig og tilfreds, og du vil være bedre i stand til at acceptere realiteten af det, du faktisk har, frem for at jagte regnbuer, henfalde til overdreven romantik eller svælge i fortørnelse, fordi livet ikke er perfekt. Dine følelser bliver dybere og mere modne, og dette vil sandsynligvis give dig en god indsigt i andres følelser og motiver såvel som dine egne. Måske vil du opleve, at din egen ændrede holdning bliver afspejlet i forandringer i din ydre tilværelse. Nye personer kan dukke op i dit liv, som du kan udveksle med på et langt dybere og følelsesmæssigt mere ærligt plan, og du har muligvis også større tillid til din egen tiltrækningskraft. Du kan også være parat til at slippe visse adfærdsmønstre i forholdet til andre - og måske endda nogle bestemte forhold - som du er vokset fra, eller som aldrig har været dybere forankret i dit hjerte og dine inderste værdier. Det vil sandsynligvis ikke være en periode præget af ydre kriser. Men den er alligevel ekstremt vigtig, fordi du er bedre i stand til at acceptere både de mørke og de lyse sider af kærligheden og kan tage folk, som de er, frem for sådan som du kunne ønske, at de var. Tanken om det mulige har altid kunnet begejstre dig; lige nu vil du måske opdage, at den menneskelige virkelighed er lige så spændende. Og det kan betyde en større tilfredsstillelse og en rigere og mere lønsom tilværelse, følelsesmæssigt og seksuelt.

to top

Neptun i Vandbæreren

Neptun i Vandbærer: 1998 til april 2011

Neptun er 165 år om at fuldføre et kredsløb gennem zodiakken, og den står nu i Vandbæreren for første gang siden 1834, idet den gik ind i tegnet i 1998. Den forlader Vandbæreren og går ind i Fiskene i foråret 2011. Denne planet afspejler de bestandigt skiftende og gentagne kredsløb af kollektive drømme og længsler, og vi kan se dens forfinede, emotionelle virkninger i de ting, som synes at love frelse, fred, fuldkommenhed og frihed fra lidelse. Neptun spejler vores længsel efter at smelte sammen med den store helhed og undgå den smertefulde følelse af isolation, som ledsager enhver individuel inkarnationsrejse. Det tegn, som Neptun passerer igennem, beskriver derfor på mange forskellige niveauer de kvaliteter, genstande og mennesker, som vi tror vil løfte os ud af smerte og ensomhed og føre os ind i den Paradisets Have, som vi mistede engang for meget længe siden. Det, vi oplever som moderigtigt, afspejles også i Neptuns aktuelle stjernetegn, og musik, kunst og fortolkninger af skønhed ændres og skifter alle ligesom Neptuns bølger, efterhånden som vi ændrer vore forestillinger om, hvad der vil kunne tilfredsstille vores evige længsel.

Da Neptun gik igennem Vandbæreren i det 19. århundrede, var det første gang, at betegnelsen et "forenet Europa" blev anvendt i politisk sammenhæng. Under denne tidligere transit var drømmen om alle globale konflikters ophør ledsaget af en forstærket følelse af broderskab og åndeligt fællesskab mellem mænd og kvinder af alle racer og nationer. Samtidig fejede nationalismens passionerede bølge gennem Europa og Amerika og bragte alle drømme om global enhed til ophør. Nu hvor Neptun på ny går gennem Vandbæreren, drømmer vi atter om et verdensomfattende fællesskab, som vil betyde alle konflikters ophør. Desværre bliver ikke alle Neptuns drømme til virkelighed, og sommetider ligger der en bitter skuffelse og venter i og med, at vores øgede fornemmelse af, hvad der kunne være muligt, støder sammen med verdens virkelighed og den menneskelige naturs begrænsninger. For første gang i mere end halvandet århundrede fyldes vi på ny af en forestilling om menneskeligt fællesskab, som kunne afføde mange umådeligt kreative resultater. Men sådan en forestilling kan også gøre os blinde over for erkendelsen af vore grænser, og vore lidenskabelige drømme om, hvad der "burde være" godt for alle, kan komme til at trampe på den enkeltes rettigheder og følelser. Det, vi oplever som smukt, moderigtigt og ønskeligt, ændrer sig også. Som kollektiv mister vi sentimentaliteten vedrørende fortiden og fokuserer på det, der er nyt, nyskabende, teknologisk avanceret og i stand til at skabe et mere effektivt og sammenhængende samfund.

to top

Neptun i Fiskene

Neptun i Fisk: April 2011 til 2025

Neptun går ind i Fiskene i 2011 og forlader dem først igen i 2025.

Neptuns færd gennem Fiskene i det 19. århundrede prægede fødslen af den spiritualistiske bevægelse i Amerika, som hurtigt spredte sig gennem Europa og vakte en ny fornemmelse af alternative virkelighedslag og den fortsatte eksistens af et liv efter døden. Selv videnskabelige opdagelser blev påvirket af Neptuns magiske færd gennem sit eget stjernetegn: hypnosen blev opdaget, og der blev indledt undersøgelser af den ubevidste psykes karakter, som førte til fødslen af moderne dybdepsykologi og psykoterapi. Samtidig fejede den romantiske nationalismes passionerede bølge gennem Europa og Amerika og bragte tidligere drømme om global enhed til ophør. Efterhånden som Neptun træder ind i tegnet for Det Store Dyb, drømmer vi atter om at trænge igennem til hemmelighederne bag den materielle virkeligheds slør og finde frelse i nogle romantiske forestillinger om et nyt samfund og en ny verden. For første gang i mere end halvandet århundrede fyldes vi på ny af en forestilling om det eviges mysterium og skønhed. Men sådan en forestilling kan også gøre os blinde over for den jordiske verdens krav, og vore lidenskabelige, kollektive drømme om opofrelse og transcendens kan kræve et mere realistisk og objektivt blik. Det, vi opfatter som smukt, moderigtigt og ønskeligt, ændrer sig også. Som kollektiv mister vi tilliden til videnskabernes alvidenhed og den sociale lovgivnings virkningsfuldhed og fokuserer på det menneskelige hjertes og den menneskelige sjæls mysterier.

to top

Forankring af fantasien

Neptun i 6. Hus: 2004 til april 2016

Du føler dig muligvis noget usikker på din arbejdsretning, og den vante orden i din verdslige tilværelse kan se ud til at skride. Dette er et karakteristisk udtryk for Neptun, som blidt nedbryder snævre strukturer og afslører en mystisk og magisk verden nedenunder. Dens indvirkning vil højst sandsynlig komme til udtryk i dit arbejdsliv og i den måde, hvorpå du forholder dig til den materielle virkelighed, herunder din egen krop, i hverdagen. Hvis du er låst fast i en stram arbejdsstruktur, kan du meget vel opleve, at du længes efter noget mere flydende og meningsfuldt, og det kan være et frugtbart tidspunkt at undersøge nogle udfoldelsesmuligheder, som indebærer kunstnerisk arbejde, eller hjælpe andre med at udvikle sig i kraft af dine helbredende eller rådgivende færdigheder. Du har måske ikke den store tålmodighed med verdslige detaljer og kan opleve, at dine tanker befinder sig langt borte i en fantasiverden, samtidig med at du forventes at klare almindelige, verdslige gøremål. Men denne periodes dybe indvirkning indebærer en blid og forfinet åbning ind til virkelighedens skjulte lag, og dette gælder måske ikke kun dit forhold til hverdagen, men også din opmærksomhed over for din egen fysiske krop og dens intime forbindelse med dine følelsesmæssige og psykiske tilstande.

Hvis du oplever vanskeligheder på disse verdslige områder af dit liv, så prøv at se bag om det umiddelbare problem for at få indblik i den skjulte mening. Måske har du behov for at opfatte din egen rolle i livet anderledes og bruge dine færdigheder og evner i forbindelse med noget, som er mere meningsfuldt. Er dette tilfældet, vil du sandsynligvis opleve at blive utilfreds og rastløs på dit arbejde, og du kan endda få problemer med arbejdsgivere eller ansatte, hvilket afspejler din egen dybe længsel efter at engagere dig i noget, der i højere grad bidrager til andre menneskers liv. Hvis du får konkrete problemer af en helbredsmæssig eller økonomisk art, gør det samme sig gældende - prøv at forstå, hvad det i virkeligheden er, der bliver sagt af din egen dybere psyke. En ny og mere dybsindig indstilling til den fysiske virkelighed er den store gave, der kan optræde som følge af Neptuns aktuelle, langvarige, forfinede, men kraftfulde påvirkning, og du har nu mulighed for at tilpasse og ændre den ydre form på din tilværelse, så den giver et sandere billede af, hvem du er indvendig. Den mest dybtgående effekt af Neptuns gang gennem Vandbærerens idealistiske tegn og Fiskenes mystiske, poetiske tegn er for dit vedkommende muligheden for at opdage sammenhængen mellem indre og ydre. Selvom der er tale om en dybsindig, spirituel erfaring, vil du sandsynligvis opleve den på et mere hverdagsagtigt plan, og det kan give dig en følelse af at være dyb forbundet med naturen, med kroppen og med hverdagslivets ritualer og rytmer.

Neptun trigon Mars: Slutningen af maj 2016 indtil begyndelsen af december 2019

En trang til harmoni og fred vil sandsynligvis få dig til at søge efter en venligere og mindre belastende måde at forfølge dine mål på og omgås andre på, og den følelse af enhed, som i øjeblikket er virksom i kollektivet, vil sandsynligvis påvirke dig personligt ved at bringe alt det frem i din natur, som er blidt og fredselskende. En målsætning af en mere altruistisk karakter kan påvirke dine fremtidige bestræbelser, og måske ønsker du at engagere dig mere i den menneskelige trivsel på en direkte og praktisk måde. Du kan også få lyst til at bruge tiden på at drømme, og det behøver ikke at være noget dårligt, for din intuition og kreativitet vil sandsynligvis være forstærket. Alle kunstneriske projekter kan have gavn at den stimulation af fantasien, som du oplever i øjeblikket. Selvom det muligvis ikke er nogen god idé at være alt for passiv eller magelig - du lever jo trods alt stadig i denne verden! - så kan evnen til at flyde med tidens strøm hjælpe dig med at klare nødvendige forandringer og udfordringer på en rolig og taktfuld måde.

to top

Uranus i Fiskene

Uranus i Fisk: 2003 til maj 2010

Uranus er syv år om at gå gennem et stjernetegn og retter kollektivets opmærksomhed mod en ny sfære, hvor der skal indføres forandringer og udfoldes fremskridtsidealer. Efterhånden som Uranus går gennem Fiskene, er det nye århundrede godt i gang, og den tidligere kollektive følelse af begejstring over den nye æra, fremkaldt af det nye årtusinde samt de goder, der er frembragt gennem videnskab og teknologi, er veget til fordel for en mere skjult og dyb forandring i den kollektive tankegang. Da Fiskene er optaget af åndens verden og de lag af virkeligheden, som ligger hinsides den verdslige verden, vil vi måske opleve, at religiøse og spirituelle interesser får førsteprioritet på det globale niveau. Vi vil også kunne opleve store, nye, kunstneriske bevægelser, for Fiskene er den kreative forestillingsevnes tegn. Ændringer i de ortodokse religioners strukturer er sandsynlige, efterhånden som den kollektive psyke vågner op til dåd for nogle mere rummelige, åndelige værdier. Der afspejles en vis ængstelse i denne syvårs Uranus-transit, for dens nedbrydende, nyskabende energi vil på sin vej gennem Fiskene påvirke os følelsesmæssigt snarere end intellektuelt. Dette betyder ikke blot ændringer i den måde, vi opfatter Gud på, men giver også mulighed for en tid med kunstnerisk blomstring, hvor den menneskelige forestillingsevne søger nye former og redskaber at udtrykke sig gennem.

