Perspectieven op Langere Termijn

vanaf januari 2011
voor Roger Federer, geboren op 8 augustus 1981
Tekst van Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2015
EHMH 6212.502-13, 24.2.15

Inhoudsopgave * januari 2011 tot december 2016

I. Introductie

De toekomst omarmen * De komst van het Waterman-tijdperk

II. De planetaire configuraties
Pluto in Steenbok * Graven naar de wortels * Bevrijd het kind in u
Neptunus in Waterman * Neptunus in Vissen * De verbeelding "aarden"
Uranus in Vissen * Uranus in Ram * Nieuwe inzichten

III. Innerlijke veranderingen
De jaren 2011 en 2012 * Gebukt onder het gewicht van de wereld * Geneigd tot vechten * Uw horizon verbreden * Macht willen

De jaren 2013 en 2014 * Hindernissen en zorgen * Zich geliefd voelen en liefhebben * Vechten tegen grenzen * Volwassen worden * Het onmogelijke zoeken

De jaren 2015 en 2016 * Grenzen bepalen * Zich nergens thuis voelen * Een tijd van rijping * Tijd om te leren * Verbaal vuurwerk * De drang om te verkennen

IV. Uw generatiegroep
De generatie met Uranus in Schorpioen * ... met Neptunus in Boogschutter * ... en met Pluto in Weegschaal

Conclusie

Bijlage

to top

Hoofdstuk I

to top

INTRODUCTIE
De toekomst omarmen

De Griekse filosoof Heraclitus schreef ooit dat niets zeker is behalve verandering. De laatste twee decennia hebben ons gedwongen deze waarheid te onderkennen, door de diepgaande veranderingen die zijn ontstaan in de vertrouwde religieuze, economische en maatschappelijke structuren en onze manieren om de werkelijkheid te zien. Omdat de mens een soort instinctieve angst heeft voor verandering zijn we geneigd te denken dat zich vreselijke rampen zullen voordoen, zoals de grote tsunami in december 2004 of de gevolgen van het broeikaseffect, en raken al vlug in de verleiding om universele redding te zoeken in iets of iemand, of om te rekenen op diepgaande veranderingen in de aard van de samenleving waardoor op een of andere wonderbaarlijke wijze de vrede en ons vertrouwen in onze medemensen hersteld zullen worden. Is deze nieuwe eeuw werkelijk een bijzondere tijd, zowel spiritueel als materieel? Wacht er werkelijk een New Age achter de coulissen? Of is het een mentale constructie? Een manier om onze alomtegenwoordige angst te verzachten in een wereld die in hoger tempo blijft veranderen dan we kunnen bijbenen?

Astrologische cycli houden geen rekening met menselijke tijdrekening. De bewegingen van de planeten hebben hun eigen logica en timing. Als we in de geschiedenis een willekeurige periode van zes jaar bekijken, zien we vermoedelijk een aantal planetaire configuraties die een bepaald karakter en een bepaalde betekenis aan die periode geven. Het feit dat we zo'n belang toekennen aan onze recente entree in de 21e eeuw betekent dat we het karakter en de betekenis van deze tijd door een speciale bril zien. We verwachten heel wat van de komende decennia, ten goede of ten kwade, en daarom, vanuit een psychologisch oogpunt, zijn we bijzonder ontvankelijk voor wat er in deze tijd speelt en zullen daarom misschien in staat zijn om verstandiger te reageren, met meer hoop en creativiteit. Het is in zekere zin niet van belang dat onze indeling van de tijd in eeuwen en millennia kunstmatig is; de menselijke psyche geeft er betekenis aan, en dat is wat telt.

Wat is de karakteristieke "kleur" van deze tijd? Wat kan astrologie ons vertellen over de ervaringen die de 21e eeuw ons beetje bij beetje zal brengen? Astrologen hebben het vaak over het komende Waterman-tijdperk, maar wat betekent dat nu eigenlijk?

to top

De komst van het Waterman-tijdperk

De overgang van het ene astrologische tijdperk naar het volgende hangt samen met het verschuiven van de lente-equinox (de eerste graad van de dierenriem) naar een nieuw sterrenbeeld. Dit gebeurt ongeveer elke tweeduizend jaar. In deze tijd verschuift de lente-equinox van het sterrenbeeld Vissen naar het sterrenbeeld Waterman. Het tijdperk van Christus tot nu werd ingeluid door de verschuiving van de lente-equinox van Ram naar Vissen. Dergelijke belangrijke kosmische bewegingen vinden we op menselijk niveau vooral terug in de manier waarop we God zien en in het wereldbeeld dat we voor "waar" houden. Als we terugkijken naar de geschiedenis is duidelijk dat ten tijde van de dageraad van het Vissen-tijdperk het beeld van de werkelijkheid radicaal veranderde, hetgeen een weerklank vond in het ontstaan van nieuwe religies (het christendom en de islam) en een totaal andere visie van de zin en het doel van het leven. Dergelijke grote veranderingen voltrekken zich niet donderdag om 3 uur 's middags, maar strekken zich uit over een paar eeuwen, en de overgangstijd is vaak een periode van chaos waarin oude waarden en goden hun validiteit en betekenis beginnen te verliezen en een steeds angstiger en meer gedesoriënteerde mensheid zoekt naar nieuwe benaderingswijzen.

Wat kan deze verschuiving van Vissen naar Waterman dan voor ons allen betekenen? Waterman is een teken dat tot het astrologische element lucht behoort. Dit betekent dat men geleidelijk meer waarde gaat toekennen aan het verstand dan aan het hart. Menselijk vernuft en menselijke inventiviteit, weerspiegeld in technologie en beter begrip van hoe de kosmos "werkt", vormen belangrijke dimensies van het karakter van Waterman. Menselijke broederschap is ook uiterst belangrijk. De waarden die landen ertoe brengen om niet alleen de wederzijdse rechten te erkennen maar om ook oog te hebben voor de onderlinge gelijkenissen zullen waarschijnlijk een afspiegeling vinden in een groeiende tendens om de wereld als één geheel te ervaren en om zich "wereldburger" te voelen. Waterman is ook het teken van de massa, en dit betekent nivellering van uitersten en zoeken naar gemeenschappelijke waarden in onderwijs, financiën, mode, kunst en alle andere vlakken waarop menselijke creativiteit en inspanning hun stempel kunnen drukken. Is het dan een "goed" of een "slecht" tijdperk? Dat hangt af van wat we ervan maken. Naarmate de 21e eeuw zich verder voor ons ontvouwt, wordt ieder van ons er als individu toe uitgedaagd om te reageren op, en te werken met de nieuwe energie die in deze tijd zulke diepe veranderingen veroorzaakt in maatschappelijke en politieke structuren en op het gebied van wetenschap, godsdienst en communicatie.

to top

Hoofdstuk II

to top

De planetaire configuraties

Ieder van ons heeft een individuele horoscoop die de invloed ondergaat van de veranderende planetaire configuraties van de langzame planeten. Deze planetaire configuraties houden geen direct verband met het verschuiven van astrologische tijdperken maar moeten evengoed worden gezien als mijlpalen in belangrijke verschuivingen en veranderingen in de collectieve psyche, die meer op maatschappelijk dan op individueel niveau merkbaar zijn. De drie buitenplaneten - Uranus, Neptunus en Pluto - weerspiegelen veranderingen in onze houding tegenover respectievelijk vooruitgang, spirituele aspiraties en overleven. Hun configuraties vinden plaats ongeacht of er al dan niet een "New Age" op komst is, maar wanneer zich belangrijke configuraties voordoen in een periode waarin we bovendien psychisch zo bezig zijn met verwachtingen - zowel van rampen als van wonderen - krijgen onze reacties een speciaal karakter. Wat betekent dit voor ons allen? Na de Tweede Wereldoorlog was er overal sprake van een nieuwe tijdgeest, gedeeltelijk gevoed door de ellende en het lijden dat zo veel mensen had getroffen, maar ook gedreven door vurige hoop en verlangen naar vernieuwing, en door een verheven droom van harmonie en vrede. In deze tijd is er sprake van een vergelijkbare tijdgeest. De drie buitenplaneten, die alledrie te maken hebben met collectieve bewegingen en tendensen, lijken ons ook een beeld te bieden van een betere en stralender wereld.

Dit betekent niet dat we allemaal op de drempel van een probleemloze toekomst vol vreugde staan. Veel gebieden in de wereld worden geteisterd door veel lijden en grote onzekerheid, en er zijn individuen genoeg die pijnlijke en teleurstellende problemen het hoofd moeten bieden. Daarom wordt het soort wereldbeeld dat in deze tijd in zo veel mensen ontstaat niet per se door iedereen gedeeld. Idealisme en toekomstvisie kunnen ook vergezeld gaan van gebrek aan erkenning van individuele rechten en gevoelens, en het collectieve streven naar vooruitgang, al is het vervat in veel mooie woorden, kan er af en toe blijk van geven een verkeerd tijdsbeeld te hebben en zich geen rekenschap te geven van de menselijke broosheid. Sommige mensen voelen zich waarschijnlijk onder druk gezet en overbelast door het karakter van deze tijd, alsof van ze wordt verwacht dat ze plotseling alles moeten leren, en moeizaam verworven waarden en zekerheden moeten opgeven omdat de gemeenschap dat eist. Om de komende configuraties van de buitenplaneten in de context van het veranderende tijdperk te begrijpen en zo goed mogelijk te benutten, is het nodig dat we eerst onszelf begrijpen en inzicht hebben in de manier waarop deze planeten ons persoonlijk beïnvloeden.

to top

Pluto in Steenbok

Pluto in Steenbok: 2008 tot 2023

Pluto vertegenwoordigt het ritme van de grote trom in het planetaire pantheon en doet op zijn gemak 249 jaar over zijn reis rond de dierenriem. Hij begint in 2008 zijn transit door het teken Steenbok en gaat pas in 2023 het teken Waterman binnen. Het tweede decennium van de 21e eeuw wordt gekenmerkt door deze belangrijke transit van Pluto door het teken Capricornus, de Steenbok, dat te maken heeft met structuren, hiërarchie, gezag en het wezen van bestuur of regering. Pluto symboliseert de diepe, ondergrondse krachten in de collectieve psyche die alles wat oud en achterhaald is afbreken en vernieuwen. Hij werkt als een machine die de bodem van een vijver dregt en alles naar boven haalt wat rot is en rijp is voor de composthoop, zodat zich nieuw leven kan ontwikkelen dat schoner, stralender en sterker is dan daarvoor. De transit van Pluto door Boogschutter werd gekenmerkt door bezielde aandacht voor onze manier om God en ethiek te definiëren. Nu hebben we een punt bereikt waarop we zoeken naar veranderingen in de gezagsstructuren die zorgen voor samenhang en wetgeving in onze wereld. Op wereldniveau kunnen we veel veranderingen verwachten - vrijwillig of door strijd - op het gebied van politiek, financiën en de wetten die ons regeren. Machtsmisbruik dat ooit als "normaal" gold, wordt nu waarschijnlijk aan de kaak gesteld, en dit geldt ook voor de manier waarop we onze leiders kiezen en gezag geven. Wanneer idealisme geleidelijk plaats maakt voor een realistischer beoordeling van wat de mens nodig heeft, kunnen nationale grenzen en politieke structuren radicaal veranderen. We kunnen ook een nieuwe houding verwachten ten aanzien van het milieu, vergezeld van nieuwe wetten die het mogelijk maken het milieu te sparen en beschermen - met inbegrip van het dierenleven op de planeet dat het zo lang met de onderste sport van de hiërarchische ladder heeft moeten stellen.

De diepe dilemma's rond persoonlijke en collectieve verantwoordelijkheid die Pluto naar boven brengt wanneer hij door Steenbok loopt, zullen in de buitenwereld waarschijnlijk op veel vlakken zichtbaar zijn. Ze kunnen ook u op bijzonder persoonlijke wijze uitdagen, en u beseft aanvankelijk misschien niet dat de vraagstukken waarmee u wordt geconfronteerd niet alleen de uwe zijn, maar dat u ze deelt met veel andere mensen die op hun eigen persoonlijke manier hun best doen om een nieuw beeld te krijgen van wat ze als gezag interpreteren. Zelfs als de transit van Pluto zijn invloed doet gelden op bijzonder persoonlijke levensvlakken, is het waarschijnlijk zinvol om u af te vragen: "Wat is de diepere betekenis van wat ik doormaak? Wat moet ik hiervan leren? Hoe kan ik deze tijd benutten om een nieuw beeld te krijgen van mijn verantwoordelijkheden tegenover mijzelf, mijn gemeenschap en mijn land? En hoe zelfstandig ben ik werkelijk in een wereld die van mij eist dat ik nieuwe manieren vind om op eigen benen te staan, op een stevige eigen basis?"

to top

Graven naar de wortels

Pluto in 4e Huis: 1998 tot februari 2014

De zuiverende en transformerende eigenschappen van Pluto zullen zich vermoedelijk aan de basis van uw leven manifesteren: in uw familierelaties en uw gevoel ergens thuis te horen. Waarschijnlijk zal dit niet alleen invloed hebben op waar u leeft maar ook, belangrijker, op uw gevoel over het feit dat u daar leeft. Langzaam, onopvallend maar onverbiddelijk veranderen uw relaties met bloedverwanten en uw gevoel van verbondenheid met de gemeenschap en misschien zelfs met uw land. U hebt misschien het gevoel dat u een bepaalde fase van uw leven bent ontgroeid, en het is mogelijk dat u in deze kritieke periode op een bepaald moment de behoefte krijgt om ergens anders te gaan wonen, te emigreren, uw woonomgeving volkomen te vernieuwen of om een nieuw huis te kopen of bouwen waar u zich meer echt uzelf kunt voelen. De diepe en onverbiddelijke veranderingen die deze langdurige transit van Pluto door het taaie en standvastige teken Steenbok symboliseert, kunnen u ertoe brengen oude banden te verbreken en uw leven vanaf de basis opnieuw op te bouwen. Naarmate de tijd verstrijkt merkt u misschien ook dat u uw familieachtergrond anders gaat zien en bepaalde oude pijn en verbittering kunt loslaten. Of, als u zich langdurige moeilijkheden hebt moeten getroosten, merkt u nu misschien dat u emotioneel sterk genoeg bent om het verleden achter te laten en een nieuw leven voor uzelf te creëren.

Omdat er innerlijk zulke ingrijpende veranderingen plaatsvinden voelt u zich soms misschien een beetje eenzaam of ontheemd. Ons thuis en onze afkomst zijn op een ander niveau ook symbolisch voor wat we voelen als onze diepste waarden en overtuigingen met betrekking tot de oorsprong van ons leven, en daarom zult u zich misschien een paar diepgaande vragen van spirituele en psychologische aard stellen over waar u vandaan komt en welk doel u hier hebt te vervullen. Een gevoel van lotsbeschikking kan u soms doen twijfelen aan traditionele geloofsovertuigingen, en u kunt een glimp opvangen van de diepere patronen die actief zijn in uw leven en die u een nieuwe kijk geven op het verleden. Alles bij elkaar betekent dit een diepgaande zuivering die u waarschijnlijk vrijer en wijzer maakt, en die u diep doet beseffen dat er veel raadselen zijn in uw leven en dat u een hoogst eigen levensweg hebt die u bewust of onbewust altijd hebt gevolgd. Soms hebt u misschien het gevoel dat krachten waarover u geen controle hebt een breuk met het verleden hebben bewerkstelligd, en u ziet misschien niet meteen waar uw toekomst ligt. Maar dit hoeft geen negatief gevoel te zijn, en als u in staat bent dingen los te laten en probeert om vertrouwen te stellen in de langzame, rustige maar krachtige stromingen die de deur sluiten voor wat aan deze levensperiode vooraf ging, zult u nieuw vertrouwen vinden in uzelf en in wat, onder de oppervlakte, de basis vormt van het levenspad dat u in de toekomst zult volgen.

to top

Bevrijd het kind in u

Pluto in 5e Huis: Februari 2014 tot 2032

Tijdens de langdurige transit van Pluto door het taaie en standvastige teken Steenbok, is er waarschijnlijk een vraag die keer op keer naar boven komt: Wie bent u nu echt? Wat maakt u tot een bijzonder individu? Het transformerende karakter van Pluto zal zich waarschijnlijk manifesteren op het vlak van uw expressie als individu, en dit omvat de mate waarin u in staat bent creatieve en geschikte uitingsmogelijkheden te vinden die vorm geven aan wat u innerlijk het belangrijkst vindt. Deze periode kan een soort creatieve geboorte betekenen waarin u ontdekt dat u over een talent beschikt dat u niet dacht te bezitten of nieuwe artistieke manieren vindt om expressie te geven aan wat in u leeft. Nieuwe zakelijke ondernemingen, nieuwe creatieve projecten en nieuw vertrouwen in uw recht om uzelf te zijn kunnen een paar van de interessantste vruchten zijn van dit proces. Ongeacht of de kinderen die in deze tijd ontstaan in de stoffelijke wereld of in de verbeeldingswereld zullen worden geboren, het is in diepste zin een tijd van geboorte en, al kan de zwangerschap erg langdurig zijn, u zult waarschijnlijk uit deze tijd tevoorschijn komen met diep besef van uw unieke waarde als individu.

