Prognose Horoscoop

vanaf januari 2011
voor Hillary Clinton, geboren op 26 oktober 1947
Tekst van Robert Hand, Copyright © Astrodienst AG 2015
EATH 6212.502-12, 24.2.15
Introductie

Satori-ervaringen *Neptunus driehoek Uranus: *Een transit die op zijn eind loopt, vanaf midden maart 2009, durend tot begin januari 2011:

Persoonlijke invloed *Pluto sextiel Midhemel: *Eind januari 2010 tot eind november 2011:

Weer tintelend van leven *Uranus conjunct Maan: *Midden april 2010 tot midden maart 2011:

Plotseling gescheiden *Uranus vierkant Ascendant: *Eind april 2010 tot eind december 2011:

Vatbaar voor suggesties *Jupiter vierkant Uranus: *Een transit die op zijn eind loopt, vanaf begin mei 2010, durend tot begin januari 2011:

Ronduit fortuinlijk *Uranus driehoek Jupiter: *Midden mei 2010 tot eind januari 2012:

Emotionele zekerheid *Jupiter conjunct Maan: *Eind mei 2010 tot eind januari 2011:

Op het vinkentouw *Jupiter vierkant Ascendant: *Eind mei 2010 tot eind januari 2011:

Een gelegenheid *Jupiter driehoek Jupiter: *Begin juni 2010 tot eind januari 2011:

Gedwongen onthechting *Saturnus conjunct Neptunus: *Eind oktober 2010 tot begin augustus 2011:

Noeste arbeid *Saturnus sextiel Mars: *Midden november 2010 tot begin september 2011:

In de roos *Saturnus sextiel Pluto: *Eind november 2010 tot begin september 2011:

Spiritueel gezelschap *Neptunus driehoek Ascendant: *Begin maart 2011 tot eind december 2012:

Verstrikt raken *Jupiter oppositie Neptunus: *Vanaf 12 maart 2011 tot 21 maart 2011:

Verheven kijk *Neptunus vierkant Jupiter: *Eind maart 2011 tot midden januari 2013:

Ethische normen *Jupiter driehoek Mars: *Vanaf 24 maart 2011 tot 2 april 2011:

Hervormen en herscheppen *Jupiter driehoek Pluto: *Vanaf 27 maart 2011 tot 4 april 2011:

Klare intenties *Jupiter driehoek Saturnus: *Vanaf 23 april 2011 tot 1 mei 2011:

In uw voordeel *Jupiter sextiel Uranus: *Vanaf 12 mei 2011 tot 21 mei 2011:

Samenwerking met vrienden *Jupiter sextiel Ascendant: *Eind mei 2011 tot midden januari 2012:

Een keerpunt *Jupiter oppositie Zon: *Midden juni 2011 tot begin februari 2012:

Individuele vooruitgang *Jupiter sextiel Midhemel: *Eind juni 2011 tot eind februari 2012:

Beperkt geluk *Saturnus sextiel Saturnus: *Vanaf 15 oktober 2011 tot 1 november 2011:

Werken aan verandering *Saturnus driehoek Uranus: *Eind november 2011 tot begin september 2012:

De astrologische gegevens

to top

Introductie

Uw Prognose Horoscoop is een analyse van de transits van de buitenplaneten met betrekking tot uw persoonlijke astrologische horoscooptekening. Deze horoscoop geeft u diepgaand inzicht in hoe transits nieuwe patronen, nieuwe ervaringen en nieuwe kansen voor persoonlijke groei en zelfkennis oproepen.

Transits leveren energie en dat heeft invloed op uw hele persoonlijkheid. De transits stimuleren uw bewustzijn en ontwikkeling om gehoor te geven aan uw aanleg en verantwoordelijkheid voor uw eigen bestaan te dragen.

De Prognose Horoscoop is betrouwbaar, fundamenteel materiaal voor een astrologische vooruitblik. Het beslaat de transits van de langzame planeten Jupiter tot en met Pluto. Deze transits zijn langdurig en geven psychologische trends of fases van persoonlijke groei aan voor de lange termijn.

Uw Prognose Horoscoop laat zien hoe transits uw gevoel voor timing beïnvloeden in periodes waarin u bepaalde stappen wilt of zou moeten zetten. Het biedt zicht op hoe transits u beïnvloeden in belangrijke thema's als het huwelijk, kinderen, carrière, persoonlijke relaties en nog veel meer.

Deze horoscoop geeft de actieve transits van de buitenplaneten weer die zich in de periode die deze analyse bestrijkt voordoen. Het geeft de betekenis van elke transit weer en op elke pagina een overzicht van de planeten en de transiterende interacties. Omdat de buitenplaneten langzaam door uw individuele astrologische chart trekken zullen er maanden voorkomen waarin uw Prognose Horoscoop. geen transits laat zien en maanden waarin wel transits actief zijn.

Uw Prognose Horoscoop brengt de transits van de buitenplaneten - Jupiter tot en met Pluto - in kaart. Het betreft de posities van de planeten en de hoeken die zij maken in relatie tot uw geboortehoroscoop. De planeten draaien voortdurend hun baan om de Zon en vormen in bepaalde periodes hoeken, genaamd aspecten, met uw geboorteplaneten.

Wanneer een transiterende buitenplaneet binnen de orb van een graad een aspect vormt met een van uw geboorteplaneten of assen van de horoscoop, dan zal uw Prognose Horoscoop de betekenis van deze transit interpreteren en de data geven waarbinnen deze transit invloed zal uitoefenen. Dat is dan de "piektijd" waarin de werking van de transit het sterkst voelbaar is, maar waarschijnlijk ervaart u ook voor en na de gegeven data het effect van de transit volgens uw Prognose Horoscoop.

Aspecten die worden gevormd tussen transiterende planeten en radixplaneten moeten niet worden verward met een aspect tussen twee planeten in een geboortehoroscoop. U kunt bijvoorbeeld in uw horoscoop een aspect hebben tussen Venus en Saturnus en zien dat in uw Prognose Horoscoop sprake is van een aspect tussen transit Saturnus en uw radix Venus. Geboorteaspecten zijn een leven lang actief en transitaspecten doen zich in een bepaalde periode van uw leven voor en oefenen tijdelijk invloed uit. Maken twee planeten in uw geboortehoroscoop echter een aspect en wordt één ervan geaspecteerd door een buitenplaneet, dan zal het hele radixaspect worden geactiveerd. Daardoor zal zelfs de betrokken planeet die niet direct door de transit wordt geraakt gaan meespelen. Worden meerdere radixaspecten tegelijkertijd geactiveerd door de transit van een buitenplaneet, dan zult u meerdere, soms tegenstrijdige, gevoelens en ervaringen ondervinden die te herleiden zijn naar de betrokken planeten.

De buitenplaneten bewegen zich heel langzaam door de dierenriem. De aspecten die zij gedurende transits maken met uw radixplaneten kunnen maanden en soms zelfs jaren duren (transits van de persoonlijke planeten - Zon tot en met Mars - duren relatief kort). Transits van buitenplaneten worden dan ook vaak vrij intens ervaren. Het is mogelijk dat meerdere transiterende buitenplaneten aspecten vormen met één specifieke radixplaneet en zo'n periode heeft voor de betreffende persoon meestal veel betekenis. Staat een bepaalde planeet prominent geplaatst in uw geboortehoroscoop - wanneer u bijvoorbeeld meerdere radixplaneten in Steenbok, het teken van Saturnus, hebt staan of Saturnus veel radixaspecten maakt - dan zullen transits over die planeet (Saturnus in dit geval) zeer intense ervaringen met zich meebrengen. Ook al stimuleert een transit van een buitenplaneet op een specifieke manier bepaalde veranderingen en worden bewustzijn, gevoelens en ervaringen geprikkeld, de basisaanleg van de geboortehoroscoop verandert niet. Hooguit worden bepaalde planeten en aspecten extra belicht waardoor u in die periode extra bewust bent van de mogelijkheden van die inhoud. Buitenplaneten bieden belangrijke kansen tot groei, reflectie, afstemmen en inzicht.