to top

Uranus i Vædderen

Uranus i Vædder: 2010 til 2018

Efterhånden som Uranus går gennem Vædderen, vil den vågnende bevidsthed om nye, åndelige værdier og berigelsen af den kreative forestillingsevne vige til fordel for en mere udadvendt og nedbrydende energi. Da Vædderen er optaget af den menneskelige korsfarerånd, som søger forandring i verden ud fra en storslået og brændende vision, vil der sandsynligvis bryde mange bevægelser frem i kollektivet - politiske, religiøse, videnskabelige og kunstneriske - som i sidste instans søger at vælte og forvandle de eksisterende strukturer og måder at tænke på for at opfylde en entydig drøm om fremskridt. Det vil sandsynligvis være en tid præget af revolutioner inden for den menneskelige tænkning og måske også revolutioner på et mere verdsligt niveau, efterhånden som kollektivet forsøger at gøre sine individuelle idealer gældende over for truslen om en ensartet globalisering. Der vil afspejle sig en vis turbulens i denne syvårs Uranus-transit, for dens nedbrydende, nyskabende energi vil påvirke os intuitivt snarere end praktisk. Det betyder ikke blot ændringer i vores måde at definere frihed og individuelle rettigheder på, men giver også mulighed for en tid præget af videnskabelige opdagelser, efterhånden som den menneskelige forstand søger nye former at indføre fremskridtet gennem.

to top

Nye indsigter

Uranus i 8. Hus: Maj 2011 til 2019

Den kollektive spirituelle og kunstneriske vækkelse og det tvingende behov for forandring, som afspejles i Uranus' gang gennem Fiskene og Vædderen, kan ytre sig på en skjult måde i dit liv - især på følelsesområdet og i kontakten til dine dybere lidenskaber og skjulte motiver. Det er muligt, at det til tider kan opleves lidt utrygt, især hvis du ikke har den store psykologiske erfaring. Du vil sandsynligvis opleve nogle stærke følelser og udsving i din emotionelle tilstand, som er uvante for dig, og som får dig til at spekulere på, om du nu også har så stor kontrol over dit liv, som du tror. Men bliv ikke skræmt eller alarmeret, hvis du begynder at opdage nogle dybder hos dig selv, som du ikke vidste, at du indeholdt. Da Uranus' energi handler om en udvidelse af dine forestillinger og udviklingen af et bredere syn på livet, vil de oplevelser, som du får rent følelsesmæssigt, sandsynligvis føre til en dybere og mere omfattende forståelse af dig selv og af andre mennesker. Og dette kan åbne døren til en ægte interesse for og et ønske om at studere den menneskelige psyke og livets mysterier nærmere. Det, der stiger op indefra for at vække dig, har altid været der; der er ikke tale om, at noget nyt "udefra" invaderer dit liv. Du bliver mere bevidst, og det er det mest positive og dynamiske træk ved denne planetbevægelse i dit liv.

Måske vil du også opleve, at nogle af mønstrene i dine forhold til andre mennesker ændrer sig. Du kan opnå større distance og indse nødvendigheden af afslutninger og nye begyndelser, og du vil også kunne lære en hel del om, hvornår og hvordan du skal give slip, og hvornår det er tid at gå videre - både materielt og følelsesmæssigt. Dette kan resultere i en større følelsesmæssig frihed og en voksende evne til at betragte dine følelser objektivt i stedet for at blive overskyllet af dem. Du kan også have nemmere ved at definere dine grænser i nære relationer med mindre frygt for at blive ensom og en større evne til at opleve din adskilthed fra andre, uden at det føles som et tab eller en trussel. Det er alt sammen ændringer, som kan finde sted i din grundlæggende, følelsesmæssige indstilling, og det kan frigøre dig fra gamle familiemønstre, som måske tidligere har virket indespærrende og har begrænset dit emotionelle udtryk. Det vigtigste for dig i denne afgørende periode er, at du er villig til at åbne dig for forandring, især med hensyn til den måde, du omgås andre på, og den holdning, du måtte have til dybe forhold. De forandringer, som måtte finde sted i din personlige tilværelse i denne tid, vil sandsynligvis være nødvendige og i sidste ende oplysende og frigørende.

Uranus opposition Saturn: Begyndelsen af juni 2011 indtil slutningen af marts 2013

De samme temaer betones også af:

Saturn konjunktion Uranus: Midten af februar 2014 indtil begyndelsen af december 2014

Ustabilitet er temaet for tiden, selvom der sandsynligvis vil være tale om en form for kreativ ustabilitet, som indvarsler en ny og mere produktiv fase i livet. Du har måske selv truffet nogle beslutninger, som indebærer, at du skal give slip på fortiden og afstå fra situationer eller holdninger, som tidligere har gjort dig tryg, især materielt. Men hvad enten der lige nu er tale om selvvalgte eller tilsyneladende uforudsete ydre hændelser, så afspejler de et dybt behov hos dig for at bryde med indre begrænsninger og frygt og gå til livet med større selvtillid og større udsyn. Du skal ikke blive bekymret, selvom du måske oplever en vis ængstelse; det er naturligt og menneskeligt og en uundgåelig ledsager ved alle større forandringer. Det vigtigste er, at du kan give slip på det, der er udslidt i dit liv, og byde de ændringer velkommen, som skal foretages. Måske opdager du, at mange af de ting, som du har hængt fast ved, egentlig ikke tilfredsstiller dig, men blot findes i dit liv, fordi de giver dig noget, der minder om tryghed. Men selvom tryghed er vigtig, så kan den også blokere energiens strøm og dæmme op for de kreative muligheder. Hvis du holder øjnene åbne og hovedet klart, vil du finde ud af hvilke ting, du bør holde fast ved, og hvilke du bør slippe. Senere vil du kunne se tilbage på denne periode og indse, hvor frigørende og befriende den har været på mange niveauer, indre såvel som ydre.

Uranus opposition Jupiter: Begyndelsen af april 2012 indtil slutningen af januar 2014

Det kan lige nu se ud, som om der ikke er nogen grænser for dine muligheder, og du vil sandsynligvis være særligt inspireret og fuld af nye ideer og nye fremtidsmuligheder. En følelse af befrielse og nyfundet frihed ligger i luften, og dette kan være meget opløftende. Nogle af dine ideer kan meget vel vise sig gennemførlige og vise vej til en helt ny retning i forbindelse med dit arbejde, dine kreative tiltag eller dit spirituelle engagement. Andre af dine ideer kan være interessante, men upraktiske; og andre igen kan simpelthen være for vilde. Brug noget tid på at tænke over alt det, der inspirerer dig, så du kan skelne tingene fra hinanden, tøjle din rastløshed og træffe nogle kloge valg, som kan ændre din fremtid i den rigtige retning. Du kan få mange nye intuitioner og inspirationer af en spirituel art lige nu, og du vil sandsynligvis være særligt modtagelig og åben over for usædvanlige, nye tankegange. Dette kan vise sig umådelig kreativt for både dit intellektuelle og dit spirituelle liv. Det er muligvis ikke det mest velegnede tidspunkt til materiel spekulation, for det, der inspirerer dig mentalt, kan måske vise sig at være temmelig risikabelt rent økonomisk, hvis du ikke er meget forsigtig. Tøjl din impulsivitet for en stund, og du vil få det bedst mulige udbytte af denne potentielt meget kreative og inspirerende tid.

Uranus trigon Merkur: Slutningen af maj 2013 indtil midten af marts 2015

Usædvanlige nye ideer og kreative inspirationer vil sandsynligvis gøre dit livssyn bredere og mere rummeligt, og du vil måske især være åben over for emner som astrologi, psykologi eller spændende ny forskning inden for den videnskabelige eller teknologiske verden. Din sædvanlige sunde fornuft forbindes smukt med inspirationen og intuitionen i øjeblikket, og det kan være et glimrende tidspunkt at engagere sig i nye projekter, især sådanne som indebærer visse kommunikationsfærdigheder. De emner, som interesserer dig, kan være katalysatorer for en forvandling af dit livssyn, og du kan også opdage nye talenter, som er værd at udvikle med henblik på fremtiden. Udnyt denne potentielt meget produktive periode ved at bruge din forstand på nye ting og tag det udvidede livssyn alvorligt, som du sandsynligvis kommer til at opleve.

Uranus kvadrat Mars: Begyndelsen af juni 2013 indtil slutningen af marts 2015

Du føler dig sandsynligvis stærkt egenrådig i øjeblikket og mere utålmodig, end du plejer, over for personer eller ting, som sinker dig eller griber ind i din jagt på bestemte mål og idealer. Blot du er i stand til at udfolde en vis grad af sund fornuft, især i situationer hvor en for hurtigt udløst vrede ville være upassende (f.eks. i omgangen med myndighederne eller under bilkørsel), kan du finde nogle kolossale resurser i form af energi og begejstring, som du kan investere i nogle nye projekter, især sådanne som indebærer et arbejde med grupper, eller som er motiveret af bestemte idealer eller forestillinger. Der foregår en frigørelsesproces i dit indre, som også kan gøre dig bedre i stand til at udtrykke dine egne ønsker over for andre. Hvis du tidligere har haft svært ved at vise vrede og hævde dig på en ubesværet måde, så vil du muligvis opdage, at du ikke har nogen problemer med at gøre dette nu. Denne periodes forløsning af energien kan vise sig umådeligt produktiv. Sørg for at bevare begge ben fast plantet på jorden og øv dig i tålmodighed, så du kan gøre bedst mulig brug af den.

to top

Kapitel III

to top

Indre forandringer

Ikke alt det, der foregår inden i og omkring dig, er forbundet med de store kredsløb på himlen. Du har også dit eget højst individuelle udviklingsmønster, og nogle udfordringer og forandringer vil sandsynligvis indfinde sig, fordi tiden er inde til det. Dette dybe, indre vækstmønster er enestående for dig, og selvom der sandsynligvis vil finde en vis overlapning sted med ændringerne ude i verden, så vil du på dette område opdage, at dine oplevelser helt er dine egne, og de kreative muligheder, som de måtte indeholde, næsten udelukkende afhænger af din egen forståelse og villighed til at arbejde med den, du er, og den, du er ved udvikle dig til.

to top

Årene 2011 og 2012

De temaer, som afspejles i planeternes bevægelse i dit fødselshoroskop i løbet af de kommende seks år, er opført i kronologisk orden nedenfor. Nogle af dem er temaer, som du allerede er blevet fortrolig med gennem det seneste år eller to, og de kan vare mange år endnu; dem vil vi begynde med. Andre af temaerne er nye, kommer først ind i dit liv nu og er af kortere varighed - selvom de på det pågældende tidspunkt kan virke meget intense.

to top

At bære verden på sine skuldre

prog. Merkur konjunktion Saturn: Slutningen af september 2010 indtil midten af februar 2012

De samme temaer betones også af:

Saturn kvadrat Merkur: Midten af januar 2013 indtil midten af november 2013

Saturn sekstil Merkur: Slutningen af oktober 2010 indtil begyndelsen af september 2011

Dine tanker er muligvis tunge og dybe i øjeblikket, og det kan være et glimrende tidspunkt at engagere sig i omhyggelig forskning eller et arbejde med opgaver, som kræver tålmodighed, koncentration og grundighed. På det verdslige plan vil du kunne opnå en hel del på områder, hvor et længerevarende arbejde skal færdiggøres, og hvor du skal udvise vedholdenhed for at nå dine mål. Du er i stand til at koncentrere din mentale energi kolossalt lige nu. Men du er formentlig ikke videre let til mode, og måske mister du din humoristiske sans for en tid. Dit syn på tilværelsen kan være lidt dystert og dit syn på dig selv unødigt nedgørende. Måske føler du dig isoleret, misforstået, nærtagende eller snarere rigid og defensiv i din tankegang. Du kan endda være noget af en "lyseslukker" for dem, der står dig nær, såfremt du ikke lærer at le lidt ad dig selv. Men på et dybere niveau er denne alvor formentlig passende, for der finder en vigtig, indre forvandling sted, som kan kræve en periode med indadvendthed og refleksion.