Geen enkele geboorte vindt echter zonder enige moeite plaats en het is mogelijk dat bepaalde patronen in uw leven ten einde moeten komen. Aangelegenheden op het gebied van de liefde, ook als ze eerder van gelukkige dan van pijnlijke aard zijn (en geluk is evengoed mogelijk als een crisis in deze tijd), kunnen van u eisen dat u aandacht besteedt aan een oude mentaliteit die u van uw familieachtergrond hebt geërfd en waarvan u zich maar beter kunt ontdoen. Het is misschien ook nodig dat u lang en diep nadenkt over welk soort ouder u bent of zou willen zijn, en welk soort kind u ooit was, en wat u verwacht en nodig hebt van uw eigen kinderen. In wezen is het uw innerlijke kind dat wordt gestimuleerd en naar de oppervlakte wordt gebracht door de processen die een afspiegeling vormen van deze transit van Pluto, en u zult waarschijnlijk worden geconfronteerd met alle kwesties die te maken hebben met het blokkeren van de behoeften die een kind heeft en met het kooien van kinderlijke dromen en inspiratie. Uw vermogen om expressie te geven aan het kind dat in u leeft, is een maatstaf voor uw vermogen om creatief en vreugdevol in het leven te staan. Weet u hoe u moet spelen? Kunt u kinderlijke vreugde en kinderlijke verwondering over het leven ervaren? En hebt u voldoende zelfvertrouwen om uw visie in creatieve vorm tot expressie te brengen? Of voelt u zich belemmerd door de vraag wat anderen ervan zullen denken, of door onrealistische verwachtingen en normen die uw zelfexpressie verlammen? Dit vermogen om u te uiten zonder de rechtvaardiging van materiële winsten of ideologie onthult wie u in diepste zin bent, en dat is wat u vermoedelijk in de komende jaren zult ontdekken. Ieder mens heeft een of ander vlak waarop hij of zij creatief kan zijn, en u zult dit vermogen waarschijnlijk op nieuwe vlakken ontdekken.

Pluto vierkant Saturnus: Eind januari 2010 tot eind november 2012

Oude psychische bagage - angsten, zorgen en afweermechanismen uit het verleden - kunnen plaats maken voor een nieuwe, meer zelfverzekerde houding, want u bent bezig te ontgroeien aan de beperkingen die uw leven tot dusver begrensden. Dit vergt misschien wat eerlijke introspectie en ook herziening of verandering van de materiële of professionele basis waarop uw dagelijkse zaken rusten. In feite moet waarschijnlijk alles wat uw zekerheid vormt - emotioneel en intellectueel zowel als materieel - opnieuw worden bezien. Zorg dat u verandering niet bevecht maar verwelkomt, want die zal u innerlijk en in de buitenwereld meer vrijheid geven. Denk goed na over wat u wilt en ook over wat u in het verleden misschien heeft belemmerd in wat u wilde. Als u bereid bent eerlijk te zijn over wat u tot nu toe hebt opgebouwd en waarom u het hebt opgebouwd, is de kans groot dat u een nieuw gevoel van zekerheid en zelfstandigheid zult vinden en dat er nieuwe mogelijkheden opduiken om zowel emotioneel als in de buitenwereld doelen te bereiken.

Pluto vierkant Jupiter: Midden maart 2010 tot eind oktober 2013

Er ontstaan een paar diepe verschuivingen in uw levensvisie en het soort doelstellingen dat u motiveert. U hebt misschien het gevoel dat u eindelijk doelen hebt gevonden die u zowel geestelijk als materieel stimuleren, en het is mogelijk dat u in deze tijd veel bereikt omdat uw beslissingen en handelingen worden gevoed door intens enthousiasme. U hebt op het moment de innerlijke kracht en vastberadenheid om hoog te mikken en doelen te bereiken. Het is zelfs mogelijk dat u een beetje geobsedeerd bezig bent omdat innerlijk de behoefte lijkt te bestaan te bewijzen dat u uw grenzen kunt overschrijden en ondanks tegenwerking altijd zult zorgen dat u krijgt wat u verlangt. Het kan een bijzonder energieke en productieve periode zijn, maar zorg dat u het rustig aandoet met uzelf, want u hebt momenteel de neiging om te overdrijven en het ontbreekt u misschien ook aan de wijsheid om tijd te nemen voor rust en nadenken. Ieder mens heeft grenzen en u moet uw eigen grenzen in gedachten houden, ook als u, enige tijd lang, het gevoel hebt dat u elke hindernis kunt overwinnen en elke bergtop kunt veroveren.

Pluto oppositie Mars: Midden januari 2014 tot begin december 2016

U wist misschien niet hoe hevig enthousiast en vastbesloten u zich kunt voelen, maar waarschijnlijk komt u daar nu achter. Het leven prikkelt in zekere zin uw diepste verlangens en u krijgt de kans om nieuwe innerlijke voorraden inzet en doorzettingsvermogen te vinden die uw zelfbeeld en ook uw doelen en toekomstwensen radicaal kunnen veranderen. Op het moment is evenwichtigheid echter bijzonder belangrijk. Probeer in te zien wanneer het wellicht verstandiger is om te wachten of om toe te geven aan de wensen van anderen en wanneer duidelijk is dat u los moet laten. Dat is misschien niet gemakkelijk omdat uw hartstochten en uw wil op het moment bijzonder intens zijn, maar u zou anderen kunnen forceren en daardoor tegenwerking kunnen oproepen. Het is wellicht beter om wilskracht te combineren met goed nadenken over de grenzen van anderen - en zeker ook over uw eigen grenzen. Overdrijf niet. U beschikt waarschijnlijk over grotere reserves lichamelijke en emotionele kracht dan gewoonlijk en dat geeft u de mogelijkheid om hard en langdurig naar een of ander belangrijk doel toe te werken, maar wees vriendelijk voor uw lichaam en zorg dat u het niet overbelast door het teveel op te jagen. Uw wilskracht is op het moment zo sterk dat u kunt vergeten wanneer u moet stoppen en een pauze moet nemen. U kunt ontzettend veel bereiken en veel leren over uw eigen kracht en macht - vooropgesteld dat u ook uw gezond verstand gebruikt en een beetje gevoel toont voor de gevoelens van anderen. Als u moet wachten op wat u wilt, leer dan om dat grootmoedig te doen, en als u los moet laten, ondanks al uw inspanningen, probeer dan om ook dat zo grootmoedig mogelijk te aanvaarden. Leren om los te laten vereist evenveel moed als nodig is om hard te werken aan het bereiken van een doel.

Pluto driehoek Venus: Midden januari 2016 tot begin december 2018

Dezelfde thema's worden benadrukt door:

prog. Venus conjunct Pluto: Een transit die op zijn eind loopt, vanaf midden juli 2009, durend tot eind maart 2011

Het is een tijd waarin u waarschijnlijk geleidelijk tot een vergelijk komt met uw waarden en doelen in relaties. U weet heel wat beter wie u bent en wat u nodig hebt om u gelukkig en vervuld te voelen, en u bent beter in staat om het te doen met wat u hebt in plaats van illusies na te jagen, toe te geven aan overdreven romantische gevoelens of te zwelgen in verbittering omdat het leven niet volmaakt is. Uw gevoelens rijpen en krijgen meer diepgang, en dat zal u waarschijnlijk veel meer inzicht geven in uw eigen en andermans gevoelens en beweegredenen. U merkt misschien dat uw eigen veranderende houding een weerklank vindt in de buitenwereld. Er kunnen nieuwe mensen uw leven binnenkomen, met wie u op een veel diepere en emotioneel eerlijker manier kunt omgaan, en u hebt waarschijnlijk ook meer vertrouwen in uw aantrekkingskracht. U bent misschien zover dat u afstand kunt doen van relatiepatronen - en misschien van bepaalde relaties - die u bent ontgroeid of die nooit echt in uw hart en diepste waarden verankerd zijn geweest. Het is waarschijnlijk geen tijd van externe crises, maar het is evengoed een uiterst belangrijke tijd omdat u beter in staat bent zowel de mooie kanten als de schaduwzijden van liefde te aanvaarden en om mensen te nemen zoals ze zijn in plaats van zoals u zou willen. Potentiële mogelijkheden hebben u altijd opgewonden en nu merkt u waarschijnlijk dat de menselijke realiteit even opwindend is, en dat kan zowel meer tevredenheid als een rijker en bevredigender gevoels- en seksleven betekenen.

to top

Neptunus in Waterman

Neptunus in Waterman: 1998 tot april 2011

Neptunus doet er 165 jaar over om zijn omloop rond de dierenriem te voltooien en bevindt zich sinds 1998, voor het eerst sinds 1834, in Waterman. In de lente van 2011 verlaat hij Waterman en gaat het teken Vissen binnen. Deze planeet weerspiegelt de doorlopend veranderende en de zich doorlopend herhalende cycli van collectieve dromen en verlangens. We kunnen er op het emotionele vlak de subtiele effecten van zien in de dingen die verlossing, vrede, volmaaktheid en vrijheid van lijden lijken te beloven. Neptunus weerspiegelt ons verlangen aan verbondenheid met een groter geheel en de behoefte om te ontsnappen aan het pijnlijke gevoel van isolement dat van geboorte tot dood ieder individu vergezeld op zijn of haar reis door het leven. Daarom geeft het teken waarin Neptunus zich bevindt op veel verschillende niveaus aanwijzingen over de eigenschappen, dingen en mensen waarvan we geloven dat ze ons van pijn en eenzaamheid zullen bevrijden en ons een paradijstuin binnen zullen leiden die we ooit, heel erg lang geleden, hebben verloren. Wat we ervaren als "in de mode" wordt ook weerspiegeld door het teken waarin Neptunus zich op dat moment bevind. Muziek, kunst en onze interpretatie van schoonheid veranderen en verschuiven allemaal, net als de wateren van Neptunus, wanneer ons beeld verandert van wat ons niet aflatende verlangen zal bevredigen.

Toen Neptunus in de 19e eeuw door Waterman liep, sprak men voor het eerst in politieke zin over een "Verenigd Europa". Ten tijde van deze transit gingen dromen over het einde van alle strijd in de wereld hand in hand met een sterker gevoel van broederschap en spirituele eenheid tussen mannen en vrouwen van elke etnische of nationale afkomst. Gelijktijdig blies er een wind van hartstochtelijk nationalisme door Europa en Amerika, en maakte een einde aan de droom van een wereldomvattende eenheid. Omdat Neptunus opnieuw door Waterman loopt, dromen we opnieuw de droom van een wereldomvattende eenheid die een einde maakt aan alle conflicten. Helaas komen niet alle Neptunus-dromen uit, en het kan af en toe een bittere teleurstelling zijn als ons verheven beeld van wat zou kunnen, botst met de realiteit van de wereld en de grenzen van de menselijke natuur. Voor het eerst in meer dan anderhalve eeuw zijn we opnieuw vervuld van een visie van menselijke eenheid die veel uiterst positieve resultaten kan brengen. Maar een dergelijke visie kan ons ook blind maken voor onze grenzen, en onze vurige dromen over wat voor iedereen goed "zou moeten zijn", kan de rechten en gevoelens van het individu met voeten treden. Ook ons beeld van wat mooi, in de mode en begerenswaardig is, verandert. We verliezen gemeenschappelijk onze sentimentaliteit over het verleden en richten ons op wat nieuw, innoverend en technologisch geavanceerd is en wat een maatschappij kan opleveren die doelmatiger is en van meer onderlinge verbondenheid getuigt.

to top

Neptunus in Vissen

Neptunus in Vissen: April 2011 tot 2025

Neptunus gaat in 2011 het teken Vissen binnen en verlaat dat niet voor 2025.

Ten tijde van de vorige transit van Neptunus door Vissen, in de 19e eeuw, ontstond het spiritisme in Amerika en verbreidde zich vervolgens al snel tot in alle hoeken van Europa. Het gaf mensen nieuw besef van de verschillende werkelijkheidsniveaus en van het bestaan van leven na de dood. Zelfs wetenschappelijke ontdekkingen werden beïnvloed door deze magische transit van Neptunus door zijn eigen dierenriemteken: hypnose werd ontdekt en er begon onderzoek naar de aard van de onbewuste psyche, waarmee de basis werd gelegd voor de moderne dieptepsychologie en psychotherapie. Gelijktijdig blies er een wind van hartstochtelijk, romantisch nationalisme door Europa en Amerika, en maakte daarmee een einde aan de voorgaande dromen van een wereldomvattende eenheid. Omdat Neptunus opnieuw het teken van de "grote diepten" binnengaat, dromen we opnieuw dromen over het doorgronden van de mysteries onder de sluier van de stoffelijke werkelijkheid en zoeken we onze redding in romantische beelden van een nieuwe maatschappij en een nieuwe wereld. Na meer dan anderhalve eeuw zijn we opnieuw vervuld van een visie van het mysterie en de schoonheid van het eeuwige. Maar een dergelijke visie kan ons ook blind maken voor de eisen van de stoffelijke wereld, en onze hartstochtelijke, collectieve dromen van opoffering en verhevenheid vereisen wellicht een realistischer en objectiever kijk. Ook ons beeld van wat mooi, in de mode en begerenswaardig is, verandert. We verliezen gemeenschappelijk ons vertrouwen in de alwetendheid van wetenschap en in de doelmatigheid van sociale wetgeving, en richten ons op de raadselen die in het hart en de ziel van de mens schuilen.

to top

De verbeelding "aarden"

Neptunus in 6e Huis: 2004 tot april 2016

U bent waarschijnlijk nogal onzeker over uw beroepsoriëntatie, en de gebruikelijke orde in uw dagelijks leven lijkt u wellicht te ontglippen. Dit is een karakteristieke eigenschap van Neptunus, die zonder zich te haasten alle starre structuren afbreekt en daarachter een mysterieuze en magische wereld onthult. De effecten daarvan zullen vermoedelijk tot uitdrukking komen in uw beroepsleven en in de manier waarop u op dagelijks niveau omgaat met de materiële werkelijkheid, met inbegrip van uw lichaam. Als u zich hebt ingesloten in een starre werkstructuur, merkt u misschien dat u verlangt naar iets dat harmonischer en meer betekenisvol is, en dit kan een goede tijd zijn om op zoek te gaan naar mogelijkheden voor artistieke expressie of voor hulpverlening aan anderen door vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van genezen of counselen. U ergert zich misschien vlug aan dagelijkse kleinigheden en merkt wellicht dat uw geest zich mijlenver in een fantasiewereld bevindt op het moment dat u geacht wordt de gewone dagelijkse karweitjes op te knappen. Maar de diepere invloed van deze periode omvat subtiele en geleidelijk groeiende ontvankelijkheid voor verborgen dimensies van de werkelijkheid, en dat geldt misschien niet alleen in uw relatie tot het dagelijks leven, maar ook voor de mate waarin u zich bewust bent van uw lichaam en hoe nauw dat samenhangt met uw emotioneel en psychisch welzijn.