Transits kunnen langer dan een maand invloed uitoefenen. Veel van deze transits komen niet meer dan eens in uw leven voor en dezelfde combinatie transits van buitenplaneten komt nooit terug binnen een mensenleven. Dit is uw horoscoop en elk moment van uw leven is uniek. Uw Prognose Horoscoop helpt u om deze eigenheid te begrijpen. Maak positief en creatief gebruik van dit inzicht.

Uw Prognose Horoscoop is een gepersonaliseerde kijk op gebeurtenissen, gevoelens en ervaringen waarmee u tijdens de specifiek genoemde periode waarschijnlijk te maken krijgt. Onthoud dat niets "voorbestemd" is en dat uw eigen vrije wil, ontwikkelingsniveau, sociaal-economische situatie, leeftijd, mogelijkheden en andere factoren een belangrijke rol spelen in de wijze waarop de transits uw leven zullen beïnvloeden.

In sommige maanden doen zich wellicht geen transits voor. In andere maanden zijn er meerdere actief. Vaak herhaalt een transit zich twee, drie of meer keer en geldt de invloed een heel jaar of langer. Dat komt omdat de buitenplaneten zich slechts langzaam bewegen en hun transits daardoor vrij lang invloed op uw geboortehoroscoop hebben. Dit symboliseert veelbetekenende, belangrijke periodes waarin u beduidende veranderingen zult ondergaan en nieuwe inzichten en ervaringen zult opdoen in uw leven.

Niet elke ervaring die zich voor kan doen overkomt iedereen. Elke planeet en ieder huis in een astrologische tekening staat voor een bepaald levensgebied. Venus is bijvoorbeeld verbonden met kunst, schoonheid, vrouwen, liefde, alle vormen van relaties en geld. Het vijfde huis staat voor romantiek, creativiteit en entertainment. De transit van Venus door het vijfde huis kan voor de een plezierige liefdesaffaires opleveren en voor de ander een vruchtbare artistieke periode aangeven. Weer anderen ervaren beiden. Mensen die noch artistiek zijn, noch open staan voor een liefdesaffaire ervaren wellicht geen van beiden. Maar de energie is beschikbaar als u er gebruik van wilt maken en zal zich in een bepaalde vorm willen manifesteren. Uw Prognose Horoscoop geeft een overzicht van de meest voorkomende invloeden van de planeettransits.

Deze horoscoop, getiteld 'Prognose Horoscoop', is ook verkrijgbaar met de titel 'Astrotext Prognose'. Los van de titel zijn deze twee horoscopen identiek.

Dit rapport is samengesteld voor 12 maanden, te beginnen in januari 2011 voor de volgende geboortegegevens: vrouwelijk, geboren op 26 oktober 1947 om 20:00 in Chicago, Illinois.

Uw zonneteken is Schorpioen. Dit is het dierenriemteken waarin de Zon staat in uw geboortehoroscoop. Uw Ascendant staat in Tweelingen en uw Maan staat in Vissen.

to top

Neptunus driehoek Uranus: Satori-ervaringen

Een transit die op zijn eind loopt, vanaf midden maart 2009, durend tot begin januari 2011: Deze transit stelt u bloot aan levensvisies die volkomen in strijd zijn met de uwe. De ervaringen die u opdoet, zijn echter niet verwarrend of angstaanjagend. Waarschijnlijk zullen er noch psychische, noch drugsproblemen ontstaan. Uw belangstelling zal zich wellicht op de diepere zin van het leven richten en u zult veel meer kunnen begrijpen en aanvoelen dan voorheen. Uw intuïtie wordt zeer versterkt en hebt u latente paranormale gaven, dan zullen deze nu aan het licht komen. Uw belangstelling voor astrologie en occulte zaken verdiept zich en hierdoor verwerft u zich meer begrip dan u ooit hebt gehad. Het is helemaal niet onmogelijk dat u plotseling een satori-ervaring meemaakt en u daarbij bewust wordt van uw plaats in het kosmisch geheel.

U bent zeer idealistisch, maar op een soort abstracte wijze. U bent veel meer geïnteresseerd in filosofische en absolute waarheden dan in praktische hervormingen, Er is één uitzondering: u kunt direct betrokken raken bij de zorg voor misdeelden. U kunt bijvoorbeeld hervormingen in ziekenhuizen en dergelijke tot stand brengen.

U kunt ook betrokken raken bij een of andere beweging die sociale hervormingen voorstaat - niet een politieke beweging, maar een die van religieuze principes uitgaat.

to top

Pluto sextiel Midhemel: Persoonlijke invloed

Eind januari 2010 tot eind november 2011: De uitwerking van deze transit loopt bij verschillende mensen zeer uiteen. Het kan een periode betekenen waarin u, wat uw beroep betreft, uw doelstellingen volkomen wijzigt. Het kan echter eveneens een tijd zijn waarin u aan uw eigen geestelijke groei werkt, iets wat uiteindelijk tot hetzelfde resultaat leidt.

Zowel in uw beroep als in uw persoonlijk leven kunnen er achter de schermen krachten werkzaam zijn waar u zich weliswaar niet van bewust bent, maar die het mogelijk maken dat u aan invloed wint. De werkverhouding met uw collega's wijzigt zich. Mensen die voor u werken kunnen vastomlijnde plannen hebben ontwikkeld of de omstandigheden wijzigen zich zodanig, dat u daar goed in past.

Soms verandert men onder deze transit van baan of zelfs van beroep, doch meestal voltrekken de veranderingen zich binnen een bestaande situatie. Ook in uw privéleven treden wijzigingen op, die tot doel hebben uw effectiviteit te verhogen om uw levensdoel te bereiken. U kunt verbetering aanbrengen in uw directe leefsituatie of om beroepsredenen van woonplaats veranderen. Tegelijkertijd is de gevoelsband met uw gezin buitengewoon intens.

Er vinden eveneens zeer constructieve veranderingen in uw geest plaats. Het beeld dat u van uzelf hebt, kan zich volledig wijzigen. Niet zelden dringen de emoties van ervaringen uit het verleden zich opnieuw aan u op en ook dit zal zijn sporen nalaten. In deze periode kunt u zich bevrijden van psychische complexen uit het verleden en veel vrijer en minder dwangmatig leren leven.

Om uw huidige plannen te realiseren hebt u wellicht financiële of andere hulp van uw medemensen nodig. Deins hier niet voor terug; sommige mensen verkeren in een positie waarin ze voor u een enorme steun kunnen zijn en zodat u in staat bent alle veranderingen in uw privé- of beroepsleven inderdaad door te voeren.

to top

Uranus conjunct Maan: Weer tintelend van leven

Midden april 2010 tot midden maart 2011: Deze transit duidt op enorme veranderingen op psychologisch vlak en heftige emotionele beroeringen. Deze kunnen zich als volgt manifesteren: plotselinge incidenten met vrouwen; gevoelshalve volkomen van streek raken; ondoordacht, overhaast en impulsief handelen; stemmingen die voortdurend omslaan; grote veranderingen in het huiselijk en privéleven; plotselinge gebeurtenissen die met uw moeder of andere vrouwelijke verwanten verband houden.