Du har altid haft tendens til at være en smule defensiv med hensyn til dine langsigtede tryghedsbehov, og nogle af dine holdninger og reaktioner på dette felt kan være overdrevent rigide og selvbeherskede. Du har måske også følelser af usikkerhed og tvivlen på dig selv, som har bidraget til en defensiv og overfølsom indstilling i omgangen med andre. Du er lige nu i stand til at se disse adfærdsmønstre mere tydeligt og forstå, at de sandsynligvis udspringer af nogle meget tidlige oplevelser i dit liv. Dette betyder, at du kan være langt mere bevidst om din måde at omgås andre mennesker og tilværelsen på. Selvom du måske er en anelse generet af, i hvor høj grad du ubevidst har brug for at bevare kontrollen i situationer, hvor du føler dig sårbar, kan denne indsigt betyde, at du kan løse en smule op og lade andre komme tættere på. Prøv at tøjle alle tendenser til at mistro andre i øjeblikket, for du kan være tilbøjelig til at misforstå dem - også selvom du måske føler, at det er dem, der misforstår dig. Hårde ord kan i øjeblikket fremkalde afstandtagen eller endda en adskillelse, som du i virkeligheden hverken ønsker eller har brug for. Brug din omhu og grundighed til at færdiggøre nogle arbejdsprojekter, som ligger og venter, og brug din alvorlige indstilling til at opnå en dybere forståelse af dig selv.

to top

Kampinstinkt

Saturn kvadrat Mars: Slutningen af oktober 2010 indtil begyndelsen af september 2011

De samme temaer betones også af:

prog. Mars sekstil Saturn: Midten af august 2014 indtil slutningen af oktober 2017

Omstændighederne kan synes at hæmme dig i øjeblikket, og du kan føle dig voldsomt frustreret. Måske kæmper du med vanskeligheder og konflikter med dine venner eller din sociale eller faglige gruppe, og du kan være tilbøjelig til at kaste dig ud i kamp og køre hårdt på mod det, der begrænser dig. Men jo mere du presser på, desto større sandsynlighed er der for, at du vil vække andres fjendskab, især når det gælder personer i ledende stillinger. Hvis du mister selvbeherskelsen, vil du måske blive uforsigtig, når du kører bil eller håndterer mekaniske eller elektriske redskaber, og kan afstedkomme mindre uheld og skader. Før du eksploderer, bør du standse op og tænke over, hvad det er, der foregår i dit indre. Det kan blive en meget produktiv periode, og du vil kunne opdage nogle nye resurser i form af indre styrke og udholdenhed. Du kan også i stigende grad blive bevidst om et behov for større autonomi og ønsker måske i højere grad at styre din egen tilværelse. Men du kan blive så utålmodig og impulsiv, at du forpurrer netop det, som du ønsker mest.

Først og fremmest kan du have brug for omhyggeligt at undersøge, på hvilken måde dine egne ubevidste handlinger og holdninger tidligere kan have bidraget til din nuværende følelse af at være begrænset og blokeret. Det er muligt, at du ikke har været i stand til at give klart og ærligt udtryk for dine ønsker, og at du har kompromitteret dig på grund af et behov for tryghed eller en frygt for fremmedgørelse fra andre. Nu er de strukturer, som du selv har opbygget, muligvis blevet for snævre, og måske sparker du mod dem. Men er dette tilfældet, så bliver du nødt til at ændre din egen indstilling, før du kan blive fri; for hvis du bliver ved med at være ambivalent og usikker på, hvem du er, og hvad du ønsker, så vil du blot opbygge nogle nye strukturer, som med tiden vil spærre dig inde på samme måde, som du lige nu føler dig indespærret. Det er din selvfølelse og din tro på din egen ret til at få de ting i livet, som du ønsker dig, som trænger til at blive styrket. Undersøg dette tema først, inden du reagerer i blinde på det, du oplever som undertrykkelse eller begrænsning fra verden omkring dig.

Du får brug for masser af tålmodighed i denne periode foruden en evne til at tilpasse dine mål efter den ydre verdens realiteter. Heller ikke på dette punkt har du måske udviklet en tilstrækkelig evne til at gå på kompromis. Livet har muligvis været sort-hvidt for dig, idet nogle mennesker har domineret, og andre har underkastet sig. Lige nu er du måske fast besluttet på ikke at underkaste dig; men løsningen ligger muligvis ikke i at forsøge at dominere. Du har altid haft en stærk vilje og en god evne til at arbejde hårdt for nogle realistiske mål. Men du har sikkert også været plaget af en dyb mangel på selvtillid, hvilket har gjort dig bange for nederlag, og dette kan enten have fremkaldt en alt for stor passivitet (som dækker over en dyb vrede) eller en alt for stor aggression (som dækker over en dyb angst). I øjeblikket kan disse gamle følelser af utilstrækkelighed, frygt og fortørnelse have gjort det svært for dig at betragte nutiden med objektive øjne. Måske bør du omhyggeligt afveje dine egne ønsker mod det, der er reel mulighed for, frem for det dine brændende følelser eller din sårede stolthed forsøger at overbevise dig om, at du ønsker. Du føler muligvis, at du er kastet ud i en dødelig kamp og må bevise din styrke og effektivitet eller lide et ydmygende nederlag. Prøv at lade være med at identificere dig for meget med de konventionelle definitioner på maskulinitet, for gør du det, kan du måske ende med at gå rundt og føle dig impotent og utilstrækkelig, fordi du ikke er i stand til at leve op til et kollektivt billede. Din følelse af mandlighed skal være individuel og have rod i en indsigt i dine egne individuelle styrker og svagheder, ikke i en fjernsyns- eller biografskabt karikatur på styrke. Det kan være dine egne forestillinger, som gør de udfordrende, ydre faktorer til truende eller undertrykkende kræfter. Prøv at finde ud af, på hvilke områder du eventuelt er for rigid og ufleksibel i dit krav om at få alting sådan, som du vil have det. Måske gør du dig selv skyld i lige netop det, du beskylder andre for. Hvis du er villig til at foretage nogle justeringer og fungere inden for nogle realistiske rammer, så kan du bevæge dig langsomt og støt fremad mod dine mål og udrette meget med den energi og disciplin, som nu er til din rådighed.

to top

Udvidelse af horisonten

prog. Merkur konjunktion Jupiter: Begyndelsen af juli 2011 indtil slutningen af november 2012

Dine interesser og din mentale indstilling udvikler og ændrer sig i øjeblikket, og tidspunktet kan være ideelt til at supplere din uddannelse eller dyrke nogle nye færdigheder og studieområder, som afspejler din øgede entusiasme og nysgerrighed over for livet. Selvom du måske ikke tidligere har lagt særlig stor vægt på din mentale udvikling, vil den sandsynligvis blive vigtig for dig nu - ikke nødvendigvis i akademisk forstand, men på et niveau, som kan gøre dig i stand til at lære noget om en mere omfattende verden og et større univers. Rejser kan også være særligt værdifulde og berigende i øjeblikket, og du bør gribe og nyde enhver mulighed for at udforske verden. Der er ikke kun tale om, at du kan begive dig ud på en rent fysisk rejse, for dit behov for at finde en dybere mening med livet vil sandsynligvis bibringe alle fysiske undersøgelser en følelse af, at du samtidig udforsker nogle dybere eller højere spørgsmål.

Det kan være et glimrende tidspunkt at bruge energien på at markedsføre dine særlige færdigheder og talenter og udfolde dem i nogle materielt gennemførlige projekter. Din intuition er sikkert specielt aktiv i øjeblikket, og du er måske i stand til at se forbindelser og muligheder med en klarhed, som du ikke tidligere har oplevet. Men du skal også handle i forhold til disse muligheder, for alverdens vidunderlige intuitioner betyder kun lidt, medmindre de bliver forankret i den praktiske hverdag. Du kan blive nødt til at arbejde hårdt for det, og du kan også blive nødt til at væbne dig med tålmodighed for at få mulighed for at opleve frugterne af det, du påbegynder i øjeblikket. Nye kontakter, som kommer ind i dit liv i øjeblikket, kan vise sig uhyre nyttige og støttende i forhold til dine mål, og enhver indsats for at rodfæste dit ekspanderende udsyn ved hjælp af disciplin og praktiske bestræbelser vil blive rigeligt belønnet. Du kan formentlig se højere og længere end normalt lige nu, og fremtiden kan forekomme fuldkommen klar. Forsøg at gøre den til den fremtid, som du ønsker og fortjener, ved at gøre mest mulig brug af de nye ideer og evner, som du sandsynligvis opdager i øjeblikket.

to top

Viljen til magt

Saturn konjunktion Pluto: Begyndelsen af oktober 2011 indtil begyndelsen af august 2012

De samme temaer betones også af:

Pluto kvadrat Saturn: Slutningen af januar 2010 indtil slutningen af november 2012

Du vil sikkert føle dig uforklarligt utilpas i denne tid, som om verden var fuld af mennesker, som ønskede at komme dig på tværs eller hindre dine fremtidsplaner og mål. Det, der i virkeligheden sker, er, at et dybt rodfæstet overlevelsesinstinkt bliver vakt hos dig sammen med en følelse af, at tiden er inde til at ændre din tilværelse radikalt. Afslutningen på et livskapitel og begyndelsen på et nyt vil uundgåeligt mobilisere disse grundlæggende instinkter for at sikre din overlevelse i denne foranderlige tid. Problemet er, at du formentlig også føler frygt - for at fremtiden ikke vil fungere, at andre vil blokere eller ydmyge dig, at alting vil gå galt. Det er disse ængstelige følelser, som kan få dig til at opleve andre som uvillige til at hjælpe eller direkte aggressive. Prøv at forstå, hvordan din egen mistænksomhed kan udløse andres defensive adfærd. Hvis du handler tankeløst på grund af angst og bange anelser, kan du, om end uden at ville det, komme til at skubbe til andre eller tyrannisere dem, så de hævner sig og rent faktisk forsøger at stille sig i vejen for dig.

I løbet af denne periode vil du kunne opdage en overraskende kilde af styrke, udholdenhed og instinktiv visdom i dit eget indre. Måske har du aldrig indset, hvor meget af en overlever du rent faktisk kan være, når du bliver trængt. På de områder af dit liv, der handler om tryghed og materiel stabilitet, har du formentlig - med eller mod din vilje - måttet lære at gå dine egne veje uden at være afhængig af andres støtte. Nu bliver du endnu engang bedt om at skabe din egen vej fra fortiden og ind i fremtiden. Andre vil måske ikke være villige eller i stand til at hjælpe dig; dine kære tilbyder måske deres støtte, men noget i dit eget indre ønsker muligvis ikke deres hjælp. Måske har du brug for at finde ud af, hvem du i virkeligheden er, og hvad du ønsker, i kraft af en forståelse af dine egne emotionelle behov og ikke ud fra de råd, som andre giver dig med hensyn til, hvad der er den 'rigtige' måde at leve og opføre sig på. Det kan godt blive en ensom og angstfyldt proces, som ikke er let for nogen. En villighed til at kaste et mere seriøst blik på dit liv og forsøge at forstå mere om de psykologiske temaer, som har formet dig før i tiden, kan være til stor hjælp på den rejse, du i øjeblikket er kastet ud i.