Als u te maken krijgt met problemen op deze levensvlakken moet u proberen voorbij het probleem zelf te kijken naar de onderliggende betekenis. Misschien moet u uw rol in het leven anders gaan zien, en uw vaardigheden en gaven in dienst stellen van iets dat zinvoller is. In dat geval zal uw werk waarschijnlijk onvrede en onrust oproepen. Zelfs problemen met werkgevers of medewerkers kunnen een afspiegeling vormen van uw diepe verlangen om u meer in te zetten voor dingen waar anderen iets aan hebben. Als u te maken krijgt met gezondheidsproblemen of financiële moeilijkheden - voor beide geldt dat ze in zekere zin van materiële aard zijn - probeer dan te begrijpen wat uw diepere psyche u werkelijk probeert te zeggen. De gave van nieuw en dieper inzicht in de stoffelijke werkelijkheid kan het resultaat zijn van deze langdurige, subtiele maar invloedrijke transit van Neptunus, en u daarmee de kans bieden om de uiterlijke vormen van uw leven zo te veranderen dat ze een meer getrouwe afspiegeling vormen van wie u innerlijk bent. De diepste zin van de transit van Neptunus door het idealistische teken Waterman en het mystieke, poëtische teken Vissen betekent, voor u, de mogelijkheid om de eenheid tussen binnen en buiten te ontdekken. Al is dit een diep spirituele ervaring, u zult er waarschijnlijk mee te maken krijgen op een meer alledaags niveau, in het besef van diepe verbondenheid met de natuur, met het lichaam en met de rituelen en ritmes van het dagelijks leven.

Neptunus driehoek Mars: Eind mei 2016 tot begin december 2019

Diep verlangen naar harmonie en vrede zal u waarschijnlijk doen zoeken naar zachtaardiger, minder gespannen manieren om uw doelen na te streven en om met anderen om te gaan, en de geest van eenheid die momenteel actief is in de collectieve psyche zal zich waarschijnlijk in u persoonlijk manifesteren door de vriendelijkste en meest vredelievende kanten van uw persoonlijkheid naar buiten te brengen. Doelen van meer onbaatzuchtige aard kunnen uw toekomstige aspiraties beïnvloeden en u wilt zich misschien op een meer directe en praktische wijze inzetten voor het welzijn van de mens. U wilt misschien ook veel tijd doorbrengen met dagdromen, en dat is misschien goed omdat uw intuïtie en creatieve mogelijkheden intenser zijn. Alle artistieke projecten kunnen profijt hebben van de huidige stimulering van uw verbeelding. Het is waarschijnlijk geen goed idee om al te passief of lui te zijn (tenslotte leeft u nog steeds in de wereld!), maar het vermogen om u door de tijd te laten dragen kan u helpen om op een vredige en tactvolle manier het hoofd te bieden aan de uitdagingen en veranderingen die onvermijdelijk zijn.

to top

Uranus in Vissen

Uranus in Vissen: 2003 tot mei 2010

Uranus doet er zeven jaar over om een dierenriemteken te doorlopen en richt daarbij de collectieve aandacht op nieuwe vlakken die mogelijkheden bieden om vooruitgangsidealen tot expressie te brengen en veranderingen te introduceren. Wanneer Uranus door Vissen loopt is de nieuwe eeuw echt aangebroken en maakt de voorgaande collectieve opwinding over het nieuwe tijdperk, dat werd ingeluid met de eeuwwisseling en de gaven van wetenschap en technologie, plaats voor een verschuiving naar meer diepgang en subtiliteit in het collectieve denken. Omdat Vissen te maken heeft met het rijk van de geest en met de werkelijkheidsniveaus die onder de stoffelijke wereld schuilgaan, zullen we vermoedelijk merken dat religieuze en spirituele vraagstukken op wereldniveau een prioriteit worden. Er kunnen ook belangrijke nieuwe artistieke stromingen ontstaan, want Vissen is het teken van de scheppende verbeelding. Waarschijnlijk zullen er veranderingen ontstaan in de structuren van orthodoxe godsdiensten omdat de collectieve psyche behoefte krijgt aan veelzijdiger spirituele waarden. Deze zeven jaar durende transit van Uranus brengt vermoedelijk een zekere angst met zich mee, omdat zijn ontwrichtende, innoverende energie ons tijdens zijn tocht door Vissen eerder emotioneel dan intellectueel zal beïnvloeden. Dit betekent niet alleen verschuivingen in de manieren waarop we God zien, maar duidt ook op een tijd met het potentieel voor een artistieke bloeiperiode, omdat de menselijke verbeelding nieuwe vormen en middelen zoekt om zich te uiten.

to top

Uranus in Ram

Uranus in Ram: 2010 tot 2018

Wanneer Uranus door Ram loopt, zal het besef van nieuwe spirituele waarden en het verrijkende van creatieve verbeelding plaats maken voor meer naar buiten gerichte en ontwrichtende energie. Omdat Ram te maken heeft met de strijdvaardige geest in de mens die de wereld probeert te veranderen in overeenstemming met een grootse en hartstochtelijke visie, zullen er binnen de gemeenschap waarschijnlijk veel stromingen ontstaan - op politiek, religieus, wetenschappelijk en artistiek gebied - die de bestaande structuren en denkwijzen volledig omver willen werpen om een heldere droom van vooruitgang te verwezenlijken. Het is waarschijnlijk een tijd van revolutie in het denken en misschien ook van revolutie op een meer maatschappelijk niveau, omdat gemeenschappen hun eigen individuele waarde willen bevestigen tegenover de dreiging van wereldwijde uniformiteit. Deze zeven jaar durende transit van Uranus duidt op een enigszins bewogen tijd, omdat zijn grillige, innoverende energie ons eerder op intuïtief dan op praktisch niveau zal beïnvloeden. Dit betekent niet alleen verschuivingen in de manier waarop we vrijheid en individuele rechten definiëren, maar ook dat het een tijd is met veel mogelijkheden voor nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen, omdat de menselijke geest nieuwe vormen zoekt om vooruitgang te introduceren.

to top

Nieuwe inzichten

Uranus in 8e Huis: Mei 2011 tot 2019

De collectieve spirituele en artistieke bewustwording en de intense behoefte aan verandering waarop de transit van Uranus door Vissen en Ram wijst zal zich waarschijnlijk op subtiele manieren kenbaar maken in uw leven - vooral in uw gevoelsleven en in uw relatie tot uw diepere hartstochten en verborgen beweegredenen. Misschien zult u dat af en toe een beetje onaangenaam vinden, vooral als u weinig ervaring hebt op het psychologische vlak. Waarschijnlijk wordt u geconfronteerd met sterke gevoelens en verschuivingen in uw emotionele houding waarmee u niet vertrouwd bent en waardoor u zich afvraagt of u inderdaad de greep op uw leven hebt die u dacht te hebben. Probeer om niet verontrust of angstig te worden als u diepten in uzelf begint te ontdekken waarvan u het bestaan niet vermoedde. Omdat de energie van Uranus te maken heeft met ontwikkelen van een bredere kijk en levensvisie, zullen de ervaringen die u op het emotionele vlak hebt waarschijnlijk leiden tot dieper en veelzijdiger begrip van uzelf en anderen. Dit kan de weg vrijmaken voor werkelijke interesse in de menselijke psyche en het mysterie van het leven, en misschien wekt dat het verlangen om daar een studie in te volgen. Alles wat in deze tijd vanuit uw innerlijk naar boven komt en u bewuster maakt is er altijd al geweest, het is niet alsof iets van buitenaf uw leven binnendringt. U wordt zich bewuster van veel dingen, en dat is de positiefste en meest dynamische dimensie van deze planetaire transit in uw leven.

U merkt misschien ook dat in uw relatieleven bepaalde patronen veranderen. U kunt veel objectiever worden en leren beseffen dat dingen noodzakelijkerwijs ten einde komen en andere beginnen, en u kunt ook veel leren over wanneer en hoe dingen los te laten als het tijd is om voorwaarts te gaan - zowel materieel als emotioneel. Dit kan resulteren in meer emotionele vrijheid en een groeiend vermogen om uw gevoelens te objectiveren in plaats van u erdoor te laten meeslepen. U vindt het misschien ook gemakkelijker om binnen hechte relaties uw grenzen te bepalen, met minder angst voor eenzaamheid en een beter vermogen om uzelf te ervaren als een opzichzelfstaand individu, zonder u daardoor verloren of bedreigd te voelen. Al deze veranderingen zullen zich waarschijnlijk voordoen in uw elementaire emotionele houding, en ze kunnen u bevrijden van oude familiepatronen die u in het verleden hebben beklemd en die uw emotionele expressie hebben geremd. Het belangrijkste in deze kritieke periode is dat u bereid bent open te staan voor verandering, vooral in uw manier van omgaan met anderen en in uw houding tegenover diepe banden. Elke verandering die in deze tijd in uw privé-leven plaatsvindt, is waarschijnlijk nodig en uiteindelijk verhelderend en bevrijdend.

Uranus oppositie Saturnus: Begin juni 2011 tot eind maart 2013

Dezelfde thema's worden benadrukt door:

Saturnus conjunct Uranus: Midden februari 2014 tot begin december 2014

Onevenwichtigheid is het thema van deze periode, al zal het waarschijnlijk het soort creatieve onevenwichtigheid zijn dat een nieuwe en productievere levensfase inluidt. U hebt zelf vermoedelijk een paar beslissingen genomen die betekenen dat u het verleden loslaat en afstand doet van situaties of standpunten die u vroeger een gevoel van zekerheid gaven, vooral op het materiële vlak. De externe gebeurtenissen die zich in deze tijd voordoen, ongeacht of u daar al dan niet zelf voor hebt gekozen, vormen waarschijnlijk een afspiegeling van een diepe behoefte om los te breken van innerlijke begrenzingen en angsten, en om het leven met meer vertrouwen en een bredere kijk tegemoet te treden. Maak u geen zorgen als u dit enigszins beangstigt, angstigheid is natuurlijk en menselijk, en is onafscheidelijk verbonden met elke belangrijke verandering. Waar het om gaat is dat u los kunt laten wat achterhaald is in uw leven en dat u de veranderingen die nodig zijn kunt verwelkomen. U ontdekt misschien dat u veel dingen die u houvast hebben geboden eigenlijk erg onbevredigend vindt, maar dat ze in uw leven zijn omdat ze een schijn van zekerheid lijken te bieden. Zekerheid, hoe belangrijk ook, kan echter ook energie blokkeren en creatieve mogelijkheden onderdrukken. Als u uw ogen openhoudt en uw verstand gebruikt zult u inzien welke dingen moeten worden losgelaten en welke dingen behouden moeten worden. Later zult u terugkijken op deze tijd en beseffen hoe bevrijdend hij op veel vlakken was, zowel innerlijk als in contact met de buitenwereld.

Uranus oppositie Jupiter: Begin april 2012 tot eind januari 2014

Waarschijnlijk lijken de mogelijkheden momenteel onbegrensd en voelt u zich bijzonder geïnspireerd en vol nieuwe ideeën en toekomstmogelijkheden. Uw leven is doordrongen van een sfeer van opluchting en bevrijding, en dat kan bijzonder stimulerend zijn. Het is goed mogelijk dat een aantal van uw ideeën haalbaar blijken en de weg wijzen naar een nieuwe beroepsoriëntatie, creatieve activiteit of spirituele overtuiging. Sommige ideeën zijn misschien interessant maar onuitvoerbaar, en u hebt waarschijnlijk ook een paar ronduit fantastische ideeën. Neem de tijd om na te denken over alles wat u inspireert zodat u onderscheid kunt maken en u uw rusteloosheid kunt beteugelen om tot verstandige keuzes te komen die uw toekomst op de juiste manier veranderen. U kunt in deze periode veel nieuwe ingevingen en inspiratie van spirituele aard krijgen, en u bent waarschijnlijk erg ontvankelijk en open voor originele nieuwe denkwijzen. Dit kan bijzonder creatief zijn zowel op het intellectuele als spirituele vlak. Maar het is vermoedelijk niet de ideale tijd voor materiële speculatie omdat de dingen die u mentaal inspireren nogal riskant kunnen blijken op het financiële vlak als u niet goed oplet. Beteugel uw impulsiviteit enige tijd, dan zult u het beste halen uit deze in wezen uiterst creatieve en inspirerende tijd.

Uranus driehoek Mercurius: Eind mei 2013 tot midden maart 2015

Originele nieuwe denkbeelden en creatieve inspiratie zullen uw levensvisie waarschijnlijk verbreden, en u staat waarschijnlijk vooral open voor onderwerpen als astrologie of psychologie en voor nieuwe research op wetenschappelijk of technologisch gebied. Uw gezond verstand verbindt zich momenteel waarschijnlijk op een schitterende manier met inspiratie en intuïtie, en daarom kan dit een uitstekende tijd zijn om nieuwe projecten te starten, vooral als ze te maken hebben met communicatievaardigheden. De onderwerpen die u interesseren, kunnen uiteindelijk uw wereldbeeld veranderen en u kunt ook nieuwe gaven ontdekken die het waard zijn om in de toekomst ontwikkeld te worden. Doe uw voordeel met deze potentieel bijzonder productieve tijd door uw geest te richten op nieuwe dingen en door de bredere levensvisie die u vermoedelijk verwerft serieus te nemen.

Uranus vierkant Mars: Begin juni 2013 tot eind maart 2015

U voelt zich op het moment waarschijnlijk bijzonder wilskrachtig en u ergert zich vermoedelijk meer dan anders aan mensen of dingen die uw tempo drukken of die u hinderen in het nastreven van bepaalde doelen en idealen. Zolang u enig gezond verstand weet te bewaren, vooral in situaties waarin driftige reacties zijn af te raden (zoals in confrontatie met invloedrijke personen of als u achter het stuur zit), kunt u enorme voorraden energie en enthousiasme aanboren die u in nieuwe projecten kunt steken, vooral in projecten die werken in groepsverband inhouden of die gemotiveerd worden door bepaalde idealen of overtuigingen. Er is innerlijk een bevrijdingsproces gaande waardoor u waarschijnlijk ook beter in staat zult zijn uw wensen kenbaar te maken. Als u het in het verleden moeilijk vond om woede te tonen of om voor uzelf op te komen, merkt u nu waarschijnlijk dat u daar geen moeite mee hebt. De bevrijding van energie in deze periode kan bijzonder vruchtbaar zijn. Zorg dat u beide benen stevig op de grond houdt en geduld oefent zodat u deze energie optimaal kunt gebruiken.

to top

Hoofdstuk III

to top

Innerlijke veranderingen

Niet alles wat er in u en om u heen gebeurt, houdt verband met de grote planetaire bewegingen. Als individu hebt u ook een hoogst eigen ontwikkelingspatroon, en bepaalde uitdagingen en veranderingen ontstaan eenvoudig omdat voor u de tijd daar rijp voor is. Dit diep innerlijke groeipatroon is uniek voor u, en al zal er waarschijnlijk enige overlapping zijn met de veranderingen die in de wereld plaatsvinden, het is op dit vlak dat uw ervaringen volkomen uw eigen ervaringen zijn en dat de creatieve mogelijkheden die ze vertegenwoordigen vrijwel volledig afhankelijk zijn van uw begrip van wie u bent en wie u bezig bent te worden, en van uw bereidheid om daarmee te werken.

to top

De jaren 2011 en 2012

De thema's die in de komende zes jaar een weerklank vormen van de planetaire bewegingen ten aanzien van uw geboortehoroscoop worden hieronder in chronologische volgorde weergegeven. Met sommige thema's bent u het afgelopen jaar, of het jaar daarvoor, al vertrouwd geraakt, en ze kunnen nog veel jaren van invloed zijn. We beginnen met deze thema's. Andere thema's zijn nieuw, ze komen uw leven nu pas binnen en zijn van kortere duur - al lijken ze op het moment zelf misschien erg intens.

to top

Gebukt onder het gewicht van de wereld

prog. Mercurius conjunct Saturnus: Eind september 2010 tot midden februari 2012

Dezelfde thema's worden benadrukt door:

Saturnus vierkant Mercurius: Midden januari 2013 tot midden november 2013

Saturnus sextiel Mercurius: Eind oktober 2010 tot begin september 2011

Uw gedachtewereld wordt momenteel waarschijnlijk gekenmerkt door diepgang en zwaarwichtigheid, daarom is het een uitstekende periode om betrokken te raken bij research of om taken op u te nemen die geduld, concentratie en doorzetten vereisen. Langetermijnprojecten die moeten worden afgerond en doelen die veel inzet nodig hebben om tot een goed einde te worden gebracht, hebben in deze tijd de wind mee. Momenteel bent u in staat uw mentale energie bijzonder goed te bundelen. Waarschijnlijk bent u echter niet in een opgewekte stemming en u kunt uw gevoel voor humor enige tijd verliezen. U kunt een wat sombere levensvisie hebben en uzelf onnodig denigreren. Misschien voelt u zich eenzaam en onbegrepen, en bent u lichtgeraakt en tamelijk star in uw denken. Als u niet leert af en toe om uzelf te lachen, kunt u zelfs de sfeer voor uw naasten verpesten. Maar op een dieper niveau is deze ernst waarschijnlijk gerechtvaardigd omdat er belangrijke innerlijke veranderingen gaande zijn die introspectie en diep nadenken vereisen.