De uitwerking van dit aspect is niet in de eerste plaats slecht, doch wel verrassend en onverwacht. U kunt volkomen van streek raken en tegelijkertijd een gevoel van opwinding koesteren. U kunt erop rekenen dat er veranderingen in uw dagelijkse routine plaats zullen vinden. U kunt plotseling hevig verliefd worden, vooral indien u van het mannelijk geslacht bent.

Uw diepste gevoelsleven, uw gewoonten, uw emotionele reacties en het vertrouwen dat u tijdens uw leven gesteund en verzorgd zult worden, deze facetten van u zelf en de bezittingen waarmee u ze identificeert, zoals uw huis en uw erf, worden nu plotseling blootgesteld aan de verrassingen die dit aspect begeleiden.

Heel moeilijk, doch uiterst belangrijk is het uw gevoel voor harmonie en evenwicht niet te verliezen. Zoals met veel andere zaken in uw leven kunnen ook uw gevoelsuitingen verstarren en tot sleur worden, ten gevolge waarvan u eigenlijk het leven niet meer "beleeft". Deze transit kan u in positieve zin het leven teruggeven, hoewel de wijze waarop dit gebeurt, u enigszins ongelukkig voorkomt. Wat er ook gebeurt: heb u de moed dit onder ogen te zien, dan zult u zich weer tintelend van leven voelen. Moet u om dit te bereiken iets of vooral iemand verliezen, dan gaat zoiets natuurlijk met droefenis gepaard. Bent u echter weer tot volledig voelen in staat, dan hebt u uiteindelijk meer gewonnen dan verloren.

to top

Uranus vierkant Ascendant: Plotseling gescheiden

Eind april 2010 tot eind december 2011: Deze transit kan heel goed een breuk in uw relaties veroorzaken. Er kunnen zich invloeden doen gelden, zowel in uw beroeps- als in uw privéleven, die u de grond onder de voeten weghalen. U kunt mensen ontmoeten die uw leven volledig in de war sturen; u kunt plotseling gescheiden raken van mensen die u dacht voor heel lang in uw nabijheid te zullen hebben. Het is echter ook mogelijk dat u zelf de katalysator bent van al deze veranderingen en uzelf losmaakt van omstandigheden die u te zeer drukken.

Het is zeer wel mogelijk dat u dingen doet en naar plaatsen gaat waar u vroeger niet over gedacht zou hebben. Uw oude manier van leven is u niet meer genoeg.

Uit dit alles wordt wel duidelijk dat hier geen sprake is van een "slecht" aspect, hoewel een ieder die zich bij de status quo in het leven heeft neergelegd en heftig aan het verleden is gebonden, er grote moeite mee kan hebben. Met oude gewoonten die u langzamerhand in de greep hebben gekregen, wordt gebroken. Meestal zijn de mensen zich van dergelijke gewoonten niet bewust, maar voelen ze er zich wel heel behaaglijk bij.

De mensen die in deze periode in uw leven komen, kunnen volkomen anders zijn dan degenen die u tot nu toe hebt gekend. Sommige van die ontmoetingen zijn slechts van korte duur. Meestal gebeurt dit met een zeker doel, al bent u zich daar dan niet zo van bewust. Zodra het doel is bereikt, komt er een eind aan de relatie.

Begint u in deze tijd aan een nieuwe liefdesaffaire, dan is die waarschijnlijk opwindend, vrij en volkomen onvoorspelbaar. Bind u niet voorgoed tot dit aspect voorbij is, want een dergelijke relatie is meestal van korte duur en weinig stabiel.

to top

Jupiter vierkant Uranus: Vatbaar voor suggesties

Een transit die op zijn eind loopt, vanaf begin mei 2010, durend tot begin januari 2011: De uitwerking van deze transit kan zeer verschillend zijn. Als een donderslag bij heldere hemel kunnen kansen en veranderingen in uw leven komen die u ongekende mogelijkheden bieden, maar zij kan ook een dusdanige rusteloosheid en ongeduld veroorzaken, dat u in uw vrijheidsdrang enorme onrust creëert.

Onder alle omstandigheden ziet u veranderingen, terecht of ten onrechte, als de enige mogelijkheid om verder te kunnen gaan en tot op zekere hoogte is dat ook wel zo. Het gevaar bestaat echter dat u alleen maar aan het "veranderen" denkt en niet zorgvuldig overweegt welke verandering de beste zou zijn. U bent in negatieve zin zeer vatbaar voor suggesties en hebt de neiging bij druk en spanning er in omgekeerde richting vandoor te gaan.

U hecht grote waarde aan vrijheid en zult er dan ook voor vechten die op bepaalde terreinen te veroveren. Dit kan uitermate verstorend werken op uw verbintenissen, want u reageert zeer vijandig op alles en iedereen die u probeert "in toom" te houden. Deze transit kan een periode van voortdurende veranderingen veroorzaken, waarbij u van de ene dag op de andere niet weet wat die zal brengen.

Weet u enige mate van zelfbeheersing op te brengen, dan zullen u zeker kansen worden geboden; gesp uzelf echter niet in een soort dwangbuis, zodat u niet eens in staat bent de geboden kansen te grijpen. Er zijn inderdaad bepaalde dingen waar u in deze periode van vrijgesteld zou moeten zijn en zolang u maar niet als een kip zonder kop rond gaat rennen, zult u waarschijnlijk precies die mate van vrijheid krijgen die u nodig hebt. Blijf kalm en u zult plotseling ontdekken dat de mogelijkheden om voorwaarts te gaan op u liggen te wachten en dat er niets is om u tegen te houden. Uw geduld zal niet te lang op de proef worden gesteld.

to top

Uranus driehoek Jupiter: Ronduit fortuinlijk

Midden mei 2010 tot eind januari 2012: Dit is een van de weinige transits die men ronduit "fortuinlijk" kan noemen. Dit aspect brengt zowel onverwachte meevallertjes en verzetjes als een gevoel van vrijheid en de kans uit het leven te halen wat erin zit. U durft veel meer te ondernemen en buiten de gebaande paden te treden.

Ieder van ons wordt door zekere beperkingen in zijn vrijheid belemmerd: onze baan, de verantwoordelijkheden ten aanzien van ons gezin, onze financiële middelen. Soms hebt u het gevoel dat dit alles uw menselijke groei en ontwikkeling onnodig in de weg staat. U wilt al deze verplichtingen niet zomaar overboord gooien, maar u zou er bij tijd en wijle toch wel eens van verlost willen zijn. U kunt een plotselinge financiële meevaller krijgen, de kans krijgen persoonlijke vooruitgang te boeken of er kan u opeens een zware last van de schouders worden genomen. Dit aspect kan echter ook veel subtieler uitwerken.

U kunt bijvoorbeeld meer en meer belang gaan stellen in nieuwe manieren van denken, die u een totaal nieuw inzicht geven. Op deze wijze ontkomt u aan de dagelijkse sleur; niet via een abrupte ommezwaai, doch door een langzaam groeiend besef. Deze transit kan u de ogen openen voor spirituele zaken zoals astrologie en voor andere revolutionaire technieken die de geest verruimen. U komt in opstand tegen bekrompenheid en zoekt naar nieuwe waarheden. Het is niet voldoende dat u deze waarheden ziet: u wenst daar ook anderen deelgenoot van te maken. U kunt betrokken raken bij groepen of organisaties die nieuwe ideeën verkondigen of die zich op occult vlak bewegen. U bent zich in deze periode uitermate bewust van de maatschappelijke orde in groter verband en dit speelt bij alles wat u doet, een rol.

U bent eveneens minder materialistisch ingesteld. U verwerpt dit soort zaken niet, doch u maakt zich niet druk over het feit of u altijd van alles wel genoeg zult hebben. Gedurende deze transit is uw motto: "Wees spontaan, zonder meteen iets terug te verwachten!"