Perioder som denne, præget af forvandling, bliver ikke nødvendigvis afspejlet i en ydre krise eller omvæltning. Men man kan måske møde eller blive tiltrukket af mennesker, som på en underligt præcis måde spejler de følelser og holdninger, som man selv bærer rundt på. I øjeblikket kan 'overlevere' - individer, som er blevet stødt og slået af livet, men som på en eller anden måde har kunnet kæmpe videre uden at blive væltet helt omkuld - virker måske særligt tiltrækkende på dig i øjeblikket. På det følelsesmæssige plan vil du sikkert føle dig usikker, mere negativ end normalt og mistroisk, ikke blot over for andre, men også over for dig selv og din evne til at navigere i hårdt farvand. I virkeligheden er du absolut i stand til at klare de situationer, som opstår lige nu - men du bør lytte til dine instinkter og lære at forstå dig selv bedre i stedet for at stole på rationelle svar eller på kollektivets nemme, sort-hvide formularer. Måske vil du opdage en kilde til visdom og magt i dit eget indre, som kan påvirke alle dine fremtidige handlinger og give dig mulighed for at opnå større psykologisk uafhængighed. Du vil også kunne nå nogle materielle eller professionelle mål, som du har arbejdet hårdt og længe for at realisere, men som i sig selv kan forekomme en anelse truende, fordi din succes kan isolere dig fra dem, du har ladt bag dig. Prøv at give slip på alt det fra din fortid, som du er vokset fra. Du bærer rundt på alt for meget bagage, som du vil have bedre af at lægge fra dig.

to top

Årene 2013 og 2014

Planeterne står ikke stille, men bliver ved med at afspejle nye temaer, som optræder i dit liv. Nogle planetbevægelser er begyndt året før og er stadig relevante og fortjener at blive nævnt igen; andre er nye og vil give dig mange nye oplevelser i løbet af denne periode.

to top

Forhindringer og frygt

prog. MC kvadrat Saturn: Midten af juni 2013 indtil slutningen af august 2015

Dette er en periode med store udfordringer og muligheder, som giver dig en chance for at teste din egen styrke på verdens scene. Men den kan også til tider føles vanskelig - du kan få frustrationer på dit arbejde i denne periode eller støde ind i forhindringer på din vej frem mod nogle attråede erhvervsmæssige og sociale mål. Disse vanskeligheder kan udløse en dybt rodfæstet følelse af usikkerhed og frygt vedrørende din fremtidige materielle stabilitet, og det kan virke, som om ingen ønsker det, du forsøger at give. Du vil kunne opleve tilbageslag på dit arbejde eller opdage, at du må arbejde ekstremt hårdt for at bevise dit værd eller opnå den respekt og anerkendelse, som du fortjener. Du kan også opleve konflikter med ledelsespersoner eller føle, at kollektive eller sociale forventninger hindrer dig i at give udtryk for, hvem du inderst inde er. Og dit liv på hjemmefronten er måske heller ingen dans på roser, eftersom din indre usikkerhed, kombineret med andres adfærd, kan betyde, at du føler dig afvist eller isoleret fra dem, du holder af. Men trods vanskelighederne med den ydre verden ligger den egentlig konflikt i øjeblikket begravet i dit eget indre. Du er ved at lære, hvordan dine specielle evner og behov kan tilpasses den verdslige virkeligheds krav, og det kan betyde, at du må indgå nogle kompromisser, som du måske netop nu ikke just er i humør til. Du kan også være nødt til at formulere dine mål klarere og tilpasse dem til det, der er muligt, frem for til det, som du kunne opnå, såfremt verden var ideel. Alt dette kan irritere og frustrere dig og indgyde dig en følelse af personlig fiasko og nederlag.

Alligevel kan det vise sig at blive en yderst gunstig og konstruktiv tid. Du bliver opfordret til at definere, hvem du ønsker at være i verden, med respekt både for dine egne ønsker og for karakteren af den virkelighed, du møder. Du kan blive tvunget til at træffe nogle vigtige valg vedrørende dine mål og din karriere, og også med hensyn til hvor du vil bo, og hvem du vil bo sammen med. Sådanne valg bør træffes langsomt, omhyggeligt og med selvtillid frem for i vredt oprør eller deprimeret passivitet. Og hvad der er allervigtigst er, at den rolle, du vælger at spille derhjemme og i verden, muligvis skal være mere fleksibel og afspejle dine dybere værdier frem for at være et overfladisk eller kompensatorisk image, som du håber, at andre vil fæste lid til. Hvis du har foregivet noget tidligere, vil du muligvis ikke være i stand til at gøre dette meget længere; verden kræver autenticitet og forpligtelse af dig nu, og du bliver udfordret for at lære at give det. Du er således i færd med at lægge grunden til dit fremtidige arbejde, og hvis du går langsomt frem og udviser indsigt, vil du lægge dette fundament på en solid måde og kan høste frugterne i årene, der kommer.

to top

Elsket og fuld af kærlighed

prog. Sol konjunktion Venus: Midten af oktober 2013 indtil begyndelsen af november 2015

På det indre plan vil denne periode sandsynligvis vise sig at blive et af de vigtigste år i dit liv. Du vil sikkert blive udfordret til at erkende og vedgå dine dybeste og vigtigste værdier. Tidligere har dine værdier - det, du elsker og respekterer hos dig selv og andre, din definition på kærlighed, det, du føler, gør livet værd at leve, det, der gør dig glad - måske ikke rigtig været dine egne, men har været under skjult eller direkte indflydelse fra din familiebaggrund og dine sociale omgivelser. Dette kan have været uundgåeligt og naturligt, men nu er tiden inde til at definere, hvad der betyder noget for dig. I denne tid vil der sikkert blive kastet lys over hvert eneste område, hvor en mangel på ægte selvværd måtte have anbragt dig i en begrænsende eller ulykkelig situation. Dit personlige image kan have været baseret, ikke på den, du i virkeligheden er, men på det, du håbede ville behage omverdenen. Processen med at bekræfte dig selv som et værdifuldt individ kan medføre et vist mål af smerte, hvis du f.eks. er involveret i et parforhold, som ikke kan rumme en sådan forandring. Men det er mere sandsynligt, at du vil få nogle gode oplevelser i øjeblikket, som vil afspejle, hvad det er, der betyder mest i dit liv. Måske opdager du, at du er utilfreds med mennesker og fornøjelser, som tidligere forekom dig fuldkommen tilfredsstillende. Du kan også opdage en ny fornøjelse og glæde ved mennesker og ting, som du måske tidligere har overset.

Frem for alt vil du sikkert finde ud af, hvad der betyder noget for dig i omgangen med andre. Dette kan indebære et nyt parforhold, hvor du finder en tilfredsstillelse, som du ikke har følt tidligere. Din evne til at værdsætte dig selv betyder, at du formentlig vil bryde med nogle tidligere selvfornægtende adfærdsmønstre, som dengang kan have skabt problemer i dine parforhold. Du vil også kunne opleve, at et langvarigt forhold ophører - enten frivilligt, eller fordi den anden person ønsker det, eller fordi omstændighederne gør det uundgåeligt. Men selvom du måske ikke er den, der tager initiativ til adskillelsen, så er du formentlig den, der har mest brug for den - også selvom du føler smerte, vrede eller såret stolthed undervejs. Det er sandsynligt, at dine ubevidste forventninger til kærligheden og din opfattelse af, hvad det vil sige at give og modtage, ligesom hos de fleste andre har været kraftigt influeret af det, du så i dine forældres ægteskab og i din familiebaggrund generelt. I denne periode vil du kunne bevæge dig ud over alle fortidens destruktive adfærdsmønstre og opdage din egen evne til at give og modtage kærlighed. Det kan give dig et nyt kærlighedsforhold, eller det kan betyde, at du må give afkald på et gammelt - eller måske begge dele. Den nye kærlighed behøver ikke at være en seksualpartner - det kan også være et barn eller et dybt venskab. Da der er tale om en periode, hvor dine værdier for alvor bliver dine, vil de ting, der sker, gøre dig til et mere ægte og forstående menneske.

En stærkere følelse af selvværd kan også give genlyd på andre områder. Mennesker definerer ikke blot deres værdier i deres forhold til andre, men også i forbindelse med materielle ting. I øjeblikket kan du opleve, at du rent materielt er bedre stillet end tidligere, til dels på grund af at en tro på, at du fortjener bedre, klinger igennem til omverdenen og påvirker din adfærd i forbindelse med dit arbejde. Måske vil du også erfare, at du er i stand til at nyde de ting, du har, og kan tillade dig at forkæle dig selv og forfine din personlige smag i forbindelse med tøj, kunstneriske interesser, dit fysiske udseende, indretningen af dit hjem eller personlig livsstil. Der er tale om en periode præget af en indre blomstring. Det kan godt være, at du også får oplevelser, som er triste eller vanskelige. Men skulle det ske - og især hvis det drejer sig om en kærlighedsmæssig skuffelse - så forsøg at huske, at disse forandringer måske afspejler en nedbrydelse af gamle opfattelser og forventninger i dit forhold til andre mennesker. Måske har du ikke været tilstrækkelig oprigtig over for dig selv eller har måske undervurderet din mulighed for at blive elsket af andre og har derfor accepteret situationer, som er ødelæggende for din selvagtelse. Giv det, der findes i dit indre, lov til at blomstre. Hvis det viser sig nødvendigt at give afkald på nogen eller noget, så vil du formentlig indse, at du først nu for alvor er ved at være klar til at lukke ægte tilfredshed og selvaccept ind i dit liv.

to top

Kampen mod begrænsningerne

Saturn kvadrat Sol: Slutningen af oktober 2013 indtil slutningen af august 2014

I øjeblikket kæmper du muligvis hårdt for at klare nogle byrder, som får dig til at føle, at du er fanget i en fælde. Den ydre verden kan synes at have rottet sig sammen for at holde dig fastlåst, og du føler dig måske frustreret eller tømt for energi. Men samtidig opdager du formentlig nogle nye reserver af styrke og stædighed og kan føle dig fast besluttet på ikke alene at bevise, at du kan klare dine byrder, men også at du er i stand til at vende dem til noget konstruktivt. Du gennemgår en proces, som minder om hærdningen af stål. Du kan få nogle stød og slag, men det vil blot gøre dig meget stærkere, mere realistisk og bedre i stand til at skabe din egen vej i livet. Og du vil måske også få en meget større følelse af selvtillid, hvis du reflekterer lidt over det paradoksale i din situation. Du finder sandsynligvis ud af, hvad du ønsker, ved at det bliver dig nægtet. Dette er ofte en mere effektiv måde at opdage værdier og mål på end alle uvirksomme spekulationer eller drømmerier, mens livet går godt.

Du er muligvis stærkt bevidst om dig selv som et særskilt individ, der har ansvaret for dit eget liv, og denne bevidsthed kan vise sig uhyre vigtig og kan hjælpe dig med at bruge denne periode til at lægge fundamentet til fremtiden. Tingene vil næppe forløbe glat eller nemt, men hver eneste centimeter, som du erobrer, vil du komme til at beholde. Du kan have et stærkt behov for at bekræfte din identitet gennem et dybere forhold til den indre verden ved hjælp af nogle kreative og spirituelle forehavender. I øjeblikket kan der hele tiden synes at være noget, der kommer på tværs, når du forfølger disse forhåbninger. Til tider kan du få følelsen af, at der er nogle mystiske vejspærringer, som sørger for, at du bliver holdt fast på en kurs, som du ikke selv har valgt, men som er forudbestemt af kræfter i dit indre eller uden for dig, kræfter som du kun ved meget lidt om. Og måske er det sådan, at noget i dit indre, som er klogere end dig, vejleder dig, selvom denne vejledning kan synes at optræde i skikkelse af ting, du ikke kan gøre, frem for ting, som du kan gøre. Du er formentlig nødt til at stå fast i øjeblikket, og det kan være rigtigt af dig at slås for at nå et ønsket mål; men det betyder ikke, at du skal kæmpe imod dine egne dybere behov og din egen natur. Du bør muligvis tænke længe og dybt over, hvad det er, du forsøger at opnå, og hvorfor, så du kan være sikker på, at du kæmper for noget, som virkelig betyder noget, og ikke bare forsøger at bevise, at du kan slå al modstand ned. I så fald vil du kunne lægge al din styrke og beslutsomhed i selen for den person, som du virkelig er, frem for den, som andre tidligere forventede, at du skulle være.