U bent altijd enigszins geneigd geweest om in de verdediging te gaan wat betreft uw behoefte aan zekerheid op de lange termijn, en uw gedrags- en reactiepatronen op dit vlak zijn misschien voor een gedeelte overdreven star en beheerst. U kunt ook onzeker zijn of aan uzelf twijfelen en dat kan bijdragen tot een verdedigende of overgevoelige houding in uw omgang met anderen. Momenteel kunt u deze gedragspatronen duidelijker onderscheiden en waarschijnlijk begrijpen hoe ze zijn ontstaan uit ervaringen op jongere leeftijd. Dit betekent dat u zich veel bewuster bent van uw manier van omgaan met anderen en met het leven. En al kan innerlijk enige verwarring ontstaan door uw onbewuste behoefte om controle te houden over situaties waarin u zich kwetsbaar voelt, dergelijke inzichten kunnen u helpen om minder gespannen in het leven te staan en om anderen minder op afstand te houden. Probeer momenteel elke tendens om anderen te wantrouwen te beteugelen, want het is goed mogelijk dat u hun bedoelingen verkeerd interpreteert, al hebt u het gevoel dat het omgekeerd is. Harde woorden kunnen in deze periode ongewilde of onnodige vervreemding, of zelfs een breuk, veroorzaken. Gebruik uw nauwgezetheid om werk te voltooien dat moet worden afgehandeld en gebruik uw ernst om dieper begrip te krijgen van uzelf.

to top

Geneigd tot vechten

Saturnus vierkant Mars: Eind oktober 2010 tot begin september 2011

Dezelfde thema's worden benadrukt door:

prog. Mars sextiel Saturnus: Midden augustus 2014 tot eind oktober 2017

Op het moment hebt u waarschijnlijk de indruk dat u wordt omsingeld door omstandigheden en u voelt zich misschien erg gefrustreerd. U worstelt vermoedelijk met moeilijkheden en conflicten met vrienden of in uw sociale of professionele kring, en u hebt misschien de neiging om op de vuist te gaan en de dingen die u belemmeren te forceren. Maar hoe harder u forceert, hoe meer kans dat u vijandigheid oproept, vooral bij mensen met gezag. Als u uw geduld verliest, kunt u roekeloos zijn achter het stuur of bij gebruik van mechanisch of elektrisch gereedschap en uzelf kleine ongelukken en verwondingen bezorgen. Probeer om halt te houden en na te denken over wat er innerlijk gaande is vóór u uitbarst. Het kan een uiterst vruchtbare tijd zijn en u kunt innerlijk nieuwe voorraden kracht en vastberadenheid ontdekken. U kunt zich ook in toenemende mate bewust worden van behoefte aan meer zelfstandigheid en u wilt waarschijnlijk meer greep krijgen op uw eigen leven, maar het is mogelijk dat u zo ongeduldig en impulsief bent dat u de dingen die u wilt juist doet mislukken.

Waarschijnlijk moet u in de eerste plaats zorgvuldig nagaan op welke punten uw handelingen en gedrag in het verleden onwillekeurig hebben bijgedragen tot het huidige gevoel geremd en beperkt te worden. Het is mogelijk dat u niet in staat was om uw wensen duidelijk en eerlijk te uiten, en dat u zich geschikt hebt in dingen die u eigenlijk niet wilde, uit behoefte aan zekerheid of uit angst om anderen van u te vervreemden. De structuren die u zelf hebt opgebouwd zijn misschien te benauwend geworden en waarschijnlijk schopt u daar nu tegenaan. In dat geval zult u echter eerst uw eigen houding moeten veranderen vóór u vrij kunt zijn, want als u dubbelzinnig en onzeker blijft over wie u bent en wat u wilt, zult u alleen nieuwe structuren opbouwen die u met de tijd net zo zullen kooien als u zich nu gekooid voelt. U moet uw zelfbesef en geloof dat u het recht hebt van het leven te krijgen wat u wilt, aanmoedigen. Onderzoek het probleem eerst, vóór u blindelings reageert op wat u ervaart als onderdrukking of beperkingen die u van buitenaf worden opgelegd.

U zult in deze periode veel geduld nodig hebben en in staat moeten zijn om uw doelen aan te passen aan de realiteit van de buitenwereld. Ook op dit punt hebt u uw vermogen om een tussenweg te vinden waarschijnlijk onvoldoende ontwikkeld. U hebt het leven misschien te zwart-wit gezien, met bepaalde mensen die overheersen en anderen die zich onderwerpen. U bent nu waarschijnlijk vastbesloten u niet te onderwerpen, maar de oplossing is wellicht niet gelegen in pogingen om anderen te overheersen. U hebt altijd een sterke wil gehad en het vermogen bezeten om hard te werken aan haalbare doelen. Maar u hebt waarschijnlijk ook last van diep gebrek aan zelfvertrouwen waardoor u bang bent te falen en dat kan hebben geleid tot te veel passiviteit (om diepe woede te verbergen) of juist te veel agressiviteit (om diepe angst te verbergen). Op het moment kunnen deze oude gevoelens van tekortschieten, angst en verbittering het u moeilijk maken om het heden objectief te zien. U moet uw verlangens waarschijnlijk zorgvuldig afwegen tegen wat werkelijk mogelijk is in plaats van tegen verhitte emoties of gekrenkte trots. U hebt misschien een gevoel alsof u verwikkeld bent in een strijd op leven en dood, en u denkt misschien dat u uw macht en kracht moet bewijzen of een vernederende nederlaag zult lijden. Probeer om u niet teveel te identificeren met de conventionele opvattingen over mannelijkheid, want als u dat doet kunt u zich machteloos en onbeholpen voelen omdat u niet beantwoordt aan een collectief beeld. Uw besef van mannelijkheid moet persoonlijk zijn en wortelen in begrip van uw eigen persoonlijke krachten en zwakheden, niet in een karikaturaal beeld van kracht zoals dat op televisie of in films te zien is. Het zijn misschien uw eigen gewaarwordingen die uitdagende factoren in de buitenwereld veranderen in bedreigende of onderdrukkende krachten. Probeer te zien op welke punten u misschien te star en onbuigzaam bent in uw manier om uw zin door te drijven. Misschien doet u precies dat waar u anderen van beschuldigt. Als u bereid bent tot bepaalde aanpassingen en binnen realistische grenzen kunt blijven, kunt u rustig maar zeker naar uw doelen toewerken en veel bereiken met de energie en discipline waar u nu over beschikt.

to top

Uw horizon verbreden

prog. Mercurius conjunct Jupiter: Begin juli 2011 tot eind november 2012

Uw interessesferen en mentale instelling veranderen en verbreden zich momenteel, en dit kan een ideale periode zijn om uw opleiding voort te zetten of om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen die uw groeiende enthousiasme en belangstelling voor het leven weerspiegelen. Ook als u nooit bijzonder veel belang hebt gehecht aan uw geestelijke ontwikkeling zult u dat nu waarschijnlijk belangrijk vinden, niet per se in de zin van een officiële studie, maar op elk niveau dat u kan helpen om meer te leren over een bredere wereld en een breder universum. Reizen kan momenteel ook bijzonder waardevol en lonend zijn, en u zou elke kans die u krijgt om de wereld te verkennen moeten aangrijpen. Daarbij gaat het niet uitsluitend om letterlijk reizen. Uw behoefte om een diepere betekenis in het leven te vinden, zal zich waarschijnlijk vermengen met elke letterlijke verkenningstocht, waardoor er sprake is van het gelijktijdig verkennen van concrete en "hogere" niveaus.

Het kan een uitstekende periode zijn om energie te steken in pogingen om uw speciale vaardigheden en gaven "aan de man te brengen" en ze te ontwikkelen tot levensvatbare materiële projecten. Uw intuïtie is momenteel waarschijnlijk bijzonder actief en u bent vermoedelijk in staat om met ongekende helderheid verbanden en kansen te zien. Maar u moet iets met deze mogelijkheden doen, want de beste ingevingen ter wereld betekenen niet veel tenzij ze verankerd worden in het dagelijks leven. Wellicht zult u er hard tegenaan moeten gaan en misschien ook geduld moeten oefenen om resultaat te zien van wat u nu begint. Nieuwe contacten die momenteel op uw pad komen, kunnen veel hulp en steun betekenen voor uw doelen, en u zult rijkelijk worden beloond voor elke inspanning die u zich getroost om door discipline en praktische inzet een stevige basis te geven aan uw breder wordende visie. Waarschijnlijk ziet u momenteel hoger en verder, en hebt u een ongewoon heldere toekomstvisie. Probeer de toekomst op te bouwen die u wilt en verdient, door de nieuwe ideeën en talenten die u momenteel waarschijnlijk ontdekt optimaal te benutten.

to top

Macht willen

Saturnus conjunct Pluto: Begin oktober 2011 tot begin augustus 2012

Dezelfde thema's worden benadrukt door:

Pluto vierkant Saturnus: Eind januari 2010 tot eind november 2012

Op het moment voelt u zich waarschijnlijk buitengewoon slecht op uw gemak, alsof de wereld vol zit met mensen die erop uit zijn u te dwarsbomen of uw doelen en toekomstplannen te verijdelen. Wat er werkelijk aan de hand is, is dat innerlijk een diepgeworteld overlevingsinstinct wordt geactiveerd, samen met het gevoel dat het tijd is om uw leven radicaal te veranderen. Het einde van een hoofdstuk van het leven, en het begin van een nieuw, mobiliseert onvermijdelijk de elementaire instincten die ervoor zorgen dat iemand de periode van verandering overleeft. Het probleem is dat u waarschijnlijk bang bent dat de toekomst het zal laten afweten, dat anderen uw wil zullen dwarsbomen of u zullen vernederen en dat alles verkeerd zal gaan. Deze angstgevoelens zijn er de oorzaak van dat u anderen ervaart als onwelwillend of regelrecht agressief. Probeer in te zien hoe uw eigen achterdocht anderen tot afwerend gedrag kan brengen. Als u door uw angst en voorgevoelens reageert zonder nadenken, kunt u ongewild anderen op een agressieve manier commanderen of intimideren, zodat ze wraak nemen en inderdaad kunnen proberen u te dwarsbomen.

In deze periode kunt u innerlijk een verrassende bron van kracht, vastberadenheid en intuïtieve wijsheid ontdekken. U hebt misschien nooit beseft hoe sterk u kunt zijn als u in de hoek wordt gedreven. Op levensvlakken die te maken hebben met zekerheid en materiële bestendigheid hebt u vrijwillig of onvrijwillig moeten leren om uw eigen weg te gaan zonder op de steun van anderen te rekenen. Nu wordt vermoedelijk opnieuw van u gevraagd uw eigen weg van het verleden naar de toekomst te vinden. Anderen zijn misschien bereid tot hulp en geliefden bieden u misschien hun steun, maar iets in u wil hun hulp waarschijnlijk niet. U moet misschien ontdekken wie u werkelijk bent en wat u werkelijk wilt door begrip te krijgen van uw emotionele behoeften, en niet door het opvolgen van de adviezen van anderen over de "juiste" manier om te leven en te zijn. Dit kan een eenzaam en angstaanjagend proces zijn dat niemand gemakkelijk vindt. De bereidheid om een serieuzere blik op uw leven te werpen en om te proberen meer te begrijpen van de psychologische aspecten die u in het verleden hebben gevormd, kan u helpen op de reis die u momenteel onderneemt.

Perioden van transformatie, zoals deze, hoeven niet noodzakelijkerwijs een weerklank te vinden in externe crises of problemen. We kunnen mensen ontmoeten, of tot hen worden aangetrokken, die met verbazingwekkende nauwkeurigheid de gevoelens en houding weerspiegelen die we in onszelf dragen. Op het moment voelt u zich vermoedelijk bijzonder aangetrokken tot mensen die niemand "klein" krijgt, die door het leven zijn beproefd en erin zijn geslaagd zich erdoorheen te worstelen zonder zich te laten verslaan. Op het emotionele vlak voelt u zich waarschijnlijk onzeker en pessimistischer dan anders, en wantrouwt u niet alleen anderen maar ook uzelf en uw vermogen om u staande te houden in moeilijke tijden. In feite bent u heel goed in staat om elke situatie die in deze tijd ontstaat aan te pakken, maar u moet naar uw intuïtie luisteren en uzelf beter begrijpen in plaats van te steunen op verstandelijke antwoorden of op de gemakkelijke zwart-witformules van de goegemeente. U kunt innerlijk een bron van wijsheid en kracht ontdekken die van invloed kan zijn op alles wat u in de toekomst onderneemt en u de mogelijkheid geeft om psychisch zelfstandiger te worden. Het is ook mogelijk dat materiële of professionele doelen waarvoor u langdurig hard hebt gewerkt nu binnen uw bereik komen, maar op een of andere manier bedreigend lijken omdat succes u kan isoleren van de mensen die u daarbij ongewild voorbijstreeft. Probeer alles los te laten wat u bent ontgroeid. U draagt veel overtollige bagage met u mee waarvan u beter afstand kunt doen.

to top

De jaren 2013 en 2014

De planeten staan niet stil, maar brengen doorlopend nieuwe thema's in uw leven. Bepaalde planetaire bewegingen begonnen in het afgelopen jaar, maar zijn nog steeds relevant en verdienen dat we er aandacht aan besteden, andere zijn nieuw en zullen u in deze periode veel nieuwe ervaringen brengen.

to top

Hindernissen en zorgen

prog. Midhemel vierkant Saturnus: Midden juni 2013 tot eind augustus 2015

Het is een tijd van grote uitdagingen en kansen die u de mogelijkheid geven uw krachten te testen op het wereldtoneel. Maar soms kan dat moeilijk zijn. U kunt te maken krijgen met teleurstelling in uw werk en gehinderd worden in het nastreven van uw professionele en maatschappelijke doelen. Deze moeilijkheden kunnen diepe gevoelens van onveiligheid en angst activeren die samenhangen met uw toekomstige materiële zekerheid, en u kunt de indruk hebben dat niemand gediend is van wat u probeert te geven. Op uw werk kunt u te maken krijgen met terugval of moet u misschien buitengewoon hard uw best doen om u te bewijzen of het respect en de erkenning te krijgen die u verdient. Ook kunt u in conflict raken met mensen in een leidende positie, of het gevoel hebben dat de verwachtingen van de gemeenschap of de maatschappij u beletten uit te drukken wie u werkelijk bent. Thuis is het waarschijnlijk ook geen rozengeur en maneschijn, aangezien uw eigen onzekerheid in combinatie met het gedrag van anderen u het gevoel kan geven te worden afgewezen door geliefden of van hen geïsoleerd te zijn. Ondanks deze problemen met de buitenwereld speelt uw werkelijke conflict zich momenteel innerlijk af. U probeert te leren hoe u uw mogelijkheden en behoeften kunt aanpassen aan de eisen van de dagelijkse werkelijkheid, en dat kan betekenen dat u compromissen moet sluiten waar u momenteel helemaal geen zin in hebt. Misschien moet u uw doelen duidelijker formuleren en ze afstemmen op wat mogelijk is in plaats van u blind te staren op wat u zou wensen in een volmaakte wereld. U kunt hierdoor gefrustreerd en geërgerd raken en het gevoel hebben dat u persoonlijk hebt gefaald.