Globaal gezien biedt dit aspect ongelooflijke kansen uw geest te verruimen en grootse nieuwe ervaringen op te doen, die uw leven interessanter en waardevoller maken.

to top

Jupiter conjunct Maan: Emotionele zekerheid

Eind mei 2010 tot eind januari 2011: Dit is een buitengewoon positieve transit. U beschikt over emotionele zekerheid en uw gevoelens zijn in evenwicht. U bent eerlijk en duidelijk, zowel tegenover uzelf als tegenover anderen. U bent tegelijkertijd heel edelmoedig en in staat veel meer te geven dan anders, zonder het gevoel te hebben daarbij zelf tekort te komen. Deze configuratie appelleert aan uw moederlijke instincten, zowel aan de behoefte te beschermen en te verzorgen als aan de wens zelf steun te ontvangen. U kunt in deze periode de zorg voor anderen op u te nemen en als u daarbij hulp nodig hebt, dan krijgt u die ook.

U hecht grote waarde aan uw huiselijk en persoonlijk leven. U zult alles doen om dat zo positief mogelijk te maken. U kunt uw huis verfraaien en comfortabeler maken, maar u kunt uw huis ook openstellen voor vrienden en buren, om hen en daarbij tevens uzelf op die manier een gevoel van welbehagen te bezorgen.

U realiseert zich hoe het verleden heeft bijgedragen om de situatie te scheppen waarin u zich op dit ogenblik bevindt. U wenst zich te omringen met zaken die u aan dat verleden herinneren. Een goed moment voor een bezoek aan uw ouderlijk huis en oude vrienden en geliefden weer te zien.

Onafhankelijk van uw eigen sekse kan de een of andere vrouw u hulp of steun bieden. Haar functie is meestal u meer bewust van uzelf en daarmee minder afhankelijk te maken. Is het geen vrouw doch een man, dan zit er in zijn wijze van benadering toch een vrouwelijk element.

Een van de weinige negatieve kanten van deze transit ligt op het vlak van voeding en spijsvertering. Psychologisch gesproken bevindt u zich in een periode van incorporatie en assimilatie, van alles opnemen wat voeding en steun geeft. Lichamelijk gesproken betekent dit natuurlijk een kans op gewichtstoename. Ga u vooral niet te buiten aan te vet voedsel, dat zou moeilijkheden kunnen veroorzaken.

to top

Jupiter vierkant Ascendant: Op het vinkentouw

Eind mei 2010 tot eind januari 2011: Dit is over het algemeen een uitstekende transit voor de meeste relatievormen, maar er zijn ook voetangels en klemmen. Het aspect wijst op een verlangen naar geestelijke groei en vooruitgang via contact met anderen. Waarschijnlijk wilt u evenveel geven als u ontvangt, maar sommige mensen proberen zoveel mogelijk van hun medemensen te profiteren zonder daar iets voor terug te doen. Het optreden van dergelijke lieden is uiterst arrogant, zelfs ten aanzien van hun slachtoffers. Dit jaagt hun omgeving tegen hen in het harnas en het gevolg is dat niemand bereid is hen in moeilijke tijden de helpende hand toe te steken.

Dit was natuurlijk absoluut niet nodig geweest en het enige wat u te doen staat, is nederigheid betrachten en erkennen wat u anderen verschuldigd bent. Dit aspect stelt u in de gelegenheid een beter mens te worden, maar dan dient u zich bovengemelde waarschuwingen wel ter harte te nemen.

Niet zelden speelt een vriend in deze periode de rol van "gelukbrenger", doch in feite is er geen sprake van geluk: uzelf zit op het vinkentouw om elke kans die zich voordoet, te grijpen. U hebt een zesde zintuig om te bepalen wat precies het juiste moment is en voelt de noden en behoeften van uw medemensen scherp aan. Het is dan ook onvergeeflijk hieraan voorbij te gaan: u kunt niet eens het excuus aanvoeren dat u het niet had gezien.

Of in uw beroep, of in uw huiselijk en privéleven kunnen zich bepaalde mogelijkheden en kansen voordoen. Bijvoorbeeld om meer geld te verdienen of om uw huis op te knappen. U kunt mensen ontmoeten die uw inzicht in het wereldgebeuren verruimen en verdiepen. U moet hier echter wel voor openstaan. Ook hier kan een arrogante houding er de oorzaak van zijn dat dit aspect u niets van blijvende waarde oplevert.

to top

Jupiter driehoek Jupiter: Een gelegenheid

Begin juni 2010 tot eind januari 2011: Dit is meestal een periode van optimisme en positief denken. U bent kalm en evenwichtig en in staat uw leven in het juiste perspectief te zien. Een goede tijd voor het maken van plannen op lange termijn en voor het aanbrengen van veranderingen. Ga op reis of verdiep u in het een of andere onderwerp, verruim uw visie en vergroot uw bewustzijn.

Het is een tijd van geestelijk en lichamelijk evenwicht. Bent u onlangs ziek geweest, dan zal deze transit een enorme steun zijn bij het genezingsproces. Het is zeer onwaarschijnlijk dat u tijdens deze invloed ziek wordt.

Het is eveneens een goede periode om uw ideeën en doelstellingen onder de loep te nemen, waarschijnlijk valt hier nu veel van te realiseren. Op andere momenten is de spanning waarschijnlijk te groot of stuit u op teveel weerstand. Bent u in een of ander hervormingsproces betrokken, dan is het nu de tijd om in actie te komen. U voelt zich misschien meer betrokken bij religieuze of filosofische aangelegenheden: u wilt weten wat de dingen werkelijk zijn, niet wat ze ogenschijnlijk lijken.

Aangezien dit aspect u een gevoel van welbehagen schenkt, doch u niet aanzet iets speciaals te gaan doen, is het niet onmogelijk dat u niets van deze transit merkt. U voelt zich bijzonder ontspannen en op uw gemak. Een goede tijd om op reis te gaan, zowel voor ontspanning als om iets te leren.

Vergeet niet dat deze transit in de grond slechts gelegenheden schept. U bent niet zeer energiek: komt u echter in het geweer, dan zult u ook niet op tegenstand stuiten. U kunt een bijzonder nuttig gebruik van deze periode maken, maar u moet dan wel zelf het initiatief nemen.

to top

Saturnus conjunct Neptunus: Gedwongen onthechting

Eind oktober 2010 tot begin augustus 2011: Tijdens deze transit krijgt u te maken met bepaalde negatieve stemmingen die u in de grootste verwarring kunnen brengen. Vaak leidt dat tot frustratie, twijfel aan eigen vermogens, onzekerheid en een uitermate pessimistische levensvisie. In het ergste geval ontaardt dit in een gevoel elk contact met de realiteit verloren te hebben en dat bezorgt u grote bewuste en onbewuste angstcomplexen. Men doet er goed aan te bedenken dat dit aspect de dingen vaak veel erger voorstelt dan ze in werkelijkheid zijn.

U voelt zich niet prettig en lijdt onder een gebrek aan zelfvertrouwen: neem dit alles niet te ernstig. U ziet alleen maar dingen die u angst inboezemen en hebt geen oog voor troostrijke zaken waaruit u nieuwe kracht kunt putten.

Vreemd als het mag schijnen, heeft ook deze transit zijn positieve kanten, hoewel slechts weinig mensen die ervaren. Kent u uw eigen innerlijke behoeften en laat u zich niet door angsten en illusies misleiden, dan stelt dit aspect u in staat enorme offers te brengen. Door deze transit verliest u het contact met de stoffelijke wereld. Dit kan u bang maken en in verwarring brengen, doch het kan ook anders werken: u hecht niet langer aan het materiële en offert dit gaarne voor het spirituele.