Det er muligvis ikke noget særlig godt tidspunkt at påbegynde nye, kreative forehavende, for din energi og din selvtillid er sikkert lav. Men en forfinelse af dine færdigheder og en færdiggørelse af nogle projekter, som kræver en periode med hårdt og måske kedsommeligt slid, kan være passende lige nu. Det vil sikkert heller ikke være det bedste tidspunkt at indlede et nyt forhold, eftersom de personer, som du tiltrækkes af i øjeblikket, formentlig vil afspejle din egen følelse af tyngde og kynisme. Hvis du mener, at livet bør være hårdt, så vil du kunne vælge ledsagere, som gør det hårdt for dig, frem for mennesker, som kan hjælpe dig med at finde lykke og tilfredsstillelse. Men en bearbejdning af dine eksisterende relationer og en skabelse af nogle nye og mere fleksible roller kan vise sig meget gavnlig lige nu, for du er i stand til at definere dig selv tydeligere som individ og kan derfor være mere ærlig over for din partner. Du kan have brug for at styrke det, der betyder noget for dig, men du kan også blive nødt til at give afkald på situationer eller forhold til andre, som viser sig at være forkerte for dig. Dette er en periode, hvor du skal luge ud, kæmpe videre og lære dig selv og dine styrker og begrænsninger at kende på et meget dybt niveau. Prøv at være tålmodig. Alle de følelser, du måtte have af at være træt og uden håb, er subjektive, og denne belastende periode vil passere. I virkeligheden kæmper du for at finde ud af, hvem du er, og hvad du ønsker af livet. Prøv at få større klarhed over dette, før du træffer større beslutninger. Jo mere tålmodig og rolig du er indvendig, desto bedre vil du få det, fysisk og følelsesmæssigt, og desto sundere vil det grundlag være, som du bygger for fremtiden.

to top

At blive voksen

Saturn konjunktion Måne: Begyndelsen af december 2013 indtil slutningen af oktober 2014

De samme temaer betones også af:

prog. Måne kvadrat Saturn: Slutningen af august 2012 indtil slutningen af oktober 2012

prog. Måne trigon Saturn: Slutningen af januar 2015 indtil midten af marts 2015

Denne periode kan blive ganske udfordrende rent følelsesmæssigt. Du kommer til at lære, hvor stor styrke og selvberoenhed du i virkeligheden besidder, og denne erkendelse vil vise sig umådeligt værdifuldt i fremtiden. Men du kan føle dig tynget i dine nære relationer og kan have tendens til at føle dig ensom, misforstået eller overset af dem, du holder af. Din selvtillid er sandsynligvis ringe, og måske bryder du dig ikke synderligt om dig selv i øjeblikket; og du kan også have temmelig ondt af dig selv. Alle disse følelser vil måske, måske ikke blive afspejlet i nogle ydre vanskeligheder. Men selvom alt går godt i din ydre tilværelse, vil du alligevel få den slags følelser. Hvis du ikke gør en indsats for at forstå det, der foregår i dit indre lige nu, kan usikkerhed, sårede følelser og fortørnelse få dig til at optræde på en ufrivilligt krævende, manipulerende eller afvisende måde over for andre - som så til gengæld kan reagere ved at trække deres følelsesmæssige støtte tilbage. Der vil dukke nogle følelser op til overfladen, som kan udgøre nogle vigtige markører af indre temaer, der trænger til at blive undersøgt. Hvis du reagerer blindt på disse følelser, kan du ende med at skabe endnu flere vanskeligheder for dig selv.

Du kommer muligvis til at indse, hvor stor følelsesmæssig afhængighed du rummer. Det betyder ikke, at du skal holde op med at have brug for andre mennesker. Alle mennesker har brug for andre mennesker, og alle nære relationer rummer både nogle helt basale tryghedsbehov og nogle mere individuelle følelser af kærlighed og beundring. Men ubevidst klynger du dig måske til nogle sårende eller selvdestruktive følelsesmønstre fra din barndom, og du kan pludselig begynde at føle, at der slet ikke findes nogen i hele verden, som forstår eller overhovedet bekymrer sig om dine behov. I virkeligheden er det dig, der bør bekymre dig om dig selv og indse, hvordan du skal give dig selv følelsesmæssig næring. Uanset din alder, og uanset hvor praktisk, veltilpasset eller kundskabsrig du er i livet, så findes der et skjult barn i dit indre, som nu rent følelsesmæssigt er ved at blive voksent, og den proces nyder du muligvis slet ikke. Du har nok ikke så meget at give andre lige nu, og det kan være vigtigt, at du søger fred og uforstyrrethed for at kunne vurdere, hvor ærlig du er i stand til at være med hensyn til at udtrykke dig over for andre.

I øjeblikket kommer du måske til at indse, at andre ikke altid kan forsyne dig med uophørlig varme, kærlighed og tryghed. Måske trænger du også til at komme til at forstå, at det at ofre dig selv for at tage vare på andre ikke er nogen garanti for, at de til gengæld vil tage vare på dig; og måske bør du være mere ærlig og selvcentreret på en sundere måde, så du kan give frit og uden skjulte, emotionelle bindinger. Det kan forekomme at være en barsk lektie; men hvis du ikke har lært den før, så kan du blive nødt til at lære den nu. Dine kære er mennesker, der ligesom du selv vil forsøge at give kærlighed og støtte, så godt de kan på deres egen personlige måde. De har også problemer, begrænsninger og mangler, ligesom du har. De kan ikke imødekomme alle dine behov, og du kan have brug for at lære at eksistere som et selvstændigt individ, uden bitterhed eller resignation. Lige nu er du måske som et barn, der flytter hjemmefra og lærer at leve uden garanti for nogle kærlige forældres følelsesmæssige støtte. Dette kan genopvække nogle gamle minder om sårethed og forsømmelse i barndommen, og måske er du i øjeblikket særligt bevidst om, hvad dine forældre gjorde forkert, frem for hvad de gjorde rigtigt. Prøv at lægge lidt distance til de følelser, som dukker op til overfladen. Negativ kritik, af dig selv eller af andre, kan være din værste fjende i øjeblikket. Efterhånden som du bliver følelsesmæssigt stærkere og klogere, vil du måske også opdage, at denne periode kan gøre dig mere ægte tolerant og medfølende og mere ærlig med hensyn til din egen menneskelighed.

to top

En søgen efter det umulige

prog. MC kvadrat Jupiter: Begyndelsen af september 2014 indtil midten af november 2016

Du føler dig muligvis særligt begrænset på dit arbejde lige nu og ivrig efter at finde en ny og mere ekspansiv rolle i livet. Der kan opstå utilfredshed og irritation over for ledelsespersoner såvel som medlemmer af din familie, og du er muligvis klar over, at du rummer mange potentialer og talenter, som ikke bliver brugt fuldt ud. Måske bliver du vred på arbejdsgivere, kolleger og dem, du holder af, fordi de ikke synes at ænse dit behov for større økonomisk fleksibilitet og en mere kreativ brug af dine talenter og resurser. Hvis du føler, at du bliver hindret eller overset, er det muligt, at du uden at vide det formidler dine ønsker på en negativ, krævende eller arrogant måde. Behovet for forandring og ekspansion er ægte og gyldigt på dette tidspunkt. Men i øjeblikket kan du måske til tider føle, at andre mennesker opfører sig som den amerikanske forfatter Ambrose Bierces definition på en egoist: de har den dristighed at tro, at de er mere betydningsfulde, end du er. En smule omhu i forbindelse med den måde, hvorpå du udtrykker dine mål og afslører dine bagvedliggende følelser vedrørende værdien af andre menneskers behov, vil kunne spare dig for mange unødvendige konflikter.

Du søger efter vækstmuligheder på dit arbejde og i din personlige tilværelse og ønsker at sætte dig nogle nye og spændende mål, som kan give dig en større fornemmelse af mening. Men du kan også være urolig over for den slags forandringer, bange for at forlade nogle trygge og sikre strukturer og usikker på eller måske ligefrem med en vag følelse af skyld vedrørende din ret til at bede livet om mere. Denne spændingstilstand og indre usikkerhed kan få dig til at forværre problemerne. Forsøg at tænke dig godt om, før du forlader et job, indleder et slagsmål med en kollega eller forlader et ægteskab eller hjem. Hvad er det, du inderst ønsker at gøre, og hvem ønsker du at være? Har du en målsætning, eller flagrer du blot i vinden? Skyldes din utilfredshed en ægte uretfærdighed eller nogle ægte begrænsninger, eller skyldes den din egen tøven ved at skulle yde den indsats og forpligtelse, som er nødvendig for at opnå ægte succes? Der er mange spørgsmål, som du måske bør stille dig selv i øjeblikket, så den rastløshed, som har grebet dig, kan vendes i en positiv retning med henblik på fremtiden. Hvis du bliver fristet af en ny mulighed, så undersøg den grundigt; hvis du føler dig forulempet af et andet menneskes handlinger på dit arbejde eller derhjemme, så bør du overveje, hvorvidt du selv bærer en del af skylden. Hvis du er i stand til at holde hovedet koldt og reflektere over, hvad der sker, kan denne periode vise sig at blive umådeligt kreativ med hensyn til opdagelsen af nye muligheder og nye forhåbninger.

to top

Årene 2015 og 2016

Du bliver ved med at forandre dig og gro, og planeternes fortsatte kredsløb bliver ved med at væve deres særlige bagtæppe, ikke som et udtryk for "skæbne", men bestandigt fremhævende de sider af din tilværelse, som er modne til udvikling og udfoldelse.

to top

Definitionen af grænser

prog. Ascendant konjunktion Saturn: Begyndelsen af november 2014 indtil begyndelsen af august 2017

Du kan i de kommende måneder være nødt til at lære en vigtig og i sidste instans styrkende lektie vedrørende grænsesætning og selvberoenhed. Selvom det nok ikke bliver nogen nem tid, kan den vise sig umådeligt værdifuld i forbindelse med udviklingen af en solid og varig følelse af personlig identitet. I en periode kan du blive nødt til at leve med en følelse af ensomhed og nedtrykthed, også selvom du bliver støttet af mennesker, som holder af dig, og befinder dig i forstående omgivelser. Tidligere har du måske brugt materielle resurser eller følelsesmæssige "garantier" til at definere dit værd over for andre og over for dig selv. Måske har du også klynget dig stærkt til materiel og følelsesmæssig tryghed, selvom dette har medført, at du har måttet kvæle nogle kreative potentialer eller finde dig i nogle ulykkelige relationer til andre mennesker. Lige nu har du mulighed for at udvikle en større grad af selvberoenhed. Måske går det op for dig, at dine egne evner og resurser kan indeholde nogle positive overlevelsesmidler, og en stærk følelse af selvværd kan hjælpe dig med at undgå situationer, hvor din personlige integritet bliver bragt i fare.

I denne periode vil grundlaget under din individualitet sandsynligvis blive testet, og du kan ende med at dukke frem som en mere autentisk person, præget af en større selvtillid. Enhver form for falsk tryghed i dit liv kan blive udfordret, og ethvert forhold, som indadtil har været utilfredsstillende, men udadtil "passende" eller materielt trygt, kan begynde at afsløre sine dybere mangler. Vigtige forpligtelser kan forekomme meget tunge i en periode, også selvom du i sin tid valgte dem frivilligt, og du kan føle dig fastlåst og omgivet af alt for mange ansvarsområder. Du kan blive udsat for materielle udfordringer, som vil teste din tillid til dine egne evner, og som løsriver dig fra afhængigheden af andre som en kilde til tryghed. Disse oplevelser vil sandsynligvis blive vanskeligere, hvis du ubevidst har forventet, at andre skulle være ansvarlige for din overlevelse og din mening med livet. Men hvis du kan møde de aktuelle udfordringer med et åbent sind og en villighed til at lære større selvberoenhed, så kan du få kolossal gavn af denne periode. Der er ved at blive dannet en fast kerne i dit indre, som kan hjælpe dig med at takle følelsen af adskilthed; og dette betyder, at du er i stand til at lade andre være, som de er, for du er ikke længere bange for at miste dem. Og når du først bliver klar over, at du ejer de indre resurser til at skabe din egen, selvstændige vej i livet, så behøver du aldrig mere at bringe dine egne, individuelle værdier i fare.

to top

Følelsen af hjemløshed

Saturn konjunktion IC: Slutningen af januar 2015 indtil begyndelsen af december 2015

Du føler dig sandsynligvis dybt utilfreds med mange ting i dit liv lige nu, og til tider kan det virke, som om et helt livskapitel er ved at være afsluttet. Dybest set er det rigtigt, for du er ved at fuldføre en cyklus og har endnu ikke kastet dig ud i den næste fase. Gennem det seneste år eller så har du muligvis følt dig tiltagende deprimeret og utilfreds med den, du er, og det, du har bygget op, erhvervsmæssigt og personligt. Aktiviteter og mennesker, som måske engang begejstrede og tilfredsstillede dig, kan nu virke blottede for glæde og interesse. Det kan næsten føles, som om al din energi er faldet ned i et sort hul og forsvundet. Måske bryder du dig heller ikke om det sted, hvor du bor, og føler dig måske isoleret og afskåret. Før du foretager nogen radikale ændringer i din tilværelse, bør du prøve at indse, at mange af dine fornemmelser kan være højst subjektive og farvede af den negative stemning, som sikkert plager dig i øjeblikket. Måske vil du ikke føle dig nær så utilfreds, når denne periode er passeret. Det kan være klogt af dig at vente, indtil du får en tydeligere forståelse af, hvad du skal give slip på, og hvad du skal bevare for fremtiden.