Het kan echter een bijzonder lonende en constructieve periode zijn. U wordt ertoe uitgedaagd te definiëren wie u wilt zijn in de wereld, met respect voor zowel uw eigen verlangens als voor de realiteit waarmee u te maken hebt. Het kan nodig zijn belangrijke beslissingen te nemen over uw doelen en carrière, evenals met betrekking tot de vraag waar en met wie u wilt leven. Dergelijke keuzen moeten rustig, zorgvuldig en met vertrouwen worden genomen, in plaats van in een bui van boze opstandigheid of depressieve onverschilligheid. Het is van het grootste belang dat uw rol thuis en in de maatschappij flexibeler wordt en uw diepere waarden weerspiegelt, in plaats van een oppervlakkig beeld of een compensatie te zijn waarvan u hoopt dat anderen erin geloven. Als u in het verleden zo'n imago hebt getoond, zult u dat misschien niet veel langer kunnen volhouden, de wereld eist oprechtheid en werkelijke betrokkenheid van u, en u wordt ertoe uitgedaagd die te geven. Op die manier legt u de funderingen voor werk in de toekomst, en als u het rustig en verstandig aanpakt, zult u een stevige basis hebben waar u de komende jaren de vruchten van zult plukken.

to top

Zich geliefd voelen en liefhebben

prog. Zon conjunct Venus: Midden oktober 2013 tot begin november 2015

De kans is groot dat deze periode tot de belangrijkste jaren van uw leven zal behoren op het innerlijke vlak. Vermoedelijk zult u ertoe worden uitgedaagd om u bewust te worden van en trouw te blijven aan uw diepste en belangrijkste waarden. Uw vroegere waarden - de aspecten die u liefhebt en respecteert in anderen en in uzelf; hoe u liefde definieert; wat u de moeite waard vindt in het leven; wat u gelukkig maakt - waren misschien niet echt uw eigen waarden maar werden subtiel of direct beïnvloed door uw familie en milieu. Dat was waarschijnlijk onvermijdelijk en natuurlijk, maar de tijd is nu gekomen om zelf te bepalen wat u belangrijk vindt. Gedurende deze periode zal het licht waarschijnlijk vallen op alle vlakken waarop gebrek aan werkelijk gevoel van eigenwaarde u in beklemmende of ongelukkige situaties heeft gebracht. Uw imago was misschien niet gebaseerd op wat werkelijk voor u telde, maar op iets waarmee u de buitenwereld hoopte te behagen. Het proces waarin u leert om voor uzelf, als waardevol individu, op te komen kan een zekere hoeveelheid pijn met zich mee brengen, bijvoorbeeld als u een relatie hebt die zich niet kan aanpassen aan een dergelijke verandering. Maar de kans is groter dat u in deze periode gelukkige ervaringen zult hebben die een afspiegeling vormen van wat u het belangrijkste vindt in het leven. U merkt misschien dat u ontevreden bent over mensen en genoegens die u in het verleden volmaakte voldoening leken te schenken. Mensen en dingen kunnen u echter ook andere vervulling en vrede schenken waarvan u de mogelijkheid over het hoofd had gezien.

Het belangrijkste is dat u waarschijnlijk zult ontdekken wat werkelijk belangrijk voor u is in uw interactie met anderen. Dit kan inhouden dat u een nieuwe relatie begint die bevredigend is op een manier die u nooit eerder hebt ervaren. Uw vermogen tot waardering voor uzelf betekent waarschijnlijk het doorbreken van oude patronen van zelfverloochening die in het verleden vermoedelijk bepaalde relatieproblemen hebben veroorzaakt. Misschien blijkt ook dat een langdurige relatie ten einde komt, door uw eigen keuze, door de wensen van de ander of omdat de omstandigheden dat met zich meebrengen. Maar ook als u niet degene bent die het initiatief neemt tot de breuk, bent u vermoedelijk degene die er het meest behoefte aan heeft, ook als u pijn, woede of gewonde trots ervaart in de loop van het proces. Waarschijnlijk waren uw onbewuste verwachtingen van liefde en uw opvattingen over geven en ontvangen, net als die van de meeste mensen, diep beïnvloed door de relatie tussen uw ouders, en meer in het algemeen door het gangbare type relatie in uw familie. In deze periode kunt u de destructieve patronen uit het verleden achterlaten en uw eigen vermogen om liefde te geven en ontvangen ontdekken. Dit kan tot een nieuwe liefde leiden, of tot het loslaten van een oude, of tot beide. De nieuwe liefde hoeft geen seksuele partner te zijn, het kan een kind zijn of een diepe vriendschap. Omdat het een periode is waarin uw waarden echt uw eigen waarden worden, zal alles wat er gebeurt, wat dat ook is, tot gevolg hebben dat u een oorspronkelijker iemand zult zijn die meer dingen begrijpt.

Een sterker besef van eigenwaarde kan ook op andere vlakken gevolgen hebben. Mensen bepalen hun waarden niet uitsluitend via relaties, maar ook door materiële zaken. Momenteel merkt u wellicht dat het u materieel beter gaat dan in het verleden, misschien gedeeltelijk omdat uw eigen overtuiging dat u beter verdient zich overdraagt op anderen en invloed heeft op uw manier van reageren in uw werk. U merkt misschien ook dat u in staat bent te genieten van wat u hebt en dat u uzelf toestaat om toe te geven aan verlangens en een meer verfijnde uitdrukking van uw persoonlijke smaak in kleding, belangstelling op het artistieke vlak, uiterlijke verschijning, huisinrichting of manier van leven. Het is een tijd van innerlijke bloei. U kunt met treurige of moeilijke ervaringen worden geconfronteerd, maar als die zich voordoen, met name teleurstellingen in de liefde, probeer dan in gedachten te houden dat dergelijke veranderingen een afspiegeling kunnen zijn van de afbraak van oude concepten en verwachtingen op het gebied van relaties. Misschien bent u niet voldoende uzelf geweest, of hebt u uw aantrekkelijkheid en beminnelijkheid onderschat, en daarom situaties geaccepteerd die negatief waren voor uw gevoel van eigenwaarde. Sta uw innerlijk toe om te bloeien. Als het nodig is om iets of iemand los te laten, zult u waarschijnlijk in staat zijn te erkennen dat u nu pas op de drempel staat van het vermogen om werkelijke bevrediging en aanvaarding van uzelf toe te laten in uw leven.

to top

Vechten tegen grenzen

Saturnus vierkant Zon: Eind oktober 2013 tot eind augustus 2014

Op het moment moet u misschien hard vechten om het hoofd te bieden aan lasten die u het gevoel geven in de val te zijn gelopen. Waarschijnlijk lijkt de buitenwereld samen te spannen om u gevangen te houden en voelt u zich gefrustreerd of leeg. Gelijktijdig ontdekt u waarschijnlijk nieuwe voorraden kracht en doorzettingsvermogen, en bent u vastbesloten om niet alleen te bewijzen dat u uw last aankunt maar dat u die ook in iets constructiefs kunt veranderen. U maakt een proces door als ijzer dat gestaald wordt. U zult misschien een paar klappen krijgen, maar u zult er veel taaier en realistischer door worden, en beter in staat zijn uw eigen weg te gaan in het leven. Ook kunt u veel meer zelfvertrouwen vinden als u nadenkt over het paradoxale van uw situatie. Waarschijnlijk ontdekt u precies wat u werkelijk wilt doordat het u wordt ontzegd. Dit is vaak een effectievere manier om waarden en doelen te ontdekken dan ijdele speculatie of dromen in tijden waarin alles goed gaat.

U bent zich misschien intens bewust van uzelf als een opzichzelfstaand individu dat verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen leven, en dit besef kan u in belangrijke mate helpen om in deze periode een basis te leggen voor de toekomst. Het zal allemaal waarschijnlijk niet gladjes of gemakkelijk gaan, maar elke centimeter grond die u wint, zult u behouden. U hebt misschien een sterke behoefte om uw identiteit te doen gelden door uw relatie met de innerlijke wereld te verdiepen door creatieve en spirituele bezigheden. Op het moment lijkt er misschien altijd iets in de weg te staan als u zich hiermee bezig wilt houden. U hebt soms misschien het gevoel dat mysterieuze wegversperringen ervoor zorgen dat u niet de weg volgt die u zelf hebt gekozen, maar gedwongen wordt er een te nemen die is voorbeschikt door krachten in of buiten uzelf waar u niet veel van weet. Het is mogelijk dat u innerlijk wordt geleid door iets wijzers, ook al lijkt die leiding zich meer te manifesteren in de vorm van wat u niet kunt dan van wel u wél kunt. Misschien moet u in deze tijd opkomen voor uzelf en misschien is het goed dat u ervoor vecht om een belangrijk doel te bereiken, maar dat betekent niet dat u tegen uw diepere behoeften en persoonlijkheid moet vechten. U moet waarschijnlijk lang en diep nadenken over wat u probeert te bereiken en waarom, zodat u er zeker van kunt zijn dat u vecht voor iets wat werkelijk de moeite waard is in plaats van te willen bewijzen dat u tegenstand kunt overwinnen. Op die manier kunt u uw kracht en vastberadenheid in dienst stellen van wie u werkelijk bent in plaats van in dienst van degene die anderen in het verleden wilden dat u was.

Het is waarschijnlijk geen bijzonder goede tijd om te starten met nieuwe creatieve bezigheden aangezien uw energie en zelfvertrouwen vermoedelijk op een laag pitje staan. Het verfijnen van vaardigheden en het afronden van projecten die een periode van hard en misschien saai werk vergen, kunnen echter wel geschikt zijn voor deze periode. Het is waarschijnlijk ook niet de beste tijd om een nieuwe relatie te beginnen omdat de mensen tot wie u zich op het moment voelt aangetrokken wellicht uw eigen zwaarmoedigheid en verbittering weerspiegelen. Als u in de overtuiging verkeert dat het leven hard is, kunt u gezelschap kiezen dat u het leven moeilijk maakt, in plaats van mensen die u kunnen helpen geluk en tevredenheid te vinden. Het kan echter vruchtbaar zijn om in deze tijd aan bestaande relaties te werken en om nieuwe, meer flexibele rolpatronen tot stand te brengen, omdat u in staat bent duidelijker als individu op te treden en daarom eerlijker kunt zijn tegen uw partner. U moet consolideren wat belangrijk voor u is, maar u moet misschien ook situaties of relaties achterlaten die bewezen hebben niet goed voor u te zijn. Het is een periode van oud hout wegsnoeien, doorploeteren en diepere kennis verwerven over uzelf en uw krachten en grenzen. Probeer geduld op te brengen. Alle gevoelens van lusteloosheid of wanhoop die u ervaart zijn subjectief, en de periode van stress zal voorbijgaan. U vecht er in wezen voor om te ontdekken wie u bent en wat u van het leven wilt. Probeer hier meer duidelijkheid over te verkrijgen vóór u belangrijke beslissingen neemt. Hoe geduldiger en rustiger u innerlijk bent, hoe beter u zich lichamelijk en emotioneel zult voelen en hoe gezonder de basis zal zijn die u voor de toekomst legt.

to top

Volwassen worden

Saturnus conjunct Maan: Begin december 2013 tot eind oktober 2014

Dezelfde thema's worden benadrukt door:

prog. Maan vierkant Saturnus: Eind augustus 2012 tot eind oktober 2012

prog. Maan driehoek Saturnus: Eind januari 2015 tot midden maart 2015

Deze periode kan emotioneel erg beproevend zijn. U leert hoe sterk en zelfstandig u werkelijk bent, en dat zal in de toekomst van onschatbare waarde blijken, maar uw hechte relaties ervaart u waarschijnlijk als erg belastend, en het is mogelijk dat u zich eenzaam, onbegrepen of verwaarloosd voelt door de mensen van wie u houdt. Waarschijnlijk hebt u op het moment weinig zelfvertrouwen en houdt u niet bijster veel van uzelf, en u hebt misschien ook het nodige zelfmedelijden. Al deze gevoelens kunnen al dan niet een afspiegeling vinden in externe problemen, maar zelfs als er geen sprake is van externe problemen, loopt u vermoedelijk toch met deze gevoelens. Als u de moeite niet neemt om te begrijpen wat er innerlijk gebeurt, kunnen onzekerheid, gekwetstheid en verbittering u onbewust brengen tot veeleisend, manipulerend of afwijzend gedrag tegenover anderen, die op hun beurt kunnen reageren door u hun emotionele steun te ontzeggen. De emoties die naar de oppervlakte komen, duiden waarschijnlijk op innerlijke problemen die geanalyseerd moeten worden. Als u blindelings gehoor geeft aan deze emoties kunt u uzelf juist meer problemen bezorgen.

Het is waarschijnlijk nodig dat u zich ervan bewust wordt in welke mate u emotioneel afhankelijk bent. Dit betekent niet dat u niet langer behoefte mag hebben aan anderen. Mensen hebben elkaar nodig, en elke hechte relatie omvat elementaire behoefte aan zekerheid evenals meer persoonlijke gevoelens van liefde en bewondering. U houdt misschien onbewust vast aan pijnlijke of zelfvernietigende gevoelspatronen uit uw kindertijd, en in deze tijd begint u misschien te beseffen dat er niemand is die uw behoeften begrijpt of zich daarom bekommert. Toch bent u zelf degene die voor u moet zorgen en moet ontdekken hoe u uzelf op het emotionele vlak kunt voeden. Ongeacht uw leeftijd en ongeacht hoe praktisch of goed aangepast u bent en hoeveel levenservaring u hebt, op het emotionele vlak is het kind in u bezig volwassen te worden, en u zult dat proces vermoedelijk niet erg plezierig vinden. In deze tijd hebt u anderen waarschijnlijk niet veel te bieden en het is belangrijk dat u de rust en privacy zoekt om een nieuwe blik te werpen op de mate waarin u in staat bent u eerlijk te uiten aan anderen.