Hoe het ook zij, de wijze waarop u de werkelijkheid ervaart, is volkomen anders dan normaal, iets waarmee u bij het maken van uw toekomstplannen terdege rekening dient te houden.

to top

Saturnus sextiel Mars: Noeste arbeid

Midden november 2010 tot begin september 2011: In deze periode kunt u op elk gebied heel veel bereiken door uw goed in bedwang gehouden energie. U werkt nauwkeurig en zorgvuldig en daardoor is alles wat u doet, waarschijnlijk van blijvende waarde. U bent verstandig en praktisch, wat u van groot nut kan zijn bij het nastreven van uw doel. Geen tijd voor grootste ideeën en plannen, doch wel voor het veel tot stand brengen op beperkt gebied. Leg uw geldingsdrang aan banden en werk zoveel mogelijk met anderen samen, dat kan een grote steun voor u betekenen.

Ook lichamelijk brengt u in deze periode meer discipline op dan gewoonlijk. U kunt lang en hard werken, zowel lichamelijk als met uw geest en u stopt pas als u klaar bent. Daarmee dwingt u de bewondering af van uw meerderen en collega's en waarschijnlijk oogst u meer lof dan mensen die er een grootse stijl op na houden, maar minder netjes werken. U hebt tamelijk weinig moeite met de beperkingen die u worden opgelegd en u bepaalt zich zonder morren bij het werk dat u wordt opgedragen. Dit maakt de samenwerking met anderen eenvoudiger.

De mensen om u heen hebben misschien het gevoel dat u in een tredmolen loopt, maar in feite maakt uw grote zelfdiscipline u tot een geduchte figuur. Wat u ook onderneemt, u brengt het tot een goed einde en dit is geen kwestie van geluk, maar van hard en stug doorwerken.

Deze transit is gunstig voor zwaar en relatief gesproken bescheiden werk en tevens voor arbeid die grote nauwkeurigheid en precisie vereist - slijpen, metaalarbeid, steenhouwen. Men is ook in staat iets uiterst zorgvuldig op te meten.

to top

Saturnus sextiel Pluto: In de roos

Eind november 2010 tot begin september 2011: Worden in deze periode uw krachten op de proef gesteld, dan bent u daartegen opgewassen. U beschikt over een groot innerlijk weerstandsvermogen en bent tegen veel moeilijkheden opgewassen. U werkt hard en u kunt zich volledig op uw taak concentreren.

U hebt een zeker begrip voor de krachten die uw individualiteit bepalen. U weet precies hoever u kunt gaan en wat u van uzelf mag eisen; u gaat tot de grens van uw kunnen doch overschrijdt die niet. In deze tijd kunt u heel veel tot stand brengen.

U versnippert uw energie niet en richt deze zeer doelmatig op één punt. U concentreert zich volkomen op de taak die voor u ligt. Dit principe geldt zowel voor uw optreden in de wereld als voor het werken aan uzelf.

Naar buiten toe manifesteert deze transit zich op verschillende wijzen. Waarschijnlijk werkt u harder dan u in jaren hebt gedaan en er komt dan ook buitengewoon veel uit uw handen. De mensen zien dat de resultaten die u bereikt, het gevolg zijn van innerlijke groei en kracht. Het valt uw superieuren op met hoeveel ijver u zich aan uw taak wijdt en zij zijn hiervan onder de indruk. Zij realiseren zich dat u iemand bent waar men rekening mee moet houden. Het is niet onmogelijk dat u in deze periode beroepshalve verder komt.

to top

Neptunus driehoek Ascendant: Spiritueel gezelschap

Begin maart 2011 tot eind december 2012: Onder deze transit vergeestelijkt het karakter van uw relaties en bent u geneigd de mensen die u ontmoet, te idealiseren. Komt er iemand in uw leven met wie u een liefdesrelatie aan wilt gaan, dan zult u alles zo romantiseren dat de verbintenis groot gevaar loopt zodra u ontdekt dat de geliefde niet zo volmaakt is als u had gedacht. Zorg ervoor dat u de mensen in deze periode niet mooier maakt dan ze zijn.

U kunt zich volledig over geven aan een filosofie die een soort ideaalbeeld van de wereld geeft dat dusdanig abstract is en zover van de werkelijkheid staat, dat u het dagelijks bestaan niet langer aan kunt of wilt. U wenst hoe dan ook aan de wereld te ontsnappen. Dit kan soms inderdaad zijn nut hebben en bent u zich terdege bewust van het feit dat het hier slechts om een tijdelijk verlangen gaat dan kunt u daar uw voordeel mee doen. Soms kan men zich beter terugtrekken om na te denken over de zin van het leven en hoe men er mee omgaat. U zult dat waarschijnlijk niet tijdens de hele periode kunnen doen, daar is meestal meer dan een jaar mee gemoeid. Maar misschien is het wel goed om in elk geval een poosje wat afzondering te zoeken.

Er kan een spiritueel leider of een figuur die als gids dient in uw leven komen en wat zijn of haar persoonlijke merites ook mogen zijn, u zult waarschijnlijk veel van deze ontmoeting leren. Dit wil niet zeggen dat u alles wat u wordt verteld, maar voor zoete koek aan moet nemen. Na deze transit bent u in staat alles wat u hebt geleerd nog eens opnieuw te bezien en dan in het licht van uw eigen denkvermogen en ervaring. In deze periode zijn de drijfveren van uw ego tamelijk zwak en daardoor zet u te weinig vraagtekens bij wat anderen u vertellen. U reageert heel heftig op uw eigen feilen en tekortkomingen, niet uit een behoefte tot zelfvernietiging, doch juist om uzelf te verbeteren.

Uw aanvoelingsvermogen ten aanzien van uw medemensen is zeer groot en u beseft hun noden en behoeften.

to top

Jupiter oppositie Neptunus: Verstrikt raken

Vanaf 12 maart 2011 tot 21 maart 2011: In deze periode is het bijzonder moeilijk schijn en werkelijkheid uit elkaar te houden. Dit is een hoogst spiritueel aspect waarin u het gevoel hebt dat de werkelijkheid u veel te weinig biedt. U tracht te ontsnappen naar een ideale en volmaakte "realiteit". Meestal gebeurt dit niet via alcohol of verdovende middelen, behalve als u op dit vlak gepredisponeerd bent. Meestal wijst deze transit op een geestesgesteldheid waarbij u verstrikt raakt in allerlei abstracte speculaties of hogere idealen die vrijwel niet te verwezenlijken zijn.

U kunt zich tevens overgeven aan onrealistische programma's waarin u alleen maar kunt geloven omdat u zich door uw grenzeloos optimisme hebt laten verblinden. U wenst te gokken, daarbij alles wat u bezit op het spel te zetten en past u niet op, dan kunt u hierdoor volkomen aan de grond raken. Vreemd genoeg zijn er ook mensen die in staat zijn het gok-aspect van deze transit volkomen in de hand te houden en bij wie schijnbaar roekeloze investeringen grote winst opleveren. Deze lieden beschikken echter over een natuurtalent op dit gebied. Vergeet nooit dat er geen wezenlijk verschil bestaat tussen een amateur en een professionele gokker. Eer u voor de verleiding bezwijkt, dient u goed te bedenken of u op dit vlak al of niet ter zake kundig bent.

Onder bepaalde omstandigheden kan deze transit wijzen op het begin van een relatie die op groot idealisme stoelt en waarin u uw partner als een soort god of geestelijk leider ziet. Dit kan juist zijn, doch het hoeft niet.