Måske er du dødtræt af altid at skulle være fornuftig og rationel og kan længes efter en chance til at stole på din intuition og dine anelser. En af de ting, du muligvis bør undersøge, er den rolle, som du har spillet over for andre, både professionelt og privat. Dybest set har denne rolle måske til dels været kraftigt påvirket af nogle forventninger fra din barndom og af den måde, hvorpå du omgikkedes andre af familiens medlemmer. Du kan have brug for at bryde med nogle gamle mønstre, således at nogle mindre åbenlyse, men lige så vigtige sider af din natur kan komme til udtryk og blive accepteret. I den forstand er du på et dybt psykologisk niveau i færd med at 'flytte hjemmefra' og har afgjort nået afslutningen på et indre kapitel i dit liv.

Du vil muligvis opleve et tab eller en adskillelse i løbet af denne periode, eller måske er det sket inden for det seneste år. Det er også muligt, at du forlader dit job eller finder ud af, at du er nået så langt i en bestemt retning, som det nu engang er dig muligt, og har nu brug for at knytte an til noget nyt. Dette kan udgøre en del af en gradvis opgivelse af fortiden; og selvom sådan en adskillelse eller forandring kan volde dig smerte, sorg eller ængstelse, er du måske nødt til at indse, at tiden dybest set er inde og oplevelsen nødvendig. De beslutninger, du træffer nu, kan få en dyb indvirkning på din kurs i livet mange år frem. Mens det forgangne år sandsynligvis har været præget af en gradvis tilbagetrækning, så kan du nu langsomt begynde at vise ansigt og opdage nye muligheder og nye ting, hvormed du kan bidrage til livet. Følelsen af depression kan være nødvendig og passende til sådan en rite de passage eller overgang. Du vil sandsynligvis have brug for masser af tid alene og bør måske være særligt opmærksom på dine fysiske og følelsesmæssige behov - også selvom dette betyder, at du skal sætte dig selv i første række og risikere, at vække vrede hos de mennesker, som har vænnet sig til din altid tilstedeværende hjælpsomhed. Tag dig god tid; det er værd at vente på, at du finder ud af, hvad det er for en fremtid, du i virkeligheden ønsker dig og har behov for.

to top

En frugtbar periode

prog. Måne opposition Sol: Midten af oktober 2015 indtil begyndelsen af december 2015

Du har nået et vendepunkt i din følelsesmæssige udvikling, som afspejler den frugtbargørelse af værdier og omgangsformer, som blev indledt for cirka fjorten år siden. Det kan blive en periode præget af en del spændinger og omvæltninger, men det vil også være en tid, hvor du tydeligt kan se konturerne af dine egne dybeste, instinktive og følelsesmæssige behov og vil være opmærksom på, hvordan disse stemmer med eller er i modstrid med din livsretning og dit selvbillede. Det er sandsynligt, at du vil erkende disse ting i forbindelse med et parforhold, hvor du skal finde en måde, hvorpå du kan afbalancere dit behov for en anden person i forhold til din egen særskilte individualitet. Dette behøver ikke at være negativt eller ubehageligt; men meget afhænger af, i hvor høj grad du de senere år har været i stand til at give ærligt udtryk for, hvem du er, og hvad du har behov for. Hvis du har ofret dine egne følelsesmæssige krav for at forfølge bestemte mål i livet, kan din ophobede følelsesmæssige frustration skabe konflikt mellem en følelse af forpligtelse over for en højere eller mere spirituel virkelighed og et behov for at leve i den daglige, almindelige verden.

Hvis du har givet din følelsesmæssige afhængighed af andre lov til at hæmme din trang til at være et særskilt individ, så vil du kunne opleve konflikter og kan blive udfordret til at hævde dine egne værdier og idealer med større ærlighed og åbenhed. De ting, du kommer til at stå over for, vil i sidste instans handle om en tvedeling mellem dit behov for nærhed og dit behov for adskilthed, og ydre konflikter og spørgsmål i forbindelse med parforhold kan fremhæve den kendsgerning, at du har behov for at finde en ny og mere kreativ balance mellem disse to. Der er tale om en splittelse, som du formentlig er stødt på mange gange i livet, men du har haft tendens til at forsøge at vælge mellem behovene i stedet for at forsøge at forene dem. Selvom du måske kommer til at opleve mange spændinger, så vil der blive tale om en umådeligt produktiv periode, som vil teste alle de bestræbelser, du har udfoldet de senere år for at respektere og udtrykke begge sider af din personlighed. Og har du ikke fundet den rette balance tidligere, så vil du få rig mulighed for at gøre det nu og dermed lægge grunden til en mere smidig og ærlig måde at omgås tilværelsen på i årene, der kommer.

to top

Tid til at lære

prog. Merkur sekstil Merkur: Slutningen af november 2015 indtil begyndelsen af juni 2017

Åbenhed over for nye ideer og en smidig og rummelig tankegang er sandsynligvis nogle af denne periodes intellektuelle gevinster. Din mentale energi er formentlig stor, men afbalanceret og harmonisk, og din evne til at formulere og forstå ting er sikkert rigtig god. Det kan være et glimrende tidspunkt at søge supplerende uddannelse samt udvikle færdigheder inden for skrift, tale, undervisning, medier eller forretningsforhold. Hvad enten du fokuserer på økonomiske forhold eller på mere abstrakte interesser, vil du sandsynligvis tænke hurtigt, se tingene klart og skarpt og formulere dine planer med maksimal gennemslagskraft.

Forsøg at udnytte denne periodes mentale klarhed til at udvikle dine evner, lære nye færdigheder eller skabe orden i dine forretningsmæssige og hjemlige forhold. Måske kan du have gavn af at udforske den indre verden ved hjælp af psykoterapi, psykologistudier, kunstneriske medier eller spirituelle discipliner. Du kan også få nogle nye kontakter i øjeblikket, som deler dine ideer eller giver dig nogle stimulerende, nye, intellektuelle udfordringer. Det kan også være en produktiv periode med hensyn til at etablere nye forretningsforbindelser eller kooperative arbejdsforetagender, som kræver diskussion og holdarbejde. Praktiske færdigheder kan også være nemme at udvikle i øjeblikket. Selvom du måske aldrig har opfattet dig selv som mekanisk ekspert eller et teknologisk interesseret mennesker, så vil du måske opdage, at du i øjeblikket kan erhverve den slags færdigheder uden det store besvær. Lad være med at sløse tiden bort i en rastløs faren hid og did. Brug den klogt, for gavnen heraf vil kunne vare i mange år.

to top

Verbalt fyrværkeri

prog. Merkur kvadrat Mars: Midten af april 2016 indtil midten af oktober 2017

Du kan være temmelig febrilsk og irritabel i øjeblikket og tilbøjelig til at sige mere, end du havde til hensigt, og på en måde, som andre måske ikke bryder sig om. Utålmodighed, rastløshed og skødesløshed kan hæmme dine tanker og handlinger, og du kan have tendens til at føle dig selvretfærdig og krænket over andres kritik eller uenighed. Disse følelser kan til dels skyldes en konflikt mellem din mental indstilling og din egenrådige natur. Selvom du måske ikke er helt bevidst om denne konflikt, kan virkningerne af den få dig til at svinge mellem ubeslutsomhed og overdreven impulsivitet. Du ønsker måske én ting og tror, at det er noget andet, du ønsker; eller du kan pludselig ændre opfattelse, efter at du har fået det, som du ønskede. Du kan måske også forsøge at befri dig for denne anspændthed og forvirring ved at handle og tale for hurtigt eller rette en urimelig vrede imod dem, der lægger stemme til det, som du selv i det skjulte ønsker.

Måske bør du give dine mål og forventninger et grundigt eftersyn. Prøv også at lægge mærke til, hvordan du meddeler dig om de ting, du ønsker, og hvorvidt du evner at udtrykke dine følelser og ønsker på en ligefrem måde over for andre. Dit sind er sandsynligvis meget aktivt og rastløst i øjeblikket, og du kan udnytte denne energi til at lægge opfindsomme planer og udvikle nye færdigheder. Du kan foretage nogle vigtige og yderst påtrængende forbedringer i forbindelse med dine langsigtede mål og idealer, forudsat at du sætter farten tilstrækkeligt ned til at kunne lytte til andre og tænke dig grundigt om, før du taler og handler. Prøv at undgå konfrontationer, både privat og på dit arbejde. Vær særligt omhyggelig med at undgå retstvister eller konflikter med myndighederne. Du bør muligvis også holde et skarpt øje med fysiske aktiviteter som f.eks. at køre bil, for du er tilbøjelig til at være uforsigtig og kan løbe unødige risici. Overdreven selvtillid er formentlig yderst uklogt lige nu. Prøv at få mest muligt ud af den øgede mentale energi, som du har til rådighed, ved at undersøge hvad det er, du i virkeligheden ønsker, og finde nogle konstruktive måder til at erhverve den nødvendige træning eller mulighed for at opnå det. Det vil være klogt af dig at tælle til ti, før du åbner munden, for din anspændthed og forvirring vil sandsynligvis afspejle sig i en irritabilitet, som andre kan komme til at undgælde for. Og hvis du følger en sådan tankeløs kurs, så kan disse andre til gengæld måske senere give igen med samme mønt.

to top

Trangen til at udforske

prog. Ascendant konjunktion Jupiter: Begyndelsen af maj 2016 indtil begyndelsen af februar 2019

De fjerne horisonter vinker i øjeblikket, og dit liv vil sandsynligvis gennemgå en proces med store forandringer og udviklinger. Det er ikke sådan, at du har levet det forkerte liv, men du er i vækst og udvikler nye potentialer, og dit livssyn er lige nu måske mere omfattende end den livsstil og de strukturer, du har skabt omkring dig selv. Du har sikkert behov for nye muligheder til at finde ud af, hvad du virkelig tror på, og hvilke talenter og evner der er brug for at udvikle. Som følge heraf vil du sandsynligvis mærke en intens rastløshed og utilfredshed og kan virkelig komme til at kede dig ved de mennesker, situationer og aktiviteter, som engang har gav dig fylde og tilfredshed. Selvom impulsive eller hurtige beslutninger ikke er anbefalelsesværdige i øjeblikket, så har du ikke desto mindre behov for at åbne vinduerne og lukke den friske luft ind; og det kunne være klogt af dig at lægge nogle fremtidsplaner, som er konstruktivt gennemførlige. Hvis du ikke deltager bevidst i den proces, du gennemlever, kan du ubevidst komme til at provokere andre mennesker til at give dig den frihed, som du inderst inde søger.

Du kan være tilbøjelig til at løbe en økonomisk risiko i øjeblikket, for du søger sandsynligvis efter måder, hvorpå du kan frigøre dig fra trædemøllen og skabe en bedre og mere fleksibel, materiel basis, som du kan basere din fremtid på. Selvom en form for fornuftig, økonomisk spekulation kunne give gevinst, bør du ikke gamble med mere, end du kan undvære. I stedet for at håbe på at finde skatten for enden af regnbuen bør du forsøge at finde ud af, hvordan du kan bruge dine intuitive og fantasibetonede evner mere virkningsfuldt, så det kan give dig en større materiel selvberoenhed. Mange af de mere forfinede sider af din natur bliver levende i denne vigtige periode. Du er i stand til at være fantasifuld og praktisk på samme tid. Dit sind kan knytte intuitive forbindelser, hvor du tidligere måske kun har forstået konkrete kendsgerninger. Og en fornemmelse af, at livet er meningsfuldt og fuldt af alle mulige lærerige oplevelser, kan vise sig meget dyb og forvandlende. Måske føler du dig tiltrukket af et spirituelt eller religiøst engagement i denne periode, hvis det er der, dine interesser ligger; men du vil lige så vel kunne finde fornøjelse ved den materielle verden og opdage nye måder, hvorpå du kan forbedre din økonomiske situation. Eller måske ønsker du begge udviklingsområder, for de udelukker ikke hinanden, selvom du måske tidligere har troet, at det var tilfældet. Få det bedst mulige ud af denne periode ved aktivt at forfølge dine mål og gøre dem konkrete. Intet kommer gratis, heller ikke til dig, lige bortset fra muligheder og den rette intuition og tillid til at drage fordel af dem. Men det kan også være tilstrækkeligt til at få dig i gang. Og en dybere tillid til livet kan være den største og bedste gevinst af alle.