Op het moment zult u waarschijnlijk moeten inzien dat anderen u niet altijd een onuitputtelijke voorraad warmte, liefde en troost kunnen bieden. U moet misschien ook begrijpen dat zelfopoffering ter wille van anderen geen garantie biedt dat ze op hun beurt voor u zullen zorgen, en u moet misschien eerlijker en gezond egocentrisch worden, zodat u vrijelijk kunt geven zonder daar heimelijk dingen voor terug te verwachten op het emotionele vlak. Dit lijken misschien harde lessen, maar als u ze in het verleden niet hebt geleerd, zult u ze vermoedelijk nu moeten leren. De mensen van wie u houdt zijn individuen die, net als u, proberen om u zo goed mogelijk en op hun eigen persoonlijke manier liefde en steun te geven. Zij hebben ook problemen, grenzen en tekortkomingen, net als u. Ze kunnen niet voldoen aan al uw behoeften en u moet waarschijnlijk leren om zonder verbittering of gelatenheid te leven als een zelfstandig individu. Momenteel bent u waarschijnlijk als een kind dat uit huis gaat en dat moet leren leven zonder de garantie van emotionele steun van liefhebbende ouders. Dit kan oude herinneringen oproepen aan pijn en verwaarlozing in uw kindertijd, en in deze tijd bent u zich waarschijnlijk heel wat duidelijker bewust van wat u uw ouders verkeerd deden dan van wat ze goed deden. Probeer enige objectiviteit te bewaren als deze gevoelens naar de oppervlakte komen. Negatieve kritiek, op uzelf en anderen, kan in deze tijd uw ergste vijand blijken. Als u emotioneel sterker en wijzer wordt, zult u waarschijnlijk ook ontdekken dat deze periode u tot een oprecht tolerant en begripvol iemand kan maken die eerlijker is over zijn of haar eigen menselijkheid.

to top

Het onmogelijke zoeken

prog. Midhemel vierkant Jupiter: Begin september 2014 tot midden november 2016

Op het moment voelt u zich misschien erg gevangen in uw werk en verlangt hevig naar een nieuwe en grotere rol in het leven. Ontevredenheid en ergernis zijn waarschijnlijk van de partij, zowel over gezins- of familieleden als over mensen met gezag, en vermoedelijk bent u zich ervan bewust dat u veel potentieel en gaven hebt die niet ten volle worden benut. U kunt boos zijn op werkgevers, collega's en geliefden omdat ze zich niet bewust lijken te zijn van uw behoefte aan meer financiële flexibiliteit en creatiever gebruik van uw talenten en middelen. Als u het gevoel hebt dat u wordt gedwarsboomd of over het hoofd wordt gezien, is het misschien zo dat u, zonder het te beseffen, uw wensen op een negatieve, veeleisende of hooghartige manier hebt geuit. Uw huidige behoefte aan verandering en ontplooiing is juist en gerechtvaardigd. Maar momenteel kunt u af en toe het gevoel hebben dat andere mensen de brutaliteit hebben om te denken dat ze belangrijker zijn dan u. Een beetje zorgvuldigheid in de manier waarop u uw doelstellingen formuleert en uw gevoelens over de geldigheid van de behoeften van anderen laat blijken, kan u veel onnodige conflicten besparen.

U zoekt naar mogelijkheden om te groeien in uw beroepsomgeving en privé-leven, en het formuleren van nieuwe en opwindender doelen kan u meer besef van betekenis geven. Maar dergelijke veranderingen kunnen u ook onrustig maken omdat het achterlaten van de veilige en zekere structuren uit het verleden u beangstigt en u zich onzeker of zelfs enigszins schuldig kunt voelen over de vraag of u het recht hebt meer van het leven te verlangen. Deze spanning en innerlijke onzekerheid kunnen uw moeilijkheden verergeren. Probeer om zorgvuldig na te denken voor u een baan laat vallen, ruzie zoekt met een collega, of een huwelijk of huis verlaat. Wat wilt u nu eigenlijk gaan doen? Wie wilt u zijn? Hebt u vaste doelen, of zwerft u maar wat rond? Is uw ongenoegen het gevolg van echte onrechtvaardigheid of belemmering, of komt het voort uit uw eigen onwil om u de moeite en aandacht te getroosten om werkelijk succes te bereiken? Er zijn veel vragen die u zich momenteel wellicht moet stellen, zodat de onrust die bezit van u heeft genomen in een positieve richting kan worden gestuurd voor de toekomst. Als u zich voelt aangetrokken tot een of andere mogelijkheid die zich voordoet, controleer er dan zorgvuldig alle aspecten van, en als u zich gekrenkt voelt door toedoen van iemand in uw werkomgeving of thuis, overweeg dan of u daar niet gedeeltelijk zelf voor verantwoordelijk bent. Als u in staat bent uw kalmte te bewaren en na te denken over wat er gebeurt, kan deze periode uiterst creatief blijken omdat er nieuwe doelstellingen opduiken en nieuwe hoop ontstaat.

to top

De jaren 2015 en 2016

U blijft veranderen en groeien, en de voortdurende cyclische omloop van de planeten blijft zijn unieke weefsel weven, niet als een uitdrukking van "lotsbeschikking", maar altijd de nadruk leggend op de dimensies van uw leven die rijp zijn voor ontwikkeling en expressie.

to top

Grenzen bepalen

prog. Ascendant conjunct Saturnus: Begin november 2014 tot begin augustus 2017

Waarschijnlijk zult u in de komende maanden een paar belangrijke lessen moeten leren over grenzen en genoeg hebben aan zichzelf: lessen die u sterker zullen maken. Hoewel het misschien geen makkelijke tijd is, kan het een uitermate belangrijke periode blijken voor de ontwikkeling van een krachtig en duurzaam identiteitsgevoel. Misschien krijgt u een poosje te maken met een gevoel van eenzaamheid of neerslachtigheid, ook al krijgt u steun van de mensen die u lief zijn in een prettige omgeving. In het verleden hebt u misschien gesteund op materiële verworvenheden of emotionele "garanties" om anderen en uzelf van uw waarde te overtuigen. Misschien hebt u ook groot belang gehecht aan materiële en emotionele veiligheid, ook al betekende dat verstikking van creatieve mogelijkheden of in zee gaan met ongelukkige relaties. Nu hebt u de kans om een dieper niveau van zelfstandigheid te ontwikkelen. Misschien ziet u in dat uw eigen talenten en mogelijkheden op positieve wijze voor middelen van bestaan kunnen zorgen. En een sterk gevoel van eigenwaarde zal situaties helpen voorkomen waarin uw integriteit in het nauw komt.

In deze periode kunnen de fundamenten van uw individualiteit worden getoetst, maar u kunt daaruit tevoorschijn komen als een oprechter persoon met meer zelfvertrouwen. Elke schijnzekerheid in uw leven kan aan de kaak worden gesteld, en een relatie die innerlijk onbevredigend was, maar oppervlakkig beschouwd leek te "klikken" of materiële zekerheid bood, kan zijn verborgen gebreken nu onthullen. Belangrijke verplichtingen, al bent u ze vrijwillig aangegaan, kunnen u enige tijd ontzettend zwaar lijken, en misschien voelt u zich verstrikt in te veel verantwoordelijkheden. U zult misschien het hoofd moeten bieden aan materiële moeilijkheden die uw vertrouwen in eigen talenten op de proef stellen en u zullen loswrikken uit het steunen op anderen voor uw eigen zekerheid. Deze ervaringen zullen waarschijnlijk zwaarder zijn naarmate u onbewust meer de verwachting hebt dat anderen de verantwoordelijkheid voor uw leven en levensdoel dragen. Maar als u de huidige uitdagingen tegemoet kunt treden met een open geest en de bereidheid om zelfstandiger worden, kunt u veel profijt trekken van deze periode. Er vormt zich een stevige kern in u die kan helpen om te gaan met onafhankelijkheid. Dit betekent dat u anderen kunt toestaan zichzelf te zijn omdat u niet langer bang bent ze te verliezen. En als u eenmaal weet dat u over de innerlijke middelen beschikt om zelfstandig door het leven te gaan, hoeft u nooit opnieuw te schipperen met uw eigen waarden als individu.

to top

Zich nergens thuis voelen

Saturnus conjunct Middernachtspunt: Eind januari 2015 tot begin december 2015

U bent op het moment waarschijnlijk diep ontevreden over veel dingen in uw leven en het lijkt soms misschien of een heel hoofdstuk van uw leven rijp is voor afronding. Op een dieper niveau is dat zo, omdat u bezig bent een cyclus te beëindigen en nog niet aan de volgende bent begonnen. In de loop van het afgelopen jaar bent u zich misschien in toenemende mate neerslachtig en ontevreden gaan voelen over wie u bent en wat u hebt opgebouwd, professioneel en persoonlijk. Activiteiten en mensen die u eens opwindend vond en die u voldoening schonken, lijken nu misschien niets leuks of belangrijks meer te hebben. U hebt misschien het gevoel dat al uw energie in een zwart gat is verdwenen. U houdt misschien ook niet van de plek waar u leeft en u voelt zich misschien geïsoleerd en afgesneden van anderen. Vóór u radicale veranderingen tot stand brengt in uw leven moet u proberen te erkennen dat veel van uw gewaarwordingen hoogst subjectief kunnen zijn en misschien gekleurd worden door de negatieve stemming die u momenteel vermoedelijk hebt. Als deze periode voorbij is zult u zich waarschijnlijk niet meer zo ontevreden voelen. U doet er verstandig aan te wachten tot u duidelijker begrip hebt van wat u los moet laten en wat u in de toekomst moet handhaven.

U hebt er misschien genoeg van om altijd redelijk en verstandelijk te moeten zijn, en verlangt er misschien naar om voor de verandering te vertrouwen op uw intuïtie en ingevingen. Een van de dingen die u waarschijnlijk moet nagaan is welke rol u in uw privé- en beroepsleven voor anderen hebt gespeeld. Op een dieper niveau werd deze rol misschien sterk beïnvloed door verwachtingen uit uw kindertijd en de manier waarop u met andere gezins- of familieleden omging. U moet misschien bepaalde oude patronen doorbreken zodat minder opvallende, maar even belangrijke aspecten van uw persoonlijkheid geuit en geaccepteerd kunnen worden. In deze betekenis gaat u op een diep psychologisch niveau "uit huis" en bent u inderdaad aan het eind van een innerlijk hoofdstuk van uw leven.

U kunt in deze periode te maken krijgen met een verlies of scheiding. Het is ook mogelijk dat u daar in het afgelopen jaar mee werd geconfronteerd. U moet misschien ook uw werk achterlaten of merkt dat u in een bepaalde richting zo ver bent gekomen als mogelijk is en nu behoefte hebt om u in te zetten voor iets nieuws. Dit kan deel uitmaken van het geleidelijk loslaten van het verleden, en al kan een dergelijke scheiding of verandering u pijn, verdriet of angst bezorgen, u zult waarschijnlijk moeten erkennen dat de timing op een of andere manier juist is en de ervaring nodig is. De beslissingen die u nu neemt zullen vele jaren lang diepe invloed hebben op de koers van uw leven. Het afgelopen jaar was er waarschijnlijk een van geleidelijke terugtrekking, maar nu komt u langzaam weer tevoorschijn en ontdekt nieuwe mogelijkheden en dingen die u aan het leven kunt bijdragen. Depressieve gevoelens kunnen nodig en terecht zijn bij een dergelijke overgangsrite. Waarschijnlijk zult u veel tijd nodig hebben voor uzelf en moet u bijzondere aandacht besteden aan uw lichamelijke en emotionele behoeften, ook als dat betekent dat u uzelf voor moet laten gaan en daarmee de tegenwerking riskeert van anderen die afhankelijk zijn geworden van uw beschikbaarheid. Neem de tijd, het loont de moeite om te wachten om te ontdekken welk soort toekomst u werkelijk wilt en nodig hebt.

to top

Een tijd van rijping

prog. Maan oppositie Zon: Midden oktober 2015 tot begin december 2015

Na een ongeveer veertien jaar durende periode waarin uw waarden en manier van interactie met anderen tot rijping zijn gekomen, bereikt u nu een keerpunt op het emotionele vlak. Het kan een enigszins gespannen en woelige tijd zijn, maar het is ook een tijd waarin u zich duidelijk bewust bent van uw diepste driften en emotionele behoeften en beseft hoe deze aansluiten op, of in conflict zijn met, uw oriëntatie en zelfbeeld. Waarschijnlijk zult u zich hiervan bewust worden in de context van een relatie, waarin u een evenwicht moet vinden tussen uw verlangen naar iemand anders en uw eigen identiteit. Dit hoeft niet negatief of onaangenaam te zijn, maar veel hangt af van de mate waarin u de afgelopen jaren eerlijk hebt kunnen uitdrukken wie u bent en wat u nodig hebt. Als u uw emotionele verlangens hebt opgeofferd aan bepaalde levensdoelen, kan uw opgekropte emotionele teleurstelling een conflict veroorzaken tussen overgave aan hogere of meer spirituele werkelijkheden en de behoefte om in de stoffelijke, dagelijkse wereld te leven.

Als u hebt toegestaan dat uw emotionele afhankelijkheid van anderen een belemmering vormde voor uw behoefte om een zelfstandig individu te zijn, kunt u te maken krijgen met conflicten en ertoe worden uitgedaagd uw eigen waarden en idealen eerlijker en openlijker te doen gelden. De problemen waarmee u geconfronteerd wordt hebben uiteindelijk te maken met een splitsing tussen uw behoefte aan intimiteit met anderen en uw behoefte een afzonderlijk individu te zijn, daarom kunnen externe conflicten en relationele problemen het feit benadrukken dat u een nieuw en creatiever evenwicht tussen beide moet vinden. U bent misschien vele malen in uw leven geconfronteerd met deze tweedeling, maar u bent geneigd eerder te kiezen dan naar overeenstemming te zoeken. Al krijgt u misschien te maken met veel spanningen, het is een uiterst productieve tijd waarin alle pogingen worden getest die u de afgelopen jaren hebt ondernomen om beide aspecten van uw persoonlijkheid tot uitdrukking te brengen. En als u in het verleden het juiste evenwicht niet hebt gevonden, zult u nu ruimschoots gelegenheid krijgen om dat alsnog te doen en zo de basis te leggen voor een flexibeler en eerlijker manier van interactie met het leven in de komende jaren.

to top

Tijd om te leren

prog. Mercurius sextiel Mercurius: Eind november 2015 tot begin juni 2017

Tot de intellectuele pluspunten van deze periode behoren waarschijnlijk uw ontvankelijkheid voor nieuwe ideeën en uw veelzijdige manier van denken. Vermoedelijk is uw mentale energie zeer intens maar gelijktijdig evenwichtig en harmonieus, en zijn uw begripsvermogen en capaciteit om u te uiten bijzonder goed. Het zou een uitstekende tijd zijn voor een officiële opleiding of voor het ontwikkelen van vaardigheden op gebieden als schrijven, spreken, onderwijzen, de media of zaken. Ongeacht of u gericht bent op financiële of op meer abstracte zaken, in beide gevallen denkt u waarschijnlijk snel, ziet u de dingen scherp en kunt u uiterst effectief plannen.

Probeer deze periode van mentale helderheid te gebruiken om nieuwe vaardigheden te leren of om orde te brengen in uw zakelijke en persoonlijke aangelegenheden. Waarschijnlijk zou het goed voor u zijn om de innerlijke wereld te verkennen, door psychotherapie, een studie in psychologie, artistieke activiteiten of een spiritueel pad. U kunt in deze periode veel nieuwe contacten leggen met mensen die uw ideeën delen en u intellectueel stimuleren. Het kan ook een productieve tijd zijn voor nieuwe zakelijke contacten of gezamenlijke ondernemingen die overleggen en teamwerk vereisen. Waarschijnlijk kunt u momenteel heel gemakkelijk praktische vaardigheden leren. Zelfs als u zich nooit hebt beschouwd als iemand die handig was op mechanisch of technisch gebied, merkt u nu misschien dat u zich dergelijke vaardigheden probleemloos eigen maakt. Versnipper de tijd niet door rusteloos heen en weer rennen, maar maak er wijs gebruik van, want de dingen die u nu bereikt zullen vele jaren stand houden.

to top

Verbaal vuurwerk

prog. Mercurius vierkant Mars: Midden april 2016 tot midden oktober 2017

In deze tijd kunt u wat zenuwachtig en opvliegend zijn, en de neiging hebben meer te zeggen dan u bedoelt, op een manier die anderen waarschijnlijk niet erg prettig vinden. Ongeduld, rusteloosheid en onvoorzichtigheid kunnen uw gedachten en handelingen beïnvloeden, en u kunt geneigd zijn tot onverdraagzaamheid en wrokgevoelens over de kritiek of het verschil van mening van anderen. Dergelijke buien kunnen gedeeltelijk worden veroorzaakt door een conflict tussen uw mentale houding en uw wil. Ook als u zich niet volledig bewust bent van dit conflict, merkt u de effecten ervan waarschijnlijk aan het feit dat u de ene keer besluiteloos en dan weer impulsief bent. Wellicht wilt u iets en denkt dat u iets anders wilt, of u verandert plotseling van gedachten zodra u hebt wat u wilde. Ook kunt u proberen uzelf van de spanning en verwarring te verlossen door te vlug te handelen en spreken, of u richt ten onrechte uw woede op degenen die tot uitdrukking brengen wat u heimelijk zelf voelt.