Wees voorzichtig, u zou nu ook het slachtoffer van een vreselijke teleurstelling kunnen worden. Tracht de mensen te zien zoals ze werkelijk zijn en accepteer hen zoals ze zijn: eis niet dat ze leven volgens de voorstelling die u van hen hebt gemaakt.

to top

Neptunus vierkant Jupiter: Verheven kijk

Eind maart 2011 tot midden januari 2013: In deze periode kunt u niet tegen de beperkingen die het dagelijks bestaan u oplegt en geeft u zich over aan fantasieën en denkbeelden die u helpen die realiteit te ontvluchten. Uw greep op uw bestaan en de mogelijkheden die u hebt, worden nu op de proef gesteld. Het is heel belangrijk dat u de beperkingen die het leven u geeft, ook echt accepteert. Als u dit kunt, dan helpt deze transit u uw visie te verbreden: dit aspect opent u de ogen voor de enorme mogelijkheden die er nog voor u openliggen, ook al is uw leven misschien niet ideaal.

Misschien krijgt u een overdreven zelfvertrouwen in uw eigen macht en kracht. U kunt het gevoel hebben dat u eenvoudig niet kunt verliezen. Geeft u zich aan deze instelling over, dan komt er een dag waarop u de ergste nederlaag van uw leven lijdt en uw opgeblazen zelfvertrouwen verandert dan in verslagenheid en moedeloosheid. Speculeer niet en neem geen overdreven risico's: het is vrijwel zeker dat u verliest. U besteedt onvoldoende aandacht aan de realiteit van de situatie en u ziet slechts wat u wilt zien. U bent lichtgelovig en makkelijk beet te nemen, vooral indien iemand uw gevoel van eigenwaarde streelt.

U kunt zich in een soort domme geëxalteerdheid bij de een of andere religieuze of spirituele beweging aansluiten en daarbij alle werkelijkheid uit het oog verliezen. Of u ziet de wereld in een volkomen verkeerd daglicht en veel mooier dan deze in werkelijkheid is, of u wendt zich er in opperste walging van af. Geef u niet over aan dergelijke illusies en gebruik ze niet als excuus om de werkelijkheid te kunnen ontvluchten.

Een goede kans van dit aspect is dat het u aanzet anderen te helpen. Weet u uw reële kijk op situaties te behouden, dan kan dit zeer weldadig uitwerken. Dromerige idealisten zijn van weinig nut wanneer de handen uit de mouwen gestoken dienen te worden.

to top

Jupiter driehoek Mars: Ethische normen

Vanaf 24 maart 2011 tot 2 april 2011: De energie die nu vrijkomt, stelt u in staat doelmatig op te treden en initiatieven die een vooruitziende blik, zorgvuldige voorbereiding en enorm zelfvertrouwen vereisen, te ontwikkelen. Vrijwel alles wat u nu onderneemt, zal volgens plan verlopen. Een goede periode om iets nieuws te beginnen.

U gaat op zeer integere wijze te werk. Misschien bent u ambitieus, doch u wenst uw doel slechts op correcte wijze en met inachtneming van ethische normen te bereiken. Dit wordt door anderen onderkend en daardoor wordt het vertrouwen dat uw medemensen in u hebben verhoogd.

Onder deze transit hebt u grote behoefte zelf iets te verwerven, het doet er niet toe waar en wat. U wenst te slagen en vooral indien het gaat om iets wat uzelf bent begonnen.

Tevens zijn uw handelingen onder deze invloed erop gericht uw actieradius te verruimen. U wenst meer vrijheid van handelen waardoor u de kans krijgt nieuwe ervaringen op te doen.

Het is een goede tijd om contact te zoeken met iemand die u over het algemeen niet zo ligt of met iemand met wie u een tijdelijke onenigheid hebt. Nu hebt u de kans deze bij te leggen. U zult er weinig moeite mee hebben de ander van uw eerlijke bedoelingen te overtuigen. Bent u in een rechtskundig conflict gewikkeld, dan bent u nu in de gelegenheid dit onder gunstige voorwaarden voor uzelf op te lossen.

to top

Jupiter driehoek Pluto: Hervormen en herscheppen

Vanaf 27 maart 2011 tot 4 april 2011: U zult proberen positieve veranderingen tot stand te brengen in uw persoonlijke en maatschappelijke leven. De belangrijkste vraag die u zich hierbij dient te stellen is: "In wiens naam doe ik dit eigenlijk?" U moet zich bewust zijn van het feit dat dit aspect het makkelijk maakt macht uit te oefenen en veranderingen aan te brengen. Alles schijnt u mee te zitten, de kansen liggen voor het grijpen. Uw ideaal moet echter verder reiken dan uw persoonlijke ambities, zelfs indien u die tegelijkertijd kunt vervullen. Bent u egoïstisch en houdt u geen rekening met het belang van uw medemensen, dan zal dit u later in moeilijkheden brengen en de resultaten zullen niet blijvend zijn. U dient een evenwicht te vinden tussen menslievendheid en eigenbelang. U moet beseffen dat u uiteindelijk veel meer voordeel zult behalen, indien u uw eigen interesses weet te koppelen aan die van de mensen met wie u leeft en werkt. U dient zich dit niet slechts verstandelijk doch tevens gevoelshalve te realiseren.

U hebt grote behoefte tot hervormen en herscheppen en u zou zich moeten inzetten om de levensvoorwaarden in uw omgeving te verbeteren. Beschikt u over enige persoonlijke macht, gebruik die dan om grote schoonmaak te houden en helderheid te verschaffen. U kunt de kans krijgen anderen te leiden en te beïnvloeden: help de mensen samen met u tot geestelijke groei te komen.

Op meer werelds niveau kunt u succes in uw beroep behalen, politieke invloed krijgen of veel winst boeken op het financiële vlak. Deze transit geeft u ook de mogelijkheid situaties in uw leven op te lossen die tot nu toe een bron van zorgen waren.

to top

Jupiter driehoek Saturnus: Klare intenties

Vanaf 23 april 2011 tot 1 mei 2011: Gedurende deze transit bent u in staat langzaam en geduldig iets op te bouwen. U bent zowel in staat uw doel, dat soms in het verre verschiet kan liggen, in de gaten te houden als u te concentreren op uw dagelijkse plichten. Ten gevolge hiervan doet u uw werk goed. U hebt een uitstekend oog voor het verband dat er bestaat tussen de delen en het geheel.

Het is de aangewezen tijd om zich met praktische zaken bezig te houden. U staat met twee benen op de grond, doch hebt tevens visie en een vooruitziende blik. Een uitstekende periode om bestaande zaken uit te breiden en nieuwe te grondvesten. Zodra de meest praktische oplossing voor een probleem u duidelijk is, gaat u onmiddellijk aan de slag. Bij dit aspect staan uw bedoelingen u helder voor de geest.

U bent er bij dit aspect minder op gebrand met anderen samen te zijn. Geen slechte tijd om er alleen op uit te trekken en goed na te denken over uw plannen. U zult zich niet eenzaam voelen: deze afzondering is aangenaam en heilzaam.

Alles wat u doet, wordt bepaald door uw enorme plichtsbesef. U bent zich bewust van de vele verantwoordelijkheden die het leven u op de schouders heeft gelegd en u bent bereid die zo goed mogelijk te dragen. Op de mensen om u heen maakt u een wat vaderlijke indruk: u wilt hen beschermen en hen verlossen van hun moeilijkheden. Drijf dit niet te ver door: hoe goed uw bedoelingen ook zijn, u hebt niet het recht in het leven van anderen in te grijpen. Ook zij moeten hun eigen problemen oplossen.