to top

Kapitel IV

to top

Din generationsgruppe

Du er et unikt og særligt individ, men du er også del af en omfattende, menneskelig familie, som deler de samme forhåbninger, længsler og behov. Mellem disse to yderpunkter - individet og kollektivet - tilhører du også en bestemt aldersgruppe, som adskiller sig fra andre aldersgrupper. De tre ydre planeter, Uranus, Neptun og Pluto, præger de forskellige "generationer" i form af progressiv fremsynethed, spirituel og fantasipræget længsel og overlevelsesinstinkt. Den velkendte "generationskløft" er ikke kun forårsaget af forskellen i alder, men også af disse vigtige planeters placering i den enkeltes fødselshoroskop. Din Uranus-generation består af mennesker, som blev født i løbet af den syvårsperiode, hvor Uranus gik gennem et bestemt tegn. Din Neptun-generation består af mennesker, som blev født i løbet af den fjortenårsperiode, hvor Neptun gik gennem et bestemt tegn. Og din Pluto-generation består af mennesker, som blev født i løbet af en periode på alt mellem atten og tredive år (Plutos bane er ujævn), hvor denne den fjerneste af planeterne gik gennem et bestemt tegn.

to top

Generationen med Uranus i Skorpionen

Da Skorpionen er et tegn, der er optaget af lidenskabelige følelser og dybe møder, som forvandler livet, vil Uranus' nyskabende energi præge dig og din aldersgruppe med en temmelig ukonventionel holdning til følelsesmæssige bånd, seksualitet og alt, hvad der har med de dybere dimensioner af den menneskelige interaktion at gøre. Du vil sandsynligvis opleve mange følelsesmæssige omvæltninger i løbet af livet, stort set selvvalgte, fordi den følelsesmæssige monotoni kan få dig til at løbe sur i tingene og føle dig kvalt. Selvom en stor del af dig længes efter stabilitet og et smukt og fredsommeligt liv, vil du i lighed med andre i din aldersgruppe have et stærkt behov for at gå til livets kerne og smage på så mange af dets rigdomme som muligt. Vær ikke bange for forandringer og intense, emotionelle møder; selv smertefulde oplevelser vil sandsynligvis være dybt berigende, for når du føler tingene mest intenst, er du mest levende. Ligesom resten af din Uranus-generation har du sans for at se de følelsesmæssige sandheder i øjnene uden at blinke, og jo mere du kan finde modet til at stole på dette stærke instinkt for mødet, der er fri for sentimentalitet og hykleri, desto friere vil du føle dig indvendigt og desto dybere vil din forståelse af livets mysterier være.

Neptun kvadrat Uranus: En transit der nærmer sig sin afslutning, fra slutningen af april 2008, varer indtil begyndelsen af februar 2011

Nogle af dine mest yndede idealer kan blive udfordret lige nu, og dette kan give dig en chance for at gennemgå det, som du tænker og tror på, så dine grundlæggende værdier og længsler virkelig er forankret i både dit hjerte og dit intellekt. Du deler nok et bestemt syn på, hvordan samfundet og menneskene "burde" være, med din Uranus-generation, og mens dette livssyn kan være lyst og positivt, er det muligt, at du ikke helt har taget højde for den menneskelige naturs store mangfoldighed. Nu får du mulighed for at kombinere idealer og overbevisning med en større forståelse af og medfølelse med dine medskabninger, og dette vil kunne skabe en meget vigtig balance, som tillader dig at bruge dine idealer mere konstruktivt i verden, som du finder den. Den udfordring, som du lige nu står over for, står alle andre i din aldersgruppe også over for, og der er i bund og grund tale om en kreativ og positiv udfordring. Tag dig god tid til at tænke over, hvad du tror på, især de områder, som handler om "rettigheder". Det kan være nødvendigt at blødgøre nogle af dine principper med medfølelse og realisme, og du kan også blive nødt til at erkende din egen - og andres - afhængighed og det gensidige forhold til hele den menneskelige familie. Du bliver muligvis nødt til at give afkald på nogle ubøjelige forventninger til andre og indse, at sårbarhed og behov kan udgøre en lige så værdifuld og smuk side af den menneskelige sjæl som styrke og selvberoenhed.

Uranus trigon Uranus: En transit der nærmer sig sin afslutning, fra begyndelsen af april 2009, varer indtil begyndelsen af februar 2011

Du står ved en af disse afdæmpede, men vigtige tærskler, hvor fraværet af dramatiske begivenheder fejlagtigt kan få dig til at tro, at der ikke foregår ret meget. Men det gør der - især i forbindelse med en stor energimæssig frigørelse i dit indre og en ændring af dit syn på verden. Du er usædvanligt åben over for nye tanker og kan også fornemme en ny og usædvanligt stærk forbindelse til andre i din egen Uranus-generationsgruppe, som deler dine idealer og har et tilsvarende syn på verden. Idealer kan faktisk være særligt vigtige for dig lige nu, og du kan føle dig overbevist om, at du skal følge en retning i livet, som respekterer disse idealer i stedet for blot at give til dagen og vejen. Du har blikket rettet mod fremtiden snarere end fortiden, og du kan udnytte denne periodes positive energi til at finde ud af, hvordan du ønsker at engagere dig i den større verden og yde et bidrag, som ikke blot afspejler dine personlige idealer og trosforestillinger, men også dem, der tilhører den aldersgruppe, som du er en del af.

to top

... med Neptun i Skytten

Neptun gik gennem Skyttens tegn mellem 1970 og 1984, og ligesom de andre, der blev født i disse år, har du del i en storslået forestilling om et kosmos fuldt af mening og intelligent design. Din generation er i sin kerne en filosofisk og spirituel generation, som altid forsøger at se hinsides den materielle virkeligheds rammer med henblik på at finde den storslåede plan, som kan åbenbare jeres særlige skæbne og det ultimative, evolutionære formål i livet. Selvom nogle mere pragmatiske egenskaber rent personligt kan få dig til at nære mistro til en sådan ambitiøs opfattelse, så deler du alligevel med din Neptun-generation en uudslettelig tro på, at intet sker uden grund, og at alt giver mulighed for læring og vækst. I løbet af den periode, hvor Neptun gik gennem Skytten, opstod der en ny æra i form af spirituelle grupper, kultdannelser, sekter og samfund, og perioden var præget af et tvingende behov for at udforske alternative tilgange til virkeligheden og en dyb afsmag for hykleriet i mange af de konventionelle, religiøse institutioner. Der findes elementer af denne sandhedssøgen hos alle i din Neptun-generation, og du kan meget vel være en del af den fortrop, som søger nye former for gudstjeneste og nye fortolkninger af det, vi forstår ved Gud. Da Neptun repræsenterer en grundlæggende længsel efter udfrielse, og da alle den slags drømme er dømt til et vist kompromis i denne trætte, gamle verden, så vil du muligvis opleve en del skuffelser i forbindelse med guruer, spirituelle veje og doktriner, som foregiver at tilbyde den eneste sandhed. Men dette vil sandsynligvis ikke afholde dig fra at søge videre, for et af din aldersgruppes store talenter er en evne til umættelig søgen, mentalt og spirituelt, som altid vil finde noget af sandheden, om ikke den hele, hvis blot I søger den stærkt nok og længe nok.

Uranus trigon Neptun: Begyndelsen af juli 2015 indtil begyndelsen af april 2017

De samme temaer betones også af:

Neptun kvadrat Uranus: En transit der nærmer sig sin afslutning, fra slutningen af april 2008, varer indtil begyndelsen af februar 2011

Din fantasi og åbenhed over for den åndelige verden kan blive kraftigt udløst i øjeblikket, og nogle betydningsfulde, indre oplevelser kan bibringe dig en følelse af dyb forbundethed med noget af en højere eller dybere karakter, som giver dit liv mening. Du kan være usædvanligt inspireret i dine kreative tiltag, og hvis du er kunstner, vil du nok finde denne periode særligt berigende, fordi du er i stand til at komme i berøring med et meget dybt lag både i andre mennesker og i dit eget indre. Dette skyldes til dels, at du er særligt modtagelig over for din egen Neptun-generationsgruppes drømme og aspirationer, og de længsler, som vækker din sjæl, vækker også mange andre i din aldersgruppe. Spirituelle interesser kan udøve en stærk tiltrækning, og du føler dig måske dybt forbundet med alle dem, der deler dine idealer og længes mod den samme vision om fuldkommenhed og fred. Disse fine ændringer vil næppe indvarsle eller være foregrebet af store, dramatiske hændelser. Men de er ikke desto mindre vigtige, og for at få mest muligt ud af dem kan det være nyttigt at lytte til den indre stemme, som drager dig i en kreativ eller mystisk retning. Du vil sandsynligvis også møde nogle ligesindede, med hvem du kan dele både dine drømme og din sårbarhed, og dette kan give dig en dybt helbredende følelse af at tilhøre en større helhed.

to top

... og med Pluto i Vægten

Pluto gik gennem Vægtens tegn mellem 1971 og 1984, og du er et af de mennesker, der er født med planeten i dette idealistiske, æstetisk følsomme, civiliserede tegn. Selvom du er et unikt individ med et individuelt horoskop, og selvom dine reaktioner ofte kan være højst subjektive og personlige, så betyder denne placering af Pluto ikke desto mindre, at du på det grundlæggende overlevelsesniveau deler visse reaktioner med andre i din generationsgruppe, reaktioner som får dig til at længes efter en verden, hvor balance, kompromis, tilpasning og samarbejde kan holde de kaotiske kræfter på afstand og tæmme den menneskelige naturs mere primitive sider. Uanset hvad du rent personligt måtte føle, så besidder du en dyb, instinktiv bevidsthed om, at sociale regler og civiliseret adfærd er den eneste måde, hvorpå mennesker kan få et ordentligt og fredeligt liv; og denne idealisme betyder, at du ofte kan føle dig ulykkelig og utilfreds med visse former for menneskelig interaktion, som almindeligvis anses for normale og korrekte. Især er du sandsynligvis optaget af parforholdet, for du har nogle store idealer for, hvordan mennesker bør udveksle med hinanden, og det er ikke nemt at gå på kompromis med disse idealer. Muligvis har du en forestilling om en anden slags ægteskab, en anderledes familiestruktur, nogle andre social rammer, hvor samarbejde er det fremherskende tema i stedet for hierarki. Din generation vil måske ændre nogle af de gamle sociale og seksuelle roller og kræve større lighed og retfærdighed, både i den individuelle tilværelse og i verden. Uanset dine personlige synspunkter og behov, så handler dine dybeste overlevelsesreaktioner om behovet for orden og civiliseret menneskelig udveksling, selv på bekostning af personlig tilfredsstillelse. Det er muligt, at din generation vil yde et stort bidrag til fremelskelse af disse ting på et globalt niveau.

Uranus opposition Pluto: Midten af juni 2015 indtil begyndelsen af april 2017

Der vil sandsynligvis opstå nogle brydninger i dit liv lige nu, men der er utvivlsomt tale om nødvendige forandringer, som burde have været foretaget for længe siden, og som kan give dig frihed til at forfølge en langt mere interessant og inspirerende fremtid. Du tager hul på et nyt kapitel af dit liv, hvor du er nødt til at give slip på nogle holdninger fra fortiden og afprøve nogle nye muligheder og potentialer, som du tidligere ikke ville have troet mulige at realisere. Du vil sandsynligvis opdage også nogle nye, indre resurser i form af styrke og livsmod, som tillader dig at gribe chancen i forbindelse med nogle ting, som du måske altid har ønsket dig, men aldrig tidligere har haft mod til at prøve af. Disse resurser er ikke kun dine; de udgør en del af din Pluto-generationsgruppes indre anlæg, og mange andre bliver som du opfordret til at bekræfte deres dybeste, følelsesmæssige loyalitet. Lad være med at klynge dig til fortiden. Du er vokset fra visse situationer eller holdninger, og selvom intet menneske bryder sig om at blive konfronteret med det ukendte uden garantier, så vil du muligvis opdage, at de eneste virkelige garantier ligger i din egen indre hårdførhed og dit eget overlevelsesinstinkt. Denne periode kan hjælpe dig med at opbygge en dyb og varig selvtillid, som ikke udspringer af en afhængighed af ydre strukturer, men af et dybt, indre kendskab til dine evner og styrker, som du vil få mange nye muligheder for at opdage og tage i brug.

to top

KONKLUSION

"Intet menneske er en ø," skrev den engelske digter John Donne, og planetstillingerne gennem de kommende par år vil vidne om denne dybe sandhed. Vi lever i en epoke, hvor vores forhold til hinanden som dele af den menneskelige familie ændrer vores definition af virkeligheden og giver basis for, at de kommende generationer vil kunne opfatte livet på en mere global og rummelig måde end nogensinde tidligere. Alle fødsler indebærer en vis kamp og lidelse, og kun meget naive mennesker kan tro, at den slags store ændringer på det spirituelle, sociale, teknologiske og videnskabelige område, som vi oplever i dag, kan glide glat og uden smerte eller ofre. Men vi er ikke "brikker i gudernes skakspil". Det er op til hver enkelt at tage de astrologiske stillinger i de første årtier af det 21. århundrede og arbejde med det, de symboliserer, på så bevidst og konstruktiv en måde som muligt. Intet planetaspekt er i sig selv "dårligt", og selv de, der afspejler perioder med personlig tvivl og konflikter, kan frembringe positive resultater, som beriger tilværelsen.