Het is waarschijnlijk nodig dat u uw doelen en verwachtingen zorgvuldig opnieuw evalueert. Probeer ook in de gaten te houden hoe u uw wensen uit, en of u uw gevoelens en verlangens oprecht aan anderen kunt meedelen. Uw geest is momenteel waarschijnlijk erg actief en rusteloos, en u zou deze energie kunnen gebruiken om innoverende plannen te maken of om u in iets nieuws te bekwamen. U kunt belangrijke verbeteringen, die misschien al lang nodig waren, tot stand brengen in uw langetermijndoelen en idealen, vooropgesteld dat u de moeite neemt om naar anderen te luisteren en goed nadenkt voor u iets zegt of doet. Probeer confrontaties te voorkomen, zowel in uw privé-leven als op uw werk. Wees vooral voorzichtig met procederen of conflicten met autoriteiten. Het is waarschijnlijk ook nodig dat u een scherp oog houdt op lichamelijke activiteiten zoals autorijden, omdat u geneigd bent tot roekeloosheid en het nemen van onnodige risico's. Overmoedig zijn is momenteel hoogst onverstandig. Probeer de intense mentale energie waarover u beschikt zo goed mogelijk te gebruiken door te onderzoeken wat u werkelijk wilt en constructieve manieren te bedenken om de training of gelegenheid te krijgen die nodig is om te bereiken wat u wilt. U doet er verstandig aan tot tien te tellen voor u iets zegt, omdat uw spanning en verwarring waarschijnlijk weerspiegeld zullen worden in prikkelbaarheid waarvoor u anderen laat boeten. En als u zo onbezonnen tegen anderen reageert, kunnen ze u dat later betaald zetten.

to top

De drang om te verkennen

prog. Ascendant conjunct Jupiter: Begin mei 2016 tot begin februari 2019

Een verre horizon lonkt, en uw leven zal waarschijnlijk een proces van grote verandering en verruiming gaan doormaken. Dit betekent niet dat u tot nu toe het verkeerde leven hebt geleid, maar dat u groeit en nieuwe mogelijkheden ontwikkelt. Uw nieuwe levensvisie kan de levensstijl en de structuren die u rond uzelf hebt gecreëerd, ontgroeid zijn. Misschien hebt u nieuwe kansen nodig om te ontdekken waar u werkelijk in gelooft, en welke talenten en vaardigheden ontwikkeld moeten worden. Als gevolg daarvan kunt u diepe onrust en onvrede voelen, en kunnen mensen, situaties en activiteiten die u vroeger plezier en voldoening schonken, u nu uitermate vervelen. Hoewel impulsieve of overhaaste beslissingen momenteel niet zijn aan te raden, is het evengoed nodig dat u de ramen opent en frisse lucht naar binnen laat stromen. Het zou verstandig zijn toekomstplannen te maken die op constructieve wijze kunnen worden verwezenlijkt. Als u niet bewust deelneemt aan het proces dat zich in u voltrekt, is het mogelijk dat u er onbewust voor zorgt dat andere mensen u de vrijheid geven die u heimelijk zoekt.

U kunt op dit moment geneigd zijn financiële risico's te nemen omdat u waarschijnlijk een manier zoekt om u te bevrijden uit de tredmolen en een betere en flexibeler materiële basis wilt creëren voor uw toekomst. Hoewel verstandige transacties misschien lonend kunnen blijken, loop geen onnodige risico's. In plaats van te hopen dat u een verborgen schat zult vinden, is het beter na te denken over de manier waarop u uw intuïtie en verbeeldingskracht kunt gebruiken om grotere materiële zelfstandigheid te verwerven. Veel van uw subtielere kanten kunnen in deze periode tot leven komen. U hebt gelijktijdig sterke verbeeldingskracht en een praktische instelling. Uw geest kan intuïtief verbanden leggen waar u vroeger misschien alleen feiten zag. Het gevoel dat het leven zinvol is en vol leermogelijkheden kan zeer diep blijken te gaan en veranderingen bewerkstelligen. U kunt in deze periode de behoefte hebben om u in te zetten op het spirituele of religieuze vlak, als dat in uw aard ligt. Het is echter ook mogelijk dat u met hart en ziel geniet van de stoffelijke wereld en nieuwe wegen ontdekt om uw financiële situatie te verbeteren. Ook is het mogelijk dat u beide niveaus verder wilt ontwikkelen, want het één sluit het ander niet uit, ook al was u die mening vroeger toegedaan. Haal het beste uit deze tijd door actief doelen te stellen en ze te verwezenlijken. U krijgt waarschijnlijk niets voor niets, behalve de kansen die zich voordoen en de intuïtie en het vertrouwen om er uw voordeel mee te doen. Maar dat is waarschijnlijk genoeg om u in beweging te zetten. En het verwerven van dieper vertrouwen in het leven kan de meest verheven beloning zijn.

to top

Hoofdstuk IV

to top

Uw generatiegroep

U bent een uniek en bijzonder individu, maar u maakt ook deel uit van een grotere mensenkring met wie u dezelfde hoop, aspiraties en behoeften deelt. Tussen deze twee uitersten - het individuele en het collectieve - behoort u ook tot een bepaalde leeftijdsgroep die verschilt van andere leeftijdsgroepen. De buitenplaneten, Uranus, Neptunus en Pluto, duiden op de drie verschillende "generaties" wat betreft respectievelijk vooruitstrevende visie, spirituele verlangens en de verbeeldingswereld, en het overlevingsinstinct. De algemeen bekende "generatiekloof" wordt niet alleen door verschillen in leeftijd veroorzaakt maar ook door de plaats van deze belangrijke planeten op de individuele geboortehoroscoop. Uw Uranus-generatie wordt gevormd door de mensen die werden geboren binnen de zeven jaar durende transit van Uranus door een bepaald teken. Uw Neptunus-generatie wordt gevormd door de mensen die werden geboren binnen de veertien jaar durende transit van Neptunus door een bepaald teken. En uw Pluto-generatie bestaat uit de mensen die werden geboren binnen de periode van achttien tot dertig jaar waarin Pluto, de buitenste planeet (met een onregelmatige omloop), door een bepaald teken liep.

to top

De generatie met Uranus in Schorpioen

Het teken Schorpioen houdt verband met hevige gevoelens en intense confrontaties die het leven transformeren, daarom betekent het innoverende karakter van Uranus in dit teken voor u en uw generatie een enigszins onconventionele houding tegenover gevoelsbanden, seksualiteit en alles wat te maken heeft met de diepere dimensies van menselijk contact. U zult waarschijnlijk meer dan uw deel aan emotionele beroering kennen in uw leven, in belangrijke mate door uw eigen toedoen, omdat u emotionele eentonigheid vermoedelijk saai en benauwend vindt. Zelfs als u erg verlangt naar evenwichtigheid en een prettig, vredig leven, deelt u toch met anderen van uw leeftijdsgroep de sterke behoefte om de essentie van het leven te ervaren en om zoveel mogelijk van de rijke mogelijkheden van het leven te proeven. Wees niet bang voor verandering en intens emotionele confrontaties, zelfs pijnlijke ervaringen zijn vermoedelijk erg verrijkend omdat u het meest levend bent als u intense gevoelens hebt. U deelt met uw Uranus-generatie de gave om emotionele waarheden zonder een spier te vertrekken onder ogen te zien, en hoe meer moed u kunt vinden om te vertrouwen op deze sterke intuïtie voor ontmoetingen die vrij zijn van sentimentaliteit of hypocrisie, hoe bevrijder u zich innerlijk zult voelen en hoe dieper uw begrip van de mysteries van het leven zal zijn.

Neptunus vierkant Uranus: Een transit die op zijn eind loopt, vanaf eind april 2008, durend tot begin februari 2011

Bepaalde idealen die u koestert worden nu misschien aan de kaak gesteld en daardoor krijgt u de kans om in uw gedachten en overtuigingen het kaf van het koren te scheiden, zodat uw fundamentele waarden en aspiraties een betere basis kunnen vinden in zowel uw hart als verstand. U deelt met uw Uranus-generatie bepaalde ideeën over hoe de maatschappij en mensen zouden "moeten" zijn, en al is deze visie misschien erg rooskleurig en positief, de kans is groot dat u niet werkelijk rekening hebt gehouden met de complexiteit van de menselijke aard. Nu hebt u de gelegenheid om idealen en overtuigingen te combineren met meer begrip en medeleven voor uw medemensen, en dat kan een belangrijk evenwicht betekenen dat u de mogelijkheid geeft om uw idealen constructiever te gebruiken in de wereld zoals die is. De uitdaging waarmee u nu wordt geconfronteerd geldt voor uw hele leeftijdsgroep, en is hoofdzakelijk een creatieve en positieve uitdaging. Neem de tijd om na te denken over uw overtuigingen, vooral als ze betrekking hebben op "rechten". Principes moeten misschien wat flexibeler worden door begrip en realisme, en het is waarschijnlijk ook nodig dat u zich bewust bent van uw en andermans afhankelijkheid van, en verbondenheid met de mensheid als geheel. U zult misschien een paar al te starre verwachtingen ten aanzien van anderen moeten loslaten, en moeten inzien dat kwetsbaarheid en verlangen een even waardevolle en kostbare dimensie van de menselijke ziel vormen als kracht en zelfstandigheid.

Uranus driehoek Uranus: Een transit die op zijn eind loopt, vanaf begin april 2009, durend tot begin februari 2011

U staat op een van die onopvallende maar belangrijke drempels waarbij de afwezigheid van spectaculaire voorvallen kan misleiden tot de overtuiging dat er niet veel gebeurt. Maar er gebeurt wél veel - vooral in verband met bevrijding van innerlijke energie en verandering van uw wereldbeeld. U staat buitengewoon open voor nieuwe ideeën en u hebt misschien een nieuw en buitengewoon sterk gevoel van verbondenheid met anderen van uw Uranus-generatie die uw idealen en wereldbeeld delen. Idealen zijn op het moment waarschijnlijk erg belangrijk voor u, en u bent er vermoedelijk van overtuigd dat u in het leven een richting moet kunnen volgen die uw idealen eer aandoet in plaats van eenvoudig te werken om uw brood te verdienen. Uw blik is meer op de toekomst dan op het verleden gericht en u kunt de positieve energie van deze periode benutten door na te denken over de vraag hoe u zich op een of andere manier kunt inzetten voor het grotere geheel en een bijdrage kunt leveren die niet alleen een afspiegeling vormt van uw eigen idealen en overtuigingen maar ook van die van de leeftijdsgroep waarvan u deel uitmaakt.

to top

... met Neptunus in Boogschutter

Neptunus liep tussen 1970 en 1984 door het teken Boogschutter en u deelt met anderen die in deze jaren werden geboren een grootse visie van een kosmos met een intelligente, zinvolle betekenis. Uw generatie is in wezen een filosofische en spirituele generatie, die altijd probeert voorbij de grenzen van de stoffelijke werkelijkheid te kijken naar de grote lijnen die uw individuele bestemming en het uiteindelijke doel van de evolutie van het leven kunnen onthullen. Misschien bent u puur als individu nuchterder ingesteld en wantrouwt u dergelijke ambitieuze visies, maar evengoed deelt u met uw Neptunus-generatie de onuitwisbare overtuiging dat niets zonder reden gebeurt, en dat alles gebruikt kan worden als een kans om te leren en groeien. In de periode dat Neptunus door Boogschutter liep, werd er een nieuw tijdperk ingeluid wat betreft spirituele groepen, verering, sektes en genootschappen, en deze periode werd gekenmerkt door de sterke behoefte om alternatieve benaderingen van de werkelijkheid te onderzoeken en door een diepe afkeer van de hypocriete kanten van veel conventioneel religieuze instellingen. In iedereen die tot uw Neptunus-generatie behoort, schuilt iets van dat zoeken naar waarheid, en het is goed mogelijk dat u deel uitmaakt van de pioniers die nieuwe vormen van verering zoeken en nieuwe interpretaties van wat we zien als God. Neptunus vertegenwoordigt een fundamenteel verlangen naar verlossing, en omdat al dergelijke dromen gedoemd zijn enigszins te worden aangetast in dit ondermaanse, krijgt u waarschijnlijk ook uw deel aan teleurstellingen te verwerken, met goeroes, spirituele paden en leerstellingen die voorgeven de enige waarheid te bezitten. Maar dat zal u er vermoedelijk niet van afhouden om te blijven zoeken, want een van de grote gaven van uw leeftijdsgroep is een onlesbare dorst naar onderzoeken, zowel intellectueel als spiritueel, waardoor u misschien niet de hele waarheid zult vinden, maar wel een deel ervan, als u daar hard en lang genoeg naar blijft zoeken.

Uranus driehoek Neptunus: Begin juli 2015 tot begin april 2017

Dezelfde thema's worden benadrukt door:

Neptunus vierkant Uranus: Een transit die op zijn eind loopt, vanaf eind april 2008, durend tot begin februari 2011

Op het moment worden uw verbeelding en ontvankelijkheid voor het rijk van de geest waarschijnlijk sterk gestimuleerd, en belangrijke innerlijke ervaringen kunnen u het gevoel geven diep verbonden te zijn met iets hogers en diepers dat uw leven doordringt met betekenis. In uw creatieve bezigheden bent u waarschijnlijk erg geïnspireerd, en als u kunstenaar bent zult u deze tijd vermoedelijk buitengewoon vruchtbaar vinden omdat u diepe voeling hebt met zowel anderen als uzelf. Dit komt omdat u bijzonder ontvankelijk bent voor de dromen en aspiraties van uw Neptunus-generatie en omdat de verlangens die uw ziel prikkelen ook in veel anderen van uw leeftijdsgroep leven. U voelt zich misschien sterk aangetrokken tot het spirituele vlak en u voelt zich waarschijnlijk diep verbonden met iedereen die uw idealen deelt en een bepaald soort visie heeft van volmaaktheid en vrede. Deze subtiele veranderingen worden waarschijnlijk niet aangekondigd of veroorzaakt door indrukwekkende, spectaculaire gebeurtenissen, maar ze zijn evengoed belangrijk, en om er het beste uit te halen doet u er waarschijnlijk verstandig aan om naar de innerlijke stem te luisteren die u de weg wijst naar creatieve of mystieke paden. U zult vermoedelijk ook gelijkgestemden ontmoeten met wie u zowel uw dromen als uw kwetsbaarheid kunt delen, en dat geeft u waarschijnlijk het bevrijdende gevoel tot een groter geheel te behoren.

to top

... en met Pluto in Weegschaal

Pluto liep van 1971 tot 1984 door het teken Weegschaal, en u behoort tot de mensen die geboren zijn met Pluto in dit hoogst idealistische, esthetisch gevoelige en beschaafde teken. U bent een uniek individu met een persoonlijke geboortehoroscoop en uw reacties zijn misschien vaak hoogst subjectief en persoonlijk, maar toch betekent deze positie van Pluto dat u op het elementaire niveau van overleven bepaalde reactiepatronen deelt met anderen van uw generatiegroep, waardoor u verlangt naar een wereld waarin evenwichtigheid, inschikkelijkheid, aanpassing en samenwerking de krachten van de chaos op afstand houden en de meer primitieve kanten van de menselijke natuur temmen. Hoe u er persoonlijke ook over denkt, u bent zich er diep intuïtief van bewust dat sociale regels en beschaafd gedrag de enige manier vormen om te zorgen dat mensen een goed en vredig leven leiden, en dit idealisme betekent dat u zich vaak ongelukkig en ontevreden kunt voelen over bepaalde manieren om met elkaar om te gaan die doorgaans als normaal en correct worden beschouwd. Vooral relaties vormen waarschijnlijk een belangrijk onderwerp voor u, omdat u diepe idealen koestert over hoe mensen met elkaar zouden moeten omgaan en niet gemakkelijk schippert met deze idealen. U hebt misschien een visie van een ander soort huwelijk, een ander soort gezinsstructuur, een ander soort maatschappelijk bestel, waarin samenwerking in plaats van hiërarchie het dominante thema vormt. Uw generatie is er een die veel oude maatschappelijke en seksuele rolpatronen kan hervormen, door meer gelijkheid en rechtvaardigheid te eisen in zowel uw privé-leven als in de buitenwereld. Wat uw persoonlijke standpunten en behoeften ook zijn, uw diepste overlevingsreacties houden verband met de behoefte aan orde en beschaafde menselijke interactie, zelfs ten koste van persoonlijke voldoening. Het is mogelijk dat uw generatie er veel toe bijdraagt om dit op alle vlakken te begunstigen.