Zelfs al krijgt u in deze periode soms de kous op de kop, dit zal u niet nadelig beïnvloeden. U neemt alles nogal filosofisch op, zit niet bij de pakken neer, maar gaat gewoon door. U verliest de koers niet uit het oog en het is niet makkelijk u van uw doel af te brengen.

to top

Jupiter sextiel Uranus: In uw voordeel

Vanaf 12 mei 2011 tot 21 mei 2011: U wenst positieve veranderingen in uw leven aan te brengen, die uw ervaringswereld verdiepen en u wijzer maken. Dit aspect veroorzaakt meestal geen breuk, maar het maakt wel dat u de beperkingen die u door het normale leven worden opgelegd, moeilijk langer verdraagt. Ten gevolge hiervan brengt u waarschijnlijk enkele veranderingen in uw naaste omgeving aan. Deze kunnen eveneens spontaan tot stand komen, zonder dat u zich daar noemenswaardig voor inspant.

Mentaal kan dit een zeer opwindend aspect zijn. U voelt zich aangetrokken tot nieuwe ideeën die in positieve zin een uitdaging voor u betekenen. U staat hier niet alleen voor open, maar u begrijpt ze ook beter dan gewoonlijk. U ziet de dingen in een nieuw perspectief en dat stelt u in staat moeilijke problemen in uw leven op te lossen. U kunt geïnteresseerd raken in onderzoekmethoden en bepaalde technieken.

U kunt het gevoel hebben dat de gangbare oplossingen niet meer voldoen en daardoor kunt u zich met sociale hervormingen gaan bezighouden. Er kunnen zich plotselinge kansen voordoen, zoals een financieel meevallertje of een onverwachte promotie; dit geeft u meer armslag dan voorheen. Deze transit kan u echter ook aanzetten tot speculeren of gokken.

In bredere zin is het heel moeilijk te zeggen wat er nu precies gaat gebeuren. U kunt iets verwachten waardoor u al uw plannen voor de naaste toekomst om zult moeten gooien en u mag ervan uitgaan dat dit in uw voordeel zal zijn. Er kunnen u meer kansen en mogelijkheden worden geboden dan tot nu toe het geval was.

to top

Jupiter sextiel Ascendant: Samenwerking met vrienden

Eind mei 2011 tot midden januari 2012: Meestal een uitermate gunstige transit voor alle maatschappelijk contacten. U profiteert wellicht van anderen en zij van u. Besluit u het in deze periode zonder uw medemensen te stellen, dan laat u een waardevolle kans voorbijgaan: u kunt enorm veel baat hebben bij het in groepsverband samenwerken met vrienden. Misschien wordt u in de gelegenheid gesteld mee te werken aan projecten die u persoonlijk voordeel kunnen brengen. Zulke projecten worden aangedragen door mensen die u iedere dag op uw werk ontmoet of door anderen uit uw dagelijkse omgeving waarvan u eigenlijk nooit iets bijzonders had verwacht.

In deze periode krijgt u de gelegenheid uw contacten aanzienlijk uit te breiden. Soms wijst deze transit op het maken van reizen, maar zeker is dat u mensen ontmoet met een totaal andere achtergrond dan de uwe, waardoor er een nieuwe ervaringswereld voor u open gaat. Met enkele van deze mensen sluit u een vriendschap die blijvend en waardevol is.

Oude vrienden kunnen u eveneens veel goed doen. Misschien biedt een van hen u een compagnonschap aan of wijst u op een kans die u nog niet had gezien.

Van uw kant bent u uw vrienden en relaties ook zeer welgezind. U bent bereid wie dat nodig heeft, de helpende hand te bieden en u benadert iedereen met vriendelijke welwillendheid. U kunt er niet tegen iemand te zien die in moeilijkheden verkeert.

Deze bereidheid tot geven en anderen te helpen maakt dat u op uw beurt eveneens veel steun ontvangt. De mensen hebben het gevoel dat u hen eerlijk zult behandelen en daardoor zijn ze ook eerlijk ten aanzien van u. Dit is iets wat natuurlijk niet alleen voor deze periode geldt, doch u hebt er nu meer oog voor.

to top

Jupiter oppositie Zon: Een keerpunt

Midden juni 2011 tot begin februari 2012: Dit is meestal een zeer positieve transit. De wijze waarop u dit aspect aanpakt, is bepalend voor de uitkomst. Het vertegenwoordigt op vele manieren een culminatiepunt in uw leven en u bent geneigd de grenzen daarbij te overschrijden. Toch hebt u in deze periode wel degelijk een goede kans om enkele ondernemingen tot een zeer goed einde te brengen als u zich hiervoor inzet. U dient zich daarin echter niet te beperken tot materiële en tastbare zaken. Zelfs al bestaan er op dat vlak tekorten, dan nog moet u uw aandacht richten op spirituele en innerlijke aangelegenheden. Niets is zo bevredigend als de bevrediging zelf. Alles wat u vergaart en wat u een gevoel van welbehagen kan schenken, zoals bezittingen, geld en zelfs maatschappelijk prestige zijn slechts middelen: niets van dit alles is die bevrediging zelf. Zonder uw eigen innerlijke moeilijkheden zou u veel meer van uw leven kunnen maken dan u in feite doet, zelfs al zouden de uiterlijke problemen blijven bestaan. Tracht de oplossing voor alles wat u dwars zit, in uzelf te vinden en dan betekent deze transit een keerpunt in uw leven.

U hebt de neiging in deze periode zonder enige restrictie en desnoods ten koste van anderen zoveel mogelijk materieel bezit te verzamelen. Is het aspect voorbij, dan zult u desondanks ervaren dat uw leven nog even leeg was als tevoren.

Neem ten aanzien van anderen geen arrogante houding aan en ga er niet van uit dat u de wijsheid in pacht hebt. U dient uw weg te vinden via ontmoetingen met anderen, speciaal met één ander. Werk met zo iemand samen aan uw beider groeiproces. Tracht men samen een doel te bereiken, dan zal elk van u ook persoonlijk een hogere graad van bewustzijn verwerven. Bent u zich bewust van de werkelijke betekenis van dit aspect, dan wordt dit een periode van grote produktiviteit en belangrijke innerlijke groei die zeker blijvend zal zijn.

to top

Jupiter sextiel Midhemel: Individuele vooruitgang

Eind juni 2011 tot eind februari 2012: Dit is een weldadige tijd vol zelfvertrouwen. U bent zeker van uzelf en van uw positie in het leven. Toch bent u bereid nog meer bij te leren en daartoe zal de gelegenheid zich ongetwijfeld voordoen. Noch in uw beroep, noch in uw huiselijk leven doen zich problemen voor en u zult ettelijke kansen krijgen individuele vooruitgang te boeken. Soms wijst dit aspect op een belangrijke positie of leiderschap. De relatie met mensen die boven u zijn geplaatst, is waarschijnlijk uitstekend en daar kunt u uw voordeel mee doen.

Tenzij dit een basiskaraktereigenschap van u is, zal uw gevoel van zekerheid en zelfvertrouwen niet in arrogantie of zelfverheerlijking ontaarden. Het ligt meer voor de hand dat u deze kans aangrijpt om te groeien en een wijzer mens te worden. Een goede tijd om de een of andere studie ter hand te nemen; u staat open voor nieuwe ideeën en neemt de stof makkelijk op. Rechten, filosofie en medicijnen zijn takken van wetenschap die in de eerste plaats onder dit aspect vallen, doch dit hoeft u er niet van te weerhouden iets anders te gaan doen.