Modstillingen af ændringen af astrologisk tidsalder og ændringen i den menneskelige kalender til et nyt årtusinde har givet og vil fortsat give hver enkelt af os nogle meget store udfordringer. I værste fald gør vi måske det, som mennesker altid har gjort - søger frelse i ydre politiske og spirituelle autoriteter, lægger skylden for vore vanskeligheder på andre og nægter at påtage os ansvaret for vore egne personlige valg og dilemmaer. I bedste fald udnytter vi måske de langsomtgående planeters placeringer til at udvide vores syn, erkende den større helhed, som hver enkelt af os tilhører, og yde det bedst mulige, personlige bidrag til denne store menneskehed. Der findes en gammel talemåde, som siger, at al velgørenhed begynder derhjemme - dvs. i vores eget indre. Forandring begynder også i vores eget indre, og at udfolde disse tiders dynamiske energi på en kreativ måde betyder først og fremmest, at man lever den ud i sit eget liv på sin egen måde og i overensstemmelse med sine egne største værdier. Hvis vi hver især er i stand til at gøre bare en lille smule af dette, så kommer vi måske til at se det kæmpeskridt i den menneskelige udvikling, som planeternes placeringer nu symboliserer og angiver som mål.

to top

APPENDIKS

to top

Hvad sker der i vore omgivelser

De ændringer, der finder sted rundt om os og inden i os, vil sandsynligvis få nogle helt specifikke indvirkninger i det land, du i øjeblikket bor i, og selvom du måske ikke er direkte involveret i disse forandringer, vil de alligevel komme til at påvirke dig på en skjult måde.

Mens oplysningerne om forskellige landes horoskoper tidligere fandtes i den trykte (engelske) udgave af Long-Term Horoscopes, er disse nu tilgængelige på Astrodienst' webside på:
http://www.astro.com/nat/nat_e.htm

to top

Forslag til yderligere læsning

Om planeternes kredsløb og bevægelser:
"The Gods of Change" af Howard Sasportas (Uranus', Neptuns og Plutos transitter)
"Transitter" af Betty Lundsted
"Planets in Transit" af Robert Hand

Om de enkelte planeter og deres betydning:
"The Astrological Moon" af Darby Costello
"Venus and Jupiter" af Erin Sullivan
"The Inner Planets" af Liz Greene og Howard Sasportas
"The Luminaries" af Liz Greene og Howard Sasportas
"Exploring Jupiter" af Stephen Arroyo
"The Outer Planets" af Liz Greene
"Saturn" af Liz Greene
"Neptune" af Liz Greene
"Chiron and the Healing Journey" af Melanie Reinhart

Om emnet skæbne:
"Synchronicity: An Acausal Connecting Principle" af C. G. Jung
"Skæbnens Astrologi" af Liz Greene

Andre Astro*Intelligence rapporter skrevet af Liz Greene kan øge værdien af denne rapport, for jo større din forståelse af dig selv er, desto mere forstandigt kan du arbejde med tidens mening. Med henblik på en dybtgående analyse af dit fødselshoroskop kan du bestille Psykologisk Horoskop Analyse. Horoskopet Karriere & Erhverv kan hjælpe dig meget med at planlægge og udvikle din professionelle karriere. Med henblik på en dybere indsigt i dit forhold til andre kan rapporten Samlivshoroskop tilbyde dig et nyt perspektiv. Og med henblik på større påskønnelse af dit barns unikke personlighed eller din egen barndom kan du bestille et Børnehoroskop.

En mere detaljeret analyse af dine personlige udsigter og indre, sjælelige temaer i en periode på 12 måneder gives i Årsanalyse. Denne rapport indeholder noget af det samme tekstmateriale, som du finder i kapitel III i Langtidsanalyse, men fordi den kun fokuserer på et enkelt år, er den meget mere detaljeret.

Du kan bestille disse rapporter fra det samme salgssted, hvorfra du modtog den rapport, som du sidder og læser nu, eller fra en af de mange andre licensdistributører i mange lande i verden.
På Internettet vil du finde flere oplysninger om disse rapporter og andre værdifulde astrologiske tilbud på den webadresse, som står anført på denne rapports forside, eller ved at søge under nøgleordene "astro*intelligence" eller "Liz Greene".

to top

Tekniske oplysninger
For at skabe din Langtidsanalyse skal følgende astrologiske faktorer undersøges:
- Uranus', Neptuns og Plutos transitter gennem tegn og huse og deres vigtigste aspekter til dit fødselshoroskop,
- de større progressive aspekter fra Solen, Månen, Ascendanten, MC, Merkur, Venus og Mars til fødselshoroskopets planeter og akser.
- Saturns transitter, som er vigtige for din indre udvikling,
- de ydre planeters transitter hen over typiske generationsplaceringer.

Den rapport, som er resultatet af disse overvejelser, er sammensat af nogle udvalgte, tydningsrelaterede tekstafsnit. Da horoskopet Langtidsanalyse dækker en periode på seks år, er kun de vigtigste stillinger medtaget i den trykte rapport, og kun dem, der er udvalgt efter Liz Greenes tolkningsmodel. Ellers - med en mere detaljeret dækning som f.eks. i Årsanalyse - ville rapporten blive 200 sider lang og snarere fremkalde forvirring end afklaring.

Som ved alle arbejder af Liz Greene er hussystemet Placidus benyttet. I kapitel III indgår noget af det samme tekstmateriale som i horoskopet Årsanalyse, mens hele den øvrige tekst er unik for horoskopet Langtidsanalyse.

to top

Transitgraferne
Tidspunkterne for transitter og progressioner inden for den periode, som nærværende rapport fokuserer på, fremgår visuelt af 'transitbjælkerne'. De er trykt i den grafiske oversigt på side 4 og nederst på de enkelte sider, hvor tolkningen af en transit eller progression er anført.

En transitbjælke begynder på det tidspunkt, hvor en planet for første gang træder inden for en fødselsplanets orbis, og den slutter der, hvor planeten endegyldigt forlader denne orbis og ikke vender tilbage til den (før under det næste, fulde kredsløb). Når planeten er inden for orbis, er bjælken repræsenteret ved en fuldt optrukket linje. En planet kan forlade orbis og senere vende tilbage til orbis. I denne periode er bjælken repræsenteret ved en stiplet linje. En planet kan ændre bevægelsesretning; når den bliver retrograd, er det pågældende tidspunkt markeret med et 'sr' for 'stationært retrograd'. Når den atter bliver direkte, er tidspunktet markeret med 'sd' for 'stationært direkte'. Det øjeblik, hvor en transit (eller progression) bliver eksakt, er markeret med et lille ' øverst på transitbjælken.


Astrologiske data brugt ved Langtidsanalyse fra januar 2011 til december 2016
for Roger Federer (mand)
fødselsdato: 8. august 1981 lokaltid: 8:40
sted: Basel, CH U.T.: 06:40
7e35, 47n33 sid. tid: 04:17:05

PLANETPOSITIONER
planet tegn grad bevægelse
Sol Løve 15°37'39 i hus 12 direkte
Måne Skorpion 20°44'33 i hus 3 direkte
Merkur Løve 13°27'37 i hus 11 direkte
Venus Jomfru 17°41'12 i hus 1 direkte
Mars Krebs 13°56'54 i hus 11 direkte
Jupiter Vægt 7°18'18 i hus 2 direkte
Saturn Vægt 6°12'11 i hus 2 direkte
Uranus Skorpion 26°03'29 i hus 3 stationær (D)
Neptun Skytte 22°15'58 i hus 4 retrograd
Pluto Vægt 21°55'37 i hus 2 direkte
Chiron Tyr 22°40'11 i hus 9 direkte

HUSPOSITIONER (Placidus)
Ascendant Jomfru 11°00'32
2.Hus Vægt 3°32'14
3.Hus Skorpion 1°54'32
Imum Coeli Skytte 6°08'56
5.Hus Stenbuk 12°21'01
6.Hus Vandbærer 14°24'33
Descendant Fisk 11°00'32
8.Hus Vædder 3°32'14
9.Hus Tyr 1°54'32
Medium Coeli Tvilling 6°08'56
11.Hus Krebs 12°21'01
12.Hus Løve 14°24'33

Transitter
Pluto i Stenbuk 2008 til 2023
Pluto i 4. Hus 1998 til februar 2014
Pluto i 5. Hus Februar 2014 til 2032
Pluto kvadrat Saturn Slutningen af januar 2010 indtil slutningen af november 2012
Pluto kvadrat Jupiter Midten af marts 2010 indtil slutningen af oktober 2013
Pluto opposition Mars Midten af januar 2014 indtil begyndelsen af december 2016
Pluto trigon Venus Midten af januar 2016 indtil begyndelsen af december 2018
Neptun i Vandbærer 1998 til april 2011
Neptun i Fisk April 2011 til 2025
Neptun i 6. Hus 2004 til april 2016
Neptun trigon Mars Slutningen af maj 2016 indtil begyndelsen af december 2019
Uranus i Fisk 2003 til maj 2010
Uranus i Vædder 2010 til 2018
Uranus i 8. Hus Maj 2011 til 2019
Uranus opposition Saturn Begyndelsen af juni 2011 indtil slutningen af marts 2013
Uranus opposition Jupiter Begyndelsen af april 2012 indtil slutningen af januar 2014
Uranus trigon Merkur Slutningen af maj 2013 indtil midten af marts 2015
Uranus kvadrat Mars Begyndelsen af juni 2013 indtil slutningen af marts 2015
prog. Merkur konjunktion Saturn Slutningen af september 2010 indtil midten af februar 2012
Saturn kvadrat Mars Slutningen af oktober 2010 indtil begyndelsen af september 2011
prog. Merkur konjunktion Jupiter Begyndelsen af juli 2011 indtil slutningen af november 2012
Saturn konjunktion Pluto Begyndelsen af oktober 2011 indtil begyndelsen af august 2012
prog. MC kvadrat Saturn Midten af juni 2013 indtil slutningen af august 2015
prog. Sol konjunktion Venus Midten af oktober 2013 indtil begyndelsen af november 2015
Saturn kvadrat Sol Slutningen af oktober 2013 indtil slutningen af august 2014
Saturn konjunktion Måne Begyndelsen af december 2013 indtil slutningen af oktober 2014
prog. MC kvadrat Jupiter Begyndelsen af september 2014 indtil midten af november 2016
prog. Ascendant konjunktion Saturn Begyndelsen af november 2014 indtil begyndelsen af august 2017
Saturn konjunktion IC Slutningen af januar 2015 indtil begyndelsen af december 2015
prog. Måne opposition Sol Midten af oktober 2015 indtil begyndelsen af december 2015
prog. Merkur sekstil Merkur Slutningen af november 2015 indtil begyndelsen af juni 2017
prog. Merkur kvadrat Mars Midten af april 2016 indtil midten af oktober 2017
prog. Ascendant konjunktion Jupiter Begyndelsen af maj 2016 indtil begyndelsen af februar 2019
Neptun kvadrat Uranus En transit der nærmer sig sin afslutning, fra slutningen af april 2008, varer indtil begyndelsen af februar 2011
Uranus trigon Uranus En transit der nærmer sig sin afslutning, fra begyndelsen af april 2009, varer indtil begyndelsen af februar 2011
Uranus trigon Neptun Begyndelsen af juli 2015 indtil begyndelsen af april 2017
Uranus opposition Pluto Midten af juni 2015 indtil begyndelsen af april 2017