Uranus oppositie Pluto: Midden juni 2015 tot begin april 2017

Waarschijnlijk is het een enigszins bewogen levensperiode, maar dat is ongetwijfeld het gevolg van veranderingen die al veel eerder nodig waren en die u de vrijheid geven om een veel interessanter en bezielender toekomst te verwelkomen. U begint een nieuw hoofdstuk in uw leven waarin het nodig is om afstand te doen van bepaalde oude standpunten en om nieuwe mogelijkheden uit te proberen die u in het verleden voor onmogelijk hield. Innerlijk zult u zich waarschijnlijk ook sterker en veerkrachtiger voelen zodat u kansen kunt benutten die u altijd hebt gewild maar nooit hebt durven grijpen. Deze krachten zijn niet alleen de uwe, ze maken deel uit van de innerlijke gaven van uw Pluto-generatie, en samen met u worden veel anderen ertoe uitgedaagd om op te komen voor hun diepste waarden. Klamp u niet vast aan het verleden. U bent bepaalde situaties of standpunten ontgroeid en al houdt niemand ervan om het onbekende tegemoet te treden zonder enige garantie, het is goed mogelijk dat u zult ontdekken dat de enige werkelijke garantie bestaat uit uw eigen innerlijke onverzettelijkheid en overlevingsinstinct. Deze periode kan u helpen om diep en blijvend zelfvertrouwen op te bouwen, niet voortkomend uit afhankelijkheid van externe structuren maar uit een diep innerlijk besef van uw eigen gaven en krachten, die vermoedelijk veel nieuwe kansen krijgen om ontdekt en gebruikt te worden.

to top

CONCLUSIE

"Geen mens is een eiland," schreef de Engelse dichter John Donne, en de planetaire configuraties zullen in de komende jaren getuigen van deze diepe waarheid. We leven in een periode waarin onze relatie tot elkaar, als deel van de mensenfamilie, ons beeld van de werkelijkheid verandert en de basis legt die de komende generaties in staat zal stellen het leven breder en veelzijdiger te zien dan ooit tevoren. Elke geboorte gaat gepaard met enige strijd en pijn, en alleen iemand die bijzonder naïef is kan de stelling huldigen dat belangrijke veranderingen in spirituele, maatschappelijke, technologische en wetenschappelijke domeinen, zoals we nu ervaren, zich probleemloos en zonder pijn of offers kunnen voltrekken. We zijn echter geen "pionnen op het schaakbord van de goden". Het is aan ieder individu om de astrologische configuraties van de 21e eeuw te begrijpen en om zo bewust en constructief mogelijk te werken met wat ze symboliseren. Geen enkel planetair aspect is wezenlijk "slecht". Zelfs de aspecten die duiden op een periode van persoonlijke twijfel en conflicten kunnen positieve resultaten opleveren die het leven verrijken.

Het samenvallen van de verschuiving van een astrologisch tijdperk met het begin van een nieuw millennium in de menselijke tijdrekening confronteerde en confronteert ieder van ons met enorme uitdagingen. In het ergste geval zullen we waarschijnlijk doen wat mensen altijd hebben gedaan: redding zoeken in buiten onszelf gelegen politiek of spiritueel gezag, anderen de schuld geven van onze moeilijkheden en weigeren om de verantwoordelijkheid te nemen voor onze persoonlijke keuzes en problemen. In het beste geval kunnen we ons voordeel doen met de transits van de langzame planeten door onze levensvisie te verbreden, ons bewust te worden van het grotere geheel waarvan ieder van ons deel uitmaakt en om persoonlijk de best mogelijke bijdrage te leveren aan deze grotere menselijke eenheid. "Verbeter de wereld, begin bij jezelf", dat wil zeggen: innerlijk. Verandering begint ook innerlijk, en gehoor geven aan de dynamische geest van deze tijden betekent, vóór alles, dat ieder deze dynamische geest in zijn of haar eigen leven op zijn of haar eigen manier beleeft, in overeenstemming met de eigen hoogste waarden. Als ieder van ons dit zelfs maar een klein beetje doet, zullen er reuzenschreden worden gezet op de weg van de menselijke vooruitgang die door de huidige planetaire bewegingen wordt gesymboliseerd.

to top

BIJLAGE

to top

Wat er in uw omgeving gebeurt

De veranderingen die zich rondom en innerlijk voordoen, zullen waarschijnlijk ook specifieke gevolgen hebben voor het land waarin u momenteel verblijft, en al bent u misschien niet direct betrokken bij deze veranderingen, evengoed kunnen ze subtiele invloed op u hebben.

De informatie over de nationale horoscopen, tot voor kort inbegrepen in de gedrukte versies van Perspectieven op Langere Termijn, is nu beschikbaar op de website van Astrodienst:
http://www.astro.com/nat/nat_h.htm

to top

Suggesties voor verder lezen

Over planetaire cycli en bewegingen:
"The Gods of Change" door Howard Sasportas (transits van Uranus, Neptunus en Pluto)
"Transits: The Time of Your Life" door Betty Lundsted
"Planeten in Transit" door Rob Hand

Over de verschillende planeten en hun betekenis:
"De Astrologische Maan" door Darby Costello
"Venus and Jupiter" door Erin Sullivan
"Mercurius, Venus en Mars" door Liz Greene en Howard Sasportas
"De grote Lichten" door Liz Greene en Howard Sasportas
"Exploring Jupiter" door Stephen Arroyo
"De Buitenplaneten" door Liz Greene
"Saturnus" door Liz Greene
"Neptunus" door Liz Greene
"Chiron and the Healing Journey" door Melanie Reinhart

Over het onderwerp lotsbeschikking:
"Synchroniciteit - Een beginsel van acausale verbondenheid" door C. G. Jung
"Lot en vrije wil in de Astrologie" door Liz Greene

Andere Astro*Intelligence rapporten van de hand van Liz Greene kunnen de waarde van dit rapport versterken. Hoe beter u uzelf begrijpt, hoe intelligenter u de betekenis van de tijd kunt benutten. Voor een diepte-analyse van uw geboortehoroscoop kunt u de Psychologische Horoscoop Analyse bestellen. De horoscoop Beroep en Bestemming is erg nuttig voor het plannen en ontwikkelen van uw professionele loopbaan. Voor dieper inzicht in uw relaties kan de Relatie Horoscoop nieuw perspectief bieden. En om een beter beeld te krijgen van de unieke persoonlijkheid van uw kind, of van uw eigen kindertijd, kunt u de Psychologische Kinderanalyse bestellen.

Een meer gedetailleerde analyse van uw persoonlijke vooruitzichten en innerlijke thema's voor een periode van 12 maanden vindt u in De Jaarhoroscoop. Dit rapport bevat gedeeltelijk dezelfde tekst die u aantreft in hoofdstuk III van de Perspectieven op Langere Termijn, maar omdat het zich slechts op een jaar richt, is het veel gedetailleerder.

Deze rapporten kunt u bestellen bij hetzelfde verkooppunt dat u dit rapport heeft toegestuurd of bij een van de vele andere daartoe bevoegde distributeurs in veel landen ter wereld.
Op Internet kunt u meer informatie vinden over deze rapporten en over de andere waardevolle astrologische services die worden geboden door de op de voorpagina van dit rapport vermelde website. U kunt ook op de trefwoorden "astro*intelligence" of "Liz Greene" zoeken.

to top

Technische Informatie
Voor het samenstellen van uw Perspectieven op Langere Termijn zijn de volgende astrologische factoren in beschouwing genomen:
- de transits van Uranus, Neptunus en Pluto door de tekens en huizen, en hun belangrijkste aspecten met de geboortehoroscoop,
- de majeure progressieve aspecten van de Zon, de Maan, de Ascendant, Midhemel, Mercurius, Venus en Mars met de planeten en hoeken in de geboortehoroscoop.
- de transits van Saturnus die van belang zijn voor de innerlijke ontwikkeling,
- de transits van de buitenplaneten over typische generatieconfiguraties.
Het rapport dat uit deze duidingen is ontstaan is samengesteld uit geselecteerde tekstonderdelen. Omdat de Perspectieven op Langere Termijn een periode van zes jaar beslaan, zijn alleen de belangrijkste sterrenbeelden opgenomen in dit rapport, alleen degene die geselecteerd werden volgens het interpretatiemodel van Liz Greene. Anders - met een meer gedetailleerde duiding zoals in de Jaarhoroscoop - zou het rapport 200 bladzijden lang zijn en uiteindelijk meer verwarrend dan verhelderend zijn. Net als in al het werk van Liz Greene is ook hier het Placidus huizensysteem gebruikt. In hoofdstuk III is gedeeltelijk dezelfde tekst gebruikt als in de Jaarhoroscoop, alle andere tekst is uniek voor de Perspectieven op Langere Termijn.

to top

De grafische voorstelling van transits
De timing van transits en progressies binnen de periode waarop dit rapport zich richt, is visueel weergegeven door "transitlijnen". Ze zijn afgedrukt in het grafisch overzicht op blz. 4 en aan de onderkant van elke bladzijde waarop de interpretatie van een transit of progressie wordt gegeven.

Een transitlijn begint op het moment dat een bewegende planeet voor het eerst binnen de orb van een geboorteplaneet komt, en eindigt wanneer de bewegende planeet de orb verlaat en daar niet in terugkeert (tot de volgende complete cyclus). Als de planeet zich binnen de orb bevindt, bestaat de transitlijn uit een ononderbroken lijn. Een planeet kan de orb verlaten en daar later in terugkeren. Gedurende deze tijd wordt de transitlijn weergegeven door een stippellijn. Een planeet kan van richting veranderen: als hij retrograde gaat lopen wordt dat aangegeven met "sr" voor "stationary retrograde". Als hij weer recht gaat lopen, wordt dat aangegeven met "sd" voor "stationary direct". Het moment waarop een transit (of progressie) exact wordt is aangegeven met een klein ' boven de transitlijn.


Astrologische data gebruikt voor Perspectieven op Langere Termijn vanaf januari 2011 tot december 2016
voor Roger Federer (mannelijk)
geboortedatum: 8 augustus 1981 kloktijd: 8:40
in: Basel, CH U.T: 06:40
7e35, 47n33 sterrentijd: 04:17:05

PLANEETSTANDEN
planeet teken graad beweging
Zon Leeuw 15°37'39 in huis 12 direct
Maan Schorpioen 20°44'33 in huis 3 direct
Mercurius Leeuw 13°27'37 in huis 11 direct
Venus Maagd 17°41'12 in huis 1 direct
Mars Kreeft 13°56'54 in huis 11 direct
Jupiter Weegschaal 7°18'18 in huis 2 direct
Saturnus Weegschaal 6°12'11 in huis 2 direct
Uranus Schorpioen 26°03'29 in huis 3 stationair (D)
Neptunus Boogschutter 22°15'58 in huis 4 retrograde
Pluto Weegschaal 21°55'37 in huis 2 direct
Cheiron Stier 22°40'11 in huis 9 direct

HUIZENVERDELING (Placidus)
Ascendant Maagd 11°00'32
2de huis Weegschaal 3°32'14
3de huis Schorpioen 1°54'32
Imum Coeli Boogschutter 6°08'56
5de huis Steenbok 12°21'01
6de huis Waterman 14°24'33
Descendant Vissen 11°00'32
8ste huis Ram 3°32'14
9de huis Stier 1°54'32
Medium Coeli Tweelingen 6°08'56
11de huis Kreeft 12°21'01
12de huis Leeuw 14°24'33

Transits
Pluto in Steenbok 2008 tot 2023
Pluto in 4e Huis 1998 tot februari 2014
Pluto in 5e Huis Februari 2014 tot 2032
Pluto vierkant Saturnus Eind januari 2010 tot eind november 2012
Pluto vierkant Jupiter Midden maart 2010 tot eind oktober 2013
Pluto oppositie Mars Midden januari 2014 tot begin december 2016
Pluto driehoek Venus Midden januari 2016 tot begin december 2018
Neptunus in Waterman 1998 tot april 2011
Neptunus in Vissen April 2011 tot 2025
Neptunus in 6e Huis 2004 tot april 2016
Neptunus driehoek Mars Eind mei 2016 tot begin december 2019
Uranus in Vissen 2003 tot mei 2010
Uranus in Ram 2010 tot 2018
Uranus in 8e Huis Mei 2011 tot 2019
Uranus oppositie Saturnus Begin juni 2011 tot eind maart 2013
Uranus oppositie Jupiter Begin april 2012 tot eind januari 2014
Uranus driehoek Mercurius Eind mei 2013 tot midden maart 2015
Uranus vierkant Mars Begin juni 2013 tot eind maart 2015
prog. Mercurius conjunct Saturnus Eind september 2010 tot midden februari 2012
Saturnus vierkant Mars Eind oktober 2010 tot begin september 2011
prog. Mercurius conjunct Jupiter Begin juli 2011 tot eind november 2012
Saturnus conjunct Pluto Begin oktober 2011 tot begin augustus 2012
prog. Midhemel vierkant Saturnus Midden juni 2013 tot eind augustus 2015
prog. Zon conjunct Venus Midden oktober 2013 tot begin november 2015
Saturnus vierkant Zon Eind oktober 2013 tot eind augustus 2014
Saturnus conjunct Maan Begin december 2013 tot eind oktober 2014
prog. Midhemel vierkant Jupiter Begin september 2014 tot midden november 2016
prog. Ascendant conjunct Saturnus Begin november 2014 tot begin augustus 2017
Saturnus conjunct Middernachtspunt Eind januari 2015 tot begin december 2015
prog. Maan oppositie Zon Midden oktober 2015 tot begin december 2015
prog. Mercurius sextiel Mercurius Eind november 2015 tot begin juni 2017
prog. Mercurius vierkant Mars Midden april 2016 tot midden oktober 2017
prog. Ascendant conjunct Jupiter Begin mei 2016 tot begin februari 2019
Neptunus vierkant Uranus Een transit die op zijn eind loopt, vanaf eind april 2008, durend tot begin februari 2011
Uranus driehoek Uranus Een transit die op zijn eind loopt, vanaf begin april 2009, durend tot begin februari 2011
Uranus driehoek Neptunus Begin juli 2015 tot begin april 2017
Uranus oppositie Pluto Midden juni 2015 tot begin april 2017