Een zeer goede tijd om het contact met uw eigen innerlijk tot stand te brengen. U bent niet bang voor de verborgen hoeken in uw karakter, zoals dat vroeger wel eens het geval was. U beschouwt deze confrontatie als een mogelijkheid meer te leren en dat is het ook. U ziet ook duidelijk hoe het verleden invloed op het heden heeft uitgeoefend en u wenst nu, figuurlijk gesproken, baas in eigen huis te worden. Deze grotere zelfkennis kan gepaard gaan met of voortkomen uit een hernieuwde belangstelling voor religieus of spiritueel bewustzijn.

to top

Saturnus sextiel Saturnus: Beperkt geluk

Vanaf 15 oktober 2011 tot 1 november 2011: Een tijd van harmonie en evenwicht: u hebt het gevoel te weten hoe u uw leven aan moet pakken. Deze periode verloopt over het algemeen zonder grote beroeringen. Dit betekent echter niet dat hier sprake is van een uitzonderlijk vredige of gelukkige tijd. Veel meer dan we ons realiseren wordt ons leven beheerst door de eisen die we er - dikwijls onbewust - aan stellen. We zouden schrikken als we wisten wat we in feite aan het doen zijn. We trachten onszelf en onze bezittingen te beschermen tegen "bedreigingen". Uit volwassen standpunt bekeken is er meestal geen sprake van een werkelijke bedreiging, maar toch reageren we of dit wel zo was. De huidige kracht maakt alleen maar dat u dit met succes kunt doen. Voelt u zich gedurende deze periode bijzonder ongelukkig, denk dan eens na over uw aanpak van het leven.

In deze periode kunt u uw doel bewust en met succes nastreven, maar u kunt zich eveneens onbewust als een soort geprogrammeerde computer op de golven mee laten drijven. Direct resultaat is van geen van beide levenshoudingen te verwachten. Op de lange duur zal de positieve instelling echter meer opleveren. De negatieve kant van dit aspect geeft u een gevoel van ontevredenheid en dit dwingt u uzelf wat zorgvuldiger en kritischer te bekijken.

U werkt uitstekend samen. U waardeert individualiteit en respecteert de verschillen in de mensen om u heen: u hebt geen behoefte uw medemensen vliegen af te vangen doch wilt hen slechts aanvullen. U kunt zowel met uw superieuren als met uw collega's overweg.

U bent methodisch en praktisch, maar getuigt van weinig idealisme. U houdt zich bezig met concrete resultaten. Gebruik deze periode goed. Een sextiel geeft u de gelegenheid een stevige fundering te leggen die u in de toekomst tegen moeilijkheden kan beschermen.

to top

Saturnus driehoek Uranus: Werken aan verandering

Eind november 2011 tot begin september 2012: Een tijd waarin een stabilisatieproces plaats vindt en een harmonie tot stand komt tussen oude en nieuwe elementen in uw leven. U volgt de gegeven lijn, doch staat tevens volkomen open voor nieuwe ervaringen: u zult niet gauw tot sleur vervallen. Alle veranderingen die u tot stand hebt gebracht in de afgelopen jaren hebt u nu volledig geïncorporeerd. Daarmee zijn het niet langer uitdagingen doch interessante nieuwe levensaspecten.

U overhaast niets. U ziet de noodzaak van veranderen in, doch hebt geen enkele behoefte alles zonder nadenken overhoop te gooien. U brengt uw veranderingen weloverwogen tot stand. U presenteert uw ideeën zorgvuldig en logisch en iedereen is onder de indruk van de originaliteit van uw plannen. Uw werkgevers en superieuren hebben de grootste bewondering voor de gedisciplineerde wijze waarop u alles wat nieuw en origineel is, benadert.

Zolang dit uitmondt in creatieve verandering, bevordert dit aspect elk werk dat toewijding en discipline vereist - het zich eigen maken van een nieuwe techniek, een nieuwe tak van studie, of geduldig werken aan een langdurige taak. Inspannende taken die niet zoveel nieuwe ervaringen meebrengen zullen u nu van weinig nut zijn. U moet aan verandering werken, zij het langzaam en geduldig.

U moet uzelf vooral niet toestaan in sleur te vervallen. Brengt u echter telkens dezelfde wijzigingen aan, dan worden die op den duur eveneens tot routine en dat is niet de juiste manier om deze kracht te benutten.

to top


Prognose Horoscoop januari 2011 tot december 2011
voor Hillary Clinton (vrouwelijk)
geboortedatum 26 oktober 1947 kloktijd: 20:00
in Chicago, IL (US) U.T: 02+00
87w39, 41n51 sterrentijd: 22:27:46

Planetaire posities
planeet teken graad beweging
Zon Schorpioen 2°48'23 in huis 5 direct
Maan Vissen 29°11'38 in huis 10 direct
Mercurius Schorpioen 21°19'15 in huis 6 retrograde
Venus Schorpioen 16°51'05 in huis 5 direct
Mars Leeuw 14°15'54 in huis 3 direct
Jupiter Boogschutter 0°36'58 in huis 6 direct
Saturnus Leeuw 21°20'36 in huis 3 direct
Uranus Tweelingen 25°55'07 in huis 12 retrograde
Neptunus Weegschaal 11°22'07 in huis 5 direct
Pluto Leeuw 14°51'15 in huis 3 direct
Maanskn.(t) Stier 23°32'22 in huis 12 retrograde

Huis posities (Placidus)
Ascendant Tweelingen 29°49'09
2de huis Kreeft 19°30'08
3de huis Leeuw 10°02'40
Imum Coeli Maagd 5°06'38
5de huis Weegschaal 8°40'47
6de huis Schorpioen 20°35'52
Descendant Boogschutter 29°49'09
8ste huis Steenbok 19°30'08
9de huis Waterman 10°02'40
Medium Coeli Vissen 5°06'38
11de huis Ram 8°40'47
12de huis Stier 20°35'52

Transits
Neptunus driehoek Uranus Een transit die op zijn eind loopt, vanaf midden maart 2009, durend tot begin januari 2011
Pluto sextiel Midhemel Eind januari 2010 tot eind november 2011
Uranus conjunct Maan Midden april 2010 tot midden maart 2011
Uranus vierkant Ascendant Eind april 2010 tot eind december 2011
Jupiter vierkant Uranus Een transit die op zijn eind loopt, vanaf begin mei 2010, durend tot begin januari 2011
Uranus driehoek Jupiter Midden mei 2010 tot eind januari 2012
Jupiter conjunct Maan Eind mei 2010 tot eind januari 2011
Jupiter vierkant Ascendant Eind mei 2010 tot eind januari 2011
Jupiter driehoek Jupiter Begin juni 2010 tot eind januari 2011
Saturnus conjunct Neptunus Eind oktober 2010 tot begin augustus 2011
Saturnus sextiel Mars Midden november 2010 tot begin september 2011
Saturnus sextiel Pluto Eind november 2010 tot begin september 2011
Neptunus driehoek Ascendant Begin maart 2011 tot eind december 2012
Jupiter oppositie Neptunus Vanaf 12 maart 2011 tot 21 maart 2011
Neptunus vierkant Jupiter Eind maart 2011 tot midden januari 2013
Jupiter driehoek Mars Vanaf 24 maart 2011 tot 2 april 2011
Jupiter driehoek Pluto Vanaf 27 maart 2011 tot 4 april 2011
Jupiter driehoek Saturnus Vanaf 23 april 2011 tot 1 mei 2011
Jupiter sextiel Uranus Vanaf 12 mei 2011 tot 21 mei 2011
Jupiter sextiel Ascendant Eind mei 2011 tot midden januari 2012
Jupiter oppositie Zon Midden juni 2011 tot begin februari 2012
Jupiter sextiel Midhemel Eind juni 2011 tot eind februari 2012
Saturnus sextiel Saturnus Vanaf 15 oktober 2011 tot 1 november 2011
Saturnus driehoek Uranus Eind november 2011 tot begin september 2012